Codul transportului feroviar al Republicii Moldova

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

Codul transportului feroviar

nr. 309-XV  din  17.07.2003

(în vigoare 14.11.2003) 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.226-228 art.892 din 14.11.2003

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022

C U P R I N S

Capitolul I

BAZELE ACTIVITĂŢII TRANSPORTULUI FEROVIAR

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Articolul 1. Scopul şi sarcinile Codului transportului feroviar

Articolul 2. Sfera de aplicare a codului şi controlul asupra respectării prevederilor lui

Articolul 3. Noţiuni principale

Articolul 4. Rolul transportului feroviar în economie şi în sfera socială

Articolul 5. Calea ferată şi rolul ei în sistemul transportului feroviar

Articolul 6. Legislaţia cu privire la transportul feroviar

Articolul 7. Administrarea transportului feroviar

Articolul 8. Patrimoniul transportului feroviar

Secţiunea a 2-a

Terenurile transportului feroviar şi zonele de protecţie

Articolul 9. Terenurile transportului feroviar

Articolul 10. Zonele de protecţie

Secţiunea a 3-a

Principiile activităţii economico-financiare în transportul feroviar

Articolul 11. Principiile de organizare a transportului de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii pe calea ferată

Articolul 12. Tarife în transportul feroviar

Articolul 13. Principiile activităţii economico-financiare a transportului feroviar

Secţiunea a 4-a

Siguranţa circulaţiei. Paza mărfurilor şi obiectelor de transport feroviar.

Organizarea activităţii în condiţii deosebite

Articolul 14. Asigurarea siguranţei în transportul feroviar

Articolul 15. Zonele cu pericol sporit

Articolul 16. Modul de transportare a mărfurilor periculoase

Articolul 17. Locurile de intersecţie a liniilor ferate cu alte tipuri de transport şi instalaţii

Articolul 18. Paza mărfurilor şi obiectelor de transport feroviar

Articolul 19. Organizarea activităţii transportului feroviar în condiţii deosebite

Secţiunea a 5-a

Relaţiile de muncă şi disciplina în transportul feroviar

Articolul 20. Relaţiile de muncă în transportul feroviar

Articolul 21. Disciplina în transportul feroviar

Secţiunea a 6-a

Alte probleme ce ţin de activitatea transportului

feroviar şi organizarea ei

Articolul 22. Timpul de evidenţă şi gestiune în transportul feroviar

Articolul 23. Interacţiunea întreprinderilor de transport feroviar cu întreprinderile altor tipuri de transport, cu persoanele fizice şi juridice proprietari ai obiectelor de transport feroviar

Articolul 24. Activitatea economică externă a transportului feroviar

Articolul 25. Pregătirea de mobilizare a transportului feroviar

Articolul 26. Asigurarea în transportul feroviar

Articolul 27. Răspunderea întreprinderilor de transport feroviar

Capitolul II

FUNCŢIONAREA ŞI INTERACŢIUNEA CĂII FERATE CU EXPEDITORII

DE MĂRFURI ŞI DESTINATARII MĂRFURILOR, CU CĂLĂTORII,

CU ALTE PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

 

Secţiunea 1

Particularităţile organizării transportului pe calea ferată

Articolul 28. Particularităţile organizării transportului pe calea ferată şi aprobarea regulamentului efectuării acestuia

Articolul 29. Transportul pe linia ferată în construcţie

Articolul 30. Condiţii speciale privind transportul anumitor tipuri de mărfuri

Articolul 31. Informaţiile furnizate de calea ferată

Secţiunea a 2-a

Gospodăria căii ferate care asigură procesul de transportare

Articolul 32. Staţiile de cale ferată

Articolul 33. Materialul rulant destinat transportului de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii

Articolul 34. Gospodăria de cîntărire

Secţiunea a 3-a

Organizarea transportului de mărfuri

Articolul 35. Locurile destinate executării operaţiunilor de încărcare-descărcare

Articolul 36. Dotarea locurilor pentru prelucrarea mărfurilor transportate

Articolul 37. Contractul de transport

Articolul 38. Comanda de transport al mărfurilor

Articolul 39. Modul de completare şi executare a comenzilor de transport al mărfurilor

Articolul 40. Viteza de transport al mărfurilor

Articolul 41. Modul de percepere a taxei de transport

Articolul 42. Modul de transport al mărfurilor

Articolul 43. Declararea valorii mărfurilor transportate

Articolul 44. Însoţirea mărfurilor de către salariaţii serviciului de pază paramilitară

Articolul 45. Pregătirea mărfurilor pentru transport

Articolul 46. Răspunderea şi măsurile aplicate în cazul apariţiei situaţiilor de avarie

Articolul 47. Pregătirea şi tragerea vagoanelor şi containerelor pentru încărcare

Articolul 48. Încărcarea mărfurilor

Articolul 49. Normele de încărcare a vagoanelor şi containerelor, condiţiile tehnice de încărcare a acestora

Articolul 50. Dispozitivele necesare pentru încărcarea, fixarea şi transportul mărfurilor

Articolul 51. Documentele de transport

Articolul 52. Masa mărfurilor

Articolul 53. Răspunderea pentru autenticitatea datelor înscrise în documentele de transport

Articolul 54. Modul de sigilare a vagoanelor şi containerelor

Articolul 55. Suspendarea temporară sau limitarea operaţiunilor de încărcare a mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor

Articolul 56. Modul de efectuare a decontărilor pentru transportul mărfurilor

Articolul 57. Readresarea mărfurilor

Articolul 58. Răspunderea pentru readresarea mărfurilor

Articolul 59. Termenele de transportare a mărfurilor şi modul de calculare a lor

Articolul 60. Înştiinţarea despre sosirea mărfurilor în staţie

Articolul 61. Condiţiile şi modul de eliberare a mărfurilor

Articolul 62. Modul de preluare de către destinatar a mărfurilor a căror livrare nu a fost prevăzută în contract

Articolul 63. Termenele şi modul de păstrare a mărfurilor în staţia de cale ferată

Articolul 64. Plata de utilizare a vagoanelor şi containerelor

Articolul 65. Verificarea, la staţia de destinaţie, a stării mărfurilor, a masei acestora şi a numărului de locuri

Articolul 66. Modul de determinare, la staţia de cale ferată, a lipsei, deteriorării (alterării) efective a mărfurilor şi perfectarea actului comercial

Articolul 67. Modul de majorare a taxei pentru depozitarea mărfurilor şi a plăţii pentru utilizarea vagoanelor şi containerelor

Articolul 68. Modul de curăţare şi spălare a vagoanelor şi containerelor după descărcare

Articolul 69. Restituirea mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor către expeditorul de mărfuri sau comercializarea lor

Articolul 70. Răspunderea expeditorului de mărfuri pentru încălcarea cerinţelor stabilite pentru mărfurile destinate exportului

Articolul 71. Comercializarea mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor

Articolul 72. Venitul obţinut din comercializarea mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor

Secţiunea a 4-a

Liniile ferate de acces

Articolul 73. Coordonarea construcţiei şi racordării liniilor ferate de acces

Articolul 74. Deschiderea pentru exploatare a liniei ferate de acces construite

Articolul 75. Ansamblul liniilor ferate de acces

Articolul 76. Modul de ieşire a materialului rulant departamental pe liniile ferate publice

Articolul 77. Cerinţele faţă de lucrătorii liniilor ferate de acces

Articolul 78. Controlul respectării normelor de siguranţă a circulaţiei şi de asigurare a integrităţii materialului rulant, containerelor şi mărfurilor transportate

Articolul 79. Contractul de exploatare a liniei ferate de acces

Articolul 80. Contractele de deservire a expeditorilor de mărfuri şi a destinatarilor mărfurilor. Răspunderea posesorilor liniilor ferate de acces

Articolul 81. Modul de elaborare a contractelor

Articolul 82. Paza vagoanelor pe liniile ferate de acces

Articolul 83. Raporturile dintre calea ferată, posesorul liniei ferate de acces şi contractantul acestuia

Articolul 84. Evidenţa timpului

Articolul 85. Modul de calculare a timpului aflării vagoanelor şi containerelor pe liniile ferate de acces

Articolul 86. Răspunderea căii ferate pentru folosirea neautorizată a liniilor de acces departamentale

Articolul 87. Termenele de încheiere a contractelor şi soluţionarea divergenţelor izvorîte din contracte

Secţiunea a 5-a

Transportul mărfurilor în trafic mixt direct

Articolul 88. Traficul mixt direct

Articolul 89. Modul de organizare a transportului de mărfuri în trafic mixt direct

Articolul 90. Modul de includere în traficul mixt direct

Articolul 91. Mărfurile admise pentru transport în trafic mixt direct

Articolul 92. Modul de transmitere a mărfurilor în punctele de transbordare

Articolul 93. Modul de oferire a containerelor

Articolul 94. Termenele de începere şi de încheiere a recepţionării mărfurilor de către porturi la deschiderea şi închiderea navigaţiei

Articolul 95. Mărfurile care nu au fost transportate în termen în porturile de transbordare

Articolul 96. Reîncărcarea mărfurilor în punctele de transbordare

Articolul 97. Dotarea vagoanelor, navelor maritime şi fluviale pentru transportul şi fixarea mărfurilor

Articolul 98. Liniile ferate şi depozitele adiacente căii ferate din porturi

Articolul 99. Acordul principal

Articolul 100. Termenul general de transportare a mărfurilor

Articolul 101. Plata pentru transportul mărfurilor

Articolul 102. Norma de transbordare a mărfurilor

Articolul 103. Răspunderea pentru neîndeplinirea normei de transbordare a mărfurilor

Articolul 104. Răspunderea pentru reţinerea vagoanelor şi containerelor în punctele de transbordare

Articolul 105. Răspunderea pentru neasigurarea integrităţii mărfurilor

Secţiunea a 6-a

Transportul de călători, bagaje şi mesagerii

Articolul 106. Răspunderea căii ferate

Articolul 107. Categoriile trenurilor

Articolul 108. Echipamentul necesar şi amenajarea staţiilor şi gărilor

Articolul 109. Asigurarea călătorilor cu informaţii

Articolul 110. Contractul de transport al călătorului

Articolul 111. Camerele de bagaje

Articolul 112. Drepturile călătorului

Articolul 113. Vînzarea documentelor (biletelor) de călătorie la cererea organizaţiilor

Articolul 114. Obligaţiile căii ferate faţă de călători

Articolul 115. Obligaţiile călătorilor

Articolul 116. Transportul bagajelor şi mesageriilor

Articolul 117. Condiţiile de preluare a bagajelor şi mesageriilor pentru transportare

Articolul 118. Termenul de transportare a bagajelor şi mesageriilor

Articolul 119. Pierderile şi întîrzierea la transportarea bagajelor şi mesageriilor

Articolul 120. Eliberarea bagajelor

Articolul 121. Bagajele şi mesageriile nereclamate

Articolul 122. Modul de transportare a coletelor poştale

Articolul 123. Asigurarea cu încăperi pentru prestarea de servicii către călători

Articolul 124. Construcţia de încăperi pentru prestarea de servicii

Secţiunea a 7-a

Răspunderea căii ferate, a expeditorilor de mărfuri,

a destinatarilor mărfurilor şi a călătorilor

Articolul 125. Răspunderea pentru neexecutarea comenzii de transport al mărfurilor

Articolul 126. Scutirea expeditorului de mărfuri de răspundere pentru neexecutarea comenzii primite de transport al mărfurilor de către calea ferată

Articolul 127. Scutirea căii ferate de răspundere pentru neexecutarea comenzii de transport al mărfurilor

Articolul 128. Neasigurarea integrităţii mărfurilor

Articolul 129. Scutirea de răspundere pentru neasigurarea integrităţii mărfurilor

Articolul 130. Repararea prejudiciului

Articolul 131. Depăşirea termenului de transportare a mărfurilor

Articolul 132. Pierderea mărfurilor

Articolul 133. Indicarea inexactă a denumirii mărfurilor în scrisoarea de trăsură

Articolul 134. Utilizarea neautorizată a vagoanelor şi containerelor

Articolul 135. Răspunderea pentru reţinerea vagoanelor

Articolul 136. Staţionarea supranormativă a navelor la debarcader

Articolul 137. Reţinerea containerelor universale

Articolul 138. Scutirea de plată pentru utilizarea vagoanelor şi containerelor

Articolul 139. Răspunderea pentru reţinerea vagoanelor trase pentru încărcare şi refuzul de a le utiliza

Articolul 140. Supraîncărcarea vagoanelor şi containerelor

Articolul 141. Tragerea pentru încărcare a vagoanelor şi containerelor goale necurăţate

Articolul 142. Deteriorarea sau pierderea vagoanelor şi containerelor ce aparţin căii ferate

Articolul 143. Deteriorarea sau pierderea vagoanelor şi containerelor ce aparţin expeditorilor de mărfuri şi destinatarilor mărfurilor

Articolul 144. Modul de percepere a amenzilor

Articolul 145. Răspunderea pentru mărfurile sosite

Articolul 146. Neasigurarea integrităţii bagajelor

Articolul 147. Depăşirea termenului de transportare a bagajelor

Articolul 148. Integritatea bagajelor de mînă ale călătorului

Articolul 149. Neasigurarea integrităţii mesageriilor. Depăşirea termenului de transportare a lor

Articolul 150. Plecarea sau sosirea trenului cu întîrziere

Articolul 151. Expedierea în bagaje a obiectelor a căror transportare este interzisă

Articolul 152. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat vieţii şi sănătăţii călătorului

Articolul 153. Acordurile privind limitarea sau exonerarea de răspundere

Secţiunea a 8-a

Acte, reclamaţii, acţiuni

Articolul 154. Actul comercial

Articolul 155. Reclamaţia referitoare la transportul mărfurilor sau mesageriilor

Articolul 156. Reclamaţia referitoare la transportul de călători sau bagaje

Articolul 157. Modul de înaintare a reclamaţiilor

Articolul 158. Documentele anexate la reclamaţie

Articolul 159. Termenele de înaintare a reclamaţiilor

Articolul 160. Termenul de examinare a reclamaţiei

Articolul 161. Acţiunile intentate căii ferate

Articolul 162. Acţiunile intentate destinatarilor mărfurilor, expeditorilor de mărfuri şi călătorilor

Capitolul III

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 163. Controlul asupra respectării prevederilor prezentului cod

Articolul 164. Dispoziţii tranzitive

Articolul 165. Îndatoririle Guvernului

Articolul 166. Îndatoririle organului de specialitate al administraţiei publice centrale

Parlamentul adoptă prezentul cod.

Capitolul I

BAZELE ACTIVITĂŢII TRANSPORTULUI FEROVIAR

Secţiunea 1

Dispoziţii generale

Articolul 1. Scopul şi sarcinile Codului transportului feroviar

Codul transportului feroviar, denumit în continuare cod:

a) stabileşte bazele juridice, organizatorice şi economice ale activităţii transportului feroviar, particularităţile, locul şi rolul acestuia în economia ţării, reglementează raporturile lui cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte tipuri de transport;

b) reglementează raporturile dintre calea ferată şi expeditorii de mărfuri, destinatarii mărfurilor, călători, alte persoane fizice şi juridice, care beneficiază de serviciile transportului feroviar, stabileşte drepturile, obligaţiile şi răspunderea acestora;

c) reglementează condiţiile de bază ale transportului de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii, stabileşte regulile generale de exploatare a liniilor ferate de acces.

 

Articolul 2. Sfera de aplicare a codului şi controlul asupra respectării prevederilor lui

(1) Prevederile prezentului cod se aplică transportului de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii pe calea ferată a Republicii Moldova, deschisă pentru uz public, inclusiv transportului de mărfuri, a căror încărcare şi descărcare se execută pe liniile ferate de acces, precum şi pe liniile ferate care se construiesc, racordate la liniile ferate publice (magistrale).

(2) Controlul asupra respectării prevederilor prezentului cod de către persoanele fizice şi juridice care cad sub incidenţa lui este exercitat de organul de specialitate al administraţiei publice centrale şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, abilitate prin lege cu astfel de atribuţii.

 

Articolul 3. Noţiuni principale

În sensul prezentului cod, se definesc următoarele noţiuni principale:

transport feroviar – tip de transport public care reprezintă un complex tehnologic de producţie unitar, cu întreprinderi şi instituţii cu menire de producţie şi socială, a cărui administrare de stat este exercitată de către organul administraţiei publice centrale în domeniul transportului;

cale ferată – sistem de transport pe şine, destinat transportului de călători şi mărfuri, care cuprinde:

a) linia ferată şi construcţiile corespunzătoare (tuneluri de cale ferată, poduri etc.);

b) instalaţiile de exploatare;

c) materialul rulant, precum şi

d) structurile pentru asigurarea funcţionării elementelor menţionate şi organizaţiile de exploatare pentru realizarea transportului de călători şi mărfuri;

piaţă a serviciilor de transport – sferă de realizare a transportului de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii, de deservire tehnică şi de reparaţie a mijloacelor de transport, de executare a lucrărilor (serviciilor) auxiliare şi a altor lucrări (servicii) ce ţin de transport;

asigurare a siguranţei circulaţiei – activitate a organelor din transportul feroviar, a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a întreprinderilor, instituţiilor şi cetăţenilor pentru asigurarea funcţionării continue a căii ferate şi neadmiterea situaţiilor de avarie în procesul transportării, precum şi pentru reducerea consecinţelor unor eventuale accidente;

zonă de expropriere – terenuri aparţinînd transportului feroviar, ocupate de terasament, lucrări de artă, cantoane şi alte clădiri, instalaţii de comunicaţii feroviare, staţii de cale ferată, plantaţii forestiere de protecţie şi instalaţii de linie;

zonă de protecţie – terenuri necesare pentru asigurarea integrităţii, rezistenţei şi stabilităţii construcţiilor, instalaţiilor şi altor obiecte de transport feroviar, precum şi terenuri cu soluri alunecătoare, limitrofe terenurilor transportului feroviar;

proces de transportare – ansamblu de acţiuni şi operaţiuni, interdependente organizatoric şi tehnologic, efectuate de către subdiviziunile structurale ale căii ferate în cadrul pregătirii, realizării şi finalizării transportului de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii;

linie ferată publică (magistrală) – linie ferată pe care sînt amplasate staţii de cale ferată ce execută operaţiunile respective de primire şi expediere a trenurilor, de deservire a călătorilor, de recepţionare şi eliberare a mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor, de executare a lucrărilor de manevră;

trafic mixt direct – transport de mărfuri, efectuat cu diferite tipuri de transport conform unui document de transport unic (scrisoare de trăsură), întocmit pentru întregul parcurs al mărfurilor;

călător – persoană fizică care are document (bilet) de călătorie şi călătoreşte cu trenul;

marfă – încărcătură (articole, obiecte, minereuri, materiale etc.) care face obiectul transportului pe cale ferată, primită în modul stabilit spre transportare de către calea ferată, ce poartă răspundere pentru transportarea în termen şi pentru integritatea acesteia conform prezentului cod;

bagaje – lucruri, alte valori materiale, expediate de către călător pentru necesităţi personale, pentru o plată separată, în vagonul de bagaje, pînă la staţia de destinaţie indicată în documentul (biletul) de călătorie al călătorului;

mesagerii – mărfuri, alte valori materiale, transportate în trenuri de călători şi în cele de poştă şi bagaje;

mărfuri periculoase – substanţe, materiale, articole şi deşeuri care, în virtutea stării lor fizice, proprietăţilor chimice şi biologice, caracterului radioactiv sau a altor proprietăţi specifice, în procesul transportării, executării lucrărilor de încărcare-descărcare şi al depozitării, pot periclita viaţa şi sănătatea oamenilor, pot provoca poluarea mediului, distrugerea naturii vii, deteriorarea sau distrugerea mijloacelor de transport şi a altor bunuri;

transport special – tip de transport care asigură transportarea încărcăturilor speciale pentru necesităţi stringente de stat şi de apărare;

trafic feroviar internaţional – transport de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii între Republica Moldova şi alte ţări;

expeditor de mărfuri – persoană fizică sau juridică care acţionează în nume propriu sau în numele proprietarului de mărfuri, bagaje, mesagerii şi este indicată în documentele de transport;

destinatar al mărfurilor – persoană fizică sau juridică împuternicită cu recepţionarea mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor;

linie ferată de acces – linie ferată legată cu reţeaua comună a căilor ferate printr-o cale neîntreruptă cu şine, destinată deservirii anumitor expeditori de mărfuri şi destinatari ai mărfurilor;

locuri de uz comun – depozite (acoperite sau descoperite), terenuri special repartizate pe teritoriul staţiilor de cale ferată, aparţinînd căii ferate şi folosite pentru încărcarea, descărcarea, trierea şi depozitarea mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor;

locuri de uz propriu – depozite (acoperite sau descoperite), terenuri special amenajate, atît în afara, cît şi pe teritoriul staţiilor de cale ferată, care nu aparţin căii ferate ori care sînt date de ea în arendă şi folosite pentru operaţiuni de încărcare-descărcare;

Regulamentul transportului de mărfuri pe calea ferată – act normativ, elaborat în conformitate cu prevederile prezentului cod, care reglementează condiţiile de transport al mărfurilor, obligatorii pentru calea ferată, pentru expeditorii de mărfuri şi destinatarii mărfurilor, luîndu-se în considerare particularităţile acestora, în scopul asigurării siguranţei circulaţiei, integrităţii mărfurilor şi a materialului rulant, precum şi a securităţii ecologice;

Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii pe calea ferată – act normativ, elaborat în conformitate cu prevederile prezentului cod, care reglementează condiţiile de transport al acestora şi stabileşte drepturile, obligaţiile şi răspunderea căii ferate şi a călătorilor care beneficiază de transportul feroviar;

documente de transport – scrisoarea de trăsură, foaia de expediţie, documentul (biletul) de călătorie, recipisa de bagaje, recipisa de mesagerii;

culegerea „Regulamente de transport şi tarife în transportul feroviar” – ediţie periodică în care se publică actele normative aprobate de organul de specialitate al administraţiei publice centrale în limitele competenţei sale;

taxă suplimentară – plată pentru operaţiuni şi lucrări suplimentare, neinclusă în tarif;

operaţiune dublă – folosirea de către destinatarul mărfurilor a vagonului şi/sau a containerului descărcat de el pentru încărcarea altor mărfuri;

Regulament tarifar – ediţie sistematizată în care sînt publicate preţurile pentru lucrările executate şi serviciile prestate de transportul feroviar, aprobate în modul stabilit şi incluse în tarife, precum şi taxele suplimentare, este expus modul de calculare a plăţilor pentru transportul de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii şi pentru utilizarea vagoanelor şi containerelor.

 

Articolul 4. Rolul transportului feroviar în economie şi în sfera socială

(1) Transportul feroviar constituie o parte componentă a sistemului unitar de transport al ţării şi, în interacţiunea lui cu alte tipuri de transport, este destinat să asigure la timp şi calitativ, în traficul feroviar intern şi internaţional, necesităţile populaţiei în transport şi alte servicii, activitatea tuturor ramurilor economiei şi securitatea naţională a statului, dezvoltarea eficientă a activităţii de întreprinzător a întreprinderilor din ramură, formarea pieţei serviciilor de transport.

(2) Activitatea transportului feroviar este reglementată şi controlată de stat.

(3) Baza tehnico-materială a transportului feroviar se dezvoltă din contul mijloacelor proprii ale întreprinderilor acestuia, precum şi al mijloacelor bugetului de stat şi bugetelor locale, prin atragerea împrumuturilor interne şi externe.

(4) Transportul pe cale ferată constituie monopol natural, ceea ce impune condiţii speciale de dezvoltare şi funcţionare a transportului feroviar.

 

Articolul 5. Calea ferată şi rolul ei în sistemul transportului feroviar

(1) Calea ferată reprezintă o structură publică de interes statal.

(2) Întreprinderea principală de transport feroviar în Republica Moldova este Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”, care administrează activitatea de producţie şi financiară a subdiviziunilor structurale autonome ce practică transportul pe cale ferată, precum şi coordonează lucrul altor întreprinderi, organizaţii şi instituţii de transport feroviar care asigură funcţionarea acesteia.

