» » Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 163
din 09-07-2010

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

Publicat : 03-09-2010 în Monitorul Oficial Nr. 155-158 art. 549

MODIFICAT

LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul, scopul şi sfera de reglementare a prezentei legi

(1) Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea modului de autorizare, avizare şi verificare a lucrărilor de proiectare, executare sau desfiinţare a construcţiilor şi amenajărilor în conformitate cu documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului prin aplicarea sistemului de documente normative în construcţii în scopul asigurării transparenţei şi publicităţii la emiterea actelor administrative şi al creării unor condiţii favorabile mediului de afaceri.

(2) Prevederile prezentei legi sînt obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor de orice gen, categorie, destinaţie şi tip de proprietate, cu excepţia obiectelor cu caracter militar sau secret, care se autorizează în mod special.

Articolul 2. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:

arhitect-şef – conducător al organului local de arhitectură şi urbanism, numit în funcţie în modul stabilit;

autorizaţie de construire – act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de construcţie în temeiul şi cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare şi a documentaţiei de proiect elaborate şi verificate;

autorizaţie de desfiinţare – act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de demolare, totală sau parţială, a unei construcţii/amenajări;

aviz de racordare la reţele – document scris, valabil pentru un amplasament, care se eliberează solicitantului (beneficiarului) de către furnizor (deţinător de utilităţi) sub formă de condiţii tehnice privind racordarea la reţelele edilitare pentru a asigura funcţionalitatea construcţiei;

certificat de urbanism pentru proiectare – act cu caracter reglementator, eliberat de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) prescripţiile şi elementele ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic şi arhitectural-urbanistic al unui imobil/teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, şi care permite elaborarea documentaţiei de proiect;

certificat de urbanism informativ – act cu caracter facultativ, eliberat de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) elementele ce caracterizează regimul juridic, tehnic şi arhitectural-urbanistic al unui imobil/ teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, necesar în cazul vînzării-cumpărării, dării în arendă, dezmembrării, parcelării, comasării, partajării, moştenirii terenului destinat construcţiei sau a imobilului în care se preconizează lucrări de reconstrucţie, precum şi în cazul apariţiei unor litigii patrimoniale;

construcţii auxiliare, anexe – construcţii cu caracter definitiv sau provizoriu, menite să asigure activităţi complementare funcţiei de activitate/locuire, care, fiind amplasate în vecinătatea construcţiei principale, alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă. Din categoria construcţiilor auxiliare, anexelor fac parte: bucătării de vară, şure, grajduri pentru animale, depozite, garaje, sere, piscine, băi;

construcţii cu caracter provizoriu – construcţii autorizate care, conform documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului, au o durată de existenţă limitată, stabilită de către emitent. Din categoria construcţiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioşcuri, gherete, pavilioane, cabine, corpuri şi panouri de afişaj, copertine, pergole sau alte obiecte similare;

documentaţie de proiect – piese scrise şi desenate care cuprind soluţii tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii în volumul stabilit de documentele normative;

emitent – autoritatea executivă a administraţiei publice locale;

lucrări de construcţie – ansamblu de operaţii efectuate cu ajutorul mecanismelor, maşinilor, precum şi manopera, în vederea realizării, reconstruirii, restaurării sau consolidării unei construcţii;

lucrări de desfiinţare – ansamblu de operaţii efectuate cu ajutorul mecanismelor, maşinilor, precum şi manopera, în vederea demolării, totale sau parţiale, a unei construcţii/amenajări;

plan de trasare a reţelelor – schemă elaborată de către organul local de arhitectură şi urbanism, prin care se stabilesc soluţii oportune de pozare a reţelelor edilitare exterioare în conformitate cu documentaţia de urbanism şi avizele de racordare;

reţele edilitare – sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie termică, gaze naturale, energie electrică, comunicaţii electronice, alte utilităţi;

schiţă de proiect – piese desenate care reflectă ideea creativă a arhitectului privind soluţiile arhitecturale şi de amplasare a unei construcţii, care ulterior pot fi realizate în documentaţia de proiect. Schiţa de proiect este alcătuită din: plan de încadrare, plan general, faţade, soluţii cromatice, desfăşurata unei porţiuni de front stradal;

solicitant (beneficiar) – persoană fizică sau juridică care intenţionează să desfăşoare activităţi ce cad sub incidenţa prezentei legi;

tranşă – parte componentă a unui complex de construcţii, care poate fi proiectată, construită, recepţionată şi utilizată autonom pînă la finalizarea integrală a complexului sau parte componentă a documentaţiei de proiect, care include pregătirea şantierului pentru construcţie.

