Codul transporturilor rutiere al Republicii Moldova

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

Codul transporturilor rutiere

nr. 150  din  17.07.2014

 (în vigoare 15.09.2014)

Monitorul Oficial nr.247-248 art.568 din 15.08.2014

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 155 din 15.07.2022, în vigoare 05.09.2022

Notă: În textul legii, sintagma „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei şi Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrului transporturilor şi infrastructurii drumurilor” – cu sintagma „ministrului economiei şi infrastructurii” conform Legii nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018

Parlamentul adoptă prezentul cod.

TITLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. – (1) Prezentul cod stabileşte cadrul legal pentru organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane, precum şi a activităţilor conexe transportului rutier pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţii de siguranţă şi calitate, cu respectarea principiilor liberei concurenţe şi a măsurilor de protecţie a mediului, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice.

(2) Prezentul cod stabileşte drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile organelor publice responsabile de organizarea transporturilor rutiere, precum şi ale persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de transport rutier.

(3) Modul de solicitare, acordare, suspendare şi retragere a actelor permisive prevăzute de prezentul cod pentru operatorii de transport rutier şi pentru întreprinderile care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier se stabileşte de Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezentul cod.

[Art.1 completat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.2. – Dacă nu este prevăzut expres altfel, prezentul cod se aplică tuturor întreprinderilor înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova care exercită ocupaţia de operator de transport rutier şi/sau desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, precum şi operatorilor de transport rutier străini în conformitate cu acordurile bilaterale, convenţiile şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu excepţia:

a) persoanelor fizice care efectuează transporturi rutiere în interes personal cu vehicule rutiere deţinute de acestea;

b) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea de transport rutier în trafic naţional numai cu:

– vehicule rutiere a căror viteză maximă autorizată nu depăşeşte 40 km/h;

– vehicule rutiere utilizate de serviciile forţelor armate, de serviciile protecţiei civile, de pompieri şi forţele responsabile de menţinerea ordinii publice sau închiriate de acestea fără conducător auto, atunci cînd transportul intră în atribuţiile proprii ale acestor servicii şi se efectuează sub controlul acestora;

– vehicule rutiere, inclusiv cele pentru transportul necomercial de ajutor umanitar, utilizate în situaţii de urgenţă sau în operaţiuni de salvare;

– vehicule rutiere specializate folosite în misiuni medicale;

– vehicule rutiere specializate pentru depanări, care acţionează pe o rază de 100 km de la baza de staţionare;

– vehicule de încercări rutiere pentru îmbunătăţire tehnologică, reparaţii sau întreţinere, precum şi vehicule rutiere noi sau transformate care nu au fost încă puse în circulaţie;

– vehicule rutiere sau ansamblu de vehicule rutiere cu masă maximă autorizată ce nu depăşeşte 3,5 tone, utilizate pentru transporturi rutiere de mărfuri în interes personal;

– vehicule rutiere comerciale care au caracter istoric şi care sînt utilizate pentru transportul de persoane sau de mărfuri în interes personal;

– vehicule agricole şi forestiere.

 

Art.3. – Prezentul cod constituie cadrul juridic pentru elaborarea de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul transporturilor rutiere şi aprobarea de către Guvern a următoarelor acte normative privind activităţile de transport rutier:

a) Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

b) Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri;

c) Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri perisabile şi uşor alterabile;

d) Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase;

e) Regulamentul cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele stabilite;

f) Regulamentul cu privire la autogări;

g) Regulamentul cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere;

h) Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice;

i) Regulamentul privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză;

j) Regulamentul privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea şi stocarea datelor din tahografe şi cartelele tahografice.

[Lit.k),l) abrogate prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Lit.m) abrogată prin Legea nr.179 din 21.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

 

Art.4. – În sensul prezentului cod, transporturile rutiere se clasifică astfel:

1) în raport cu calificarea comercială a activităţii:

a) transport rutier contra cost;

b) transport rutier în cont propriu;

c) transport rutier în interes personal;

2) în raport cu zona geografică deservită:

a) transport rutier în trafic naţional (inclusiv local, municipal, raional şi interraional);

b) transport rutier în trafic internaţional;

c) transport rutier în trafic transfrontalier;

3) în raport cu obiectul transportului:

a) transport rutier de mărfuri:

– transport rutier de mărfuri generale;

– transport rutier de mărfuri perisabile şi uşor alterabile;

– transport rutier de mărfuri periculoase;

– transport rutier de deşeuri;

– transport rutier de animale vii;

– transport rutier agabaritic;

b) transport rutier de persoane:

– transport rutier de persoane prin servicii regulate;

– transport rutier de persoane prin servicii regulate speciale;

– transport rutier de persoane prin servicii ocazionale, inclusiv turistice;

– transport rutier de persoane în regim de taxi.

 

Art.5.– (1) În sensul prezentului cod, următoarele noţiuni semnifică:

activitate conexă transportului rutier – activitate care se efectuează în legătură cu transportul rutier;

activitate de transport rutier – ansamblu de operaţiuni de transport care asigură nemijlocit deplasarea mărfurilor sau a persoanelor cu ajutorul vehiculelor rutiere, pe distanţe şi în condiţii prestabilite;

aparat de taxat – echipament de casă şi de control cu memorie fiscală, cu funcţii suplimentare de măsurare a timpului şi a distanţei parcurse, de calculare automată şi de indicare permanentă a sumei pe care o datorează clientul şi pentru care, la sfîrşitul cursei, emite un bon de casă pe suport de hîrtie şi/sau în formă electronică, conform tarifelor care au fost programate. Reglementările privind emiterea şi înmînarea bonului de casă pe suport de hîrtie şi/sau în formă electronică se aprobă de către Guvern;

asociaţie profesională de profil reprezentativă – asociaţie obştească formată din reprezentanţi ai persoanelor juridice ce activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri sau în domeniul transporturilor rutiere de persoane ori în ambele aceste domenii şi ai cărei membri au prestat în decurs de un an un volum de servicii mai mare de 20% din volumul total de servicii pe ţară în cel putin unul din domeniile menţionate;

autobuz/autocar – vehicul care, prin construcţie şi dotare, este adecvat transportului rutier a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, şi este destinat acestui scop;

autoturism – vehicul rutier cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, care este construit şi echipat pentru transportul de persoane şi care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

autorizaţie pentru activităţi conexe transportului rutier – document care atestă dreptul unei întreprinderi de a efectua activităţi conexe transportului rutier pe perioada sa de valabilitate;

autorizaţie de transport rutier de persoane prin servicii regulate – document care atestă dreptul operatorului de transport rutier de a efectua transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate pe un anumit traseu, conform graficului de circulaţie prestabilit şi programului de transport rutier, pe perioada sa de valabilitate;

autorizaţie de transport rutier de persoane prin servicii ocazionale – document care atestă dreptul operatorului de transport rutier de a efectua transport rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;

autorizaţie pentru servicii ocazionale neliberalizate – autorizaţie care permite efectuarea transporturilor rutiere neliberalizate de persoane în trafic internaţional în conformitate cu prevederile Acordului INTERBUS şi cu Rezoluţia CEMT 95/3;

autorizaţie de transport rutier în trafic internaţional – document care atestă dreptul unui operator de transport rutier de a efectua în anumite condiţii una sau mai multe operaţiuni de transport de tranzit sau cu destinaţie finală pe teritoriul unui stat, pe perioada sa de valabilitate;

autorizaţie de tip bilateral – autorizaţie care permite efectuarea unei operaţiuni de transport rutier spre/dinspre statul emitent al autorizaţiei dinspre/spre teritoriul Republicii Moldova;

autorizaţie de tip tranzit – autorizaţie care permite tranzitarea teritoriului statului emitent cu altă destinaţie decît statul emitent;

autorizaţie de tip bilateral/tranzit – autorizaţie care permite efectuarea unei operaţiuni de transport rutier în regim bilateral sau de tranzit;

autorizaţie de tip bilateral/tranzit pentru transportarea mărfurilor uşor alterabile – autorizaţie care permite efectuarea unei operaţiuni de transport rutier în regim bilateral sau de tranzit şi care permite transportarea din Republica Moldova exclusiv a mărfurilor uşor alterabile provenite de pe teritoriul Republicii Moldova;

autorizaţie de tip terţă ţară – autorizaţie care permite efectuarea unei operaţiuni de transport rutier spre/dinspre statul emitent al autorizaţiei dinspre/spre un stat terţ, altul decît statul de înmatriculare a vehiculului rutier;

autorizaţie de tip universal – autorizaţie care permite efectuarea unei operaţiuni de transport rutier în regim bilateral, de tranzit sau de terţă ţară;

autorizaţie unitară – autorizaţie care permite efectuarea unei operaţiuni de transport rutier cu utilizarea infrastructurii rutiere a statului emitent, pe o perioadă de timp prestabilită;

autorizaţie multiplă – autorizaţie care permite efectuarea a cel puţin două operaţiuni de transport rutier cu utilizarea infrastructurii rutiere a statului emitent, pe o perioadă de timp prestabilită;

autorizaţie de tip unilateral – autorizaţie care permite tranzitarea teritoriului statului emitent într-o singură direcţie;

autorizaţie de tip multilateral – autorizaţie valabilă pentru operaţiuni de transport rutier spre sau dinspre un stat terţ, altul decît statul de înmatriculare a vehiculului rutier, şi pentru operaţiuni de transport rutier în regim bilateral şi de tranzit în cadrul transportului rutier în trafic internaţional efectuat pe teritoriile statelor membre semnatare ale acordului sau convenţiei respective;

autorizaţii cu stoc limitat – autorizaţii de orice tip, al căror număr nu asigură cererea de autorizaţii pentru o perioadă determinată. Criteriile de atribuire a autorizaţiilor la categoria celor cu stoc limitat, termenele, precum şi categoriile respective se stabilesc de către Guvern;

autorizaţii cu stoc nelimitat – autorizaţii confecţionate prin comandă tipografică de către Agenţia Naţională Transport Auto, în baza analizei cererilor existente, cărora le sînt atribuite serie şi număr de ordine unic;

autorizaţie de tip intrare fără mărfuri – autorizaţie care permite intrarea fără mărfuri pe teritoriul statului emitent pentru a se încărca, destinaţia fiind statul de înmatriculare a vehiculului rutier;

autorizaţie de tip pendular – autorizaţie care permite transportarea grupurilor de persoane pe parcursul mai multor curse tur-retur, prima cursă retur şi ultima cursă tur fiind efectuate fără persoane;

autorizaţie BSEC – autorizaţie valabilă pentru o singură cursă tur-retur în timpul căreia sînt tranzitate teritoriile statelor membre ale Organizaţiei de Cooperare Economică a Ţărilor din regiunea Mării Negre (BSEC) şi/sau pentru operaţiuni de transport rutier în regim bilateral, de tranzit ori spre/dinspre o ţară terţă conform Ghidului utilizatorului de autorizaţii BSEC;

autorizaţie CEMT – autorizaţie multilaterală pentru transportul rutier de mărfuri în trafic internaţional, care acordă operatorului de transport rutier dreptul de a efectua, în decursul unei anumite perioade, un număr nelimitat de curse între teritoriile statelor membre ale CEMT, conform prevederilor rezoluţiilor CEMT, precum şi dreptul de a tranzita teritoriul unuia sau mai multor state membre ale CEMT;

autorizaţie CEMT anuală – autorizaţie CEMT valabilă pentru perioada unui an calendaristic;

autorizaţie CEMT pe termen scurt – autorizaţie CEMT valabilă pentru 30 de zile calendaristice;

autorizaţie CEMT nevalabilă – autorizaţie CEMT (anuală sau pe termen scurt) care:

a) a fost declarată nulă în modul stabilit de legislaţia în vigoare;

b) a fost declarată pierdută, apoi găsită;

c) nu conţine menţiuni obligatorii în ceea ce priveşte denumirea şi adresa completă ale operatorului de transport rutier, semnătura şi ştampila organului emitent, perioada termenului de valabilitate a autorizaţiei, data emiterii autorizaţiei, restricţiile impuse de statele membre ale CEMT;

d) nu a fost emisă conform modului şi procedurilor stabilite de legislaţia în vigoare sau a fost emisă contrar acestora;

autorizaţie TRACECA – autorizaţie care permite efectuarea unei curse tur-retur, cu sau fără încărcătură, în regim bilateral, de tranzit ori spre/dinspre o ţară terţă, pe teritoriul statelor participante la Sistemul autorizaţiilor multilaterale TRACECA;

autogară – spaţiu special delimitat, amenajat şi dotat pentru a permite staţionarea autobuzelor/autocarelor la peroane, îmbarcarea sau debarcarea persoanelor din autobuze/autocare, precum şi pentru a oferi condiţii şi servicii pentru autobuze/autocare şi persoanele aflate în aşteptare;

bilet – bon de casă emis, pe suport de hîrtie şi/sau în formă electronică, de echipamentul de casă şi de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă plata şi dreptul la călătorie al persoanei, încheierea contractului de transport între operatorul de transport rutier/întreprindere şi persoane, precum şi faptul asigurării obligatorii a persoanei;

bilet de bagaje – bon de casă emis, pe suport de hîrtie şi/sau în formă electronică, de echipamentul de casă şi de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă plata şi primirea bagajelor pentru transport, precum şi faptul asigurării obligatorii a bagajelor;

borderou de evidenţă a biletelor – document de strictă evidenţă a biletelor vîndute persoanelor şi a sumelor încasate, precum şi a diagramelor pentru rutele regulate;

bunuri divizibile – materiale în vrac, inclusiv pulverulente, granulate sau porţiuni ale acestora, materiale fluide sau semifluide provenite din:

– producţia şi recuperarea de metale feroase şi neferoase;

– deşeuri de orice tip rezultate din activitatea de construcţii;

– exploatări forestiere sau depozite de material lemnos;

– exploatări miniere, de carieră sau balastieră;

– staţii de betoane, mixturi asfaltice, aditivi şi lianţi în construcţii;

cabotaj – operaţiune de transport rutier contra cost de mărfuri sau de persoane, efectuată de către un operator de transport rutier străin între cel puţin un loc de încărcare/îmbarcare şi unul de descărcare/debarcare, după caz, aflate pe teritoriul Republicii Moldova. Deplasarea fără încărcătură sau persoane a unui vehicul rutier între două operaţiuni consecutive de transport rutier în trafic internaţional nu se consideră cabotaj;

carnet de drum – document, parte integrantă a autorizaţiei CEMT, completat pe numele operatorului de transport rutier şi în care se indică, în ordine cronologică, etapele de efectuare a fiecărei operaţiuni de transport rutier cu încărcătură între punctul de încărcare şi cel de descărcare, precum şi etapele fiecărei operaţiuni de transport rutier fără încărcătură;

carnetul foii de parcurs (CFP) – document în care se înscriu numele persoanelor transportate şi care permite operatorilor de transport rutier să efectueze transporturi rutiere de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional (pentru statele care nu au aderat la Acordul INTERBUS);

carnetul INTERBUS – document în care se înscriu numele persoanelor transportate şi care permite operatorilor de transport rutier să efectueze transporturi rutiere de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional (pentru statele membre ale Acordului INTERBUS);

cap de rută – punct de plecare sau punct de destinaţie, aferent unei rute, utilizat pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin servicii regulate sau servicii regulate speciale de transport rutier contra cost;

categorie a autorizaţiei – autorizaţii de acelaşi tip, eliberate de acelaşi stat, clasificate în funcţie de normele Euro de emisii poluante stabilite pentru vehiculul rutier pentru care poate fi utilizată autorizaţia de categoria respectivă;

certificat CEMT pentru condiţiile controlului tehnic al autovehiculelor şi remorcilor – document ce atestă corespunderea autovehiculelor şi a remorcilor cu cerinţele tehnice specificate în rezoluţiile CEMT, eliberat pentru fiecare vehicul rutier în parte şi care se păstrează la bordul acestuia;

certificat CEMT de corespundere a remorcii sau semiremorcii cu cerinţele de siguranţă – document ce atestă corespunderea remorcii sau a semiremorcii cu cerinţele de siguranţă specificate în rezoluţiile CEMT;

certificat CEMT de conformitate de categoria A – document ce atestă corespunderea autovehiculului cu normele tehnice de emisii poluante şi sonore specificate în rezoluţiile CEMT;

certificat CEMT de conformitate de categoria B – document ce atestă corespunderea autovehiculului cu cerinţele de securitate (regulamentele de securitate) specificate în rezoluţiile CEMT;

conducere în echipaj – situaţie în care, pe parcursul unei perioade de conducere cuprinse între două perioade de repaus zilnic consecutive sau între o perioadă de repaus zilnic şi o perioadă de repaus săptămînal, la bordul vehiculului se află cel puţin doi conducători auto pentru a asigura conducerea. Pe parcursul primei ore de conducere în echipaj, prezenţa celui de-al doilea conducător auto sau a mai multor alţi conducători auto este facultativă, dar ea este obligatorie pentru restul perioadei;

Conferinţa Europeană a Miniştrilor de Transport (CEMT) – organizaţie interguvernamentală, creată la 17 octombrie 1953 la Bruxelles, la care Republica Moldova a aderat la 24 aprilie 1996;

contingent de autorizaţii CEMT – numărul de autorizaţii CEMT alocat unui stat membru al CEMT, stabilit de către Grupul pe Transport Rutier şi aprobat de miniştrii statelor membre ale CEMT;

Forul Internaţional de Transport (FIT) – organizaţie interguvernamentală succesoare de drepturi şi obligaţii a Conferinţei Europene a Miniştrilor de Transport, creată prin decizia Consiliului de Miniştri CEMT în cadrul Sesiunii Ministeriale din 17–18 mai 2006, care a avut loc la Dublin;

criterii FIT – criterii stabilite anual în cadrul Forului Internaţional de Transport pentru repartizarea autorizaţiilor CEMT;

cursă – traseu parcurs de un autobuz/autocar care, după atingerea punctului de destinaţie, revine la punctul de plecare în cadrul aceleiaşi operaţiuni de transport de persoane;

durată de conducere – durata activităţii de conducere înregistrată;

durată zilnică de conducere – durata totală de conducere acumulată între sfîrşitul unei perioade de repaus zilnic şi începutul următoarei perioade de repaus zilnic sau între o perioadă de repaus zilnic şi o perioadă de repaus săptămînal;

durată de conducere săptămînală – durata totală de conducere acumulată în timpul unei săptămîni;

foaie de parcurs – document de evidenţă primară cu regim special, prevăzut cu semne de protecţie, serie şi număr stabilite centralizat, avînd formă specială în funcţie de tipul transportului;

grafic de circulaţie – document care conţine date despre timpul, locul şi itinerarul pe care se efectuează operaţiunile de transport rutier de persoane;

itinerar – drum, stabilit în graficul de circulaţie, pe care se desfăşoară operaţiunea de transport rutier;

încălcare gravă – încălcare a modului de utilizare şi raportare a utilizării autorizaţiilor CEMT, pentru care prezentul cod stabileşte retragerea autorizaţiilor CEMT;

întreprindere – orice persoană fizică sau juridică, cu sau fără scop lucrativ, care exercită ocupaţia de transport rutier de persoane sau activităţi conexe transportului rutier fie orice persoană fizică sau persoană juridică care exercită ocupaţia de transport rutier de mărfuri în scopuri comerciale;

listă de control – document care conţine numele persoanelor transportate şi alte date privind efectuarea transporturilor rutiere de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional;

manager de transport rutier – persoană fizică angajată a unei întreprinderi sau, în cazul întreprinderii individuale, însăşi persoana respectivă, care conduce permanent şi efectiv activităţile de transport rutier ale întreprinderii respective şi care îndeplineşte cumulativ condiţiile de bună reputaţie şi competenţă profesională;

operator de transport rutier – orice întreprindere care efectuează transport rutier, contra plată, cu vehicule rutiere deţinute în proprietate, în leasing financiar sau locaţiune şi este înregistrată în modul corespunzător;

operator de transport rutier autohton – operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în Republica Moldova;

operator de transport rutier autorizat – operator de transport rutier care este înregistrat în modul corespunzător în domeniul transportului rutier contra cost sau agent economic care prestează servicii de transport rutier în cont propriu;

operator de transport rutier străin – operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în străinătate, autorizat să efectueze transporturi rutiere internaţionale;

operator al sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport” – Agenţia Naţională Transport Auto, care, în condiţiile legii, asigură eliberarea autorizaţiilor unitare repartizate electronic;

organizaţie patronală reprezentativă – asociaţie obştească înregistrată conform prevederilor legii patronatelor sau federaţie corespunzătoare, ai cărei membri activează preponderent în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri sau în domeniul transporturilor rutiere de persoane şi care, cumulativ, au prestat în decurs de un an un volum de servicii mai mare de 10% din volumul total de servicii în unul din domeniile menţionate;

organizaţie sindicală reprezentativă – asociaţie benevolă a angajaţilor care activează în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri şi/sau al transporturilor rutiere de persoane, constituită în una din formele de organizare prevăzute de legislaţia cu privire la sindicate (organizaţie primară, asociaţie, federaţie, confederaţie) şi are nu mai puţin de 500 de membri angajaţi în domeniile menţionate;

parc eligibil – totalitatea autovehiculelor deţinute de un operator de transport rutier autorizat, înregistrate în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” şi care respectă condiţiile impuse de un anumit tip de autorizaţie;

pauză – orice perioadă în care conducătorul auto nu are dreptul să conducă sau să efectueze alte munci şi în care trebuie numai să se odihnească;

perioadă de conducere – durată de conducere acumulată între momentul în care conducătorul auto se aşează la volan după o perioadă de repaus sau o pauză şi momentul în care începe o perioadă de repaus sau o pauză. Perioada de conducere poate fi continuă sau fragmentată;

perioadă de repaus zilnic – parte a unei zile pe parcursul căreia conducătorul auto poate dispune liber de timpul său şi care poate fi o perioadă de repaus zilnic normală sau o perioadă de repaus zilnic redusă;

perioadă de repaus zilnic normală – orice perioadă de repaus de cel puţin 11 ore. De asemenea, această perioadă de repaus zilnic normală poate fi luată în două tranşe, din care prima trebuie să fie o perioadă neîntreruptă de cel puţin 3 ore, iar a doua – o perioadă neîntreruptă de cel puţin 9 ore;

perioadă de repaus zilnic redusă – orice perioadă de repaus de cel puţin 9 ore, dar mai puţin de 11 ore;

perioadă de repaus săptămînal – o perioadă săptămînală pe parcursul căreia un conducător auto poate dispune liber de timpul său şi care poate fi o perioadă de repaus săptămînal normală sau o perioadă de repaus săptămînal redusă;

perioadă de repaus săptămînal normală – orice perioadă de repaus de cel puţin 45 de ore;

perioadă de repaus săptămînal redusă – orice perioadă de repaus de mai puţin de 45 de ore care poate fi redusă la cel puţin 24 de ore consecutive;

program de transport rutier – program care stabileşte rutele şi cursele necesare, graficele de circulaţie, capetele de rută, gările auto, staţiile publice, precum şi numărul necesar de vehicule, categoria de confort şi capacitatea minimă a acestora în vederea efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate;

program unic computerizat – sistem unic de vînzare a biletelor de călătorie în transporturile rutiere de persoane prin servicii regulate contra cost, parte a sistemului de management integrat;

repaus – orice perioadă neîntreruptă pe parcursul căreia conducătorul auto poate dispune liber de timpul său;

reutilare – activitate specifică de autoservice care are ca rezultat schimbarea parametrilor constructivi, funcţionali sau de calitate ai vehiculelor rutiere şi/sau ai produselor utilizate pentru acestea faţă de tipul omologat, inclusiv activitatea de completare/carosare a unui vehicul şi activitatea de tuning;

rută – parcurs care asigură legătura între mai multe localităţi şi/sau obiective, cuprinse între două capete de rută, pe care se efectuează transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale;

scrisoare de trăsură (CMR) – document reglementat prin Convenţia relativă la Contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), încheiată la Geneva la 19 mai 1956, la care Republica Moldova a aderat la 2 martie 1993;

sistem informaţional „e-Autorizaţie transport” – sistem informaţional care permite solicitarea şi procesarea datelor, repartizarea şi eliberarea autorizaţiilor pentru efectuarea transporturilor rutiere;

sistem de management integrat – sistem electronic de gestiune a modalităţii de efectuare a transporturilor rutiere în conformitate cu cerinţele tehnice stabilite;

sistem electronic de cîntărire în mişcare – sistem de instalaţii şi aparate de cîntărit verificate metrologic, instalate sau incorporate în partea carosabilă a drumului în locurile indicate de organul central de specialitate, conectat on-line la serverul organului responsabil de controlul respectării maselor maxime admise ale vehiculelor rutiere;

staţie publică – punct de pe o rută, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier de tip panou pe care este afişat graficul de staţionare a vehiculelor rutiere pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate;

transport rutier – operaţiune de transport care se efectuează cu vehicule rutiere pentru deplasarea mărfurilor sau a persoanelor, de asemenea transportarea vehiculului rutier, pe o anumită porţiune a drumului, pe/de un alt mijloc de transport ori deplasarea fără încărcătură a vehiculelor rutiere;

transport rutier ilicit – operaţiune de transport rutier efectuată de către o persoană fizică sau juridică care nu este înregistrată în modul stabilit de prezentul cod sau de către o persoană înregistrată în Registrul operatorilor de transport rutier care nu deţine autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate pentru ruta pe care activează ori, în cazul transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, nu deţine carnetul INTERBUS, autorizaţia pentru serviciul ocazional neliberalizat sau lista de control, după caz. Transportul rutier de persoane în regim de taxi efectuat pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist, care depăşesc localitatea unde este înregistrată întreprinderea se consideră de asemenea transport rutier ilicit;

transport rutier contra cost – operaţiune de transport rutier de mărfuri şi/sau persoane efectuată contra plată, prin încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii;

transport rutier în cont propriu – operaţiune de transport rutier efectuată în scopuri necomerciale şi nonprofit de o persoană fizică sau juridică;

transport rutier în interes personal – operaţiune de transport rutier care nu se încadrează în operaţiunile de transport rutier contra cost şi/sau în cont propriu;

transport rutier de persoane prin servicii regulate – serviciu de transport rutier contra cost de persoane, care asigură transportul persoanelor, pe bază de bilete de călătorie individuale, în conformitate cu graficele de circulaţie, pe trasee determinate, în care îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate în/din vehicul se face în puncte de oprire prestabilite;

transport rutier de persoane prin servicii regulate speciale – serviciu de transport rutier contra cost de persoane efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigură transportul doar al unor categorii determinate de persoane între localităţi, în măsura în care acest serviciu se desfăşoară în condiţiile transportului de persoane prin servicii regulate;

transport rutier de persoane prin servicii ocazionale – serviciu de transport rutier distinct faţă de transportul rutier de persoane prin servicii regulate ori transportul rutier de persoane prin servicii regulate speciale, realizat în bază de contract şi caracterizat, în principal, prin faptul că asigură transportul grupurilor de persoane anterior constituite la iniţiativa clientului sau a operatorului de transport rutier;

transport rutier agabaritic – operaţiune de transport rutier care se efectuează cu depăşirea masei maxime şi/sau a dimensiunilor maxime admise;

transport rutier în trafic naţional – operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul Republicii Moldova, fără a depăşi teritoriul statului;

transport rutier în trafic internaţional – operaţiune de transport rutier care se efectuează între o localitate de plecare şi o localitate de destinaţie situate pe teritoriul a două state diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor state terţe;

transport rutier în trafic local – operaţiune de transport rutier care se efectuează în interiorul zonei administrativ-teritoriale a unei localităţi;

transport rutier în trafic raional – operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi raion, fără a depăşi teritoriul raionului;

transport rutier în trafic interraional – operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul a două raioane diferite, inclusiv între raion şi municipiu, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor raioane/municipii terţe;

transport rutier în trafic municipal – operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate în interiorul zonei administrativ-teritoriale a municipiului;

transport rutier în trafic transfrontalier – operaţiune de transport rutier care se efectuează din orice localitate a ţării pînă la o localitate de pe teritoriul unui stat vecin situată la o distanţă de cel mult 50 km de frontieră, dacă acordurile bilaterale nu prevăd altfel;

transport rutier de colete – operaţiune de transport rutier care se efectuează cu vehicule rutiere pentru deplasarea coletelor;

transport electric – operaţiune de transport rutier de persoane care se efectuează cu ajutorul vehiculelor cu tracţiune electrică, fără şine;

transporturi liberalizate – categorie de transport rutier a cărui efectuare nu presupune deţinerea unei autorizaţii, dar nu scuteşte de plata altor taxe aferente categoriei date de transport rutier;

transporturi recurente – operaţiuni de transport rutier efectuate exclusiv între două state terţe în afara statului de înmatriculare a vehiculului rutier;

vehicul rutier – sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare. În sensul prezentului cod, sînt considerate vehicule rutiere autovehiculele, remorcile, semiremorcile şi tractoarele, definite astfel:

a) autovehicul – vehicul rutier autopropulsat, suspendat pe roţi, şenile sau tălpi, destinat transportului rutier de persoane sau de bunuri ori efectuării de lucrări;

b) remorcă – vehicul rutier fără motor, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;

c) semiremorcă – vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axă de tractare, astfel încît asupra tractorului sau axei de tractare se exercită o forţă verticală semnificativă;

d) tractor – vehicul rutier care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci/semiremorci.

(2) În sensul prezentului cod, ansamblul format din autovehicul şi remorcă/semiremorcă şi ansamblul format din tractor şi remorcă/semiremorcă se consideră vehicule rutiere.

[Art.5 alin.(1) modificat prin Legea nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

[Art.5 modificat prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.5 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.5 modificat prin Legea nr.80 din 05.05.2017, în vigoare 26.05.2017]

[Art.5 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

TITLUL II

ADMINISTRAREA TRANSPORTURILOR RUTIERE

Art.6. – (1) Administrarea transporturilor rutiere este exercitată prin administrare publică şi managementul operatorilor de transport rutier, al întreprinderilor ce prestează activităţi conexe transportului rutier, precum şi al asociaţiilor profesionale de profil, organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniu.

(2) Administrarea transportului rutier se organizează cu respectarea următoarelor principii:

a) promovarea concurenţei loiale între operatorii de transport rutier;

b) garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport rutier la piaţa serviciilor de transport rutier;

c) garantarea respectării drepturilor şi intereselor consumatorilor de servicii de transport rutier;

d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale localităţilor;

e) administrarea eficientă a bunurilor aparţinînd sistemelor de transport rutier proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale;

f) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a transportului rutier în trafic local;

g) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi a persoanelor transportate;

h) autonomia sau independenţa financiară a operatorilor de transport rutier;

i) susţinerea dezvoltării economice a localităţilor prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;

j) satisfacerea necesităţilor de transport ale populaţiei şi ale agenţilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale prin servicii de calitate în conformitate cu documentele normative;

k) accesul egal şi liber al persoanelor la procurarea biletelor de călătorie pentru transportul rutier prin servicii regulate;

l) consultarea asociaţiilor profesionale de profil şi a organizaţiilor patronale reprezentative ale operatorilor de transport rutier, precum şi a consumatorilor de servicii de transport rutier în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor de dezvoltare a transportului rutier şi a activităţilor conexe acestuia;

m) implementarea tehnologiilor informaţionale în organizarea şi controlul activităţilor de transport rutier şi/sau activităţilor conexe transportului rutier în vederea optimizării managementului în domeniu şi minimizării implicării factorului uman.

(3) Administrarea publică în domeniul transporturilor rutiere este exercitată de autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, de autorităţile administraţiei publice locale şi de alte autorităţi abilitate prin lege, în limitele competenţelor.

(4) Autoritatea care elaborează şi promovează documentele de politici publice ale Guvernului şi strategiile naţionale de dezvoltare în domeniul transporturilor rutiere este Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (în continuare – organul central de specialitate), creat în condiţiile legii.

(5) Anual, pînă la 31 martie, prin ordinul ministrului infrastructurii şi dezvoltării regionale, va fi format Consiliul consultativ în domeniul transporturilor rutiere, care va include cîte un reprezentant delegat de la fiecare organizaţie patronală reprezentativă, cîte un reprezentant delegat de la fiecare organizaţie sindicală reprezentativă din domeniu, un colaborator al organului central de specialitate şi unul al Agenţiei Naţionale Transport Auto. Preşedintele şi secretarul Consiliului consultativ se aleg la şedinţa consiliului din rîndul membrilor săi.

(6) Organul central de specialitate va consulta Consiliul consultativ în vederea adoptării sau emiterii oricăror acte ce ţin de politica în domeniul transporturilor rutiere.

[Art.6 modificat prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Art.6 modificat prin Legea nr.179 din 21.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

 

Art.7. – (1) Organul central de specialitate are următoarele atribuţii principale în domeniul transporturilor rutiere:

a) elaborează, promovează şi monitorizează politica statului şi strategiile naţionale de dezvoltare în domeniul transporturilor rutiere;

b) elaborează programele de dezvoltare durabilă şi de modernizare a sistemului naţional de transport rutier, de siguranţă a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului şi monitorizează implementarea acestora;

c) elaborează proiecte de acte legislative şi normative în domeniul transporturilor rutiere şi al activităţilor conexe transportului rutier;

d) asigură monitorizarea respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere;

e) asigură elaborarea de studii de specialitate în domeniul transporturilor rutiere necesare elaborării politicilor publice;

f) iniţiază şi negociază, în numele Guvernului, încheierea de tratate internaţionale şi prezintă Guvernului, în modul stabilit, propuneri privind aderarea Republicii Moldova la tratate internaţionale, acorduri bilaterale sau multilaterale în domeniile de competenţă ori denunţarea acestora;

g) monitorizează implementarea prevederilor tratatelor internaţionale în domeniul transporturilor rutiere;

h) reprezintă interesele statului şi exercită dreptul de membru în cadrul organismelor internaţionale pe baza convenţiilor şi acordurilor la care Republica Moldova este parte şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi organisme internaţionale interesate;

i) organizează crearea, desfăşurarea şi documentarea comisiilor mixte şi grupurilor de lucru a căror activitate este reglementată prin acorduri bilaterale şi multilaterale în domeniul transporturilor rutiere;

j) constituie comisia pentru repartizarea autorizaţiilor multilaterale ale Conferinţei Europene a Miniştrilor de Transport (CEMT) şi aprobă procesele-verbale ale şedinţelor comisiei;

k) administrează proprietatea de stat din domeniul transporturilor rutiere aflată în gestiune.

