Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

C O D U L

serviciilor media audiovizuale

al Republicii Moldova

nr. 174  din  08.11.2018

 (în vigoare 01.01.2019, cu unele excepţii – vezi art.88) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr.462-466 art.766 din 12.12.2018

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiuni principale

Articolul 2. Scopul, obiectul şi sfera de aplicare

Articolul 3. Legislaţia privind serviciile media audiovizuale

Articolul 4. Programele audiovizuale locale

Articolul 5. Programele audiovizuale achiziţionate

Articolul 6. Operele audiovizuale europene

Capitolul II

PRINCIPIILE COMUNICĂRII AUDIOVIZUALE

Articolul 7. Libertatea de exprimare

Articolul 8. Independenţa editorială şi libertatea de creaţie

Articolul 9. Protecţia confidenţialităţii surselor de informare

Articolul 10. Protecţia jurnaliştilor

Articolul 11. Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale

Articolul 12. Accesul la serviciile media audiovizuale

Articolul 13. Asigurarea informării corecte

Articolul 14. Dreptul la replică sau la rectificare

Articolul 15. Protecţia minorilor

Articolul 16. Protecţia persoanelor cu dizabilităţi

Articolul 17. Protejarea spaţiului audiovizual naţional

Articolul 18. Egalitatea de gen

Articolul 19. Responsabilităţi culturale

Articolul 20. Accesul la evenimente de importanţă majoră

Articolul 21. Transparenţa proprietăţii furnizorilor de servicii media

Articolul 22. Difuzarea informaţiilor cu privire la starea de urgenţă, de asediu şi de război

Articolul 23. Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe

Capitolul III

SERVICIILE MEDIA AUDIOVIZUALE LINIARE

Articolul 24. Organizarea şi funcţionarea serviciilor media liniare

Articolul 25. Licenţa de emisie

Articolul 251. Utilizarea sloturilor din multiplex şi/sau a frecvenţelor radio pentru difuzarea serviciilor media audiovizuale

Articolul 26. Prelungirea valabilităţii licenţei de emisie

Articolul 27. Retragerea licenţei de emisie

Articolul 28. Regimul juridic al proprietăţii furnizorilor de servicii media

Articolul 29. Limitarea cotei de audienţă

Articolul 30. Măsurarea cotelor de audienţă

Capitolul IV

FURNIZORII PUBLICI DE SERVICII MEDIA

Articolul 31. Misiunea furnizorilor publici de servicii media

Articolul 32. Statutul juridic al furnizorilor publici de servicii media

Articolul 33. Obiectul de activitate al furnizorilor publici de servicii media

Articolul 34. Independenţa editorială a furnizorilor publici de servicii media

Articolul 35. Atribuţiile furnizorilor publici de servicii media

Capitolul V

FURNIZORUL PUBLIC NAŢIONAL DE SERVICII MEDIA

Articolul 36. Funcţionarea furnizorului public naţional de servicii media

Articolul 37. Directorul general

Articolul 38. Comitetul managerial

Articolul 39. Caietul de sarcini al furnizorului public naţional de servicii media

Articolul 40. Proprietatea furnizorului public naţional de servicii media

Articolul 41. Bugetul furnizorului public naţional de servicii media

Articolul 42. Consiliul de supraveghere şi dezvoltare

Articolul 43. Componenţa Consiliului de supraveghere şi dezvoltare

Articolul 44. Incompatibilităţile funcţiei de membru al Consiliului de supraveghere şi dezvoltare

Articolul 45. Atribuţiile Consiliului de supraveghere şi dezvoltare

Articolul 46. Activitatea Consiliului de supraveghere şi dezvoltare

Articolul 47. Remunerarea membrilor Consiliului de supraveghere şi dezvoltare

Articolul 48. Responsabilitatea Consiliului de supraveghere şi dezvoltare

Capitolul VI

FURNIZORII COMUNITARI DE SERVICII

DE RADIODIFUZIUNE SONORĂ

Articolul 49. Constituirea furnizorilor comunitari de servicii de radiodifuziune sonoră

Articolul 50. Funcţionarea furnizorului comunitar

Articolul 51. Finanţarea furnizorului comunitar

Articolul 52. Suspendarea şi încetarea activităţii furnizorului comunitar

Capitolul VII

DISTRIBUITORII DE SERVICII MEDIA

Articolul 53. Funcţionarea distribuitorilor de servicii media

Articolul 54. Autorizaţia de retransmisiune

Articolul 55. Oferta de servicii media audiovizuale retransmise

Articolul 56. Raportul anual al distribuitorului de servicii media

Capitolul VIII

SERVICIILE MEDIA AUDIOVIZUALE NELINIARE

Articolul 57. Organizarea serviciilor media audiovizuale neliniare

Articolul 58. Cerinţe de notificare a furnizării serviciilor media audiovizuale neliniare

Articolul 59. Avizul de furnizare a serviciului media audiovizual neliniar

Articolul 60. Activitatea furnizorilor de servicii media audiovizuale neliniare

Articolul 61. Obligaţiile furnizorilor de servicii media audiovizuale neliniare

Capitolul IX

COMUNICĂRILE COMERCIALE AUDIOVIZUALE

Articolul 62. Dreptul de a difuza comunicări comerciale audiovizuale

Articolul 63. Cerinţe generale privind comunicările comerciale audiovizuale

Articolul 64. Cerinţe privind protecţia minorilor

Articolul 65. Sponsorizarea programelor audiovizuale

Articolul 66. Publicitatea şi teleshoppingul

Articolul 67. Spoturile publicitare şi spoturile de teleshopping

Articolul 68. Programele de teleshopping

Articolul 69. Plasarea de produse

Articolul 70. Publicitatea şi teleshoppingul pentru băuturile alcoolice

Articolul 71. Publicitatea şi teleshoppingul pentru produsele medicamentoase şi tratamentele medicale

Articolul 72. Publicitatea politică şi cea electorală

Capitolul X

CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI

Articolul 73. Misiunea Consiliului Audiovizualului

Articolul 74. Statutul Consiliului Audiovizualului

Articolul 75. Atribuţiile Consiliului Audiovizualului

Articolul 76. Componenţa Consiliului Audiovizualului

Articolul 77. Membrii Consiliului Audiovizualului

Articolul 78. Incompatibilităţile funcţiei de membru al Consiliului Audiovizualului

Articolul 79. Conducerea Consiliului Audiovizualului

Articolul 80. Organizarea şi funcţionarea Consiliului Audiovizualului

Articolul 81. Finanţarea Consiliului Audiovizualului

Articolul 82. Remunerarea membrilor Consiliului Audiovizualului

Articolul 83. Activitatea de supraveghere şi control

Articolul 84. Sancţiuni

Articolul 85. Cooperarea cu alte autorităţi publice

Articolul 86. Cooperarea cu societatea civilă

Articolul 87. Responsabilitatea Consiliului Audiovizualului

Capitolul XI

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 88. Intrarea în vigoare a prezentului cod

Articolul 89.

Articolul 90.

Articolul 91.

Articolul 92.

Articolul 93.

Articolul 94.

Notă: În cuprinsul codului, cuvintele „participant la” şi „participante la” se substituie cu cuvintele „care a ratificat” şi, respectiv, „care au ratificat” conform Legii nr.143 din 02.06.2022, în vigoare 22.06.2022

Notă: În textul codului, sintagma „Consiliul de supraveghere”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Consiliul de supraveghere şi dezvoltare” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.158 din 04.11.2021, în vigoare 05.11.2021

Confirmînd adeziunea Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene privind libertatea de exprimare şi accesul la serviciile media audiovizuale, în temeiul art.66 lit.d), art.72 alin.(3) lit.r), art.126 alin.(2) lit.a) şi b) şi art.132 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova,

Parlamentul adoptă prezentul cod.

Prezentul cod transpune Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 95 din 15 aprilie 2010.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiuni principale

În sensul prezentului cod, următoarele noţiuni semnifică:

autopromovare – mesaj, difuzat din iniţiativa unui furnizor de servicii media, care vizează promovarea propriilor servicii, programe audiovizuale sau produse auxiliare derivate direct din acestea;

autoritate publică autonomă – instituţie care întruneşte cumulativ următoarele cerinţe:

a) este instituită prin lege;

b) îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare;

c) acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public;

d) utilizează resurse financiare publice;

e) este competentă să emită acte cu caracter normativ;

f) nu se află în subordinea Guvernului şi nu are o altă autoritate administrativă supraordonată ierarhic;

g) prezintă în faţa Parlamentului raportul cu privire la activitatea desfăşurată;

autorizaţie de retransmisiune – act permisiv emis de către Consiliul Audiovizualului prin care unui distribuitor de servicii media i se acordă dreptul de a retransmite o ofertă de servicii media audiovizuale;

aviz de furnizare a serviciului media audiovizual neliniar – act emis de către Consiliul Audiovizualului ce confirmă recepţionarea notificării din partea unui furnizor de servicii media privind intenţia de a pune la dispoziţia publicului servicii media audiovizuale neliniare;

comunicare audiovizuală – punere la dispoziţia publicului a diverselor programe audiovizuale prin utilizarea frecvenţelor terestre şi a diferitor mijloace tehnice (emiţătoare, sateliţi, cablu etc.);

comunicare comercială audiovizuală – mesaj sonor ori mesaj în imagini însoţite sau nu de sunet, care sînt destinate să promoveze, direct ori indirect, bunurile, serviciile sau imaginea unei persoane fizice ori juridice. Mesajele respective fie însoţesc, fie sînt incluse într-un program audiovizual în schimbul unei plăţi ori retribuţii similare sau în scopul autopromovării. Comunicările comerciale audiovizuale pot lua forma publicităţii, sponsorizării, teleshoppingului, plasării de produse şi alte forme;

comunicare audiovizuală cu conţinut comercial mascat – reprezentare prin sunete şi/sau imagini a bunurilor, a serviciilor, a denumirii, a mărcii comerciale ori a activităţilor unui producător de bunuri sau furnizor de servicii în cadrul programelor audiovizuale, dacă reprezentarea respectivă este destinată unor scopuri publicitare şi poate induce în eroare publicul cu privire la natura acesteia. Reprezentările respective se consideră intenţionate, în special, atunci cînd se fac în schimbul unei plăţi sau al unei retribuţii similare;

control – posibilitate de a exercita o influenţă decisivă asupra unei persoane juridice, care decurge din drepturi, din contracte sau din orice alte mijloace, separat sau combinate, ţinînd seama de circumstanţele de drept şi de fapt relevante, în special din:

a) dreptul de proprietate sau de folosinţă integrală ori parţială asupra activelor unei persoane juridice;

b) drepturi sau contracte care conferă o influenţă decisivă asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale persoanei juridice.