Capitolul II

CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU PROIECTARE

Articolul 3. Depunerea documentelor pentru obţinerea certificatului de urbanism

                    pentru proiectare

(1) Certificatul de urbanism pentru proiectare (anexa nr. 1) se elaborează şi se emite de către primarul unității administrativ-teritoriale în baza cererii proprietarilor (anexa nr. 11), în care se indică locul amplasării imobilului/terenului şi la care se anexează, în original şi în copii, următoarele documente:

[Art.3 al.(1) în redacția LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

b) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);

c) raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi.

[Art.3 al.(1), lit.d) abrogată prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

[Art.3 al.(1), lit.e) abrogată prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

[Art.3 al.(1), lit.f) abrogată prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

(2) Solicitarea altor documente decît cele prevăzute la alin. (1) nu se admite.

(3) În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la alin.(1), cererea este admisă şi înregistrată, însă emitentul poate suspenda examinarea pe un termen de pînă la 30 de zile, cu înştiinţarea obligatorie a solicitantului. Suspendarea termenului devine nulă din ziua în care solicitantul a prezentat toate documentele necesare.

(4) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin. (1), originalele se restituie solicitantului (beneficiarului).

(5) Dovada privind achitarea plăţii se prezintă în momentul eliberării certificatului de urbanism pentru proiectare.

Articolul 4. Elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare

(1) Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în baza documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului.

[Art.4 al.(1) modificat prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

[Art.4 al.(2) abrogat prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

[Art.4 al.(3) abrogat prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

[Art.4 al.(4) abrogat prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

[Art.4 al.(5) abrogat prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

(6) În cazul emiterii certificatului de urbanism pentru proiectare pentru imobilele/terenurile amplasate în zonele asupra cărora s-a instituit prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului un regim special, emitentul va obţine avizele prevăzute de legislaţie.

[Art.4 al.(7) abrogat prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

[Art.4 al.(71) abrogat prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

(8) Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în 2 exemplare. Un exemplar se eliberează solicitantului (beneficiarului), iar altul se păstrează în arhiva emitentului.

Articolul 5. Termenul de elaborare şi eliberare a certificatului de urbanism

                    pentru proiectare şi valabilitatea acestuia

(1) Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează şi se eliberează solicitantului (beneficiarului) în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

(2) În cazul elaborării certificatului de urbanism pentru proiectare în condiţiile art. 4 alin. (6), termenul de emitere nu va depăşi 30 de zile lucrătoare.

[Art.5 al.(2) modificat prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

(3) Termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare reprezintă durata elaborării documentaţiei de proiect, care nu poate depăşi 24 de luni de la data emiterii certificatului.

(4) La cererea titularului, termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare poate fi prelungit o singură dată pe un termen de pînă la 12 luni.

(5) Termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare se consideră consumat după avizarea de către arhitectul-şef a documentaţiei de proiect în volum de: plan general (plan de situaţie, plan trasare), faţade, soluţii cromatice, proiect de organizare a executării lucrărilor de construcţie, reţele edilitare exterioare.

Articolul 6. Conţinutul certificatului de urbanism pentru proiectare

(1) Certificatul de urbanism pentru proiectare va cuprinde prescripţii şi elemente privind:

a) regimul juridic al imobilului/terenului, cu referire la:

– situarea terenului în intravilan sau în extravilan;

– dreptul de proprietate asupra imobilului/terenului şi servituţile care îl grevează;

– extrasele din documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului  sau din regulamentele aferente, care instituie un regim special asupra imobilului/terenului (zone protejate, interdicţii temporare sau definitive de construire, zone declarate de interes public, monumente de arhitectură etc.);

– statutul de monument al imobilului sau al zonei construite în care se solicită proiectarea;

b) regimul economic al imobilului/terenului, cu referire la:

– folosinţa actuală;

– reglementările fiscale specifice localităţii sau zonei respective;

c) regimul tehnic al imobilului/terenului, cu referire la:

– echiparea cu reţele edilitare;

– caracteristica geotehnică a terenului;

– lucrările conexe de interes public necesare funcţionării obiectului;

– construcţiile sau reţelele edilitare supuse demolării sau strămutării din zona periculoasă a şantierului;

d) regimul arhitectural-urbanistic, cu referire la:

– destinaţia imobilului/terenului, stabilită prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului;

– capacitatea construcţiei preconizate;

– dimensiunile şi suprafeţele parcelelor;

– alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile adiacente şi distanţele dintre construcţii şi proprietăţile vecine;

– înălţimea construcţiei;

– aspectul construcţiei (expresivitate arhitecturală, echilibru compoziţional, finisaje etc.);

– circulaţia pietonilor şi a autovehiculelor, accesele şi parcajele necesare;

– procentul de ocupare a terenului (P.O.T.);

– coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.);

– necesitatea prezentării spre aprobare a schiţei de proiect.