(2) Organul central de specialitate are următoarele atribuţii specifice în domeniul transporturilor rutiere:

a) controlează implementarea principiilor de formare şi modificare a programelor de transport rutier locale, municipale şi raionale;

b) elaborează şi aprobă programul de transport rutier interraional şi programul de transport rutier internaţional;

c) avizează, în termen de 20 zile, modificările propuse la programele de transport rutier raionale în vederea asigurării corelării acestora cu programul de transport rutier interraional;

d) autorizează activităţile de transport rutier contra cost prin servicii regulate în trafic internaţional, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;

e) asigură realizarea unui sistem de acumulare a datelor şi informaţiei privind transporturile rutiere de mărfuri şi de persoane;

f) elaborează şi aprobă cerinţele minime obligatorii faţă de programele de transport rutier.

(3) Organul central de specialitate are următoarele drepturi:

a) să delege, în caz de necesitate, unele funcţii autorităţilor administrative din subordine, cu excepţia celor de promovare a politicii statului, precum şi instituţiilor publice în care are calitatea de fondator;

b) să instituie restricţii temporare la modificarea programelor de transport rutier.

[Art.7 completat prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.7 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.7 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.8. – (1) Autoritatea care asigură implementarea documentelor de politici publice şi strategiilor naţionale de dezvoltare în domeniul transporturilor rutiere, controlează şi supraveghează respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderile ce desfăşoară activităţi conexe transportului rutier este Agenţia Naţională Transport Auto (în continuare – Agenţie).

(2) Agenţia este o autoritate administrativă în subordinea organului central de specialitate. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei, precum şi structura şi efectivul-limită ale acesteia se aprobă de Guvern.

(3) Bugetul Agenţiei se elaborează, se aprobă şi se administrează în conformitate cu principiile, regulile şi procedurile stabilite de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de transport rutier în traficul naţional şi internaţional se virează de agenţii economici la bugetul de stat conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor.

[Alin.(4) abrogat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.8 modificat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.8 modificat prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

 

Art.9. – (1) Funcţiile de bază ale Agenţiei sînt:

a) supravegherea şi controlul îndeplinirii de către operatorii de transport rutier autohtoni şi străini pe teritoriul Republicii Moldova a prevederilor legislaţiei naţionale şi ale acordurilor internaţionale din domeniul transporturilor rutiere la care Republica Moldova este parte;

b) eliberarea autorizaţiilor pentru activităţile de transport rutier sau pentru activităţile conexe transportului rutier, prevăzute de prezentul cod.

(2) Agenţia are următoarele atribuţii principale:

a) aplică sancţiuni contravenţionale, în limitele competenţelor sale, conform prevederilor legii;

b) monitorizează corectitudinea aplicării tarifelor la serviciile regulate de transport rutier în trafic naţional şi în activitatea autogărilor;

c) implementează procesul de comandare, primire, perfectare şi eliberare a autorizaţiilor multilaterale CEMT, utilizate de către operatorii de transport rutier autohtoni, şi elaborează dările de seamă pentru prezentarea acestora către Secretariatul CEMT;

d) implementează procesul de editare a autorizaţiilor internaţionale unitare, de efectuare a schimbului de autorizaţii de acest fel cu ţările străine în conformitate cu acordurile bilaterale şi de eliberare a acestor autorizaţii operatorilor de transport rutier din Republica Moldova;

e) verifică şi sistematizează informaţia privind utilizarea autorizaţiilor internaţionale unitare de către operatorii de transport rutier;

f) admite operatorii de transport rutier autohtoni la efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional, conform cerinţelor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), eliberează carnetele INTERBUS şi ţine un registru pentru acestea;

g) eliberează carnetele foii de parcurs (CFP) pentru ţările străine care nu au aderat la Acordul INTERBUS;

h) participă la lucrările comisiilor mixte în limitele competenţei;

i) implementează prevederile protocoalelor şedinţelor comisiilor mixte desfăşurate şi monitorizează acest proces;

 

[Li.j) abrogată prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

k) efectuarea auditului de siguranţă rutieră.

[Art.9 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.10. – (1) Agenţia, în limitele competenţei sale, are dreptul:

a) să elibereze, să suspende ori să retragă, parţial sau total, autorizaţii în condiţiile legii;

b) să aibă acces la documentele ce ţin de activităţile din domeniul transporturilor rutiere prevăzute la art.48, asigurînd confidenţialitatea acestora, conform legislaţiei în vigoare;

c) să solicite şi să obţină de la operatorii de transport rutier şi/sau de la întreprinderile ce desfăşoară activităţi conexe transportului rutier informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

d) să ceară operatorilor de transport rutier şi/sau întreprinderilor ce desfăşoară activităţi conexe transportului rutier executarea deciziilor sale, conform prezentului cod;

e) să emită prescripţii privind înlăturarea încălcărilor depistate în urma controalelor.

(2) Solicitarea informaţiilor şi documentelor menţionate la alin.(1) de către Agenţie trebuie să fie justificată şi să se efectueze în limitele competenţei sale în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) Agenţia conlucrează cu autorităţi similare ale altor state, inclusiv prin încheierea unor acorduri bilaterale de colaborare, prin schimb de experienţă şi informaţii de specialitate.

(4) În vederea îndeplinirii prevederilor prezentului cod, Agenţia colaborează cu autorităţile pentru protecţia concurenţei şi protecţia consumatorilor, în special prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi ale legislaţiei privind protecţia consumatorilor în domeniul transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane şi în cel al activităţilor conexe transportului rutier în vederea respectării de către agenţii economici a documentelor normative, de asemenea colaborează cu alte autorităţi publice centrale şi locale.

(5) Agenţia este în drept să presteze servicii. Metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de Agenţie, nomenclatorul serviciilor şi cuantumul tarifelor la serviciile prestate de către aceasta se aprobă de Guvern.

[Art.10 modificat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.10 completat prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

[Art.10 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.11. – (1) Agenţia este condusă de un director, asistat de doi directori adjuncţi.

(2) Directorul şi directorii adjuncţi ai Agenţiei sînt numiţi în funcţie publică şi eliberaţi sau destituiţi din funcţie publică de către ministru, în condiţiile legii.

 

[Alin.(3)-(6) abrogate prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

 

(7) În cadrul Agenţiei activează funcţionari publici, în condiţiile Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi alte categorii de personal, a căror activitate este reglementată de cadrul normativ în domeniul muncii.

 

[Alin.(8) abrogat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

 

(9) Anual, pînă la data de 30 martie, Agenţia prezintă organului central de specialitate raportul său de activitate, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

[Alin.(10) abrogat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.11 modificat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.11 modificat prin Legea nr.179 din 21.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.11 completat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.12. – (1) În scopul exercitării funcţiilor prevăzute în prezentul cod, consiliile locale, municipale şi raionale vor crea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, comisii privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate şi vor aproba regulamentele de funcţionare a acestora în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale altor acte normative. Adoptarea deciziilor privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate poate fi pusă în sarcina comisiilor respective, în conformitate cu regulamentele de funcţionare a lor, sau aceste decizii vor necesita aprobarea de către consilii, în dependenţă de atribuţiile delegate comisiilor respective de către consilii.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale elaborează şi aprobă, după coordonarea cu organul central de specialitate, strategii pe termen mediu şi lung pentru dezvoltarea şi modernizarea transportului rutier, luînd în considerare planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi necesităţile de transport ale populaţiei.

(3) Consiliile raionale cooperează cu consiliile locale şi municipale în vederea asigurării şi dezvoltării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic raional şi a corelării acestuia cu transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic local/municipal.

(4) Consiliile locale, municipale şi raionale au obligaţia să asigure un tratament egal şi nediscriminatoriu, într-un mediu concurenţial şi transparent, pentru toţi operatorii de transport rutier.

 

Art.13. – Consiliile raionale, în contextul necesităţii organizării transportului rutier contra cost în trafic raional:

a) aprobă şi actualizează programele de transport rutier raionale după obţinerea avizului pozitiv al organului central de specialitate, în conformitate cu necesităţile de transport ale populaţiei;

b) au dreptul să acorde, în cadrul unităţii administrativ-teritoriale respective, facilităţi de transport pentru anumite categorii de persoane, asigurînd totodată şi sursele de compensare a veniturilor ratate;

c) autorizează activitatea de transport rutier contra cost de persoane prin serviciile regulate în trafic raional şi monitorizează desfăşurarea acesteia.

 

Art.14. – Consiliile locale şi municipale, în contextul necesităţii organizării transportului rutier contra cost în trafic local:

a) au dreptul să stabilească subvenţii acordate de la bugetul local şi/sau municipal, după caz, pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier pentru prestarea serviciului de transport rutier regulat în trafic local şi sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului;

b) au dreptul să acorde, în cadrul unităţii administrativ-teritoriale respective, facilităţi de transport pentru anumite categorii de persoane, asigurînd totodată şi sursele de compensare a veniturilor ratate;

c) elaborează, aprobă şi actualizează, după competenţă, programele de transport rutier locale în conformitate cu necesităţile de transport ale populaţiei;

d) autorizează activitatea de transport rutier contra cost de persoane prin serviciile regulate în trafic local şi municipal, după caz, şi monitorizează desfăşurarea acesteia;

e) organizează serviciile de transport electric;

f) elaborează şi aprobă planuri de mobilitate urbană;

g) aprobă tarifele pentru serviciile regulate de transport rutier contra cost de persoane în trafic municipal şi/sau local.

 

Art.15. – Autorităţile administraţiei publice locale, în raporturile cu operatorii de transport rutier care prestează serviciile de transport rutier contra cost în trafic local, municipal sau raional, au următoarele competenţe:

a) să convoace şedinţe cu operatorii de transport rutier în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru soluţionarea problemelor apărute, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) să monitorizeze periodic modul de prestare a serviciilor de transport rutier contra cost de persoane în trafic local, municipal şi raional, după competenţă;

c) în cazul constatării unor încălcări, să sesizeze Agenţia în vederea retragerii autorizaţiilor acordate;

d) să solicite motivat organelor competente anularea regimului de înregistrare, autorizare sau notificare.

[Art.15 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

TITLUL III

ACCESUL LA ACTIVITATEA DE TRANSPORT RUTIER

Capitolul 1

TRANSPORTUL RUTIER CONTRA COST

Art.16. – Întreprinderea înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova care intenţionează să desfăşoare activitatea de operator de transport rutier este inclusă în Registrul operatorilor de transport rutier dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile privind:

a) existenţa unei baze tehnico-materiale;

b) buna reputaţie;

c) capacitatea financiară;

d) competenţa profesională.

[Art.16 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.17.– Condiţia privind existenţa unei baze tehnico-materiale se consideră îndeplinită dacă întreprinderea întruneşte cumulativ următoarele cerinţe:

a) are un sediu, în incinta căruia se efectuează operaţiuni tehnologice, se dirijează activitatea de transport, se păstrează documentele de lucru, în special documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, precum şi documentele prevăzute la art.48 la care trebuie să aibă acces autorităţile de control în scopul verificării respectării legislaţiei în vigoare. Întreprinderea poate avea mai multe filiale în care se pot păstra documentele privind activităţile operaţionale şi tehnologice pentru trimestrul în curs şi trimestrul precedent. Fiecare dintre aceste filiale va fi declarată la Agenţie în termen de cel mult 10 zile de la data începerii activităţii în incinta ei, cu indicarea adresei poştale, a activităţilor care vor fi efectuate şi coordonate din acest sediu şi a orarului de lucru;

b) dispune de cel puţin un vehicul rutier;

c) deţine în proprietate sau în leasing financiar cel puţin o treime din vehiculele rutiere de care dispune, dar nu mai puţin de o unitate;

d) desfăşoară operaţiunile de deservire tehnică a vehiculelor rutiere deţinute, permanent şi eficient, cu echipamente şi instalaţii tehnice corespunzătoare, într-un atelier de autoservice, în conformitate cu prezentul cod şi cu Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice.

[Art.17 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.17 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.18. – (1) Condiţia privind buna reputaţie a unei întreprinderi se consideră a fi îndeplinită atunci cînd managerul de transport rutier sau întreprinderea întruneşte cumulativ următoarele cerinţe:

a) nu a fost condamnat/ă penal printr-o hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru infracţiuni economice şi/sau contra patrimoniului, pentru trafic de fiinţe umane şi/sau substanţe stupefiante sau psihotrope, pentru infracţiuni în domeniul transporturilor rutiere;

b) nu a fost sancţionat/ă contravenţional de 3 ori, în decurs de 12 luni consecutive, pentru oricare dintre contravenţiile prevăzute la alin.(3);

c) nu a fost privat/ă de dreptul de a exercita o activitate sau de a ocupa anumite funcţii conform unei hotărîri judecătoreşti definitive.

(2) Condiţia de bună reputaţie rămîne neîndeplinită pînă se produce expirarea prescripţiei de executare a sancţiunii contravenţionale, stingerea antecedentelor penale sau reabilitarea.

(3) În sensul prezentului cod, se consideră contravenţii care duc la neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie în domeniul transporturilor rutiere următoarele încălcări:

a) depăşirea cu 25% sau mai mult a limitelor maxime ale perioadei de conducere de 6 zile sau de două săptămîni;

b) depăşirea cu 50% sau mai mult, pe parcursul unei zile de lucru, a limitei maxime a perioadei de conducere, fără o pauză sau fără o perioadă neîntreruptă de repaus de cel puţin 4,5 ore;

c) lipsa tahografului şi/sau a limitatorului de viteză sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările aparatului de înregistrare şi/sau ale dispozitivului de limitare a vitezei, falsificarea foilor de înregistrare ori a datelor descărcate de pe tahograf şi/sau de pe cartela tahografică a conducătorului auto;

d) transportarea de mărfuri periculoase interzise pentru transportare sau care sînt transportate în condiţii de izolare interzise sau neaprobate sau fără identificarea acestora ca mărfuri periculoase marcată pe vehicul, creînd un risc imediat pentru siguranţa circulaţiei rutiere;

e) efectuarea transportului cu un vehicul rutier cu o deficienţă serioasă la nivelul sistemului de frînare, al mecanismului de direcţie, al roţilor/pneurilor, al suspensiei sau al şasiului, care ar crea un risc imediat pentru siguranţa circulaţiei rutiere, constatată în modul corespunzător la o staţie de inspecţie tehnică periodică;

f) transportul de persoane sau de mărfuri de către întreprindere în lipsa autorizaţiilor şi documentelor obligatorii pentru tipul de transport efectuat;

g) transportul de mărfuri cu depăşirea cu cel puţin 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule rutiere cu o încărcătură utilă admisibilă care depăşeşte 12 tone sau cu cel puţin 25% pentru vehicule rutiere cu o încărcătură utilă admisibilă care nu depăşeşte 12 tone.

[Art.18 modificat prin Legea nr.164 din 20.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

 

Art.19. – (1) Condiţia privind capacitatea financiară se consideră a fi îndeplinită atunci cînd întreprinderea poate, în orice moment, să facă faţă obligaţiilor sale financiare pe parcursul exerciţiului financiar anual.

(2) Pentru operatorii de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport rutier în trafic internaţional, condiţia privind capacitatea financiară se consideră a fi îndeplinită dacă aceştia pot demonstra, la solicitarea organelor de control abilitate, că dispun de capital social şi suplimentar, rezerve şi total active imobilizate în valoare totală de:

a) cel puţin 9000 de euro pentru un singur vehicul rutier utilizat şi de cel puţin 5000 de euro pentru fiecare dintre vehiculele rutiere utilizate suplimentar, pentru care se solicită înregistrare corespunzătoare, confirmată prin extrasul din Registrul operatorilor de transport rutier – în cazul operatorilor de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport rutier de mărfuri în trafic internaţional în baza autorizaţiilor multilaterale CEMT şi al operatorilor de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional în baza carnetelor INTERBUS;

b) cel puţin 2000 de euro pentru un singur vehicul rutier utilizat şi de cel puţin 1000 de euro pentru fiecare dintre vehiculele rutiere utilizate suplimentar, pentru care se solicită înregistrare corespunzătoare, confirmată prin extrasul din Registrul operatorilor de transport rutier – în cazul operatorilor de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport rutier în trafic internaţional, cu excepţia celor specificaţi la lit.a).

(3) Pentru operatorii de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport rutier în trafic internaţional, îndeplinirea condiţiei privind capacitatea financiară se demonstrează în baza conturilor anuale ale întreprinderii sau a ultimului bilanţ contabil înregistrat la organele de statistică ori în baza unui certificat eliberat de una sau mai multe bănci ori de alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare, care garantează pentru întreprinderea dată printr-o garanţie personală şi solidară pentru sumele stabilite la alin.(2) lit.a) şi b).

(4) Valoarea în valută naţională a sumelor indicate la alin.(2) lit.a) şi b) se stabileşte în fiecare an conform cursului valutar publicat de Banca Naţională a Moldovei în prima zi lucrătoare din luna octombrie. Acest curs se aplică pe durata anului calendaristic următor începînd cu data de 1 ianuarie.

[Art.19 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.19 în redacţia Legii nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.20. – (1) Condiţia privind competenţa profesională a întreprinderii se consideră a fi îndeplinită dacă managerul de transport rutier al acesteia este titular al unui certificat de competenţă profesională eliberat în condiţiile art.43.

(2) Certificatul de competenţă profesională reprezintă dovada deţinerii nivelului necesar de cunoştinţe stabilit şi se acordă în urma unei examinări scrise obligatorii.

 

Art.21. – (1) Întreprinderea care doreşte să desfăşoare activitatea de operator de transport rutier notifică Agenţia în privinţa desemnării în calitate de manager de transport rutier a cel puţin unei persoane fizice care îndeplineşte condiţiile de competenţă profesională şi bună reputaţie.

(2) Managerul de transport rutier trebuie să coordoneze în mod efectiv şi permanent activitatea de transport rutier a întreprinderii, să fie angajat al întreprinderii şi remunerat de aceasta.

(3) În exercitarea funcţiei sale, managerul de transport rutier are obligaţia şi răspunde de asigurarea respectării legislaţiei în vigoare la derularea operaţiunilor de transport rutier.

(4) În situaţia în care persoana desemnată în calitate de manager de transport rutier al întreprinderii nu mai exercită această funcţie sau nu mai îndeplineşte condiţiile privind competenţa profesională şi buna reputaţie, operatorul de transport rutier are obligaţia înlocuirii acesteia în termen de 30 de zile. În această perioadă condiţiile de competenţă profesională şi bună reputaţie se consideră îndeplinite.

[Art.21 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Capitolul 2

ÎNREGISTRAREA OFICIALĂ A OPERATORILOR

DE TRANSPORT RUTIER

[Denumirea cap.2 în redacţia Legii nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.22. – (1) Prestarea serviciilor de transport rutier contra cost este condiţionată de notificare şi de înregistrarea prealabilă.

(2) Operatorii de transport rutier au dreptul să iniţieze activitatea de transport rutier după expirarea a 10 zile lucrătoare de la data notificării.

[Art.22 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.23. – (1) Înregistrarea oficială a operatorului de transport rutier se efectuează în baza notificării depuse la Agenţie de către operator cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de începerea activităţii de transport rutier. Notificarea va cuprinde datele de identificare a operatorului, tipul de transport rutier pe care intenţionează să îl practice. În baza notificării, operatorul va declara pe propria răspundere întrunirea cerinţelor stabilite de prezentul cod pentru iniţierea şi desfăşurarea tipului de transport specificat în notificare şi, după caz, va solicita un control inopinat din partea Agenţiei pentru a fi atestate capacităţile notificate şi întrunirea declarată a cerinţelor. Modul şi forma notificării se aprobă de Guvern, cu respectarea prevederilor prezentului cod.

(2) La notificare se anexează, în original sau în copii autentificate prin semnătura operatorului de transport rutier, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare, următoarele documente:

a) actele persoanei desemnate în calitate de manager de transport rutier, şi anume:

– contractul individual de muncă din care să rezulte că persoana respectivă este angajată în funcţia de manager de transport rutier;

– certificatul de competenţă profesională valabil;

– declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie, conform art.18;

b) declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiei de capacitate financiară, în cazurile aplicabile, pentru vehiculele rutiere pentru care se solicită extrase din Registrul operatorilor de transport rutier;

c) titlul de proprietate sau contractul de locaţiune a imobilului care serveşte drept sediu real şi efectiv, conform art.17 lit.a);

d) certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere deţinute în proprietate, locaţiune sau în leasing financiar şi utilizate de întreprindere, pentru care se solicită extrase din Registrul operatorilor de transport rutier.

(3) Agenţia este obligată să recepţioneze şi să înregistreze notificarea, acordînd imediat o confirmare privind recepţionarea notificării sau vizînd al doilea exemplar al notificării, cu indicarea datei şi cu semnătura reprezentantului Agenţiei responsabil de recepţionarea notificărilor. În cazul gradului sporit de risc al operatorului de transport rutier sau în cazul prezentării unor informaţii incerte, care necesită a fi verificate suplimentar, Agenţia, în cel mult 10 zile lucrătoare, poate să efectueze o vizită de control în conformitate cu Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, în urma căreia va elibera procesul-verbal de control în care se va constata conformarea cu cerinţele prezentului cod sau se va prescrie înlăturarea neconformităţilor depistate.

(4) Notificarea unor date eronate sau incomplete atrage nulitatea întregii notificări şi, respectiv, ilegalitatea activităţii în domeniul transporturilor rutiere. Dacă notificarea sau înregistrarea ulterioară se constată a fi nulă, Agenţia, în termen de 5 zile lucrătoare de la constatare, informează în scris persoana fizică sau juridică care a efectuat notificarea.

(5) Notificarea se consideră efectuată la data confirmării acesteia de către Agenţie. În decursul a 10 zile lucrătoare de la notificare, Agenţia va înregistra persoana care a efectuat notificarea în Registrul operatorilor de transport rutier şi va comunica acesteia faptul înregistrării.

(6) În cazul în care Agenţia nu a iniţiat un control în urma notificării şi/sau nu a eliberat procesul-verbal de control în decursul a 10 zile lucrătoare de la depunerea notificării, survine principiul aprobării tacite şi exemplarul de notificare pe care se confirmă recepţionarea notificării substituie procesul-verbal de control sau extrasul din Registrul operatorilor de transport rutier pînă la data la care Agenţia va elibera, în modul corespunzător, procesul-verbal de control sau extrasul din Registru.

(7) Agenţia este obligată, la solicitarea persoanei înregistrate, să acorde acesteia, în formă scrisă, gratis, în cel mult 3 zile lucrătoare de la recepţionarea solicitării respective, extras din Registrul operatorilor de transport rutier şi cîte un exemplar pentru fiecare vehicul rutier indicat în notificare. Solicitarea de extrase din Registru se transmite atît prin notificarea iniţială, cît şi prin informarea despre modificările survenite ulterior. Extrasul din Registrul operatorilor de transport rutier se eliberează în formă de document electronic. La cererea solicitantului se eliberează şi un exemplar pe suport de hârtie.

(71) În cazul serviciilor de transport rutier de persoane în regim de taxi, extrasul din Registrul operatorilor de transport rutier pentru întreprindere se eliberează gratis, în cel mult 3 zile lucrătoare de la recepţionarea solicitării respective. În cazul vehiculelor rutiere indicate în notificare, extrasele se eliberează după dotarea acestora în conformitate cu prevederile art.81.

(8) După iniţierea activităţii, operatorii de transport rutier sînt obligaţi să informeze Agenţia despre orice modificare a datelor cuprinse în notificare sau în documentele anexate la notificare, în decursul a cel mult 10 zile de la data survenirii schimbărilor.

[Art.23 alin.(7) completat prin Legea nr.175 din 11.11.2021, în vigoare 10.01.2022]

[Art.23 completat prin Legea nr.272 din 29.11.2018, în vigoare 12.01.2019]

[Art.23 în redacţia Legii nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.23 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

[Art.24 abrogat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.24 completat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.25. – (1) Înregistrarea operatorilor de transport rutier se efectuează pe termen nelimitat, în mod gratuit şi este condiţionată de respectarea continuă a cerinţelor stabilite de prezentul cod.

(2) Înregistrarea se modifică în conformitate cu informaţia transmisă de operatorul de transport rutier prin notificarea corespunzătoare.

(3) Pentru a putea opera şi cu alte autovehicule decît cele notificate iniţial, precum şi pentru a obţine autorizaţiile de transport rutier prevăzute de prezentul cod, operatorul de transport rutier este obligat să înregistreze autovehiculele şi remorcile pe care intenţionează să le utilizeze suplimentar.

(4) Pentru înregistrarea în Registrul operatorilor de transport rutier, inclusiv în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”, a autovehiculului, remorcii sau autobuzului pe care operatorul de transport rutier intenţionează să îl utilizeze suplimentar, la notificarea corespunzătoare se anexează certificatul de înmatriculare al vehiculului rutier respectiv (în original sau în copie autentificată prin semnătura operatorului de transport rutier).

(5) Dacă operatorul de transport rutier intenţionează să solicite autorizaţii de transport rutier, suplimentar la cele indicate la alin.(4), vor fi transmise următoarele documente:

a) certificatele CEMT de conformitate de categoriile A şi B, în original sau în copie autentificată prin semnătura operatorului de transport rutier;

b) certificatul CEMT pentru condiţiile controlului tehnic al autovehiculelor şi remorcilor, în original sau în copie autentificată prin semnătura operatorului de transport rutier;

c) pentru remorci – certificatul CEMT pentru condiţiile controlului tehnic al autovehiculelor şi remorcilor şi certificatul CEMT de corespundere a remorcii sau semiremorcii cu cerinţele de siguranţă.

[Art.25 în redacţia Legii nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.26. – Pierderea sau deteriorarea extrasului din Registrul operatorilor de transport rutier nu condiţionează existenţa dreptului apărut prin notificare şi confirmat prin înregistrarea oficială. Pentru a desfăşura activitatea de transport rutier supusă notificării şi înregistrării nu este obligatorie deţinerea confirmărilor pe purtător de hîrtie, faptul notificării putînd fi declarat de către operatorul de transport rutier în formă liberă.

[Art.26 în redacţia Legii nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.27. – (1) Înregistrarea oficială oferă titularului dreptul să desfăşoare, fără obţinerea oricărei alte autorizări, următoarele activităţi de transport rutier în trafic naţional:

a) transport rutier contra cost de mărfuri;

b) transport rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;

c) transport rutier contra cost de persoane în regim de taxi.

Totodată, titularul poate solicita dreptul de a activa în condiţiile regimului de autorizare a serviciilor regulate de transport rutier de persoane.

(2) Înregistrarea oficială oferă titularului dreptul să desfăşoare, fără obţinerea oricărei alte autorizări, dacă tratatele şi acordurile internaţionale bilaterale şi/sau multilaterale nu prevăd altfel, următoarele activităţi de transport rutier în trafic internaţional:

a) transport rutier contra cost de mărfuri;

b) transport rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale;

c) transport rutier contra cost de persoane în regim de taxi;

d) transport de colete.

Totodată, titularul poate solicita dreptul de a activa în condiţiile regimului de autorizare a serviciilor regulate de transport rutier de persoane.

(3) Înregistrarea oficială oferă titularului dreptul de a efectua transport rutier în cont propriu.

[Art.27 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.28. – (1) Suspendarea înregistrării sau radierea din Registrul operatorilor de transport rutier se iniţiază de către Agenţie în conformitate cu Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, printr-o procedură similară celei de suspendare sau retragere a actelor permisive. Suspendarea înregistrării sau radierea din Registru a operatorilor de transport rutier se iniţiază ori se aplică de Agenţie în cadrul controlului de stat, în calitate de măsură restrictivă, în modul şi în limitele stabilite de Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

(2) La cererea operatorului de transport rutier sau în cazul radierii acestuia de către Agenţia Servicii Publice, precum şi în cazul în care se constată nulitatea notificării, Agenţia Naţională Transport Auto suspendă înregistrarea sau radiază operatorul din Registrul operatorilor de transport rutier fără a se adresa în instanţa de judecată.

(3) Agenţia este obligată, în termen de 3 zile lucrătoare, să informeze în scris persoana fizică sau juridică despre suspendarea înregistrării sau radiere.

(4) În alte cazuri decît cele prevăzute la alin.(2), radierea poate fi aplicată în corespundere cu alin.(1) numai dacă operatorul de transport rutier a comis încălcări foarte grave ale obligaţiilor expres indicate în legislaţie, care nu pot fi înlăturate într-un termen proxim, ci doar în condiţii de încetare sau suspendare a activităţii, şi care conduc sau pot conduce la prejudicii considerabile, directe, iminente şi imediate pentru alţi agenţi economici sau consumatori. Suspendarea înregistrării sau radierea poate fi efectuată în cazurile expres stabilite de prezentul cod, precum şi în următoarele cazuri suplimentare:

a) constatarea, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, conform legii, a faptului că operatorul de transport rutier/întreprinderea a fost implicat/implicată în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de contrabandă;

b) săvîrşirea, în decursul a 12 luni consecutive, a mai mult de 5 încălcări, constatate prin prescripţii emise de Agenţie, ale regulilor de transportare a coletelor;

c) săvîrşirea, în decursul a 12 luni consecutive, a mai mult de 5 încălcări, constatate prin prescripţii emise de Agenţie, ale prevederilor art.81, 82 şi 84.

(5) Operatorilor de transport rutier radiaţi li se retrag şi autorizaţiile emise în cadrul regimului de autorizare. Aceşti operatori nu pot fi reînregistraţi timp de 6 luni din momentul radierii.

[Art.28 în redacţia Legii nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.28 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.29. – În cazul în care se constată că condiţia privind capacitatea financiară, în cazurile aplicabile, nu mai este îndeplinită pentru toate autovehiculele pentru care s-au eliberat extrase din Registrul operatorilor de transport rutier, operatorul de transport rutier are obligaţia să depună la Agenţie, în termen de maximum 30 de zile de la data constatării, un număr de extrase din Registru egal cu numărul autovehiculelor pentru care această condiţie nu este îndeplinită. În caz contrar, Agenţia va iniţia procedura de suspendare a înregistrării în conformitate cu Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

[Art.29 în redacţia Legii nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.29 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.30. – (1) În cazul în care se constată că una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute la art.16 din prezentul cod nu mai sînt îndeplinite, Agenţia emite prescripţii de regularizare, stabilind un termen pentru remedierea situaţiei, după cum urmează:

a) un termen de maximum 2 luni – pentru recrutarea unui nou manager de transport, în caz de deces sau incapacitate fizică a managerului de transport rutier sau în cazul în care managerul de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţiile de bună reputaţie sau de competenţă profesională;

b) un termen de maximum 2 luni – atunci cînd întreprinderea trebuie să aducă dovada că are un sediu real şi stabil;

c) un termen de maximum 2 luni – în cazul neîndeplinirii condiţiei privind capacitatea financiară, pentru a demonstra că această condiţie va fi din nou îndeplinită în mod permanent.

Termenul maxim acordat pentru lichidarea încălcărilor nu poate depăşi cumulativ 6 luni de zile.

(2) În termenele menţionate la alin.(1), operatorul de transport rutier este obligat să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) În cazul constatării încălcărilor privind condiţiile de activitate stabilite de prezentul cod şi al imposibilităţii acordării unui nou termen pentru înlăturarea acestora, Agenţia iniţiază procedura de suspendare a înregistrării în modul stabilit la art.28.

(4) Pe perioada suspendării înregistrării, operatorul de transport rutier nu este în drept să desfăşoare activităţi de transport rutier.

[Art.30 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.31. – (1) Agenţia dezvoltă şi actualizează Registrul operatorilor de transport rutier (în continuare – Registru), care este public şi care poate fi accesat şi consultat, în formă electronică, în mod gratuit, de către toţi operatorii de transport rutier, precum şi de către autorităţile publice.

(2) Registrul este fondat şi gestionat, în formă electronică, în baza sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport”.

(3) În scopul garantării caracterului confidenţial al datelor cu caracter personal, în cadrul activităţilor de recepţionare a notificărilor, de ţinere a Registrului şi de acordare a accesului la acesta, Agenţia va aproba măsurile organizatorico-tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

[Art.31 în redacţia Legii nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

[Cap.21 (art.311-3150) introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

Capitolul 21

REGIMUL DE AUTORIZARE A SERVICIILOR

DE TRANSPORT RUTIER

Art.311. – (1) În toate cazurile, autorizaţiile de transport rutier şi duplicatele acestora se eliberează în formă de documente electronice, transmise la adresele electronice ale solicitanţilor, dacă aceasta sunt indicate, cu respectarea, după caz, a rigorilor cu privire la documentul electronic stabilite de lege. În situaţiile în care eliberarea originalului autorizaţiei de transport rutier pe suport de hârtie este cerută de solicitant sau impusă expres de legea care reglementează regimul juridic al actului permisiv respectiv ori de un tratat/acord internaţional, pe lângă emiterea actului pe suport de hârtie se eliberează şi un exemplar în formă de document electronic sau, după caz, o confirmare oficială în format electronic despre emiterea actului permisiv. Agenţia nu poate solicita confirmarea recepţionării actului permisiv prin semnătură olografă în borderoul sau registrul Agenţiei, fie prin orice tip de document pe suport de hârtie, în cazul în care nu s-a cerut sau nu s-a impus de lege eliberarea pe suport de hârtie a actului permisiv.

(2) Autorizaţiile de transport rutier sunt eliberate exclusiv prin intermediul sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport”, contra costului stabilit şi în limita stocului disponibil, operatorilor de transport rutier înregistraţi în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”, cu respectarea principiilor de repartizare stabilite.

[Art.311 în redacţia Legii nr.175 din 11.11.2021, în vigoare 10.01.2022]

[Art.311 modificat prin Legea nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

Art.312. – Autorizaţiile de transport rutier se eliberează:

a) operatorilor de transport rutier înregistraţi în Registru, care efectuează operaţiuni de transport rutier pe teritoriul unui alt stat cu vehicule rutiere înmatriculate în Republica Moldova;

b) operatorilor de transport rutier care efectuează servicii de transport rutier de persoane pe teritoriul Republicii Moldova;

c) după caz, persoanelor fizice.

 

Art.313.– Agenţia asigură evidenţa formularelor autorizaţiilor de transport rutier prin intermediul sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport”.

 

Art.314. – Autorizaţiile pentru transportul rutier de mărfuri în trafic internaţional pot impune restricţii privind utilizarea vehiculelor rutiere în corespundere cu anumite norme ecologice.

 

Art.315. – Autorizaţiile care impun restricţii ecologice pot fi utilizate şi pentru vehicule rutiere de o categorie ecologică superioară.