(3) Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Ea este condusă de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.

 

Articolul 6. Legislaţia cu privire la transportul feroviar

(1) Activitatea transportului feroviar, care asigură transportarea călătorilor, mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor, este organizată în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul civil, Legea cu privire la transporturi, prezentul cod, alte acte normative în vigoare, precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Actele normative care reglementează activitatea transportului feroviar şi stabilesc condiţiile de transportare, de utilizare a mijloacelor transportului feroviar, de siguranţă a circulaţiei, de respectare a ordinii de intersectare a liniilor ferate de către alte tipuri de transport, de securitate contra incendiilor, precum şi normele sanitare sînt obligatorii pentru întreprinderile, organizaţiile, instituţiile şi cetăţenii care beneficiază de serviciile transportului feroviar.

 

Articolul 7. Administrarea transportului feroviar

(1) Conducerea, administrarea şi reglementarea activităţii transportului feroviar se realizează, conform legislaţiei în vigoare, de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale – Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, în limitele competenţei sale. Administrarea procesului de transportare se efectuează nemijlocit de către întreprinderile care desfăşoară acest gen de activitate.

(2) Din sistemul de transport feroviar fac parte întreprinderile de transport feroviar care efectuează transportul de călători şi mărfuri, materialul rulant care le aparţine, liniile ferate, precum şi întreprinderile industriale, de construcţii, comerciale şi alte întreprinderi, organizaţii şi instituţii care asigură activitatea ritmică a transportului feroviar şi dezvoltarea acestuia.

(3) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, organizaţiile obşteşti şi de alt tip, precum şi cetăţenii nu sînt în drept să intervină în activitatea transportului feroviar ce ţine nemijlocit de procesul de transportare, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

(4) Crearea, reorganizarea şi lichidarea întreprinderilor de transport feroviar care funcţionează cu drept de administrare economică se efectuează, conform legislaţiei în vigoare, de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale, iar a întreprinderilor care au ca obiect de activitate organizarea şi asigurarea procesului de transportare – conform hotărîrilor Guvernului.

(5) Sistarea activităţii (închiderea) liniilor ferate publice (magistrale) se efectuează de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale, de comun acord cu Guvernul şi cu autorităţile administraţiei publice locale respective.

[Art.7 alin.(1) modificat prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Art.7 modificat prin Legea nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018]

 

Articolul 8. Patrimoniul transportului feroviar

(1) Patrimoniul întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor şi obiectelor de transport feroviar care asigură nemijlocit procesul de transportare şi executare a lucrărilor de intervenţie şi repunere în funcţiune constituie, în exclusivitate, proprietate publică.

(2) Întreprinderile de transport feroviar posedă, beneficiază şi dispun de patrimoniu în conformitate cu prevederile Codului civil, Legii cu privire la întreprinderea de stat, Legii cu privire la transporturi, prezentului cod, cu alte acte legislative în vigoare, precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(3) Decizia de atribuire a patrimoniului, pentru administrare economică şi gestionare operativă, întreprinderilor şi instituţiilor de transport feroviar se ia de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale.

(4) Vînzarea, darea în arendă sau gestionarea în alt mod a bunurilor imobile administrate de către întreprinderile de transport feroviar, fără modificarea dreptului de proprietate de stat asupra acestor bunuri, se efectuează de către aceste întreprinderi, cu acordul organului de specialitate al administraţiei publice centrale, în modul stabilit de Guvern.

(5) Vînzarea, schimbul, darea în arendă, darea în folosinţă temporară cu titlu gratuit, casarea materialului rulant şi a containerelor aflate în proprietatea statului, fără modificarea dreptului de proprietate, se efectuează, în funcţie de specificul activităţii transportului feroviar, de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale sau, din însărcinarea acestuia, de către administraţia căii ferate, în condiţiile stabilite de acesta.

(6) Vînzarea materialului rulant, a containerelor, clădirilor şi instalaţiilor neutilizate în procesul tehnologic al întreprinderii către persoane fizice şi juridice, cu modificarea dreptului de proprietate de stat asupra acestor bunuri, se efectuează în modul stabilit de Guvern.

(7) Mijloacele obţinute din operaţiuni cu bunurile prevăzute la prezentul articol se trec la veniturile întreprinderilor de transport feroviar şi trebuie să fie folosite pentru achiziţionarea materialului rulant şi a containerelor, pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie şi construirea infrastructurii sociale a întreprinderilor la a căror balanţă se află aceste bunuri.

(8) Obiectele şi alte bunuri ale transportului feroviar care asigură nemijlocit procesul de transportare şi executare a lucrărilor de intervenţie şi repunere în funcţiune nu sînt supuse deetatizării şi privatizării.

(9) Privatizarea întreprinderilor, precum şi a obiectelor, a altor bunuri ale transportului feroviar, exceptînd cele menţionate la alin.(8), cu stabilirea termenelor şi condiţiilor de realizare a acesteia, se admite în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

(10) Căile ferate sînt supuse înregistrării de stat în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.

[Art.8 completat prin Legea nr.154 din 30.07.2015, în vigoare 01.01.2016]

 

Secţiunea a 2-a

Terenurile transportului feroviar şi zonele de protecţie

Articolul 9. Terenurile transportului feroviar

(1) Terenuri ale transportului feroviar sînt terenurile date în folosinţă permanentă (pe termen nelimitat) întreprinderilor şi instituţiilor de transport feroviar, conform Codului funciar şi altor acte normative în vigoare, pentru executarea unor sarcini speciale. La terenurile transportului feroviar se raportă terenurile pe care sînt amplasate liniile şi staţiile de cale ferată (inclusiv zona de expropriere), precum şi cele ocupate de plantaţiile de protecţie şi consolidare, construcţiile, clădirile, instalaţiile şi alte obiecte necesare pentru asigurarea funcţionării transportului feroviar.

(2) Pentru folosinţă temporară, întreprinderilor şi instituţiilor de transport feroviar li se pot da în arendă terenuri.

(3) Modul de utilizare a terenurilor transportului feroviar în limitele zonei de expropriere se stabileşte de către întreprinderea de transport feroviar posesoare, cu respectarea prevederilor Codului funciar.

(4) Dimensiunile terenurilor (inclusiv ale zonei de expropriere) se stabilesc în conformitate cu normele şi documentaţia de proiect şi deviz şi cu schemele generale de dezvoltare a liniilor şi staţiilor de cale ferată, iar repartizarea terenurilor se efectuează ţinîndu-se cont de succesiunea valorificării lor.

(5) Terenurile transportului feroviar trebuie să corespundă normelor urbanistice, ecologice, sanitare, precum şi altor norme şi cerinţe stabilite de autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi cele locale.

 

Articolul 10. Zonele de protecţie

(1) În scopul asigurării securităţii (inclusiv de către obiectele industriale şi alte tipuri de transport) populaţiei şi exploatării în condiţii normale a liniilor ferate şi a altor obiecte ale transportului feroviar, amplasate pe sectoarele de terenuri cu pericol de alunecare, surpare, apariţie a viiturilor şi a altor fenomene periculoase, se stabilesc zone de protecţie.

(2) Modul de stabilire a zonelor de protecţie, dimensiunile acestora conform normativelor în construcţii şi regimul de folosire a terenurilor repartizate în aceste scopuri se stabilesc de Guvern.

 

Secţiunea a 3-a

Principiile activităţii economico-financiare în transportul feroviar

Articolul 11. Principiile de organizare a transportului de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii pe calea ferată

(1) Transportul de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii pe calea ferată în trafic intern se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod, de Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii pe calea ferată şi de Regulamentul transportului de mărfuri pe calea ferată.

(2) Transportul de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii pe calea ferată în trafic internaţional în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova se efectuează în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(3) Indicatorii de calitate a transportului (termenele de transportare, integritatea mărfurilor, bagajelor, mesageriilor) şi a deservirii călătorilor, expeditorilor de mărfuri şi destinatarilor mărfurilor, a căror îndeplinire constituie o condiţie obligatorie pentru calea ferată şi alte întreprinderi prestatoare de servicii de transport şi alte servicii ce ţin de acesta, se stabilesc potrivit prezentului cod, Regulamentului transportului de călători, bagaje şi mesagerii pe calea ferată şi Regulamentului transportului de mărfuri pe calea ferată.

 

Articolul 12. Tarife în transportul feroviar

(1) Tarifele pentru transportul de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii pe calea ferată se stabilesc de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale în baza politicii de stat a preţurilor şi tarifelor, care constituie prerogativa Guvernului. Tarifele pentru transportul în trafic internaţional se stabilesc în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Tarifele modificate pentru transportul de călători şi taxele suplimentare corespunzătoare se publică în mass-media cu cel puţin 10 zile înainte de punerea lor în aplicare.

(3) Tarifele modificate pentru transportul de mărfuri şi taxele suplimentare corespunzătoare se publică în mass-media cu cel puţin 15 zile înainte de punerea lor în aplicare.

(4) Plata sumei pentru lucrările şi serviciile neprevăzute în Regulamentul tarifar şi executate de calea ferată la solicitarea expeditorului de mărfuri, destinatarului mărfurilor sau a călătorului, precum şi pentru lucrările incluse în valoarea transportului, dar executate de către expeditorul de mărfuri, destinatarul mărfurilor la solicitarea căii ferate, se achită conform înţelegerii dintre părţi.

 

Articolul 13. Principiile activităţii economico-financiare a transportului feroviar

(1) Întreprinderile şi instituţiile de transport feroviar desfăşoară activităţi economico-financiare potrivit principiilor reglementării de stat şi ale autogestiunii economico-financiare.

(2) Construcţia şi reconstrucţia liniilor ferate publice (magistrale) şi a obiectelor cu destinaţie de mobilizare, precum şi achiziţionarea materialului rulant feroviar se consideră necesităţi de stat şi se efectuează din contul mijloacelor bugetului de stat şi mijloacelor proprii ale căii ferate.

(3) Construcţia şi reconstrucţia liniilor ferate (inclusiv electrificarea), gărilor, pasarelelor, tunelurilor, platformelor pentru călători şi a altor obiecte ale transportului feroviar, destinate prestării de servicii către populaţia din zonă, achiziţionarea de trenuri pentru traficul suburban pot fi efectuate din contul mijloacelor bugetului de stat, bugetelor locale, mijloacelor proprii ale căii ferate, precum şi din contul contribuţiilor benevole ale organizaţiilor şi cetăţenilor interesaţi.

(4) Documentele (biletele) de călătorie se vînd cetăţenilor care folosesc transportul feroviar contra costului complet, cu excepţia persoanelor care beneficiază de înlesnirile acordate prin lege la călătoria cu transportul feroviar. Compensarea costului călătoriei pentru cetăţenii beneficiari de înlesnirile menţionate se face din contul mijloacelor bugetului de stat, în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

(5) Decontările dintre expeditorii de mărfuri şi destinatarii mărfurilor şi întreprinderile de transport feroviar pentru transportul de mărfuri şi bagaje, achitarea taxelor suplimentare pentru operaţiunile cu mărfuri şi utilizarea materialului rulant, precum şi achitarea amenzilor şi penalităţilor se efectuează în modul stabilit de prezentul cod, de alte acte normative în vigoare, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(6) Pentru garantarea tuturor achitărilor care rezultă din contractul de transport al mărfurilor, calea ferată are drept de gaj asupra mărfurilor. Modul de exercitare a dreptului de gaj este stabilit de legislaţia în vigoare.

 

Secţiunea a 4-a

Siguranţa circulaţiei. Paza mărfurilor şi obiectelor de transport feroviar.

Organizarea activităţii în condiţii deosebite

Articolul 14. Asigurarea siguranţei în transportul feroviar

(1) Subdiviziunile corespunzătoare ale căii ferate asigură condiţii de siguranţă pentru viaţa şi sănătatea călătorilor, pentru transportul de mărfuri şi bagaje, pentru circulaţia trenurilor şi altor mijloace de transport feroviar, inclusiv la executarea manevrelor şi la exploatarea mijloacelor de transport utilizate în procesul de transportare şi asigură, de asemenea, protecţia muncii feroviarilor şi protecţia mediului.

(2) Această activitate cuprinde:

a) reglementarea juridică în domeniul siguranţei circulaţiei şi exploatării mijloacelor de transport şi altor mijloace tehnice utilizate în procesul de transportare;

b) pregătirea propunerilor de elaborare a unei politici tehnice, economice şi sociale de stat şi realizarea ei prin acţiuni practice în vederea prevenirii încălcării regulilor de siguranţă a circulaţiei şi de exploatare a mijloacelor de transport şi a altor mijloace tehnice utilizate în procesul de transportare;

c) exercitarea controlului asupra executării prevederilor legislaţiei în vigoare, care reglementează raporturile juridice în domeniul siguranţei circulaţiei şi exploatării mijloacelor de transport şi a altor mijloace tehnice utilizate în procesul de transportare.

(3) În transportul feroviar activează un serviciu special care exercită controlul siguranţei circulaţiei, precum şi subdiviziuni de intervenţie şi repunere în funcţiune care lichidează consecinţele accidentelor de cale ferată. Regulamentele de funcţionare a acestor subdiviziuni, precum şi modul de clasificare, de cercetare din oficiu şi de ţinere a evidenţei încălcărilor regulilor de siguranţă a circulaţiei, se aprobă de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale.

(4) Materialul rulant, inclusiv cel specializat şi containerele, elementele de suprastructură ale căii ferate, alte mijloace tehnice şi mecanisme, care se furnizează transportului feroviar, precum şi serviciile oferite călătorilor, trebuie să corespundă regulilor de siguranţă a circulaţiei, regulilor de protecţie a muncii şi de securitate ecologică, stabilite prin actele normative, şi trebuie să fie supuse certificării obligatorii în privinţa corespunderii condiţiilor specificate.

(5) Pentru încălcarea regulilor de siguranţă a circulaţiei şi de exploatare a mijloacelor de transport şi a altor mijloace tehnice utilizate în procesul de transportare, persoanele culpabile poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.

 

Articolul 15. Zonele cu pericol sporit

(1) Teritoriile staţiilor de cale ferată, gărilor, întreprinderilor şi altor subdiviziuni structurale ale căii ferate, a căror activitate este legată de procesul de transportare, platformele pentru călători şi liniile ferate pe care circulă trenurile şi pe care se execută manevrele şi operaţiunile de încărcare-descărcare, reprezintă zone cu pericol sporit.

(2) Regulile de aflare a cetăţenilor şi de amplasare a obiectelor în zonele cu pericol sporit, de efectuare în ele a lucrărilor, de circulaţie şi de traversare a liniilor ferate se stabilesc de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale.

 

Articolul 16. Modul de transportare a mărfurilor periculoase

(1) Posesorii mărfurilor periculoase şi speciale, transportate pe calea ferată, care expediază şi primesc astfel de mărfuri trebuie să garanteze transportul, încărcarea şi descărcarea lor în siguranţă, să dispună de mijloace pentru stabilirea gradului de infectare şi de evaluare a factorilor de risc, precum şi de subdiviziuni mobile de intervenţie pentru lichidarea situaţiilor de avarie şi a consecinţelor avariilor produse la transportarea mărfurilor indicate.

(2) Transportul feroviar este obligat să asigure transportarea în siguranţă a mărfurilor periculoase şi speciale şi, în limitele posibilităţilor tactice şi tehnice ale mijloacelor disponibile de restabilire, să participe la lichidarea consecinţelor avariilor produse la transportarea acestor mărfuri.

 

Articolul 17. Locurile de intersecţie a liniilor ferate cu alte tipuri de transport şi instalaţii

(1) Locurile de intersecţie a liniilor ferate cu drumurile auto (pasaje de nivel) sînt stabilite în Regulile de exploatare tehnică a căii ferate, precum şi în normele şi regulile în construcţii.

(2) Modul de exploatare a pasajelor de nivel şi modul de deschidere şi de închidere a acestora se stabilesc de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu notificarea organelor afacerilor interne.

(3) Obiectele pe al căror teritoriu se produc, se depozitează, se încarcă, se transportă şi se descarcă mărfurile periculoase trebuie să fie îndepărtate de liniile ferate publice (magistrale) şi de instalaţii la o distanţă care să asigure funcţionarea lor în condiţii de siguranţă. Distanţele minime de la obiectele specificate pînă la liniile ferate şi instalaţii, locurile de intersecţie a liniilor ferate publice (magistrale) cu conducte, linii de comunicaţii, linii de transport de energie electrică şi alte instalaţii, precum şi normele de construcţie şi întreţinere a obiectelor de acest tip în locurile de intersecţie şi din apropierea liniilor ferate se stabilesc prin acte juridico-normative, elaborate de organele de stat corespunzătoare şi adoptate de comun acord cu organul de specialitate al administraţiei publice centrale.

(4) Răspunderea pentru respectarea normativelor stabilite la construirea şi exploatarea conductelor de gaz şi petrol, căilor de comunicaţie, a altor instalaţii care se intersectează cu liniile ferate publice (magistrale) sau care se află în apropierea lor o poartă posesorii acestor instalaţii.

(5) Posesorii instalaţiilor menţionate în prezentul articol sînt obligaţi să informeze la timp administraţia căii ferate despre apariţia situaţiilor de avarie, care periclitează siguranţa circulaţiei, pentru a fi luate măsurile respective de prevenire.

 

Articolul 18. Paza mărfurilor şi obiectelor de transport feroviar

(1) Paza mărfurilor în parcurs şi la staţiile de cale ferată, a obiectelor de transport feroviar, precum şi executarea lucrărilor de prevenire a incendiilor, supravegherea măsurilor de pază contra incendiilor şi lichidarea incendiilor în transportul feroviar se efectuează de către subdiviziunile de pază paramilitară ale căii ferate. Regulamentul privind paza paramilitară se aprobă de către administraţia căii ferate, de comun acord cu Direcţia de poliţie în transport.

(2) Nomenclatorul mărfurilor pasibile de pază şi însoţire specială, precum şi modul de pază şi de însoţire a acestor mărfuri se stabilesc de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale. În cazuri excepţionale, nomenclatorul poate fi completat şi de administraţia căii ferate, informînd despre aceasta organul de specialitate al administraţiei publice centrale.

(3) Paza şi însoţirea anumitor tipuri de mărfuri se efectuează de către expeditorii de mărfuri şi destinatarii mărfurilor în modul prevăzut de prezentul cod.

(4) Menţinerea ordinii publice şi combaterea criminalităţii în transportul feroviar se asigură de către organele de poliţie în transport şi subdiviziunile teritoriale de poliţie, în colaborare cu subdiviziunile de pază paramilitară, întreprinderile şi instituţiile de transport feroviar.

 

Articolul 19. Organizarea activităţii transportului feroviar în condiţii deosebite

(1) Întreprinderile şi organizaţiile de transport feroviar iau măsuri urgente pentru înlăturarea consecinţelor deraierilor, accidentelor, calamităţilor naturale (înzăpeziri, inundaţii, incendii, alunecări de teren etc.) care au cauzat perturbări în funcţionarea transportului.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate şi cele locale, subdiviziunile organelor afacerilor interne, Departamentul Situaţii Excepţionale şi ministerele de forţă acordă ajutor căii ferate la lichidarea consecinţelor deraierilor, accidentelor, calamităţilor naturale, care periclitează viaţa şi sănătatea oamenilor, siguranţa circulaţiei şi integritatea mărfurilor, asigură pregătirea de mobilizare a întreprinderilor de transport feroviar.

(3) Modul de compensare a cheltuielilor aferente acordării de ajutor căii ferate la lichidarea deraierilor, accidentelor şi consecinţelor calamităţilor naturale este stabilit de Guvern.

 

Secţiunea a 5-a

Relaţiile de muncă şi disciplina în transportul feroviar

Articolul 20. Relaţiile de muncă în transportul feroviar

(1) Relaţiile de muncă, inclusiv cele legate de garanţiile şi indemnizaţiile acordate salariaţilor întreprinderilor şi instituţiilor de transport feroviar, sînt reglementate de prezentul cod, de legislaţia în vigoare a muncii, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Regimul de lucru şi odihnă, condiţiile de muncă ale anumitor categorii de salariaţi din transportul feroviar care prestează activităţi ce ţin nemijlocit de circulaţia trenurilor se stabilesc în regulamentul de ramură aprobat conform legislaţiei în vigoare.

(3) Persoanele angajate în funcţii legate nemijlocit de circulaţia trenurilor sînt supuse selectării profesionale, trebuie să aibă pregătirea respectivă şi sănătatea, necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu. Nomenclatorul acestor funcţii este aprobat de administraţia căii ferate. Salariaţii în cauză, precum şi persoanele care lucrează în condiţii nocive şi grele, sînt supuşi, în modul stabilit, examenelor şi controalelor medicale obligatorii.

(4) Salariaţii întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de transport feroviar beneficiază anual de dreptul la o călătorie gratuită cu transportul feroviar.

(5) Persoanelor nevoite să îşi schimbe locul de muncă din cauza unui accident de muncă, evoluţiei unei boli profesionale sau celor pensionate din cauza dizabilităţii ca urmare a accidentului de muncă, a unei boli profesionale sau altei vătămări a sănătăţii, de care acestea nu sînt culpabile, li se menţine dreptul la o călătorie gratuită cu transportul feroviar şi la alte înlesniri, stabilite de legislaţia în vigoare pentru lucrătorii din transportul feroviar din contul mijloacelor întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor respective.

(6) La îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, salariaţilor subdiviziunilor de pază paramilitară ale căii ferate le este garantată protecţia juridică şi socială prevăzută de legislaţia în vigoare pentru colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai Ministerului Apărării.

(7) La îndeplinirea obligaţiilor de serviciu pe teritoriul altor state, condiţiile de muncă şi de salarizare, măsurile de asigurare a securităţii personale, garanţiile de protecţie juridică şi socială a colaboratorilor subdiviziunilor de pază paramilitară, precum şi garanţiile şi compensaţiile acordate salariaţilor întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de transport feroviar, care prestează munci cu caracter ambulant, se stabilesc de hotărîrile Guvernului şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

[Art.20 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

 

Articolul 21. Disciplina în transportul feroviar

(1) Disciplina în transportul feroviar este reglementată de legislaţia în vigoare a muncii şi de Regulamentul cu privire la disciplina salariaţilor din transportul feroviar, aprobat de Guvern.

(2) Se interzice sistarea activităţii de muncă în transportul feroviar ca mijloc de soluţionare a litigiilor colective de muncă.

(3) Sistarea activităţii de muncă din motivele indicate la alin.(2) reprezintă o încălcare gravă a disciplinei de muncă şi atrage răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Secţiunea a 6-a

Alte probleme ce ţin de activitatea transportului

feroviar şi organizarea ei

Articolul 22. Timpul de evidenţă şi gestiune în transportul feroviar

Pentru a asigura conducerea centralizată şi neîntreruptă a procesului de transportare la întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile de transport feroviar, care participă nemijlocit la trafic, indiferent de locul amplasării acestora, se stabileşte un timp unic de evidenţă şi gestiune – ora locală.

 

Articolul 23. Interacţiunea întreprinderilor de transport feroviar cu întreprinderile altor tipuri de transport, cu persoanele fizice şi juridice proprietari ai obiectelor de transport feroviar

(1) La efectuarea transportului de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii în trafic mixt, transportul feroviar interacţionează cu alte tipuri de transport – maritim, fluvial, aerian şi auto.

(2) Raporturile dintre întreprinderile de transport feroviar şi întreprinderile altor tipuri de transport în cadrul transportului de călători şi mărfuri se realizează în conformitate cu prevederile codurilor (statutelor), regulamentelor şi tarifelor, care reglementează transportul cu mijloacele de transport respective, precum şi în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(3) Raporturile juridice dintre întreprinderile de transport feroviar şi persoanele juridice proprietari ai obiectelor de transport feroviar, precum şi modul şi condiţiile de exploatare a materialului rulant ce le aparţine pe liniile ferate publice (magistrale) se stabilesc prin prezentul cod, alte acte normative în vigoare şi prin contracte încheiate în baza lor.