Controlul este dobîndit de persoane fizice sau juridice care sînt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale drepturilor în baza contractelor sau care, deşi nu sînt titulare ale acestor drepturi sau beneficiare ale drepturilor în baza acestor contracte, au puterea de a exercita drepturile care decurg din acestea;

cotă de piaţă – raportul procentual dintre numărul mediu de utilizatori ai unui serviciu media audiovizual într-un interval de timp şi numărul mediu de utilizatori ai tuturor serviciilor media audiovizuale relevante, calculat pentru acelaşi interval de timp;

dezinformare – răspândire intenţionată a informaţiilor false, create pentru a dăuna unei persoane, unui grup social, unei organizaţii sau securităţii statului;

discurs care incită la ură – mesaj care propagă, incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranţă sau pe discriminarea pe criterii de sex, de rasă, de naţionalitate, de religie, de dizabilitate sau de orientare sexuală;

distribuitor de servicii media – persoană care constituie şi pune la dispoziţia publicului o ofertă de servicii media audiovizuale, prin retransmisiune, pe bază de relaţii contractuale cu furnizorii de servicii media sau cu persoane autorizate în condiţiile legii;

drepturi de exclusivitate – drepturi obţinute de către un furnizor de servicii media în temeiul unui contract de la organizatorul unui eveniment şi/sau de la proprietarul ori, după caz, administratorul locului unde se desfăşoară evenimentul, de la autori şi/sau de la alţi deţinători de drepturi în vederea difuzării exclusive de către furnizorul de servicii media respectiv pe o zonă geografică determinată;

durată programată – interval de timp care însumează durata efectivă a programului audiovizual sau a tranşei de program şi, după caz, durata publicităţii difuzate în interiorul acestora;

eveniment de importanţă majoră – eveniment care este inclus în lista aprobată de către Consiliul Audiovizualului şi care este considerat a fi de interes major pentru o parte semnificativă a populaţiei, desfăşurat de un organizator de evenimente care deţine dreptul legal de a comercializa drepturile aferente evenimentului respectiv;

furnizor de servicii media – persoană fizică sau juridică care poartă responsabilitate editorială pentru alegerea conţinutului audiovizual al serviciului media audiovizual şi care stabileşte modul de organizare a serviciului respectiv;

furnizor naţional de servicii media – furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populaţiei la nivel naţional şi pot fi recepţionate de cel puţin 2/3 din populaţia Republicii Moldova;

furnizor regional de servicii media – furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populaţiei la nivel regional şi pot fi recepţionate de cel puţin 1/3 din populaţia Republicii Moldova;

furnizor local de servicii media – furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populaţiei la nivel local şi care pot fi recepţionate de mai puţin de 1/3 din populaţia Republicii Moldova;

furnizorul serviciului de platformă de partajare a materialelor video – persoană fizică sau juridică care oferă un serviciu de platformă de partajare a materialelor video;

furnizor de multiplex – persoană fizică sau juridică, înregistrată în Republica Moldova şi autorizată, în condiţiile legii, de către autoritatea publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei, a cărei activitate constă, în totalitate sau în parte, în instalarea, operarea şi gestionarea propriei reţele de comunicaţii electronice prin care se realizează un multiplex;

licenţă de emisie – act permisiv emis de către Consiliul Audiovizualului prin care unui furnizor de servicii media, aflat în jurisdicţia Republicii Moldova, i se acordă dreptul de a difuza un anumit serviciu media audiovizual liniar;

materiale video generate de utilizatori – o serie de imagini în mişcare, însoţite sau nu de sunet, care constituie un singur element, indiferent de durata sa, creat de către un utilizator şi încărcat pe o platformă de partajare a materialelor video de către acesta sau de către un alt utilizator;

mesaj subliminal – mesaj care utilizează stimuli prea slabi pentru a putea fi percepuţi în mod conştient, dar care pot influenţa comportamentul persoanelor;

multiplex – sistem de structurare a unui set de servicii media audiovizuale şi de servicii auxiliare, integrate într-un flux digital şi difuzate printr-un canal radio de televiziune sau de radiodifuziune digitală terestră;

multiplex cu acoperire naţională – multiplex al cărui semnal poate fi recepţionat de cel puţin 2/3 din populaţia Republicii Moldova;

multiplex cu acoperire regională – multiplex al cărui semnal poate fi recepţionat de cel puţin 2/3 din populaţia regiunii geografice pentru care sunt destinate resursele de spectru radio, stabilite de Guvern în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;

ore de maximă audienţă – intervalele de timp cuprinse între orele 06.00–10.00 şi 17.00–24.00 – pentru serviciile de televiziune şi între 06.00–10.00, 12.00–15.00 şi 17.00–20.00 – pentru serviciile de radiodifuziune sonoră;

plasare de produse – formă de comunicare comercială audiovizuală ce constă în includerea unui produs, serviciu sau a mărcilor comerciale ale acestora ori în referirea la acestea, în cadrul unui program audiovizual, în schimbul unei plăţi sau al unei retribuţii similare;

pluralism audiovizual – context în domeniul audiovizualului care întruneşte cumulativ următoarele caracteristici:

a) diversitate de furnizori de servicii media şi de servicii media audiovizuale;

b) diversitate de programe audiovizuale în cadrul aceluiaşi serviciu media audiovizual;

c) prezenţa opiniilor publicului larg în serviciile media audiovizuale, în special a celor liniare;

d) prezenţa furnizorilor de servicii media liberi, autonomi, independenţi economic şi editorial;

e) accesul publicului larg la gama de opinii prezente în serviciile media audiovizuale;

producător independent – persoană fizică sau juridică, stabilită sau înregistrată în Republica Moldova, independentă în raport cu furnizorul de servicii media, care întruneşte cumulativ următoarele caracteristici:

a) dispune de personalitate juridică distinctă de cea a unui furnizor de servicii media;

b) nu dispune, direct sau indirect, de mai mult de 15% din capitalul unui furnizor de servicii media;

c) nu încasează mai mult de 2/3 din veniturile sale (cifra anuală de afaceri) pe o perioadă de 3 ani din vînzările de produse către unul şi acelaşi furnizor de servicii media;

d) capitalul său nu este deţinut în proporţie mai mare de 15% de către o persoană fizică sau juridică care deţine, la rîndul acesteia, direct sau indirect, mai mult de 15% din capitalul unui furnizor de servicii media;

proprietar beneficiar – persoană fizică care, în temeiul legii şi/sau al contractului, se află în una dintre următoarele situaţii:

a) beneficiază sau poate beneficia de orice tip de venit din activitatea unui furnizor de servicii media sau distribuitor de servicii media şi nu are obligaţia de a preda acest venit unei terţe persoane;

b) deţine, direct sau indirect, prin persoane afiliate, controlul asupra furnizorului de servicii media ori distribuitorului de servicii media;

c) are calitatea de membru al organului de conducere al unei persoane juridice cu scop necomercial sau al unei persoane juridice în care nicio persoană fizică nu deţine o cotă de participare egală cu sau mai mare decît cota substanţială, de asemenea are competenţa să revoce, singură sau împreună cu alţi membri, majoritatea membrilor consiliului, organul executiv sau majoritatea membrilor organului executiv şi/sau cenzorul ori majoritatea membrilor comisiei de cenzori a furnizorului de servicii media sau a distribuitorului de servicii media;

program audiovizual – ansamblu de imagini în mişcare, însoţite sau nu de sunet, în cazul unui program televizat, sau ansamblu de sunete, în cazul unui program sonor, indiferent de durata acestuia, care constituie un întreg identificabil prin titlu, conţinut sau formă, în cadrul unei grile sau al unui catalog realizat de către un furnizor de servicii media (evenimente sportive, filme documentare, programe de divertisment şi de tip reality, programe pentru copii, piese de teatru şi altele);

program audiovizual în primă difuzare – program audiovizual difuzat în premieră în cadrul unui serviciu media audiovizual liniar;

protejarea spaţiului audiovizual naţional – ansamblu de măsuri avînd ca scop atît eliminarea factorilor interni sau externi, intenţionali sau involuntari, ce prejudiciază ori pot afecta integritatea instituţională, cea funcţională, cea structurală, cea de conţinut, cea tehnologică sau de altă natură a spaţiului de referinţă, cît şi crearea ambianţei sociale propice pentru funcţionarea spaţiului audiovizual naţional în condiţii de securitate legală, politică, economică, culturală sau de altă natură;

publicitate – mesaj, sub orice formă, difuzat în scop de autopromovare sau difuzat în schimbul unei plăţi, fie al unei retribuţii similare, de către o persoană juridică sau fizică, în legătură cu un domeniu de activitate, cu o activitate comercială, cu o meserie ori profesie, în scop de promovare a furnizării unor bunuri şi servicii, inclusiv bunuri imobiliare, sau a unei cauze, a unei idei, ori a unor drepturi şi obligaţii;

publicitate interactivă – publicitate televizată, tehnica de difuzare a căreia permite utilizatorului să opteze pentru accesul la publicitate prin intermediul unui serviciu media audiovizual neliniar la momentul, pe durata şi la conţinutul publicitar alese de acesta;

publicitate prin ecran partajat – publicitate televizată, inclusiv autopromovare sau promovare a elementelor de identificare a sponsorului, tehnica de difuzare a căreia constă în divizarea spaţială a ecranului pentru difuzarea televizată simultană a conţinutului editorial şi a conţinutului publicitar sau a mesajului cu privire la sponsor;

publicitate virtuală – publicitate televizată, tehnica de difuzare a căreia constă în prelucrarea imaginii, în cazul transmisiunii unor evenimente, prin înlocuirea imaginii panourilor publicitare expuse în incinta în care se desfăşoară evenimentele respective cu mesaje publicitare introduse de către furnizorul de servicii media sau prin suprapunerea de noi imagini cu astfel de mesaje în orice zonă a imaginii transmise;

responsabilitate editorială – exercitarea unui control efectiv asupra selectării programelor audiovizuale şi asupra organizării acestora fie într-o grilă cronologică, în cazul serviciilor de televiziune sau de radiodifuziune sonoră, fie într-un catalog, în cazul serviciilor media audiovizuale neliniare;

retransmisiune – captare şi furnizare simultană ori cvasisimultană, prin orice mijloace tehnice, a serviciilor media audiovizuale sau a unor părţi ale acestora (versiuni prescurtate), în mod integral şi fără vreo modificare a conţinutului, destinate recepţionării de către public;

reţea de comunicaţii electronice – sistem de transmisiune şi, după caz, echipament de comutare sau de rutare şi alte resurse, inclusiv elemente de reţea care nu sînt active, dar care permit transmiterea semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice, inclusiv prin reţele de satelit, prin reţele terestre fixe (cu comutare de circuite sau de pachete, inclusiv internet) şi mobile, sistem care utilizează reţeaua electrică, atît timp cît servesc la transmiterea semnalelor, reţelele utilizate pentru difuzarea programelor audiovizuale şi reţelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informaţie transmisă;

securitate informaţională – stare de protecţie a resurselor informaţionale, a persoanei, a societăţii şi a statului, inclusiv prezenţa unui ansamblu de măsuri pentru asigurarea protecţiei persoanei, a societăţii şi a statului de eventuale tentative de dezinformare şi/sau de informare manipulatorie din interiorul şi/sau exteriorul ţării şi pentru neadmiterea agresiunii mediatice îndreptate împotriva Republicii Moldova;