 

Secţiunea 1

Administrarea sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport”

Art.316.– Pentru a beneficia de serviciile de eliberare a autorizaţiilor oferite de către Agenţie, operatorii de transport rutier, precum şi persoanele fizice trebuie să parcurgă următoarele etape:

a) înregistrarea operatorilor de transport rutier în Registru în baza sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport”;

b) înregistrarea vehiculului rutier în Registru în baza sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport”;

c) depunerea cererii de solicitare în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” cu indicarea tipului şi a cantităţii de autorizaţii solicitate;

d) efectuarea plăţii pentru autorizaţiile solicitate, în termen de 72 de ore din momentul notificării privind decizia de repartizare a autorizaţiei;

e) îndeplinirea cerinţei de restituire a autorizaţiilor către Agenţie, în cazul în care aceasta este aplicabilă;

f) prezentarea la ghişeul unic al Agenţiei pentru ridicarea autorizaţiilor solicitate, în termen de 5 zile lucrătoare din momentul efectuării plăţii pentru acestea, cu excepţia cazurilor în care este prevăzută/solicitată livrarea acestora.

[Art.316 modificat prin Legea nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

Art.317. – (1) Autorizaţiile cu stoc limitat sînt primite de către Agenţie pe bază de reciprocitate, în baza acordurilor bilaterale la care Republica Moldova este parte.

(2) Formularele autorizaţiilor cu stoc nelimitat sînt tipărite de către Agenţie în baza analizei solicitărilor parvenite pe parcursul perioadelor precedente.

 

Art.318. – Normele privind administrarea sistemului informaţional „e- Autorizaţie transport”, condiţiile de înregistrare în sistem, condiţiile de eliberare şi de utilizare a autorizaţiilor de transport rutier în traficul internaţional de mărfuri, nereglementate prin prezentul cod sau prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, se aprobă de către Guvern.

[Art.318 în redacţia Legii nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

[Art.319-3111 abrogate prin Legea nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

Art.3112. – (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal la eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transport rutier se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei ce reglementează protecţia datelor cu caracter personal.

(2) În cazul producerii incidentelor de securitate în cadrul sistemelor informaţionale de evidenţă, administratorul sistemului va întreprinde măsurile necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, va efectua analiza acestuia şi va înlătura cauzele incidentului de securitate, cu informarea, în termen de 24 de ore din momentul producerii incidentului de securitate, a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. Totodată, în cadrul controalelor efectuate de Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, persoanele responsabile sînt obligate să ofere suportul necesar şi să asigure accesul la informaţiile relevante obiectului controlului.

 

Secţiunea a 2-a

Cerinţe suplimentare aplicabile eliberării autorizaţiilor unitare şi

multiple de transport rutier în traficul internaţional de mărfuri”.

[Denumirea secţiunii în redacţia Legii nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

Art.3113.– Vehiculele rutiere din parcul eligibil al operatorilor de transport rutier înregistrate în Registru se împart pe categorii conform normelor juridice stabilite de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte sau de legislaţia naţională.

[Art.3113 în redacţia Legii nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

Art.3114.– Autorizaţiile de transport rutier în traficul internaţional de mărfuri de un anumit tip şi de o anumită categorie se repartizează operatorilor de transport rutier proporţional, în funcţie de parcul eligibil al fiecăruia, în corespundere cu prevederile art.318.

[Art.3114 în redacţia Legii nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

[Art.3115-3116 abrogate prin Legea nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

[Art.3116 modificat prin Legea nr.302 din 30.11.2018, în vigoare 12.12.2018]

 

Art.3117.– (1) Agenţia va afişa în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” disponibilul de autorizaţii de transport rutier internaţional de mărfuri, pe state, tipuri şi categorii, conform situaţiei la zi, precum şi lista autorizaţiilor eliberate, cu indicarea denumirii operatorului de transport rutier căruia i-au fost eliberate autorizaţiile.

(2) Operatorul de transport rutier înregistrat în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” va avea acces la portalul extern al acestuia în orice moment, în baza datelor personale de identificare, putând accesa informaţii privind parcul propriu, autorizaţiile disponibile, cererile depuse şi valabilitatea acestora, precum şi toate autorizaţiile eliberate/restituite.

[Art.3117 modificat prin Legea nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

Art.3118.– (1) Cererile de solicitare a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de mărfuri se înregistrează automat în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” în ordine cronologică, cu indicarea datei şi orei de primire.

[Art.3118 alin.(2) abrogat prin Legea nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

[Art.3119 abrogat prin Legea nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

Art.3120.– În caz de pierdere, furt sau distrugere a autorizaţiei de transport rutier în traficul internaţional de mărfuri, operatorul de transport rutier:

a) în termen de 10 zile lucrătoare din momentul în care a aflat despre incident, notifică în acest sens Agenţia printr-un înscris sau prin mijloace electronice de comunicare, cu aplicarea semnăturii electronice, sau prin sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”;

b) în termen de 20 de zile din momentul în care a aflat despre incident, prezintă Agenţiei o explicaţie detaliată asupra incidentului, cu dovezi concludente, potrivit procedurii stabilite la lit.a). Actele eliberate în acest sens de către organele competente străine vor fi prezentate traduse în limba română de către un traducător autorizat. Până la prezentarea dovezilor incidentului, autorizaţia rămâne înregistrată pe numele operatorului de transport rutier.

[Art.3120 în redacţia Legii nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

[Art.3121-3122 abrogate prin Legea nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

Art.3123. – (1) Se interzice utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de mărfuri pentru efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizaţie.

(2) Se interzice utilizarea autorizaţiilor declarate pierdute, furate, distruse şi a celor false.

(3) Se interzice utilizarea autorizaţiilor cu deteriorări sau cu modificări efectuate de către operatorii de transport rutier.

 

Art.3124. – (1) În cazul transmiterii autorizaţiei de transport rutier internaţional de mărfuri, unitară sau multiplă, altui operator de transport rutier, operatorii de transport rutier implicaţi sînt suspendaţi din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”, din momentul constatării, după cum urmează:

a) la prima încălcare (o autorizaţie) – pe o perioadă de 1 lună;

b) pentru încălcări repetate pe parcursul aceluiaşi an calendaristic – pe o perioadă de 3 luni.

(2) În cazul utilizării fără acordul Agenţiei a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de mărfuri eliberate cu indicarea numărului de înmatriculare al vehiculului rutier pentru alt vehicul decît cel menţionat în autorizaţie, operatorul de transport rutier este suspendat din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”, din momentul constatării, pentru tipul dat de autorizaţii, după cum urmează:

a) la prima încălcare – pe o perioadă de 1 lună;

b) pentru încălcări repetate – pe o perioadă de 3 luni.

(3) În cazul utilizării autorizaţiilor de transport rutier internaţional de mărfuri la efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizaţie, operatorului de transport rutier i se vor aplica, din momentul constatării, pentru tipul dat de autorizaţii următoarele sancţiuni:

a) la prima încălcare – avertizare;

b) la a doua încălcare – suspendarea din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” pe o perioadă de 1 lună;

c) pentru încălcări ulterioare – suspendarea din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” pe o perioadă de 3 luni.

(4) În cazul declarării repetate a pierderii, furtului sau distrugerii autorizaţiilor de transport rutier internaţional de mărfuri, unitare şi/sau multiple, ori al utilizării autorizaţiilor pierdute, furate, distruse, deteriorate şi/sau modificate, precum şi în cazul nerestituirii autorizaţiilor în termenul stabilit sau al utilizării acestora cu depăşirea termenului stabilit, parcul eligibil al operatorului de transport rutier, calculat la repartizare, se va diminua pentru următoarele 12 luni din momentul constatării, pentru tipul dat de autorizaţii, după cum urmează:

a) la a doua încălcare – cu 5% din numărul vehiculelor rutiere;

b) la a treia încălcare – cu 10% din numărul vehiculelor rutiere;

c) la a patra încălcare – cu 20% din numărul vehiculelor rutiere;

d) la a cincea încălcare – cu 30% din numărul vehiculelor rutiere.

(5) În cazul nerestituirii în termenul stabilit a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de mărfuri, unitare şi/sau multiple, operatorului de transport rutier nu îi vor fi eliberate autorizaţii de acelaşi tip.

(6) În cazul utilizării autorizaţiilor de transport rutier internaţional de mărfuri, unitare şi/sau multiple, false, operatorul de transport rutier este suspendat din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” pe o perioadă de 1 lună din momentul constatării.

(7) Pentru tipul de autorizaţii de transport rutier internaţional de mărfuri cu stocul epuizat în momentul constatării abaterii, măsurile de sancţionare se aplică din momentul suplinirii stocului cu acest tip de autorizaţii.

(8) Se interzice restituirea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de mărfuri, unitare şi/sau multiple, neutilizate în termenul de valabilitate a acestora.

 

Art.3125. – (1) Măsurile de sancţionare care conduc la suspendarea sau retragerea autorizaţiei deţinute se aplică de către instanţa de judecată în corespundere cu prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

(2) Măsurile de sancţionare care nu conduc la suspendarea sau retragerea autorizaţiei deţinute sau a înregistrării oficiale se aplică de Agenţie. În cazul dezacordului cu măsura de sancţionare aplicată, operatorul de transport rutier este în drept să o conteste în instanţa de judecată în conformitate cu procedurile stabilite de legislaţia în vigoare.

(3) Suspendarea înregistrării în Registru şi suspendarea din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” se iniţiază şi se aplică în condiţiile art.28.

 

Secţiunea a 3-a

Autorizaţiile CEMT

Art.3126. – (1) Autorizaţiile CEMT se atribuie Republicii Moldova anual, conform criteriilor FIT, în vederea facilitării transportului rutier de mărfuri în trafic internaţional şi a utilizării mai eficiente a autovehiculelor.

(2) Autorizaţiile CEMT pot fi utilizate doar pentru intrarea-ieşirea în/din statele membre ale CEMT şi/sau tranzitarea acestora în cadrul transportului rutier de mărfuri în trafic internaţional.

(3) Pe durata valabilităţii autorizaţiei CEMT, operatorul de transport rutier are dreptul la un număr nelimitat de curse, cu respectarea condiţiei ca numărul de curse consecutive cu încărcătură ce pot fi efectuate în afara Republicii Moldova să fie de cel mult 3, dacă rezoluţia CEMT nu prevede altfel.

(4) După efectuarea de către un autovehicul a cel mult 3 curse cu încărcătură în afara Republicii Moldova, operatorul de transport rutier este obligat să asigure întoarcerea autovehiculului respectiv pe teritoriul Republicii Moldova pentru efectuarea unei operaţiuni de transport (încărcare şi/sau descărcare). Cursele fără încărcătură în afara Republicii Moldova nu se iau în considerare.

(5) Autorizaţiile CEMT permit efectuarea operaţiunilor de transport rutier cu respectarea condiţiei ca prima cursă să fie efectuată cu încărcătură între statul de reşedinţă (stat membru al CEMT) şi un alt stat membru.

 

Art.3127. – Autorizaţia CEMT nu poate fi utilizată:

a) pentru transportul rutier de mărfuri efectuat între un stat membru al CEMT şi un stat care nu este membru al CEMT;

b) pentru efectuarea transportului rutier de mărfuri între două puncte de încărcare-descărcare aflate pe teritoriul aceluiaşi stat, altul decît Republica Moldova (cabotaj);

c) pentru derularea a mai mult de 3 curse consecutive cu încărcătură între statele membre ale CEMT, fără intrare pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Art.3128. – Autorizaţiilor CEMT li se aplică regulile generale de eliberare a autorizaţiilor de transport rutier în trafic internaţional, conform prevederilor art.318.

[Art.3128 în redacţia Legii nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

Art.3129. – Pentru transporturile liberalizate prevăzute de rezoluţia CEMT, deţinerea autorizaţiei CEMT nu este necesară.

 

Art.3130. – (1) Comisia CEMT este constituită anual, până în ultima zi lucrătoare a decadei a doua a lunii septembrie, prin ordinul organului central de specialitate, aceasta având următoarele atribuţii:

a) validează lista cererilor depuse de către operatorii de transport rutier pentru participarea la repartizarea autorizaţiilor CEMT în vederea corespunderii acestora cu condiţiile de alocare a autorizaţiilor CEMT şi asigură publicarea pe portalul extern al Agenţiei, până în data de 20 noiembrie, a listei operatorilor de transport rutier admişi la repartizarea autorizaţiilor CEMT;

b) examinează contestaţiile depuse de către operatorii de transport rutier referitoare la îndeplinirea condiţiilor de admitere la repartizarea autorizaţiilor CEMT, precum şi contestaţiile depuse în toate fazele de repartizare a acestor autorizaţii, în conformitate cu prezentul cod.

(2) Comisia CEMT este compusă, pe principiul parităţii dintre mediul privat şi cel public, din:

a) 50% membri – reprezentanţi ai organului central de specialitate, unul dintre ei având calitatea de preşedinte al Comisiei, şi reprezentanţi ai Agenţiei, toţi cu drept de vot;

b) 50% membri – reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale de profil reprezentative (câte un reprezentant de la fiecare asociaţie), toţi cu drept de vot;

c) secretarul Comisiei, care este numit de către directorul Agenţiei şi nu are drept de vot.

(3) Numărul de membri ai Comisiei CEMT se stabileşte în funcţie de numărul de reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale de profil reprezentative, care nu pot fi mai puţin de două. Pentru a asigura o funcţionalitate minimă a Comisiei, în cazul în care există doar o singură asociaţie reprezentativă, în calitate de cea de-a doua asociaţie se va considera asociaţia cea mai apropiată de cerinţele de reprezentare. Pentru a fi incluse în ordinul de constituire a Comisiei, asociaţiile reprezentative vor prezenta actele confirmative necesare ce urmează a fi evaluate de către Agenţie şi confirmate la organul central de specialitate. Criteriile de reprezentativitate a asociaţiilor profesionale de profil şi atribuţiile secretarului Comisiei se stabilesc de către Guvern.

(4) La prima şedinţă a anului în curs se alege preşedintele Comisiei CEMT dintre reprezentanţii organului central de specialitate, printr-o majoritate simplă de voturi.

(5) Şedinţele Comisiei CEMT se convoacă de către secretarul Comisiei, prin notificarea membrilor acesteia cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de şedinţă. Notificările se transmit la adresele electronice menţionate în ordinul de constituire a Comisiei, fiind dublate prin anunţul de constituire pe pagina web oficială a Agenţiei şi la numerele de telefon ale membrilor Comisiei. Neprezentarea la şedinţă a unui membru în mod repetat se consideră aprobare tacită de către acesta a oricăror hotărâri luate de Comisie.

(6) Şedinţa Comisiei CEMT se consideră deliberativă dacă se asigură prezenţa majorităţii simple a membrilor cu drept de vot ai acesteia, cu excepţia cazului de neprezentare menţionat la alin.(5).

(7) Hotărârea Comisiei CEMT se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi în şedinţă. În caz de egalitate a voturilor, votul preşedintelui Comisiei este decisiv.

(8) Lucrările şedinţei Comisiei CEMT se consemnează într-un proces-verbal, semnat, în termen de 3 zile lucrătoare, de către membrii Comisiei prezenţi în şedinţă. În cazul aprobării hotărârilor prin procedura aprobării tacite, menţionată la alin.(5), la procesul-verbal se anexează actele ce confirmă notificarea membrilor Comisiei.

[Art.3130 în redacţia Legii nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

Art.3131. – (1) Autorizaţiile CEMT se repartizează prin intermediul sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport” operatorilor de transport rutier eligibili.

(2) Se consideră eligibili operatorii de transport rutier care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au sediul sau domiciliul în Republica Moldova;

b) sînt înregistraţi oficial în Registru, inclusiv pentru activitatea de transport rutier de mărfuri în trafic internaţional, la momentul repartizării autorizaţiilor CEMT;

c) deţin în proprietate, în leasing financiar şi/sau locaţiune cel puţin un autovehicul eligibil, cu masa totală maximă autorizată de peste 6 tone, care corespunde normelor tehnice şi de siguranţă pentru categoria de clasificare corespunzătoare categoriei respective de autorizaţii CEMT. Se admit la repartizarea autorizaţiilor CEMT doar autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova;

d) nu s-a constatat că au utilizat autorizaţii false sau că au comis mai mult de două încălcări grave ale modului de utilizare a autorizaţiilor CEMT în perioada de 365 de zile consecutive care precede data repartizării autorizaţiilor CEMT, inclusiv pe teritoriul statelor unde au fost utilizate autorizaţiile CEMT, şi/sau în alte cazuri prevăzute de prezentul cod;

e) au utilizat eficient autorizaţiile CEMT în perioada anului calendaristic în curs. Utilizare eficientă a autorizaţiilor CEMT înseamnă întrunirea uneia dintre următoarele condiţii, raportată către Agenţie:

– efectuarea, în medie, a cel puţin două curse cu încărcătură pe lună pentru fiecare autorizaţie CEMT repartizată, cu excepţia lunilor ianuarie şi februarie;

– parcurgerea, în medie, a cel puţin 3000 km pe lună, cu excepţia lunilor ianuarie şi februarie, cu încărcătură în afara teritoriului Republicii Moldova sau pe teritoriul Republicii Moldova, cînd operaţiunea de transport rutier efectuată în baza autorizaţiei CEMT începe, se termină sau este în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova.

[Art.3131 alin.(2) modificat prin Legea nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

Art.3132.– (1) Cererile şi documentele pentru participare la repartizarea autorizaţiilor CEMT se depun de către operatorul de transport rutier prin intermediul sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport”, începînd cu ultima zi lucrătoare a decadei a doua a lunii septembrie pînă în ultima zi lucrătoare a lunii octombrie.

(2) Dosarele depuse de operatorii de transport rutier vor fi înregistrate în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” în ordinea cronologică a transmiterii lor.

(3) Operatorul de transport rutier îşi asumă responsabilitatea pentru veridicitatea tuturor documentelor incluse în dosarul pentru participare la repartizarea autorizaţiilor CEMT.

(4) În cazul în care în dosarul depus sînt depistate date denaturate sau falsificate, operatorul de transport rutier respectiv este exclus, prin decizia Comisiei CEMT, din lista operatorilor de transport rutier eligibili.

 

Art.3133.– (1) Repartizarea autorizaţiilor CEMT se efectuează electronic, prin intermediul sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport”, conform cantităţii şi tipului de autorizaţii CEMT alocate Republicii Moldova pentru anul calendaristic următor, în baza solicitărilor operatorilor de transport rutier eligibili şi a parcului eligibil.

(2) În cazul în care numărul de autorizaţii CEMT solicitate este mai mare decît numărul de autorizaţii CEMT de tipul respectiv, repartizarea se face matematic, direct proporţional cu parcul eligibil, conform cererilor depuse prin intermediul sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport”, în funcţie de numărul de autorizaţii CEMT solicitate de fiecare operator de transport rutier.

(3) În cazul în care numărul de autorizaţii CEMT solicitate este mai mic decît numărul de autorizaţii CEMT de tipul respectiv, repartizarea se face prin intermediul sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport” în funcţie de parcul eligibil, iar excesul se trece în rezervă.

(4) Repartizarea autorizaţiilor CEMT urmează a fi efectuată pînă la data de 15 decembrie a anului în curs.

(5) Repartizarea autorizaţiilor CEMT nerestricţionate se efectuează ţinînd cont de numărul autorizaţiilor CEMT repartizate fiecărui operator de transport rutier şi de opţiunea solicitantului, menţionată în momentul depunerii cererii:

a) în cazul în care numărul autorizaţiilor CEMT nerestricţionate solicitate, pentru fiecare stat care aplică restricţii, este mai mare decît numărul autorizaţiilor CEMT nerestricţionate din contingentul autorizaţiilor CEMT valabile pentru anul respectiv, alocarea se face matematic, prin procedură electronică, prin intermediul sistemului „e-Autorizaţie transport”, pentru fiecare stat care aplică restricţii, în funcţie de numărul autorizaţiilor CEMT repartizate fiecărui operator de transport rutier;

b) în cazul operatorilor de transport rutier care solicită un număr de autorizaţii CEMT mai mic decît parcul care intră la repartiţie, numărul de autorizaţii CEMT nerestricţionate, pentru fiecare stat care aplică restricţii, este acelaşi cu cel primit de alţi operatori de transport rutier pentru un parc similar;

c) în cazul în care numărul autorizaţiilor CEMT nerestricţionate solicitate, pentru fiecare stat care aplică restricţii, este mai mic decît numărul autorizaţiilor CEMT din contingentul autorizaţiilor CEMT valabile pentru anul respectiv, alocarea se face direct, în funcţie de numărul autorizaţiilor CEMT repartizate.

Autorizaţiile CEMT nerestricţionate se repartizează operatorilor de transport rutier care au o activitate neîntreruptă în domeniul transporturilor rutiere internaţionale de mărfuri în ultimii 3 ani şi au efectuat transporturi de mărfuri în una din ţările restricţionate pentru care se solicită permisiunea.

(6) Autorizaţiile CEMT nerestricţionate rămase nedistribuite se alocă solicitărilor ulterioare de autorizaţii CEMT depuse în cursul anului de valabilitate a autorizaţiei CEMT, în conformitate cu procedura menţionată.

[Art.3133 alin.(4) modificat prin Legea nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

Art.3134.– (1) Ridicarea autorizaţiilor CEMT (personală sau prin livrare) de către operatorii de transport rutier se efectuează contra unei taxe, mărimea şi termenul de achitare ale acesteia fiind stabilite de Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

(2) Autorizaţiile CEMT repartizate şi neridicate în termen de 1 lună de zile de la aprobarea listei operatorilor de transport rutier cărora le-au fost repartizate autorizaţii CEMT sînt retrase şi redistribuite operatorilor de transport rutier care nu au beneficiat de autorizaţii CEMT, în ordinea cronologică de înregistrare în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”.

(3) Autorizaţiile CEMT repartizate din contul autorizaţiilor CEMT retrase vor fi eliberate operatorilor de transport rutier care nu au beneficiat de autorizaţii CEMT, în ordinea cronologică de înregistrare în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”, contra unei taxe stabilite de Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

[Art.3134 alin.(1) completat prin Legea nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

[Art.3135 abrogat prin Legea nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

Art.3136. – (1) Autorizaţiile CEMT se retrag în baza deciziei Comisiei CEMT, fără restituirea taxei achitate de operatorii de transport rutier, în următoarele cazuri:

a) radierea din Registru sau suspendarea înregistrării în baza hotărîrii definitive a instanţei de judecată sau, după caz, a deciziei definitive a Agenţiei;

b) utilizarea autovehiculelor care nu au fost notificate pentru a fi înregistrate oficial. Autorizaţiile se retrag proporţional cu numărul de autovehicule înregistrate;

c) utilizarea autorizaţiei CEMT de către alt operator de transport rutier decît cel căruia i-a fost repartizată autorizaţia. Suplimentar, operatorului de transport rutier nu i se va permite participarea la concursul de repartizare a autorizaţiilor CEMT pentru anul viitor;

d) utilizarea autorizaţiei CEMT pentru operaţiunea de transport rutier efectuată cu un autovehicul de categorie mai joasă decît cea indicată în autorizaţia CEMT în cauză. În acest caz se retrage cîte o autorizaţie pentru fiecare încălcare constatată;

e) autorizaţia CEMT nu conţine unul dintre următoarele elemente obligatorii: denumirea şi adresa completă a operatorului de transport rutier, semnătura şi ştampila organului emitent, data de eliberare a autorizaţiei CEMT, datele referitoare la începutul şi sfîrşitul perioadei de valabilitate a autorizaţiei CEMT, restricţiile impuse de statele membre ale CEMT, ştampila şi semnătura deţinătorului autorizaţiei CEMT în cauză. În acest caz se retrage doar autorizaţia la care au fost depistate neregulile;

f) autorizaţia CEMT nu este însoţită de carnetul de drum completat corespunzător. În acest caz se retrage doar autorizaţia care nu este însoţită de carnetul de drum;

g) operatorul de transport rutier nu a prezentat de două sau de mai multe ori darea de seamă lunară privind utilizarea autorizaţiilor CEMT pe termen scurt/anuale sau nu a prezentat-o în termen de 7 zile, chiar o singură dată după recepţionarea notificării scrise, transmise prin scrisoare recomandată, de către Agenţie. În acest caz se retrage numai autorizaţia CEMT pentru care nu este prezentată darea de seamă privind utilizarea ei;

h) autorizaţia CEMT nu este însoţită de certificatele CEMT de conformitate de categoriile A şi B, emise de uzina producătoare pentru vehiculele rutiere ce corespund rezoluţiei CEMT, de certificatul CEMT de corespundere a remorcii sau semiremorcii cu cerinţele de siguranţă şi de certificatul CEMT pentru condiţiile controlului tehnic al autovehiculelor şi remorcilor. În acest caz se retrage doar autorizaţia la care au fost depistate neregulile;

i) se constată că operatorul de transport rutier activează în baza autorizaţiei CEMT declarate pierdută sau furată. Suplimentar, se interzice participarea la concursul de repartizare a autorizaţiilor CEMT pe anul viitor cu autovehiculul la care s-a depistat autorizaţia CEMT respectivă, cu excepţia cazului cînd proprietarul autovehiculului respectiv a fost schimbat şi acesta figurează în dosarul unui alt operator de transport rutier, decît cel participant pentru repartizarea autorizaţiilor în anul în curs;

j) autorizaţia CEMT nu a fost utilizată pe parcursul trimestrului precedent conform criteriilor de eficienţă stabilite. În acest caz se retrage doar autorizaţia utilizată ineficient;

k) autorizaţia CEMT utilizată are deteriorări, astfel încît elementele de identificare sînt nelizibile. Ea poate fi înlocuită cu o altă autorizaţie CEMT, în limita rezervelor disponibile ale Agenţiei, valabilă pentru perioada de valabilitate rămasă a autorizaţiei CEMT retrase;

l) utilizarea autorizaţiei CEMT false sau a altui document de însoţire fals, fapt confirmat de organele competente. În acest caz:

– la prima depistare se retrag 50% din numărul autorizaţiilor CEMT eliberate pentru anul în curs operatorului de transport rutier respectiv şi autorizaţia falsă. Suplimentar, operatorului de transport rutier nu i se va permite participarea la concursul de repartizare a autorizaţiilor CEMT pentru anul viitor;

– la depistarea repetată a autorizaţiilor CEMT false se retrag toate autorizaţiile CEMT eliberate pentru anul curent operatorului de transport rutier, precum şi autorizaţia falsă. Suplimentar, operatorului de transport rutier nu i se va permite participarea la concursul de repartizare a autorizaţiilor CEMT pentru următorii doi ani consecutivi;

m) efectuarea repetată a mai mult de 3 curse consecutive cu încărcătură între statele membre ale CEMT fără intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. În acest caz se retrage doar autorizaţia cu care a fost admisă încălcarea;

n) efectuarea transportării prin cabotaj. În acest caz se retrage doar autorizaţia cu care a fost admisă încălcarea;

o) utilizarea autorizaţiei CEMT doar în cadrul transporturilor recurente. În acest caz se retrage doar autorizaţia cu care a fost admisă încălcarea.

(2) În cazul reţinerii autorizaţiilor CEMT de către organele competente ale Republicii Moldova pentru încălcările prevăzute de prezentul cod, acestea urmează a fi remise Agenţiei pentru a fi examinate în cadrul Comisiei CEMT.

(3) Comisia CEMT va notifica în scris, prin sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”, operatorul de transport rutier despre locul şi timpul examinării cazului privind încălcarea regulilor de utilizare a autorizaţiei CEMT.

(4) Operatorul de transport rutier este în drept să asiste la şedinţa Comisiei CEMT şi să prezinte explicaţii scrise pe marginea fiecărui caz. Comisia va adopta decizia sa în absenţa operatorului de transport rutier, iar secretarul Comisiei CEMT îi va aduce la cunoştinţă decizia Comisiei în scris, în termen de 3 zile.

(5) Pentru a valida decizia Comisiei CEMT, Agenţia se adresează, în cel mult 3 zile lucrătoare, în instanţa de judecată în conformitate cu art.17 alin.(3) din Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

(6) În cazul deciziei de retragere a autorizaţiilor CEMT, operatorii de transport rutier sînt obligaţi, în termen de 30 de zile calendaristice de la data adoptării deciziei respective, să restituie Agenţiei autorizaţiile.

(7) În cazul nerestituirii autorizaţiilor CEMT în termenul stabilit, operatorului de transport rutier nu i se va permite participarea la concursul de repartizare a autorizaţiilor CEMT pentru anul viitor. Autorizaţiile CEMT retrase, dar nerestituite de operatorul de transport rutier Agenţiei sînt declarate nule de către Agenţie.

(8) Operatorul de transport rutier este în drept să conteste decizia sau hotărârea de retragere a autorizaţiei CEMT în conformitate cu prevederile Codului administrativ.

(9) În cazul în care contestaţia este depusă la Agenţie, după recepţionarea contestaţiei depuse se vor efectua următoarele:

a) Agenţia va convoca şedinţa Comisiei CEMT în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii contestaţiei;

b) Comisia CEMT va examina contestaţia operatorului de transport rutier, circumstanţele de retragere a autorizaţiei CEMT şi va propune Agenţiei satisfacerea sau respingerea contestaţiei;

c) propunerea Comisiei CEMT pe marginea contestaţiei operatorului de transport rutier se aprobă cu votul majorităţii simple a membrilor cu drept de vot prezenţi ai Comisiei şi intră în vigoare imediat după aprobare, din momentul pronunţării;

d) decizia de admitere, satisfacere sau respingere a contestaţiei operatorului de transport rutier se ia de către Comisia CEMT, care se aprobă prin ordin şi intră în vigoare la momentul semnării, cu publicarea ulterioară pe paginile web oficiale ale organului central de specialitate şi Agenţiei;

e) în cazul dezacordului său cu decizia Comisiei CEMT, operatorul de transport rutier este în drept să conteste în instanţa de judecată competentă ordinul prin care decizia a fost aprobată.

(10) Autorizaţiile CEMT retrase sînt înregistrate în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” şi propuse spre repartizare operatorilor de transport rutier conform procedurii stabilite anterior.

[Art.3136 alin.(8) în redacţia Legii nr.155 din 15.07.2022, în vigoare 05.09.2022]

[Art.3136 alin.(1),(2),(5) modificate prin Legea nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

Secţiunea a 4-a

Carnetul INTERBUS

Art.3137. – Dreptul de a efectua transporturi rutiere de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional îl au operatorii de transport rutier înregistraţi în Registru şi în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”, care întrunesc cerinţele stabilite de Acordul INTERBUS în ceea ce priveşte buna reputaţie, capacitatea financiară, competenţa profesională, precum şi condiţiile tehnice faţă de vehiculele rutiere antrenate la efectuarea transporturilor respective.

 

Art.3138.– Transporturile rutiere de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se efectuează cu vehicule rutiere înmatriculate pentru prima dată după 1 octombrie 1993 (Euro 1) şi care, prin construcţia şi echipamentul lor, sînt destinate să transporte mai mult de nouă persoane, inclusiv şoferul.

 

Art.3139.– Transporturile rutiere de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se divizează în transporturi liberalizate (scutite de autorizaţie) şi neliberalizate.

 

Art.3140. – Operatorul de transport rutier va asigura pe toată perioada de gestiune a carnetului INTERBUS întrunirea tuturor cerinţelor stabilite de Acordul INTERBUS.

 

Art.3141. – (1) Carnetul INTERBUS se eliberează pe numele operatorului de transport rutier, fiind valabil pînă la ultima filă.

(2) Pentru obţinerea carnetului INTERBUS, operatorul de transport rutier va depune o solicitare prin intermediul sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport” sau la ghişeul unic al Agenţiei.

(3) Dacă operatorul de transport rutier întruneşte cerinţele Acordului INTERBUS, acesta este informat despre posibilitatea ridicării carnetului INTERBUS.

(4) Pentru fiecare vehicul rutier înregistrat corespunzător în Registru pentru activitatea de transport rutier contra cost de persoane sau care este utilizat pentru efectuarea transporturilor rutiere în cont propriu va fi eliberat cel mult un carnet INTERBUS.

 

Art.3142.– (1) Pînă la începerea curselor, operatorul de transport rutier va aplica ştampila pe coperta carnetului INTERBUS, precum şi în rubrica 7 a fiecărei foi de parcurs, şi va completa în dublu exemplar foile de parcurs. Originalul foii de parcurs se păstrează în autobuz/autocar pe tot parcursul călătoriei pentru care a fost întocmită. Pe parcursul prestării serviciilor de transport rutier de persoane prin servicii ocazionale, îmbarcarea şi, respectiv, debarcarea persoanelor sînt permise numai întru-un singur punct, menţionat în contract, dacă acordurile bilaterale nu prevăd altfel.

(2) Persoanele care vor fi transportate prin servicii de transport rutier ocazionale în trafic internaţional trebuie să posede acte de identitate conform înscrierilor din documentul de control al Acordului INTERBUS.

(3) Operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional este obligat:

a) să asigure, în mod gratuit, readucerea persoanelor transportate la punctul de plecare în cazul în care călătoria nu se poate realiza pînă la destinaţie din vina operatorului de transport rutier;

b) să asigure, în cel mult 12 ore, preluarea persoanelor transportate din vehiculele rutiere imobilizate pe traseu (în trafic internaţional);

c) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligaţiile ce le revin acestora;

d) să transporte doar persoanele nominalizate în carnetul INTERBUS.

(4) După utilizare, carnetul INTERBUS se restituie Agenţiei în termen de 15 zile.

(5) În caz de pierdere, furt sau distrugere a carnetului INTERBUS, operatorul de transport rutier, în termen de 30 de zile, informează în scris Agenţia despre aceasta, cu anexarea dovezii eliberate în acest sens de către organele competente (în cazul documentelor eliberate de către autorităţile competente din străinătate, se va prezenta şi traducerea în limba română a documentului, efectuată de un traducător autorizat).

(6) Dacă carnetul INTERBUS declarat anterior pierdut este găsit, operatorul de transport rutier este obligat, în termen de 5 zile, să-l restituie Agenţiei.

(7) Operatorilor de transport rutier li se interzice:

a) transmiterea carnetului INTERBUS de la un operator de transport rutier la alt operator, precum şi utilizarea carnetului INTERBUS cu deteriorări, ştersături care fac nelizibile elementele de identificare sau cu înscrieri făcute cu cerneală, care ulterior pot fi şterse;

b) utilizarea carnetelor INTERBUS declarate pierdute, furate, distruse sau a carnetelor false.