(2) La certificatul de urbanism pentru proiectare, emitentul va anexa:

a) planul de amplasare a imobilului/terenului, cu indicarea dimensiunilor/hotarelor acestuia conform normativului în construcții, aprobat prin ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii;

[Art.6 al.(2), lit.a) modificată prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

b) avizul sanitar, în cazurile stabilite de lege;

[Art.6 al.(2), lit.b) modificată prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

[Art.6 al.(2), lit.c) abrogată prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

d) avizul acordat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în comun cu serviciul de salvatori şi pompieri, în cazurile stabilite de lege;

[Art.6 al.(2), lit.d) modificată prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

e) avizul expertizei ecologice de stat, în cazurile stabilite de lege, cu excepţia cazului în care solicitantul a obţinut acordul de mediu conform Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;

[Art.6 al.(2), lit.e) modificată prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

f) avizul (prescripţia tehnică) al administratorului drumului, în cazul amplasării imobilului (obiectului) în zona de protecție a drumului public.

[Art.6 al.(2), lit.f) modificată prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

(3) Organele supravegherii de stat eliberează gratuit, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare, avizele prevăzute la alin. (2). Avizul (prescripţia tehnică) al administratorului drumului, prevăzut la alin.(2) lit.f), se eliberează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare.

[Art.6 al.(3) modificat prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

Capitolul III

CERTIFICATUL DE URBANISM INFORMATIV

Articolul 7. Depunerea documentelor pentru obţinerea certificatului

                    de urbanism informative

(1) Certificatul de urbanism informativ (anexa nr.2) se elaborează şi se eliberează în baza cererii (anexa nr. 21), la care se anexează, în original şi în copie, buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică).

[Art.7 al.(1) modificat prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

(2) În caz de litigii patrimoniale, pot fi solicitate documente specifice cazului dat.

(3) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin. (1), originalele se restituie solicitantului (beneficiarului).

(4) Dovada privind achitarea plăţii se prezintă în momentul eliberării certificatului de urbanism informativ.

Articolul 8. Termenul de elaborare şi eliberare a certificatului de urbanism

                    informativ şi valabilitatea acestuia

(1) Certificatul de urbanism informativ se elaborează şi se eliberează în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii şi este valabil 6 luni.

(2) Certificatul de urbanism informativ se elaborează în baza documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului de către organele locale de arhitectură şi urbanism din cadrul administraţiei publice locale.

(3) Certificatul de urbanism informativ se elaborează în 2 exemplare. Un exemplar se eliberează solicitantului (beneficiarului), iar altul se păstrează în arhiva emitentului.

Articolul 9. Conţinutul certificatului de urbanism informative

Certificatul de urbanism informativ va cuprinde elemente privind:

a) regimul juridic al imobilului/terenului, cu referire la:

– situarea imobilului/terenului în intravilan sau în extravilan;

– dreptul de proprietate asupra imobilului/terenului şi servituţile care îl grevează;

– extrase din documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului sau din regulamentele aferente, care instituie un regim special asupra imobilului/terenului (zone protejate, interdicţii temporare sau definitive de construire, zone declarate de interes public, monumente de arhitectură etc.);

–statutul de monument al imobilului sau al zonei construite;

b) regimul tehnic al imobilului/terenului, cu referire la reţelele edilitare;

c) regimul arhitectural-urbanistic, cu referire la:

– destinaţia imobilului/terenului, stabilită prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului;

– procentul de ocupare a terenului (P.O.T.);

– coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.).

Capitolul IV

AVIZAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA

DOCUMENTAŢIEI DE PROIECT

Articolul 10. Acte pentru elaborarea documentaţiei de proiect

(1) Avizele de racordare la reţelele edilitare, necesare pentru elaborarea documentaţiei de proiect, vor fi eliberate gratuit solicitantului (beneficiarului) de către furnizori (deţinători de utilităţi) în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data solicitării.

(2) Planul de trasare a reţelelor se eliberează gratuit solicitantului (beneficiarului) de către emitent în cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării.

Articolul 11. Verificarea documentației de proiect

(1) Documentația de proiect elaborată în baza certificatului de urbanism pentru proiectare se supune în mod obligatoriu verificării de către verificatorii de proiecte atestați din cadrul instituțiilor autorizate în verificarea proiectelor.