(4) Persoanele fizice şi juridice proprietari ai obiectelor de transport feroviar, dacă este necesară interacţiunea lor cu reţeaua de căi ferate publice, asigură dezvoltarea acestor obiecte şi le întreţin la nivelul cerinţelor prezentului cod, ceea ce creează condiţii pentru executarea lucrărilor în condiţii de siguranţă, pentru utilizarea eficientă a materialului rulant, pentru integritatea parcului de vagoane şi respectarea normelor de staţionare neproductivă a vagoanelor, stabilite prin regulamente sau contracte.

 

Articolul 24. Activitatea economică externă a transportului feroviar

Organizarea transportului de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii în trafic feroviar internaţional şi în trafic mixt direct internaţional, dezvoltarea relaţiilor internaţionale de transport şi activitatea economică externă a transportului feroviar se efectuează de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale şi administraţia căii ferate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

 

Articolul 25. Pregătirea de mobilizare a transportului feroviar

(1) Pregătirea de mobilizare a transportului feroviar este o sarcină de stat de primă importanţă pentru consolidarea securităţii statului şi se efectuează pe timp de pace, în condiţiile legii.

(2) Finanţarea acţiunilor de pregătire de mobilizare a transportului feroviar se efectuează în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

(3) Conducerea acţiunilor privind pregătirea de mobilizare şi apărarea civilă în transportul feroviar, precum şi responsabilitatea pentru buna stare a pregătirii de mobilizare şi apărării civile se pun în sarcina conducătorilor de întreprinderi.

 

Articolul 26. Asigurarea în transportul feroviar

(1) Modul şi condiţiile de asigurare personală obligatorie a călătorilor şi a anumitor categorii de salariaţi din transportul feroviar sînt stabilite de legislaţia în vigoare în domeniu.

(2) În conformitate cu Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători, în transportul feroviar, pe lîngă asigurarea obligatorie, este posibilă asigurarea personală facultativă a călătorilor, precum şi asigurarea facultativă a mărfurilor şi bagajelor.

 

Articolul 27. Răspunderea întreprinderilor de transport feroviar

(1) Întreprinderile de transport feroviar nu au dreptul să refuze transportul călătorului şi expeditorului de mărfuri care au achitat transportul mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor şi au întocmit corect documentele de transport, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod, de regulamentele şi condiţiile de transporturi, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Întreprinderile de transport feroviar care realizează procesul de transportare poartă răspundere, în condiţiile legii, pentru daunele cauzate vieţii şi sănătăţii călătorilor sau altor persoane care au avut de suferit de pe urma activităţii transportului feroviar.

(3) Răspunderea întreprinderilor de transport feroviar pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor privind transportul călătorilor, depozitarea şi transportul mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor, precum şi răspunderea faţă de călători pentru întîrzierea trenului se stabilesc de prezentul cod şi de regulamentele corespunzătoare.

(4) În conformitate cu legislaţia în vigoare, întreprinderile de transport feroviar poartă răspundere pentru daunele cauzate din vina lor mediului şi pentru întreţinerea neadecvată a terenurilor ce le aparţin.

 

Capitolul II

FUNCŢIONAREA ŞI INTERACŢIUNEA CĂII FERATE CU EXPEDITORII

DE MĂRFURI ŞI DESTINATARII MĂRFURILOR, CU CĂLĂTORII,

CU ALTE PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE

 

Secţiunea 1

Particularităţile organizării transportului pe calea ferată

Articolul 28. Particularităţile organizării transportului pe calea ferată şi aprobarea regulamentului efectuării acestuia

(1) Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, precum şi transportul de mărfuri, bagaje şi mesagerii în interes propriu pe calea ferată se aprobă de Guvern.

(2) Particularităţile organizării, asigurării şi efectuării transporturilor militare sînt reglementate de Statutul transporturilor militare pe calea ferată, aprobat de Guvern.

(3) Transportul mărfurilor periculoase, luîndu-se în considerare particularităţile acestora, precum şi asigurarea de răspundere civilă la transportarea lor se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(4) Modul de interacţiune a organelor vamale cu calea ferată este stipulat în Regulamentul privind interacţiunea Departamentului Vamal cu Calea Ferată din Moldova la perfectarea actelor vamale la mărfurile transportate pe calea ferată.

 

Articolul 29. Transportul pe linia ferată în construcţie

Transportul pe liniile ferate în construcţie, neintroduse în exploatare permanentă, se efectuează de către calea ferată în baza contractelor încheiate cu organizaţiile care execută construcţia sau o finanţează.

 

Articolul 30. Condiţii speciale privind transportul anumitor tipuri de mărfuri

În cazurile în care transportul unor anumite tipuri de mărfuri nu poate fi executat în baza Regulamentului transportului de mărfuri pe calea ferată, organul de specialitate al administraţiei publice centrale şi administraţia căii ferate, în comun cu expeditorii de mărfuri sau destinatarii mărfurilor interesaţi, pot stabili în contractele încheiate între ei clauze speciale privind transportul acestor mărfuri şi răspunderea părţilor pentru integritatea lor.

 

Articolul 31. Informaţiile furnizate de calea ferată

Calea ferată este obligată să pună la dispoziţia călătorilor, expeditorilor de mărfuri şi destinatarilor mărfurilor informaţii autentice şi necesare privind serviciile prestate.

 

Secţiunea a 2-a

Gospodăria căii ferate care asigură procesul de transportare

Articolul 32. Staţiile de cale ferată

(1) Staţiile de cale ferată execută operaţiuni de recepţionare, încărcare, descărcare şi eliberare a mărfurilor în expediţii de vagoane şi expediţii în partide mici, în containere, precum şi operaţiuni de transport al călătorilor, bagajelor şi mesageriilor. Ele pot fi deschise pentru executarea tuturor sau anumitor operaţiuni.

(2) Calea ferată execută transportul de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii dintre toate staţiile de cale ferată deschise pentru executarea operaţiunilor respective.

(3) Deschiderea sau închiderea staţiilor de cale ferată pentru executarea tuturor sau anumitor operaţiuni se efectuează de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale la propunerea căii ferate, coordonată cu autoritatea administraţiei publice locale, informaţia respectivă fiind publicată ulterior în culegerea „Regulamente de transport şi tarife în transportul feroviar”.

(4) Pentru perfectarea documentelor de transport, prestarea altor servicii şi perceperea taxelor de transport şi servicii în staţiile de cale ferată, se organizează birouri de mărfuri, case de bagaje şi bilete, alte subdiviziuni ale căii ferate, destinate deservirii călătorilor, expeditorilor de mărfuri şi destinatarilor mărfurilor.

 

Articolul 33. Materialul rulant destinat transportului de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii

(1) Transportul de mărfuri, bagaje şi mesagerii pe calea ferată se efectuează în vagoanele şi containerele parcului de transport feroviar, precum şi în vagoanele care sînt proprietate a persoanelor fizice şi juridice sau care sînt arendate de acestea.

(2) Materialul rulant destinat transportului de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii pe liniile ferate publice (magistrale), indiferent de apartenenţa lui, trebuie să corespundă cerinţelor standardelor, precum şi Regulilor de exploatare tehnică a căii ferate, aprobate de organul de specialitate al administraţiei publice centrale. Fiecare unitate de material rulant procurat trebuie să aibă certificat. După executarea reparaţiei capitale a vagoanelor se verifică masa acestora.

(3) Containerele utilizate pentru transportul de mărfuri, indiferent de apartenenţa lor, trebuie să corespundă condiţiilor standardelor. Fiecare container fabricat trebuie să aibă certificat.

 

Articolul 34. Gospodăria de cîntărire

(1) Pentru cîntărirea mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor de transportat, calea ferată – în locurile de uz comun, iar expeditorii de mărfuri şi destinatarii mărfurilor – în locurile de uz propriu, trebuie să dispună de numărul necesar de aparate de cîntărit, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Aparatele de cîntărit sînt supuse verificării metrologice, cu sigilarea ulterioară şi supravegherea de stat obligatorie exercitată în modul stabilit de organul administraţiei publice centrale pentru standardizare, metrologie şi supraveghere tehnică.

(3) Calea ferată, în modul stabilit de organul administraţiei publice centrale pentru standardizare, metrologie şi supraveghere tehnică, poate accepta, pe bază de contract, pentru deservire tehnică (reparaţii, verificări în cadrul controlului tehnic), mijloace de măsurare, inclusiv aparate de cîntărit ce aparţin expeditorilor şi destinatarilor mărfurilor, altor persoane juridice.

 

Secţiunea a 3-a

Organizarea transportului de mărfuri

Articolul 35. Locurile destinate executării operaţiunilor de încărcare-descărcare

(1) Operaţiunile de încărcare-descărcare şi triere a mărfurilor şi containerelor se execută în locuri de uz comun şi de uz propriu, unde trebuie să fie amenajate, în modul cuvenit, dispozitive şi instalaţii pentru prelucrarea continuă şi în siguranţă a vagoanelor şi containerelor, pentru asigurarea integrităţii mărfurilor. Aceste locuri trebuie să corespundă cerinţelor privind protecţia mediului.

(2) Corespunderea locurilor de uz comun şi de uz propriu prevederilor prezentului articol este asigurată din contul mijloacelor posesorilor lor, iar corespunderea terenurilor special repartizate este asigurată din contul mijloacelor expeditorilor de mărfuri sau destinatarilor mărfurilor cărora le-au fost repartizate aceste terenuri.

 

Articolul 36. Dotarea locurilor pentru prelucrarea mărfurilor transportate

(1) Locurile de uz comun cu un volum considerabil de operaţiuni de transportare a anumitor tipuri de mărfuri se dotează cu dispozitive speciale de încărcare-descărcare (estacade, terenuri şi depozite specializate, rampe de încărcare a animalelor), puncte de adăpat, instalaţii de epurare, dispozitive de dezinfectare şi spălare.

(2) Locurile de uz propriu se dotează cu mecanisme, dispozitive şi instalaţii, care trebuie să asigure executarea în termen a operaţiunilor necesare de încărcare-descărcare, restabilirea friabilităţii încărcăturilor lipite prin îngheţare, curăţarea (spălarea) vagoanelor şi containerelor după descărcare, precum şi integritatea acestora.

 

Articolul 37. Contractul de transport

(1) Expeditorii de mărfuri care execută, sistematic, transportul de mărfuri, pot încheia cu calea ferată contracte de transport pe termen lung.

(2) În contractul de transport se stipulează volumul, termenele şi condiţiile de punere la dispoziţie a mijloacelor de transport şi de predare a mărfurilor la transport, modul decontărilor, precum şi alte condiţii de executare a transporturilor. Calea ferată se obligă, conform acestui contract, să preia în termen, iar expeditorul de mărfuri – să îi predea pentru transport mărfurile în volumul stabilit.

 

Articolul 38. Comanda de transport al mărfurilor

(1) Transportul de mărfuri pe calea ferată se execută în conformitate cu comanda de transport, prezentată de către expeditorul de mărfuri administraţiei căii ferate cu cel puţin 10 zile, iar pentru traficul de export şi traficul mixt direct – cu cel puţin 15 zile înainte de începerea lunii calendaristice.

(2) În cazul necesităţii transportării de urgenţă a mărfurilor, calea ferată, de comun acord cu expeditorul de mărfuri, poate stabili alte termene de prezentare a comenzilor de transport al acestor mărfuri, cu condiţia că staţia dispune de vagoane goale.

(3) Transportul mărfurilor destinate lichidării consecinţelor situaţiilor excepţionale se efectuează de către calea ferată la prezentarea acestora.

(4) Pentru introducerea, din iniţiativa expeditorilor de mărfuri, a unor modificări în comanda de transport al mărfurilor în trafic direct, cu repartizarea lor pe căile ferate de destinaţie sau în trafic local pe staţii de destinaţie, aceştia achită taxe suplimentare (inclusiv în cazul în care comenzile de transport al mărfurilor vor fi executate integral) în cuantum de:

a) 0,9 lei pentru o tonă de marfă – pentru mărfurile al căror transport se execută în vagoane şi în tone;

b) 45 lei pentru fiecare vagon, indiferent de tipul vagoanelor şi numărul de osii – pentru mărfurile al căror transport se execută în vagoane;

c) 1,8 lei pentru fiecare container cu masa brută de pînă la 5 tone inclusiv, 5,4 lei pentru fiecare container cu masa brută de la 5 la 10 tone inclusiv, 27 lei pentru fiecare container cu masa brută de peste 10 tone.

(5) Administraţia căii ferate examinează comanda de transport al mărfurilor în trafic direct în termen de 3 zile, iar comanda privind transportul mărfurilor destinate exportului şi a celor în trafic mixt direct – în termen de 10 zile şi comunică expeditorului de mărfuri decizia sa ori îi returnează comanda, argumentîndu-şi refuzul.

(6) Comanda de transport al mărfurilor este prezentată administraţiei căii ferate în 3 exemplare, cu indicarea volumului mărfii în vagoane şi în tone, potrivit nomenclaturii stabilite, şi cu repartizarea mărfurilor conform tipului, căilor ferate de destinaţie şi datei de încărcare, iar pentru transportul de mărfuri în interiorul căii ferate de expediţie – cu repartizarea acestora conform tipului, staţiilor de destinaţie şi datei de încărcare. Un exemplar al comenzii de transport al mărfurilor, cu nota privind acceptarea ei, este trimis expeditorului de mărfuri, iar alt exemplar – şefului staţiei de expediţie.

(7) Cu cel puţin 3 zile înainte de începerea executării comenzii de transport al mărfurilor, şeful staţiei de expediţie, împreună cu expeditorul de mărfuri, precizează numărul de vagoane şi containere necesare pentru a fi trase, pe zile, în funcţie de tipul mărfii şi căile ferate de destinaţie. Aceste date se introduc în fişa de evidenţă care, la sfîrşitul fiecărei zile de dare de seamă, este semnată de şeful staţiei de cale ferată şi de expeditorul de mărfuri.

(8) La solicitarea expeditorilor de mărfuri, administraţia căii ferate este în drept:

a) să autorizeze, în cazuri excepţionale, transportul de mărfuri în interiorul staţiei (în limitele unei staţii de cale ferată). Astfel de transporturi se includ în comanda de transport şi în volumul transportului de mărfuri realizat;

b) să înlocuiască materialul rulant acoperit, prevăzut în comanda de transport, cu material rulant descoperit în cazul în care transportul de mărfuri, conform Regulamentului transportului de mărfuri pe calea ferată, poate fi executat în material rulant descoperit, precum şi să înlocuiască un fel de material rulant descoperit cu alt fel de material rulant descoperit;

c) să schimbe căile ferate şi staţiile de destinaţie prevăzute în comandă.

 

Articolul 39. Modul de completare şi executare a comenzilor de transport al mărfurilor

Forma comenzilor de transport al mărfurilor şi modul de completare a lor conform nomenclaturii stabilite, modul de executare şi de ţinere a evidenţei acestora se stabilesc de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale şi se publică în culegerea „Regulamente de transport şi tarife în transportul feroviar”.

 

Articolul 40. Viteza de transport al mărfurilor

(1) Mărfurile se acceptă la transport cu viteza trenurilor de marfă sau cu viteză mare.

(2) Pentru transportul cu viteză mare se preiau mărfuri transportabile pe direcţiile stabilite de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale. Lista acestor mărfuri se publică în culegerea „Regulamente de transport şi tarife în transportul feroviar”.

(3) Expeditorul de mărfuri alege şi indică în scrisoarea de trăsură viteza de transport. Dacă transportul mărfii în cauză se admite numai cu viteză mare, expeditorul de mărfuri indică doar această viteză.

 

Articolul 41. Modul de percepere a taxei de transport

În traficul de mărfuri, taxa de transport se percepe pentru distanţa cea mai scurtă. În cazurile prevăzute de Regulamentul tarifar, taxa se percepe pentru distanţa parcursă efectiv.

 

Articolul 42. Modul de transport al mărfurilor

Transportul de mărfuri pe liniile ferate cu ecartament îngust, precum şi din staţiile de cale ferată cu ecartament larg în cele cu ecartament îngust şi în sens invers, se execută în modul stabilit de Regulamentul transportului de mărfuri pe calea ferată.

 

Articolul 43. Declararea valorii mărfurilor transportate

(1) Expeditorii de mărfuri pot preda la transport mărfuri cu valoare declarată. Declararea valorii este obligatorie la predarea pentru transport fără însoţitori a metalelor (pietrelor) preţioase, articolelor confecţionate din ele, obiectelor de artă, de anticariat şi altor lucrări de artă, aparatelor video şi audio, tehnicii electronice de calcul şi de multiplicat, maşinilor, utilajelor şi aparatelor experimentale, mărfurilor de uz casnic şi personal.

(2) Pentru declararea valorii mărfurilor, se percepe taxă suplimentară prevăzută de Regulamentul tarifar.

 

Articolul 44. Însoţirea mărfurilor de către salariaţii serviciului de pază paramilitară

(1) Transportul de mărfuri al căror nomenclator este aprobat în modul stabilit de organul de specialitate al administraţiei publice centrale se execută fiind însoţite de salariaţii serviciului de pază paramilitară al căii ferate. Pentru însoţirea acestor mărfuri, expeditorul de mărfuri achită taxele suplimentare prevăzute în Regulamentul tarifar.

(2) Nomenclatorul mărfurilor ale căror pază şi însoţire sînt efectuate de către reprezentanţii expeditorilor de mărfuri sau ai destinatarilor mărfurilor este stabilit de Regulamentul transportului de mărfuri pe calea ferată.

(3) Mărfurile neincluse în nomenclatoarele prevăzute la acest articol pot fi însoţite de către reprezentanţii expeditorilor de mărfuri sau ai destinatarilor mărfurilor şi, în conformitate cu contractele încheiate cu calea ferată, de către salariaţii serviciului de pază paramilitară al acesteia.

 

Articolul 45. Pregătirea mărfurilor pentru transport

(1) Expeditorul de mărfuri este obligat să pregătească mărfurile pentru transport în aşa mod încît să asigure siguranţa circulaţiei şi integritatea mărfurilor, vagoanelor şi containerelor.

(2) Cerinţele privind ambalajul mărfurilor şi calitatea produselor transportate pe calea ferată sînt prevăzute de standardele şi condiţiile tehnice, aprobate de organizaţiile abilitate, de comun acord cu organul de specialitate al administraţiei publice centrale.

 

Articolul 46. Răspunderea şi măsurile aplicate în cazul apariţiei situaţiilor de avarie

(1) Expeditorul de mărfuri poartă răspundere şi restituie cheltuielile legate de lichidarea situaţiilor de avarie, de poluare şi de infectare a mediului, precum şi de întreruperea circulaţiei trenurilor, produse din culpa lui. Aceeaşi răspundere o poartă şi calea ferată în cazul în care situaţiile de avarie au fost provocate din culpa ei.

(2) Dacă în timpul efectuării transportului se creează o situaţie de avarie, la primirea de la calea ferată a înştiinţării despre aceasta, expeditorul de mărfuri şi destinatarul mărfurilor sînt obligaţi să trimită imediat la faţa locului o unitate mobilă sau reprezentantul lor.

 

Articolul 47. Pregătirea şi tragerea vagoanelor şi containerelor pentru încărcare

(1) Lucrătorul staţiei de cale ferată înştiinţează, cu cel puţin 2 ore înainte, expeditorul de mărfuri despre ora tragerii vagoanelor şi containerelor pentru încărcare cu mijloacele expeditorului de mărfuri.

(2) Calea ferată este obligată să pună la dispoziţie pentru încărcare vagoane şi containere în stare tehnică bună, cu dispozitive de fixare detaşate (cu excepţia celor nedetaşabile), curăţate în interior şi în exterior, iar în caz de necesitate – spălate şi dezinfectate, utilizabile pentru transportul anumitor tipuri de mărfuri.

(3) Pregătirea pentru umplerea cisternelor şi vagoanelor-platformă-buncăr ce aparţin căii ferate se efectuează de către aceasta sau, conform contractului, de către expeditorul de mărfuri din contul căii ferate.

(4) Pregătirea pentru umplerea cisternelor specializate care nu aparţin căii ferate sau care sînt date în arendă de aceasta se efectuează de către expeditorul de mărfuri.

(5) Corespunderea, din punct de vedere comercial, a vagoanelor şi containerelor pentru transportul anumitor tipuri de mărfuri se determină:

a) pentru vagoane – de către expeditorul de mărfuri, dacă operaţiunile de încărcare sînt executate de acesta, sau de către calea ferată, dacă operaţiunile de încărcare sînt executate de aceasta;

b) pentru containere – de către expeditorul de mărfuri.

(6) Înainte de umplerea cisternelor, expeditorul de mărfuri verifică etanşeitatea cazanelor acestora, starea tehnică a armăturii şi a dispozitivelor universale de vărsare.

(7) Expeditorul de mărfuri are dreptul să renunţe la vagoanele şi containerele neadecvate transportării anumitor tipuri de mărfuri, iar calea ferată este obligată să tragă alte vagoane şi containere în stare tehnică bună, adecvate transportării acestor tipuri de mărfuri.

(8) În cazul tragerii pe linia ferată de acces a vagoanelor încărcate în cadrul operaţiunilor duble, calea ferată determină gradul de corespundere tehnică a acestora pentru încărcarea anumitor tipuri de mărfuri.

 

Articolul 48. Încărcarea mărfurilor

(1) Încărcarea mărfurilor în vagoane şi autocamioane, precum şi descărcarea lor se execută:

a) de către calea ferată – în locuri de uz comun, cu acordul expeditorului sau al destinatarului mărfurilor, cu excepţia mărfurilor periculoase, perisabile, a produselor brute de origine animală, a mărfurilor cu masa unui loc de peste 0,5 tone, care se transportă în vagoane acoperite, a mărfurilor agabaritice, a mărfurilor transportate în cisterne sau în vrac, în material rulant specializat şi însoţit de reprezentanţii expeditorilor de mărfuri şi destinatarilor mărfurilor. Pentru încărcarea şi descărcarea mărfurilor, calea ferată percepe de la expeditorul de mărfuri şi de la destinatarul mărfurilor o taxă suplimentară în cuantumul prevăzut de Regulamentul tarifar;

b) de către expeditorul de mărfuri şi destinatarul mărfurilor – în locuri de uz propriu, precum şi în locuri de uz comun, dacă încărcarea şi descărcarea mărfurilor nu intră în obligaţia căii ferate.

(2) Încărcarea mărfurilor în containere şi descărcarea lor se execută de către expeditorul de mărfuri şi destinatarul mărfurilor.

 

Articolul 49. Normele de încărcare a vagoanelor şi containerelor, condiţiile tehnice de încărcare a acestora

(1) Mărfurile trebuie încărcate în vagoane şi containere în corespundere cu normele tehnice de încărcare a acestora, stabilite de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale, dar fără a depăşi capacitatea de încărcare conform marcajului indicat pe vagoane şi containere.

(2) Amplasarea şi fixarea mărfurilor în vagoane, inclusiv în material rulant deschis şi în containere, se efectuează în conformitate cu prevederile Condiţiilor tehnice de încărcare şi fixare a mărfurilor în vagoane şi containere, aprobate de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.

(3) Nomenclatorul mărfurilor admise spre transportare în material rulant deschis şi nomenclatorul mărfurilor ce pot fi transportate în vrac se stabilesc de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale şi se publică în culegerea „Regulamente de transport şi tarife în transportul feroviar”.

 

Articolul 50. Dispozitivele necesare pentru încărcarea, fixarea şi transportul mărfurilor

(1) Utilajul, materialele, mijloacele de pachetare şi alte dispozitive necesare pentru încărcarea, fixarea şi transportul mărfurilor se pun la dispoziţie de către expeditorul de mărfuri. Montarea acestora, pentru executarea operaţiunilor de încărcare, şi demontarea lor, pentru executarea operaţiunilor de descărcare, se efectuează de către expeditorul de mărfuri şi destinatarul mărfurilor sau de calea ferată, în funcţie de faptul cine îndeplineşte aceste operaţiuni.

(2) Expeditorul de mărfuri indică în scrisoarea de trăsură dispozitivele montate, acestea fiind predate destinatarului mărfurilor împreună cu marfa.