 

Art.3143.– (1) În cazul transmiterii carnetului INTERBUS de la un operator de transport rutier la altul, ambilor operatori nu le vor fi eliberate carnete INTERBUS pe o perioadă de 90 de zile, iar în cazul admiterii repetate a acestei încălcări – pe o perioadă de 180 de zile.

(2) În cazul utilizării carnetului INTERBUS cu deteriorări, ştersături care fac nelizibile elementele de identificare sau cu înscrieri făcute cu cerneală, care ulterior pot fi şterse, operatorului de transport rutier nu i se va elibera carnetul INTERBUS pe o perioadă de 90 de zile, iar în cazul admiterii repetate a acestei încălcări – pe o perioadă de 180 de zile.

(3) În cazul utilizării carnetelor INTERBUS declarate pierdute, furate, distruse sau a carnetelor false, operatorului de transport rutier nu i se va elibera carnetul INTERBUS pe o perioada de 180 de zile.

 

Art.3144. – (1) Retragerea carnetului INTERBUS se efectuează de către Agenţie în următoarele cazuri:

a) suspendarea/retragerea înregistrării oficiale din Registru;

b) suspendarea de către instanţa de judecată a activităţii operatorului de transport rutier;

c) transmiterea carnetului INTERBUS altui operator de transport rutier;

d) depistarea unor semne de falsificare a documentului, a unor corectări intenţionate sau înscrieri făcute cu cerneală, care ulterior pot fi şterse.

(2) În cazul dezacordului cu sancţiunea aplicată, operatorul de transport rutier este în drept să o conteste în instanţa de judecată, în conformitate cu procedurile stabilite de legislaţia în vigoare.

 

Secţiunea a 5-a

Carnetul foii de parcurs (CFP)

Art.3145. – (1) Carnetul foii de parcurs (CFP) se eliberează pentru efectuarea transportului rutier în cont propriu persoanelor fizice deţinătoare de autovehicule cu capacitatea de îmbarcare de 6–9 locuri şi/sau entităţilor care efectuează transport rutier de acest tip.

(2) Carnetul foii de parcurs (CFP) se eliberează persoanelor fizice şi entităţilor care efectuează transport rutier în cont propriu la importul autovehiculelor.

(3) La eliberare, în carnetul foii de parcurs (CFP) se indică datele beneficiarului, carnetul urmînd a fi utilizat exclusiv de către acesta.

(4) Carnetul foii de parcurs (CFP) se eliberează pentru o cursă tur-retur şi nu este transmisibil.

(5) Se permite eliberarea concomitentă a două carnete ale foii de parcurs (CFP), dar nu mai mult de 12 carnete pe parcursul unui an calendaristic.

(6) În caz de pierdere, furt sau distrugere a carnetului foii de parcurs (CFP), persoana fizică/entitatea informează Agenţia despre aceasta în scris, în termen de 30 de zile, cu anexarea dovezii eliberate în acest sens de către organele competente (în cazul documentelor eliberate de către autorităţile competente din străinătate, se va prezenta şi traducerea în limba română a documentului, efectuată de un traducător autorizat).

(7) Se interzice utilizarea carnetelor foii de parcurs (CFP) declarate pierdute, furate, distruse sau a celor falsificate. Carnetele foii de parcurs (CFP) declarate pierdute, furate sau distruse nu pot fi înlocuite cu altele.

(8) Carnetul foii de parcurs (CFP) utilizat urmează a fi restituit Agenţiei în termen de 90 de zile din momentul eliberării. În caz de nerestituire a unui carnet al foii de parcurs (CFP) utilizat, alte carnete nu vor fi eliberate.

(9) Se interzice utilizarea carnetului foii de parcurs (CFP) cu deteriorări sau modificări.

(10) Se interzice utilizarea carnetului foii de parcurs (CFP) pentru efectuarea transporturilor rutiere contra cost.

 

Art.3146.– (1) Persoana fizică care utilizează carnetul foii de parcurs (CFP) pentru un autovehicul ce depăşeşte 9 locuri este suspendată din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” pentru o perioadă de 30 de zile din momentul constatării.

(2) În cazul utilizării carnetului foii de parcurs (CFP) contrar destinaţiei pentru care a fost eliberat, eliberarea altor carnete ale foilor de parcurs (CFP) aceleiaşi persoane fizice/entităţi este interzisă pe o perioadă de 180 de zile din momentul constatării.

(3) În cazul transmiterii carnetului foii de parcurs (CFP) altei persoane fizice/entităţi, părţile implicate vor fi suspendate din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”, din momentul constatării abaterii, după cum urmează:

a) la prima încălcare (un carnet al foii de parcurs (CFP)) – pe o perioadă de 3 luni;

b) pentru încălcări repetate pe parcursul aceluiaşi an calendaristic – pe o perioadă de 6 luni.

(4) În cazul utilizării carnetului foii de parcurs (CFP) declarat pierdut, furat, distrus sau cu deteriorări/modificări, persoana fizică/entitatea va fi suspendată din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” pentru o perioadă de 60 de zile din momentul constatării abaterii. În cazul utilizării carnetului foii de parcurs (CFP) fals, persoana fizică/entitatea va fi suspendată din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”, din momentul constatării abaterii, pentru o perioadă de un an.

(5) În cazul utilizării carnetului foii de parcurs (CFP) la efectuarea transporturilor rutiere contra cost, persoana fizică/entitatea va fi suspendată din sistemul „e-Autorizaţie transport”, din momentul constatării abaterii, după cum urmează:

a) la prima încălcare – pe o perioadă de 180 de zile;

b) pentru încălcări repetate – pe o perioadă de un an.

(6) Suspendarea înregistrării în Registru şi din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” se iniţiază şi se aplică în condiţiile art.28.

 

Secţiunea a 6-a

Autorizaţii unitare şi multiple de transport rutier internaţional

de persoane prin servicii ocazionale

Art.3147.– (1) Autorizaţiile de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale de un anumit tip şi de o anumită categorie se repartizează operatorilor de transport rutier în funcţie de parcul eligibil al fiecăruia.

(2) Autovehiculele pentru care se solicită autorizaţiile de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale vor fi notificate şi înregistrate corespunzător în Registru.

(3) Normele privind administrarea sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport”, condiţiile de înregistrare în sistem, condiţiile de eliberare şi de utilizare a autorizaţiilor de transport rutier în trafic internaţional de persoane, nereglementate prin prezenta lege sau prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, se aprobă de către Guvern.

[Art.3147 alin.(3) în redacţia Legii nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

Art.3148.– (1) Agenţia va afişa în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” disponibilul de autorizaţii de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale, pe state, tipuri şi categorii, conform situaţiei la zi, precum şi lista autorizaţiilor eliberate, cu indicarea denumirii operatorului de transport rutier căruia i-au fost eliberate autorizaţiile.

(2) Operatorul de transport rutier înregistrat în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” va avea acces la portalul extern al acestuia în orice moment, în baza datelor personale de identificare, consultînd informaţii privind parcul propriu, autorizaţiile disponibile, cererile depuse şi valabilitatea acestora, precum şi toate autorizaţiile eliberate.

(3) Autorizaţiile de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale se eliberează operatorilor de transport rutier înregistraţi în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” în baza cererii depuse în format electronic, prin intermediul portalului extern al sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport” sau la ghişeul unic al Agenţiei.

(4) Cererile de solicitare a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale se înregistrează automat în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”, cu indicarea datei şi orei de primire.

[Art.3148 alin.(1) modificat, alin.(5) abrogat prin Legea nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

Art.3149.

 

[Art.3149 alin.(1)-(5) abrogate prin Legea nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

(6) Se interzice utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale declarate pierdute, furate, distruse şi a celor false.

 

[Art.3149 alin.(7),(8) abrogate prin Legea nr.181 din 11.09.2020, în vigoare 23.10.2020]

 

(9) Se interzice utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale cu deteriorări sau cu modificări efectuate de către operatorii de transport rutier.

(10) Se interzice utilizarea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale la efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizaţie.

 

Art.3150. – (1) În cazul transmiterii autorizaţiei de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale altui operator de transport rutier, operatorii de transport rutier implicaţi sînt suspendaţi din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”, din momentul constatării, după cum urmează:

a) la prima încălcare (o autorizaţie) – pe o perioadă de 1 lună;

b) pentru încălcări repetate pe parcursul aceluiaşi an calendaristic – pe o perioadă de 3 luni.

(2) În cazul utilizării autorizaţiilor de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale la efectuarea unui alt tip de transport decît cel prevăzut de autorizaţie, operatorului de transport rutier i se vor aplica, din momentul constatării, pentru tipul dat de autorizaţii, următoarele sancţiuni:

a) la prima încălcare – avertizare;

b) la a doua încălcare – suspendarea din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” pe o perioadă de 1 lună;

c) pentru încălcări ulterioare – suspendarea din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” pe o perioadă de 3 luni.

(3) În cazul declarării repetate a pierderii, furtului, distrugerii autorizaţiilor de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale ori al utilizării autorizaţiilor pierdute, furate, distruse, deteriorate şi/sau modificate, precum şi în cazul nerestituirii autorizaţiilor în termenul stabilit sau al utilizării acestora cu depăşirea termenului stabilit, parcul eligibil al operatorului de transport rutier, calculat la repartizare, se va diminua pentru următoarele 12 luni, din momentul constatării, pentru tipul dat de autorizaţii, după cum urmează:

a) la a doua încălcare – cu 5% din numărul autovehiculelor;

b) la a treia încălcare – cu 10% din numărul autovehiculelor;

c) la a patra încălcare – cu 20% din numărul autovehiculelor;

d) la a cincea încălcare – cu 30% din numărul autovehiculelor.

(4) În cazul nerestituirii în termenul stabilit a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale, operatorului de transport rutier nu îi vor fi eliberate alte autorizaţii de acelaşi tip.

(5) În cazul utilizării autorizaţiilor de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale, unitare şi/sau multiple, false, operatorul de transport rutier este suspendat din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” pe o perioadă de 1 lună din momentul constatării.

(6) Pentru tipul de autorizaţii de transport rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale cu stocul epuizat în momentul constatării abaterii, măsurile de sancţionare se aplică din momentul suplinirii stocului cu acest tip de autorizaţii.

(7) Suspendarea înregistrării în Registru şi din sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport” se iniţiază şi se aplică în condiţiile art.28.

(8) Măsurile de sancţionare care atrag suspendarea sau retragerea autorizaţiei deţinute se aplică de către instanţa de judecată, în conformitate cu prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. Măsurile de sancţionare care nu atrag suspendarea sau retragerea autorizaţiei deţinute ori suspendarea înregistrării oficiale se aplică de Agenţie.

[Cap.21 (art.311-3150) introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Capitolul 3

REGIMUL DE AUTORIZARE A SERVICIILOR REGULATE

DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE

Art.32. – (1) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional, interraional şi internaţional se eliberează de către Agenţie pentru cursele cuprinse în programele de transport rutier locale, municipale, raionale, interraionale şi internaţionale, împreună cu graficul de circulaţie aferent cursei respective, pentru operatorul de transport rutier înregistrat oficial în Registru.

(2) Transportul rutier de persoane prin servicii regulate în cadrul unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special este organizat în condiţii similare serviciilor regulate în trafic raional, iar transportul rutier de persoane prin servicii regulate dintre localităţile din cadrul unităţilor teritoriale autonome cu statut juridic special şi localităţile din afara acestora este organizat în condiţii similare serviciilor regulate în trafic naţional interraional şi/sau internaţional, după caz, conform prezentului cod.

(3) Serviciile regulate de transport rutier de persoane în trafic local şi municipal se pot administra prin atribuirea acestora în gestiune directă, gestiune delegată sau gestiune mixtă.

(4) Alegerea formei de administrare a serviciilor regulate de transport rutier de persoane în trafic local şi municipal se face prin hotărîri ale consiliilor locale sau municipale.

(5) Indiferent de forma de administrare aleasă, serviciile regulate de transport rutier de persoane în trafic local şi municipal se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prezentul cod şi cu Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.

(6) În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi asumă nemijlocit prestarea serviciului regulat de transport în trafic local şi municipal şi toate sarcinile şi responsabilităţile, potrivit legii, privind organizarea şi efectuarea serviciului de transport rutier de persoane.

(7) Gestiunea directă se realizează, conform hotărîrilor consiliilor locale sau municipale, prin intermediul unor operatori de transport rutier care au statut de întreprinderi municipale şi care sînt înregistraţi oficial în Registru.

(8) Gestiunea delegată este forma de administrare a serviciului regulat de transport rutier de persoane în trafic local şi municipal prin intermediul regimului de autorizare a serviciilor regulate de transport rutier de persoane.

(9) În cazul în care consiliul local al localităţii unde serviciile regulate de transport sînt administrate prin gestiune delegată sau prin gestiune mixtă adoptă decizia de a organiza transportul rutier de persoane în trafic local şi/sau municipal doar prin gestiune directă, o astfel de decizie va putea fi aplicată doar după compensarea prejudiciului cauzat operatorilor de transport care activau în regimul gestiunii delegate în condiţiile prezentului cod.

[Art.32 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.33. – Există următoarele tipuri de programe de transport rutier:

a) program de transport rutier local;

b) program de transport rutier municipal;

c) program de transport rutier raional;

d) program de transport rutier interraional;

e) program de transport rutier internaţional.

 

Art.34. – (1) Programele de transport rutier stabilesc pentru fiecare rută autogările şi staţiile publice utilizate pentru plecări, opriri în tranzit şi sosiri.

(2) Modul de amplasare a staţiilor publice de pe teritoriul unei localităţi destinate îmbarcării/debarcării persoanelor transportate se stabileşte de către administraţia publică locală cu avizul serviciilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne şi al administratorului drumului respectiv.

(3) Amenajarea, semnalizarea rutieră şi întreţinerea staţiilor publice destinate îmbarcării/debarcării persoanelor transportate sînt asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către administratorul drumului, după caz.

(4) Accesul în staţiile publice al operatorilor de transport rutier care au atribuite rute sau curse este gratuit şi nediscriminatoriu, conform graficelor de circulaţie.

[Art.34 modificat prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

 

Art.35. – (1) Programul de transport rutier interraional se elaborează, se aprobă şi se modifică de către organul central de specialitate.

(2) Programul de transport rutier internaţional se elaborează, se aprobă şi se modifică de către organul central de specialitate.

(3) Programele de transport rutier raionale se aprobă şi se modifică de către preşedinţii de raion, programele de transport rutier locale – de către primarii localităţilor, iar programele de transport rutier municipale – de către primarii municipiilor.

(4) În vederea corelării programului de transport rutier interraional cu cele de transport rutier raional, acestea din urmă se aprobă şi se modifică după obţinerea avizului pozitiv al organului central de specialitate.

[Art.35 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.36. – Programele de transport rutier se elaborează în baza următoarelor principii de legătură a curselor:

a) din localităţi rurale spre localităţi urbane/centre raionale în a căror sferă imediată de interes administrativ, economic şi social intră acestea;

b) din localităţi rurale spre localităţi urbane/centre raionale, în cadrul raionului;

c) din localităţi rurale spre localităţi urbane/centre raionale, în afara raionului, atunci cînd localitatea urbană/centrul raional străin se află mai aproape decît localitatea urbană/centrul raional în care se află localitatea rurală;

d) din localităţi urbane/centre raionale spre municipii;

e) între localităţi urbane/centre raionale;

f) din localităţi rurale spre municipii, în limita razei suburbane (50 km);

g) din localităţi rurale spre municipii, în afara razei de 50 km, atunci cînd localităţile urbane/centrele raionale se află în direcţie opusă faţă de municipii, iar pînă în municipiu nu este alt centru raional;

h) din localităţi rurale spre municipii, în afara razei de 50 km, atunci cînd localităţile rurale cuprind/reprezintă obiective religioase (mănăstiri), turistice, economice (parcuri industriale sau zone economice libere) de interes naţional sau puncte de frontieră;

i) din localităţi rurale spre municipii, în afara razei de 50 km, atunci cînd numărul populaţiei localităţii rurale este mai mare de 3500 de locuitori.

 

Art.37. – (1) Programele de transport rutier pot fi modificate prin:

a) introducerea de noi rute;

b) prelungirea unei rute existente;

b1) excluderea rutelor, în cazul retragerii autorizaţiei de transport şi al inoportunităţii expunerii rutei respective la concurs;

c) modificarea numărului de curse;

d) modificarea graficelor de circulaţie;

e) includerea, excluderea sau modificarea gărilor auto şi/sau a staţiilor publice;

f) modificarea numărului de zile în care se efectuează cursa;

g) modificarea cerinţelor minime privind capacitatea de îmbarcare şi categoria de confort a vehiculului rutier.

 

[Alin.(2) art.37 abrogat prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

 

(3) Pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate, o rută poate fi modificată cu maximum 30% din lungimea sa iniţială. Modalitatea de calcul al procentului de suprapunere se aprobă de organul central de specialitate.

(4) În cazul programului de transport rutier interraional, la introducerea unei rute noi, la prelungirea rutei, la majorarea numărului de curse, la introducerea de staţii sau la modificarea orelor, cînd graficul de circulaţie propus are staţii care se află în graficele unor rute deservite de către alţi operatori de transport rutier, între plecările din localităţile intermediare şi localităţile capăt de rută comune cu ale unei curse incluse în programul de transport interraional trebuie să se asigure un interval de 30 de minute, iar între plecările din localităţile intermediare şi localităţile capăt de rută comune cu ale unei curse incluse în programul de transport raional – un interval de 15 minute.

(5) În cazul programului de transport rutier raional, la introducerea unei rute noi, la prelungirea rutei, la majorarea numărului de curse, la introducerea de staţii sau la modificarea orelor, cînd graficul de circulaţie propus are staţii care se află în graficele unor rute deservite de către alţi operatori de transport rutier, între plecările din localităţile intermediare şi localităţile capăt de rută comune cu ale unei curse incluse în programul de transport raional sau interraional trebuie să se asigure un interval de 15 minute.

(6) În cazul programului de transport rutier în trafic internaţional, la introducerea unei rute noi, la prelungirea rutei, la majorarea numărului de curse, la introducerea de staţii sau la modificarea orelor, cînd graficul de circulaţie propus are staţii care se află în graficele unor rute deservite de către alţi operatori de transport rutier, între plecările din localităţile intermediare şi localităţile capăt de rută comune cu ale unei curse incluse în programul de transport internaţional trebuie să se asigure un interval de o oră. În cazul în care lungimea rutei pe teritoriul ţărilor vecine nu depăşeşte lungimea de 100 km inclusiv, la introducerea unei rute noi, la prelungirea rutei, la majorarea numărului de curse, la introducerea de staţii sau la modificarea orelor, cînd graficul de circulaţie propus are staţii care se află în graficele unor rute deservite de către alţi operatori de transport rutier, între plecările din localităţile intermediare şi localităţile capăt de rută comune cu ale unei curse incluse în programul de transport rutier interraional trebuie să se asigure un interval de 30 de minute.

(7) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.a), b), c) şi d), modificarea programului de transport rutier interraional poate fi efectuată anual numai în perioada 1 ianuarie – 15 februarie, cu informarea, în termen de 30 de zile calendaristice, a tuturor operatorilor de transport rutier care activează pe ruta la care urmează a fi efectuate modificări.

(71) Operatorii de transport rutier pot depune la sediul organului central de specialitate cererile privind modificarea programului de transport rutier interraional numai în perioada 1 decembrie – 15 ianuarie. La cerere urmează a fi anexate, obligatoriu, proiectul graficului de circulaţie şi schema serviciului regulat care se solicită a fi deschis/modificat.

(8) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.e), f) şi g), modificarea programelor de transport rutier poate fi efectuată trimestrial, iar în situaţia prevăzută la alin.(1) lit.b1) – pe parcursul întregului an calendaristic.

(81) În situaţiile prevăzute la alin.(1), modificarea programelor de transport rutier locale, municipale şi raionale poate fi efectuată în perioada 1 martie – 1 mai şi 1 septembrie – 1 noiembrie, cu informarea, în termen de 30 de zile calendaristice, a tuturor operatorilor de transport rutier care activează pe ruta la care urmează a fi efectuate modificări.

[Alin.(9) art.37 abrogat prin Legea nr.179 din 21.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.37 modificat prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.37 completat prin Legea nr.179 din 21.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.37 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.38. – (1) Rutele/cursele incluse în programele de transport rutier local, municipal, raional şi interraional se atribuie prin concurs, de către comisiile privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier, în cadrul şedinţelor publice de atribuire, în următoarele cazuri:

a) introducerea de rute/curse noi;

b) retragerea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate;

c) expirarea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate.

(11) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic raional şi interraional se efectuează de către operatorii de transport rutier autohtoni în baza autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate, eliberată de Agenţie, împreună cu graficele de circulaţie, în baza deciziei organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul transporturilor rutiere.

(2) Decizia (ordinul, dispoziţia etc.) de organizare a concursului, adoptată de organul competent în conformitate cu prevederile alin.(1), poate fi contestată de către operatorii de transport rutier ale căror drepturi şi interese legitime sînt afectate şi/sau de către organizaţiile patronale reprezentative din care aceştia fac parte în conformitate cu prevederile Codului administrativ.

(3) Comisiile privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier sînt instituite de către organul central de specialitate sau consiliile locale (săteşti, comunale sau orăşeneşti), municipale şi/sau raionale, după competenţă. În componenţa comisiilor privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier formate de organul central de specialitate vor fi incluşi cu drept de vot consultativ cîte un membru de la fiecare organizaţie patronală reprezentativă din domeniul transportului rutier de persoane.

(4) Organul central de specialitate, consiliile locale, municipale şi/sau raionale, după caz, pot decide atribuirea unei rute în întregime, a unor grupuri de rute, a unui grup de curse pe aceeaşi rută sau a fiecărei curse de pe rută în parte. Gruparea rutelor/curselor se face în cazul necesităţii atribuirii unei rute neatractive din punct de vedere economic.

(5) În cazul în care pentru o rută/cursă sau un grup de rute/curse s-a depus o singură solicitare, acestea se atribuie operatorului de transport rutier respectiv.

(6) În cazul în care pentru o rută/cursă sau un grup de rute/curse s-au depus mai multe solicitări de către mai mulţi operatori de transport rutier, aceştia vor fi departajaţi pe bază de punctaj, ruta/cursa sau grupul de rute/curse fiind atribuite solicitantului care va întruni cel mai mare punctaj.

 

[Alin.(7) abrogat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

(8) Operatorii de transport rutier vor depune o solicitare de atribuire, cu indicarea vehiculelor rutiere cu care urmează să participe la concursul de atribuire, pentru un grup de rute/curse sau o rută/cursă, incluse în programele de transport rutier local, municipal, raional sau interraional, cu 7 zile pînă la şedinţa publică de atribuire. Data desfăşurării acesteia se face publică cu 30 de zile înainte pe pagina web oficială a Agenţiei, a consiliilor locale, municipale şi/sau raionale, după caz, precum şi prin publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(9) Depunerea solicitării la sediul organului central de specialitate, al consiliilor raionale, municipale şi/sau locale, după caz, se efectuează prin următoarele modalităţi:

a) prin depunere, personal de către managerul de transport rutier sau de către un reprezentant legal al întreprinderii, contra semnătură;

b) prin serviciu poştal, cu confirmare de primire;

c) pe cale electronică, cu utilizarea semnăturii electronice.

(10) Atribuirea rutelor/curselor incluse în programele de transport rutier local, municipal, raional şi interraional va fi organizată după cum urmează:

a) în cazul aprobării programelor de transport rutier, în termen de 45 de zile de la intrarea lor în vigoare;

b) în cazul modificării programelor de transport rutier, anual, în perioada 1 ianuarie – 15 februarie;

c) în cazul renunţării la rută/cursă de către un operator de transport rutier sau în cazul retragerii autorizaţiei de transport rutier prin servicii regulate, în termen de 45 de zile de la data renunţării sau retragerii autorizaţiei.

(11) Informaţia privind rutele/cursele care nu au fost atribuite sau care au rămas nesolicitate se aduce la cunoştinţa publicului prin plasare pe paginile web oficiale ale Agenţiei, consiliilor locale, municipale şi/sau raionale, după caz, precum şi prin afişare la sediul lor.

(12) Solicitările de atribuire a rutei/cursei vor fi respinse în următoarele cazuri:

a) au fost depăşite termenele prevăzute pentru depunerea solicitării;

b) operatorul de transport rutier nu deţine suficiente vehicule rutiere şi nu poate asigura capacitatea de îmbarcare necesară efectuării rutelor/curselor pentru care a depus solicitări;

c) operatorul de transport rutier nu deţine extrase din Registru valabile la data depunerii solicitării, astfel încît să poată efectua rutele/cursele pentru care a depus solicitări;

d) rutele/cursele pentru care s-au depus solicitări nu pot fi efectuate cu unul sau mai multe vehicule rutiere dintre cele nominalizate din cauza suprapunerii graficelor de circulaţie aferente.

(13) În cazul modificării programelor de transport rutier locale, municipale, raionale şi interraionale prin majorarea numărului de curse pe o rută, cursele noi se atribuie operatorilor de transport rutier prin concurs.

(14) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional se eliberează doar pentru rutele/cursele incluse în programele de transport rutier şi atribuite conform prezentului articol, în termen de 5 zile lucrătoare de la data atribuirii. Agenţia, consiliile locale, municipale şi/sau raionale, în urma şedinţelor de atribuire sau a prelungirii de drept a autorizaţiei, vor notifica operatorul de transport rutier cu privire la eliberarea autorizaţiei, acesta fiind obligat să o ridice în termen de 10 zile lucrătoare din momentul notificării şi să înceapă deservirea rutelor/curselor în termen de 20 de zile din momentul notificării. În cazul nerespectării acestor condiţii, ruta/cursa sau grupul de rute/curse se atribuie următorului operator de transport rutier clasat la şedinţa de atribuire sau se expune la concurs, după caz.

(15) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional se eliberează în corespundere cu numărul de exemplare solicitate de operatorul de transport.

(151) Pentru ridicarea autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate, operatorul de transport rutier se va prezenta la ghişeul unic al Agenţiei în termen de cel mult 5 zile de la data notificării prin sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”.

(152) În cazul operării unor modificări ce ţin de ruta/cursa existentă sau de înregistrarea în Registru, în măsura în care aceste modificări atrag după sine înlocuirea autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate cu altele, operatorul de transport rutier este obligat să restituie organului emitent autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate eliberate anterior pentru ruta/cursa ce a suferit modificări.

(16) Termenul de valabilitate a autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional este de 8 ani.

(17) Înlocuirea unui vehicul rutier cu care operatorul de transport rutier a obţinut rutele/cursele şi/sau autorizaţii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional este permisă numai dacă se face cu un vehicul care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al celui înlocuit, indiferent de capacitatea lui, cu notificarea Agenţiei, a consiliilor raionale, municipale şi/sau locale, după caz. Înlocuirea vehiculului rutier este posibilă pentru o perioadă mai mică de 10 zile fără a întruni punctajul necesar.

(18) Vehiculele rutiere cu care un operator de transport rutier a obţinut rute sau curse pot fi înscrise la un nou concurs de atribuire numai după o perioadă de un an dacă nu au fost înlocuite în condiţiile alin.(17).

(19) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional este un act nominal al operatorului de transport rutier şi nu este transferabilă.

(20) Modelul autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional este prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.

(21) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional se retrage de către Agenţie în următoarele situaţii:

a) operatorul de transport rutier nu a efectuat lunar cel puţin 10% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie în decurs de 3 luni consecutive sau nu a efectuat mai mult de 30% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie în decursul unei luni calendaristice, cu excepţia curselor suspendate din cauza stării drumului sau a condiţiilor climaterice nesatisfăcătoare, constatate de către organul responsabil de sectorul de drum respectiv;

b) operatorul de transport rutier a înlocuit de mai mult de 3 ori, în decurs de 12 luni consecutive, unul dintre vehiculele cu care efectuează cursa, fără respectarea prevederilor alin.(17);

c) operatorul de transport rutier a renunţat la autorizaţie;

d) operatorul de transport rutier a fost radiat din Registru;

e) autorizaţia a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau informaţii false;

f) operatorul de transport rutier, deţinător al autorizaţiei, a încredinţat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulaţie aferent autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, raional şi interraional;

g) operatorul de transport rutier, în decurs de 12 luni consecutive, a săvîrşit, la aceeaşi cursă, 5 încălcări ce ţin de nerespectarea itinerarului, graficului de circulaţie, de efectuarea cursei cu vehicule aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare şi/sau de nerespectarea categoriei de confort prevăzute în autorizaţie.

(22) În cazurile prevăzute la alin.(21) lit.f) şi g), decizia privind retragerea autorizaţiei va fi adoptată în termen de cel mult 3 luni de la data ultimei încălcări comise.

 

[Alin.(23) art.38 abrogat prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

 

(24) Renunţarea la autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional se poate face la cererea operatorului de transport rutier, care va fi depusă la sediul Agenţiei sau al consiliilor locale, municipale sau raionale, după caz, cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării efectuării rutei/cursei.

(25) Retragerea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional se efectuează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. În cazul radierii din Registru, autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional se retrag de către organul emitent fără adresare în instanţa de judecată.

(26) După retragerea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional, comisiile de concurs vor atribui ruta/cursa pentru care a fost eliberată autorizaţia în cadrul unei şedinţe publice de atribuire în condiţiile prezentului articol, urmînd ca, pînă la încheierea concursului, ruta/cursa să fie deservită de operatorul de transport rutier care o efectua pînă la retragere.

(27) În cazul în care unui operator de transport i s-a retras, în conformitate cu alin.(21), autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional eliberată pentru o rută/cursă grupată conform alin.(4), se retrag automat şi celelalte autorizaţii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional şi interraional eliberate pentru rutele/cursele din grupul rutei/cursei respective.

[Art.38 alin.(2) modificat prin Legea nr.155 din 15.07.2022, în vigoare 05.09.2022]

[Art.38 modificat prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.38 modificat prin Legea nr.141 din 19.07.2018, în vigoare 17.09.2018]

[Art.38 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.38 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.39. – (1) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se efectuează de către operatorii de transport rutier autohtoni în baza autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional, eliberată de Agenţie, împreună cu graficele de circulaţie, în baza deciziei organului central de specialitate, precum şi în baza autorizaţiilor eliberate de autorităţile competente ale statelor unde sînt situate capetele rutei şi de autorităţile competente ale statelor tranzitate.

(11) În cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se interzice transportarea persoanelor între două puncte situate pe teritoriul Republicii Moldova.

(2) Autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se eliberează pe numele operatorului sau operatorilor de transport rutier şi nu sînt transferabile.

(3) În cazul asocierii mai multor operatori de transport rutier în scopul efectuării unor servicii regulate, autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se eliberează pe numele fiecărui operator de transport rutier asociat.

(4) Termenul de valabilitate a autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional este de 8 ani.

(5) Modelul autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional este prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.

(6) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se eliberează în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale acordurilor şi convenţiilor la care Republica Moldova este parte, în corespundere cu numărul de exemplare solicitate de operatorul de transport rutier, cu plata taxelor aferente.

(7) Pentru autorizarea efectuării transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional pe ruta solicitată, operatorul de transport rutier va depune la organul central de specialitate un dosar, care va include următoarele documente:

a) cererea, în forma stabilită de organul central de specialitate;

b) copiile certificatelor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere necesare pentru efectuarea curselor de pe ruta solicitată, pentru fiecare dintre operatorii de transport rutier menţionaţi în cerere;

c) graficul de circulaţie propus, cu indicarea punctelor de îmbarcare/ debarcare a persoanelor transportate;

d ) schema rutei, cu indicarea punctelor de trecere a frontierelor;

e) duratele de conducere care să permită controlul respectării perioadelor de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto;

f) contractul, în limba română, încheiat cu un operator de transport rutier străin din statul unde se află celălalt cap de rută în cazul cînd convenţiile internaţionale sau bilaterale prevăd obligativitatea efectuării curselor la paritate, pentru efectuarea curselor de pe ruta solicitată;

g) tariful de transportare a persoanelor, coordonat de ambii operatori de transport rutier parteneri;

h) acceptul autogării privind disponibilitatea acordării serviciilor de autogară pentru serviciul regulat solicitat;

i) extrasul din Registrul operatorilor de transport cu lista unităţilor de transport notificate.

(8) Transmiterea documentelor prevăzute la alin.(7) la sediul organului central de specialitate se efectuează prin următoarele modalităţi:

a) prin depunere, personal de către managerul de transport rutier sau un reprezentant legal al întreprinderii, contra semnătură;

b) prin serviciu poştal, cu confirmare de primire;

c) pe cale electronică, cu utilizarea semnăturii electronice.

(9) Dosarele depuse de către operatorii de transport rutier se examinează în termen de 30 de zile de la data depunerii.

(10) Organul central de specialitate înaintează, în termen de 7 zile lucrătoare, autorităţilor competente ale statelor pe al căror teritoriu sînt îmbarcate şi/sau debarcate persoanele ori care sînt tranzitate fără îmbarcarea şi debarcarea persoanelor decizia privind deschiderea cursei şi copiile documentelor relevante, în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(101) La solicitarea operatorului de transport rutier, organul central de specialitate înaintează, în termen de 15 zile lucrătoare, autorităţilor competente ale statelor pe al căror teritoriu sînt îmbarcate şi/sau debarcate persoanele ori care sînt tranzitate decizia privind prelungirea cursei existente şi copiile documentelor relevante, în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(11) Organul central de specialitate respinge dosarul depus în vederea autorizării transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional dacă solicitantul nu poate oferi, cu vehiculele rutiere deţinute, confortul necesar pentru serviciul care face obiectul cererii sau dacă numărul acestor vehicule nu este suficient ori dacă nu se respectă prevederile art.37 alin.(6).

(12) În cazul respingerii dosarului, decizia va cuprinde menţionarea motivelor care au stat la baza acestei hotărîri.

(13) Cererile de modificare a autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional vor fi examinate la depunerea de către operatorul de transport rutier a documentelor prevăzute la alin.(7) lit.a), c) şi d).

(14) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional va fi eliberată operatorilor de transport rutier autohtoni sub rezerva returnării vechilor autorizaţii în termen de 10 zile de la data primirii noilor autorizaţii.

(15) După obţinerea autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional de la statul unde este situat celălalt cap de rută, precum şi de la statele tranzitate, autorizaţiile corespunzătoare vor fi eliberate operatorului de transport rutier şi de către Agenţie.