(2) Documentația de proiect elaborată în corespundere cu normativele și standardele naționale, verificată în modul stabilit la alin. (1), nu necesită avizare suplimentară în organele supravegherii de stat.

(3) Documentația de proiect pentru rețelele edilitare elaborată în baza avizelor de racordare la utilități, a planului de trasare a acestora și în conformitate cu documentele normative nu se avizează suplimentar de către furnizori (deținători de utilități).

Capitolul V

AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE

Articolul 12. Condiţiile de eliberare a autorizaţiei de construire

(1) Autorizația de construire (anexa nr. 3) se emite de către primarul unității administrativ-teritoriale în baza cererii proprietarului (anexa nr. 31), în care se indică locul amplasării imobilului/terenului, în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. La cerere se anexează următoarele documente:

a) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcție și în perioada exploatării obiectului construit;

b) certificatul de urbanism pentru proiectare sau certificatul constatator, în cazul aplicării principiului aprobării tacite;

c) extrasul din documentaţia de proiect, cuprinzând memoriul explicativ, planul general (plan de situaţie, plan trasare), faţadele, soluţiile cromatice, proiectul de organizare a executării lucrărilor de construcţie. Pentru autorizarea lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară, fațadele și soluțiile cromatice nu se prezintă în extrasul documentației de proiect;

d) raportul unic de verificare a documentației de proiect pentru construcție, elaborat conform regulamentului aprobat de Guvern;

e) buletinul de identitate (în cazul persoanei fizice) sau certificatul de înregistrare (în cazul persoanei juridice);

f) contractul privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant (beneficiar) şi proiectant;

g) extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice de pe lângă Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării privind avizarea pozitivă a proiectului de execuţie, în cazul proiectării intervenţiilor la monumentele de istorie, artă sau arhitectură ori în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;

h) certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 218/2010 privind protejarea patrimoniului arheologic;

i) acordul de mediu, dacă este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi dacă, din caracteristicile imobilului planificat, este evident că în acesta se vor desfăşura activităţi prevăzute de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

[Art.12 al.(1) în redacția LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

(2) Solicitarea altor documente decît cele prevăzute la alin. (1) nu se admite.

(21) În cazul solicitării autorizării obiectelor din zona de protecție a drumului public, emitentul este obligat să obţină avizul necesar (autorizaţia de amplasare) în conformitate cu Legea drumurilor nr.509/1995, care se eliberează în termen de pînă la 20 de zile lucrătoare. Autorizaţia de construire eliberată în lipsa avizului (autorizaţiei de amplasare) în cauză este nulă.

[Art.12 al.(21) modificat prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în original şi în copii, cu excepţia documentelor prevăzute la lit. c), care se prezintă doar în original.

(4) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin. (1), originalele se restituie solicitantului (beneficiarului).

(5) În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la alin.(1), cererea este admisă şi înregistrată, însă emitentul poate suspenda examinarea pe un termen de pînă la 30 de zile, cu înştiinţarea obligatorie a solicitantului. Suspendarea termenului de examinare devine nulă din ziua în care solicitantul a prezentat toate documentele necesare.

(51) Drept temei pentru refuzul de a elibera autorizația de construire servesc următoarele:

a) solicitantul nu este proprietarul imobilului/terenului pentru care solicită autorizația de construire sau nu are acordul coproprietarilor;

b) documentația de proiect a fost elaborată cu încălcarea prescripţiilor şi a elementelor stabilite prin certificatul de urbanism pentru proiectare;

c) lipsesc avizele pozitive, stabilite prin certificatul de urbanism și actele normative, care trebuie să însoțească cererea privind solicitarea autorizației de construire.

[Art.12 al.(51) introdus prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

(6) Dacă emitentul nu a respectat termenul stabilit la alin. (1) şi nu a informat în scris solicitantul (beneficiarul) despre refuz, autorizaţia de construire se consideră eliberată. În acest caz, solicitantul (beneficiarul) este în drept să înceapă executarea lucrărilor, conform condiţiilor stabilite la art.281, informînd în scris emitentul şi Agenţia pentru Supraveghere Tehnică.

(7) La survenirea situaţiei prevăzute la alin. (6), emitentul eliberează necondiţionat autorizaţia de construire în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii informaţiei despre începerea executării lucrărilor.

(8) Autorizaţia de construire poate fi eliberată pe tranşe sau poate prevedea executarea lucrărilor de construcţie pe tranşe dacă documentaţia de proiect stabileşte aceste reglementări.