serviciu media audiovizual – serviciu, aflat sub responsabilitatea editorială a unui furnizor de servicii media, al cărui scop principal sau al unei secţiuni disociabile a acestuia este furnizarea de programe audiovizuale în scop informativ, educativ sau de divertisment pentru publicul larg, prin reţele de comunicaţii electronice;

serviciu media audiovizual liniar – serviciu media audiovizual pus la dispoziţia publicului de către un furnizor de servicii media pentru vizionarea/audierea simultană de programe audiovizuale în baza unei grile de programe elaborate de furnizorul de servicii media;

serviciu media audiovizual neliniar – serviciu media audiovizual pus la dispoziţie de către un furnizor de servicii media pentru vizionarea/audierea de programe audiovizuale la cererea individuală a utilizatorului şi la momentul ales de acesta, în baza unui catalog de programe stabilit de furnizorul de servicii media;

serviciu media audiovizual generalist – serviciu media audiovizual care furnizează programe audiovizuale cu conţinut preponderent informativ, educativ şi de divertisment, în domenii de interes public, şi care sînt adresate publicului larg;

serviciu media audiovizual de ştiri – serviciu media audiovizual care furnizează programe audiovizuale cu conţinut preponderent informativ şi informativ-analitic, axat pe actualitatea internă şi externă şi care sînt adresate publicului larg;

serviciu media audiovizual tematic – serviciu media audiovizual care furnizează programe audiovizuale dedicate preponderent unui domeniu şi care sînt adresate unui anumit segment al publicului;

servicii media audiovizuale libere la retransmisiune – servicii media audiovizuale a căror retransmisiune nu este condiţionată financiar ori tehnic de către furnizorii de servicii media sau de către reprezentanţii legali ai acestora;

servicii media audiovizuale „must carry” – servicii media audiovizuale libere la retransmisiune, a căror retransmisiune este obligatorie pentru distribuitorii de servicii media în baza listei serviciilor media audiovizuale stabilite anual de către Consiliul Audiovizualului;

serviciu de platformă de partajare a materialelor video – serviciu media audiovizual ce constă în:

a) stocarea programelor sau a materialelor video generate de utilizatori, pentru care furnizorul serviciului de platformă de partajare a materialelor video nu poartă responsabilitate editorială;

b) organizarea programelor sau a materialelor video generate de utilizatori şi stocate în ordinea stabilită de către furnizorul serviciului de platformă de partajare a materialelor video, inclusiv prin mijloace automate sau algoritmi, în special prin afişare, marcare şi secvenţionare;

c) asigurarea furnizării către publicul larg a programelor şi materialelor video, generate de utilizatori, în scop informativ, educativ sau de divertisment, aceasta fiind scopul principal al serviciului, al unei secţiuni disociabile sau al unei funcţionalităţi esenţiale a acestuia;

d) punerea la dispoziţia publicului larg a programelor sau a materialelor video generate de utilizatori prin reţele de comunicaţii electronice;

serviciu de teletext – oferirea informaţiilor codificate sub formă de text, care pot fi accesate cu ajutorul unui decodor standard al receptorului televizorului în momentul accesării, pe durata şi pentru conţinutul alese;

serviciu de videotext – oferirea mesajelor sub formă de text sau semne grafice, în cadrul unei grile ori al unui catalog, realizate de către un furnizor de servicii media, avînd forma şi conţinutul serviciilor de televiziune sau fiind comparabile ca formă şi conţinut cu acestea;

sistem cu acces condiţionat – modalitate tehnică sau dispozitiv prin intermediul cărora accesul la un serviciu media audiovizual protejat se poate face în mod restricţionat, în baza unui abonament sau în baza altei forme de autorizare individuală prealabilă;

slot – o parte a fluxului digital din cadrul multiplexului, suficientă pentru transmisiunea/retransmisiunea unui serviciu media audiovizual;

spaţiu audiovizual naţional – spaţiu informaţional-mediatic constituit structural şi compoziţional din servicii media audiovizuale locale, comunitare, regionale, naţionale sau internaţionale, publice ori private, generaliste sau tematice, informative, educative şi de divertisment, puse la dispoziţia publicului prin reţele de comunicaţii electronice;

sponsorizare – contribuţie a unei întreprinderi publice sau private acordată pentru finanţarea programelor audiovizuale în vederea promovării denumirii, a mărcii comerciale, a imaginii, a activităţilor ori a unor produse proprii;

sponsorizare virtuală – tehnică de difuzare a elementelor de identificare a sponsorului care constă în prelucrarea imaginii, în cazul transmisiunii unor evenimente, prin înlocuirea imaginii panourilor publicitare expuse în incinta în care se desfăşoară evenimentele respective cu mesaje cu privire la sponsori, introduse de către furnizorul de servicii media sau prin suprapunerea de noi imagini cu astfel de mesaje în orice zonă a imaginii transmise;

spot izolat – spot de publicitate ori de teleshopping care nu este precedat şi nici succedat de un alt spot de publicitate sau de teleshopping;

teleshopping – mesaj transmis direct către publicul larg în scopul furnizării unor bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi şi obligaţii, în schimbul unei plăţi;

televiziune cu rezoluţie standard (Standard-definition television (SDTV)) – format digital de difuzare a semnalului şi imaginilor de televiziune, ce utilizează o rezoluţie de 720×576 puncte, care nu se consideră a fi televiziune cu rezoluţie înaltă;

televiziune cu rezoluţie înaltă (High-definition television (HDTV)) – format digital de difuziune televizată, care oferă o redare a imaginii de o detaliere şi calitate superioară, cu o rezoluţie de 1920×1080 sau 1280×720 puncte;

transmisiune – furnizare primară, prin reţele de comunicaţii electronice, a serviciilor media audiovizuale liniare destinate recepţionării de către public;

utilizator – persoană care utilizează cel puţin un serviciu media audiovizual.

[Art.1 modificat prin Legea nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

[Art.1 modificat prin Legea nr.143 din 02.06.2022, în vigoare 22.06.2022]

[Art.1 completat prin Legea nr.60 din 17.03.2022, în vigoare 08.04.2022]

 

Articolul 2. Scopul, obiectul şi sfera de aplicare

(1) Prezentul cod are drept scop:

a) să asigure tuturor persoanelor dreptul de a primi informaţii corecte şi obiective şi să contribuie la formarea liberă a opiniilor;

b) să garanteze dreptul la independenţă editorială şi libertatea de exprimare;

c) să asigure independenţă autorităţii de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale;

d) să asigure independenţă organelor de supraveghere a activităţii furnizorilor publici de servicii media;

e) să asigure, să menţină şi să dezvolte pluralismul audiovizual;

f) să asigure protejarea şi dezvoltarea spaţiului audiovizual naţional.

(2) Prezentul cod are ca obiect de reglementare furnizarea şi distribuirea serviciilor media audiovizuale de către furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii media aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova.

(3) Prezentul cod nu se aplică:

a) serviciilor web care nu intră în concurenţă cu serviciile media audiovizuale; conţinutul audiovizual prezent pe pagina web fiind doar ocazional şi nu constituie scopul principal al acestora;

b) serviciilor web care furnizează conţinuturi audiovizuale ce nu sînt mijloace de informare în masă în sensul obiectivului de a informa, educa şi distra publicul larg;

c) paginilor web care furnizează conţinut audiovizual generat de către utilizatori privaţi în scopul utilizării în comun şi al schimbului în cadrul unei comunităţi de interese;

d) jocurilor de noroc online, inclusiv loteriilor, pariurilor şi altor forme de servicii din domeniul jocurilor de noroc, cu excepţia jocurilor şi concursurilor difuzate, în condiţiile legii, în cadrul unui serviciu media audiovizual;

e) ziarelor şi revistelor în format electronic;

f) motoarelor de căutare pe internet;

g) corespondenţei private sub orice formă.

(4) Subiecţi ai prezentului cod sînt:

a) furnizorii de servicii media aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova;

b) distribuitorii de servicii media aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova;

c) autoritatea de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale;

d) organele de supraveghere a activităţii furnizorilor publici de servicii media;

e) furnizorii de servicii de platformă de partajare a materialelor video aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova.

(5) În sensul prezentului cod, un furnizor de servicii media este considerat aflat în jurisdicţia Republicii Moldova dacă întruneşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) are sediul principal în Republica Moldova şi deciziile editoriale privind serviciul media audiovizual sînt luate în Republica Moldova;

b) are sediul principal în Republica Moldova şi partea majoritară a forţei de muncă implicate în furnizarea serviciilor media audiovizuale îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova;

c) deciziile editoriale privind serviciile media audiovizuale sînt luate în Republica Moldova şi o parte majoritară a forţei de muncă implicate în furnizarea serviciilor media audiovizuale îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova.

(6) Furnizorul de servicii media care nu întruneşte niciuna dintre condiţiile prevăzute la alin.(5) şi nu este stabilit în alt stat care a ratificat Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră este considerat a fi în jurisdicţia Republicii Moldova dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) utilizează o frecvenţă acordată de autoritatea publică competentă din Republica Moldova;

b) utilizează un slot acordat de autoritatea publică competentă din Republica Moldova;

c) utilizează o capacitate de satelit ce aparţine Republicii Moldova;

d) utilizează o legătură ascendentă la satelit situată pe teritoriul Republicii Moldova;

e) utilizează o legătură la internet situată pe teritoriul Republicii Moldova.

(7) Dacă, în stabilirea jurisdicţiei aplicabile, criteriile prevăzute la alin.(5) şi (6) nu sînt relevante, furnizorul de servicii media se consideră în afara jurisdicţiei Republicii Moldova.

(8) În sensul prezentului cod, un distribuitor de servicii media este considerat aflat în jurisdicţia Republicii Moldova dacă întruneşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) are sediul principal în Republica Moldova şi deciziile privind crearea ofertelor de servicii media audiovizuale retransmise sînt luate în Republica Moldova;

b) are sediul principal în Republica Moldova şi partea majoritară a forţei de muncă implicate în crearea şi punerea la dispoziţia publicului a ofertelor de servicii media audiovizuale retransmise îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova;

c) deciziile privind crearea ofertelor de servicii media audiovizuale retransmise sînt luate în Republica Moldova şi partea majoritară a forţei de muncă implicate în punerea la dispoziţia publicului a ofertelor de servicii media audiovizuale retransmise îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova.

(9) Distribuitorul de servicii media care nu întruneşte niciuna dintre condiţiile prevăzute la alin.(8) şi nu este stabilit în alt stat care a ratificat Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră este considerat a fi în jurisdicţia Republicii Moldova dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) utilizează un slot acordat de autoritatea publică competentă din Republica Moldova;

b) utilizează o capacitate de satelit ce aparţine Republicii Moldova;

c) utilizează o legătură ascendentă la satelit situată pe teritoriul Republicii Moldova;

d) utilizează o legătură la internet situată pe teritoriul Republicii Moldova.