(151) Agenţia va notifica operatorul de transport rutier cu privire la eliberarea autorizaţiei, acesta fiind obligat să o ridice în termen de 10 zile lucrătoare din momentul notificării şi să înceapă deservirea rutelor/curselor în termen de 20 de zile din momentul notificării.

(152) Din momentul ridicării autorizaţiilor, în termen de 5 zile, Agenţia va notifica întreprinderile ce prestează servicii de autogară.

(16) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se retrage de către Agenţie în următoarele cazuri:

a) operatorul de transport rutier nu a efectuat lunar cel puţin 10% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie în decurs de 3 luni consecutive, cu excepţia curselor suspendate din cauza stării drumului sau a condiţiilor climaterice nesatisfăcătoare, constatate de către organul responsabil de sectorul de drum respectiv, ori din cauza lipsei biletelor vîndute;

b) operatorul de transport rutier a renunţat la autorizaţie;

c) operatorul de transport rutier a fost radiat din Registru;

d) autorizaţia a fost obţinută prin furnizarea unor documente care conţineau informaţii false;

e) operatorul de transport rutier, deţinător al autorizaţiei, a încredinţat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulaţie aferent autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional;

f) operatorul de transport rutier, în decurs de 12 luni consecutive, a săvîrşit încălcări repetate la aceeaşi cursă ce ţin de nerespectarea itinerarului de circulaţie şi/sau de efectuarea cursei cu vehicule rutiere aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare, constate şi sancţionate printr-o decizie definitivă conform legii.

(161) În cazul în care operatorul de transport rutier nu a ridicat autorizaţia de transport în termen de 10 zile lucrătoare din momentul notificării, serviciul regulat este exclus din programul de transport rutier sau, în cazul în care acesta a fost atribuit prin concurs, se atribuie următorului operator de transport rutier clasat la şedinţa de atribuire.

(17) Prevederile alin.(16) se aplică atît operatorilor de transport rutier autohton, cît şi celor străini. Sancţiunea de retragere a autorizaţiei se aplică unui operator pentru încălcările comise de către acesta fără a afecta operatorul partener.

(18) Renunţarea la autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se poate face la cererea operatorului de transport rutier, care va fi depusă la sediul organului central de specialitate cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării efectuării rutei/cursei.

(19) Retragerea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se efectuează în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. În cazul radierii din Registru, autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional se retrag de organul emitent fără adresare în instanţa de judecată.

(20) În cazul depunerii a două sau mai multor solicitări pentru aceeaşi cursă, atribuirea acesteia va fi efectuată prin concurs, conform criteriilor de evaluare şi metodologiei de punctare prevăzute în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje, în termen de 45 de zile. Informaţia privind data desfăşurării şedinţei publice de atribuire se publică cu 30 de zile înainte pe pagina web oficială a organului central de specialitate, precum şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(21) Autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional avînd Republica Moldova ca ţară de tranzit, necesare efectuării unei operaţiuni de transport de persoane prin serviciu regulat pentru operatorii de transport rutier străini, se acordă de către organul central de specialitate în conformitate cu condiţiile şi în termenele prevăzute de acordurile bilaterale şi multilaterale încheiate de Republica Moldova cu alte state.

(22) Autorizaţiile de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional avînd Republica Moldova ca ţară de tranzit sînt valabile numai în original.

(23) Modelul autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional avînd Republica Moldova ca ţară de tranzit este prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.

[Art.39 modificat prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.39 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.39 modificat prin Legea nr.179 din 21.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.39 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.40. – Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate se prelungeşte de drept operatorului de transport rutier, la solicitare, fără desfăşurarea procedurii de atribuire a rutelor/curselor prin concurs în cazul în care operatorului de transport rutier, pe parcursul termenului de valabilitate a autorizaţiei, nu i-a fost aplicată suspendarea înregistrării în Registru.

[Art.40 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.41. – (1) Pierderea sau deteriorarea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate se comunică autorităţii emitente în termen de 15 zile de la data constatării, urmînd ca aceasta să elibereze un duplicat.

(2) Pierderea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate se probează printr-un anunţ publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(3) Eliberarea autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate în locul celei pierdute sau deteriorate se efectuează în termen de 3 zile de la data solicitării.

 

Capitolul 4

TRANSPORTUL RUTIER ÎN CONT PROPRIU

Art.42. – (1) Transportul rutier în cont propriu reprezintă operaţiunile de transport rutier care se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii şi se realizează în următoarele condiţii:

a) este o activitate secundară sau suplimentară activităţii principale a întreprinderii;

b) mărfurile transportate sînt proprietatea întreprinderii ori au fost vîndute, cumpărate sau închiriate, ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;

c) scopul operaţiunii de transport este deplasarea mărfurilor ori a persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia;

d) persoanele transportate sînt angajaţi ai întreprinderii, scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii ale întreprinderii;

e) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate, în leasing financiar sau locaţiune sau, în cazul transportului de mărfuri, foloseşte vehicule închiriate fără şofer;

f) vehiculele rutiere utilizate pentru astfel de transporturi sînt conduse de conducători auto angajaţi ai întreprinderii.

(2) Prestarea serviciilor de transport rutier în cont propriu de mărfuri şi persoane în trafic naţional şi/sau internaţional este supusă regimului de notificare simplificată.

(21) Sînt supuse regimului de notificare simplificată întreprinderile care desfăşoară activitate de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere care sînt construite şi echipate pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare şi care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, şi cu vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri cu masă maximă autorizată ce depăşeşte 3,5 tone.

(3) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, în conformitate cu alin.(1), o întreprindere trebuie să fie înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova şi să depună la Agenţie o notificare de efectuare a transportului rutier în cont propriu de forma şi conţinutul aprobate de organul central de specialitate împreună cu următoarele documente:

 

[Lit.a) abrogată prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

b) lista vehiculelor rutiere deţinute şi utilizate de întreprindere;

c) copiile certificatelor de înmatriculare a vehiculelor rutiere.

(4) Transmiterea notificării şi a documentelor la sediul Agenţiei pentru a beneficia de regimul de notificare se efectuează prin următoarele modalităţi:

a) prin depunere, personal de către managerul de transport rutier sau de către un reprezentant legal al întreprinderii, contra semnătură;

b) prin serviciu poştal, cu confirmare de primire;

c) pe cale electronică, cu utilizarea semnăturii electronice.

(5) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul de intrare a corespondenţei al Agenţiei sau data confirmării de primire.

(6) Agenţia, în mod necondiţionat şi gratuit, în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea notificării, eliberează extrasul din Registru care confirmă depunerea notificării, înscrierea acesteia în Registrul de stat al întreprinderilor ce desfăşoară activitate de transport rutier în cont propriu şi, de asemenea, prevede condiţiile de desfăşurare a activităţii în cauză. Extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor ce desfăşoară activitate de transport rutier în cont propriu se eliberează în formă de document electronic. La cererea solicitantului se eliberează şi un exemplar pe suport de hârtie.

[Art.42 alin.(6) completat prin Legea nr.175 din 11.11.2021, în vigoare 10.01.2022]

[Alin.(7) abrogat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

[Alin.(8)-(9) abrogate prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.42 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.42 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Capitolul 5

ATESTAREA PROFESIONALĂ A MANAGERILOR DE

TRANSPORT RUTIER ŞI A CONDUCĂTORILOR AUTO

Art.43. – (1) Pentru a putea practica activitatea de manager de transport rutier în transportul rutier contra cost, persoana solicitantă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să deţină certificat de competenţă profesională, valabil;

b) să facă dovada că este angajat al operatorului de transport rutier.

(2) Pentru a putea practica activitatea de conducător auto în transportul rutier contra cost, persoana solicitantă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să deţină permis de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte vehiculul rutier, eliberat de organele competente ale Republicii Moldova sau ale ţărilor semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968. Pentru a putea activa în transportul rutier în trafic internaţional, în transportul rutier de persoane sau de mărfuri agabaritice şi de mărfuri periculoase, persoana solicitantă trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puţin 3 ani în calitate de conducător auto;

b) să deţină certificat de competenţă profesională, valabil;

c) să facă dovada că este angajat al operatorului de transport rutier;

d) să fie apt din punct de vedere medical şi psihofiziologic.

(3) Examenul medical şi concluzia consultativă narcologică pentru conducătorii auto sînt obligatorii o dată la 2 ani.

(4) Certificatul de competenţă profesională se eliberează de către Agenţie în urma frecventării unor cursuri de calificare iniţială, în cadrul centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională acreditate şi înregistrate, pentru practicarea activităţii de manager de transport rutier sau pentru practicarea activităţii de conducător auto în transportul rutier contra cost, finalizate cu o examinare sub formă de test-grilă.

(41) Certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto poate fi obţinut în baza permisului de conducere de categoria (subcategoria) respectivă şi a certificatului ce atestă absolvirea cursului privind activitatea în trafic naţional şi/sau internaţional. Certificatul de competenţă profesională pentru activitatea în trafic internaţional permite posesorului să activeze şi în trafic naţional.

(5) La expirarea termenului de valabilitate a certificatului de competenţă profesională, eliberarea unui certificat nou se va efectua în urma frecventării unor cursuri de calificare periodică, finalizate cu o examinare sub formă de test-grilă.

(6) Examinările efectuate conform alin.(4) şi (5) se desfăşoară cu participarea reprezentanţilor Agenţiei. Neparticiparea acestora la examinări, în cazul în care Agenţia a fost informată despre locul, data şi ora desfăşurării examinărilor, nu conduce la invalidarea rezultatelor acestora.

(7) Candidatul pentru funcţia de manager de transport rutier care face dovada deţinerii unei diplome de studii superioare în domeniul transporturilor rutiere este scutit de necesitatea frecventării cursului de calificare iniţială şi periodică. În termen de pînă la 3 ani după absolvirea studiilor superioare de specialitate în domeniul transporturilor rutiere, certificatul de competenţă profesională se eliberează de către Agenţie fără frecventarea cursurilor de calificare iniţială şi fără susţinerea examenului. În acest caz, solicitantul va prezenta Agenţiei copia buletinului de identitate şi copia diplomei de studii.

(71) Examinarea sub formă de test-grilă a persoanelor menţionate la alin.(7) poate avea loc la oricare dintre centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională acreditate şi înregistrate, în baza cererii candidatului.

(8) Testele-grilă, elaborate şi aprobate de centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională în baza programelor de instruire, se consideră promovate în cazul obţinerii a cel puţin 75% din punctajul maxim.

(9) În caz de nepromovare a testului-grilă, managerul de transport rutier sau conducătorul auto are dreptul la o nouă testare în cel mult 14 zile.

(10) După un al doilea test nepromovat, managerul de transport rutier sau conducătorul auto poate solicita o nouă testare numai după frecventarea unui nou curs de instruire profesională.

(11) Certificatul de competenţă profesională se reţine de către inspectorii Agenţiei şi se anulează dacă conducătorul auto a săvîrşit în decurs de 12 luni consecutive mai mult de 5 contravenţii ce vizează domeniul transporturilor rutiere.

(12) Candidaţii pentru funcţia de manager în domeniul transporturilor rutiere sînt admişi la susţinerea testului-grilă sau la instruirea profesională, după caz, dacă dispun de:

a) diplomă de studii superioare în domeniul juridic, economic sau tehnic ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, cu specializarea în domeniul tehnic auto;

b) adeverinţa medicală (F 086/e) şi concluzia consultativă narcologică, valabile.

[Art.43 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.43 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.44. – (1) Condiţiile de instruire profesională a managerilor de transport rutier sau a conducătorilor auto în vederea obţinerii certificatului de competenţă profesională, de modelul prevăzut în ordinul organului central de specialitate, conform cu standardele internaţionale în domeniu, necesar practicării activităţii de manager de transport rutier sau conducător auto în transportul rutier, sînt stabilite de organul central de specialitate.

(2) Pregătirea profesională va fi asigurată în centre de instruire, perfecţionare şi atestare profesională acreditate şi înregistrate, în baza unor programe de instruire aprobate de organul central de specialitate şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

[Art.44 modificat prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Art.44 modificat prin Legea nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018]

[Art.44 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.44 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.45. – (1) Certificatul de competenţă profesională se eliberează pentru o perioadă de 3 ani.

(2) Centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională vor duce o evidenţă strictă a persoanelor care au urmat cursuri de instruire şi/sau au susţinut examinări, cu informarea Agenţiei în forma solicitată de aceasta.

 

TITLUL IV

EFECTUAREA TRANSPORTURILOR RUTIERE

Capitolul 1

DISPOZIŢII ŞI CONDIŢII GENERALE

Art.46. – (1) Transportul rutier se efectuează numai cu respectarea prevederilor prezentului cod, ale reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Transportul rutier contra cost de mărfuri şi de persoane poate fi efectuat doar cu vehicule rutiere destinate tipului respectiv de transport, dotate cu tahografe şi limitatoare de viteză, cu excepţia vehiculelor rutiere înregistrate să efectueze transport rutier în regim de taxi, care se dotează cu aparate de taxat.

(3) Sînt exceptate de la dotarea cu tahografe vehiculele rutiere care efectuează transport rutier prin servicii regulate pe o distanţă de pînă la 50 km.

(4) Vehiculele rutiere pot efectua transport rutier în condiţiile prezentului cod numai dacă sînt înmatriculate, iar starea lor tehnică este în conformitate cu normele tehnice privind siguranţa rutieră şi protecţia mediului.

(5) Parcarea autobuzelor/autocarelor destinate transportului de persoane, precum şi a vehiculelor rutiere destinate transportului rutier de mărfuri cu masă maximă autorizată ce depăşeşte 3,5 tone este permisă doar în locuri destinate pentru parcare. Este interzisă parcarea acestora pe drumurile publice şi pe teritoriile adiacente drumurilor publice din intravilanul localităţii.

(6) Agenţia Naţională Transport Auto asigură controlul transportului rutier de mărfuri şi persoane efectuat de către operatorii de transport rutier străini pe teritoriul Republicii Moldova (ca ţară de tranzit sau de destinaţie), care poate fi realizat numai în baza autorizaţiilor internaţionale unitare bilaterale sau multilaterale de transport rutier de mărfuri sau persoane dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd obligativitatea acestora.

(7) Se permite intrarea/ieşirea operatorilor de transport rutier străini pe/de pe teritoriul Republicii Moldova (ca ţară de tranzit sau destinaţie) numai în baza autorizaţiilor internaţionale unitare bilaterale sau multilaterale de transport rutier de mărfuri sau persoane, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd obligativitatea acestora, verificarea cărora se efectuează de către Serviciul Vamal şi Poliţia de Frontieră conform competenţelor prevăzute la art.1522 alin.(2) şi (3). Se permite intrarea/ieşirea pe/de pe teritoriul Republicii Moldova (ca ţară de tranzit sau destinaţie) operatorilor de transport rutier străini înregistraţi în statele cu care Republica Moldova nu are încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale în baza autorizaţiilor de transport rutier de mărfuri sau persoane cu plata taxelor rutiere, eliberate în punctele de trecere a frontierei.

[Art.46 modificat prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.46 modificat prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018]

[Art.46 completat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.47. – (1) Transporturile rutiere în regim de cabotaj sînt interzise pe teritoriul Republicii Moldova pentru transportatorii străini, dacă acordurile şi convenţiile bilaterale sau internaţionale, după caz, la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.

(11) În cazul constatării efectuării unei operaţiuni de cabotaj de către un operator de transport rutier străin, Agenţia va retrage autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.

(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), cabotajul se autorizează pentru următoarele servicii:

a) transporturi rutiere de persoane prin servicii regulate speciale, cu condiţia să facă obiectul unui contract încheiat între organizator şi operatorul de transport rutier;

b) transporturi rutiere de persoane prin servicii regulate, prestate de un operator de transport rutier străin, în cursul unui serviciu regulat de transport rutier în trafic internaţional, în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale acordurilor bilaterale.

(3) Dacă acordurile bilaterale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel, desfăşurarea operaţiunilor de cabotaj prevăzute la alin.(2) intră sub incidenţa legislaţiei naţionale în ceea ce priveşte:

a) condiţiile care reglementează contractul de transport rutier;

b) masa totală şi dimensiunile admisibile ale vehiculelor rutiere.

[Art.47 completat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.48. – Operatorul de transport rutier autorizat în baza înregistrării oficiale este obligat să deţină la sediul său, în funcţie de tipul transportului rutier efectuat, următoarele documente:

a) scrisorile de transport (CMR), pentru anul curent de activitate;

b) documentul de control INTERBUS, în original, şi foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat în folosinţă, pentru anul curent de activitate (carnetul INTERBUS);

c) documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul curent de activitate (carnetul foii de parcurs (CFP));

d) documentul de plată, lista de control, în original, şi foile de parcurs, în cazul transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional, pentru anul în curs;

e) contractul de asigurare pentru persoanele transportate şi bagajele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

f) certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere, în copie, şi documentele constatatoare, în original, din care să rezulte că deţine vehicule cu orice titlu;

g) adeverinţele medicale şi concluziile consultative narcologice valabile pentru managerul de transport rutier şi pentru conducătorii auto angajaţi;

h) toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor care au stat la baza înregistrării oficiale sau a obţinerii autorizaţiilor din cadrul regimului de autorizare;

i) formularul de expediţie/transport şi formularul pentru aprobarea transportului, în cazul transportului rutier de deşeuri periculoase, pentru anul în curs şi anul precedent;

j) documentele constatatoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a managerului de transport rutier şi a conducătorilor auto;

k) contractul cu orice alt titlu decît de proprietate, în cazul în care vehiculul rutier nu este deţinut în proprietate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

l) contractul încheiat cu beneficiarul transportului rutier, în cazul transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale;

m) registrele de evidenţă a controlului tehnic zilnic al vehiculelor rutiere;

n) borderourile de evidenţă a biletelor şi foile de parcurs.

[Art.48 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.48 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.49. – Operatorii de transport rutier/întreprinderile care efectuează operaţiuni de transport rutier au următoarele obligaţii:

a) să se conducă de prezentul cod şi reglementările în vigoare specifice fiecărui tip de transport rutier efectuat;

b) să asigure prezenţa la bordul vehiculului rutier a documentelor în baza cărora este permisă desfăşurarea activităţii, în funcţie de tipul de transport rutier;

c) să asigure prezentarea şi plecarea în cursă la timp a vehiculelor rutiere, în starea tehnică şi sanitară corespunzătoare, de asemenea să asigure transportarea persoanelor în condiţii de siguranţă şi confort, conform graficului aprobat şi reglementărilor din domeniu în vigoare;

d) să încheie, în localitatea unde există mai multe autogări, contracte cu una dintre acestea în vederea prestării serviciilor de transport rutier prin servicii regulate pe rutele atribuite spre deservire în modul stabilit şi să notifice imediat Agenţia despre contractul încheiat;

e) să încheie cu organizaţiile de asigurare contracte de asigurare obligatorie a persoanelor şi bagajelor transportate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

f) să formeze echipajele din conducători auto ce deţin certificate de competenţă profesională, eliberate în conformitate cu prezentul cod;

g) să asigure instruirea şi perfecţionarea profesională continuă a managerului de transport rutier şi a conducătorilor auto;

h) să deţină şi să aplice un program de deservire tehnică a vehiculelor rutiere conform cerinţelor şi recomandărilor producătorilor;

i) să asigure efectuarea controlului medical al conducătorului auto înainte de a începe operaţiunea de transport rutier în baza unei foi de parcurs noi. Criteriile conform cărora conducătorii auto vor fi supuşi controlului medical se aprobă prin instrucţiune de către organul central de specialitate, după consultarea Ministerului Sănătăţii; să asigure efectuarea verificării tehnice generale a fiecărui vehicul rutier înainte de a începe operaţiunea de transport rutier în baza unei foi de parcurs noi, cu excepţia celor de pe rute internaţionale care vor fi supuse controlului tehnic înainte de plecare în fiecare cursă. Criteriile privind controlul tehnic al vehiculelor rutiere se aprobă prin instrucţiune de către organul central de specialitate.

Pentru transporturile rutiere de mărfuri în trafic naţional, foaia de parcurs este valabilă pentru o perioada de 48 de ore din momentul eliberării.

Pentru transporturile rutiere de persoane în trafic naţional, foaia de parcurs este valabilă pentru 36 de ore (cu excepţia transporturilor în regim de taxi la care valabilitatea foii de parcurs nu poate depăşi 24 de ore).

Pentru transporturile rutiere de mărfuri şi persoane în trafic internaţional, foaia de parcurs este valabilă pînă la efectuarea cursei tur-retur;

j) să respecte reglementările în vigoare privind efectuarea inspecţiei tehnice periodice;

k) în intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice, să asigure menţinerea vehiculelor rutiere într-o stare tehnică corespunzătoare în vederea încadrării în normele tehnice;

l) să monteze, prin întreprinderi autorizate, tahografe şi limitatoare de viteză, cu aprobare de model, la vehiculele pentru care acestea sînt obligatorii;

m) să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor rutiere care au tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al operaţiunii de transport rutier;

n) să informeze conducătorii auto şi lucrătorii mobili cu privire la reglementările din domeniul transporturilor rutiere;

o) să verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele tahografice ale conducătorilor auto utilizate modul în care aceştia respectă prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere şi de odihnă şi să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra tahografelor şi a limitatoarelor de viteză;

p) să efectueze transporturile rutiere numai cu respectarea maselor totale maxime autorizate şi/sau în limita capacităţii de îmbarcare stabilită de uzina producătoare a vehiculului rutier utilizat şi/sau de standardele în vigoare;

q) să respecte regulile şi procedurile ce trebuie urmate în cazul vehiculelor rutiere sau al încărcăturilor cu greutăţi şi/sau gabarite care depăşesc limitele maxime admise;

r) să respecte şi să aplice reglementările în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase şi perisabile;

s) să asigure îmbarcarea persoanelor din localităţile unde sînt autogări numai de pe teritoriul autogărilor, cu excepţia transportului rutier în trafic local şi municipal, respectînd prevederile prezentului cod, iar din localităţile unde nu există autogări – numai din staţiile publice, iar în lipsa acestora (cu condiţia includerii localităţii în graficul de circulaţie) – din locurile care să asigure securitatea persoanelor transportate;

t) să asigure dotarea autovehiculelor rutiere antrenate la efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate cu indicatoare de rută de modelul stabilit de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul transporturilor rutiere.

[Art.49 modificat prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Art.49 modificat prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.49 modificat prin Legea nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018]

[Art.49 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Capitolul 2

TRANSPORTUL RUTIER DE MĂRFURI ŞI COLETE

[Titlul cap.2 în redacţia Legii nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

Art.50. – (1) Operatorii de transport rutier îşi organizează activitatea de sine stătător, pornind de la cererea şi oferta privind serviciile de transport rutier de mărfuri.

(2) Operatorii de transport rutier primesc mărfurile pentru transport în baza contractelor de transport rutier, încheiate cu expeditorii de mărfuri, destinatarii mărfurilor sau reprezentanţii legali ai acestora. Ei vor asigura transportarea mărfurilor prevăzute în contract, cu excepţia cazurilor de calamităţi naturale, catastrofe, avarii şi forţă majoră.

(3) Operatorii de transport rutier pot încheia contracte de transport rutier de mărfuri cu orice destinatar al mărfurilor.

 

Art.51. – (1) Transportarea mărfurilor perisabile se efectuează în modul şi în cazurile specificate în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri perisabile şi uşor alterabile şi în acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Mărfurile periculoase vor fi primite spre transportare de către operatorul de transport rutier în modul şi în cazurile specificate în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase şi în acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(3) Încărcăturile supragrele şi agabaritice vor fi primite spre transportare de către operatorul de transport rutier în modul şi în cazurile specificate în Regulamentul cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele stabilite.

 

Art.52.– Transportarea mărfurilor omogene de la un expeditor de mărfuri la unul şi acelaşi destinatar, pe una şi aceeaşi distanţă, poate fi legalizată printr-un singur document de însoţire a mărfurilor pentru tot volumul de lucru executat cu vehiculul rutier în decursul unei curse, în modul stabilit în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri.

 

Art.53. – Beneficiarul care comandă transportul mărfurilor este obligat să pună la dispoziţia operatorului de transport rutier documentele necesare de însoţire pentru mărfurile transmise spre transportare.

 

Art.54. – Utilizarea unui vehicul rutier cu plată pentru unitate de timp este înregistrată de expeditorul de mărfuri şi/sau destinatarul mărfurilor în documentele de însoţire a mărfurilor, cu indicarea distanţei de parcurs şi a timpului de aflare a vehiculului rutier la dispoziţia expeditorului de mărfuri şi/sau destinatarului.

 

Art.55. – Echipajul vehiculului rutier este obligat să controleze conformitatea cantităţii mărfurilor, a integrităţii ambalajelor declarate în acte, a stivuirii şi fixării mărfurilor în vehicul cu cerinţele siguranţei rutiere. Expeditorul de mărfuri, la cererea conducătorului auto, este obligat să înlăture deficienţele depistate la stivuirea şi fixarea mărfurilor. Dacă cerinţele privind înlăturarea deficienţelor depistate nu sînt îndeplinite, conducătorul vehiculului rutier este obligat să consemneze acest fapt în toate exemplarele documentelor de însoţire a mărfurilor şi să refuze efectuarea operaţiunii de transport rutier.

 

Art.56. – (1) Greutatea mărfurilor se consideră calculată corect dacă diferenţa dintre greutatea acestora din punctul de plecare şi cea din punctul de destinaţie nu depăşeşte limitele stabilite de standardele de pierderi naturale pentru categoria respectivă de mărfuri.

(2) Dacă în punctul de destinaţie, la verificarea greutăţii, volumului şi/sau stării mărfurilor, s-au depistat anumite lipsuri, alterări şi/sau deteriorări ale mărfurilor sau dacă aceste circumstanţe sînt fixate într-un act întocmit pe parcursul transportării, operatorul de transport rutier este obligat să determine volumul mărfurilor lipsă, alterate şi/sau deteriorate.

(3) În cazul în care este necesară efectuarea expertizei mărfurilor transportate, operatorul de transport rutier, din proprie iniţiativă sau la cererea destinatarului acesteia, apelează la experţi în domeniu.

(4) Destinatarul mărfurilor este în drept să apeleze la un expert, notificînd operatorului de transport rutier data şi locul efectuării expertizei.

 

Art.57. – (1) Însoţirea mărfurilor poate fi organizată de expeditorul şi/sau destinatarul acestora, precum şi de operatorul de transport rutier, conform prevederilor contractului încheiat şi legislaţiei în vigoare.

(2) Însoţirea mărfurilor periculoase se organizează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Art.58. – Pentru a efectua transport rutier contra cost de mărfuri în trafic naţional, operatorul de transport rutier şi/sau conducătorul auto trebuie să deţină, în mod obligatoriu, la bordul vehiculului rutier:

a) extrasul din Registru;

b) scrisoarea de trăsură;

c) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil, pentru transport rutier de mărfuri în trafic naţional sau internaţional;

d) foaia de parcurs, conform modelului prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri şi colete.

[Art.58 completat prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

[Art.58 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.58 completat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.59. – Pentru a efectua transport rutier contra cost de mărfuri în trafic internaţional, operatorul de transport rutier şi/sau conducătorul auto trebuie să deţină la bordul vehiculului rutier:

a) extrasul din Registru;

b) scrisoarea de transport (CMR), prevăzută de Convenţia referitoare la Contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (Convenţia CMR), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.1318-XII din 2 martie 1993;

c) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil, pentru transport rutier de mărfuri în trafic internaţional;

d) autorizaţiile internaţionale unitare bilaterale sau multilaterale de transport rutier de mărfuri, în cazul în care acordurile internaţionale prevăd obligativitatea acestora.

[Art.59 completat prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

[Art.59 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.59 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.60. – (1) În cazul transportului rutier de mărfuri în trafic internaţional efectuat de către un operator de transport rutier străin şi/sau un conducător auto, autorizaţiile de transport rutier internaţional de mărfuri avînd Republica Moldova ca ţară de tranzit sau de destinaţie se acordă în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare şi de acordurile internaţionale.

(2) Autorizaţia de transport rutier internaţional de mărfuri avînd Republica Moldova ca ţară de tranzit sau de destinaţie, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri, este valabilă numai în original.

[Art.60 completat prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

 

Art.61. – Pentru a efectua transport rutier de mărfuri în cont propriu întreprinderea şi/sau conducătorul auto trebuie să deţină la bordul vehiculului rutier:

 

[Lit.a) abrogată prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

b) scrisoarea de transport (CMR) pentru transportul rutier de mărfuri în cont propriu în trafic internaţional;

c) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil, pentru transport rutier de mărfuri în trafic naţional şi/sau internaţional, după caz;

d) autorizaţiile internaţionale unitare bilaterale sau multilaterale de transport rutier de mărfuri, în cazul în care acordurile internaţionale prevăd obligativitatea acestora, pentru transportul rutier de mărfuri în cont propriu în trafic internaţional.

[Art.61 completat prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

[Art.61 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.62. – Pentru a efectua transport rutier de mărfuri periculoase, operatorul de transport rutier şi/sau conducătorul auto sau întreprinderea şi/sau conducătorul auto este obligată să deţină suplimentar la bordul vehiculului rutier:

a) certificatul de agreare pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase;

b) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto prevăzut pentru transportul rutier de mărfuri periculoase;

c) documentaţia de transportare a mărfurilor periculoase, prevăzută în reglementările specifice transportului rutier de mărfuri periculoase;

d) instrucţiuni scrise pentru conducătorul auto conform reglementărilor specifice transportului rutier de mărfuri periculoase.

[Art.62 completat prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

 

Art.621. – (1) Este interzisă efectuarea transportului cu vehicule rutiere, înmatriculate în Republica Moldova sau în alte state, pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în Legea drumurilor.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), efectuarea transportului rutier de mărfuri cu vehicule rutiere, înmatriculate în Republica Moldova sau în alte state, pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise este permisă numai în baza autorizaţiei speciale, eliberată de Agenţie, în condiţiile stabilite de Regulamentul cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele stabilite şi doar pentru transportul bunurilor indivizibile sau în situaţia cînd vehiculul depăşeşte prin construcţie masele şi/sau dimensiunile maxime admise.

(3) Pentru obţinerea autorizaţiei speciale, solicitantul depune o cerere, conform modelului prevăzut de Regulamentul cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau dimensiuni ce depăşesc limitele stabilite, cu achitarea plăţii corespunzătoare. În scopul emiterii autorizaţiei, Agenţia va obţine, prin aplicarea mecanismului de ghişeu unic, fără implicarea solicitantului, toate avizările şi coordonările necesare cu Ministerul Afacerilor Interne şi, după caz, cu alte entităţi.

(4) Obţinerea de către agenţii economici a autorizaţiei speciale sau retragerea acesteia se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător în partea în care nu este reglementată de prezentul cod.

[Art.621 completat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.621 introdus prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.622. – (1) Agenţii economici ale căror bunuri divizibile sînt distribuite (furnizori de bunuri divizibile) prin reţeaua de drumuri publice cu vehicule rutiere a căror masă totală este egală cu sau mai mare de 12 tone au următoarele obligaţii:

a) să aibă în dotare, la punctele de încărcare, instalaţii de cîntărire a bunurilor divizibile şi/sau a vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul acestor bunuri;

b) să emită tichet de cîntar, ştampilat şi semnat, pentru fiecare vehicul rutier utilizat pentru transportul bunurilor divizibile ce pleacă din punctele proprii de încărcare;

c) să ţină evidenţa tichetelor de cîntar şi a documentelor contabile privind bunurile divizibile livrate;

d) să încarce vehiculele rutiere utilizate pentru transportul bunurilor divizibile astfel încît masa totală a vehiculului să nu depăşească masa totală maximă admisă corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul de la punctul de încărcare;

e) să asigure condiţii pentru curăţarea roţilor vehiculelor rutiere înainte de intrarea acestora pe drumul public;

f) să nu permită părăsirea punctului de încărcare şi accesul la drumul public al vehiculelor rutiere din care se scurg bunuri divizibile sau reziduuri rezultate din exploatarea acestora.

(2) Beneficiarii care recepţionează bunuri divizibile distribuite prin reţeaua de drumuri publice cu vehicule rutiere a căror masă totală este egală cu sau mai mare de 12 tone au următoarele obligaţii:

a) să nu permită intrarea în punctul de descărcare a vehiculelor utilizate pentru transportul bunurilor divizibile fără tichet de cîntar eliberat de furnizor sau cu depăşiri ale masei totale maxime admise corespunzătoare sectorului de drum public la care este amenajat accesul spre punctul de descărcare, după caz, sau a vehiculelor rutiere faţă de care a fost aplicată măsura de suspendare a dreptului de utilizare;

b) să prezinte reprezentanţilor organelor de control evidenţa tichetelor de cîntar eliberate de furnizor pentru bunurile divizibile recepţionate, precum şi dovada corespunderii acesteia cu evidenţele contabile privind bunurile divizibile recepţionate;

c) să asigure condiţii pentru curăţarea roţilor vehiculelor rutiere înainte de ieşirea acestora pe drumul public.

(3) În cazul efectuării transportului rutier de bunuri divizibile cu vehicule rutiere a căror masă totală este egală cu sau mai mare de 12 tone, conducătorul auto are următoarele obligaţii:

a) să deţină la bordul vehiculului şi să prezinte reprezentanţilor organelor de control tichetul de cîntar;

b) să nu conducă vehicule care transportă bunuri divizibile neacoperite cu prelată sau din care se scurg bunuri divizibile ori reziduuri rezultate din exploatarea acestora.

[Art.622 introdus prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Capitolul 3

TRANSPORTUL RUTIER DE PERSOANE

Art.63. – (1) Transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin servicii regulate, regulate speciale şi ocazionale numai cu autobuze/autocare, clasificate pe categorii de confort, şi prin servicii în regim de taxi – numai cu autoturisme. Vehiculele rutiere respective vor fi echipate cu sisteme de poziţionare globală conectate la sistemul de management integrat administrat de Agenţie.

(2) La efectuarea transportului rutier contra cost de persoane în trafic naţional pe o distanţă mai mică de 50 km se admite transportarea persoanelor conform capacităţii de îmbarcare a vehiculului rutier prevăzute de producător. În trafic internaţional transportarea persoanelor se admite doar pe scaune.

(3) La efectuarea transportului rutier contra cost de persoane se interzice utilizarea vehiculelor rutiere destinate transporturilor de mărfuri reutilate pentru transporturile de persoane.