(9) Lucrările de intervenţie urgentă, în cazuri de forţă majoră, se autorizează imediat, urmînd ca documentaţia de proiect să fie definitivată pe parcursul executării lucrărilor.

(10) Emitentul este obligat, în cel mult 3 zile lucrătoare, să transmită o copie a autorizaţiei de construire la Agenţia pentru Supraveghere Tehnică, de asemenea la Agenția de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite, înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, și Agenția Națională Arheologică, în cazul siturilor arheologice protejate și al zonelor lor de protecție, pentru informare.

[Art.12 al.(10) în redacția LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

(11) Emitentul informează în scris Agenţia de Mediu despre emiterea autorizaţiei de construire, în termen de 10 zile calendaristice, în cazul în care obiectul de construcţie a fost supus evaluării impactului asupra mediului.

Articolul 13. Conţinutul autorizaţiei de construire

(1) Autorizaţia de construire va cuprinde date privind:

a) locul amplasării imobilului/terenului;

b) condiţiile speciale de executare a lucrărilor de construcţie;

c) instituţia de proiectare;

d) termenul de începere a lucrărilor de construcţie;

e) durata executării lucrărilor de construcţie.

(2) Emitentul autorizaţiei de construire poate pune condiţii speciale pentru perioada executării lucrărilor autorizate, ce ţin de:

a) utilizarea domeniului public (accese în zona şantierului, închideri de drumuri publice, ocupări temporare de spaţii publice, devieri ale circulaţiei auto şi/sau pietonale, executare a unor drumuri provizorii, instalare a unor elemente de publicitate);

b) protecţia proprietăţilor din vecinătate;

c) protecţia mediului.

d) obligativitatea monitorizării şi supravegherii arheologice a lucrărilor de excavare .

Articolul 14. Lucrările de construcţie care se pot executa fără certificat de urbanism

                     pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire

(1)Se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, aspectul exterior, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente. Din categoria acestor lucrări fac parte:

a) reparaţii pentru împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, dacă nu se modifică forma acestora;

b) înlocuiri şi reparaţii ale pardoselelor, pieselor de tîmplărie interioare şi exterioare, dacă se păstrează forma şi dimensiunile golurilor;

c) lucrări de finisări interioare;

d) lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatice;

e) înlocuiri sau reparaţii ale sobelor, instalaţiilor, sistemelor, echipamentului şi utilajului tehnico-sanitar din interiorul clădirilor;

f) înlocuiri sau reparaţii la branşamente exterioare, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;

g) reparaţii curente ale căilor de comunicaţii, accese de transport, parcări, trotuare şi scări;

h) lucrări de întreţinere, reparaţii curente ale infrastructurii căilor de comunicaţii, cu menţinerea traseelor, funcţiunilor, suprafeţelor şi volumetriei;

i) lucrări funerare subterane şi supraterane în cimitire;

j) instalarea mobilierului urban;

k) amenajarea terenului aferent construcţiei existente;

l) construcţii auxiliare, anexe cu suprafaţa construită de pînă la 15 m2 la casele de locuit particulare, amplasate pe terenuri private.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1 ), în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, categoriile de lucrări descrise la lit . a) , b). d), e), k) şi l) se vor executa în baza certificatelor de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiilor de construire, iar categoriile de lucrări descrise la lit. c), f), g), h) , i) şi j) se vor executa în baza avizului prealabil pozitiv al Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

Articolul 15. Termenul de începere a lucrărilor de construcţie şi durata

                       executării lucrărilor de construcţie

(1) Emitentul autorizaţiei de construire stabileşte termenul de începere a lucrărilor de construcţie de pînă la 6 luni din data eliberării acesteia.

(2) Neînceperea lucrărilor în termenul stabilit prin autorizaţia de construire duce la pierderea valabilităţii acesteia, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii în condiţiile prevăzute la art. 12.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazuri motivate, dacă lucrările de construcţie nu pot fi începute în termenul stabilit, se poate solicita, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea expirării, prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie. Prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie poate fi efectuată o singură dată pe un termen de pînă la 6 luni.

(4) În cazul schimbării proprietarului, autorizaţia de construire rămîne valabilă, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din ea, fără modificarea obiectului autorizaţiei, iar noul proprietar este obligat să înştiinţeze emitentul care a eliberat autorizaţia în cauză despre intrarea sa în posesiune.