 

Articolul 51. Documentele de transport

(1) La prezentarea mărfurilor pentru transport, expeditorul de mărfuri trebuie să prezinte, pentru fiecare expediţie a mărfurilor, scrisoarea de trăsură şi alte documente prevăzute de Regulamentul transportului de mărfuri pe calea ferată şi de Acordul privind transportul internaţional de mărfuri.

(2) Duplicatul scrisorii de trăsură privind primirea mărfurilor, eliberat expeditorului de mărfuri, certifică încheierea contractului de transport al mărfurilor.

(3) Conform contractului de transport al mărfurilor, calea ferată este obligată să aducă mărfurile la staţia de destinaţie în termen şi intacte, respectînd condiţiile de transportare, şi să le elibereze destinatarului mărfurilor, iar expeditorul de mărfuri este obligat să achite taxa de transport.

(4) Organul de specialitate al administraţiei publice centrale elaborează şi aprobă modelele de documente de transport al mărfurilor pe liniile ferate publice (magistrale), care se publică în culegerea „Regulamente de transport şi tarife în transportul feroviar”.

(5) Pentru confirmarea preluării mărfurilor la transport, calea ferată este obligată să aplice pe scrisoarea de trăsură ştampila orară şi să elibereze expeditorului de mărfuri, contra semnătură în rubrica corespunzătoare a cotorului foii de expediţie, duplicatul scrisorii de trăsură.

(6) Calea ferată eliberează expeditorilor de mărfuri şi destinatarilor mărfurilor formulare ale documentelor de transport, ale comenzilor de transport, precum şi, la solicitarea acestora, contra plată, copii de pe documente, inclusiv de pe fişele de evidenţă, de pe situaţiile privind tragerea şi ridicarea vagoanelor, de pe agendele persoanelor care recepţionează şi predau mărfurile.

 

Articolul 52. Masa mărfurilor

(1) La predarea mărfurilor pentru transport, expeditorul de mărfuri trebuie să indice în documentele de transport masa acestora, iar în cazul mărfurilor ambalate sau cu bucata – şi numărul de locuri de încărcare.

(2) Nu se admite determinarea masei mărfurilor prin calcul sau prin măsurare a mărfurilor care, fiind încărcate pînă la capacitatea deplină a vagoanelor şi containerelor, pot depăşi capacitatea de încărcare admisă.

(3) Masa mărfurilor se determină:

a) de calea ferată – la încărcarea cu mijloacele proprii în locurile de uz comun;

b) de către expeditorul de mărfuri – la încărcarea în locurile de uz propriu.

(4) Determinarea masei mărfurilor conform marcajului, standardului, prin calcul, prin măsurare sau convenţional se efectuează, în toate cazurile, de către expeditorul de mărfuri.

(5) Pentru cîntărirea mărfurilor, calea ferată percepe taxă suplimentară, prevăzută de Regulamentul tarifar.

 

Articolul 53. Răspunderea pentru autenticitatea datelor înscrise în documentele de transport

(1) Expeditorul de mărfuri poartă răspunderea patrimonială, prevăzută de prezentul cod, pentru autenticitatea datelor înscrise în scrisoarea de trăsură, precum şi pentru consecinţele rezultate din indicarea de către el în scrisoarea de trăsură a unor date greşite, inexacte sau incomplete.

(2) Calea ferată este în drept să verifice autenticitatea datelor, inclusiv masa mărfurilor, indicate de către expeditorul de mărfuri, prin cîntărire selectivă. În cazul depistării neautenticităţii datelor din documentele de transport, cheltuielile pentru efectuarea verificărilor le suportă expeditorul de mărfuri.

(3) Pentru indicarea în scrisoarea de trăsură a unor date greşite, inexacte şi incomplete privind mărfurile care necesită, în cadrul executării transportului, măsuri speciale de precauţie, pentru expedierea mărfurilor excluse de la transport sau pentru indicarea greşită a particularităţilor mărfurilor, expeditorii de mărfuri poartă răspunderea patrimonială prevăzută la art.133.

 

Articolul 54. Modul de sigilare a vagoanelor şi containerelor

(1) Vagoanele şi containerele încărcate se sigilează de calea ferată, dacă mărfurile sînt încărcate de calea ferată, sau de către expeditorul de mărfuri, dacă mărfurile sînt încărcate de acesta.

(2) La transportul mărfurilor pentru necesităţi personale, vagoanele acoperite şi containerele se sigilează de calea ferată.

(3) În cazul deschiderii vagoanelor şi containerelor pentru controlul vamal, sigilarea acestora cu noi dispozitive de închidere şi sigilare se efectuează de către organele vamale.

(4) Modul de sigilare a vagoanelor şi containerelor prin aplicarea dispozitivelor de închidere şi sigilare, precum şi lista mărfurilor admise la transport în vagoane şi containere nesigilate se stabilesc de Regulamentul transportului de mărfuri pe calea ferată.

(5) Dispozitivele de închidere şi sigilare şi cele de scoatere a acestora se pun la dispoziţia expeditorilor de mărfuri sau destinatarilor mărfurilor de către calea ferată contra plată, conform cheltuielilor efective.

 

Articolul 55. Suspendarea temporară sau limitarea operaţiunilor de încărcare a mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor

(1) În caz de forţă majoră: acţiuni militare, blocadă, epidemii sau alte circumstanţe ce împiedică transportul de mărfuri, operaţiunile de încărcare a mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor pot fi sistate temporar sau limitate de către conducătorul căii ferate de expediţie, cu înştiinţarea imediată în scris a conducătorului organului de specialitate al administraţiei publice centrale, care stabileşte durata sistării sau limitării operaţiunilor de încărcare şi îl înştiinţează despre aceasta pe conducătorul căii ferate.

(2) Sistarea temporară, pe teritoriul Republicii Moldova, a operaţiunilor de încărcare a mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor pe anumite direcţii, ca urmare a situaţiei create pe calea ferată, se admite numai în cazuri excepţionale, conform dispoziţiei în scris a conducătorului organului de specialitate al administraţiei publice centrale, cu notificarea imediată a Guvernului.

(3) Calea ferată trebuie să înştiinţeze expeditorii de mărfuri despre sistarea temporară sau limitarea operaţiunilor de încărcare a mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor pe anumite direcţii. În decurs de 12 ore după primirea înştiinţării, expeditorii de mărfuri sînt obligaţi să înceteze sau să limiteze, la volumul stabilit, încărcarea mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor.

 

Articolul 56. Modul de efectuare a decontărilor pentru transportul mărfurilor

(1) Modul de efectuare a decontărilor dintre calea ferată şi expeditorul de mărfuri pentru transportul mărfurilor se stabileşte de organul de specialitate al administraţiei publice centrale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.

(2) Taxa de transport şi alte plăţi, cuvenite căii ferate, se achită de către expeditorul de mărfuri pînă la momentul expedierii mărfurilor din staţia de cale ferată, dacă prezentul cod sau contractul încheiat nu prevăd altfel. Calea ferată poate reţine expedierea mărfurilor pînă la achitarea plăţilor menţionate.

(3) Tragerea vagoanelor şi containerelor pentru următoarea încărcare încetează pînă la achitarea taxei de transport şi a altor plăţi, cuvenite căii ferate, pentru transportul precedent. Ca excepţie, în asemenea cazuri, tragerea vagoanelor şi containerelor poate fi efectuată doar prin dispoziţia în scris a conducătorului căii ferate, coordonată cu organul de specialitate al administraţiei publice centrale.

(4) În cazul transportului de mărfuri în trafic local, conducătorul căii ferate poate lua decizia cu privire la încasarea, la staţia de cale ferată de destinaţie, a taxei de transport şi a altor plăţi, cuvenite căii ferate, coordonînd această decizie în modul stabilit cu expeditorul de mărfuri şi destinatarul mărfurilor, iar în cazul transportului de mărfuri în trafic direct, conducătorul căii ferate de expediţie trebuie să coordoneze o asemenea decizie cu organul de specialitate al administraţiei publice centrale. În cadrul coordonării se prevăd garanţii de achitare a taxei de transport şi a altor plăţi, precum şi acţiunile părţilor în cazul nerespectării obligaţiilor asumate.

(5) Decontările finale aferente transportului de mărfuri le efectuează destinatarul mărfurilor după sosirea mărfurilor la staţia de destinaţie.

(6) Taxa de transport şi alte plăţi, cuvenite căii ferate, se achită în numerar, prin cecuri sau prin alte modalităţi prevăzute de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.

(7) Termenul de achitare a taxei de transport şi a altor plăţi, cuvenite căii ferate, la staţia de cale ferată de expediţie este data preluării mărfurilor pentru transport. Termenul decontării la staţia de cale ferată de destinaţie este data eliberării mărfurilor către destinatarul mărfurilor, indicată în scrisoarea de trăsură.

(8) În cazul neefectuării în termen a decontărilor pentru transportul mărfurilor din culpa expeditorului de mărfuri sau a destinatarului mărfurilor, de la acesta se percep, în contul căii ferate, penalităţi în mărime de cel mult 1% pentru fiecare zi de întîrziere.

(9) Pînă la achitarea la staţia de destinaţie a tuturor plăţilor cuvenite căii ferate, vagoanele şi containerele staţionează sub răspunderea destinatarului mărfurilor de la care se percepe taxă suplimentară pentru depozitarea mărfurilor şi plată pentru utilizarea vagoanelor şi containerelor.

 

Articolul 57. Readresarea mărfurilor

(1) La cererea expeditorului de mărfuri sau a destinatarului mărfurilor, calea ferată readresează mărfurile transportate, cu schimbarea destinatarului mărfurilor sau a staţiei de cale ferată de destinaţie. Readresarea mărfurilor aflate sub controlul vamal se efectuează cu acordul organului vamal corespunzător. În cazul în care transportul mărfurilor aflate sub control vamal periclitează viaţa şi sănătatea oamenilor, siguranţa circulaţiei şi securitatea ecologică, mărfurile se readresează fără acordul organului vamal. În asemenea cazuri, calea ferată este obligată să înştiinţeze organul vamal respectiv.

(2) Pentru readresarea mărfurilor, calea ferată stabileşte şi percepe o taxă suplimentară.

 

Articolul 58. Răspunderea pentru readresarea mărfurilor

În cazul schimbării destinatarului mărfurilor sau a staţiei de cale ferată de destinaţie, partea la a cărei cerere s-a efectuat schimbarea poartă răspundere faţă de destinatarul iniţial al mărfurilor pentru consecinţele acestei schimbări şi este obligată să regleze decontările dintre expeditorul de mărfuri, destinatarul iniţial al mărfurilor şi destinatarul real al mărfurilor.

 

Articolul 59. Termenele de transportare a mărfurilor şi modul de calculare a lor

(1) Calea ferată este obligată să transporte mărfurile la destinaţie şi în termenele stabilite, inclusiv cele transportate în interes propriu.

(2) Termenele de transportare a mărfurilor şi modul de calculare a lor se stabilesc în Regulamentul transportului de mărfuri pe calea ferată.

(3) Expeditorul de mărfuri şi calea ferată pot prevedea în contractul de transport al mărfurilor un alt termen de transportare.

(4) Termenul de transportare începe să curgă de la orele 24 ale zilei de preluare a mărfii la transport.

(5) Data preluării mărfurilor pentru transport şi data expirării termenului de transportare a lor se indică de către staţia de cale ferată de expediţie în duplicatul scrisorii de trăsură, eliberat expeditorului de mărfuri.

(6) Mărfurile se consideră transportate în termen dacă la staţia de cale ferată de destinaţie ele au fost descărcate de calea ferată sau dacă vagoanele ori containerele cu mărfuri au fost predate destinatarului mărfurilor pentru descărcare pînă la expirarea termenului stabilit de transportare.

(7) Mărfurile se consideră transportate în termen şi în cazul în care vagoanele sau containerele cu marfă au sosit la staţia de cale ferată de destinaţie pînă la expirarea termenului de transportare stabilit şi tragerea lor s-a reţinut din cauză că terenul de descărcare a fost ocupat ori nu au fost achitate taxa de transport şi alte plăţi legate de transport, cuvenite căii ferate, ori din alte cauze ce depind de destinatarul mărfurilor, fapt consemnat într-un act de formă generală.

(8) Pentru nerespectarea termenelor de transportare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.55, calea ferată plăteşte penalităţi în conformitate cu art.131.

 

Articolul 60. Înştiinţarea despre sosirea mărfurilor în staţie

(1) Calea ferată este obligată să înştiinţeze destinatarul mărfurilor despre sosirea mărfurilor pe adresa acestuia cel tîrziu pînă la orele 12 ale zilei următoare celei de sosire a mărfurilor. Modul şi forma de înştiinţare se stabilesc de către şeful staţiei de cale ferată de destinaţie. La solicitarea destinatarului mărfurilor, poate fi stabilit şi un alt mod de înştiinţare.

(2) În cazul în care calea ferată nu înştiinţează destinatarul mărfurilor despre sosirea mărfurilor, acesta este scutit de plata pentru utilizarea vagoanelor, containerelor şi de taxa suplimentară pentru depozitarea mărfurilor pînă la primirea înştiinţării respective.

(3) Calea ferată este obligată să înştiinţeze organul vamal despre sosirea, la staţia de destinaţie, a mărfurilor aflate sub control vamal. Eliberarea cu întîrziere a mărfurilor, în legătură cu executarea de către destinatarul mărfurilor a procedurilor vamale, nu îl scuteşte pe acesta de achitarea tuturor plăţilor cuvenite căii ferate.

(4) Staţia feroviară înştiinţează destinatarul mărfurilor despre ora tragerii vagoanelor şi containerelor pentru descărcare, cu mijloacele destinatarului mărfurilor, cu cel puţin 2 ore pînă la ora tragerii lor.

(5) Calea ferată poate acorda, pe bază de contract, informaţii prealabile destinatarului mărfurilor despre mărfurile care sosesc pe adresa acestuia.

 

Articolul 61. Condiţiile şi modul de eliberare a mărfurilor

(1) La staţia de destinaţie, mărfurile se eliberează destinatarului mărfurilor după achitarea taxei de transport şi a altor plăţi cuvenite căii ferate. Mărfurile aflate sub control vamal se eliberează, în modul stabilit, numai cu acordul organului vamal respectiv.

(2) Confirmare a timpului eliberării mărfurilor se consideră data scoaterii lor din magazia staţiei, în cazul descărcării cu mijloacele căii ferate, sau data tragerii vagoanelor spre descărcare, cu mijloacele destinatarului mărfurilor, în locurile de uz comun şi de uz propriu.

(3) În cazul eschivării destinatarului mărfurilor de la achitarea taxei de transport şi a altor plăţi cuvenite căii ferate, aceasta este în drept să reţină mărfurile şi să înştiinţeze în scris expeditorul de mărfuri despre acest fapt. În termen de cel mult 4 zile de la primirea înştiinţării, expeditorul de mărfuri este obligat să dispună de mărfuri. Dacă în termenul indicat destinatarul mărfurilor nu va lua măsurile ce se impun pentru achitarea taxei de transport şi a altor plăţi cuvenite căii ferate, iar expeditorul de mărfuri nu va dispune de ele, calea ferată este în drept să comercializeze mărfurile reţinute, în cazul în care contractul de transport nu prevede altfel, cu excepţia:

a) mărfurilor scoase din circulaţie şi a celor restricţionate pentru circulaţie în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) mărfurilor speciale (inclusiv militare) transportate pentru satisfacerea necesităţilor de stat şi de apărare;

c) mărfurilor pentru care taxa de transport şi alte plăţi, cuvenite căii ferate, se achită la staţia de destinaţie în modul prevăzut la art.56.

(4) În cazul comercializării de către organele de stat abilitate a mărfurilor confiscate de către calea ferată, precum şi a mărfurilor la care destinatarul mărfurilor sau expeditorul de mărfuri a renunţat în beneficiul statului, taxa de transport şi alte plăţi, cuvenite căii ferate, se trec, de către aceste organe, la contul căii ferate unde s-a produs confiscarea sau renunţarea la mărfuri, din mijloace obţinute în urma comercializării acestora.

 

Articolul 62. Modul de preluare de către destinatar a mărfurilor a căror livrare nu a fost prevăzută în contract

(1) În cazul în care pe adresa destinatarului mărfurilor au sosit mărfuri a căror livrare nu a fost prevăzută în contractul încheiat între expeditorul de mărfuri şi destinatarul mărfurilor sau mărfuri ale căror denumiri nu corespund celor indicate în scrisoarea de trăsură, destinatarul mărfurilor este obligat să le preia de la staţia de cale ferată sub răspunderea sa şi să le depună la depozitare în scopul reglementării ulterioare a relaţiilor cu expeditorul de mărfuri.

(2) Destinatarul mărfurilor poate refuza preluarea mărfurilor menţionate la alin.(1) doar în cazul în care calitatea acestora, modificată prin alterare sau deteriorare, exclude posibilitatea utilizării lor totale sau parţiale.

(3) Destinatarul mărfurilor poartă răspundere patrimonială pentru alterarea mărfurilor, produsă din motivul descărcării şi scoaterii lor cu întîrziere, precum şi din motivul staţionării, din culpa sa, a vagoanelor pe liniile ferate de acces şi pe liniile staţiei de cale ferată.

 

Articolul 63. Termenele şi modul de păstrare a mărfurilor în staţia de cale ferată

Mărfurile sosite şi, respectiv, containerele ce urmează a fi descărcate şi eliberate în locuri de uz comun se păstrează gratuit la staţia de cale ferată de destinaţie timp de 24 de ore. Acest termen începe să curgă de la orele 24 ale zilei în care mărfurile şi containerele au fost descărcate de către calea ferată sau la ora 24 a zilei în care calea ferată a tras vagoanele şi containerele în locul prevăzut pentru descărcare de către destinatarul mărfurilor. Pentru păstrarea mărfurilor în staţia de cale ferată în decursul unei perioade mai mari decît cea indicată, se percepe taxă suplimentară, prevăzută de Regulamentul tarifar. Termenele şi modul de păstrare a mărfurilor în staţia de cale ferată de destinaţie se stabilesc în Regulamentul transporturilor de mărfuri pe calea ferată.

 

Articolul 64. Plata de utilizare a vagoanelor şi containerelor

(1) Pentru timpul aflării vagoanelor şi containerelor la dispoziţia expeditorului de mărfuri sau a destinatarului mărfurilor, precum şi pentru perioada de aşteptare de către calea ferată, din culpa acestora, a tragerii sau preluării vagoanelor şi containerelor, ei achită plăţi de utilizare a vagoanelor şi containerelor, calculate cu ora, stabilite de Regulamentul tarifar.

(2) Plata de utilizare a vagoanelor şi containerelor se stabileşte diferenţiat, în funcţie de tipul acestora.

(3) Pentru preluarea cu întîrziere de către destinatarii mărfurilor sau expeditorii de mărfuri a vagoanelor şi containerelor ce le aparţin sau a celor arendate de ei, calea ferată percepe, pentru perioada aflării acestor vagoane şi containere pe liniile ferate publice, o plată de 50% din plata de utilizare a vagoanelor şi containerelor, prevăzută de Regulamentul tarifar.

(4) Plata de utilizare a vagoanelor frigorifice ale secţiei frigorifice sau ale trenurilor se calculează din momentul încheierii lucrărilor de încărcare sau descărcare a ultimului vagon al acestor secţii sau trenuri.

(5) Pe liniile ferate cu ecartament îngust, plata de utilizare a vagoanelor, prevăzută de Regulamentul tarifar, se reduce cu 50%.

 

Articolul 65. Verificarea, la staţia de destinaţie, a stării mărfurilor, a masei acestora şi a numărului de locuri

(1) La eliberarea mărfurilor la staţia de destinaţie, calea ferată verifică starea acestora, masa lor şi numărul de locuri în cazul:

a) sosirii mărfurilor în vagon sau în container deteriorat, în vagon sau în container cu dispozitivele de închidere şi plumbuire deteriorate sau cu dispozitivele de închidere şi plumbuire aplicate de staţiile de cale ferată situate pe parcurs;

b) sosirii mărfurilor cu semne de lipsă sau deteriorare (alterare) la transportarea în material rulant descoperit;

c) sosirii mărfurilor perisabile cu încălcarea termenelor de livrare sau a regimului termic la transportul lor în vagoane frigorifice;

d) sosirii mărfurilor încărcate de calea ferată;

e) eliberării mărfurilor, descărcate de calea ferată, în locuri de uz comun.

(2) În cazurile prevăzute de prezentul articol, precum şi la constatarea unor circumstanţe ce pot modifica starea şi masa mărfurilor ambalate sau cu bucata, la eliberarea mărfurilor aflate în ambalaj deteriorat, calea ferată verifică starea şi masa acestora.

(3) În cazul în care destinatarul mărfurilor şi staţia de cale ferată de destinaţie nu dispun de pod-basculă, mărfurile transportate în vrac, sosite fără semne de lipsă, se eliberează fără verificarea masei lor.

(4) Masa mărfurilor se consideră corectă dacă diferenţa dintre masa determinată la staţia de expediţie şi cea determinată la staţia de destinaţie nu depăşeşte marja de eroare maximă a cîntarelor, stabilită în documentele normative corespunzătoare ale Sistemului Naţional de Metrologie, precum şi norma de perisabilitate naturală a masei mărfurilor în cauză, stabilită de organul abilitat de Guvern.

(5) La solicitarea destinatarului mărfurilor, calea ferată poate participa, pe bază de contract, la verificarea stării mărfurilor, a masei lor şi a numărului de locuri.

(6) Prezenţa pe vagoane şi pe containere a dispozitivelor de închidere şi plumbuire ale organului vamal nu constituie temei pentru verificarea de către calea ferată, la predarea mărfurilor, a stării, a masei lor şi a numărului de locuri, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul articol.

 

Articolul 66. Modul de determinare, la staţia de cale ferată, a lipsei, deteriorării (alterării) efective a mărfurilor şi perfectarea actului comercial

(1) Dacă la staţia de cale ferată de destinaţie, la verificarea stării mărfurilor, a masei lor şi a numărului de locuri, se constată lipsuri, deteriorări (alterări) de mărfuri sau dacă aceste circumstanţe au fost constatate printr-un act comercial întocmit pe parcurs, staţia de cale ferată de destinaţie este obligată să determine volumul lipsei, deteriorării (alterării) efective a mărfurilor şi să elibereze destinatarului mărfurilor actul comercial respectiv.

(2) În cazul în care este necesară expertiza, calea ferată, din proprie iniţiativă sau la cererea destinatarului mărfurilor, invită experţi sau specialişti în domeniu.

 

Articolul 67. Modul de majorare a taxei pentru depozitarea mărfurilor şi a plăţii pentru utilizarea vagoanelor şi containerelor

(1) În cazul apariţiei la staţia de cale ferată a unor dificultăţi tehnologice în legătură cu descărcarea şi ridicarea cu întîrziere a mărfurilor de la staţie de către destinatarul mărfurilor, conducătorul căii ferate poate majora:

a) taxa suplimentară pentru depozitarea mărfurilor şi a containerelor descărcate de pînă la 5 ori;

b) plata pentru utilizarea vagoanelor şi containerelor de pînă la 2 ori.

(2) Majorarea taxei şi a plăţii, indicată la alin.(1), se efectuează după expirarea a 24 de ore de la notificarea în scris a destinatarului mărfurilor despre aceasta.

 

Articolul 68. Modul de curăţare şi spălare a vagoanelor şi containerelor după descărcare

(1) După descărcarea mărfurilor, vagoanele şi containerele se curăţă în interior şi în exterior, dispozitivele de fixare se scot, dispozitivele de fixare de inventar nedetaşabile, inclusiv turnichetele, se aduc în stare tehnică de funcţionare. Operaţiunile menţionate sînt executate de către destinatarul mărfurilor, dacă mărfurile au fost descărcate cu mijloacele acestuia, sau de către calea ferată, dacă mărfurile au fost descărcate cu mijloacele acesteia.

(2) Curăţarea, spălarea, iar în caz de necesitate şi dezinfectarea vagoanelor după transportarea animalelor, păsărilor, produselor de origine animală crude şi a mărfurilor perisabile se efectuează de către calea ferată din contul destinatarului mărfurilor.