(4) Prin derogare de la alin.(3) se permite, pînă la 1 septembrie 2022, utilizarea vehiculelor rutiere destinate transporturilor de mărfuri reutilate în vederea efectuării transporturilor de persoane, în cazul în care aceste vehicule erau incluse în licenţa de transport rutier contra cost de persoane a unui operator de transport rutier la data de 1 iunie 2017.

[Art.63 modificat prin Legea nr.179 din 21.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.63 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.64. – (1) Accesul la transportul rutier contra cost de persoane prin serviciile regulate se realizează în baza biletelor şi abonamentelor, în cazurile expres prevăzute de lege.

(2) Biletele se vînd prin programul unic computerizat la casele de bilete ale autogărilor, ale operatorilor de transport rutier care deservesc rutele/cursele, prin intermediul terminalelor speciale şi/sau agenţilor de vînzare a biletelor, prin sistemele electronice de vînzare a biletelor, iar în lipsa acestora, biletele sînt vîndute de conducătorul auto.

(3) Pe teritoriul autogărilor vînzarea biletelor se face doar la casele de bilete sau prin intermediul terminalelor speciale.

(4) Autogările şi operatorii de transport rutier vor organiza vînzarea anticipată a biletelor.

(5) Transportul rutier în trafic naţional este gratuit pentru copiii cu vîrsta de pînă la 7 ani dacă aceştia nu ocupă un loc separat pe scaune. În cazul cînd pasagerul este însoţit de cîţiva copii cu vîrste de pînă la 7 ani, pentru fiecare copil, în afară de unul transportat gratuit, pasagerul va achita 50% din costul total al călătoriei, cu dreptul de a ocupa un loc separat pentru fiecare copil. Transportul rutier în trafic internaţional este gratuit pentru copiii cu vîrsta de pînă la 2 ani dacă aceştia nu ocupă un loc separat pe scaune, iar în cazul cînd pasagerul este însoţit de cîţiva copii cu vîrste de pînă la 7 ani, pentru fiecare copil pasagerul va achita 50% din costul total al călătoriei, cu dreptul de a ocupa un loc separat pentru fiecare copil.

(6) Transportul rutier în trafic naţional în cazul persoanelor ce beneficiază, conform legii, de dreptul la transport gratuit sau cu înlesniri, cu excepţia copiilor cu vîrsta de pînă la 7 ani, se efectuează în baza biletului sau abonamentului procurat în modul stabilit, cu compensarea ulterioară a cheltuielilor de către instituţia în care activează persoana sau de către organele de asistenţă socială competente, după caz.

[Art.64 completat prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.64 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.65. – (1) În cazul în care persoana este de acord să se deplaseze cu un vehicul rutier de un confort mai redus decît al celui pentru care şi-a procurat biletul, acesteia i se va restitui diferenţa dintre suma plătită iniţial şi costul călătoriei cu vehiculul rutier propus.

(2) Dacă în locul vehiculului rutier prevăzut a fost propus un alt vehicul rutier pentru care călătoria costă mai scump, persoanele care şi-au procurat bilete pînă la anunţarea schimbărilor survenite au dreptul să călătorească cu biletele cumpărate fără plată suplimentară. Din momentul anunţării înlocuirii vehiculului, biletele se vor vinde la un preţ mai mare, iar persoanele vor fi anunţate despre aceasta.

 

Art.66. – (1) Primirea bagajelor de la persoane spre transportare se confirmă prin biletul de bagaje eliberat de către operatorul de transport rutier. La predarea bagajelor spre transportare, persoana este în drept să declare valoarea acestora, indicînd-o în lista de îmbarcare a bagajelor, achitînd taxa stabilită de către operatorul de transport rutier.

(2) Nu sînt admise spre transportare în calitate de bagaje şi bagaje de mînă substanţe inflamabile, explozive, otrăvitoare, toxice, radioactive, corosive, nocive şi rău mirositoare, precum şi obiectele care ar putea murdări vehiculul rutier sau îmbrăcămintea şi obiectele altor persoane.

(3) Gabaritele, greutăţile bagajelor permise spre transportare şi modalitatea de îmbarcare şi transportare a acestora sînt stabilite în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.

 

Art.67. – (1) Persoana care urmează să beneficieze de transport rutier contra cost de persoane este în drept:

a) să procure, în modul stabilit, bilet pentru transportul rutier prin servicii regulate;

b) să transporte gratuit bagaje de mînă în volumul stabilit de Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

c) în cazul întreruperii călătoriei ca urmare a bolii sau a unui accident, să i se restituie contravaloarea biletului de călătorie pentru distanţa neparcursă;

d) pînă la plecarea vehiculului rutier în călătorie, să restituie biletul la casa de bilete şi să primească integral contravaloarea biletului de călătorie în cazul în care vehiculul pleacă cu o întîrziere mai mare de o oră sau cînd i s-a acordat loc într-un vehicul rutier de clasă inferioară clasei vehiculului pentru care şi-a procurat biletul;

e) din momentul plecării vehiculului rutier pentru care a fost procurat biletul, în termen de 72 de ore, în cazul în care a întîrziat din cauza bolii ori a unui accident, sau în termen de 3 ore, în cazul în care a întîrziat la cursă din alte motive, să i se reînnoiască biletul dacă achită suplimentar 25% din costul lui sau să i se restituie contravaloarea biletului de călătorie cu reţinerea a 25% din cost;

f) dacă restituie biletul la casa de bilete cu cel puţin 2 ore pînă la plecarea vehiculului rutier, în cazul unei curse în trafic naţional, sau cu cel puţin 6 ore, în cazul unei curse în trafic internaţional, să i se restituie integral contravaloarea biletului de călătorie, iar dacă restituie biletul mai tîrziu de aceste termene, dar pînă la plecarea vehiculului, să i se restituie contravaloarea biletului cu reţinerea a 15% din cost.

(2) Persoanele sînt în drept să adreseze operatorului de transport rutier plîngeri în termen de 3 luni de la data prestării serviciului regulat de transport rutier sau de la data la care ar fi trebuit să aibă loc prestarea serviciului. În termen de o lună de la data primirii plîngerii, operatorul de transport rutier îi comunică persoanei dacă plîngerea sa este considerată întemeiată sau respinsă.

(3) În cazul în care un operator de transport rutier estimează, în mod rezonabil, că plecarea în cursă a vehiculului rutier conform unui serviciu regulat va fi anulată sau întîrziată cu peste 2 ore sau în cazul suprarezervării de bilete, persoanelor li se oferă imediat următoarele opţiuni:

a) continuarea sau redirecţionarea călătoriei către destinaţia finală, fără niciun fel de costuri suplimentare şi în condiţii comparabile, cu prima ocazie posibilă;

b) returnarea contravalorii biletului de călătorie.

(4) Returnarea contravalorii biletului de călătorie prevăzută la alin.(3) lit.b) se efectuează în temeiul unei cereri în termen de 5 zile.

(5) În caz de accident survenit ca urmare a utilizării autobuzului/autocarului, operatorul de transport rutier asigură asistenţa rezonabilă şi proporţională în ceea ce priveşte nevoile imediate de ordin practic ale persoanelor după accident. O astfel de asistenţă include, atunci cînd este necesar, cazare, hrană, îmbrăcăminte, transport şi facilitarea acordării primului ajutor.

(6) Operatorii de transport rutier, agenţii de voiaj şi operatorii de turism nu pot refuza o rezervare de bilet unei persoane, să emită sau să pună la dispoziţie în alt mod un bilet pentru o persoană sau să îmbarce o persoană pe motiv de handicap sau de mobilitate redusă a acesteia.

(7) Rezervările şi biletele sînt puse la dispoziţia persoanelor cu handicap şi a persoanelor cu mobilitate redusă fără costuri suplimentare.

(8) Fără a aduce atingere prevederilor alin.(6), operatorii de transport rutier, agenţii de voiaj şi operatorii de turism pot refuza o rezervare de bilet unei persoane, să emită sau să pună la dispoziţie în alt mod un bilet pentru o persoană sau să îmbarce o persoană pe motiv de handicap sau de mobilitate redusă a acesteia:

a) pentru a îndeplini cerinţele de siguranţă rutieră aplicabile stabilite de legislaţia naţională sau pentru a îndeplini cerinţele de sănătate şi siguranţă impuse de autorităţile competente;

b) în cazul în care proiectarea vehiculului rutier sau infrastructura, inclusiv a autogărilor, face fizic imposibilă îmbarcarea, debarcarea sau transportarea persoanelor cu handicap sau a persoanelor cu mobilitate redusă într-un mod sigur şi fezabil din punct de vedere operaţional.

(9) În cazul în care un operator de transport rutier, un agent de voiaj sau un operator de turism refuză o rezervare de bilet unei persoane, să emită sau să pună la dispoziţie în alt mod un bilet pentru o persoană sau să îmbarce o persoană pe motiv de handicap sau de mobilitate redusă a acesteia în temeiurile expuse la alin.(8), persoana respectivă poate solicita să fie însoţită de o altă persoană pe care a ales-o şi care poate oferi asistenţa de care are nevoie persoana cu handicap sau cu mobilitate redusă, astfel încît prevederile alin.(8) să nu se mai aplice.

[Art.67 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.68. – Persoana care urmează să beneficieze de transport rutier contra cost de persoane este obligată:

a) să achite la timp şi integral costul călătoriei, să păstreze biletul pînă la punctul său de destinaţie, sub rezerva aplicării unei amenzi contravenţionale, şi să-l prezinte la cererea reprezentanţilor organelor de control;

b) să respecte modul de îmbarcare/debarcare din vehiculul rutier;

c) să nu deterioreze vehiculul rutier în care circulă;

d) aflîndu-se în vehicul, să respecte cerinţele stabilite de Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.

 

Art.69. – Persoanele transportate au dreptul la despăgubiri în caz de deces sau vătămare corporală, precum şi în caz de pierdere sau deteriorare a bagajului, în cazul accidentelor survenite ca urmare a utilizării autobuzului/autocarului, în conformitate cu legislaţia cu privire la asigurări.

[Art.69 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Secţiunea 1

Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate

Art.70. – Operatorul de transport rutier şi/sau conducătorul auto care efectuează transport rutier contra cost prin servicii regulate în trafic local, municipal, raional, interraional sau internaţional are obligaţia, pe toată durata transportului, să deţină la bordul vehiculului rutier:

a) extrasul din Registru;

b) autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate, însoţită de graficul de circulaţie, în original;

c) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil, pentru transport rutier de persoane în trafic naţional sau internaţional, după caz;

d) borderoul de evidenţă a biletelor, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

e) foaia de parcurs, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

f) biletele, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.

[Art.70 completat prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

[Art.70 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.70 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Secţiunea a 2-a

Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale

Art.71. – (1) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic local, raional sau interraional poate fi efectuat de către operatorii de transport rutier care au încheiat un contract cu un beneficiar, care poate fi agent economic sau instituţie de învăţămînt, în vederea efectuării următoarelor operaţiuni de transport rutier:

a) transportul lucrătorilor între domiciliu şi locul de muncă;

b) transportul elevilor şi al studenţilor spre şi dinspre instituţiile de învăţămînt.

(2) Cerinţele tehnice specifice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere care efectuează transportul elevilor sînt specificate în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.

[Art.71 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.72. – Operatorul de transport rutier şi/sau conducătorul auto care efectuează transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale în trafic local, raional, interraional sau internaţional are obligaţia să deţină la bordul vehiculului rutier pe toată durata transportului pe teritoriul Republicii Moldova:

a) extrasul din Registru;

b) copia contractului încheiat cu beneficiarul transportului;

c) lista de control a persoanelor transportate, semnată de beneficiarul transportului. Persoanele transportate trebuie să posede buletine de identitate sau legitimaţii eliberate de beneficiar;

d) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil, pentru transport rutier de persoane în trafic naţional sau internaţional, după caz;

e) foaia de parcurs, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.

[Art.72 completat prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

[Art.72 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.72 modificat prin Legea nr.160 din 07.07.2016, în vigoare 16.09.2016]

[Art.72 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Secţiunea a 3-a

Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale

Art.73. – Operatorul de transport rutier şi/sau conducătorul auto care efectuează transport rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional are obligaţia să deţină la bordul vehiculului rutier pe toată durata transportului:

a) extrasul din Registru;

b) foaia de parcurs, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

c) lista de control, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

d) contractul încheiat cu beneficiarul transportului respectiv, în original;

e) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil, pentru transport rutier de persoane în trafic naţional sau internaţional.

[Art.73 completat prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

[Art.73 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.73 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.74. – Contractul încheiat cu beneficiarul trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informaţii:

a) denumirea beneficiarului;

b) numărul de identificare al persoanei fizice (IDNP) sau al persoanei juridice (IDNO);

c) adresa beneficiarului (adresa de comunicare a actelor);

d) itinerarul;

e) punctul de îmbarcare şi cel de debarcare a persoanelor transportate;

f) perioada de desfăşurare a serviciului de transport rutier respectiv;

g) modalitatea de plată şi suma achitată.

 

Art.75. – (1) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS) şi ale acordurilor bilaterale internaţionale, după caz.

(2) Carnetul INTERBUS este eliberat pe numele operatorului de transport rutier şi nu este transferabil.

 

Art.76. – (1) La efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional, operatorul de transport rutier şi/sau conducătorul auto are obligaţia să deţină în original la bordul vehiculului rutier, pe toată durata transportului, după caz:

a) documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS pentru transporturile rutiere contra cost de persoane prin servicii ocazionale liberalizate (carnetul INTERBUS);

b) autorizaţia pentru serviciul ocazional neliberalizat;

c) documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS (carnetul foii de parcurs (CFP)).

(2) Suplimentar la prevederile alin.(1), în cazul transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional, la bordul vehiculului rutier trebuie să se afle:

a) extrasul din Registru;

b) contractul încheiat cu beneficiarul transportului respectiv, în original;

c) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil, pentru transport rutier de persoane în trafic internaţional;

d) documentele de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, inclusiv bonul de casă emis de aparatul de taxat ori copia dispoziţiei de plată sau scrisoarea de garanţie a beneficiarului privind achitarea serviciilor.

[Art.76 completat prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

[Art.76 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.76 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.77. – (1) Pe parcursul efectuării operaţiunii de transport rutier contra cost de persoane prin servicii ocazionale, îmbarcarea, respectiv debarcarea, persoanelor este permisă numai în punctele menţionate în contract. Spaţiile pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor trebuie să fie separate de partea carosabilă şi să asigure cerinţe minime de siguranţă pentru persoane.

(2) Persoanele care vor fi transportate prin servicii ocazionale de transport rutier contra cost de persoane în trafic internaţional trebuie să posede acte de identitate care să confirme înscrierile din documentul de control al Acordului INTERBUS.

[Art.77 completat prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

 

Secţiunea a 4-a

Transportul rutier de persoane în cont propriu

Art.78. – (1) La efectuarea transportului rutier de persoane în cont propriu în trafic naţional şi internaţional, la bordul vehiculului rutier trebuie să se afle, pe toată durata transportului:

 

[Lit.a) abrogată prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

b) lista de control a persoanelor transportate, semnată de beneficiarul transportului;

c) foaia de parcurs, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

d) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil, pentru transport rutier de persoane în trafic naţional sau internaţional, după caz.

(2) Persoanele transportate trebuie să aibă calitatea de angajaţi ai întreprinderii, dovedită prin legitimaţii de serviciu valabile.

[Art.78 modificat prin Legea nr.160 din 07.07.2016, în vigoare 16.09.2016]

[Art.78 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.79. – Întreprinderea care efectuează transport rutier de persoane în cont propriu are următoarele obligaţii:

a) să asigure instruirea conducătorilor auto privind obligaţiile care revin acestora;

b) să transporte doar persoanele nominalizate în lista de control, în limita locurilor prevăzute de certificatul de înmatriculare a vehiculului rutier.

 

Secţiunea a 5-a

Transportul rutier contra cost în regim de taxi

Art.80. – (1) Transporturile rutiere de persoane sau bunuri în regim de taxi sînt activităţi de interes public pentru populaţie, executate, de regulă, în interiorul unei localităţi, numai de către operatori de transport rutier înregistraţi oficial în Registru.

(2) Transportul rutier de persoane sau bunuri în regim de taxi se efectuează contra cost.

(3) Costul transportului rutier în regim de taxi se stabileşte prin însumarea tarifelor pe distanţa parcursă şi/sau timpul de staţionare, măsurate de un aparat de taxat aflat în dotarea autoturismului respectiv.

[Art.80 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.81. – (1) La efectuarea transportului rutier în regim de taxi se admit autoturismele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sînt dotate cu aparat de taxat în stare de funcţionare legalizat, verificat metrologic şi înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat;

b) sînt dotate cu lampă de taxi în stare funcţională, conform prevederilor Regulamentului transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

c) dispun de însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei şi dotările specificate în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;

d) dispun de inscripţia: „În cazul în care nu este emis şi înmînat bonul de casă pe suport de hîrtie şi/sau în formă electronică, consumătorul are dreptul să nu achite călătoria.”.

(2) Operatorii de transport oferă servicii de transport rutier în regim de taxi numai la solicitarea persoanei, prin intermediul oricăror mijloace de comunicare admise de lege, inclusiv prin sistemele (platformele) electronice de management, dacă acestea asigură cumulativ:

a) posibilitatea identificării certe de către solicitantul serviciilor de transport în regim de taxi a operatorului de transport care prestează serviciul, a modelului şi numărului de înmatriculare a autoturismului care efectuează cursa;

b) conexiunea tehnologică cu aparatul de taxat din dotarea autoturismului care efectuează cursa, în vederea emiterii bonului de casă pe suport de hîrtie şi/sau în formă electronică, sau transmiterea, din numele operatorului de transport, a acestui bon de casă către solicitant prin intermediul mijloacelor electronice;

c) posibilitatea conectării directe sau mediate la sistemul integrat „Fiscal Gateway” al Serviciului Fiscal de Stat în cazul procesării plăţilor către operatorul de transport de către solicitant pentru achitarea costului cursei;

d) protecţia datelor înregistrate de modificarea nesancţionată şi securitatea datelor cu caracter personal procesate.

[Art.81 modificat prin Legea nr.272 din 29.11.2018, în vigoare 12.01.2019]

[Art.81 modificat prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.81 modificat prin Legea nr.178 din 21.07.2017, în vigoare 18.08.2017]

[Art.81 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.82. – (1) Autorităţile administraţiei publice locale, în contextul responsabilităţii faţă de buna organizare a activităţii de transport rutier în regim de taxi, emit decizii referitoare la locurile de aşteptare sau staţionare a taxiurilor.

(2) Este interzisă parcarea vehiculelor rutiere, inclusiv a celor ce activează în regim de taxi, pe o rază de 100 m de la autogări, cu excepţia locurilor special amenajate pentru parcarea sau staţionarea taxiurilor.

 

Art.83. – La efectuarea transportului rutier de persoane în regim de taxi, operatorul de transport rutier şi/sau conducătorul auto are obligaţia să deţină la bordul vehiculului rutier, pe toată durata transportului:

a) extrasul din Registru;

b) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil;

c) foaia de parcurs, de modelul prevăzut în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje.

[Art.83 completat prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

[Art.83 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.83 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.84. – (1) Transportul rutier în regim de taxi poate fi efectuat numai la solicitarea persoanei şi pe orice traseu deschis circulaţiei publice.

(2) Operatorul de transport rutier autorizat să presteze servicii în regim de taxi este în drept:

a) de regulă, să efectueze transport rutier de persoane în regim de taxi în interiorul localităţii unde este înregistrată întreprinderea;

b) ocazional, să efectueze transport rutier de persoane în regim de taxi între localitatea unde este înregistrată întreprindea şi alte localităţi sau puncte de interes, la cererea persoanei transportate.

(3) Este interzis transportul rutier de persoane în regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de taximetrist.

(31) Se interzice amplasarea, în interiorul şi/sau pe caroseria unui vehicul rutier care nu a fost înregistrat oficial în Registru, a însemnelor, înscrisurilor, dotărilor şi a accesoriilor specifice vehiculelor care efectuează transport rutier în regim de taxi.

(4) Taxiurile au acces nediscriminatoriu şi în condiţii egale în locurile de aşteptare a persoanelor, în limita locurilor disponibile.

(5) Accesul în locurile de aşteptare a persoanelor poate fi gratuit sau în baza unei taxe generale, instituită de către consiliul local.

(6) În lipsa locurilor de aşteptare a persoanelor, taxiurile pot staţiona numai în locurile permise pentru staţionare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

[Art.84 modificat prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.84 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.84 completat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

TITLUL V

ACTIVITĂŢI CONEXE

Capitolul 1

DISPOZIŢII GENERALE

Art.85. – Activităţi conexe transportului rutier se consideră:

a) activitatea de autogară;

b) activitatea de autoservice;

c) activitatea de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză;

d) activitatea de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier, conform modelului din anexa nr.2 la prezentul cod;

e) activitatea de inspecţie tehnică periodică.

 

Capitolul 2

ACTIVITATEA DE AUTOGARĂ

Art.86. – (1) Activitatea de autogară se efectuează de către întreprinderi de stat sau private autorizate de Agenţie.

(2) Activitatea de autogară se efectuează în spaţii special amenajate şi dotate, destinate staţionării vehiculelor rutiere antrenate în activităţi de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, îmbarcării/debarcării persoanelor şi oferirii condiţiilor şi serviciilor pentru vehiculele rutiere şi pentru persoanele aflate în aşteptare, în care se desfăşoară activităţi specifice transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate.

(3) Înfiinţarea unei autogări se efectuează cu aprobarea Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, în cazul în care capacitatea existentă a autogărilor din localitate este utilizată mai mult de 90%.

(4) Amplasarea autogării trebuie să asigure accesibilitatea, siguranţa şi calitatea deservirii persoanelor şi a operatorilor de transport rutier.

(5) Operatorii de transport rutier care desfăşoară activitate de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate au acces nediscriminatoriu la serviciile autogărilor autorizate.

(6) Plecările, opririle în tranzit şi sosirile în autogară în vederea îmbarcării/debarcării persoanelor sînt permise numai dacă graficul de circulaţie al autorizaţiei de traseu prevede staţionarea în localitatea de amplasare a autogării.

(7) În cazul în care capacitatea autogărilor este depăşită, organul central de specialitate solicită consiliilor locale stabilirea unor staţii publice pentru capetele de rută şi/sau a opririlor în tranzit.

(8) În cazul funcţionării mai multor autogări în localitate, organul central de specialitate, în funcţie de amplasarea teritorială a autogărilor şi direcţiile de deplasare a rutelor/curselor care pornesc din aceste autogări sau le tranzitează, stabileşte direcţiile prioritare de deservire a rutelor/curselor pentru autogările respective.

[Art.86 modificat prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Art.86 modificat prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.86 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.86 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.87. – (1) Autogara trebuie amenajată şi dotată cel puţin cu următoarele:

a) edificiu, care va include: casă de bilete, birou sau panou de informaţie, sală amenajată pentru persoanele aflate în aşteptare cu capacitatea de cel puţin 20 de locuri pe scaune, dispecerat, bloc sanitar, camera mamei şi copilului şi camera de odihnă a şoferilor;

b) 8 unităţi de peron de îmbarcare/debarcare;

c) cameră de bagaje;

d) parcare pentru 14 vehicule rutiere, conform normelor privind amenajarea teritoriului.

(2) Cerinţele tehnice privind amenajarea şi dotarea minimă a autogării conform alin.(1) sînt stabilite în Regulamentul cu privire la autogări.

[Art.87 modificat prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

 

Art.88. – (1) În vederea desfăşurării activităţii de autogară, întreprinderea trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile de bază materială, capacitate financiară, competenţă profesională şi bună reputaţie.

(2) Înregistrarea oficială a activităţii de autogară se efectuează în conformitate cu prevederile cap. 2 titlul III.

(3) La notificarea pentru înregistrarea în Registru se anexează, în original sau în copii, cu prezentarea originalelor pentru verificare, următoarele documente:

a) actele care confirmă dreptul de folosinţă a edificiului şi terenului pe o perioadă de minimum un an, precum şi corespunderea acestora prevederilor art.87;

b) copia contractului de muncă al persoanei angajate în funcţia de manager de transport rutier, responsabilă pentru desfăşurarea activităţii de autogară;

c) declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie conform art.18;

d) certificatul de competenţă profesională al managerului de transport rutier responsabil pentru desfăşurarea activităţii de autogară, eliberat în condiţiile art.43, de modelul prevăzut în Regulamentul cu privire la autogări;

e) copia deciziei autorităţii administraţiei publice locale cu privire la aprobarea/autorizarea înfiinţării autogării, în cazul autogărilor noi;

f) schiţa autogării, la scara 1:100, cu amplasarea peroanelor şi încăperilor adiacente;

g) copia situaţiei financiare privind disponibilitatea fluxului de numerar (lichidităţi financiare) a minim 5 milioane lei.

(4) Condiţiile de instruire profesională a managerilor de transport rutier responsabili pentru desfăşurarea activităţii de autogară în vederea obţinerii certificatului de competenţă profesională sînt identice cu cele pentru managerul de transport rutier prevăzute la art.43, 44 şi 45 din prezentul cod.

(5) În situaţia în care persoana desemnată în calitate de manager de transport rutier responsabil pentru desfăşurarea activităţii de autogară nu mai exercită această funcţie sau nu mai întruneşte condiţiile de competenţă profesională şi bună reputaţie, întreprinderea are obligaţia înlocuirii acesteia în termen de 30 de zile.

[Art.88 completat prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.88 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.88 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

[Art.89 abrogat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.90. – (1) Întreprinderile înregistrate ce desfăşoară activitate de autogară au următoarele obligaţii:

a) să afişeze la fiecare casă de bilete programul de lucru;

b) să monteze afişaje cu graficele de circulaţie la peroanele de plecare/sosire a curselor;

c) să întocmească programul de lucru al autogării în funcţie de orele de plecare a curselor;

d) să asigure respectarea de către persoane a regulilor cu privire la conduită în autogară, interzicînd cerşetoria, jocurile de noroc şi consumul băuturilor alcoolice pe teritoriul autogării;

e) să ţină evidenţa curselor plecate şi sosite;

f) să permită în mod nediscriminatoriu accesul operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogară, fără a condiţiona încheierea contractelor de prestare a unor servicii suplimentare pe care operatorul de transport rutier nu le solicită;

g) să încheie contracte de acces în autogară, în conformitate cu graficele de circulaţie aprobate, cu operatorii de transport rutier deţinători de autorizaţie de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional pe perioada de valabilitate a programului de transport rutier;

h) să aplice, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, tarife egale pentru aceleaşi servicii;

i) să informeze organul central de specialitate în cazul atingerii plafonului de capacitate maximă a autogării;

j) să verifice şi să admită la deservirea curselor doar vehiculele rutiere care corespund cerinţelor sanitare;

k) să verifice şi să admită deservirea curselor doar în baza documentelor obligatorii necesare pentru a fi prezente la bordul vehiculului rutier, prevăzute de prezentul cod.

(2) În cazul stabilirii direcţiilor prioritare de deservire, autogările vor încheia contracte de acces în autogară, în mod prioritar, la cererea operatorilor de transport rutier care activează în direcţiile stabilite.

(3) După încheierea contractelor de acces în autogară cu un operator de transport rutier care deserveşte o cursă de pe o anumită rută, autogara nu are dreptul să refuze cererile altor operatori de transport rutier care deservesc curse pe aceeaşi rută.

(4) În zilele de sărbători şi sfîrşit de săptămînă cu flux de călători sporit, conducătorul autogării are dreptul să implice suplimentar vehicule rutiere ale operatorilor de transport rutier care efectuează servicii regulate de transport rutier în localitatea sau direcţia dată.

(5) La implicarea suplimentară a vehiculelor rutiere pentru efectuarea serviciilor regulate de transport rutier, conform alin.(4), prioritate se acordă operatorului de transport rutier care efectuează un serviciu regulat autorizat, iar în caz de refuz al acestuia, se apelează la alţi operatori de transport care efectuează servicii regulate în localitatea sau direcţia dată.

[Art.90 modificat prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.90 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.91. – Agenţia iniţiază, în conformitate cu art.28, procedura de radiere din Registru a întreprinderii ce desfăşoară activitate de autogară inclusiv la constatarea şi sancţionarea, mai mult de 10 ori, în decurs de 12 luni consecutive de către Agenţie, prin decizie definitivă conform legii, a următoarelor încălcări:

a) admiterea la efectuarea curselor prin intermediul autogării a vehiculelor rutiere în lipsa la bordul acestora a documentelor prevăzute de prezentul cod;

b) nerespectarea programului autogării;

c) interzicerea accesului operatorilor de transport rutier la serviciile oferite de autogară sau condiţionarea încheierii contractelor de efectuare a unor servicii suplimentare ori pe care operatorul de transport rutier nu le solicită;

d) refuzul încheierii contractelor de acces în autogară, în conformitate cu prevederile prezentului cod, cu operatorii de transport rutier deţinători de autorizaţie de transport rutier de persoane prin servicii regulate;

e) aplicarea, la încheierea contractelor cu operatorii de transport rutier, a unor tarife diferenţiate pentru aceleaşi servicii;

f) neîndeplinirea condiţiilor contractuale faţă de operatorii de transport rutier;

g) nerespectarea modului de efectuare a curselor suplimentare, constatată prin prescripţii de Agenţie.

[Art.91 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

[Art.92 abrogat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Capitolul 3

ACTIVITATEA DE AUTOSERVICE

Art.93. – (1) Prevederile prezentului capitol se aplică tuturor întreprinderilor care desfăşoară activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere.

(2) Activitatea de autoservice poate fi desfăşurată numai în ateliere specializate.

(3) Cerinţele tehnice faţă de atelierele menţionate la alin.(2) sînt prevăzute în Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice.

[Art.93 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.94. – (1) Activităţile specifice de autoservice sînt:

a) repararea, întreţinerea şi/sau reglarea ansamblurilor mecanice:

– motorul şi instalaţiile anexe;

– transmisia şi componentele acesteia;

– sistemul de rulare şi componentele acestuia;

– sistemul de direcţie şi componentele acestuia;

– sistemul de frînare şi componentele acestuia;

b) repararea, întreţinerea, reglarea echipamentului electric şi/sau electronic:

– instalaţia electrică de pornire a motorului, de încărcare a bateriilor de acumulatori şi componentele acesteia;

– instalaţia electrică de iluminare şi semnalizare şi componentele acesteia;

– sistemul de gestiune electronică a motorului şi/sau a sistemelor vehiculului rutier;

c) repararea structurii caroseriei şi/sau înlocuirea şasiului şi/sau caroseriei;

d) repararea anvelopelor;

e) dezmembrarea vehiculelor rutiere scoase din uz şi a componentelor acestora;

f) reutilarea vehiculelor rutiere;

g) lucrări de întreţinere.

(2) Activităţile prevăzute la alin.(1) pot fi desfăşurate doar cu înregistrarea prealabilă în Registru, prin notificare, în modul stabilit la cap.2 titlul III.

(3) Pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin.(1) din prezentul articol, atelierele de autoservice trebuie să corespundă cerinţelor stabilite la art.96, cu notificarea Agenţiei, în termen de 15 zile, privind activităţile pe care le desfăşoară, privind adresa şi numele managerului responsabil de activitatea de autoservice, precum şi privind orice modificare ulterioară a acestora.

(4) Desfăşurarea activităţii de autoservice cu încălcarea prevederilor alin.(2) şi (3) atrage răspunderea contravenţională.

[Art.94 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.94 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

[Art.95 abrogat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.95 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.96. – Activitatea de autoservice poate fi desfăşurată de întreprinderile care îndeplinesc, cumulativ, condiţiile:

a) de bună reputaţie şi capacitate profesională;

b) de dotare tehnică, conform Regulamentului cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice;

c) de existenţă a spaţiilor adecvate pentru:

– amplasarea vehiculelor rutiere şi/sau produselor ce urmează a fi sau au fost reparate, recondiţionate şi/sau reglate;

– depozitarea şi evidenţa materialelor şi produselor de schimb necesare procesului de reparare sau de recondiţionare a vehiculelor rutiere;

– efectuarea lucrărilor de reparare, întreţinere, recondiţionare şi/sau de reglare funcţională a vehiculelor rutiere.

[Art.96 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.96 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.97. – Capacitatea profesională a întreprinderii care desfăşoară activităţile specificate la art.94 alin.(1) lit.e) şi f) este îndeplinită atunci cînd managerul responsabil de activitatea atelierului de autoservice, în funcţie de serviciile prestate:

a) deţine certificat de competenţă profesională valabil, eliberat în condiţiile art.43, de modelul prevăzut în Regulamentul cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice;

b) are calificarea de inginer sau tehnician în transportul auto;

c) are o vechime în muncă de cel puţin 2 ani în sfera de reparaţie şi deservire tehnică a vehiculelor rutiere.

[Art.97 completat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.97 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.98. – (1) Persoanele cu studii superioare în domeniul tehnic auto şi cu o vechime în muncă mai mare de 5 ani în domeniu pot conduce ateliere în care se desfăşoară activităţi prin care se pot influenţa parametrii constructivi, funcţionali şi de calitate ai vehiculelor rutiere, în baza certificatului de competenţă profesională, fără a fi examinate printr-un test-grilă.

(2) Valabilitatea certificatelor de competenţă profesională este de 3 ani.

(3) Persoana căreia i s-a retras certificatul de competenţă profesională de 3 ori nu mai are dreptul să gestioneze activităţi de autoservice timp de un an.

 

Art.99. – Condiţiile de instruire profesională a managerului responsabil de activitatea atelierului de autoservice în vederea obţinerii certificatului de competenţă profesională sînt stabilite de organul central de specialitate şi aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

[Art.99 modificat prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Art.99 modificat prin Legea nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018]

 

Art.100. – (1) În vederea înregistrării oficiale pentru desfăşurarea activităţilor de autoservice specificate la art.94 alin.(1) lit.e) şi f), întreprinderea înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova va depune la Agenţie, pentru fiecare atelier, cîte un dosar de înregistrare care va cuprinde:

a) notificarea;

b) copia certificatului de competenţă profesională al managerului responsabil de activitatea atelierului;

c) declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea cerinţei de bună reputaţie în condiţiile art.18;

d) lista aparatelor şi utilajelor din dotarea atelierului;

e) copiile buletinelor de verificare metrologică valabile a echipamentului şi mijloacelor de măsurare şi copiile certificatelor de atestare metrologică a standurilor şi utilajului de încercări;

f) schiţa atelierului, la scara 1:100, cu amplasarea aparatelor şi utilajelor din dotarea atelierului.