(5) Durata executării lucrărilor se stabileşte în autorizaţia de construire în baza proiectului de organizare a executării lucrărilor de construcţie şi documentelor normative. În cazul unor motive argumentate, durata executării lucrărilor poate fi prelungită pe un termen calculat în funcţie de volumul lucrărilor de construcţie executat la momentul solicitării prelungirii şi interesul public.

(6) În cazul în care lucrările încep în termenul stabilit conform alin. (1) şi (3), autorizaţia de construire se consideră valabilă pentru toată durata executării lucrărilor.

(7) Autorizaţia de construire se elaborează în 2 exemplare. Un exemplar se eliberează solicitantului (beneficiarului), iar altul se păstrează în arhiva emitentului.

Articolul 16. Obţinerea unei noi autorizaţii de construire

În cazul în care, pe perioada executării lucrărilor de construcţie, în documentaţia de proiect se operează modificări care pot afecta prescripţiile stabilite în cadrul regimului arhitectural-urbanistic al certificatului de urbanism pentru proiectare (capacitatea construcţiei, alinierea construcţiei faţă de străzile adiacente şi distanţele între construcţii, înălţimea construcţiei, procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului), este obligatorie obţinerea unui nou certificat de urbanism pentru proiectare şi a unei noi autorizaţii de construire în condiţiile prezentei legi, cu sistarea necondiţionată a lucrărilor pînă la obţinerea noii autorizaţii.

Capitolul VI

AUTORIZAŢIA DE DESFIINŢARE

Articolul 17. Condiţiile de eliberare a autorizaţiei de desfiinţare

(1) Autorizaţia de desfiinţare (anexa nr. 4) se emite de către primarul unității administrativ-teritoriale în baza cererii beneficiarului (anexa nr. 41), în care se indică locul amplasării imobilului/terenului, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. La cerere se anexează următoarele documente:

[Art.17 al.(1) în redacția LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

b) proiectul de organizare a executării lucrărilor de desfiinţare;

c) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);

d) expertiza tehnică, în cazul desfiinţării parţiale a imobilului;

e) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren, ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de desfiinţare totală sau parţială a imobilului.

f) avizul pozitiv al Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;

(11) În cazul amplasării imobilului (obiectului) în zona de protecție a drumului public, emitentul va solicita de la administratorul drumului acordul de desfiinţare, care se eliberează în condiţiile Legii drumurilor nr.509/1995, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare.

[Art.17 al.(11) în redacția LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

(2) Solicitarea altor documente decît cele prevăzute la alin. (1) nu se admite.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în original şi în copii, cu excepţia documentului prevăzut la lit. b), care se prezintă doar în original.

(4) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin. (1), originalele se restituie solicitantului (beneficiarului).

(5) În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la alin. (1), emitentul va refuza primirea setului de documente la momentul depunerii cererii.

(6) Dacă emitentul nu a respectat termenul stabilit la alin. (1) şi nu a informat în scris solicitantul (beneficiarul) despre refuz, autorizaţia de desfiinţare se consideră eliberată. În acest caz, solicitantul (beneficiarul) este în drept să înceapă executarea lucrărilor, informînd în scris emitentul şi Agenţia pentru Supraveghere Tehnică.

Articolul 18. Conţinutul autorizaţiei de desfiinţare

Autorizaţia de desfiinţare va cuprinde date privind:

a) locul amplasării imobilului supus desfiinţării;

b) condiţiile speciale de executare a lucrărilor de desfiinţare;

c) instituţia de proiectare;

d) termenul de începere a lucrărilor de desfiinţare;

e) durata executării lucrărilor de desfiinţare.

Articolul 19. Termenul de începere a lucrărilor de desfiinţare şi durata

                       executării lucrărilor de desfiinţare

(1) Emitentul autorizaţiei de desfiinţare stabileşte termenul de începere a lucrărilor de pînă la 6 luni din data eliberării acesteia.

(2) Neînceperea lucrărilor de desfiinţare în termenul stabilit prin autorizaţia de desfiinţare duce la pierderea valabilităţii acesteia, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii în condiţiile prevăzute la art. 17.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazuri motivate, dacă lucrările de desfiinţare nu pot fi începute în termenul stabilit, se poate solicita, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea expirării, prelungirea termenului de începere a lucrărilor de desfiinţare. Prelungirea termenului de începere a lucrărilor de desfiinţare poate fi efectuată o singură dată pe un termen de pînă la 6 luni.

(4) În cazul schimbării proprietarului, autorizaţia de desfiinţare rămîne valabilă cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din ea, fără modificarea obiectului autorizaţiei, iar noul proprietar este obligat să înştiinţeze emitentul care a eliberat autorizaţia în cauză despre intrarea sa în posesiune.