(10) Dacă, în stabilirea jurisdicţiei aplicabile, criteriile prevăzute la alin.(8) şi (9) nu sînt relevante, distribuitorul de servicii media se consideră în afara jurisdicţiei Republicii Moldova.

 

Articolul 3. Legislaţia privind serviciile media audiovizuale

(1) Legislaţia privind serviciile media audiovizuale are la bază Constituţia Republicii Moldova, prezentul cod şi alte acte normative, precum şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît cele prevăzute de prezentul cod, se aplică prevederile tratatelor respective.

(3) Consiliul Audiovizualului, în calitate de autoritate de reglementare, adoptă acte normative prevăzute de prezentul cod şi de tratatele internaţionale în domeniul serviciilor media audiovizuale la care Republica Moldova este parte.

 

Articolul 4. Programele audiovizuale locale

(1) În sensul prezentului cod, programele audiovizuale locale sînt:

a) programele audiovizuale realizate în exclusivitate cu resurse umane, mijloace tehnice şi financiare proprii ale furnizorului de servicii media aflat în jurisdicţia Republicii Moldova, cu condiţia că producerea acestor programe este supervizată şi controlată efectiv, din punct de vedere editorial, de către furnizorul de servicii media respectiv;

b) programele audiovizuale realizate în coproducţie şi cu contribuţia furnizorului de servicii media aflat în jurisdicţia Republicii Moldova, care raportată la totalul costurilor de producere este majoritară;

c) programele audiovizuale realizate de către producătorii independenţi din Republica Moldova.

(11) În cazul în care un furnizor de servicii media deţine două servicii media audiovizuale şi, respectiv, realizează şi difuzează un program audiovizual local la cele două servicii media audiovizuale care îi aparţin, acest program va fi luat în considerare de Consiliul Audiovizualului la calcularea duratelor prevăzute la alin.(3) şi (6) doar pentru serviciul media audiovizual la care a fost difuzat prima dată programul respectiv.

(2) Programele audiovizuale realizate în coproducţie, altele decît cele prevăzute la alin.(1) lit.b), sînt considerate programe audiovizuale locale, în proporţia corespunzătoare ponderii contribuţiei furnizorului de servicii media aflat în jurisdicţia Republicii Moldova în totalul costurilor de producere.

(3) Furnizorii de servicii media au obligaţia de a transmite, în cadrul serviciilor de televiziune, programe audiovizuale locale cu următoarele durate medii zilnice:

a) cel puţin 10 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii publici naţionali de servicii media;

b) cel puţin 8 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii publici regionali de servicii media;

c) cel puţin 8 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privaţi naţionali de servicii media;

d) cel puţin 4 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privaţi regionali de servicii media;

e) cel puţin 2 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privaţi locali de servicii media.

(4) Furnizorii de servicii media au obligaţia de a transmite, în primă difuzare, cel puţin 50% din cotele de producţie proprii prevăzute la alin.(3).

(5) Prevederile alin.(4) nu se aplică serviciilor de televiziune axate preponderent pe difuzarea programelor audiovizuale de promovare a patrimoniului cultural naţional şi european, din arhivele proprii.

(6) Furnizorii de servicii media au obligaţia de a transmite, în cadrul serviciilor de radiodifuziune sonoră, programe audiovizuale locale cu următoarele durate medii zilnice:

a) cel puţin 12 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii publici naţionali de servicii media;

b) cel puţin 10 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii publici regionali de servicii media;

c) cel puţin 10 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privaţi naţionali de servicii media;

d) cel puţin 8 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privaţi regionali de servicii media;

e) cel puţin 6 ore pentru fiecare serviciu media audiovizual – pentru furnizorii privaţi locali de servicii media.

(7) Furnizorii de servicii media au obligaţia de a transmite programe audiovizuale locale în proporţie de cel puţin 80% în limba română din totalul programelor locale difuzate, cu excepţia furnizorilor de servicii media ale căror servicii media audiovizuale sunt destinate comunităţilor din unităţile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară, care au obligaţia de a transmite programe audiovizuale locale în proporţie de cel puţin 25% în limba română, precum şi programe audiovizuale de producţie proprie în limba minorităţii respective.

 

[Art.4 alin.(8) abrogat prin Legea nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

 

(9) Programele audiovizuale locale prevăzute la alin.(3), (6) şi (7) se difuzează în intervalul orar 06.00–24.00. Cel puţin 75% din conţinutul programelor respective se difuzează în orele de maximă audienţă.

(10) Duratele medii zilnice ale programelor audiovizuale prevăzute la alin.(3) şi (6) se calculează pentru o săptămână calendaristică luându-se în calcul duratele programelor locale difuzate şi duratele spoturilor de autopromovare.

(11) Furnizorii de servicii media prezintă în raportul anual Consiliului Audiovizualului informaţii privind respectarea prevederilor alin.(3), (6) şi (7).

(12) Prevederile prezentului articol nu se aplică serviciilor media audiovizuale comunitare şi celor dedicate exclusiv publicităţii şi teleshoppingului.

(13) Consiliul Audiovizualului elaborează şi publică pe pagina sa web oficială lista furnizorilor de servicii media naţionali, regionali şi locali.

[Art.4 alin.(11) introdus. alin.(7) în redacţie nouă, alin.(10),(13) modificate prin Legea nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

 

Articolul 5. Programele audiovizuale achiziţionate

(1) Furnizorii de servicii media au dreptul, în condiţiile legii, să achiziţioneze programe audiovizuale din ţară şi de peste hotare, în scopul completării şi asigurării varietăţii propriilor servicii media audiovizuale.

(2) În cazul serviciilor de televiziune, cel puţin 50% din programele audiovizuale achiziţionate de peste hotare trebuie să provină din statele membre ale Uniunii Europene, precum şi din statele care au ratificat Convenţia europeană privind televiziunea transfrontalieră.

[Art.5 alin.(2) introdus prin Legea nr.143 din 02.06.2022, în vigoare 22.06.2022]

[Art.5 alin.(2) abrogat prin Legea nr.241 din 16.12.2020, în vigoare 22.12.2020]

 

Articolul 6. Operele audiovizuale europene

(1) În sensul prezentului cod, opere audiovizuale europene sînt:

a) operele provenind din statele membre ale Uniunii Europene;

b) operele provenind din Republica Moldova şi din statele terţe care au ratificat Convenţia europeană privind televiziunea transfrontalieră;

c) operele coproduse în cadrul unor acorduri privind sectorul audiovizual încheiate între Uniunea Europeană şi statele terţe, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în fiecare dintre acordurile respective;

d) operele realizate în baza unor acorduri bilaterale de coproducţie încheiate între statele membre ale Uniunii Europene şi statele terţe, cu condiţia că participarea coproducătorilor din Uniunea Europeană în totalul costurilor de producere să fie majoritară, iar producerea să nu fie controlată de niciun producător stabilit în afara teritoriului statelor membre ale Uniunii Europene.

(2) Operele prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b) sînt opere realizate în cea mai mare parte cu contribuţia unor autori şi lucrători rezidenţi într-unul sau mai multe dintre statele respective, care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele cerinţe:

a) operele sînt realizate de către unul sau mai mulţi producători stabiliţi într-unul sau mai multe dintre statele respective;

b) producerea operelor este supervizată şi controlată efectiv de către unul sau mai mulţi producători stabiliţi într-unul sau mai multe dintre statele respective;

c) contribuţia coproducătorilor din statele respective la totalul costurilor coproducţiei este majoritară, iar coproducţia nu este controlată de niciun producător stabilit în afara statelor respective.

(3) Prevederile alin.(1) lit.b) şi c) se aplică numai în cazul operelor provenind din statele membre ale Uniunii Europene care nu fac obiectul unor măsuri discriminatorii în statele terţe în cauză.

(4) În cazul serviciilor media audiovizuale liniare, furnizorii de servicii media au obligaţia să rezerve operelor audiovizuale europene cel puţin 50% din timpul de emisie al fiecărui serviciu, din care se scade timpul alocat ştirilor, evenimentelor sportive, jocurilor, publicităţii, serviciilor de teletext şi teleshoppingului.

(5) În cazul serviciilor media audiovizuale neliniare, furnizorii de servicii media au obligaţia să rezerve operelor audiovizuale europene cel puţin 30% din catalogul de programe şi să le scoată în evidenţă.

(6) În cazul serviciilor media audiovizuale liniare, furnizorii de servicii media au obligaţia să rezerve operelor audiovizuale europene create de către producători independenţi din Republica Moldova cel puţin 10% din timpul de emisie al fiecărui serviciu, din care se scade timpul alocat ştirilor, evenimentelor sportive, jocurilor, publicităţii, serviciilor de teletext şi teleshoppingului.

Notă: Art.6 alin.(6) intră în vigoare la 22.06.2024, conform art.II alin.(1) din Legea nr.143 din 02.06.2022

 

(7) Furnizorii de servicii media prezintă Consiliului Audiovizualului, în rapoartele lor anuale, informaţii privind respectarea prevederilor alin.(4)–(6).

(8) Prevederile prezentului articol nu se aplică serviciilor de radiodifuziune sonoră, serviciilor de televiziune locale şi comunitare, serviciilor media audiovizuale de ştiri, programelor audiovizuale sportive, precum şi serviciilor media audiovizuale dedicate exclusiv publicităţii şi teleshoppingului.

[Art.6 alin.(4)-(8) introduse prin Legea nr.143 din 02.06.2022, în vigoare 22.06.2022]

[Art.6 alin.(4)-(8) abrogate prin Legea nr.241 din 16.12.2020, în vigoare 22.12.2020]

 

Capitolul II

PRINCIPIILE COMUNICĂRII AUDIOVIZUALE

Articolul 7. Libertatea de exprimare

(1) Statul garantează libertatea de exprimare furnizorilor de servicii media şi distribuitorilor de servicii media.

(2) Furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii media sînt obligaţi să respecte dreptul persoanelor la libertatea de exprimare, precum şi dreptul de a primi informaţii.

(3) Furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii media pun la dispoziţia publicului servicii media audiovizuale în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale Legii nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare.

(4) Consiliul Audiovizualului acţionează, din oficiu şi la sesizare, în vederea asigurării libertăţii de exprimare.

(5) Controlul conţinutului serviciilor media audiovizuale înainte de difuzarea acestora este interzis.

 

Articolul 8. Independenţa editorială şi libertatea de creaţie

(1) Furnizorii de servicii media au dreptul să decidă independent şi liber asupra conţinutului serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu legislaţia privind serviciile media audiovizuale şi condiţiile licenţei de emisie.

(2) Cenzura de orice tip asupra serviciilor media audiovizuale este interzisă.

(3) Este interzisă imixtiunea de orice tip în conţinutul, forma sau în modalităţile de creare şi prezentare a programelor audiovizuale şi a altor elemente ale serviciilor media audiovizuale din partea oricăror persoane sau autorităţi publice.