(3) Cerinţele de bază şi criteriile de curăţare a vagoanelor şi containerelor se determină în conformitate cu Regulamentul transportului de mărfuri pe calea ferată.

(4) După descărcarea, de către destinatarul mărfurilor, a mărfurilor cu miros greu şi a celor ce murdăresc vagoanele, spălarea vagoanelor se efectuează de către destinatarul mărfurilor. Nomenclatorul acestor mărfuri se stabileşte în Regulamentul transportului de mărfuri pe calea ferată.

(5) În cazul în care destinatarul mărfurilor nu are posibilitate de a spăla vagoanele, acestea sînt spălate de calea ferată pe bază de contract.

(6) Calea ferată este în drept să nu primească vagoanele şi containerele după descărcare (deşertare) de la destinatarul mărfurilor pînă cînd acesta nu va îndeplini condiţiile stipulate în prezentul articol. Totodată, destinatarul mărfurilor va achita plata pentru utilizarea vagoanelor şi containerelor pe toată durata reţinerii lor.

 

Articolul 69. Restituirea mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor către expeditorul de mărfuri sau comercializarea lor

(1) Dacă, în urma unor circumstanţe de forţă majoră (acţiuni militare, blocadă, epidemii etc.), au apărut obstacole pentru transportul de mărfuri, bagaje şi mesagerii, care au condiţionat imposibilitatea de a le aduce la destinaţie sau de a le elibera destinatarului mărfurilor de către calea ferată, şi dacă din motivele indicate au expirat termenele limită de păstrare a mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor, calea ferată cere indicaţii de la destinatarul mărfurilor şi expeditorul de mărfuri referitor la soarta ulterioară a mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor.

(2) În cazul în care, în decurs de 4 zile după primirea solicitării, destinatarul mărfurilor sau expeditorul de mărfuri nu prezintă decizia cu privire la soarta ulterioară a mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor, calea ferată, de comun acord cu administraţiile altor căi ferate, poate să returneze mărfurile, bagajele şi mesageriile către expeditorul de mărfuri, iar în cazul imposibilităţii returnării lor din motivele indicate în prezentul articol, le poate comercializa.

 

Articolul 70. Răspunderea expeditorului de mărfuri pentru încălcarea cerinţelor stabilite pentru mărfurile destinate exportului

(1) În cazul încălcării de către expeditorul de mărfuri a condiţiilor stabilite pentru mărfurile destinate exportului, determinînd astfel reţinerea de către organele de control vamal sau de către alte organe de control de stat a vagoanelor sau containerelor cu asemenea mărfuri în staţiile de cale ferată în care se efectuează controlul pentru trecerea frontierei sau în staţiile portuare, şi în imposibilitatea transmiterii acestor mărfuri, din motivele indicate, la transportul maritim, fluvial sau pe căile ferate străine, expeditorul de mărfuri plăteşte căii ferate o amendă în mărime de 810 lei şi, respectiv, 270 de lei pentru fiecare vagon şi fiecare container.

(2) În cazul în care expeditorul de mărfuri, în decurs de 10 zile de la data primirii înştiinţării despre reţinerea vagoanelor sau containerelor din motivele indicate la alin.(1), nu a luat măsurile respective, iar referitor la mărfurile perisabile – în decurs de 4 zile de la data primirii înştiinţării de la calea ferată despre reţinerea vagonului sau containerului, calea ferată are dreptul să returneze mărfurile către expeditorul de mărfuri din contul acestuia sau, dacă contractul de transport nu prevede altfel, să le comercializeze. Expeditorul de mărfuri care s-a făcut vinovat de reţinerea vagoanelor sau containerelor în staţia de cale ferată peste termenele stabilite poartă răspunderea patrimonială prevăzută la art.135 şi 137.

[Art.70 modificat prin Legea nr.304 din 26.12.2012, în vigoare 05.03.2013]

 

Articolul 71. Comercializarea mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor

(1) Aplicarea de sancţiuni asupra mărfurilor şi comercializarea acestora se efectuează conform deciziei conducătorului căii ferate. În cazurile prevăzute la art.69, comercializarea mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor se efectuează conform deciziei organului de specialitate al administraţiei publice centrale.

(2) Comercializarea de către calea ferată a mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor în cazurile prevăzute de prezentul cod se efectuează în baza contractului de vînzare-cumpărare, la preţul dedus din valoarea mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor, confirmată prin documentele de plată, iar în lipsa acestora – prin contract la preţ aplicat în condiţii similare pentru mărfuri analogice.

(3) Modul de ţinere a evidenţei şi de efectuare a decontărilor pentru mărfurile, bagajele şi mesageriile comercializate se stabileşte de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.

 

Articolul 72. Venitul obţinut din comercializarea mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor

(1) Venitul obţinut de calea ferată din comercializarea mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor, după reţinerea plăţilor cuvenite căii ferate şi cheltuielilor de comercializare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.119 şi 132, urmează a fi transferat destinatarului mărfurilor indicat în documentele de transport în cazul achitării de către acesta a costului mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor, iar în celelalte cazuri – expeditorului de mărfuri.

(2) Dacă suma prevăzută la alin.(1) nu poate fi virată destinatarului mărfurilor sau expeditorului de mărfuri, după expirarea termenului de prescripţie, această sumă este transferată la bugetul de stat.

(3) Suma obţinută de calea ferată din comercializarea mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor asupra cărora lipsesc documente de transport se transferă pe contul de depozit al căii ferate în vederea recuperării sumelor achitate de ea pentru mărfurile, bagajele şi mesageriile care nu au ajuns la destinaţie. În cazul nereclamării de către expeditorul de mărfuri sau destinatarul mărfurilor a sumei respective, după expirarea termenului de prescripţie, ea urmează a fi transferată la bugetul de stat.

 

Secţiunea a 4-a

Liniile ferate de acces

Articolul 73. Coordonarea construcţiei şi racordării liniilor ferate de acces

(1) Racordarea liniilor ferate de acces la liniile ferate publice este autorizată de organul de specialitate al administraţiei publice centrale sau, la indicaţia acestuia, de către conducătorul căii ferate, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale.

(2) Construcţia şi reconstrucţia liniilor ferate de acces, precum şi a dispozitivelor de încărcare, descărcare şi curăţare a vagoanelor şi containerelor, se efectuează de comun acord cu calea ferată de racordare. Construcţia noilor linii ferate de acces se coordonează şi cu autorităţile administraţiei publice locale respective.

(3) Construcţia şi starea dispozitivelor de cale ferată şi a instalaţiilor tehnice ale liniilor ferate de acces trebuie să corespundă normelor şi regulilor de construcţie şi să asigure trecerea vagoanelor cu norma de încărcare tehnică admisibilă pe linii ferate publice, iar la deservirea liniei ferate de acces de către locomotivele căii ferate, trebuie să asigure trecerea locomotivelor repartizate în acest scop.

(4) Liniile ferate de acces care nu aparţin căii ferate pot fi transmise acesteia pe bază de contract, inclusiv pentru deservirea lor tehnică.

 

Articolul 74. Deschiderea pentru exploatare a liniei ferate de acces construite

(1) Deschiderea pentru exploatare permanentă a liniei ferate de acces construite şi tragerea pe această linie a materialului rulant se admit după primirea ei spre exploatare de către o comisie, în a cărei componenţă intră un reprezentant al căii ferate, precum şi după stabilirea de către calea ferată, de comun acord cu posesorul liniei de acces, a modului de deservire a acestei linii.

(2) Pentru orice linie ferată de acces se întocmeşte paşaport tehnic, planul şi profilul longitudinal, precum şi schiţele lucrărilor de artă.

(3) În scopul acordării de servicii pe liniile ferate de acces cu rulajul de 100 şi mai multe vagoane pe zi sau pe care încărcarea-descărcarea medie zilnică este de 50 şi mai multe vagoane ale expeditorului de mărfuri sau ale destinatarului mărfurilor, se pot crea, pe bază de contract între aceştia şi calea ferată, subdiviziunile respective.

 

Articolul 75. Ansamblul liniilor ferate de acces

(1) Ansamblul liniilor, instalaţiile şi dispozitivele liniilor ferate de acces trebuie să asigure încărcarea şi descărcarea ritmică a mărfurilor, executarea manevrelor în conformitate cu volumul transportului, precum şi folosirea raţională a materialului rulant.

(2) Racordarea liniilor ferate de acces care se construiesc la liniile de acces existente se admite:

a) în cazul liniilor de acces ce aparţin căii ferate – cu permisiunea căii ferate;

b) în cazul liniilor de acces ce nu aparţin căii ferate – cu permisiunea persoanei juridice sau fizice căreia îi aparţine această linie de acces, cu înştiinţarea căii ferate respective.

 

Articolul 76. Modul de ieşire a materialului rulant departamental pe liniile ferate publice

Modul de ieşire a materialului rulant ce nu aparţine căii ferate pe liniile ferate publice este stabilit de administraţia căii ferate.

 

Articolul 77. Cerinţele faţă de lucrătorii liniilor ferate de acces

(1) Persoanele a căror activitate ţine de circulaţia trenurilor şi de executarea manevrelor pe liniile ferate de acces susţin un examen privind cunoaşterea Regulilor de exploatare tehnică a căii ferate, precum şi a instrucţiunilor de circulaţie a trenurilor, de executare a manevrelor şi de semnalizare pe calea ferată, aprobate de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.

(2) Salariaţii responsabili pentru încărcarea, fixarea şi descărcarea mărfurilor trebuie să cunoască condiţiile tehnice de încărcare, amplasare şi fixare a mărfurilor pe materialul rulant.

 

Articolul 78. Controlul respectării normelor de siguranţă a circulaţiei şi de asigurare a integrităţii materialului rulant, containerelor şi mărfurilor transportate

(1) Reprezentantul organului respectiv al transportului feroviar şi reprezentantul organizaţiei care execută operaţiuni de încărcare şi descărcare a mărfurilor pe linia ferată de acces au drept de control asupra respectării normelor de siguranţă a circulaţiei şi de asigurare a integrităţii materialului rulant, containerelor pe liniile ferate de acces şi a condiţiilor de efectuare a operaţiunilor de încărcare şi descărcare a mărfurilor din vagoanele şi containerele ce aparţin căii ferate.

(2) La depistarea pe linia ferată de acces a unor defecţiuni care periclitează siguranţa circulaţiei şi integritatea materialului rulant şi a containerelor sau a mărfurilor transportate, comisia, în prezenţa reprezentantului posesorului liniei de acces, întocmeşte un proces-verbal. În baza acestui proces-verbal, şeful staţiei de cale ferată sau revizorul pentru siguranţa circulaţiei interzice tragerea materialului rulant pe linia de acces sau pe sectorul de linie indicat în procesul-verbal pînă la înlăturarea defecţiunilor. Răspunderea patrimonială pentru reţinere, nerespectarea cerinţelor privind tragerea, ridicarea vagoanelor, paza mărfurilor şi realizarea comenzii de transport al mărfurilor o poartă posesorul liniei ferate de acces închise sau al sectorului de linie de acces închis.

 

Articolul 79. Contractul de exploatare a liniei ferate de acces

Raporturile dintre calea ferată şi persoanele juridice şi fizice care deţin linii ferate de acces se reglementează prin contractele de exploatare a liniilor ferate de acces. În cazul în care aceştia nu dispun de locomotive, tragerea, ridicarea vagoanelor şi manevrele pe liniile ferate de acces se efectuează cu locomotivele căii ferate. Pentru utilizarea locomotivelor sale, calea ferată percepe o taxă suplimentară în mărimea prevăzută de Regulamentul tarifar.

 

Articolul 80. Contractele de deservire a expeditorilor de mărfuri şi a destinatarilor mărfurilor. Răspunderea posesorilor liniilor ferate de acces

(1) Tragerea, ridicarea vagoanelor şi manevrele executate pentru expeditorii de mărfuri şi destinatarii mărfurilor care dispun de depozite şi terenuri de încărcare-descărcare pe liniile ferate de acces ale căii ferate se reglementează prin încheierea de contracte. Pentru utilizarea locomotivelor sale, calea ferată percepe o taxă suplimentară în conformitate cu Regulamentul tarifar.

(2) Posesorii liniilor ferate de acces, expeditorii de mărfuri şi destinatarii mărfurilor asigură iluminarea acestor linii în limitele teritoriului ocupat de ei şi ale locurilor de încărcare, descărcare a mărfurilor şi efectuează curăţarea liniilor ferate de acces de gunoi şi zăpadă.

 

Articolul 81. Modul de elaborare a contractelor

(1) Contractele de exploatare a liniei ferate de acces, de tragere şi ridicare a vagoanelor se elaborează ţinîndu-se cont de tehnologia funcţionării staţiei de cale ferată de racordare şi a liniei ferate de acces.

(2) În contractele menţionate la alin.(1) se stabileşte modul de tragere şi ridicare a vagoanelor, precum şi termenele rulajului vagoanelor şi containerelor pe liniile ferate de acces.

 

Articolul 82. Paza vagoanelor pe liniile ferate de acces

Pe liniile ferate de acces, paza vagoanelor încărcate şi goale primite de la calea ferată se efectuează cu mijloacele şi din contul părţii care le-a primit.

 

Articolul 83. Raporturile dintre calea ferată, posesorul liniei ferate de acces şi contractantul acestuia

(1) Raporturile dintre posesorul liniei ferate de acces racordate la liniile ferate publice şi contractantul acestuia (expeditorul de mărfuri sau destinatarul mărfurilor care, în limitele liniei ferate de acces aparţinînd altui expeditor de mărfuri sau destinatar al mărfurilor, posedă depozite sau linii ferate de acces racordate la linia de acces indicată) se reglementează prin contracte încheiate între părţi.

(2) Raporturile dintre calea ferată şi contractantul posesorului liniei ferate de acces la deservirea liniei ferate de acces de către locomotiva căii ferate se reglementează prin contractul de tragere şi ridicare a vagoanelor încheiat între ei.

(3) Obligaţiile şi responsabilităţile posesorului liniei ferate de acces privind organizarea transportului de mărfuri coincid cu obligaţiile şi responsabilităţile contractanţilor acestuia.

 

Articolul 84. Evidenţa timpului

Evidenţa timpului aflării vagoanelor şi containerelor pe liniile ferate de acces se ţine prin metoda numerotării.

 

Articolul 85. Modul de calculare a timpului aflării vagoanelor şi containerelor pe liniile ferate de acces

(1) În cazul deservirii liniei ferate de acces de către locomotiva căii ferate, timpul aflării vagoanelor şi containerelor la încărcare sau descărcare se calculează din momentul tragerii lor la locul încărcării sau descărcării mărfurilor pînă în momentul înştiinţării staţiei de cale ferată de către expeditorul de mărfuri sau destinatarul mărfurilor despre pregătirea vagoanelor pentru ridicare.

(2) Timpul aflării vagoanelor şi containerelor pe liniile ferate de acces, care nu sînt deservite de locomotiva căii ferate, se calculează din momentul transmiterii vagoanelor expeditorului de mărfuri sau destinatarului mărfurilor pe liniile ferate de etalare pînă în momentul întoarcerii lor pe linia de etalare.

(3) Locul şi modul de transmitere a vagoanelor şi containerelor pe linia ferată de acces, pe linia ferată de etalare, precum şi modul returnării lor se stabilesc în contract.

(4) Expeditorii de mărfuri şi destinatarii mărfurilor, căile ferate şi alte organizaţii nu au dreptul să folosească vagoane şi containere ce nu le aparţin pentru transporturi proprii, pentru păstrarea mărfurilor, precum şi pentru încărcarea fără permisiunea posesorilor lor, dacă contractele corespunzătoare nu prevăd altfel. Pentru nerespectarea acestei cerinţe, partea culpabilă poartă răspundere patrimonială conform art.134.

 

Articolul 86. Răspunderea căii ferate pentru folosirea neautorizată a liniilor de acces departamentale

Cu acordul expeditorului de mărfuri, destinatarului mărfurilor şi al posesorului liniei ferate de acces, calea ferată poate folosi, conform contractului, contra plată, linia ferată de acces care le aparţine, precum şi sectorul liniei de acces care îi aparţine, dar care este situat pe teritoriul expeditorului de mărfuri sau al destinatarului mărfurilor, în scopuri personale, inclusiv pentru executarea manevrelor şi dislocarea temporară a vagoanelor. În cazul folosirii neautorizate a acestor linii de acces, calea ferată poartă răspundere patrimonială conform art.134 (pentru utilizarea neautorizată a vagoanelor şi containerelor).

 

Articolul 87. Termenele de încheiere a contractelor şi soluţionarea divergenţelor izvorîte din contracte

(1) Contractele de exploatare a liniei ferate de acces şi contractele de tragere şi ridicare a vagoanelor se încheie pe un termen de cel mult 3 ani.

(2) Contractele sînt semnate de conducătorul căii ferate (sau, la însărcinarea acestuia, de şeful staţiei de cale ferată) şi de posesorul liniei ferate de acces (sau, la însărcinarea acestuia, de organizaţia care deserveşte linia de acces).

(3) În contractele de exploatare a liniei ferate de acces şi în contractele de tragere şi ridicare a vagoanelor se stipulează modul de revizuire a lor, pînă la expirarea termenului de validitate, în cazul modificării utilajului tehnic sau a tehnologiei de funcţionare a staţiei de cale ferată sau a liniei ferate de acces.

(4) Divergenţele izvorîte din contractele de exploatare a liniei ferate de acces şi din contractele de tragere şi ridicare a vagoanelor se examinează şi se soluţionează de către conducătorul căii ferate şi posesorii liniilor ferate de acces.

(5) În cazul imposibilităţii lichidării divergenţelor menţionate la alin.(4), litigiile sînt examinate în modul stabilit de legislaţia în vigoare. Divergenţele privind problemele ce ţin de asigurarea siguranţei circulaţiei şi integrităţii materialului rulant şi a containerelor se soluţionează de către conducătorul căii ferate.

(6) Pînă la soluţionarea litigiilor, raporturile dintre părţi se reglementează conform condiţiilor contractelor precedente.

 

Secţiunea a 5-a

Transportul mărfurilor în trafic mixt direct

Articolul 88. Traficul mixt direct

(1) Transportul mărfurilor se poate executa în trafic mixt direct în interacţiunea transportului feroviar cu transportul pe apă (maritim, fluvial), aerian şi auto.

(2) Transportul de mărfuri în trafic mixt direct se execută în baza unui document unic de transport (scrisoare de trăsură), întocmit pentru întregul parcurs al mărfurilor.

 

Articolul 89. Modul de organizare a transportului de mărfuri în trafic mixt direct

(1) Modul de organizare a transportului de mărfuri în trafic mixt direct se stabileşte în baza acordurilor încheiate între organizaţiile de transport de tipurile respective în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi cu articolele prezentei secţiuni.

(2) Regulamentul transportului de mărfuri în trafic mixt direct se elaborează şi se aprobă de organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu înregistrarea lui ulterioară de către autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul justiţiei şi publicarea în culegerile de regulamente de transport şi tarife ale tuturor tipurilor de transport.

(3) În cazurile neprevăzute de prezentul cod, se aplică normele codurilor, statutelor, regulamentelor tarifare, precum şi regulile ce reglementează transportul de mărfuri cu anumite tipuri de transport.

 

Articolul 90. Modul de includere în traficul mixt direct

(1) În traficul mixt direct sînt incluse:

a) staţiile de cale ferată deschise pentru efectuarea operaţiunilor de transportare a mărfurilor;

b) porturile maritime şi fluviale, staţiile auto şi aeroporturile, conform listei stabilite de organul de specialitate al administraţiei publice centrale şi Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile.

(2) Porturile, staţiile auto şi aeroporturile se consideră incluse în traficul mixt direct din momentul notificării lor despre aceasta prin telegraf sau în scris. Ulterior, informaţia respectivă este publicată în culegerile de regulamente de transport şi tarife ale tuturor tipurilor de transport.

 

Articolul 91. Mărfurile admise pentru transport în trafic mixt direct

(1) Mărfurile prevăzute pentru transportul în vrac, în cisterne, precum şi lemnul în loturi nu se admit la transportul în trafic mixt direct.

(2) Nomenclatorul mărfurilor perisabile şi periculoase, precum şi cel al mărfurilor ce necesită însoţirea de către reprezentanţii expeditorilor de mărfuri sau ai destinatarilor mărfurilor, admise la transport în trafic mixt direct, se stabilesc în Regulamentul transportului de mărfuri în trafic mixt direct.

 

Articolul 92. Modul de transmitere a mărfurilor în punctele de transbordare

(1) Mărfurile transportate în vagoane sigilate se transmit în punctele de transbordare, verificîndu-se integritatea dispozitivelor de închidere şi sigilare aplicate şi corespunderea amprentelor de pe ele cu datele indicate în documentele de transport.

(2) Mărfurile transportate în trafic mixt direct feroviar-pe apă, în procesul mutării lor dintr-un tip de transport în altul, se cîntăresc în punctele de transbordare, la cererea părţii care recepţionează mărfurile, astfel:

pe podul-basculă – de calea ferată;

pe cîntarul de mărfuri – de port.

(3) Cîntărirea mărfurilor transportate în trafic mixt direct feroviar-auto se efectuează în punctul de transbordare de partea care efectuează operaţiunile de încărcare, descărcare a mărfurilor transmise, în prezenţa reprezentantului tipului de transport mixt.

(4) În cazul în care partea care efectuează, în punctul de transbordare, încărcarea, descărcarea mărfurilor nu dispune de aparate de cîntărit, mărfurile se transmit conform masei indicate în scrisoarea de trăsură.

(5) Mărfurile în ambalaj şi cu bucata, recepţionate pentru transport în material rulant descoperit sau acoperit, conform standardului sau masei indicate de expeditorul de mărfuri pentru fiecare loc de încărcare, şi sosite în punctul de transbordare în ambalaj nedeteriorat, se transmit de pe un tip de transport pe altul, fără a fi cîntărite, după numărul de locuri ocupate, şi se predau, în acelaşi mod, destinatarului mărfurilor în punctul de destinaţie. În cazul în care există semne de pierdere, lipsă sau deteriorare (alterare) a mărfurilor, acestea se transmit conform masei şi stării lor reale.

(6) Mărfurile transportate în containere se transmit verificîndu-se starea containerului şi integritatea dispozitivelor de închidere şi sigilare.

 

Articolul 93. Modul de oferire a containerelor

Modul de oferire a containerelor şi condiţiile utilizării acestora la transportul mărfurilor în trafic mixt direct se stabilesc prin acordurile dintre organizaţiile de transport de tipurile respective.

 

Articolul 94. Termenele de începere şi de încheiere a recepţionării mărfurilor de către porturi la deschiderea şi închiderea navigaţiei

Termenele de începere a recepţionării mărfurilor de la calea ferată, în punctele de transbordare, de către porturi, la deschiderea navigaţiei, şi termenele de încheiere a recepţionării lor înainte de închiderea navigaţiei se stabilesc de porturile maritime şi fluviale, de comun acord cu transportatorul pe apă, şi se aduc la cunoştinţa căii ferate de transbordare care, la rîndul ei, comunică acest fapt altor căi ferate pentru înştiinţarea ulterioară a expeditorilor de mărfuri, precum şi a organului de specialitate al administraţiei publice centrale.

 

Articolul 95. Mărfurile care nu au fost transportate în termen în porturile de transbordare

(1) Mărfurile transportate în punctele de transbordare pînă la survenirea termenului declarat de încheiere a recepţionării mărfurilor sînt primite, fără obstacole, de la căile ferate de către porturile de transbordare. Dacă aceste mărfuri nu pot fi transportate în locurile de destinaţie cu transportul pe apă, în legătură cu închiderea navigaţiei, porturile, de comun acord cu expeditorul de mărfuri, sînt obligate să decidă cum să procedeze în asemenea cazuri.

(2) Mărfurile transportate în punctul de transbordare după expirarea termenului declarat de încheiere a recepţionării mărfurilor pot fi predate porturilor (cu acordul acestora) spre depozitare. Dacă porturile refuză recepţionarea mărfurilor spre depozitare, calea ferată, de comun acord cu expeditorul de mărfuri, decide cum să procedeze cu aceste mărfuri.