(5) Durata executării lucrărilor se stabileşte în autorizaţia de desfiinţare în baza proiectului de organizare a lucrărilor de desfiinţare. În cazul unor motive argumentate, durata executării lucrărilor poate fi prelungită o singură dată pe un termen de pînă la 6 luni.

(6) Autorizaţia de desfiinţare se elaborează în 3 exemplare. Un exemplar se eliberează solicitantului (beneficiarului), altul se păstrează în arhiva emitentului, al treilea se transmite organului cadastral teritorial.

Articolul 20. Lucrări care se pot executa fără autorizaţie de desfiinţare

Se pot executa fără autorizaţie de desfiinţare lucrări de demontare, demolare a construcţiilor care nu sînt înregistrate în registrul bunurilor imobile.

Capitolul VII

EMITEREA CERTIFICATELOR DE URBANISM ŞI

AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

Articolul 21. Dispoziţii generale privind emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiei

                     de construire/desfiinţare

(1) Certificatele de urbanism şi autorizaţia de construire/desfiinţare se emit de către primarii municipiilor, oraşelor, comunelor şi satelor pentru construcţii (lucrări de construcţie/desfiinţare) de orice destinaţie şi tip de proprietate.

(2) Pentru obiecte complexe (magistrale de transport şi comunicaţii), amplasate pe terenuri ale mai multor unităţi administrativ-teritoriale, certificatele de urbanism pentru proiectare şi autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către preşedinţii raioanelor în baza avizelor eliberate de către primarii localităţilor pe ale căror teritorii se vor desfăşura activităţile preconizate.

(3) Primarul localităţii va emite avizul stabilit la alin. (2) în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Avizul va conţine informaţii necesare pentru elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare şi autorizaţiei de construire/desfiinţare.

Articolul 22. Semnatarii certificatelor de urbanism şi ai autorizaţiilor de

                      construire/desfiinţare

(1) Certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire/desfiinţare se semnează de primar sau, după caz, preşedintele raionului, de secretarul consiliului local şi de arhitectul-şef.

(2) Dacă în structura autorității administrației publice locale de nivelul I nu este prevăzută funcţia de arhitect-şef, actele menţionate la alin.(1) se semnează de către arhitectul-şef al autorităţii administraţiei publice locale de nivelul II, cu respectarea termenelor prevăzute de prezenta lege. Activităţile în cauză vor fi realizate de emitent fără implicarea solicitantului (beneficiarului).

[Art.22 al.(2) modificat prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

Capitolul VIII

OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

Articolul 23. Obligaţiile solicitantului (beneficiarului) autorizaţiei de

                       construire/desfiinţare

(1) Solicitantul (beneficiarul) autorizaţiei de construire/desfiinţare este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare pînă la începerea lucrărilor autorizate, să informeze Agenţia pentru Supraveghere Tehnică, Agenția Națională Arheologică, în cazul siturilor arheologice protejate și al zonelor lor de protecție, precum şi Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, prin depunerea declaraţiei (anexa nr. 5).

[Art.23 al.(1) modificat prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

(2) Dacă solicitantul (beneficiarul) nu a prezentat declaraţia în modul şi în termenul stabilit la alin. (1) şi se constată faptul începerii lucrărilor, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare.

Articolul 24. Obligaţiile emitentului certificatului de urbanism şi autorizaţiei

                       de construire/desfiinţare

(1) Emitentul are următoarele obligaţii:

a) instituirea şi ţinerea unor registre separate ale certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise şi ale refuzurilor de eliberare a certificatelor şi autorizaţiilor, în care se înscriu data de primire a documentelor şi cea de eliberare a actului administrativ respectiv solicitantului (beneficiarului), inclusiv plasarea acestora pe pagina web oficială a emitentului;

a1) eliberarea necondiţionată a certificatului constatator solicitantului (beneficiarului), conform modelului stabilit în anexa nr.6;

b) asigurarea interacţiunii subdiviziunilor sale în vederea obţinerii documentaţiei necesare fără implicarea solicitantului (beneficiarului);

c) asigurarea accesului public la registrele certificatelor de urbanism şi ale autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise.

(2) În vederea executării prevederilor alin. (1) lit. c), emitentul este obligat să execute pe suport de hîrtie copii de pe registrele certificatelor de urbanism şi ale autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise şi să asigure gratuit şi nerestricţionat accesul tuturor persoanelor la ele, cu actualizarea la zi a registrelor respective.