(4) Nu constituie imixtiune reglementările Consiliului Audiovizualului privind aplicarea prevederilor prezentului cod, adoptate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Articolul 9. Protecţia confidenţialităţii surselor de informare

(1) Caracterul confidenţial al surselor de informare utilizate în conceperea sau elaborarea programelor audiovizuale este garantat prin lege.

(2) Jurnalistul este liber să nu dezvăluie date de natură să identifice sursele de informare în legătură directă cu activitatea sa profesională, în conformitate cu Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare.

 

Articolul 10. Protecţia jurnaliştilor

(1) Autorităţile responsabile de menţinerea ordinii publice asigură:

a) protecţia jurnaliştilor şi a locurilor de muncă ale acestora, în cazul în care aceştia sînt supuşi unor presiuni sau ameninţări de natură să împiedice ori să restrîngă libera exercitare a profesiei lor;

b) protecţia sediilor şi a locaţiilor furnizorilor de servicii media, în cazul în care acestea sînt supuse unor ameninţări de natură să împiedice sau să afecteze libera desfăşurare a activităţii acestora.

(2) Protecţia menţionată la alin.(1) nu poate să devină pretext pentru a prejudicia libera exprimare a jurnaliştilor, pentru a împiedica sau a restrînge libera exercitare a profesiei ori pentru a împiedica revendicarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale de către jurnalişti.

(3) Constrîngerea sau exercitarea presiunii prin ameninţare ori intimidare a jurnaliştilor atrage răspundere contravenţională şi, după caz, penală.

(4) În cazul autosesizării ori în cazul sesizării de către jurnalişti sau de către furnizorii de servicii media, Consiliul Audiovizualului examinează în şedinţe publice cazurile de ameninţări, presiuni şi intimidări, de natură să împiedice ori să restrîngă în mod efectiv libera exercitare a profesiei jurnaliştilor sau activităţii furnizorilor de servicii media şi, după caz, sesizează autorităţile competente.

 

Articolul 11. Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale

(1) Furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii media respectă drepturile şi libertăţile fundamentale în cadrul serviciilor media audiovizuale.

(2) Sînt interzise programele audiovizuale:

a) susceptibile de a propaga, incita, promova sau justifica ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranţă sau pe discriminarea pe criterii de sex, de rasă, de naţionalitate, de religie, de dizabilitate sau de orientare sexuală;

b) ce diseminează pornografia infantilă;

c) a căror difuzare este interzisă prin Regulamentul privind conţinuturile audiovizuale, elaborat şi aprobat de către Consiliul Audiovizualului, după consultarea cu furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii media.

(3) Furnizorii de servicii media sînt obligaţi să respecte legislaţia cu privire la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, precum şi dreptul la respectarea şi ocrotirea vieţii intime, familiale şi private.

 

Articolul 12. Accesul la serviciile media audiovizuale

(1) Toate persoanele deţin dreptul de acces la serviciile media audiovizuale.

(2) În vederea asigurării dreptului prevăzut la alin.(1), Consiliul Audiovizualului instituie reglementări privind asigurarea dreptului persoanei de a accede la serviciile media audiovizuale liniare:

a) care reflectă diversitatea ideologică, politică, socială, lingvistică, religioasă şi culturală a societăţii;

b) furnizate în scop informativ, educativ şi de divertisment;

c) cu conţinut generalist, de ştiri şi tematic;

d) locale, regionale, naţionale şi internaţionale;

e) care nu necesită autorizare individuală prealabilă.

(3) Multiplexul de televiziune digitală terestră cu acoperire naţională mai mult de 98% din populaţia Republicii Moldova este destinat difuzării serviciilor media audiovizuale cu acces necondiţionat.

[Art.12 alin.(3) introdus prin Legea nr.60 din 17.03.2022, în vigoare 08.04.2022]

 

Articolul 13. Asigurarea informării corecte

(1) În virtutea dreptului fundamental la informare, furnizorii de servicii media trebuie să respecte următoarele exigenţe:

a) să asigure distincţia clară între fapte şi opinii;

b) să informeze cu privire la un fapt sau un eveniment corect, iar informaţia să fie verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

(2) În cazul în care informaţiile prezentate se dovedesc a fi eronate într-o măsură semnificativă, furnizorul de servicii media trebuie să prezinte rectificările necesare în cel mai scurt timp şi în condiţii similare de difuzare.

(3) În cazul în care informaţia provine din surse confidenţiale sau a căror credibilitate nu este verificată suficient, acest lucru trebuie să fie menţionat explicit.

(4) În cadrul programelor audiovizuale de ştiri, pentru care exactitatea şi corectitudinea sînt esenţiale, relatările trebuie să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o abordare credibilă şi imparţială a evenimentelor, cu reflectarea echilibrată a diferitor opinii.

(5) În programele audiovizuale de ştiri şi de dezbateri trebuie să fie respectate următoarele reguli:

a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor;

b) între subiectul abordat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală;

c) titlurile şi textele afişate pe ecran să reflecte cît mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate;

d) în cazul difuzării unor reconstituiri, să se menţioneze în mod clar acest lucru;

e) în cazul prezentării înregistrărilor provenite din alte surse decît cele ale redacţiei, să se precizeze acest lucru;

f) în enunţarea unor ipoteze sau a unor relaţii de cauzalitate privind producerea unor eventuale catastrofe, să se solicite şi punctul de vedere al autorităţii publice competente.

(6) În cadrul programelor audiovizuale de ştiri şi de dezbateri, de informare în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală trebuie sa fie respectate următoarele cerinţe:

a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sînt în dezbatere publică;

b) evitarea oricăror forme de discriminare.

(7) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceluiaşi program audiovizual, iar în mod excepţional, în programele următoare. În cazul în care cei solicitaţi refuză să participe sau să îşi exprime punctul de vedere, acest lucru trebuie menţionat în cadrul programului audiovizual. Absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

(8) Furnizorii de servicii media nu pot difuza programe audiovizuale de ştiri şi de dezbateri prezentate sau moderate de persoane care deţin funcţii de demnitate publică ori de purtători de cuvînt ai instituţiilor publice, precum şi de persoane desemnate public să candideze sau care şi-au anunţat public intenţia de a candida la alegeri de orice tip.

(9) În programele audiovizuale de ştiri şi de dezbateri, furnizorii de servici media trebuie să asigure prezentarea echilibrată a reprezentanţilor puterii şi ai opoziţiei. Prezentatorii şi moderatorii trebuie să precizeze calitatea politică a persoanelor care îşi exprimă punctul de vedere în probleme de interes public.

(10) În cadrul programelor audiovizuale de ştiri şi de dezbateri care abordează probleme de interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale trebuie să fie prezentate şi opiniile reprezentanţilor acestora.

(11) În cazul televotului sau al sondajului propriu, de genul vox populi, organizat şi prezentat de către furnizorul de servicii media, trebuie să fie respectate următoarele cerinţe:

a) să nu fie oferite recompense persoanelor chestionate;

b) să nu fie încalcată legislaţia cu privire la protecţia minorilor;

c) să fie difuzată, în cadrul invitaţiei adresate publicului de a participa la televot sau la sondaj, precum şi la prezentarea rezultatelor, menţiunea „Televotul/sondajul nu este reprezentativ pentru opinia publică şi nu are valoarea unui sondaj de opinie”.

(12) Transmisiunea în direct trebuie să fie însoţită permanent de menţiunea „Direct”.

(13) Difuzarea în reluare a programelor audiovizuale trebuie să fie însoţită de menţiunea „Reluare” pe întreaga durată a difuzării acestora, cu excepţia operelor cinematografice.

(14) Difuzarea unor imagini şi/sau înregistrări sonore de arhivă trebuie să fie însoţită de datarea acestora ori de menţiunea „Arhiva”.

(15) Consiliul Audiovizualului instituie în Regulamentul privind conţinuturile audiovizuale prevederi detaliate în vederea asigurării informării corecte a publicului.

 

Articolul 14. Dreptul la replică sau la rectificare

(1) Persoana fizică sau juridică, care se consideră lezată în drepturile sale în urma difuzării unor programe audiovizuale sau în urma prezentării altor elemente ale serviciilor media audiovizuale, are dreptul la replică în conformitate cu Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare.

(2) Procedura privind exercitarea dreptului la replică sau la rectificare, precum şi orice alte măsuri necesare, inclusiv sancţiuni, în vederea garantării dreptului la replică sau la rectificare se aprobă de către Consiliul Audiovizualului.

(3) Difuzarea rectificării, dezminţirii sau acordarea dreptului la replică nu exclude dreptul persoanei lezate de a se adresa în instanţele judecătoreşti.

[Art.14 alin.(2) modificat prin Legea nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

 

Articolul 15. Protecţia minorilor

(1) Furnizorii de servicii media au obligaţia să respecte principiul interesului superior al minorului.

(2) Minorul are dreptul la protecţia imaginii şi a vieţii sale private.

(3) La stabilirea condiţiilor de participare a minorului la un program audiovizual se ia în considerare sensibilitatea şi vulnerabilitatea specifice vîrstei minorului, în general, precum şi tipul de personalitate al acestuia, în particular.

(4) Dreptul minorului la respectarea vieţii private şi la propria imagine prevalează în faţa necesităţii de informare, inclusiv în cazul minorului aflat în situaţii dificile.

(5) În cadrul programelor audiovizuale, minorul nu poate fi folosit sau expus de către părinţi, rude, reprezentanţi legali, avocaţi sau alte persoane responsabile de creşterea şi îngrijirea acestuia, în scopul de a obţine avantaje de orice tip sau de a influenţa deciziile autorităţilor publice.

(6) În serviciile media audiovizuale liniare se interzice difuzarea programelor audiovizuale susceptibile de a afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor, în special a celor ce conţin scene de pornografie sau de violenţă nejustificată.

(7) Programele audiovizuale susceptibile de a afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor pot fi difuzate în serviciile media audiovizuale liniare numai dacă vizionarea acestora este restricţionată printr-un sistem cu acces condiţionat.

(8) În serviciile media audiovizuale neliniare, programele audiovizuale care ar putea afecta dezvoltarea fizică, mintală sau morală a minorilor pot fi puse la dispoziţie cu asigurarea obligatorie a măsurilor de restricţionare a accesului, astfel ca minorii să nu poată vedea ori auzi, în mod normal, programele respective.

(9) Consiliul Audiovizualului instituie în Regulamentul privind conţinuturile audiovizuale prevederi detaliate referitoare la:

a) clasificarea programelor audiovizuale în vederea protecţiei minorilor;

b) informaţiile ce conţin date personale cu impact negativ asupra minorilor;

c) informaţiile cu impact negativ asupra minorilor;

d) informaţiile privind minorii aflaţi în situaţie de risc.