(2) Înregistrarea oficială a întreprinderilor care intenţionează să desfăşoare alte activităţi de autoservice decît cele specificate la art.94 alin.(1) lit.e) şi f) se efectuează doar în baza notificării, în care se va specifica activitatea desfăşurată (conform art.94), adresa unităţii şi numele managerului responsabil de activitatea de autoservice.

[Art.100 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.100 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

[Art.101 abrogat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.101 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.102. – Înregistrarea poate fi suspendată, parţial sau total, în conformitate cu art.28, doar pentru activităţile specificate la art.94 alin.(1) lit.e) şi f), pe un termen de pînă la 30 de zile, în cazul:

a) nerespectării uneia dintre condiţiile care au stat la baza înregistrării;

b) desfăşurării unei activităţi neînregistrate;

c) constatării şi sancţionării, mai mult de 3 ori, de către Agenţie, prin decizie definitivă, conform legii, în decurs de 12 luni consecutive, a încălcării prevederilor Regulamentului cu privire la desfăşurarea activităţii de autoservice.

[Art.102 în redacţia Legii nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.103. – (1) Întreprinderea poate fi radiată din Registru, în conformitate cu art.28, doar pentru activităţile specificate la art.94 alin.(1) lit.e) şi f) în cazul în care:

a) deficienţele semnalate, care au condus la suspendarea parţială sau totală a înregistrării, nu au fost remediate în termenele stabilite în decizia de suspendare;

b) înregistrarea a fost suspendată de 3 ori în decurs de 12 luni consecutive.

(2) Întreprinderea poate fi radiată din Registru pentru toate activităţile specificate la art.94, în conformitate cu art.28, în cazul în care:

a) întreprinderea a furnizat, la momentul notificării, documente false sau conţinînd informaţii eronate;

b) întreprinderea a solicitat, prin cerere, încetarea desfăşurării activităţii de autoservice;

c) activitatea întreprinderii a încetat.

(3) În cazul radierii, întreprinderea nu poate fi înregistrată decît după 6 luni, perioadă în care de asemenea nu poate solicita înregistrarea unui alt atelier pentru desfăşurarea activităţii de autoservice.

[Art.103 în redacţia Legii nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.104. – La repararea, modificarea constructivă sau reconstrucţia vehiculelor rutiere, în cazul intervenţiei la sistemele care privesc siguranţa circulaţiei, protecţia mediului, eficienţa energetică, întreprinderile autorizate pot utiliza numai echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb şi materiale de exploatare omologate sau certificate, după caz, conform legislaţiei în vigoare.

 

Art.105. – Întreprinderile care efectuează activităţile prevăzute la art.94 sînt obligate să elibereze, la cererea beneficiarului, certificate de garanţie pentru lucrările executate, care să prevadă, dacă este cazul, şi perioada de garanţie pentru componentele noi ori recondiţionate utilizate, conform legislaţiei.

 

Art.106. – Întreprinderile înregistrate care desfăşoară activitatea de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz trebuie să deţină suplimentar spaţii de depozitare, inclusiv pentru depozitarea temporară a acestor vehicule înainte de dezmembrare şi pentru produsele şi materialele de exploatare ce rezultă în urma dezmembrării, care să îndeplinească următoarele condiţii:

a) zona de colectare a vehiculelor rutiere scoase din uz trebuie împărţită în două zone separate, şi anume: o zonă unde vehiculele scoase din uz sînt predate de către proprietari şi o zonă pentru depozitarea temporară a acestora în vederea dezmembrării;

b) să deţină suprafeţe impermeabile în zona în care se efectuează dezmembrarea şi depoluarea vehiculului rutier;

c) să deţină containere adecvate pentru depozitarea bateriilor de acumulatoare;

d) să deţină rezervoare pentru depozitarea separată a lichidelor vehiculelor scoase din uz: combustibil, ulei de motor, ulei de cutie de viteze, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichide de răcire, antigel, lichid de frînă, lichide ale sistemului de aer condiţionat şi orice alte lichide conţinute de vehiculul rutier scos din uz;

e) să deţină spaţii pentru depozitarea anvelopelor uzate.

[Art.106 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.107. – (1) Întreprinderile înregistrate care desfăşoară activitatea de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz sînt obligate să elibereze pe numele proprietarului vehiculului rutier dezmembrat un certificat de distrugere.

(2) Se interzice comercializarea, în vederea reutilizării, a sistemelor, echipamentelor, componentelor, entităţilor tehnice şi pieselor de schimb, care duce la nerespectarea cerinţelor de siguranţă rutieră, stabilite de organul central de specialitate.

[Art.107 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.108. – (1) Întreprinderile înregistrate care desfăşoară activitatea de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz sînt obligate:

a) să asigure evidenţa strictă a tuturor vehiculelor rutiere asupra cărora s-a derulat activitatea pentru care au fost înregistrate;

b) să asigure evidenţa modului de tratare a caroseriilor/şasiurilor rezultate din activitatea de dezmembrare;

c) să permită efectuarea controlului de către organele abilitate şi să le pună la dispoziţie informaţia solicitată.

(2) Evidenţele prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b) se ţin în două registre distincte.

(3) Întreprinderile sînt obligate să prezinte, în termen de 10 zile de la data dezmembrării vehiculului rutier, informaţia respectivă la gestionarul Registrului de stat al transporturilor în vederea radierii acestora din registru.

(4) Înregistrarea activităţii de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz este condiţionată de respectarea condiţiilor speciale de reutilizare, reciclare sau valorificare a pieselor, componentelor şi materialelor de exploatare rezultate ca urmare a dezmembrării, în scopul protejării mediului ambiant, a siguranţei rutiere şi pentru conservarea energiei, după caz.

[Art.108 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.109. – Activitatea de reutilare a vehiculelor rutiere se poate efectua numai în baza cărţilor tehnologice pentru operaţiunile de reutilare solicitate spre înregistrare conform legislaţiei în vigoare.

[Art.109 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Capitolul 4

ACTIVITATEA DE MONTARE, REPARARE ŞI VERIFICARE

A TAHOGRAFELOR ŞI A LIMITATOARELOR DE VITEZĂ

Art.110. – (1) Pot efectua operaţii de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză numai întreprinderile înregistrate în acest scop de Agenţie, conform prevederilor prezentului cod, care activează în baza Regulamentului privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză.

(2) Sînt admise spre montare şi utilizare pe teritoriul Republicii Moldova doar tahografele care deţin certificate de examinare de tip conform legislaţiei în vigoare sau care au fost omologate în altă ţară conform procedurilor de omologare prevăzute de Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR).

(3) Sînt admise spre montare şi utilizare pe teritoriul Republicii Moldova doar limitatoarele de viteză care deţin certificate de examinare de tip conform legislaţiei în vigoare sau care au fost omologate în altă ţară conform procedurilor de omologare prevăzute de Regulamentul CEE-ONU nr.89.

(4) Tahografele şi limitatoarele de viteză montate pe vehiculul rutier trebuie verificate periodic, o dată la 2 ani, în ateliere înregistrate oficial în Registru de pe teritoriul Republicii Moldova.

[Art.110 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.111. – În vederea înregistrării în Registru a activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, întreprinderea înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova va depune la Agenţie, pentru fiecare atelier, cîte un dosar de înregistrare care va cuprinde:

a) notificarea;

b) declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea cerinţei de bună reputaţie în condiţiile art.18;

c) copia certificatelor de competenţă profesională ale managerului şi experţilor direct implicaţi în lucrările de montare, reparare şi/sau verificare a tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză, care confirmă că aceştia au urmat un curs de instruire şi perfecţionare în centre de instruire, perfecţionare şi atestare profesională pentru desfăşurarea activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză;

d) copiile buletinelor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate;

e) copia schiţei punctului de lucru (atelier şi pistă), la scara 1:100.

[Art.111 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.111 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.112. – Notificarea şi înregistrarea în Registru a activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză se efectuează în conformitate cu prevederile cap. 2 titlul III, gratis, pentru termen nelimitat.

[Art.112 în redacţia Legii nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.112 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

[Art.113 abrogat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.114. – (1) Înregistrarea se efectuează pentru activităţi de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză şi pentru tipuri specificate de tahografe, după caz. Agenţia indică în extrasul din Registru marca sigiliului pe care atelierul îl va aplica pe tahografe.

(2) Întreprinderile înregistrate eliberează clienţilor certificatul de garanţie pentru tahografele şi/sau limitatoarele de viteză montate în atelier şi/sau pentru lucrările efectuate.

[Art.114 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.115. – (1) Înregistrarea activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză poate fi suspendată, parţial sau total, în conformitate cu art.28, pe un termen de pînă la 30 de zile, în cazul constatării repetate în decursul a 12 luni consecutive a nerespectării a cel puţin uneia dintre condiţiile care stau la baza înregistrării şi activităţii.

(2) Întreprinderea care desfăşoară activitatea de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză poate fi radiată din Registru, în conformitate cu art.28, în cazul în care:

a) deficienţele semnalate, care au condus la suspendarea parţială sau totală a înregistrării, nu au fost remediate în termenele stabilite în decizia de suspendare;

b) înregistrarea a fost suspendată de 3 ori în decursul a 12 luni consecutive;

c) întreprinderea a furnizat, la momentul notificării, documente false sau conţinînd informaţii eronate;

d) întreprinderea a solicitat, prin cerere, încetarea desfăşurării activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză;

e) activitatea întreprinderii a încetat.

(3) În cazul radierii din Registru, întreprinderea nu poate fi înregistrată decît după 6 luni, perioadă în care de asemenea nu poate solicita înregistrarea unui alt atelier pentru desfăşurarea activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză.

[Art.115 în redacţia Legii nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.116. – În cazul reînnoirii, deteriorării, proastei funcţionări, pierderii sau furtului cartelei tahografice eliberate întreprinderilor înregistrate, se eliberează o nouă cartelă tahografică în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea unei cereri în acest sens. Atunci cînd este eliberată o nouă cartelă tahografică în vederea înlocuirii celei expirate, noua cartelă va păstra numărul de cod al atelierului, majorîndu-se însă numărul de ordine cu o unitate.

[Art.116 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.117. – Pe perioada de activitate, întreprinderea este supusă controlului din partea Agenţiei privind modul de efectuare a verificării tahografelor şi/sau limitatoarelor de viteză, inclusiv prin vizite de control la punctul de lucru.

[Art.117 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Capitolul 5

ACTIVITATEA DE CÎNTĂRIRE A VEHICULELOR RUTIERE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII

CERTIFICATULUI INTERNAŢIONAL DE CÎNTĂRIRE A VEHICULULUI RUTIER

Art.118. – (1) Certificatul internaţional de cîntărire a vehiculului rutier este introdus, în conformitate cu Convenţia internaţională privind armonizarea controlului mărfurilor la frontiere, încheiată la Geneva la 21 octombrie 1982, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr.215-XVI din 23 octombrie 2008, în scopul simplificării procedurilor de trecere a frontierelor şi, în special, pentru a evita procedurile repetate de cîntărire a vehiculelor rutiere de mărfuri care circulă pe teritoriile părţilor contractante.

(2) Certificatul internaţional de cîntărire a vehiculului rutier este eliberat de către întreprinderile care dispun de staţii de cîntărire special amenajate în acest sens, autorizate de Agenţie.

(3) Utilizarea certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier de către operatorii de transport rutier este facultativă.

 

Art.119. – Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier se eliberează pe un termen de 5 ani întreprinderilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile:

a) de bună reputaţie şi competenţă profesională;

b) de existenţă a spaţiilor adecvate.

 

Art.120. – În vederea obţinerii autorizaţiei, întreprinderea înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova depune la Agenţie, pentru fiecare staţie de cîntărire, un set de documente care va cuprinde:

a) cererea, în forma stabilită de Agenţie;

b) declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie în condiţiile art.18;

c) copiile certificatelor de competenţă profesională ale managerului şi experţilor care efectuează cîntărirea, ce confirmă că aceştia au urmat un curs de instruire şi perfecţionare în centre de instruire, perfecţionare şi atestare profesională pentru desfăşurarea activităţii de cîntărire;

d) lista aparatelor şi utilajelor din dotarea staţiei;

e) copiile buletinelor de verificare metrologică valabile ale echipamentului şi mijloacelor de măsurare şi copiile certificatelor de atestare metrologică ale standurilor şi utilajului de încercări;

f) copia schiţei staţiei, la scara 1:100, cu indicarea amplasării aparatelor şi utilajelor din dotare, a parcării şi căilor de acces.

 

Art.121. – Staţiile de cîntărire urmează a fi dotate cu aparate şi utilaje care corespund fie:

a) recomandării OIML R 76 „Instrumente de cîntărire nonautomate”, clasa de exactitate III sau mai mare; fie

b) recomandării OIML R 134 „Instrumente automate de cîntărire a vehiculelor rutiere aflate în mişcare”, clasa de exactitate II sau mai mare. În cazul măsurării masei pe o osie ordinară pot fi admise valori mai mari de eroare.

 

Art.122. – (1) Agenţia examinează cererea de autorizare a activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier în termen de 3 zile lucrătoare şi, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor necesare, eliberează autorizaţia sau comunică în scris refuzul motivat.

(2) În cazul în care se constată neregularităţi în documentaţia depusă, Agenţia informează despre acest fapt solicitantul în termen de o zi.

(3) În cazul dezacordului cu decizia Agenţiei, solicitantul este în drept să o conteste în conformitate cu prevederile Codului administrativ.

(4) Cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei, întreprinderea va solicita Agenţiei prelungirea termenului de valabilitate a acesteia.

(5) După eliberarea autorizaţiei, Agenţia va introduce întreprinderea autorizată în graficul controalelor planificate pentru trimestrul următor în scopul verificării corespunderii condiţiilor de autorizare.

[Art.122 alin.(3) în redacţia Legii nr.155 din 15.07.2022, în vigoare 05.09.2022]

[Art.122 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.123. – (1) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier se eliberează pe un termen de 5 ani.

(2) Modelul autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere şi cel al certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier sînt prevăzute în anexa nr.2 şi nr.4 la prezentul cod.

(3) Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul acesteia poate solicita încetarea activităţii, restrîngerea sau extinderea domeniului de autorizare.

(4) Autorizaţia cu termenul de valabilitate expirat devine nulă.

 

Art.124. – (1) Autorizaţia poate fi suspendată de către Agenţie, pe un termen de pînă la 30 de zile, în cazul constatării repetate, în decurs de 12 luni consecutive, a încălcării condiţiilor care au stat la baza autorizării.

(2) Autorizaţia se retrage de către Agenţie în cazul în care:

a) deficienţele semnalate, care au condus la suspendarea autorizaţiei, nu au fost remediate în termenele stabilite în decizia de suspendare;

b) întreprinderea a furnizat, la momentul solicitării autorizaţiei, documente false sau conţinînd informaţii eronate;

c) certificatul internaţional de cîntărire a vehiculului rutier conţine date false;

d) întreprinderea a solicitat prin cerere încetarea desfăşurării activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier;

e) activitatea întreprinderii a încetat;

f) autorizaţia a fost suspendată de 3 ori în decurs de 12 luni consecutive.

(3) În cazul retragerii autorizaţiei, întreprinderea nu poate solicita o altă autorizaţie decît după 6 luni, perioadă în care de asemenea nu poate solicita autorizarea unei alte staţii de cîntărire.

(4) Agenţia suspendă sau retrage autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

 

Capitolul 6

ACTIVITATEA DE INSPECŢIE TEHNICĂ PERIODICĂ

Art.125. – (1) Inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere se efectuează în cadrul staţiilor de inspecţie tehnică specializate şi autorizate de către Agenţie, în condiţiile prezentului cod.

(2) Staţiile autorizate să desfăşoare activitate de inspecţie tehnică periodică nu au dreptul să cesioneze autorizaţia pentru această activitate.

(3) În activitatea staţiilor de inspecţie tehnică este admisă utilizarea doar a aparatelor de măsurare verificate metrologic, precum şi a utilajului special prevăzut de reglementările tehnice şi metodologia de prestare a serviciilor de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere.

(4) La activitatea de inspecţie tehnică periodică este admis doar personalul pregătit şi atestat profesional în cadrul centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie.

(5) Vehiculele rutiere înmatriculate în Republica Moldova sînt supuse inspecţiei tehnice periodice, cu respectarea următoarei periodicităţi:

a) vehiculele rutiere utilizate la transportul rutier de persoane şi cele implicate în transportarea mărfurilor periculoase – o dată la 6 luni;

b) alte tipuri de vehicule rutiere – o dată pe an.

(6) Datele cu referinţă la vehiculele rutiere supuse inspecţiei tehnice periodice se generalizează zilnic, cu transmiterea ulterioară a acestora, în formă electronică, către Agenţie.

(7) Modelul raportului de inspecţie tehnică periodică, precum şi al ecusonului corespunzător eliberat vehiculelor inspectate sînt stabilite în Regulamentul cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere.

[Art.125 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.126. – (1) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică se acordă întreprinderilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile:

a) de bună reputaţie;

b) de existenţă a bazei tehnico-materiale;

c) de competenţă profesională.

(2) Condiţia privind buna reputaţie a întreprinderii se consideră îndeplinită în cazul în care managerii şi experţii de inspecţie tehnică angajaţi:

a) nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni care îi fac incompatibili cu activitatea prestată şi nu au fost privaţi, printr-o hotărîre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa anumite funcţii;

b) nu au fost sancţionaţi contravenţional pentru încălcări repetate, în decursul unui an calendaristic, ale normelor în vigoare privind drepturile de muncă, condiţiile de salarizare şi de angajare sau privind regimul din transporturi.

Condiţia de bună reputaţie rămîne neîndeplinită pînă la expirarea termenului de prescripţie privind răspunderea contravenţională, stingerea antecedentelor penale, reabilitarea judecătorească, după caz.

(3) Condiţia privind baza tehnico-materială se consideră îndeplinită dacă întreprinderea face dovada că deţine în folosinţă exclusivă şi permanentă, în proprietate sau locaţiune, spaţii adecvate, care permit accesul liber al vehiculelor rutiere la standurile de inspecţie, precum şi dispune, cu drept de proprietate, leasing financiar sau locaţiune, de următoarele amenajări şi echipamente tehnice:

a) canal de vizitare (cu adîncime corespunzătoare) cu instalaţie de iluminare (lampă portabilă de 12 sau 24 V), prevăzut cu platforme culisante pentru verificarea jocurilor în articulaţii care să permită minim 4 mişcări liniare;

b) instalaţie pentru evacuarea gazelor de eşapament;

c) stand de verificare a frînelor cu role;

d) analizor cu 4 gaze (pentru CO şi λ) cu precizie de minimum:

±0,06% pentru CO;

±0,5% pentru CO2;

±0,1% pentru O2;

±12 ppm pentru HC;

e) opacimetru, destinat măsurării opacităţii gazelor de eşapament emise de motoarele cu aprindere prin comprimare, cu o precizie de minimum ±0,2 m-1 ;

f) aparat de control al farurilor prevăzut cu nivelă;

g) dispozitiv de măsurare a presiunii în pneuri, cu o precizie de ±0,25 atm;

h) dispozitiv de măsurare a adîncimii profilului pneurilor, cu o precizie de ±0,1 mm;

i) cîntar pentru măsurarea maselor (integrat în standul de verificare a frînelor sau separat), cu o precizie de minimum ±2% din valoarea măsurată;

j) dispozitiv pentru verificarea amortizoarelor prevăzut cu excitator la 15 Hz, în cazul liniilor de control destinate inspecţiei tehnice periodice a autoturismelor;

k) dispozitiv de măsurare a jocului volanului, cu o precizie de ±0,5o;

l) indicator al lichidului de frînă;

m) dispozitiv de apreciere a nivelului de zgomot (cu excepţia staţiilor autorizate pentru efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere cu masa totală autorizată de pînă la 3,5 tone inclusiv);

n) stand de control al unghiului de reglare a roţilor de direcţie;

o) cameră video cu conectare la reţeaua locală de calculatoare, pentru completarea informaţiei privind vehiculele rutiere supuse inspecţiei tehnice periodice;

p) utilaj de calcul conectat la un program unic de evidenţă a inspecţiei tehnice periodice, pentru monitorizarea procesului tehnologic şi asigurarea schimbului informaţional cu Agenţia.

(4) Condiţia privind competenţa profesională se consideră îndeplinită dacă întreprinderea face dovada că are angajaţi, cu contract de muncă, cadre manageriale şi experţi cu studii superioare sau medii speciale cu calificarea de inginer sau tehnician în transportul auto şi certificat de competenţă profesională, iar pentru experţi, suplimentar, şi permis de conducere valabil pentru categoriile de vehicule rutiere pentru care se va presta activitatea de inspecţie tehnică periodică.

 

Art.127. – (1) Certificatele de competenţă profesională al managerului şi al expertului de inspecţie tehnică se eliberează de către Agenţie, în urma efectuării unor cursuri de calificare şi promovării unui test-grilă, în conformitate cu art.43, în cadrul centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie.

(2) Atestarea personalului care efectuează inspecţia tehnică periodică în conformitate cu prevederile actelor normative ale Conferinţei Europene a Miniştrilor de Transport (CEMT), cu prevederile Acordului european referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR) şi ale Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP) este condiţionată de absolvirea unui curs de specialitate suplimentar în cadrul centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie, soldat cu promovarea testului-grilă de atestare profesională susţinut în faţa comisiei de evaluare, cu participarea unui reprezentant al Agenţiei.

(3) În caz de nepromovare a testului-grilă, solicitantul are dreptul la o nouă evaluare în decurs de 14 zile.

(4) După un al doilea test nepromovat, candidatul poate solicita o nouă testare doar după urmarea unui nou curs de pregătire profesională.

(5) Modelul certificatului de competenţă profesională al managerului şi al expertului de inspecţie tehnică este prevăzut în Regulamentul cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere. Termenul de valabilitate a certificatului este de 3 ani.

 

Art.128. – (1) Persoana care solicită eliberarea sau reînnoirea, după caz, a certificatului de manager pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să deţină diplomă de studii superioare sau medii de specialitate cu calificarea de inginer sau tehnician în transportul auto;

b) să aibă o vechime în muncă de cel puţin 5 ani în domeniul reparaţiei, inspecţiei sau deservirii tehnice a vehiculelor rutiere;

c) să urmeze un curs de calificare iniţială sau formare periodică, după caz, a managerilor antrenaţi în activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere, soldat cu promovarea unui test-grilă de evaluare.

(2) Persoana care solicită eliberarea sau reînnoirea, după caz, a certificatului de expert pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să deţină diplomă de studii superioare sau medii de specialitate cu calificarea de inginer sau tehnician în transportul auto;

b) să aibă o vechime în muncă de cel puţin 2 ani în domeniul reparaţiei sau al deservirii tehnice a vehiculelor rutiere;

c) să urmeze un curs de calificare iniţială sau de formare periodică, după caz, a experţilor antrenaţi în activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere, soldat cu promovarea unui test-grilă de evaluare;

d) să posede permis de conducere valabil corespunzător genului de activitate prestat de staţia de inspecţie tehnică.

(3) Pregătirea şi atestarea profesională a cadrelor manageriale şi a experţilor pentru activitatea de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere în cadrul centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie sînt organizate în baza programelor de instruire şi normelor metodologice stabilite de organul central de specialitate.

 

Art.129. – (1) În funcţie de destinaţia şi masa totală maximă autorizată a vehiculelor rutiere inspectate, autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică include următoarele genuri de activitate:

a) efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată de pînă la 3,5 tone inclusiv;

b) efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere, inclusiv pentru vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone;

c) efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere în conformitate cu cerinţele actelor normative ale Conferinţei Europene a Miniştrilor de Transport (CEMT);

d) efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere în conformitate cu condiţiile Acordului european referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR);

e) efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere în conformitate cu condiţiile Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP);

f) efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor rutiere în conformitate cu cerinţele Acordului INTERBUS;

g) efectuarea clasificării pe categorii de confort a autobuzelor/autocarelor.

(2) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică include menţiunea cu privire la genul/genurile de activitate specificate la alin.(1) pentru care a fost autorizată staţia de inspecţie tehnică.

[Art.129 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.130. – În vederea obţinerii autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică, întreprinderea înregistrată în modul stabilit în Republica Moldova va depune la Agenţie, pentru fiecare subdiviziune a staţiei de inspecţie tehnică, cîte un dosar de autorizare, care va cuprinde:

a) cererea de forma stabilită de Agenţie;

 

[Lit.b) abrogată prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

c) actele din care să reiasă dreptul de deţinere sau de folosinţă a edificiului;

d) declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea condiţiei de onorabilitate;

e) copiile certificatelor de competenţă profesională ale managerului responsabil de activitatea staţiei şi ale personalului care efectuează inspecţia tehnică periodică;

f) lista aparatelor şi utilajelor din dotarea staţiei;

g) copiile buletinelor valabile de verificare metrologică a echipamentului şi mijloacelor de măsurare, precum şi copiile certificatelor de atestare metrologică a standurilor şi utilajului de încercări;

h) schiţa staţiei, cu indicarea dimensiunilor şi a modului de amplasare a aparatelor şi utilajelor din dotarea staţiei, a parcării, vecinătăţilor.

 

Art.131. – (1) Agenţia examinează cererea de autorizare a staţiei de inspecţie tehnică în termen de 3 zile lucrătoare şi, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor necesare, eliberează autorizaţia sau comunică în scris refuzul motivat.

(2) În cazul în care se constată neregularităţi în documentaţia depusă, Agenţia informează despre acest fapt solicitantul în termen de o zi, precizînd, totodată, modul de înlăturare a acestora.

(3) Cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică, întreprinderea va solicita Agenţiei prelungirea termenului de valabilitate a acesteia.

(4) După eliberarea autorizaţiei, Agenţia va introduce întreprinderea autorizată în graficul controalelor planificate pentru trimestrul următor în scopul verificării corespunderii condiţiilor de autorizare.

[Art.131 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.132. – (1) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică se eliberează pe un termen de 5 ani.

(2) Modelul autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică este prevăzut în Regulamentul cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere.

(3) Pe durata de valabilitate a autorizaţiei, titularul acesteia poate solicita încetarea activităţii, restrîngerea sau extinderea domeniului de autorizare.

(4) Autorizaţia cu termenul de valabilitate depăşit este nulă.

 

Art.133. – Staţiile de inspecţie tehnică titulare ale autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică sînt obligate:

a) să admită efectuarea inspecţiei tehnice periodice doar pentru categoriile de vehicule rutiere şi genurile de activităţi prevăzute în autorizaţie;

b) să admită la activitatea de inspecţie tehnică periodică doar experţi atestaţi profesional corespunzător categoriei din care face parte vehiculul rutier inspectat şi genului de activitate solicitat;

c) să respecte reglementările tehnice şi metodologia de prestare a serviciilor de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere prevăzute în Regulamentul cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere;

d) să certifice starea tehnică a vehiculului rutier doar după prezentarea acestuia pe linia de testare şi susţinerea tuturor încercărilor, soldată cu constatarea calificativelor corespunzătoare stabilite de reglementările tehnice şi metodologia de prestare a serviciilor de inspecţie tehnică periodică;

e) să utilizeze pentru certificarea stării tehnice a vehiculului rutier doar aparate verificate metrologic, precum şi utilaj special prevăzut de reglementările tehnice şi metodologia de prestare a serviciilor de inspecţie tehnică periodică;

f) să menţioneze în raportul de inspecţie tehnică periodică toate defectele constatate ce condiţionează respingerea vehiculului rutier în rezultatul inspecţiei tehnice periodice, precum şi să nu admită menţionarea în raport a unor neconformităţi tehnice pe care vehiculul rutier nu le prezintă;

g) să transmită la timp către Agenţie datele complete şi veridice cu privire la activitatea de inspecţie tehnică periodică;

h) să nu admită la completarea raportului de inspecţie tehnică periodică alte persoane decît expertul de inspecţie tehnică atestat căruia i-a fost distribuită ştampila pentru aplicare pe raport;

i) să acumuleze şi să păstreze în arhivă timp de 3 ani dosarele privind vehiculele rutiere inspectate, care vor include documentele minime necesare stabilite în metodologia de prestare a serviciilor de inspecţie tehnică periodică;

j) să înştiinţeze Agenţia, în termen de cel mult 10 zile, despre modificările datelor indicate în documentele anexate la cererea pentru eliberarea autorizaţiei şi ale condiţiilor care au stat la baza eliberării acesteia.

 

Art.134. – (1) Agenţia suspendă, restrînge sau retrage autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică şi/sau retrage certificatul de competenţă profesională al expertului de inspecţie tehnică, după caz.

(2) Autorizaţia se suspendă pe un termen de 30 de zile în cazul constatării repetate, în decurs de un an, a abaterilor de la normele de desfăşurare a activităţii de inspecţie tehnică periodică. Pentru fiecare abatere suplimentară constatată în decursul aceluiaşi an după aplicarea primei suspendări, autorizaţia se suspendă pe un termen de 60 de zile. Se consideră abatere:

a) nerespectarea metodologiei de prestare a serviciilor de inspecţie tehnică periodică;

b) transmiterea către Agenţie a unor date incomplete, eronate sau fictive cu privire la activitatea de inspecţie tehnică periodică;

c) nemenţionarea în raportul de inspecţie tehnică periodică a tuturor defectelor constatate ce condiţionează respingerea unui vehicul rutier în rezultatul inspecţiei tehnice periodice;

d) utilizarea unui aparat de măsurare sau utilaj cu termenul de valabilitate expirat a buletinului de verificare metrologică sau în lipsa acestui buletin;

e) completarea raportului de inspecţie tehnică periodică de către o altă persoană decît expertul de inspecţie tehnică atestat căruia i-a fost distribuită ştampila pentru aplicare pe raport;

f) menţionarea în raportul de inspecţie tehnică periodică a unor neconformităţi tehnice pe care vehiculul rutier nu le prezintă;

g) lipsa documentelor minime necesare din dosarul vehiculului rutier care a trecut inspecţia tehnică periodică;

h) abaterea comisă de un expert de inspecţie tehnică, soldată cu retragerea de către Agenţie a certificatului de atestare profesională.

(3) Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică se restrînge pentru anumite categorii de vehicule şi/sau pentru anumite genuri de activitate prevăzute în aceasta pe perioada în care nu mai sînt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării autorizaţiei.

(4) Autorizaţia se retrage:

1) la cererea întreprinderii privind încetarea activităţii de inspecţie tehnică periodică;

2) dacă se constată că întreprinderea a furnizat documente false sau documente conţinînd informaţii eronate la momentul solicitării autorizaţiei;

3) dacă nu sînt respectate condiţiile care au stat la baza eliberării autorizaţiei;

4) în cazul comiterii repetate, în decurs de un an, a unor abateri grave, constatate prin prescripţii emise de Agenţie, de la prevederile normelor de desfăşurare a activităţii de inspecţie tehnică periodică, după cum urmează:

a) certificarea stării tehnice a vehiculului rutier în lipsa acestuia;

b) confirmarea drept corespunzătoare a stării tehnice a unui vehicul rutier care nu corespunde cerinţelor tehnice;

c) certificarea stării tehnice a vehiculului rutier în perioada în care autorizaţia este suspendată sau restrînsă pentru genul de activitate respectiv;

d) certificarea stării tehnice a vehiculului rutier în perioada în care aparatele de măsurare sau utilajul necesar efectuării inspecţiei tehnice periodice nu îndeplinesc cerinţele reglementărilor tehnice sau în lipsa aparatelor şi utilajelor necesare pentru efectuarea inspecţiei tehnice periodice;

e) efectuarea inspecţiei tehnice periodice la vehicule rutiere din categorii necuprinse în autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică sau de către expertul de inspecţie tehnică care nu este atestat corespunzător genului de activitate solicitat sau care are certificatul de competenţă profesională retras.

(5) Agenţia iniţiază procedura de suspendare, restrîngere sau retragere a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică în conformitate cu prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

[Art.134 completat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Art.135. – (1) Certificatul de competenţă profesională a expertului de inspecţie tehnică se retrage de către Agenţie, în condiţiile art.134 alin.(1), în cazul:

a) comiterii repetate, în decurs de un an, a uneia dintre abaterile de la normele de desfăşurare a inspecţiei tehnice periodice stipulate la art.134 alin.(2);

b) comiterii uneia dintre abaterile grave de la normele de desfăşurare a inspecţiei tehnice periodice stipulate la art.134 alin.(4) pct.4).

(2) Decizia cu privire la retragerea certificatului de competenţă profesională poate fi contestată de expertul de inspecţie tehnică la Agenţie, care va examina cazul în termen de 7 zile de la data depunerii contestaţiei.

(3) În cazul retragerii certificatului de competenţă profesională, obţinerea unui nou certificat se admite doar după expirarea unei perioade de 60 de zile de la data retragerii certificatului iniţial şi se efectuează în condiţiile art.127.

(4) Persoana căreia i s-a retras certificatul de competenţă profesională de 3 ori este în drept să presteze activitate de expert de inspecţie tehnică în cadrul staţiei de inspecţie numai după expirarea unui termen de 2 ani.

 

Art.136. – (1) În cazul retragerii autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică, întreprinderea nu poate solicita eliberarea unei noi autorizaţii decît după 6 luni, perioadă în care de asemenea nu poate solicita autorizarea unei alte staţii de inspecţie tehnică.

(2) Staţia de inspecţie tehnică căreia i s-a retras autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică de 3 ori este în drept să solicite o nouă autorizaţie numai după expirarea unui termen de 2 ani.

 

TITLUL VI

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI ODIHNĂ A CONDUCĂTORILOR AUTO

Art.137. – (1) În vederea prevenirii cauzelor generatoare de accidente rutiere, întreprinderile/operatorii de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport rutier au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor în vigoare privind siguranţa rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere şi persoanele obligate să vegheze siguranţa circulaţiei rutiere.

(2) În sensul prezentului cod, persoanele obligate să vegheze siguranţa rutieră sînt conducătorii auto şi managerul de transport rutier.

 

Art.138. – (1) Prevederile prezentului titlu se aplică transportului rutier:

a) de mărfuri, cu vehicule rutiere, inclusiv vehicule cu remorcă sau semiremorcă a căror masă maximă autorizată depăşeşte 3,5 tone;

b) de persoane, cu vehicule rutiere care sînt construite sau amenajate pentru a putea asigura transportul a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, şi care sînt destinate acestui scop, precum şi cu vehicule rutiere care activează în regim de taxi.