(3) Mărfurile transportate în trafic pe apă-feroviar, dar care nu au fost transportate în punctele de transbordare în legătură cu închiderea navigaţiei, cu acordul scris al expeditorilor de mărfuri, trebuie să fie expediate la destinaţie prin alte porturi în trafic feroviar direct.

(4) În cazurile menţionate la alin.(1)–(3), termenele de transportare a mărfurilor se prelungesc cu durata reţinerii lor.

 

Articolul 96. Reîncărcarea mărfurilor în punctele de transbordare

La transportul mărfurilor în trafic mixt direct, lucrările de reîncărcare a lor le execută:

a) porturile – de pe navele maritime, fluviale şi din depozitele portuare, în vagoane, precum şi din vagoane pe navele maritime, fluviale şi în depozitele portuare;

b) calea ferată – din vagoanele şi depozitele staţiilor de cale ferată, în autocamioane, precum şi din autocamioane în vagoane şi în depozitele staţiilor de cale ferată.

 

Articolul 97. Dotarea vagoanelor, navelor maritime şi fluviale pentru transportul şi fixarea mărfurilor

(1) Dotarea vagoanelor, navelor maritime şi fluviale pentru transportul mărfurilor în cîteva niveluri, a mărfurilor grele, masive şi lungi, precum şi fixarea mărfurilor în vagoane şi pe nave se efectuează de către port. Aceste lucrări pot fi executate şi de calea ferată în baza unui contract încheiat cu portul.

(2) Dotarea vagoanelor cu sobe pentru transportul mărfurilor perisabile se efectuează de calea ferată.

(3) Utilajele, materialele şi mijloacele de pachetare necesare şi alte dispozitive pentru încărcare, fixare şi transportul mărfurilor în vagoane şi pe nave se pun la dispoziţie de către expeditorii de mărfuri.

(4) Costul lucrărilor executate în vederea dotării vagoanelor şi navelor pentru transportul şi fixarea mărfurilor, inclusiv cheltuielile pentru materiale, se indică în scrisoarea de trăsură pentru a fi perceput de la expeditorul de mărfuri.

 

Articolul 98. Liniile ferate şi depozitele adiacente căii ferate din porturi

(1) Liniile ferate din porturi, destinate asigurării transportului de mărfuri în trafic mixt direct feroviar-pe apă, aparţin căilor ferate.

(2) Construcţia şi reconstrucţia în porturi a depozitelor adiacente căii ferate, destinate recepţionării şi expedierii mărfurilor transportate în trafic mixt direct feroviar-pe apă, se efectuează de porturi, conform proiectelor coordonate cu calea ferată şi cu alte organizaţii interesate.

 

Articolul 99. Acordul principal

(1) Condiţiile de funcţionare a staţiei de cale ferată, a porturilor şi altor organizaţii de transport care participă la traficul mixt direct se stabilesc în acordul principal încheiat pe un termen de 5 ani. În cazul modificării utilajului tehnic, a tehnologiei de funcţionare a portului sau a staţiei de cale ferată, la solicitarea uneia dintre părţi, acordul principal poate fi revizuit integral sau parţial pînă la expirarea valabilităţii acestuia.

(2) Modul de elaborare şi de încheiere a acordurilor principale se stabileşte prin Regulamentul transportului de mărfuri în trafic mixt direct.

(3) Litigiile care decurg din acordurile principale se examinează în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

 

Articolul 100. Termenul general de transportare a mărfurilor

(1) Termenul general de transportare a mărfurilor în trafic mixt direct este determinat prin însumarea termenelor de transportare a lor cu transportul feroviar şi alte tipuri de transport şi se deduce în baza regulilor de calculare a termenelor de transportare a mărfurilor, aplicabile acestor tipuri de transport.

(2) În cazul sosirii mărfurilor cu întîrziere, răspunderea patrimonială pentru depăşirea termenului de transportare a mărfurilor o poartă partea culpabilă.

 

Articolul 101. Plata pentru transportul mărfurilor

(1) Plata pentru transportul mărfurilor în trafic feroviar-pe apă se percepe:

a) la staţia de cale ferată de expediţie – de la expeditorul de mărfuri, ţinîndu-se cont de distanţa la care se transportă mărfurile pe calea ferată;

b) în portul de transbordare sau în portul de destinaţie – de la expeditorul de mărfuri sau destinatarul mărfurilor, ţinîndu-se cont de distanţa la care se transportă mărfurile pe căile navigabile.

(2) Plata pentru transportul mărfurilor în trafic pe apă-feroviar se percepe:

a) în portul de expediţie – de la destinatarul mărfurilor, ţinîndu-se cont de distanţa la care se transportă mărfurile pe căile navigabile;

b) la staţia de cale ferată de transbordare – de la expeditorul de mărfuri sau destinatarul mărfurilor, ţinîndu-se cont de distanţa la care se transportă mărfurile pe calea ferată.

(3) Plata pentru transportul de mărfuri poate fi achitată de către persoana care acţionează în numele expeditorului de mărfuri şi al destinatarului mărfurilor.

(4) Pentru tragerea vagoanelor în porturi şi ridicarea din porturi cu locomotivele căii ferate se percepe o taxă suplimentară în conformitate cu Regulamentul tarifar.

 

Articolul 102. Norma de transbordare a mărfurilor

(1) Realizarea normei de transbordare, stabilite în conformitate cu acordul principal, se efectuează, în baza fişelor de evidenţă, separat pentru mărfurile transmise de pe unităţile de transport feroviar pe unităţi de transport pe apă şi pentru mărfurile transmise de pe unităţi de transport pe apă pe unităţi de transport feroviar.

(2) Modelul fişelor de evidenţă şi modul de întocmire a acestora se stabilesc conform Regulamentului transportului de mărfuri în trafic mixt direct.

 

Articolul 103. Răspunderea pentru neîndeplinirea normei de transbordare a mărfurilor

(1) În cazul neîndeplinirii normei de transbordare a mărfurilor transportate în trafic mixt direct feroviar-pe apă, căile ferate şi porturile poartă răspundere patrimonială în conformitate cu art.125 (pentru neîndeplinirea cererii primite privind transportul mărfurilor).

(2) Căile ferate şi porturile sînt scutite de răspunderea patrimonială pentru nerespectarea normelor de transbordare a mărfurilor în caz de:

a) apariţie a circumstanţelor de forţă majoră: acţiuni militare, blocadă, epidemii şi/sau a altor circumstanţe, care împiedică transbordarea mărfurilor şi în cursul derulării cărora sînt interzise operaţiunile de încărcare-descărcare a mărfurilor, precum şi în cazul unor avarii produse în organizaţiile de transport;

b) sistare sau limitare a transporturilor de mărfuri în condiţiile legii;

c) depăşire a normei de transbordare în prima jumătate a lunii şi subîncărcare în a doua jumătate a lunii sau executare incompletă a normei de transbordare în prima jumătate a lunii şi completare a subîncărcării în a doua jumătate a lunii.

(3) Pe durata aflării vagoanelor şi containerelor în port pentru încărcarea, descărcarea sau transbordarea mărfurilor şi în staţiile de cale ferată din cauza imposibilităţii tragerii vagoanelor la încărcare, descărcare sau transbordare din motive imputabile portului, de la acesta se percepe plata pentru utilizarea vagoanelor şi containerelor în conformitate cu Regulamentul tarifar.

(4) Pentru staţionarea neproductivă supranormativă a navelor din motiv că vagoanele nu sînt trase, calea ferată poartă răspundere patrimonială conform art.136.

 

Articolul 104. Răspunderea pentru reţinerea vagoanelor şi containerelor în punctele de transbordare

(1) Pentru reţinerea vagoanelor şi containerelor în punctele de transbordare din vina expeditorului de mărfuri, de la acesta se percepe amendă în mărimea stabilită la art.135 şi 137.

(2) Pentru reţinerea vagoanelor şi containerelor cu mărfuri de export-import în punctele de trecere a frontierei de stat din vina organelor vamale sau a Poliţiei de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, de la acestea se percepe o amendă în mărimea stabilită la art.135 şi 137.

[Art.104 modificat prin Legea nr.304 din 26.12.2012, în vigoare 05.03.2013]

 

Articolul 105. Răspunderea pentru neasigurarea integrităţii mărfurilor

(1) Răspunderea patrimonială pentru neasigurarea integrităţii mărfurilor, pînă la momentul predării efective a lor în punctul de transbordare, o poartă partea care le-a predat, iar după transmiterea efectivă a acestora – partea care le-a recepţionat.

(2) Paza vagoanelor încărcate şi a celor goale în porturi este exercitată de porturi.

(3) Scoaterea dispozitivelor de închidere şi sigilare de pe vagoanele care se trag în punctele de transbordare pentru descărcare, precum şi sigilarea vagoanelor încărcate în punctele de transbordare cu mărfuri transportate în trafic mixt direct se efectuează în conformitate cu Regulamentul transportului de mărfuri în trafic mixt direct.

(4) Răspunderea patrimonială a căilor ferate şi a organizaţiilor altor tipuri de transport pentru neasigurarea integrităţii mărfurilor primite pentru transport în trafic mixt direct se determină în codurile şi statutele transporturilor.

(5) La stabilirea culpei căii ferate, companiei de navigaţie, portului în ceea ce priveşte pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor, răspunderea o poartă partea culpabilă.

 

Secţiunea a 6-a

Transportul de călători, bagaje şi mesagerii

Articolul 106. Răspunderea căii ferate

(1) Calea ferată trebuie să asigure transportul de călători, bagaje şi mesagerii la timp, siguranţa şi calitatea deservirii călătorilor în gări şi în trenuri, crearea comodităţilor necesare pentru aceştia, integritatea bagajelor şi mesageriilor transportate.

(2) Calea ferată este obligată să asigure circulaţia trenurilor de călători conform orarului.

(3) Vagoanele de călători, precum şi gările feroviare şi alte edificii destinate deservirii călătorilor trebuie să fie întreţinute în stare tehnică de funcţionare şi să corespundă regulilor şi normelor de construcţie şi sanitare, altor cerinţe ale actelor normative.

(4) Calea ferată trebuie să adapteze cel puţin un vagon şi staţiile principale de tren pentru a permite accesul persoanelor cu dizabilităţi care utilizează fotoliul rulant şi să marcheze prin pavaj tactil contrastant căile spre peroanele de îmbarcare, ghişee sau alte utilităţi.

[Art.106 completat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

 

Articolul 107. Categoriile trenurilor

(1) Trenurile destinate transportului de călători se clasifică:

a) în funcţie de viteza de circulaţie – rapide, accelerate şi de călători;

b) în funcţie de distanţa de parcurs – de lung parcurs (care circulă pe o distanţă mai mare de 700 km); de trafic local (pînă la 700 km distanţă); de trafic suburban (pînă la 150 km distanţă).

(2) Criteriile de determinare a categoriilor trenurilor în funcţie de viteza de circulaţie şi distanţa de parcurs se aprobă de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale.

 

Articolul 108. Echipamentul necesar şi amenajarea staţiilor şi gărilor

(1) Staţiile de cale ferată deschise pentru executarea operaţiunilor ce ţin de transportul de călători, bagaje şi mesagerii trebuie să corespundă condiţiilor ce asigură executarea acestor operaţiuni.

(2) Gările trebuie să dispună de case de bilete. În funcţie de volumul transporturilor, în gări se amenajează încăperi pentru recepţionarea şi eliberarea bagajelor, camere de păstrare a bagajelor de mînă şi a altor bagaje, săli de aşteptare, birouri de informaţii, săli de odihnă pentru călătorii în tranzit, camere ale mamei şi copilului, restaurante şi bufete, încăperi pentru deservirea social-culturală şi sanitaro-igienică a călătorilor (poştă, telegraf, telefon, centru de radioficare, frizerii, puncte medicale, veceuri etc.).

(3) Pentru comoditatea călătorilor, urcarea şi coborîrea în siguranţă din tren şi pentru traversarea liniilor ferate, la staţiile de cale ferată se amenajează rampe cu acoperiş şi pavilioane, tuneluri pentru pietoni sau pasarele.

(4) Pieţele din apropierea gărilor trebuie să fie bine amenajate şi să corespundă cerinţelor de deplasare (circulaţie) comodă şi în siguranţă a pietonilor şi a transportului urban. Amenajarea acestor pieţe ţine de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale.

(5) Construcţia, întreţinerea şi reparaţia clădirilor gărilor feroviare se efectuează din contul mijloacelor căii ferate şi ale autorităţilor administraţiei publice locale.

 

Articolul 109. Asigurarea călătorilor cu informaţii

Călătorii trebuie să fie asiguraţi cu informaţii oportune şi veridice, inclusiv prin montarea panourilor de afişaj corespunzătoare nevoilor persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi auditive, despre ora de pornire şi de sosire a trenurilor, despre costul documentului (biletului) de călătorie şi al transportului de bagaje şi mesagerii, despre programul caselor de bilete şi de bagaje, al camerelor de păstrare, despre dislocaţia încăperilor gării, despre serviciile prestate, înlesnirile acordate anumitor categorii de călători, furnizîndu-li-se şi alte informaţii prevăzute de Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes propriu.

[Art.109 completat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

 

Articolul 110. Contractul de transport al călătorului

(1) Calea ferată se angajează, potrivit contractului de transport al călătorului, să transporte călătorul şi bagajele acestuia la punctul de destinaţie, acordîndu-i un loc în tren conform documentului (biletului) de călătorie procurat, iar călătorul se angajează să achite costul călătoriei, în conformitate cu tariful stabilit, şi, în cazul predării bagajelor, plata pentru transportul bagajelor; expeditorii de mesagerii achită şi plata pentru transportul mesageriilor.

(2) Încheierea contractului de transport al călătorului se autentifică prin documentul (biletul) de călătorie, iar predarea de către călător a bagajului şi mesageriilor – prin recipisele de bagaje şi de mesagerii.

(3) Calea ferată şi călătorii sînt obligaţi să respecte Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes propriu şi Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii pe calea ferată.

(4) Asigurarea obligatorie sau facultativă a vieţii şi sănătăţii călătorilor pe perioada transportului acestora pe calea ferată se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(5) Fiecare călător este obligat să aibă asupra sa documentul (biletul) de călătorie, iar calea ferată este obligată sa asigure vînzarea acestuia, pînă la staţia de destinaţie indicată de călător, conform tarifului stabilit şi ţinîndu-se cont de înlesnirile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru unele categorii de cetăţeni.

(6) Compensarea acordării de înlesniri în transportul feroviar pentru unele categorii de cetăţeni se efectuează din contul mijloacelor bugetare.

(7) Modelul documentelor pentru transportul de călători, bagaje şi mesagerii se stabileşte de către organul administraţiei publice centrale în domeniul transportului, de comun acord cu organul administraţiei publice centrale în domeniul finanţelor.

(8) Documentele (biletele) de călătorie pierdute sau defecte nu se restabilesc şi banii plătiţi pentru ele nu se restituie călătorului.

 

Articolul 111. Camerele de bagaje

(1) Camerele de bagaje ale căii ferate, indiferent de faptul dacă persoana fizică are sau nu asupra sa documentul (biletul) de călătorie, recepţionează şi păstrează bagajele de mînă şi alte bagaje, cu excepţia obiectelor şi substanţelor interzise pentru păstrare conform Regulamentului privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes propriu.

(2) Dreptul preferenţial de a beneficia de serviciile camerei de bagaje de mînă şi alte bagaje îl au călătorii aflaţi în tranzit.

 

Articolul 112. Drepturile călătorului

(1) În timpul deplasării cu trenul de lung parcurs sau cu cel de trafic local, călătorul are dreptul:

a) să procure documentul (biletul) de călătorie la orice tren şi în orice vagon pînă la staţia de cale ferată de destinaţie indicată de el, deschisă pentru efectuarea operaţiunilor de transport al călătorilor;

b) să transporte, în mod gratuit, un copil în vîrstă de pînă la 5 ani, dacă acesta nu ocupă un loc separat, şi copii în vîrstă de la 5 la 10 ani – achitînd plata conform tarifului pentru copiii de această vîrstă;

c) să ia cu sine (pe lîngă lucruri mărunte) bagaje de mînă, ale căror dimensiuni şi masă sînt stabilite de Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes propriu;

d) să predea pentru transport bagaje în temeiul documentului (biletului) de călătorie, contra plată, conform tarifului stabilit;

e) să facă opriri pe parcursul călătoriei, prelungind valabilitatea documentului (biletului) de călătorie pe un termen de cel mult 10 zile;

f) să prelungească termenul de valabilitate a documentului (biletului) de călătorie, în caz de îmbolnăvire în drum, pe întreaga durată a bolii (la prezentarea certificatului eliberat de instituţia medicală), iar în cazul în care călătorului nu i s-a acordat un loc în tren – pînă la plecarea trenului următor în care călătorului i se acordă un loc;

g) să călătorească cu trenul ce pleacă mai devreme decît trenul pentru care a procurat documentul (biletul) de călătorie – în urma efectuării, la casa de bilete a staţiei de cale ferată, a menţiunii necesare în documentul (biletul) de călătorie;

h) în caz de întîrziere la tren cu cel mult 3 ore, iar ca urmare a bolii sau a unui accident – cu cel mult 3 zile din momentul plecării trenului pentru care a fost procurat documentul (biletul) de călătorie, să obţină recunoaşterea valabilităţii acestui document (bilet) de călătorie pentru un alt tren, plătind suplimentul de cuşetă, sau restituirea de către calea ferată a costului documentului (biletului) de călătorie, scăzînd costul suplimentului de cuşetă.

(2) La returnarea în casa de bilete a staţiei de cale ferată a documentului (biletului) de călătorie neutilizat pentru trenul de lung parcurs, călătorului i se restituie:

a) cu cel puţin 15 ore pînă la plecarea trenului – costul deplin al documentului (biletului) de călătorie şi suplimentul de cuşetă;

b) cu mai puţin de 15 ore, dar cu cel puţin 4 ore pînă la plecarea trenului – costul documentului (biletului) de călătorie şi 50% din suplimentul de cuşetă;

c) cu mai puţin de 4 ore pînă la plecarea trenului – costul documentului (biletului) de călătorie. Costul suplimentului de cuşetă în acest caz nu se restituie. În cazul returnării documentului (biletului) de călătorie pentru retur în punctele procurării lui cu cel puţin 24 de ore pînă la plecarea trenului, călătorului i se restituie costul deplin al documentului (biletului) de călătorie, iar la înapoierea lui după expirarea acestui termen, dar pînă la plecarea trenului – costul documentului (biletului) de călătorie, scăzînd suplimentul de cuşetă. La înapoierea documentului (biletului) de călătorie pentru retur în punctele direcţiei de retur sînt valabile condiţiile stabilite în prezentul articol. Indiferent de termenul de înapoiere a documentului (biletului) de călătorie pînă la plecarea trenului, costul călătoriei se restituie în cazul contramandării plecării trenului, reţinerii trenului la plecare, nepunerii la dispoziţia călătorului a locului indicat în documentul (biletul) de călătorie şi nedorinţei lui de a ocupa un alt loc, precum şi în caz de îmbolnăvire a călătorului. Nu se va reţine costul călătoriei la înapoierea documentului (biletului) de călătorie în cazul întîrzierii, din culpa căii ferate, a călătorului în punctul de transbordare la trenul coordonat;

d) costul documentului (biletului) de călătorie, scăzînd suplimentul de cuşetă, pentru parcursul neefectuat din cauza sistării călătoriei pe parcurs. Restituirea sumei cuvenite călătorului se va efectua în modul prevăzut de Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii pe calea ferată.

(3) În cazul sistării călătoriei pe parcurs în legătură cu întreruperea circulaţiei trenurilor din motive ce nu depind de calea ferată, călătorului i se restituie costul călătoriei pentru distanţa neparcursă, iar în cazul întreruperii circulaţiei trenurilor din culpa căii ferate, călătorului i se restituie costul integral al călătoriei.

(4) Călătorul are dreptul de a ocupa pe parcursul călătoriei un loc liber în vagonul de categorie superioară în modul stabilit de Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes propriu.

(5) În cazul călătoriei cu trenuri în trafic suburban, călătorul are dreptul:

a) să procure bilet de călătorie de o singură folosinţă (tur sau tur-retur) ori abonament tipizat;

b) să transporte cu el, în mod gratuit, copii ce nu au atins vîrsta de 5 ani;

c) să ia cu sine bagaje de mînă ale căror dimensiuni şi masă sînt stabilite în Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes propriu.

 

Articolul 113. Vînzarea documentelor (biletelor) de călătorie la cererea organizaţiilor

(1) La cererea organizaţiilor, calea ferată efectuează vînzări de documente (bilete) de călătorie pentru transportul unor grupuri aparte de călători.

(2) La returnarea documentelor (biletelor) de călătorie, procurate de organizaţii în baza cererilor, la casa de bilete a staţiei de cale ferată cu mai puţin de 7 zile, dar nu mai mult decît cu 3 zile pînă la plecarea trenului, se reţin 50% din costul suplimentului de cuşetă, iar la returnarea acestor documente (bilete) de călătorie cu mai puţin de 3 zile pînă la plecarea trenului, costul suplimentului de cuşetă nu se restituie.

(3) Primirea de la organizaţii a cererilor de procurare a documentelor (biletelor) de călătorie pentru transportul unor grupuri aparte de călători, precum şi achitarea costului documentelor (biletelor) de călătorie returnate se efectuează în modul stabilit de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.

 

Articolul 114. Obligaţiile căii ferate faţă de călători

În cazul imposibilităţii de a acorda călătorului un loc în vagon conform documentului (biletului) de călătorie procurat, calea ferată este obligată să îi acorde, cu consimţămîntul acestuia, un loc în alt vagon, fie şi de clasă superioară, fără perceperea taxei suplimentare. Călătorului care a acceptat un loc în vagon cu costul documentului (biletului) de călătorie mai mic decît costul celui procurat de el, i se restituie diferenţa de preţ.

 

Articolul 115. Obligaţiile călătorilor

Călătorii sînt obligaţi să respecte ordinea publică, regulile de comportament în vagoane, în încăperile din gară şi să nu producă daune bunurilor transportului feroviar.

 

Articolul 116. Transportul bagajelor şi mesageriilor

(1) Calea ferată este obligată, la prezentarea de către călător a documentului (biletului) de călătorie, să preia bagajele predate la transport şi să le expedieze cu cel mai apropiat tren avînd destinaţia respectivă, care are vagon de bagaje.

(2) Călătorul poate preda la transport bagaje cu valoare declarată.

(3) Pentru declararea valorii bagajelor se percepe taxă suplimentară stabilită.

(4) Transportul mesageriilor se efectuează în modul stabilit de prezentul cod, de Regulamentul privind prestaţiile de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes propriu şi de Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii pe calea ferată.

 

Articolul 117. Condiţiile de preluare a bagajelor şi mesageriilor pentru transportare

(1) Se preiau de la călători, pentru transportare în calitate de bagaje, lucruri şi obiecte ale căror dimensiunii, ambalaje şi proprietăţi permit încărcarea şi plasarea lor în vagonul de bagaje şi care nu pot condiţiona deteriorarea bagajelor altor călători. Masa bagajelor şi cerinţele faţă de ambalajul acestora se stabilesc prin Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii pe calea ferată.

(2) Nu se admit la transportare în trenurile de călători, în calitate de bagaje de mînă, alte bagaje şi mesagerii, mărfurile periculoase al căror nomenclator este prevăzut de Regulamentul privind prestaţiile de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes propriu.

 

Articolul 118. Termenul de transportare a bagajelor şi mesageriilor

(1) Termenul de transportare a bagajelor şi mesageriilor este determinat de durata parcursului trenului, cu care acestea au fost expediate, pînă la staţia de cale ferată de destinaţie.

(2) Data expedierii bagajelor şi mesageriilor se indică în documentele de transport.

(3) În cazul în care bagajele şi mesageriile sînt transportate pe un itinerar cu transbordare pe parcurs, termenul de transportare a lor este determinat de durata parcursului pe acest itinerar al trenurilor coordonate, care au vagoane de bagaje, plus o zi pentru fiecare transbordare a bagajelor şi două zile pentru transbordarea mesageriilor.

(4) Data sosirii bagajelor şi mesageriilor se indică de către staţia de cale ferată de destinaţie în documentele de transport.