(10) Consiliul Audiovizualului instituie pentru furnizorii de servicii media cerinţe suplimentare privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor media audiovizuale liniare:

a) difuzate în zilele de sîmbătă şi duminică, în perioadele de vacanţă ale minorilor şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare;

b) difuzate între orele 07.00–21.00, iar în zilele şi perioadele prevăzute la lit.a) – între orele 08.00–22.00;

c) în cazul difuzării programelor dedicate pariurilor şi jocurilor de noroc (cu excepţia loteriilor) permise de legislaţia în vigoare, care pot avea loc doar între orele 01.00–05.00;

d) în cazul difuzării comunicărilor comerciale audiovizuale;

e) în alte cazuri prevăzute în directivele, rezoluţiile şi recomandările, adoptate de Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi/sau Consiliul Europei.

(11) În scopul protecţiei minorilor, Consiliul Audiovizualului:

a) promovează în rîndul furnizorilor de servicii media necesitatea reglementării în domeniul comunicărilor comerciale audiovizuale;

b) instituie cerinţe în domeniul serviciilor media audiovizuale neliniare privind protecţia minorilor;

c) promovează, în temeiul recomandărilor, crearea şi actualizarea cataloagelor de programe audiovizuale pentru minori şi a cataloagelor de programe audiovizuale cu autorizare individuală prealabilă.

[Art.15 alin.(10) modificat prin Legea nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

 

Articolul 16. Protecţia persoanelor cu dizabilităţi

(1) Persoanele cu dizabilităţi de văz sau auz au dreptul de acces la serviciile media audiovizuale.

(2) Furnizorii de servicii media asigură respectarea dreptului prevăzut la alin.(1), în funcţie de posibilităţile tehnologice şi economice.

(3) În cadrul serviciilor de televiziune, furnizorii naţionali şi regionali de servicii media sînt obligaţi:

a) să interpreteze în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron cel puţin un program audiovizual de ştiri din timpul zilnic de emisie;

b) să interpreteze în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron programele audiovizuale de importanţă majoră în întregime ori rezumatele acestora;

c) să interpreteze în limbajul mimico-gestual cel puţin 60 de minute din timpul lunar de emisie al serviciului media audiovizual;

d) să informeze anticipat publicul despre timpul de difuzare a programelor audiovizuale indicate la lit.a)–c).

(4) Consiliul Audiovizualului aprobă reglementări în vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu dizabilităţi de văz sau auz.

 

Articolul 17. Protejarea spaţiului audiovizual naţional

(1) Frecvenţele radio prevăzute pentru furnizarea de servicii media audiovizuale în sistem digital terestru sau în sistem analogic, constituie bun public şi sînt utilizate în baza licenţelor de emisie eliberate în condiţiile legii.

(2) Spaţiul audiovizual naţional este utilizat în condiţiile prezentului cod, destinat:

a) să favorizeze libera circulaţie a informaţiei;

b) să contribuie la asigurarea libertăţii de exprimare;

c) să contribuie la acoperirea necesităţilor informaţionale sociale;

d) să contribuie la asigurarea integrităţii profesionale şi sociale a furnizorilor de servicii media.

(3) În spaţiul audiovizual naţional este interzisă difuzarea programelor audiovizuale ce constituie discurs care incită la ură, dezinformare, propagandă a agresiunii militare, conţinut extremist, conţinut cu caracter terorist sau care prezintă o ameninţare pentru securitatea naţională.

(4) În vederea protejării spaţiului audiovizual naţional şi asigurării securităţii informaţionale:

a) furnizorii de servicii media nu vor difuza, iar distribuitorii de servicii media nu vor retransmite programe audiovizuale de televiziune şi de radio cu conţinut informativ, informativ-analitic, militar şi politic care au fost produse în alte state decât statele membre ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii, Canada şi statele care au ratificat Convenţia europeană privind televiziunea transfrontalieră, cu excepţia filmelor şi a emisiunilor de divertisment care nu au un conţinut militarist;

b) furnizorii de servicii media nu vor difuza, iar distribuitorii de servicii media nu vor retransmite programe audiovizuale care, indiferent de provenienţa lor, justifică războaiele de agresiune, neagă crimele de război şi crimele împotriva umanităţii sau incită la ură.

(5) Consiliul Audiovizualului monitorizează şi supraveghează respectarea de către furnizorii de servicii media şi distribuitori de servicii media a prevederilor prezentului cod privind protejarea spaţiului audiovizual naţional şi asigurarea securităţii informaţionale, precum şi poate institui reglementări şi întreprinde măsurile necesare, în limita competenţelor, pentru atingerea scopului respectiv.

(6) În vederea securizării spaţiului audiovizual naţional, Consiliul Audiovizualului asigură implementarea măsurilor necesare în condiţiile Legii nr.212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război.

[Art.17 alin.(3) completat, alin.(4) în redacţie nouă, alin.(6) introdus prin Legea nr.143 din 02.06.2022, în vigoare 22.06.2022]

[Art.17 alin.(4) în redacţia Legii nr.241 din 16.12.2020, în vigoare 22.12.2020]

 

Articolul 18. Egalitatea de gen

(1) Furnizorii de servicii media promovează în activitatea acestora principiul egalităţii între femei şi bărbaţi.

(2) La difuzarea programelor audiovizuale, furnizorii de servicii media respectă principiul egalităţii între femei şi bărbaţi.

(3) Este interzisă utilizarea limbajului sexist şi a scenelor de violenţă şi comportament degradant faţă de femei şi bărbaţi în serviciile media audiovizuale.

 

Articolul 19. Responsabilităţi culturale

(1) Serviciile media audiovizuale reflectă diversitatea spaţiului cultural naţional şi a celui european.

(2) Furnizorii de servicii media asigură respectarea normelor ortografice, ortoepice, morfologice şi sintactice ale limbii române şi ale celorlalte limbi de difuzare în cadrul programelor audiovizuale.

(3) Programele audiovizuale transmise în alte limbi sînt însoţite de traducere în limba română (dublare, sonorizare şi/sau subtitrare). Această prevedere nu se aplică programelor audiovizuale locale, emisiunilor de studiere a limbilor străine şi de valorificare a clipurilor muzicale.

(4) Filmele sunt transmise cu dublare sau subtitrare în limba română, păstrându-se coloana sonoră originală sau, după caz, versiunea lingvistică licenţiată. Filmele pentru copii sunt dublate sau sonorizate în limba română. Furnizorii de servicii media ale căror servicii media audiovizuale sunt destinate comunităţilor din unităţile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară pot difuza filme pentru copii dublate sau sonorizate în limba minorităţii respective.

(5) Serviciile de televiziune cu conţinut muzical şi serviciile de radiodifuziune sonoră trebuie să conţină cel puţin 30% de opere muzicale în limba română, inclusiv 10% de opere muzicale care provin de la compozitori, artişti-interpreţi şi producători originari din Republica Moldova.

(6) Operele muzicale prevăzute la alin.(5) trebuie să fie difuzate în intervalul orelor 06.00–24.00.

(7) Prevederile alin.(4) nu se aplică filmelor artistice şi celor documentare dublate în limba română pînă în anul 1991.

(8) Consiliul Audiovizualului aprobă reglementări privind aplicarea şi respectarea prevederilor alin.(5).

[Art.19 alin.(4) în redacţia Legii nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

 

Articolul 20. Accesul la evenimente de importanţă majoră

(1) Toate persoanele deţin dreptul de acces la evenimente de importanţă majoră prin intermediul serviciilor de televiziune fără autorizare individuală prealabilă.

(2) Evenimentele de importanţă majoră pot fi difuzate în exclusivitate în cadrul serviciilor de televiziune ale furnizorilor de servicii media naţionali fără autorizare individuală prealabilă numai dacă transmisiunea nu privează o parte substanţială a publicului de posibilitatea de a le urmări în direct sau în transmisiune decalată.

(3) Lista evenimentelor de importanţă majoră se aprobă de către Consiliul Audiovizualului.

(4) În Lista evenimentelor de importanţă majoră se stabileşte:

a) procentul din populaţie care reprezintă o parte substanţială a publicului;

b) dreptul furnizorului de servicii media de a transmite evenimentul de importanţă majoră în direct sau decalat, integral ori parţial.

(5) Furnizorii de servicii media, aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova, care deţin drepturi exclusive de difuzare a unor evenimente de importanţă majoră, nu pot priva publicul de a urmări evenimentele respective prin intermediul altor servicii media audiovizuale.

(6) Toţi furnizorii de servicii media aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova deţin dreptul de a relata despre un eveniment de importanţă majoră prin intermediul unui extras, cu condiţia solicitării acordului prealabil al furnizorului de servicii media care deţine drepturi de exclusivitate:

a) înregistrînd semnalul furnizorului de servicii media care deţine drepturi de exclusivitate, pentru a realiza un extras;

b) accedînd la locul de desfăşurare a evenimentului de importanţă majoră pentru a realiza un extras.

(7) Dacă un eveniment de importanţă majoră organizat este constituit din mai multe elemente autonome în plan organizatoric, fiecare element este considerat ca fiind un eveniment de importanţă majoră.

(8) Dacă un eveniment de importanţă majoră organizat se desfăşoară timp de mai multe zile, se realizează cel puţin un extras pentru fiecare zi.

(9) Extrasele sînt realizate:

a) în condiţii corecte, rezonabile şi nediscriminatorii;

b) în condiţiile liberei alegeri.

(10) Durata autorizată a unui extras este de maximum 60 de secunde.

(11) La utilizarea extraselor, furnizorii de servicii media respectă următoarele cerinţe:

a) să fie difuzate doar în programele audiovizuale de ştiri principale, realizate cu regularitate;

b) să nu fie difuzate înainte de difuzarea principală a evenimentului de importanţă majoră de către furnizorul de servicii media care deţine drepturi de exclusivitate;

c) să fie menţionată denumirea şi/sau să fie inserat logoul furnizorului de servicii media care deţine drepturi de exclusivitate, în calitate de sursă, dacă acestea au fost realizate prin înregistrarea semnalului furnizorului de servicii media care deţine drepturi de exclusivitate, cu excepţia cazului în care există alte prevederi contractuale între furnizorul de servicii media care deţine drepturi de exclusivitate şi furnizorul de servicii media care utilizează extrasul;

d) extrasul difuzat poate fi utilizat repetat doar în cazul în care există o legătură directă între conţinutul acestuia şi alt eveniment de actualitate;

e) toate elementele originale ale programelor audiovizuale utilizate pentru realizarea extrasului aflate în posesia furnizorului de servicii media sînt distruse după realizarea extrasului şi furnizorul de servicii media care deţine drepturi de exclusivitate este informat despre aceasta;

f) extrasele pot fi păstrate în arhivă, dar nu pot fi utilizate repetat, cu excepţia circumstanţelor prevăzute la lit.d).

(12) Furnizorul de servicii media care deţine drepturi de exclusivitate nu este în drept să perceapă plăţi de la furnizorii de servicii media pentru extrase, cu excepţia cazului în care există alte prevederi contractuale între aceştia.