(3) Funcţionarul din cadrul emitentului, responsabil de recepţionarea cererilor de eliberare a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, nu este în drept să examineze conţinutul cererilor depuse şi al actelor anexate, să refuze recepţionarea acestora sau să solicite prezentarea unor documente şi informaţii suplimentare, competenţa acestuia limitîndu-se doar la procedura de înregistrare a cererii şi de eliberare a certificatului constatator conform alin.(1) lit.a1).

Articolul 25. Responsabilitatea solicitantului (beneficiarului) certificatului

                       de urbanism şi al autorizaţiei de construire/desfiinţare

Solicitantul (beneficiarul) certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire/desfiinţare poartă responsabilitate personală pentru veridicitatea datelor indicate în cererea de obţinere a actului respectiv şi a documentelor anexate la cerere.

Articolul 26. Responsabilitatea emitentului

Responsabilitatea pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare revine solidar semnatarilor acestora.

Articolul 27. Plata pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei

                      de construire/desfiinţare

(1) Plăţile pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se stabilesc de către consiliile locale în limitele prevăzute de prezenta lege şi se transferă la bugetul emitentului.

(2) Pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare sau a certificatului de urbanism informativ, solicitantul (beneficiarul) va achita plata stabilită anual prin decizia consiliului local ce nu va depăși suma de 50 de lei.

(3) Pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, solicitantul (beneficiarul) va achita plata stabilită anual prin decizia consiliului local ce nu va depăși suma de 100 de lei.

(4) Nu se achită plată pentru prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare.

(5) Nu se achită plată pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare pentru obiectele finanţate din mijloace financiare publice.

(6) Consiliile locale sînt în drept să acorde facilităţi pentru unele categorii de persoane în limitele prevăzute de prezenta lege.

Articolul 28. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind autorizarea

                       executării lucrărilor de construcţie

(1) Construcțiile executate în lipsa sau cu încălcarea autorizației de construire/documentației de proiect, sau în lipsa certificatului constatator care confirmă aplicarea principiului aprobării tacite se consideră construcții neautorizate.

[Art.28 al.(1) în redacția LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

(2) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea contravenţională sau penală.

Articolul 281. Aprobarea tacită

(1) Actele emise în scopul autorizării executării lucrărilor de construcţie, prevăzute la art.3, 12 şi 17, cad sub incidenţa principiului de aprobare tacită în cazul depăşirii de către emitent a termenelor stabilite de lege pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea actului permisiv şi în lipsa unei comunicări scrise privind refuzul eliberării actului respectiv.

(2) Solicitanţii (beneficiarii) care nu au obţinut în termenul stabilit de lege unul dintre actele prevăzute la alin.(1) din prezentul articol sau refuzul oficial de eliberare a acestui act sînt în drept să aplice, în baza certificatului stipulat la art.24 alin.(1) lit.a1) din prezenta lege, principiul aprobării tacite, conform procedurii stabilite la art.62 din Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, informînd în scris despre aceasta Agenţia pentru Supravegherea Tehnică.

Capitolul IX

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 29

[Art.29 al.(1) abrogat prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

 (2) Guvernul, în termen de 3 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;

c) va asigura revizuirea de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale a actelor normative aprobate de ele care contravin prezentei legi.

(3) Pînă la aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege, actele legislative şi normative în vigoare se aplică în măsura în care nu contravin acesteia.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Mihai GHIMPU

 

Chişinău, 9 iulie 2010.  Nr. 163.

 

anexa nr. 1

[Anexa nr.1 în redacția LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

 

anexa nr. 11

[Anexa nr.11 introdusă prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

 

anexa nr. 2

[Anexa nr.2 în redacția LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

 

anexa nr. 21

[Anexa nr.21 introdusă prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

 

anexa nr. 3

[Anexa nr.3 în redacția LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

 

anexa nr. 31

[Anexa nr.31 introdusă prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

 

anexa nr. 4

[Anexa nr.4 în redacția LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

 

anexa nr. 41

[Anexa nr.41 introdusă prin LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

 

anexa nr. 5

[Anexa nr.5 în redacția LP3 din 06.02.20, MO55-61/21.02.20 art.37; în vigoare 21.02.20]

 

anexa nr.6

Похожие публикации

CODUL CONTRAVENTIONAL

 Republica MoldovaPARLAMENTULCOD Nr. 218 din 24-10-2008CODUL CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA*Publicat : 17-03-2017 în Monitorul Oficial Nr.

CODUL PENAL

 Republica MoldovaPARLAMENTULCOD Nr. 985 din 18-04-2002CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA*Publicat : 14-04-2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74 art.
Опрос
Оцените работу движка

Последние комментарии