 

Articolul 119. Pierderile şi întîrzierea la transportarea bagajelor şi mesageriilor

(1) Bagajele şi mesageriile se consideră pierdute în cazul în care nu sosesc la staţia de cale ferată de destinaţie în termen de 10 zile după expirarea termenului de transportare, valoarea lor urmînd a fi restituită.

(2) În cazul în care bagajele şi mesageriile sosesc după expirarea termenului indicat la alin.(1), destinatarul îşi poate ridica bagajul şi mesageriile, restituind căii ferate despăgubirea plătită de aceasta pentru bagajele şi mesageriile pierdute, în modul prevăzut de prezentul cod.

(3) În cazul în care destinatarul, în termen de 4 zile de la data notificării lui în scris despre sosirea bagajelor şi mesageriilor la staţia de cale ferată de destinaţie, prezintă căii ferate un refuz în scris de a le ridica sau nu îi prezintă decizia cum să procedeze cu ele, calea ferată este în drept să le comercializeze în modul stabilit de prezentul cod.

 

Articolul 120. Eliberarea bagajelor

(1) Bagajele se eliberează la staţia de cale ferată de destinaţie, la prezentarea recipisei de bagaje şi a documentului (biletului) de călătorie. Bagajele se eliberează în orele de program, cînd staţia de cale ferată este deschisă pentru efectuarea operaţiunilor de recepţionare-eliberare a bagajelor.

(2) La staţia de cale ferată de destinaţie, bagajele se păstrează gratuit timp de 24 de ore, neluîndu-se în considerare ziua sosirii lor. Pentru depăşirea termenului menţionat, calea ferată percepe plată pentru depozitare în conformitate cu Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes propriu.

 

Articolul 121. Bagajele şi mesageriile nereclamate

Bagajele şi mesageriile persoanelor fizice, nereclamate în termen de 30 de zile, şi mesageriile persoanelor juridice, nereclamate în termen de 10 zile din momentul notificării în scris despre sosirea lor, urmează a fi comercializate în modul prevăzut de prezentul cod.

 

Articolul 122. Modul de transportare a coletelor poştale

Modul de transportare a coletelor poştale şi de includere a vagoanelor de coletărie în componenţa trenurilor se stabileşte de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.

 

Articolul 123. Asigurarea cu încăperi pentru prestarea de servicii către călători

Calea ferată, în baza contractelor de arendă, pune la dispoziţia organizaţiilor de comunicaţie, la staţiile de cale ferată, încăperi pentru prestarea către călători a serviciilor poştale, de telegrafie şi telefonie.

 

Articolul 124. Construcţia de încăperi pentru prestarea de servicii

(1) Construcţia încăperilor destinate expres pentru centrele poştale şi oficiile poştale de pe lîngă căile ferate, amplasate în afara încăperilor principale ale gărilor, precum şi construcţia liniilor ferate de acces, liniilor moarte, tunelurilor speciale, terenurilor, platformelor de triere etc., necesare pentru prelucrarea expediţiilor poştale, se efectuează din contul mijloacelor organului administraţiei publice centrale în domeniul comunicaţiilor. Lucrările de construcţie se execută de organizaţiile autorizate cu construcţia obiectelor de transport.

(2) Terenurile pentru construcţia obiectelor indicate la alin.(1) se vor repartiza în imediata apropiere a clădirilor gărilor feroviare.

 

Secţiunea a 7-a

Răspunderea căii ferate, a expeditorilor de mărfuri,

a destinatarilor mărfurilor şi a călătorilor

Articolul 125. Răspunderea pentru neexecutarea comenzii de transport al mărfurilor

(1) Pentru neexecutarea comenzii de transport al mărfurilor, calea ferată, în cazul netragerii vagoanelor şi containerelor, iar expeditorul de mărfuri – în cazul neprezentării mărfurilor, neutilizării vagoanelor şi containerelor trase sau renunţării la vagoanele şi containerele prevăzute în comandă – se sancţionează cu amendă în următoarele mărimi:

a) 1,8 lei pentru o tonă de mărfuri – pentru mărfurile al căror transport s-a stabilit să fie executat în vagoane universale şi în tone;

b) 3,6 lei pentru o tonă de mărfuri – pentru mărfurile al căror transport s-a stabilit să fie executat în vagoane specializate şi în tone;

c) 7,2 lei pentru un container cu masa brută de pînă la 3 tone inclusiv, 10,8 lei pentru un container cu masa brută de la 5 la 10 tone inclusiv, 45 lei pentru un container cu masa brută de peste 10 tone – pentru mărfurile transportate în containere;

d) 108 lei pentru un vagon, indiferent de felul şi numărul de osii – pentru mărfurile al căror transport s-a stabilit să fie executat numai în vagoane (cu excepţia vagoanelor frigorifice şi transportoarelor); 216 lei pentru fiecare vagon, indiferent de felul şi numărul de osii – pentru mărfurile al căror transport se efectuează numai în vagoane specializate.

(2) În cazul netragerii de către calea ferată a vagoanelor frigorifice şi transportoarelor în conformitate cu comanda primită sau în cazul neutilizării de către expeditorul de mărfuri a vagoanelor ce i-au fost puse la dispoziţie, sau în cazul renunţării la vagoanele repartizate în modul stabilit, căii ferate şi expeditorului de mărfuri se aplică o amendă în mărime de:

a) 3,6 lei pentru o tonă de mărfuri al căror transport s-a stabilit să fie executat în vagoane şi în tone;

b) 216 lei pentru un vagon de mărfuri al căror transport s-a stabilit să fie executat numai în vagoane, indiferent de felul şi numărul de osii.

(3) Calea ferată, în vederea executării comenzii de transport al mărfurilor, poartă răspundere patrimonială pentru netragerea vagoanelor şi containerelor, cu excepţia cazurilor în care netragerea vagoanelor şi containerelor s-a produs din culpa expeditorului de mărfuri.

(4) Expeditorul de mărfuri achită căii ferate taxă suplimentară pentru nepredarea mărfurilor destinate expedierii la căile ferate indicate în comandă (în trafic local – staţiile de cale ferată), inclusiv în cazul în care comanda privind transportul mărfurilor a fost executată integral, în mărime de:

a) 0,72 lei pentru o tonă de mărfuri al căror transport s-a stabilit să fie executat în vagoane şi în tone;

b) 36 lei pentru un vagon de mărfuri al căror transport s-a stabilit să fie executat în vagoane, indiferent de felul şi numărul de osii;

c) 3,6 lei pentru un container cu masa brută de pînă la 5 tone inclusiv; 7,2 lei pentru un container cu masa brută de la 5 la 10 tone inclusiv; 18 lei pentru un container cu masa brută de peste 10 tone – în cazul transportării mărfurilor în containere.

(5) Amenda pentru neexecutarea comenzilor primite de transport al mărfurilor pe linii ferate cu ecartament îngust se percepe în mărime de 50 la sută din mărimea amenzii prevăzute de prezentul articol pentru mărfurile al căror transport s-a stabilit să fie executat numai în vagoane.

(6) Amenda pentru neexecutarea comenzilor primite de transport al mărfurilor se percepe indiferent de achitarea plăţii pentru utilizarea vagoanelor şi containerelor.

 

Articolul 126. Scutirea expeditorului de mărfuri de răspundere pentru neexecutarea comenzii primite de transport al mărfurilor de către calea ferată

(1) Expeditorul de mărfuri este scutit de achitarea amenzii pentru neexecutarea comenzii primite de transport al mărfurilor de către calea ferată în cazul:

a) apariţiei circumstanţelor de forţă majoră;

b) încetării sau limitării operaţiunilor de încărcare a mărfurilor prevăzute la art.55;

c) apariţiei unor circumstanţe în care este interzisă efectuarea operaţiunilor de încărcare-descărcare a mărfurilor, precum şi al avariei suportate de expeditorul de mărfuri în urma căreia activitatea de producţie de bază a acestuia a fost întreruptă;

d) neutilizării vagoanelor şi containerelor puse, fără consimţămîntul preliminar al expeditorului de mărfuri, la dispoziţia acestuia, peste numărul specificat în comanda de transport al mărfurilor;

e) executării comenzii de transport al mărfurilor în tone pentru mărfurile al căror transport s-a stabilit să fie efectuat în vagoane şi în tone.

(2) În cazul în care expeditorul de mărfuri, în urma încărcării mai îndesate a vagoanelor şi containerelor, a utilizat un număr mai mic de vagoane şi containere decît era prevăzut în comanda prezentată de el, pentru vagoanele şi containerele rămase neutilizate nu se percepe amendă.

(3) Cînd expeditorul de mărfuri care a prezentat comanda a prevenit staţia de cale ferată despre neutilizarea vagoanelor şi containerelor cu cel puţin 2 zile pînă la data încărcării, mărimea amenzii se reduce cu o treime.

 

Articolul 127. Scutirea căii ferate de răspundere pentru neexecutarea comenzii de transport al mărfurilor

(1) Calea ferată este scutită de achitarea amenzii pentru neexecutarea comenzii de transport al mărfurilor în cazul:

a) apariţiei unor circumstanţe de forţă majoră;

b) încetării sau limitării operaţiunilor de încărcare a mărfurilor prevăzute la art.55;

c) netragerii vagoanelor şi containerelor de către calea ferată ca urmare a neachitării de către expeditorul de mărfuri a taxei de transport al mărfurilor şi a altor plăţi cuvenite căii ferate pentru transportul de mărfuri efectuat anterior.

(2) În cazul reţinerii de către expeditorul de mărfuri a vagoanelor şi containerelor pentru încărcare, descărcare, curăţare şi spălare, calea ferată este scutită de răspunderea patrimonială pentru nepunerea la dispoziţia acestui expeditor de mărfuri a numărului de vagoane şi containere care au fost reţinute.

 

Articolul 128. Neasigurarea integrităţii mărfurilor

Calea ferată poartă răspundere patrimonială pentru pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor, produse după preluarea la transport şi pînă la predarea lor către destinatarul mărfurilor, dacă nu va face dovada că neasigurarea integrităţii mărfurilor a fost generată de cauze care exclud culpa sa, cum ar fi:

a) culpa expeditorului de mărfuri sau a destinatarului mărfurilor;

b) proprietăţile naturale, proprii mărfurilor transportate;

c) defectele de ambalaj, care nu au putut fi observate după aspectul lor exterior la primirea mărfurilor pentru transportare, sau folosirea ambalajului necorespunzător proprietăţilor mărfurilor sau standardelor stabilite, dacă lipsesc urmele defectării ambalajului pe parcurs;

d) predarea pentru transport a mărfurilor a căror umiditate depăşeşte norma stabilită.

 

Articolul 129. Scutirea de răspundere pentru neasigurarea integrităţii mărfurilor

(1) Calea ferată este scutită de răspundere pentru pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor primite pentru transport în cazul în care:

a) mărfurile au sosit în vagon sau în container în stare bună, cu dispozitivele de închidere şi sigilare, fixate de expeditorul de mărfuri, sau pe material rulant în stare bună, fără transbordare pe parcurs, cu marcajul de protecţie sau împachetarea intacte, sau dacă există alte semne care adeveresc integritatea mărfurilor;

b) lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor a fost cauzată de motive naturale, legate de transportul acestora în material rulant descoperit, cu condiţia că anume acesta a fost cerut de către solicitant;

c) mărfurile au fost însoţite de reprezentantul expeditorului de mărfuri sau al destinatarului mărfurilor;

d) lipsa mărfurilor nu depăşeşte normele perisabilităţii naturale şi erorilor admisibile de cîntărire a masei nete;

e) pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor a fost cauzată de informaţiile false, incomplete sau inexacte, declarate de expeditorul de mărfuri în scrisoarea de trăsură.

(2) În cazurile menţionate la alin.(1), calea ferată poartă răspundere patrimonială pentru pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor dacă reclamantul face dovada că pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor s-a produs din culpa căii ferate.

 

Articolul 130. Repararea prejudiciului

(1) Calea ferată repară prejudiciul, produs în timpul transportului de mărfuri, în cazul:

a) pierderii sau lipsei mărfurilor – în mărimea valorii totale sau parţiale a mărfurilor;

b) deteriorării (alterării) mărfurilor – în mărimea sumei cu care s-a diminuat valoarea lor, iar dacă recuperarea mărfurilor deteriorate (alterate) este imposibilă – în mărimea valorii lor;

c) pierderii, lipsei sau deteriorării (alterării) mărfurilor predate pentru transport cu valoare declarată – în mărimea valorii declarate sau a cotei valorii declarate, corespunzătoare părţii pierdute, lipsă sau deteriorate (alterate).

(2) Valoarea mărfurilor se determină conform preţului indicat în factura vînzătorului sau în contract, iar în lipsa acestora – la preţul perceput, de regulă, în împrejurări comparabile, pentru mărfuri similare.

(3) Odată cu compensarea valorii mărfurilor pierdute, lipsă sau deteriorate (alterate), calea ferată restituie taxa de transport şi alte plăţi aferente, încasate proporţional cu cantitatea mărfurilor pierdute, lipsă sau deteriorate (alterate), dacă aceste plăţi nu au fost incluse în valoarea mărfurilor menţionate.

 

Articolul 131. Depăşirea termenului de transportare a mărfurilor

Pentru depăşirea termenului de transportare a mărfurilor şi vagoanelor goale ce aparţin expeditorului de mărfuri şi destinatarului mărfurilor sau care sînt arendate de aceştia, calea ferată de destinaţie ori, în trafic mixt direct, partea din a cărei vină s-a produs reţinerea achită penalităţi conform art.27 din Acordul privind traficul internaţional feroviar de mărfuri.

 

Articolul 132. Pierderea mărfurilor

(1) Mărfurile se consideră pierdute dacă nu au fost eliberate destinatarului mărfurilor, la cererea acestuia, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de transportare, iar la transportul mărfurilor în trafic mixt direct – la expirarea a 4 luni de la data primirii mărfurilor pentru transport.

(2) Dacă marfa a sosit după expirarea termenelor indicate la alin.(1), destinatarul mărfurilor este obligat să dispună de marfa în cauză în modul prevăzut de prezentul cod, restituind despăgubirea primită de la calea ferată pentru pierderea mărfurilor.

(3) În cazul în care destinatarul mărfurilor, în termen de 4 zile de la data înştiinţării lui despre sosirea mărfurilor la staţia de cale ferată, refuză să le primească sau nu prezintă decizia sa cu privire la soarta acestora, calea ferată este în drept să le comercializeze în modul prevăzut de prezentul cod.

 

Articolul 133. Indicarea inexactă a denumirii mărfurilor în scrisoarea de trăsură

Pentru indicarea inexactă în scrisoarea de trăsură a denumirii mărfurilor care necesită măsuri speciale de precauţie în timpul transportării, precum şi pentru expedierea mărfurilor interzise pentru transport sau indicarea incorectă a particularităţilor mărfurilor, expeditorul de mărfuri este obligat să achite amendă în mărime a 5 taxe de transport pentru întregul parcurs, indiferent de despăgubirile plătite căii ferate pentru pierderile provocate de aceste încălcări.

 

Articolul 134. Utilizarea neautorizată a vagoanelor şi containerelor

Pentru utilizarea neautorizată de către expeditorul de mărfuri şi destinatarul mărfurilor, de alte organizaţii a vagoanelor şi containerelor aparţinînd căii ferate, precum şi pentru utilizarea neautorizată de către calea ferată a vagoanelor şi containerelor ce aparţin expeditorilor de mărfuri, destinatarilor mărfurilor, altor organizaţii ori sînt arendate de aceştia, partea culpabilă achită amenzile prevăzute la art.135 şi 137, în mărime înzecită, pentru reţinerea vagoanelor şi containerelor.

 

Articolul 135. Răspunderea pentru reţinerea vagoanelor

(1) Pentru reţinerea vagoanelor în cazurile prevăzute la art.70, 104 şi 134, calea ferată aplică amendă expeditorului de mărfuri şi destinatarului mărfurilor în mărime de 3,6 lei pentru fiecare oră de staţionare neproductivă a vagonului.

(2) Pentru tragerea cu întîrziere, din culpa căii ferate, a vagoanelor la încărcarea şi descărcarea mărfurilor, cu depăşirea termenelor prevăzute de contractele de exploatare a liniilor ferate de acces, de tragere şi ridicare a vagoanelor, precum şi pentru ridicarea cu întîrziere a vagoanelor din locurile de încărcare şi descărcare de pe liniile ferate de acces, în cazul în care ridicarea vagoanelor se efectuează cu locomotiva căii ferate, sau pentru primirea cu întîrziere a vagoanelor de pe liniile ferate de acces, calea ferată plăteşte expeditorului de mărfuri sau destinatarului mărfurilor amendă în mărime de 3,6 lei pentru un vagon-oră. Amenda se calculează pentru întreaga durată a reţinerii, din momentul expirării termenului de tragere şi ridicare a vagoanelor, prevăzut de contractele menţionate.

(3) Pentru reţinerea cisternelor, precum şi a vagoanelor de ciment, vagoanelor-platformă-buncăr, vagoanelor pentru minerale şi a altor vagoane specializate, mărimea amenzii menţionate la alin.(2) se dublează, iar pentru reţinerea vagoanelor frigorifice şi transportoarelor, se triplează.

(4) Reţinerea vagoanelor pînă la 15 minute nu se ia în calcul, iar 15 minute şi mai mult se consideră o oră completă.

 

Articolul 136. Staţionarea supranormativă a navelor la debarcader

(1) În cazul staţionării neproductive la debarcader a navei cu autopropulsie, cu depăşirea termenelor stabilite în contractul principal din cauza netragerii de către calea ferată a vagoanelor în numărul prevăzut în acordul de transbordare a mărfurilor de pe navă nemijlocit în vagoane, calea ferată achită, pentru fiecare 24 de ore în parte, amendă în mărime de 1,08 lei pentru fiecare tonă de marfă nedescărcată.

(2) Pentru staţionarea neproductivă supranormativă a navei fără autopropulsie, mărimea amenzii indicate la alin.(1) se reduce de 2 ori, iar pentru staţionarea navei frigorifice se majorează de 2 ori.

 

Articolul 137. Reţinerea containerelor universale

Pentru fiecare oră de reţinere a containerului universal, în cazurile prevăzute la art.70, 104 şi 134, expeditorii de mărfuri şi destinatarii mărfurilor achită căii ferate amendă în mărime de:

a) 0,54 lei pentru un container cu masa brută de pînă la 5 tone;

b) 0,9 lei pentru un container cu masa brută de la 5 la 10 tone inclusiv;

c) 1,8 lei pentru un container cu masa brută de peste 10 tone.

 

Articolul 138. Scutirea de plată pentru utilizarea vagoanelor şi containerelor

Expeditorul de mărfuri, destinatarul mărfurilor şi portul se scutesc de plata pentru utilizarea vagoanelor şi containerelor ca urmare a:

a) apariţiei unor circumstanţe de forţă majoră: acţiuni militare, blocadă, epidemii, care au provocat întreruperea circulaţiei pe linia ferată de acces, sau a unor circumstanţe în care este interzisă executarea lucrărilor de încărcare-descărcare, sau a avariilor produse la expeditorul de mărfuri şi destinatarul mărfurilor sau în port, în urma cărora procesul de producţie a fost stopat;

b) tragerii de către calea ferată a unui număr de vagoane şi containere mai mare decît cel prevăzut în contractul de exploatare a liniei ferate de acces şi contractul de tragere şi ridicare a vagoanelor.

 

Articolul 139. Răspunderea pentru reţinerea vagoanelor trase pentru încărcare şi refuzul de a le utiliza

(1) În cazul tragerii cu întîrziere a vagoanelor specializate goale conform comenzii de transport al mărfurilor primite de la expeditorul de mărfuri, din motive imputabile acestuia, expeditorul de mărfuri achită plata pentru utilizarea vagoanelor pe tot timpul reţinerii lor în staţia de cale ferată de încărcare, potrivit Regulamentului tarifar.

(2) În cazul în care expeditorul de mărfuri a înştiinţat staţia de cale ferată despre refuzul său de a utiliza vagoanele specializate goale, plata pentru utilizarea lor se calculează pînă la momentul primirii de către staţia de cale ferată a acestei înştiinţări.

(3) În cazul în care expeditorul de mărfuri refuză să încarce vagoanele specializate goale, sosite la staţia de cale ferată de încărcare conform comenzii lui, şi, pe durata zilelor de dare de seamă, ele nu au putut fi utilizate la această staţie de alţi expeditori de mărfuri, calea ferată va percepe de la el o plată conform tarifelor fixate pentru parcursul acestor vagoane de la staţia de cale ferată de expediţie a lor, dar nu mai mult decît pentru 300 de kilometri.

 

Articolul 140. Supraîncărcarea vagoanelor şi containerelor

(1) Pentru încărcarea vagonului şi containerului cu mărfuri peste limita capacităţii de încărcare, expeditorul de mărfuri plăteşte amendă în mărime a 5 taxe de transport, stabilite pentru acest tip de marfă.

(2) În cazul avariilor, produse ca urmare a supraîncărcării vagonului sau containerului, expeditorul de mărfuri repară prejudiciul cauzat căii ferate.

 

Articolul 141. Tragerea pentru încărcare a vagoanelor şi containerelor goale necurăţate

(1) În cazul în care calea ferată, cu acordul expeditorului de mărfuri, a tras pentru încărcare vagoane şi containere goale necurăţate, cu uşile şi obloanele deschise, cu dispozitive de fixare a mărfurilor nedemontate, calea ferată trebuie să restituie expeditorului de mărfuri cheltuielile legate de efectuarea lucrărilor neexecutate de ea.

(2) Pentru efectuarea lucrărilor indicate la alin.(1), calea ferată acordă expeditorului de mărfuri un termen, stabilit de comun acord de către părţi.

(3) În cazul încălcării condiţiilor stabilite la art.68, destinatarul mărfurilor plăteşte căii ferate amendă în mărime de 810 lei pentru un vagon şi de 270 lei pentru un container, dacă contractul nu prevede altfel. Răspunderea patrimonială, în mărimile stabilite la prezentul articol, o poartă şi calea ferată în cazul tragerii la încărcare, fără acordul expeditorului de mărfuri, a unor vagoane şi containere goale necurăţate.

 

Articolul 142. Deteriorarea sau pierderea vagoanelor şi containerelor ce aparţin căii ferate

În cazul deteriorării sau pierderii vagoanelor şi containerelor puse la dispoziţie de calea ferată, expeditorii de mărfuri, destinatarii mărfurilor, alte organizaţii sînt obligate să le repare sau să achite căii ferate amendă în mărimea încincită a valorii vagoanelor şi containerelor deteriorate sau pierdute, conform preţurilor acestora la momentul deteriorării sau pierderii. Totodată, ei vor recupera căii ferate pagubele, în partea neacoperită de amendă, suportate de ea în urma deteriorării sau pierderii vagoanelor şi containerelor.

 

Articolul 143. Deteriorarea sau pierderea vagoanelor şi containerelor ce aparţin expeditorilor de mărfuri şi destinatarilor mărfurilor

(1) În cazul deteriorării de către calea ferată a vagoanelor şi containerelor ce aparţin expeditorilor de mărfuri, destinatarilor mărfurilor, altor organizaţii, ea este obligată să le repare sau să plătească posesorului amendă în mărime încincită a valorii vagoanelor şi containerelor deteriorate, precum şi să recupereze pagubele, în partea neacoperită de amendă, suportate de către posesorul vagoanelor şi containerelor ca urmare a deteriorării lor.

(2) În cazul pierderii de către calea ferată a vagoanelor şi containerelor ce aparţin expeditorilor de mărfuri, destinatarilor mărfurilor, altor organizaţii, ea este obligată să le ofere, la cerere, numărul respectiv de vagoane şi containere pentru utilizarea lor temporară gratuită, iar la expirarea a 3 luni, să le treacă, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, în proprietatea organizaţiilor menţionate.

(3) Modul de înlocuire a vagoanelor şi containerelor deteriorate sau pierdute de către calea ferată, date de ea în arendă, este stipulat în contractul de arendă.