 

Articolul 21. Transparenţa proprietăţii furnizorilor de servicii media

Furnizorii de servicii media au obligaţia de a asigura accesul simplu, direct şi permanent al utilizatorilor serviciilor media audiovizuale la cel puţin următoarele categorii de informaţii:

a) denumirea, statutul juridic şi sediul ale acestuia;

b) numele reprezentanţilor legali;

c) proprietarii beneficiari care deţin, direct sau indirect, controlul asupra furnizorului de servicii media;

d) lista acţionarilor şi asociaţilor pînă la nivel de persoană fizică, cu excepţia acţionarilor şi asociaţilor care sînt societăţi pe acţiuni cu acţiuni la purtător sau listate la bursele de valori internaţionale;

e) persoanele din organul de conducere şi, după caz, de supraveghere, precum şi funcţiile deţinute de acestea;

f) politica editorială şi persoana/persoanele (organismul/organismele) care determină politica editorială şi poartă răspundere pentru aceasta;

g) datele de contact ale furnizorului de servicii media, inclusiv adresa juridică, adresele pentru corespondenţă (după caz), adresa poştei electronice şi a paginii web oficiale, la care acesta poate fi contactat rapid, direct şi efectiv;

h) rapoartele anuale de activitate întocmite conform modelului aprobat de Consiliul Audiovizualului.

[Art.21 modificat prin Legea nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

 

Articolul 22. Difuzarea informaţiilor cu privire la starea de urgenţă, de asediu şi de război

(1) Informaţiile şi comunicatele oficiale ale autorităţilor publice cu privire la starea de urgenţă, de asediu şi de război sînt difuzate de către furnizorii de servicii media integral şi cu prioritate.

(2) Informaţiile prevăzute la alin.(1) sînt difuzate în cadrul serviciilor media audiovizuale liniare în mod operativ, din momentul comunicării acestora.

(3) Informaţiile prevăzute la alin.(1) sînt difuzate inclusiv prin intermediul limbajului mimico-gestual sau prin titrare sincron pentru a asigura accesul la informaţie al persoanelor cu dizabilităţi de auz.

 

Articolul 23. Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe

Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe în cadrul furnizării serviciilor media audiovizuale este asigurată în conformitate cu legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

 

Capitolul III

SERVICIILE MEDIA AUDIOVIZUALE LINIARE

Articolul 24. Organizarea şi funcţionarea serviciilor media liniare

(1) Serviciile media audiovizuale liniare sînt furnizate de către:

a) furnizorii privaţi de servicii media;

b) furnizorii publici de servicii media;

c) furnizorii comunitari de servicii media.

(2) Furnizorul de servicii media trebuie să păstreze o copie a fiecărui program audiovizual inclus în serviciul media audiovizual liniar cel puţin 30 de zile de la data difuzării acestuia.

(3) În cazul în care un program audiovizual inclus în serviciul media audiovizual liniar face obiectul unei solicitări privind acordarea dreptului la replică şi/sau la rectificare, furnizorul de servicii media trebuie să păstreze o copie a programului respectiv pînă la consumarea definitivă a litigiilor.

(4) Serviciile media audiovizuale liniare sînt furnizate în temeiul licenţei de emisie.

 

Articolul 25. Licenţa de emisie

(1) Licenţa de emisie se acordă în baza prevederilor prezentului cod.

(2) Licenţa de emisie se acordă pentru un termen de 9 ani şi este valabilă din data publicării deciziei Consiliului Audiovizualului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(3) Licenţa de emisie se acordă pentru fiecare serviciu media audiovizual liniar.

(31) Pentru obţinerea licenţei de emisie, solicitantul depune la Consiliul Audiovizualului o cerere conform modelului aprobat de Consiliul Audiovizualului, la care se anexează:

a) copia statutului solicitantului, legalizată în modul stabilit, cu toate modificările introduse pe parcurs;

b) concepţia generală a serviciului media audiovizual, conform modelului aprobat de Consiliul Audiovizualului;

c) grila de emisie săptămânală a serviciului media audiovizual, conform modelului aprobat de Consiliul Audiovizualului;

d) proiectul editorial, care va conţine: scopul, sarcinile, timpul şi volumul de emisie (în conformitate cu prevederile art.4 alin.(1), (2) şi (6)–(10), art.5, 6, art.19 alin.(1), (2), (5) şi (6)); enumerarea, descrierea şi clasificarea programelor audiovizuale pe tipuri de programe, cu precizarea ponderii diferitelor genuri de programe audiovizuale informative, culturale, educative şi de divertisment; modul de transmisiune (prin unde, prin distribuitorii de servicii, prin radioreleu, prin satelit, internet etc.); raza de emisie;

e) lista proprietarilor beneficiari ai solicitantului, cu indicarea mărimii cotei de participaţie, conform modelului aprobat de Consiliul Audiovizualului;

f) proiectul financiar (planul de afaceri), care va cuprinde: etapele de realizare a proiectului, asigurarea economică a proiectului, organigrama instituţiei şi experienţa solicitantului în domeniul serviciilor media audiovizuale;

g) denumirea şi elementele de identificare ale serviciului media audiovizual: semnalele de identificare în format electronic;

h) declaraţia privind participarea, directă sau indirectă, ori neparticiparea cu capital în fondurile statutare ale furnizorilor de servicii media şi/sau ale distribuitorilor de servicii media (în procente), conform modelului aprobat de Consiliul Audiovizualului;

i) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind angajarea de a respecta condiţiile de licenţiere la desfăşurarea activităţii de difuzare a serviciului media audiovizual şi privind autenticitatea documentelor prezentate, conform modelului aprobat de Consiliul Audiovizualului.

(32) În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin.(31), Consiliul Audiovizualului eliberează sau refuză, printr-o decizie motivată, eliberarea licenţei de emisie. Termenul respectiv poate fi prelungit prin decizia Consiliului Audiovizualului cu cel mult 30 de zile.

(4) Licenţa de emisie conţine:

a) numărul licenţei de emisie;

b) datele de identificare a deţinătorului licenţei de emisie;

c) datele de identificare ale acţionarilor şi ale asociaţilor pînă la nivel de persoană fizică sau juridică, cu excepţia acţionarilor şi asociaţilor care sînt societăţi pe acţiuni cu acţiuni la purtător sau listate la bursele de valori internaţionale;

d) conceptul de principiu (general), tipul şi structura serviciului media audiovizual;

e) denumirea şi elementele de identificare ale serviciului media audiovizual;

f) zona de difuzare, în cazul furnizării serviciului media audiovizual în sistem analogic sau digital terestru;

g) termenul de valabilitate;

h) reţeaua de comunicaţii electronice folosită pentru furnizarea serviciului media audiovizual;

i) frecvenţele, în cazul serviciilor media audiovizuale de radiodifuziune sonoră;

j) multiplexul digital în cadrul căruia este furnizat serviciul media audiovizual;

k) angajamentul furnizorului de servicii media de a respecta prevederile prezentului cod şi ale actelor aprobate de către Consiliul Audiovizualului;

l) angajamentul furnizorului de servicii media de a păstra înregistrările programelor audiovizuale pe durata prevăzută de legislaţie;

m) angajamentul furnizorului de servicii media de a prezenta Consiliului Audiovizualului informaţiile solicitate în vederea exercitării atribuţiilor acestuia;

n) argumentele pentru care Consiliul Audiovizualului a acordat licenţă de emisie furnizorului de servicii media;

o) angajamentul furnizorului de servicii media de a publica pe pagina sa web oficială rapoartele anuale de activitate întocmite conform modelului aprobat de către Consiliul Audiovizualului.

(5) Furnizorii de servicii media au obligaţia să solicite în scris acordul Consiliului Audiovizualului pentru orice modificare în documentele şi în datele declarate prevăzute la alin.(4) lit.c)–e). În cazul adoptării deciziei favorabile solicitării, modificările în conţinutul licenţei de emisie sînt efectuate cu titlu gratuit.

(6) Furnizorii de servicii media sînt obligaţi să notifice Consiliul Audiovizualului, în termen de 30 de zile, despre modificările intervenite în documentele şi în datele declarate prevăzute la alin.(4) lit.b), f) şi h).

(61) În cazurile prevăzute la alin.(5) şi (6), Consiliul Audiovizualului examinează cererea/notificarea în termen de 30 de zile de la data depunerii. Termenul respectiv poate fi prelungit prin decizia Consiliului Audiovizualului cu cel mult 15 zile lucrătoare.

(7) Pe durata valabilităţii licenţei de emisie, Consiliul Audiovizualului modifică, din proprie iniţiativă şi cu titlu gratuit, conţinutul licenţei de emisie pentru a ajusta activitatea furnizorului de servicii media la modificările intervenite în legislaţie.

[Art.25 alin.(31),(32),(61) introduse, alin.(4) modificat prin Legea nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

 

Articolul 251. Utilizarea sloturilor din multiplex şi/sau a frecvenţelor radio pentru difuzarea serviciilor media audiovizuale

(1) Dreptul de utilizare a sloturilor din multiplex şi/sau a frecvenţelor radio pentru difuzarea serviciilor media audiovizuale de către furnizorii de servicii media se acordă de Consiliul Audiovizualului în bază de concurs, cu parametrii tehnici din setul indicat în concluzia tehnică a organului central de specialitate al administraţiei publice.

(2) Dreptul de utilizare a sloturilor din multiplex şi/sau a frecvenţelor radio pentru difuzarea serviciilor media audiovizuale de către furnizorii de servicii media/retransmisia serviciilor media de către distribuitorii de servicii media se acordă pe perioada de valabilitate a licenţei de emisie/autorizaţiei de retransmisie.

(3) Capacitatea disponibilă a multiplexului poate fi utilizată:

a) de către furnizorii de servicii media, în baza deciziei Consiliului Audiovizualului şi a licenţei de emisie;

b) de către distribuitorii de servicii media, în baza deciziei Consiliului Audiovizualului şi a autorizaţiei de retransmisie, în cazul în care există capacitatea disponibilă a multiplexului, nesolicitată de către furnizorii de servicii media.

(4) Prin derogare de la prevederile alin.(1)–(3), capacitatea disponibilă a multiplexului, nesolicitată de către furnizorii de servicii media şi/sau distribuitorii de servicii media din jurisdicţia Republicii Moldova, poate fi utilizată, în baza deciziei Consiliului Audiovizualului, de către furnizorul de servicii media străin în cazul în care dreptul de a retransmite aceste servicii pe teritoriul Republicii Moldova este prevăzut de un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte.

(5) Numărul de servicii media audiovizuale care utilizează un multiplex depinde de posibilităţile tehnice ale multiplexului. Numărul serviciilor media audiovizuale se stabileşte în concluzia tehnică a organului central de specialitate al administraţiei publice, dar nu poate fi mai mic de 4 pentru televiziunea cu rezoluţie standard şi mai mic de 2 pentru televiziunea cu rezoluţie înaltă.