(2) Prevederile Acordului AETR se aplică în locul prevederilor prezentului titlu în cazul operaţiunilor de transport rutier în trafic internaţional efectuate în parte în afara Republicii Moldova şi/sau a Uniunii Europene cu:

a) vehicule înmatriculate în Uniunea Europeană sau în statele care sînt părţi la AETR, pentru tot traseul;

b) vehicule înmatriculate într-un stat care nu este parte la AETR, numai pentru partea traseului situată pe teritoriul Uniunii Europene sau al statelor care sînt părţi la AETR.

(3) Acţiunea prezentului titlu nu se extinde asupra transporturilor rutiere efectuate cu:

a) vehiculele rutiere menţionate la art.2 lit.a) şi b) din prezentul cod;

b) vehicule rutiere utilizate pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate, lungimea rutei nedepăşind 50 km;

c) vehicule rutiere sau ansamblu de vehicule rutiere cu o masă maximă autorizată ce nu depăşeşte 7,5 tone, utilizate pentru transporturi rutiere de mărfuri în scopuri necomerciale.

 

Art.139. – (1) Durata de conducere zilnică nu trebuie să depăşească 9 ore. Durata de conducere zilnică poate fi prelungită pînă la cel mult 10 ore, dar nu mai mult de două ori pe parcursul săptămînii.

(2) Durata de conducere săptămînală nu trebuie să depăşească 56 de ore.

(3) Durata de conducere totală acumulată nu trebuie să depăşească 90 de ore pe parcursul a două săptămîni consecutive.

(4) Duratele de conducere zilnice şi săptămînale cuprind toate duratele de conducere înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova sau al unui alt stat.

 

Art.140. – (1) După o perioadă de 4 ore şi jumătate de conducere, conducătorul auto trebuie să facă o pauză neîntreruptă de cel puţin 45 de minute, exceptînd cazul în care îşi începe o perioadă de repaus.

(2) Această pauză poate fi înlocuită cu o pauză de cel puţin 15 minute, urmată de o pauză de cel puţin 30 de minute, pauze intercalate pe parcursul perioadei de conducere astfel încît să se respecte prevederile alin.(1).

 

Art.141. – (1) Conducătorul auto este obligat să respecte perioadele de repaus zilnic şi săptămînal.

(2) Pe parcursul fiecărei perioade de 24 de ore de după perioada de repaus zilnic sau săptămînal, conducătorul auto trebuie să beneficieze de o nouă perioadă de repaus zilnic.

(3) Dacă perioada de repaus zilnic care intră în această perioadă de 24 de ore este de cel puţin 9 ore, dar mai puţin de 11 ore, perioada respectivă de repaus zilnic este considerată perioadă de repaus zilnic redusă.

(4) O perioadă de repaus zilnic poate fi prelungită pentru a deveni perioadă de repaus săptămînal normală sau perioadă de repaus săptămînal redusă.

(5) Un conducător auto nu poate beneficia de mai mult de 3 perioade de repaus zilnic reduse între 2 perioade de repaus săptămînal.

(6) Prin derogare de la alin.(2), atunci cînd vehiculul este condus de un echipaj, un conducător auto trebuie să beneficieze de o nouă perioadă de repaus zilnic de cel puţin 9 ore pe parcursul a 30 de ore după perioada de repaus zilnic sau săptămînal.

(7) Pe parcursul a 2 săptămîni consecutive, un conducător auto trebuie să respecte cel puţin:

a) 2 perioade de repaus săptămînal normale; sau

b) o perioadă de repaus săptămînal normală şi o perioadă de repaus săptămînal redusă de cel puţin 24 de ore. Reducerea se compensează cu o perioadă de repaus echivalentă luată în bloc, înainte de sfîrşitul celei de-a treia săptămîni care urmează săptămînilor în cauză. O perioadă de repaus săptămînal începe pînă la sfîrşitul a 6 perioade de 24 de ore de la perioada de repaus săptămînal precedentă.

(8) Orice perioadă de repaus zilnic luată în compensaţie pentru reducerea unei perioade de repaus săptămînal trebuie alipită unei alte perioade de repaus de cel puţin 9 ore.

(9) În cazul în care un conducător auto solicită acest lucru, perioadele de repaus zilnic şi perioadele de repaus săptămînal reduse luate departe de baza de staţionare a vehiculului pot fi efectuate la bordul vehiculului rutier, cu condiţia ca acesta să fie dotat cu cabină de dormit corespunzătoare şi să fie în staţionare.

(10) O perioadă de repaus săptămînal care începe pe parcursul unei săptămîni şi continuă în săptămîna următoare poate fi alipită oricăreia dintre aceste săptămîni, dar nu amîndurora.

 

Art.142. – Se interzice remunerarea conducătorilor auto salariaţi, chiar şi sub formă de bonificaţii sau prime, în funcţie de distanţele parcurse şi cantitatea de mărfuri transportată, cu excepţia cazului în care aceste remunerări nu sînt de natură să afecteze siguranţa rutieră.

 

Art.143. – (1) Întreprinderile şi operatorii de transport rutier organizează activitatea conducătorilor auto astfel încît aceştia să se conformeze duratelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de repaus.

(2) Întreprinderile şi operatorii de transport rutier dau instrucţiuni corespunzătoare conducătorilor auto şi efectuează controale periodice pentru a se asigura de respectarea duratelor de conducere, a pauzelor şi perioadelor de repaus.

(3) Întreprinderea şi operatorii de transport rutier poartă răspundere pentru încălcările comise de către conducătorii auto ai întreprinderii/operatorului, chiar dacă aceste încălcări au fost comise pe teritoriul unui stat străin.

 

Art.144. – (1) Pînă la intrarea în vigoare a prevederilor privind obligativitatea dotării vehiculelor rutiere cu tahografe, evidenţa timpului de muncă şi odihnă urmează să fie efectuată, de către fiecare membru al echipajului, în scris, pe foaia de parcurs, cu folosirea simbolurilor grafice adecvate şi cu indicarea perioadelor de conducere şi de repaus.

(2) Membrii echipajului trebuie să aibă mereu la ei şi să poată prezenta la control foile de înregistrare pentru săptămîna în curs şi pentru ultima zi a săptămînii precedente în cursul căreia ei au condus.

(3) Operatorii de transport rutier păstrează foile de înregistrare completate conform alin.(1) pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive de la data ultimei înscrieri şi le prezintă, la cerere, agenţilor de control.

 

TITLUL VII

TARIFE

Art.145. – (1) La efectuarea transporturilor rutiere de persoane prin servicii regulate speciale, ocazionale, în cont propriu şi de mărfuri, precum şi la prestarea serviciilor de activităţi conexe, cu excepţia activităţii de autogară şi a activităţii de inspecţie tehnică periodică, tarifele se stabilesc liber, în baza cererii şi a ofertei.

(2) Tarifele la serviciile de transport rutier prin servicii regulate în trafic raional şi interraional, la serviciile de autogară şi la serviciile staţiilor de inspecţie tehnică, sînt stabilite de organul central de specialitate, iar tarifele la serviciile de transport rutier prin servicii regulate în trafic local sau municipal sînt stabilite de către consiliile locale sau municipale, după caz, conform metodologiei aprobate de Guvern.

[Art.145 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.146. – Eliberarea autorizaţiilor se face în baza tarifelor stabilite în Nomenclatorul actelor permisive eliberate de autorităţile emitente persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător.

 

TITLUL VIII

CONTROLUL

Art.147. – Agenţia este autoritatea care asigură efectuarea monitorizării şi controlului asupra îndeplinirii şi respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere.

 

Art.148. – (1) În sensul prezentului cod, monitorizarea şi controlul activităţii de transport rutier şi al activităţilor conexe transportului rutier se efectuează în trafic şi/sau la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier, în conformitate cu Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, de către inspectorii împuterniciţi în acest scop prin decizii de control ale Agenţiei. Actele sau alte înscrisuri de documentare a controlului nu substituie procesul-verbal de control prevăzut de Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi se ataşează la acesta.

(11) Nu se consideră control de stat participarea reprezentanţilor Agenţiei la examenele pentru atestarea profesională, desfăşurate în conformitate cu art.43.

(2) Inspectorii Agenţiei sînt abilitaţi să exercite controlul respectării reglementărilor din domeniul transporturilor rutiere şi să aplice sancţiuni contravenţionale ce ţin de acest domeniu prevăzute de Codul contravenţional.

(3) În timpul exercitării atribuţiilor de monitorizare şi control, inspectorii Agenţiei au obligaţia să poarte uniforma de serviciu, cu însemnele specifice, şi, în mod suplimentar, echipamentul de protecţie, în cazul controlului în trafic.

(4) Controalele Agenţiei vizează:

a) activitatea de întreprinzător în transportul rutier şi în activităţi conexe transportului rutier;

b) combaterea, în cooperare cu Inspectoratul Naţional de Securitate Publică, a transportului rutier ilicit.

(5) În cazul controalelor ce vizează activitatea de întreprinzător în transportul rutier şi în activităţi conexe transportului rutier, decizia de control a Agenţiei va cuprinde expres temeiul, durata, subiectul controlului şi nu se va extinde, sub sancţiunea nulităţii, asupra altor circumstanţe şi subiecţi care nu sînt obiectul deciziei respective de control.

(6) În cazul controalelor ce vizează combaterea transportului rutier ilicit, decizia de control a Agenţiei va cuprinde expres obiectul controlului. Inspectorii Agenţiei nu au dreptul să întreprindă acţiuni ce depăşesc obiectul deciziei respective de control, precum şi să constate alte contravenţii.

(7) Participarea reprezentanţilor Agenţiei la examinările efectuate în conformitate cu art.43 alin.(6) nu se consideră control de stat.

[Art.148 alin.(4) modificat prin Legea nr.144 din 16.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

[Art.148 completat prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

[Art.148 completat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.148 completat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.149. – (1) În exercitarea atribuţiilor de inspecţie şi control pentru care sînt învestiţi, inspectorii Agenţiei au drept de control în trafic, în punctele unde staţionarea sau parcarea este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, în punctele de îmbarcare/debarcare a persoanelor, asupra tuturor vehiculelor rutiere care efectuează transport rutier de persoane sau de mărfuri, inclusiv asupra celor înmatriculate în alte state, în punctele în care se desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.

[Art.149 modificat prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

[Art.149 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.150. – (1) Inspectorul Agenţiei are dreptul să oprească vehiculele rutiere care circulă pe drumurile publice şi execută activităţi de transport rutier asupra cărora are competenţe de control.

(2) Inspectorii Agenţiei trebuie să fie echipaţi şi plasaţi astfel încît să poată fi observaţi şi recunoscuţi cu uşurinţă de către participanţii la trafic atunci cînd adresează acestora semnale de oprire.

(3) Semnalele se execută pe timpul zilei cu braţul sau cu bastonul reflectorizant, iar pe timpul nopţii – numai cu bastoane iluminate sau reflectorizante, similare cu cele din dotarea poliţiştilor rutieri.

(4) Neoprirea la semnalul inspectorului în trafic şi sustragerea de la efectuarea controlului se sancţionează în conformitate cu prevederile Codului contravenţional.

 

Art.151. – (1) Controlul privind respectarea, pe drumurile publice, a masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor rutiere se efectuează de către inspectorii Agenţiei.

(2) Controlul privind respectarea, pe drumurile publice, a masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor rutiere se realizează inclusiv prin sistemul electronic de cîntărire în mişcare.

(3) În cazul în care, în urma efectuării cîntăririi vehiculului rutier, nu se constată depăşirea masei totale maxime admise, a maselor maxime admise pe axe, inspectorul Agenţiei înmînează, gratuit, conducătorului auto al vehiculului rutier cîntărit un tichet de cîntar cu semnătura şi ştampila inspectorului.

(4) În cazul constatării depăşirii masei totale maxime admise, a maselor maxime admise pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise, inspectorul Agenţiei întocmeşte un proces-verbal de constatare a contravenţiei, la care anexează tichetul de cîntar cu semnătura şi ştampila sa.

(5) Pentru depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise, contravenientul va achita, pe lîngă amenda contravenţională, şi contravaloarea taxelor prevăzute în Codul fiscal. Inspectorul Agenţiei consemnează în procesul-verbal de constatare a contravenţiei obligaţia de plată a acestor taxe, calculate conform prevederilor legale.

(6) Odată cu aplicarea amenzii contravenţionale pentru depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise, vehiculul rutier este reţinut de către inspectorii Agenţiei, în condiţii de siguranţă şi securitate a circulaţiei rutiere, şi se aplică măsura de suspendare, prevăzută la art.149, pînă la diminuarea, de către contravenient, a masei totale a vehiculului în conformitate cu normele stabilite şi achitarea amenzii/taxelor indicate în procesul-verbal.

(7) În cazul în care la locul constatării contravenţiei nu se găseşte un spaţiu adecvat pentru reţinerea vehiculului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere, deplasarea vehiculului pînă la cel mai apropiat spaţiu adecvat şi diminuarea masei acestuia pînă la limitele stabilite se efectuează pe cheltuiala contravenientului.

(8) Pe perioada reţinerii, atît vehiculul rutier, cît şi marfa se află sub răspunderea juridică a contravenientului.

(9) Prin excepţie, reţinerea vehiculului rutier nu se realizează în cazul transporturilor de animale vii şi de mărfuri perisabile sau transportate la o temperatură controlată, precum şi în cazul vehiculelor înmatriculate în alte state.

[Art.151 modificat prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018]

[Art.151 în redacţia Legii nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.152. – (1) Controlul asupra respectării regulilor privind limita de viteză setată de limitatorul de viteză, perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operaţiuni de transport rutier este realizat de către inspectorii Agenţiei atît în trafic, cît şi la sediile operatorilor de transport auto.

(2) În cadrul activităţii de control asupra respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto trebuie să se respecte următoarele cerinţe minime de control:

a) să se verifice anual cel puţin 1% din numărul total de zile lucrate în cursul anului de conducătorii auto autohtoni care cad sub incidenţa prezentului cod;

b) să se verifice în trafic cel puţin 15% din numărul total de zile de lucru ale conducătorilor auto autohtoni verificate anual şi cel puţin 25% din acest număr de zile să se verifice la sediile întreprinderilor de transport rutier.

[Art.152 modificat prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

 

Articolul 1521. Contestarea procedurii sau a rezultatelor controlului

Contestarea acţiunilor, a inacţiunilor şi a actelor administrative emise în cadrul procedurii de control se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

[Art.1521 introdus prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

 

Art.1522. – (1) Agenţia realizează controlul asupra respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere de către operatorii de transport rutier pe teritoriul Republicii Moldova.

(2) Serviciul Vamal realizează la punctele de trecere a frontierei de stat, în baza analizei de risc, controlul asupra:

a) prezenţei la bordul vehiculelor rutiere a autorizaţiilor de transport rutier de mărfuri, dacă acordurile bilaterale şi multilaterale prevăd obligativitatea acestora – în cazul operatorilor de transport rutier străini. Colaboratorul vamal va înregistra numărul şi seria autorizaţiei în sistemul informaţional al Serviciului Vamal şi va aplica ştampila pe aceasta;

b) achitării pentru vehiculele rutiere de mărfuri a taxei pentru folosirea drumurilor (vinieta), la ieşirea din Republica Moldova – în cazul operatorilor de transport rutier străini;

c) respectării de către vehiculele rutiere a limitelor admise la masa totală, sarcina masică pe axă şi/sau limitelor de dimensiuni stabilite pentru autovehicule.

(3) Poliţia de Frontieră realizează la punctele de trecere a frontierei de stat, în cazul operatorilor de transport străini, controlul asupra:

a) prezenţei la bordul vehiculelor rutiere a autorizaţiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate sau ocazionale, dacă acordurile bilaterale şi multilaterale prevăd obligativitatea acestora;

b) achitării pentru vehiculele rutiere, cu excepţia celor menţionate la alin.(2), a taxei pentru folosirea drumurilor (vinieta), la ieşirea din Republica Moldova.

[Art.1522 modificat prin Legea nr.302 din 30.11.2018, în vigoare 12.12.2018]

[Art.1522 introdus prin Legea nr.190 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

 

TITLUL IX

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.153. – (1) Prezentul cod intră în vigoare după o lună de la data publicării, cu următoarele excepţii:

a) prevederile ce ţin de obligativitatea dotării cu limitatoare de viteză a vehiculelor rutiere înmatriculate pentru prima oară în Republica Moldova pînă la intrarea în vigoare a prezentului cod se pun în aplicare după cum urmează:

– după 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului cod – pentru vehiculele rutiere implicate în transporturi rutiere în trafic internaţional;

– de la 1 ianuarie 2022 – pentru vehiculele rutiere implicate în transporturi rutiere în trafic naţional;

b) prevederile ce ţin de obligativitatea dotării cu tahografe a vehiculelor rutiere înmatriculate pentru prima oară în Republica Moldova pînă la intrarea în vigoare a prezentului cod se pun în aplicare după 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului cod;

c) prevederile ce ţin de obligativitatea deţinerii de către operatorii de transport rutier a cel puţin 1/3 din vehiculele rutiere de care dispune întreprinderea cu drept de proprietate sau de leasing financiar se pun în aplicare conform următorului grafic:

– de la 1 ianuarie 2017 – cel puţin 20% din vehiculele rutiere de care dispune întreprinderea trebuie să fie deţinute în proprietate sau în leasing financiar;

– de la 1 ianuarie 2018 – cel puţin 1/3 din vehiculele rutiere de care dispune întreprinderea trebuie să fie deţinute în proprietate sau în leasing financiar;

d) prevederile art.16 lit.c) şi ale art.19 se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2018;

e) licenţierea operatorilor de transport rutier de mărfuri în trafic internaţional este obligatorie începînd cu 1 ianuarie 2015, iar a celor care activează în trafic naţional – începînd cu 1 ianuarie 2016;

f) licenţierea activităţii de autogară este obligatorie începînd cu 1 ianuarie 2018;

g) autorizarea activităţii de autoservice, activităţii de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză şi a activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier este obligatorie începînd cu 1 ianuarie 2015;

 

[Lit.h) abrogată prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

i) prevederile ce ţin de obligativitatea clasificării pe categorii de confort a autobuzelor/ autocarelor se pun în aplicare de la 1 iunie 2018;

j) prevederile ce ţin de obligativitatea dotării cu sisteme de poziţionare globală (GPS) a vehiculelor antrenate la transportul rutier de persoane prin servicii regulate se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2022;

 

[Lit.k) abrogată prin Legea nr.179 din 21.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

 

l) prevederile art.151 alin.(6) se pun în aplicare de la 1 iulie 2016;

m) prevederile privind obligativitatea utilizării exclusive a sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport” în procesul de repartizare şi raportare a autorizaţiilor de transport rutier intră în vigoare la 1 ianuarie 2018, cu excepţia părţii care se referă la repartizarea autorizaţiilor CEMT şi care intră în vigoare la 1 septembrie 2018;

n) în termen de 1 lună de la abrogarea prevederilor legislative care instituie licenţa pentru activitatea de transport rutier contra cost, Agenţia Servicii Publice va transmite Agenţiei Naţionale Transport Auto informaţia privind operatorii de transport rutier licenţiaţi şi privind vehiculele rutiere incluse în licenţa de transport rutier;

o) în termen de 3 luni de la abrogarea prevederilor legislative care instituie licenţa pentru activitatea de transport rutier contra cost, în baza informaţiei prezentate de Agenţia Servicii Publice, Agenţia Naţională Transport Auto va include operatorii de transport rutier deţinători de licenţă de transport rutier valabilă şi de copii conforme ale licenţei în Registrul operatorilor de transport rutier;

p) în termen de 1 an de la abrogarea prevederilor legislative care instituie licenţa pentru activitatea de transport rutier contra cost, Agenţia Naţională Transport Auto va înlocui, în mod gratuit, copiile conforme ale licenţei de transport rutier valabile cu extrase din Registrul operatorilor de transport rutier.

(2) Permisele de activitate pe rută eliberate în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.854 din 28 iulie 2006 cu privire la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje îşi păstrează valabilitatea pînă la aprobarea programelor de transport rutier.

(3) Licenţele pentru genurile de activitate stabilite în Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător îşi păstrează valabilitatea pînă la expirarea termenului pentru care au fost eliberate, iar deţinătorii acestora au obligaţia de a respecta prevederile prezentului cod.

(4) Din momentul publicării prezentului cod şi pînă la aprobarea noilor programe de transport rutier elaborate şi aprobate în conformitate cu prezentul cod este interzisă operarea oricăror modificări în reţeaua de rute regulate în trafic naţional existentă la momentul publicării.

(5) Programele de transport rutier locale, municipale şi raionale, precum şi programul de transport rutier interraional şi cel internaţional vor fi aprobate în conformitate cu prezentul cod pînă la 31 decembrie 2014.

(6) Programele de transport rutier raionale, programul de transport interraional şi programul de transport internaţional, aprobate conform alin.(5), vor cuprinde atît reţeaua de rute regulate existentă la momentul intrării în vigoare a prezentului cod, cît şi rutele noi atribuite de organul central de specialitate în conformitate cu prevederile art.36 din prezentul cod.

(7) Prevederile alin.(4), (5) şi (6) din art.37 şi ale art.38 din prezentul cod nu se aplică pentru rutele introduse în conformitate cu alin.(6).

(8) Autorizaţia de transport rutier de persoane prin servicii regulate şi autorizaţia de transport rutier de persoane în trafic internaţional, conform programelor de transport rutier aprobate în condiţiile alin.(5), (6) şi (7) se eliberează de către Agenţie operatorilor de transport rutier cărora le-a fost acordat dreptul de deservire a rutei/curselor, în limita copiilor conforme ale licenţei de transport rutier deţinute şi în baza dovezii că aceşti operatori dispun de vehiculele rutiere necesare conform capacităţii şi categoriei de confort, în afara concursului, indiferent de traseul de deplasare.

(9) Începînd cu 1 ianuarie 2020, la efectuarea transportului rutier vor fi admise numai autobuzele/autocarele ce corespund normelor cel puţin Euro 1.

(10) Autorizaţiile eliberate anterior de alte instituţii sînt valabile pînă la data expirării termenului lor de valabilitate, iar deţinătorii acestora au obligaţia de a respecta prevederile prezentului cod.

[Art.153 modificat prin Legea nr.272 din 29.11.2018, în vigoare 12.01.2019]

[Art.153 completat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.153 modificat prin Legea nr.179 din 21.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.153 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

Art.154. – (1) Guvernul, pînă la data de 1 iunie 2017:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezentul cod;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezentul cod;

c) va asigura elaborarea actelor normative pentru reglementarea aplicării prezentului cod.

(2) La intrarea în vigoare a prezentului cod se abrogă Legea nr.116-XIV din 29 iulie 1998 pentru aprobarea Codului transporturilor auto.

[Art.154 modificat prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Igor CORMAN 
Nr.150. Chişinău, 17 iulie 2014.

 

 

[Anexa nr.1 abrogată prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.179 din 21.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

 

 

Anexa nr.2

 

COMISIA ECONOMICĂ

PENTRU EUROPA

A ORGANIZAŢIEI

NAŢIUNILOR UNITE

(CEE ONU)

CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE CÎNTĂRIRE

A VEHICULULUI RUTIER (CICVR)

În conformitate cu prevederile anexei nr.8 (Facilitarea procedurilor de trecere a frontierelor în cadrul transporturilor rutiere internaţionale) la Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere din 1982

Valabil pentru transportul rutier internaţional de mărfuri

 

Se completează de către operatorul/ operatorii de transport rutier sau conducătorul/ conducătorii vehiculului rutier de marfă PÎNĂ LA cîntărirea vehiculului

1.  Operatorul de transport/compania (denumirea şi adresa, inclusiv ţara) 

 

Tel. nr.
Fax nr.
Poşta electronică:
2. Contractul de transport nr.1

Carnetul TIR nr. (dacă este aplicabil)2

3. Datele despre vehiculul rutier de marfă
3.1. Numărul de înmatriculare al Tractorului rutier/camionului 

 

Semiremorcii/remorcii
3.2. Sistemul de suspensie al Tractorului rutier/camionului

pneumatică
mecanică
alta

Semiremorcii/remorcii

pneumatică
mecanică
alta

Se completează de către operatorul staţiei autorizate de cîntărire

4. Staţia autorizată de cîntărire (denumirea şi adresa, inclusiv ţara)  5. Cîntărirea vehiculului nr.3

/ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _

4.1. Clasa de exactitate a instrumentului de cîntărire4  6. Data eliberării (ziua, luna, anul) 
Clasa II Clasa III

şi/sau  <0,5   1   2

4.2. Data ultimei calibrări
7. Cîntărirea vehiculelor rutiere de marfă (la prezentul certificat trebuie să fie anexată înscrierea oficială şi originală a staţiei de cîntărire)

7.1. Tipul vehiculului rutier de marfă5

7.2. Măsurarea masei pe osie, în kg

Motrice Nonmotrice Ordinară Dublă Triplă
Prima osie
A doua osie
A treia osie
A patra osie
A cincea osie
A şasea osie6
7.3. Măsurarea masei totale a vehiculului, în kg Tractor rutier/ camion Semiremorcă/ remorcă Masa totală a vehiculului rutier
8. Caracteristici speciale ale masei 8.3. Numărul anvelopelor de rezervă
8.1. Umplerea rezervorului/rezervoarelor de combustibil, conectat/conectate la motor, pînă la: 

1/4 1/2 3/4 1/1

 

8.4. Numărul persoanelor în vehicul în timpul cîntăririi

8.2. Umplerea rezervorului adiţional (rezervoarelor adiţionale) de combustibil (pentru instalaţiile de răcire etc.) pînă la:

1/4  1/2 3/4 1/1

 

8.5. Osie de ridicare 

Da   Nu

Declar, că cîntăririle sus-menţionate au fost efectuate în modul cuvenit de către subsemnatul la staţia autorizată de cîntărire Ştampila
Numele operatorului staţiei de cîntărire  Semnătura
________________

1 De exemplu: scrisoarea de trăsură CMR nr.

2 În conformitate cu Convenţia TIR din 1975.

3 Vezi rubrica Note de la pagina a doua a certificatului.

4 În conformitate cu recomandarea OIML 76 şi/sau recomandarea R 134.

5 Codul tipului vehiculului rutier conform desenelor schematice din Completare, de exemplu А2 sau А2S2.

6 Dacă sînt mai mult de şase osii, de indicat aceasta în rubrica „Obiecţii” la pagina a doua a certificatului.

 

Se completează de către operatorul/operatorii de transport rutier sau conducătorul/ conducătorii vehiculului rutier de marfă DUPĂ cîntărirea vehiculului

Declar că:а) cîntăririle indicate au fost efectuate la staţia de cîntărire sus-menţionată;

b) punctele 1–8 au fost completate în modul cuvenit; şi

с) după cîntărirea efectuată la staţia de cîntărire sus-menţionată, pe mijlocul de transport rutier de marfă n-a fost plasată nicio încărcătură suplimentară.

 

Data Denumirea operatorului/ operatorilor de transport rutier/ numele conducătorului/conducătorilor vehiculului rutier de marfă Semnătura/ semnăturile

Obiecţii (dacă sînt)

 

 

 

 

 

 

Note

Numărul de cod al cîntăririi constă din trei elemente de date, unite prin cratime: 

1) codul ţării (în conformitate cu Convenţia ONU asupra circulaţiei rutiere din 1968);

2) codul de două cifre, care permite identificarea staţiei naţionale de cîntărire; 

3) codul de cinci cifre (cel puţin), care permite identificarea cîntăririi individuale.

Exemple: GR-01-23456 sau RO-14-000510.

Acest număr de serie trebuie să corespundă numărului specificat în registrele staţiei de cîntărire. 

 

CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE CÎNTĂRIRE A VEHICULULUI RUTIER (CICVR)

 

BAZA JURIDICĂ

Certificatul internaţional de cîntărire a vehiculului rutier este elaborat în conformitate cu prevederile anexei  nr.8 (Facilitarea procedurilor de trecere a frontierelor în cadrul transporturilor rutiere internaţionale) la Convenţia internaţională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere din 1982.

 

OBIECTIV

Certificatul internaţional de cîntărire a vehiculului rutier este destinat evitării cîntăririlor repetate a vehiculelor rutiere de marfă în cursul transporturilor internaţionale, în special în punctele de trecere a frontierelor. Utilizarea certificatului de către operatorii de transport este facultativă.

 

PROCEDURA

Dacă părţile contractante acceptă Certificatul internaţional de cîntărire a vehiculului rutier, completat în modul cuvenit de а) operatorul staţiei autorizate de cîntărire şi b) operatorul/operatorii de transport rutier sau conducătorul/ conducătorii vehiculului rutier de marfă, acesta va fi acceptat şi recunoscut în calitate de document ce conţine date veridice cu privire la cîntăririle efectuate de autorităţile competente ale părţilor contractante. Ca regulă generală, autorităţile competente vor recunoaşte informaţia conţinută în prezentul certificat  drept veridică şi se vor abţine de la efectuarea procedurilor adăugătoare de cîntărire. Însă, în scopul prevenirii abuzului, autorităţile competente, în cazuri excepţionale şi, în special, cînd sînt suspectate iregularităţi, pot efectua verificarea masei vehiculului în conformitate cu legislaţia naţională.

Cîntăririle pentru perfectarea prezentului certificat vor fi efectuate la cererea operatorului/ operatorilor de transport rutier sau conducătorului/ conducătorilor vehiculului rutier de marfă, al cărui/căror vehicul este înmatriculat în unul dintre statele părţi contractante, care acceptă astfel de certificate, de către staţiile autorizate de cîntărire la preţurile ce trebuie să fie limitate la volumul serviciilor prestate.

În sensul prezentului certificat, staţiile autorizate de cîntărire urmează a fi dotate cu instrumente care corespund fie:

• recomandării OIML R 76 „Instrumente de cîntărire nonautomate”, clasa de exactitate III sau mai mare; fie

• recomandării OIML R 134 „Instrumente automate de cîntărire a vehiculelor rutiere aflate în mişcare”, clasele de exactitate 2 sau mai mare; în cazul măsurării masei pe o osie ordinară, pot fi admise valori mai mari de eroare.

 

SANCŢIUNI

Operatorul/operatorii de transport rutier sau conducătorul/conducătorii vehiculului rutier de marfă poartă răspundere conform legislaţiei naţionale pentru orice date false introduse în Certificatul internaţional de cîntărire a vehiculului rutier.

La determinarea valabilităţii juridice a cîntăririi/cîntăririlor trebuie să fie efectuată o estimare a eventualei erori de cîntărire pentru fiecare sistem de cîntărire. Valoarea acestei erori, condiţionate de eroarea nemijlocită a echipamentului de cîntărire şi de eroarea ca urmare a influenţei factorilor externi, trebuie să fie dedusă din masa măsurată pentru a asigura ca eventuala masă excesivă să nu fie cauzată de inexactitatea echipamentului de cîntărire şi/sau a procedurii utilizate de cîntărire.

Drept consecinţă, amenzile nu vor fi aplicate operatorilor de transport rutier care utilizează acest certificat, cu excepţia cazurilor cînd mărimea/mărimile masei, înscrise în acest certificat, cu deducerea erorii maxime posibile de cîntărire (adică maximum 2% sau 800 kg în cazul vehiculului de 40 tone), nu depăşeşte/depăşesc mărimea/mărimile masei maxime admise, prevăzută/prevăzute de legislaţia naţională.

 

 

COMPLETARE

la CERTIFICATUL INTERNAŢIONAL DE CÎNTĂRIRE A VEHICULULUI RUTIER (CICVR)

 

Desene schematice ale tipurilor vehiculelor rutiere de marfă,

care trebuie să fie indicate la punctul 7.1. al CICVR

 

Nr.

Vehicule rutiere de marfă

Tipul vehiculului

* Prima configuraţie alternativă a osiilor.

** A doua configuraţie alternativă a osiilor.

Distanţa dintre osii
(în m)1

1 Dacă nu este necesar, parametrii nu se indică.

I. CAMIOANE

 

1  

A2

D < 4,0

2  

A2*

D ≥ 4,0

3  

A3

4  

A4

5  

A3*

6  

A4*

7  

A5


II. ANSAMBLURI DE VEHICULE

(vehicule cuplate, în conformitate cu art.1 lit.t) al cap.I din Convenţia asupra circulaţiei rutiere din 1968)

 

1  

A2T2

2  

A2T3

3  

A3T2

4  

A3T3

5  

A3T3*

6  

A2C2

7  

A2C3

8  

A3C2

9  

A3C3

10  

A2C1

11  

A3C1

 

III. VEHICULE ARTICULATE

 

1 cu 3 osii  

A2S1

2 cu 4 osii
(ordinare sau duble)
 

A2S2

D ≤ 2,0

 

A2S2*

D > 2,0

 

A3S1

 

A2S3

 

A2S3*

 

A2S3**

 

A3S2

D ≤ 2,0

3 cu 5 sau 6 osii
(ordinare, duble sau triple)
 

A3S2*

D > 2,0

 

A3S3

 

A3S3*

 

A3S3**

Fără desen schematic

AnSn

 

 

[Anexa nr.3 abrogată prin Legea nr.70 din 14.04.2016, în vigoare 13.05.2016]

 

 

Anexa nr.4

(Model de imprimat Format A4 hîrtie albastră cu fond stema Republicii Moldova)

 

MD

(Prima pagină a autorizaţiei)

 

REPUBLICA MOLDOVA

 AGENŢIA NAŢIONALĂ TRANSPORT AUTO

 AUTORIZAŢIE PENTRU ACTIVITĂŢI CONEXE TRANSPORTULUI RUTIER

pentru desfăşurarea

 ACTIVITĂŢII DE CÎNTĂRIRE A VEHICULELOR RUTIERE ÎN VEDEREA ELIBERĂRII

CERTIFICATULUI INTERNAŢIONAL DE CÎNTĂRIRE A VEHICULULUI RUTIER

 Seria……..…     Nr. ……….…

 

Prezenta autorizaţie este eliberată întreprinderii ____________________, cod fiscal __________, pentru desfăşurarea activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere, în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier, în spaţiul special amenajat, situat pe adresa _________________.

Valabilă de la data de __________________ pînă la data de _______________

Observaţii:

 

 


Data eliberării:…………………..

Emitent:

Agenţia Naţională Transport Auto

………………………………..

(semnătura şi ştampila)

Rate article
Bizlex.ru
Add a comment