 

Articolul 144. Modul de percepere a amenzilor

Amenzile prevăzute la art.125, 133–137 şi 140–143 se percep fără acceptare.

 

Articolul 145. Răspunderea pentru mărfurile sosite

(1) După sosirea mărfurilor în staţia de cale ferată de destinaţie şi înştiinţarea de către aceasta a destinatarului mărfurilor privind sosirea mărfurilor pe adresa lui, întreaga răspundere patrimonială faţă de calea ferată pentru transportul în cauză se pune în sarcina destinatarului mărfurilor.

(2) În cazul în care marfa a sosit în staţia de cale ferată de destinaţie, însă destinatarul mărfurilor lipseşte şi înştiinţarea lui privind sosirea mărfurilor nu este posibilă, răspunderea patrimonială faţă de calea ferată, conform decontărilor finale pentru acest transport, o poartă expeditorul de mărfuri după primirea de către acesta a notificării în scris din partea căii ferate.

 

Articolul 146. Neasigurarea integrităţii bagajelor

(1) Calea ferată poartă răspundere patrimonială pentru pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) bagajelor din momentul primirii pentru transport şi pînă la eliberarea lor destinatarului mărfurilor dacă nu va face dovada că integritatea bagajelor nu a fost asigurată din cauza unor circumstanţe pe care calea ferată nu le-a putut preveni şi nici înlătura.

(2) Prejudiciul cauzat în timpul transportării bagajelor se repară de calea ferată astfel:

a) în cazul pierderii sau lipsei bagajelor – în mărimea valorii totale ori parţiale a bagajelor;

b) în cazul deteriorării (alterării) bagajelor – în mărimea sumei corespunzătoare deprecierii valorii lor, iar dacă recuperarea bagajelor deteriorate (alterate) este imposibilă – în mărimea valorii acestora;

c) în cazul pierderii bagajelor predate pentru transport cu valoarea declarată – în mărimea valorii declarate.

(3) Valoarea bagajelor se determină conform preţului lor indicat în factura vînzătorului sau prevăzut în contract, iar în cazul cînd factura lipseşte sau preţul nu este fixat în contract – conform preţului perceput, de regulă, în împrejurări comparabile, pentru mărfuri similare.

(4) Odată cu repararea prejudiciului cauzat prin pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) bagajelor, calea ferată restituie expeditorului de mărfuri taxa de transport şi alte plăţi aferente, încasate pentru transportul bagajelor pierdute, lipsă sau deteriorate (alterate).

 

Articolul 147. Depăşirea termenului de transportare a bagajelor

(1) Pentru depăşirea termenului de transportare a bagajelor, la predarea acestora, calea ferată de destinaţie plăteşte destinatarului mărfurilor, în baza actului întocmit la cererea acestuia, o penalitate în conformitate cu Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii pe calea ferată.

(2) Depăşirea termenului de transportare a bagajelor începe să se calculeze după ora 24 a zilei în care trebuiau să sosească bagajele.

 

Articolul 148. Integritatea bagajelor de mînă ale călătorului

Asigurarea integrităţii bagajelor de mînă transportate de către călător ţine de obligaţia călătorului.

 

Articolul 149. Neasigurarea integrităţii mesageriilor. Depăşirea termenului de transportare a lor

Pentru pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) mesageriilor, precum şi pentru depăşirea termenului de transportare a lor, calea ferată poartă răspundere patrimonială în modul stabilit de prezentul cod, la fel ca pentru pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) bagajelor şi pentru depăşirea termenului de transportare a acestora.

 

Articolul 150. Plecarea sau sosirea trenului cu întîrziere

(1) Pentru plecarea sau sosirea trenului cu întîrziere (cu excepţia transportului în trafic suburban), calea ferată plăteşte călătorului o amendă în mărime de 3% din costul călătoriei pentru fiecare oră de întîrziere, dar care nu va depăşi costul biletului, dacă nu va face dovada că trenul a plecat sau a sosit cu întîrziere ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a înlăturării unor defecţiuni ale mijloacelor de transport ce periclitau viaţa şi sănătatea călătorilor, sau ca urmare a altor circumstanţe care exclud culpa căii ferate.

(2) Modul de plată a amenzii menţionate la alin.(1) este determinat de Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes propriu.

 

Articolul 151. Expedierea în bagaje a obiectelor a căror transportare este interzisă

În cazul descoperirii în bagajele predate pentru transport a obiectelor a căror transportare în calitate de bagaje este interzisă, expeditorul de mărfuri plăteşte amendă în mărime înzecită a costului transportului de bagaje dacă, în conformitate cu legislaţia în vigoare, aceasta nu implică răspunderea administrativă sau penală.

 

Articolul 152. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat vieţii şi sănătăţii călătorului

Calea ferată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, poartă răspundere patrimonială pentru prejudiciul cauzat vieţii şi sănătăţii călătorului.

 

Articolul 153. Acordurile privind limitarea sau exonerarea de răspundere

Orice acorduri preliminare ale căii ferate cu expeditorii de mărfuri, cu destinatarii mărfurilor sau cu călătorii ce au drept scop limitarea sau exonerarea părţilor de răspundere patrimonială sînt considerate nule şi orice referiri la ele în documentele de transport, neprevăzute în prezentul cod sau în legislaţia în vigoare, nu sînt valabile.

 

Secţiunea a 8-a

Acte, reclamaţii, acţiuni

Articolul 154. Actul comercial

(1) Circumstanţele care constituie temei pentru a imputa responsabilitatea căii ferate, a expeditorilor de mărfuri şi destinatarilor mărfurilor, porturilor, altor organizaţii, precum şi călătorilor, în timpul efectuării transportului feroviar de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii se certifică prin actele comerciale, actele de formă generală şi alte acte.

(2) Actul comercial se întocmeşte pentru certificarea următoarelor circumstanţe:

a) necorespunderea denumirii, masei şi numărului de locuri ale mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor cu datele indicate în documentele de transport;

b) deteriorarea (alterarea) mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor;

c) depistarea mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor fără documente de transport, precum şi a documentelor de transport fără mărfuri, bagaje şi mesagerii;

d) restituirea către calea ferată a mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor sustrase;

e) nepredarea de către calea ferată pe liniile ferate de acces a mărfurilor în decurs de 24 de ore după perfectarea documentelor de eliberare a mărfurilor. În acest caz, actul comercial se întocmeşte numai la solicitarea destinatarului mărfurilor.

(3) Actul comercial se întocmeşte:

a) la descărcarea mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor în locurile de uz comun – în ziua în care se efectuează descărcarea, în celelalte cazuri – în ziua eliberării mărfurilor către destinatarul mărfurilor;

b) la descărcarea mărfurilor în locurile de uz propriu – în ziua în care se execută lucrările de descărcare a mărfurilor, verificarea mărfurilor efectuîndu-se în procesul descărcării sau nemijlocit după descărcarea lor;

c) în timpul parcursului mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor – în ziua constatării circumstanţelor asupra cărora este necesară întocmirea unui act comercial. În cazul în care întocmirea actului comercial în termenul indicat nu este posibilă, el se întocmeşte în cursul zilei următoare.

(4) La predarea, cu participarea căii ferate, a mărfurilor omogene, transportate în vrac şi sosite de la un expeditor de mărfuri pe adresa unui destinatar al mărfurilor în vagoane nedeteriorate, fără urme de pierderi, cazurile de lipsă ce depăşeşte norma de perisabilitate naturală la asemenea mărfuri şi marja de eroare admisibilă de cîntărire a masei nete, precum şi cazurile de surplus, stabilit ca diferenţă între masa mărfurilor determinată la staţia de expediţie şi masa mărfurilor determinată la staţia de destinaţie, ţinîndu-se cont de marja de eroare admisibilă de cîntărire a masei nete a unor asemenea mărfuri, transportate în expediţii separate, în cadrul verificărilor în aceste zile calendaristice, se consemnează într-un singur act comercial.

(5) Lipsa sau surplusul mărfurilor transportate în vrac sau în cisterne cu transbordarea lor pe parcursul drumului, care au fost expediate de către un expeditor de mărfuri pe adresa unui destinatar al mărfurilor şi care au sosit în vagoane nedeteriorate, fără urme de pierderi în timpul parcursului, se determină conform rezultatelor verificării întregului lot de mărfuri eliberate şi se consemnează într-un singur act comercial.

(6) Actul comercial se întocmeşte în 3 exemplare şi se completează fără ştersături, răzuiri şi corectări.

(7) Actul comercial trebuie să cuprindă:

a) descrierea exactă şi detaliată a stării mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor, precum şi a circumstanţelor care au constituit motivul întocmirii actului comercial. Se interzice înscrierea în actul comercial a unor presupuneri şi concluzii privind cauzele neasigurării integrităţii mărfurilor ori privind culpa expeditorului de mărfuri sau a căii ferate. La întrebările din formularul actului comercial trebuie să fie date răspunsuri precise. Nu se admit liniuţe sau semne de repetare în locurile înscrierii repetate a datelor necesare;

b) datele despre încărcarea, amplasarea şi fixarea corectă a mărfurilor, bagajelor, mesageriilor, precum şi despre existenţa marcajului de protecţie pentru mărfurile transportate în material rulant descoperit. În cazul în care încărcarea, amplasarea şi fixarea mărfurilor a fost executată incorect, în actul comercial se indică încălcările comise.

(8) La actul comercial de constatare a alterării mărfurilor perisabile se anexează extrasul din registrul de temperaturi.

(9) Persoanele care au întocmit şi au semnat actul comercial ce conţine o informaţie neveridică poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(10) Actul comercial este semnat de către destinatarul mărfurilor, dacă acesta participă la verificarea mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor, şi de către salariaţii căii ferate, a căror listă este stabilită de Regulamentul transportului de mărfuri pe calea ferată.

(11) La cererea destinatarului mărfurilor, staţia de cale ferată este obligată să elibereze actul comercial în termen de 3 zile. Modul de expediere a actelor comerciale de la o organizaţie de transport feroviar la alta este stabilit de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.

(12) În cazul reţinerii neîntemeiate a întocmirii actului comercial peste termenul prevăzut de prezentul articol sau în cazul refuzului de a-l întocmi, calea ferată poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(13) În cazul în care staţia de cale ferată refuză să întocmească actul comercial sau îl întocmeşte cu încălcarea cerinţelor stabilite, destinatarul mărfurilor are dreptul să depună o cerere în scris nemijlocit la administraţia căii ferate sau şefului staţiei de cale ferată privind refuzul sau încălcarea comisă.

(14) Administraţia căii ferate este obligată să dea destinatarului mărfurilor, la solicitarea acestuia, un răspuns motivat la cererea privind refuzul administraţiei de a întocmi actul comercial sau privind întocmirea lui cu încălcarea cerinţelor stabilite: referitor la mărfurile perisabile – în termen de o zi şi referitor la alte mărfuri, bagaje sau mesagerii – în termen de 3 zile din momentul primirii cererii. În cazul în care cererea este întemeiată, pe durata reţinerii întocmirii actului comercial, plata suplimentară pentru depozitarea mărfurilor, bagajelor sau mesageriilor nu se percepe.

(15) Calea ferată este obligată să întocmească un act comercial în cazul în care ea a constatat circumstanţele specificate în prezentul articol sau destinatarul mărfurilor a semnalat cel puţin una dintre ele.

(16) Reprezentanţii părţilor participante la întocmirea actului comercial nu au dreptul să refuze semnarea acestuia. În cazul în care reprezentanţii părţilor nu sînt de acord cu conţinutul actului comercial, ei sînt în drept să îşi expună opinia în mod separat.

(17) Pentru confirmarea altor circumstanţe decît cele prevăzute de prezentul articol, se completează actele de formă generală şi alte acte în modul stabilit de Regulamentul transportului de mărfuri pe calea ferată şi Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii pe calea ferată.

 

Articolul 155. Reclamaţia referitoare la transportul mărfurilor sau mesageriilor

(1) Pînă la intentarea împotriva căii ferate a unei acţiuni ce ţine de transportul de mărfuri sau mesagerii, în mod obligatoriu, este necesar de a înainta căii ferate o reclamaţie.

(2) Dreptul de a înainta reclamaţii sau de a intenta acţiuni referitoare la transportul de mărfuri sau mesagerii îl au:

a) în cazul pierderii mărfurilor sau mesageriilor – destinatarul mărfurilor sau expeditorul de mărfuri, cu condiţia prezentării recipisei de primire a mărfurilor sau mesageriilor, conţinînd nota staţiei de cale ferată de destinaţie că mărfurile sau mesageriile nu au sosit, iar dacă nu este posibilă prezentarea recipisei în cauză – a actului de achitare a costului mărfurilor sau mesageriilor, confirmat de bancă sau de altă organizaţie creditară, şi a adeverinţei de la calea ferată despre expedierea lor, conţinînd nota staţiei de cale ferată de destinaţie despre faptul că acestea nu au sosit;

b) în cazul lipsei, deteriorării (alterării) mărfurilor sau mesageriilor – destinatarul mărfurilor sau expeditorul de mărfuri, cu condiţia prezentării fie a scrisorii de trăsură sau a copiei acesteia, autentificate în modul stabilit, fie a recipisei de primire a mesageriilor şi a actului comercial, eliberate de calea ferată, fie a scrisorii de trăsură sau a copiei acesteia, autentificate în modul stabilit, cu nota căii ferate despre întocmirea actului comercial (în cazul pierderii acestuia), fie a scrisorii de trăsură sau a copiei acesteia, autentificate în modul stabilit, şi a documentelor privind contestarea refuzului căii ferate de a întocmi actul comercial;

c) în cazul depăşirii termenului de transportare a mărfurilor sau mesageriilor – destinatarul mărfurilor sau expeditorul de mărfuri, cu condiţia prezentării scrisorii de trăsură şi recipisei de primire a mesageriilor în original;

d) în cazul depăşirii termenului de eliberare a mărfurilor sau mesageriilor – destinatarul mărfurilor sau expeditorul de mărfuri, cu condiţia prezentării scrisorii de trăsură, recipisei de primire a mesageriilor şi actului de formă generală.

(3) Destinatarul şi expeditorul de mărfuri pot transmite altor persoane fizice şi juridice dreptul de înaintare a reclamaţiilor şi de intentare a acţiunilor prin perfectarea, în modul stabilit, a contractului de delegare a drepturilor sau a procurii.

 

Articolul 156. Reclamaţia referitoare la transportul de călători sau bagaje

Pînă la intentarea împotriva căii ferate a unei acţiuni referitoare la transportul de călători sau bagaje, în mod obligatoriu este necesar de a înainta căii ferate o reclamaţie în cazul:

a) pierderii bagajelor – de către persoana care prezintă recipisa de bagaje;

b) lipsei sau deteriorării (alterării) bagajelor ori depăşirii termenului de transportare a acestora – de către persoana care prezintă actul comercial constatator al lipsei sau deteriorării (alterării) bagajelor, eliberat de calea ferată, ori un act de formă generală privind depăşirea termenului de transportare a bagajelor;

c) plecării sau sosirii trenului cu întîrziere – de către călător, la prezentarea documentului (biletului) de călătorie.

 

Articolul 157. Modul de înaintare a reclamaţiilor

(1) Reclamaţiile referitoare la transportul de mărfuri sau mesagerii se înaintează căii ferate de destinaţie.

(2) Reclamaţiile referitoare la transportul mărfurilor în trafic mixt direct se înaintează:

a) căii ferate de destinaţie – dacă punctul terminus al transportului de mărfuri este o staţie de cale ferată;

b) organizaţiei de transport de alt tip, care deserveşte punctul terminus al transportului de mărfuri sau în a cărei subordine se află acest punct.

(3) Reclamaţiile expeditorilor de mărfuri sau ale destinatarilor mărfurilor cu privire la amenzi şi penalităţi se înaintează căii ferate de plecare sau căii ferate de destinaţie.

(4) Reclamaţiile referitoare la deteriorarea, din culpa căii ferate, a materialului rulant şi a containerelor ce aparţin expeditorilor de mărfuri, destinatarilor mărfurilor, altor organizaţii ori sînt arendate de aceştia sînt examinate de calea ferată la locul aflării posesorului sau arendaşului materialului rulant şi al containerelor.

(5) Reclamaţiile ce ţin de transportul de călători şi bagaje pot fi înaintate căii ferate de plecare sau de destinaţie, la alegerea reclamantului.

 

Articolul 158. Documentele anexate la reclamaţie

(1) La reclamaţie se anexează originalele documentelor ce confirmă cerinţele înaintate de reclamant.

(2) La reclamaţiile referitoare la pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor sau mesageriilor, pe lîngă documentele ce confirmă dreptul la înaintarea reclamaţiei, în mod obligatoriu se anexează documentul ce adevereşte cantitatea şi costul real (fără a include veniturile ratate şi cheltuielile neefectuate) ale mărfurilor sau mesageriilor expediate ori costul mărfurilor sau mesageriilor care sînt lipsă (accesorii, piese de schimb).

 

Articolul 159. Termenele de înaintare a reclamaţiilor

(1) Reclamaţiile împotriva căii ferate pot fi înaintate în termen de 6 luni, iar reclamaţiile referitoare la amenzi şi penalităţi – în termen de 45 de zile.

(2) Termenele de înaintare a reclamaţiilor se calculează:

a) pentru reclamaţiile de despăgubire în caz de lipsă sau deteriorare (alterare) a mărfurilor, bagajelor sau mesageriilor – de la data eliberării mărfurilor, bagajelor sau mesageriilor;

b) pentru reclamaţiile de despăgubire în caz de pierdere a mărfurilor – după 30 de zile de la data expirării termenului de transportare;

c) pentru reclamaţiile de despăgubire în caz de pierdere a mărfurilor la transportul în trafic mixt direct – după 4 luni de la data primirii mărfurilor pentru transport;

d) pentru reclamaţiile de despăgubire în caz de pierdere a bagajelor sau mesageriilor – după 30 de zile de la data expirării termenului de transportare a bagajelor sau mesageriilor persoanelor fizice şi după 10 zile de la data expirării termenului de transportare a mesageriilor persoanelor juridice;

e) pentru reclamaţiile privind depăşirea termenului de transportare a mărfurilor, bagajelor sau mesageriilor – de la data eliberării mărfurilor, bagajelor sau mesageriilor;

f) pentru reclamaţiile de restituire a plăţii pentru utilizarea vagoanelor şi containerelor sau a amenzilor pentru reţinerea vagoanelor şi containerelor – de la data primirii de la calea ferată de către persoana care a depus reclamaţia a copiei dispoziţiei incaso (facturii) despre calcularea plăţii sau amenzii;

g) pentru reclamaţiile de percepere a amenzilor pentru neîndeplinirea comenzii primite de transport al mărfii – după expirarea termenului de 5 zile de la data perceperii amenzii;

h) pentru reclamaţiile de percepere a amenzilor pentru utilizarea neautorizată de către calea ferată a vagoanelor şi containerelor ce aparţin expeditorilor de mărfuri, destinatarilor mărfurilor, altor organizaţii ori sînt arendate de aceştia – după expirarea termenului de transportare a mărfurilor în aceste vagoane şi containere sau a termenului de returnare a acestora la staţia de înregistrare;

i) în restul cazurilor ce ţin de transport – de la data producerii evenimentului ce a servit drept temei pentru înaintarea reclamaţiei.

(3) Calea ferată este în drept să primească spre examinare reclamaţiile şi după expirarea termenelor stabilite în prezentul articol în cazul în care consideră a fi motivată cauza prezentării cu întîrziere a reclamaţiei.

 

Articolul 160. Termenul de examinare a reclamaţiei

(1) Calea ferată este obligată să examineze reclamaţia ce i s-a înaintat şi să înştiinţeze în scris reclamantul despre rezultatele examinării ei în termen de 30 de zile de la data primirii ei.

(2) În cazul satisfacerii parţiale sau respingerii de către calea ferată a reclamaţiei ce i s-a înaintat, în înştiinţarea privind rezultatele examinării ei trebuie să se indice temeiul deciziei căii ferate, cu referinţă la articolul respectiv din prezentul cod. În aceste cazuri, documentele depuse împreună cu reclamaţia se restituie reclamantului.

(3) Dacă, la examinarea reclamaţiei, s-a stabilit că marfa şi mesageriile, la cererea expeditorului de mărfuri sau a destinatarului iniţial al mărfurilor, sînt readresate sau eliberate altui destinatar al mărfurilor, reclamaţia se returnează reclamantului, indicîndu-se unde, cînd şi cui anume i-au fost eliberate mărfurile şi mesageriile, precum şi organizaţia la a cărei cerere a fost efectuată readresarea sau eliberarea mărfurilor şi mesageriilor, în scopul decontării nemijlocite cu destinatarul real al mărfurilor sau cu organizaţia la a cărei cerere a fost efectuată readresarea sau eliberarea mărfurilor şi mesageriilor.

 

Articolul 161. Acţiunile intentate căii ferate

(1) Acţiunile referitoare la transportul de mărfuri, bagaje şi mesagerii pot fi intentate căii ferate în caz de satisfacere parţială sau respingere a reclamaţiei de către calea ferată ori de neprimire de la aceasta a răspunsului în termen de 30 de zile de la data înregistrării reclamaţiei.

(2) Acţiunile menţionate la alin.(1) se intentează în instanţa judecătorească competentă, în a cărei rază îşi are sediul administraţia căii ferate împotriva căreia a fost sau putea fi înaintată reclamaţia, în termen de un an de la data producerii evenimentului ce a servit drept temei pentru înaintarea reclamaţiei.

(3) Acţiunile referitoare la transportul de călători, bagaje şi mesagerii pot fi intentate numai după expirarea termenelor stabilite la art.159 sau pînă la expirarea acestor termene în cazul în care calea ferată a dat răspuns la această reclamaţie.

(4) La examinarea acţiunilor intentate căii ferate, documentele cu privire la cauzele neasigurării integrităţii mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor aparţinînd persoanelor juridice şi fizice (actele comerciale, actele de formă generală, alte acte), întocmite de calea ferată în mod unilateral, se examinează de instanţa judecătorească împreună cu alte documente ce confirmă circumstanţele ce pot servi drept temei pentru răspunderea patrimonială a căii ferate, a expeditorului de mărfuri sau a destinatarului mărfurilor, bagajelor şi mesageriilor, persoanelor juridice şi fizice.

 

Articolul 162. Acţiunile intentate destinatarilor mărfurilor, expeditorilor de mărfuri şi călătorilor

(1) Acţiunile referitoare la transportul de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii, intentate de către calea ferată destinatarilor mărfurilor, expeditorilor de mărfuri şi călătorilor, pot fi înaintate în instanţa judecătorească competentă în termen de un an de la data producerii evenimentului ce a servit drept temei pentru intentarea acţiunii.

(2) Termenul menţionat la alin.(1) se calculează:

a) pentru acţiunile de percepere a amenzii pentru neexecutarea comenzii de transport al mărfurilor – după expirarea termenului de 5 zile de la data înştiinţării de către calea ferată;

b) în restul cazurilor – de la data producerii evenimentului ce a servit drept temei pentru intentarea acţiunii.

 

Capitolul III

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 163.

Controlul asupra respectării prevederilor prezentului cod şi ale altor acte normative referitoare la activitatea transportului feroviar este exercitat de organul de specialitate al administraţiei publice centrale.

 

Articolul 164.

Pînă la aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezentul cod, actele normative se aplică în măsura în care nu contravin prevederilor acestuia.

 

Articolul 165.

Guvernul:

a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezentul cod;

b) va aproba regulamentul cu privire la disciplina salariaţilor din transportul feroviar, regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes propriu şi nomenclatorul mărfurilor pasibile de pază şi însoţire specială.

[Art.165 modificat prin Legea nr.98-XVI din 26.05.05, în vigoare 17.06.2005]

 

Articolul 166.

În baza prezentului cod, organul de specialitate al administraţiei publice centrale, în comun cu organele interesate ale administraţiei publice centrale, va elabora şi va aproba regulamentul transportului de mărfuri pe calea ferată, regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii pe calea ferată şi regulile de exploatare tehnică a căii ferate, cu înregistrarea şi publicarea lor ulterioară în modul stabilit.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 17 iulie 2003.
Nr.309-XV.
Rate article
Bizlex.ru
Add a comment