(6) Serviciilor media audiovizuale ale furnizorului public naţional de servicii media – Compania „Teleradio-Moldova” şi celor ale furnizorului public regional de servicii media – Compania „Gagauziya Radio Televizionu” li se asigură posibilitatea includerii fără concurs în multiplexul cu acoperire naţională cu acces necondiţionat. Cheltuielile de transmisiune a serviciilor media audiovizuale incluse în multiplex se acoperă de către furnizorul public de servicii media respectiv.

(7) Serviciile media audiovizuale se emit prin intermediul multiplexului în condiţii nediscriminatorii, cu parametrii din setul indicat în concluzia tehnică a organului central de specialitate al administraţiei publice. În funcţie de parametrii de emisie din setul specificat în concluzia tehnică a organului central de specialitate, conveniţi în contractul încheiat cu furnizorul de multiplex, acestuia i se achită plăţi corespunzătoare, care sunt identice în cazul parametrilor de emisie identici.

(8) Furnizorii de servicii media care au câştigat dreptul de a utiliza un slot din multiplex au obligaţia să difuzeze serviciile media audiovizuale prin intermediul slotului în termen de maxim o lună de la data adoptării deciziei Consiliului Audiovizualului prin care le-a fost acordat dreptul de utilizare a slotului. În cazul în care nu a început difuzarea în termenul respectiv, Consiliul Audiovizualului poate să revoce dreptul furnizorului de servicii media de a utiliza slotul din multiplex.

(9) Furnizorul de servicii media poate solicita Consiliului Audiovizualului suspendarea difuzării serviciului media audiovizual pe o perioadă ce nu va depăşi 3 luni. În cazul în care furnizorul de servicii media nu începe difuzarea prin intermediul multiplexului în termen de 10 zile din data expirării termenului de suspendare, Consiliul Audiovizualului poate revoca dreptul furnizorului de servicii media de a utiliza slotul din multiplex.

[Art.251 introdus prin Legea nr.60 din 17.03.2022, în vigoare 08.04.2022]

 

Articolul 26. Prelungirea valabilităţii licenţei de emisie

(1) La cererea deţinătorului licenţei de emisie, valabilitatea acesteia poate fi prelungită pentru un nou termen, în conformitate cu prevederile prezentului articol. Cu cel mult 6 luni, dar nu mai puţin de 3 luni înaintea expirării termenului pentru care a fost acordată licenţa de emisie, furnizorul de servicii media depune o cerere de prelungire a valabilităţii licenţei de emisie la Consiliul Audiovizualului. Cererea se examinează în termen de 30 de zile de la data depunerii, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la alin.(3).

(2) Consiliul Audiovizualului prelungeşte valabilitatea licenţei de emisie dacă sînt întrunite cumulativ următoarele cerinţe:

a) furnizorul de servicii media a depus cererea de prelungire a valabilităţii licenţei de emisie în termenul prevăzut la alin.(1);

b) furnizorul de servicii media a respectat conceptul de principiu (general), tipul şi structura serviciului media audiovizual prevăzute în conţinutul licenţei de emisie;

c) furnizorul de servicii media nu a fost sancţionat pentru încălcări grave, prevăzute la art.84 alin.(8), (81), (9), (91), (10)–(103) din prezentul cod.

(3) Consiliul Audiovizualului adoptă decizia de prelungire a valabilităţii licenţei de emisie sau de respingere a cererii de prelungire, cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost acordată licenţa respectivă.

(4) Licenţa de emisie prelungită în condiţiile alin.(3) devine valabilă din data expirării termenului anterior pentru care a fost acordată.

(5) În cazul în care Consiliul Audiovizualului nu a adoptat o decizie, în termenul prevăzut la alin.(3), privind prelungirea valabilităţii licenţei de emisie sau privind respingerea cererii respective, licenţa de emisie se consideră prelungită de drept.

(6) Dacă prelungirea valabilităţii licenţei de emisie nu a fost solicitată, frecvenţa sau canalul sînt scoase la concurs cu 2 luni înainte de expirarea termenului pentru care a fost acordată licenţa respectivă.

(7) Dacă cererea de prelungire a valabilităţii licenţei de emisie a fost respinsă, frecvenţa sau canalul sînt scoase la concurs după expirarea termenului pentru care a fost acordată licenţa respectivă.

(8) Furnizorul de servicii media a cărui cerere de prelungire a valabilităţii licenţei de emisie nu a fost acceptată este în drept să conteste decizia Consiliului Audiovizualului în instanţa de judecată. În acest caz, Consiliul Audiovizualului va acţiona în funcţie de hotărîrea judecătorească rămasă definitivă.

(9) Licenţa de emisie nu poate fi cesionată.

[Art.26 alin.(1),(2),(6) modificate prin Legea nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

 

Articolul 27. Retragerea licenţei de emisie

Licenţa de emisie este retrasă în următoarele cazuri:

a) furnizorul de servicii media notifică Consiliul Audiovizualului despre renunţarea la difuzarea serviciului media audiovizual;

b) furnizorul de servicii media nu a început emisia în termen de 6 luni de la eliberarea licenţei de emisie în format analog şi de 3 luni – în sistem digital terestru;

c) furnizorul de servicii media nu a plătit taxa pentru licenţa de emisie, stabilită în conformitate cu Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, după ce a fost avertizat de 2 ori, în scris, de către Consiliul Audiovizualului;

d) furnizorul de servicii media a prezentat Consiliului Audiovizualului informaţii false, care au condus la încălcarea regimului juridic al proprietăţii în domeniul serviciilor media audiovizuale;

 

[Lit.e) abrogată prin Legea nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

 

f) furnizorul de servicii media a încălcat în mod repetat prevederile art.11 alin.(2) şi ale art.17 din prezentul cod după ce i-au fost aplicate gradual sancţiunile prevăzute la art.84 alin.(9) din prezentul cod;

g) furnizorul de servicii media a cărui licenţă de emisie a fost suspendată în conformitate cu art.84 alin.(10) şi (103) din prezentul cod nu remediază încălcarea pentru care a fost sancţionat cu suspendarea şi/sau este sancţionat mai mult de două ori în decursul a 12 luni de la expirarea sancţiunii de suspendare;

h) furnizorul de servicii media a cărui licenţă de emisie a fost suspendată în conformitate cu art.84 alin.(91) din prezentul cod nu remediază încălcarea.

[Art.27 modificat prin Legea nr.143 din 02.06.2022, în vigoare 22.06.2022]

 

Articolul 28. Regimul juridic al proprietăţii furnizorilor de servicii media

(1) Furnizorii privaţi de servicii media sînt constituiţi de către persoane fizice şi/sau juridice.

(2) Furnizorii privaţi de servicii media nu pot avea în calitate de proprietar beneficiar:

a) Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova sau Guvernul;

b) un organ central de specialitate sau o autoritate administrativă centrală;

c) o autoritate a administraţiei publice locale;

d) alt organ/autoritate, instituite cu scopul exercitării atribuţiilor administrative, social-culturale sau cu caracter necomercial;

e) o instituţie publică finanţată integral sau parţial de la bugetul de stat;

f) o organizaţie comercială finanţată integral sau parţial de la bugetul de stat;

g) un partid sau o organizaţie social-politică;

h) o organizaţie comercială care are în calitate de fondator sau cofondator cel puţin unul dintre subiecţii prevăzuţi la lit.a)–g);

i) un sindicat;

j) un cult religios.

(3) Furnizorii privaţi de servicii media activează într-un regim juridic al proprietăţii care asigură eficienţă economică, cu condiţia să nu genereze apariţia situaţiilor dominante în formarea opiniei publice.

(4) Sînt interzise şi, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, considerate nevalabile în întregime sau parţial orice acorduri (acţiuni coordonate) ale persoanelor fizice şi juridice concurente din domeniul serviciilor media audiovizuale, care deţin în comun o situaţie dominantă pe piaţă, dacă acestea au sau pot avea drept rezultat limitarea concurenţei.

(5) Sînt interzise şi, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, considerate nevalabile în întregime sau parţial orice acorduri (acţiuni coordonate) ale persoanelor fizice şi juridice neconcurente din domeniul serviciilor media audiovizuale, dintre care o persoană deţine o situaţie dominantă pe piaţă, iar cealaltă este furnizorul sau cumpărătorul acesteia, dacă asemenea acorduri (acţiuni coordonate) conduc sau pot conduce la limitarea concurenţei.

(6) O persoană fizică poate fi proprietar beneficiar la cel mult 2 servicii de televiziune.

(7) O persoană fizică poate fi proprietar beneficiar la cel mult 2 servicii de radiodifuziune sonoră.

(8) Persoana fizică, soţul/soţia acesteia, sau persoana juridică care este fondator/asociat/proprietar unic ori care deţine o cotă mai mare de 50% din acţiunile, din drepturile de vot sau din capitalul social al unei persoane juridice din domeniul serviciilor media audiovizuale nu poate deţine mai mult de 20% din acţiunile, din drepturile de vot sau din capitalul social al unei persoane juridice din domeniul serviciilor media audiovizuale aflate în jurisdicţia Republicii Moldova.

(9) Partidele politice, entităţile juridice sau întreprinderile fondate de acestea, sindicatele şi cultele religioase nu pot deţine acţiuni, drepturi de vot sau cote din capitalul social al persoanei juridice din domeniul serviciilor media audiovizuale.

(10) Persoana fizică care deţine o funcţie în autorităţile administraţiei publice legislative, executive sau judecătoreşti, precum şi cea care deţine o funcţie electivă în organele de conducere ale unui partid ori ale altei organizaţii social-politice şi este fondatoare şi/sau deţine acţiuni la persoana juridică din domeniul serviciilor media audiovizuale nu pot avea drept de vot în cadrul acestora.

(11) Persoana fizică sau juridică care deţine ori dobîndeşte o cotă egală sau mai mare de 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei persoane juridice care deţine licenţă de emisie sau ale unei persoane juridice care controlează deţinătorul unei astfel de licenţe are obligaţia de a înştiinţa Consiliul Audiovizualului despre aceasta, printr-o declaraţie scrisă pe proprie răspundere, în termen de 30 de zile de la data la care a atins cota respectivă.

(12) Este interzisă utilizarea denumirii unei persoane terţe de către o persoană juridică care solicită acordarea unei licenţe de emisie, care deţine o licenţă de emisie sau care controlează o persoană juridică deţinătoare a unei licenţe de emisie, pe măsură să eludeze prevederile prezentului cod, inclusiv concurenţa loială, regimul juridic al proprietăţii şi/sau pluralismul audiovizual.

(13) Furnizorii privaţi de servicii media sînt obligaţi să publice pe propriile pagini web şi să prezinte Consiliului Audiovizualului, anual, pînă la data de 31 martie, un raport de activitate, conform modelului aprobat de către Consiliul Audiovizualului, care să cuprindă numele, cetăţenia proprietarului beneficiar/ proprietarilor beneficiari, descrierea structurii proprietăţii, organigrama şi capitalul social ale furnizorului de servicii media, sursele de finanţare a serviciului media audiovizual şi informaţia privind realizarea concepţiei serviciului media audiovizual pentru anul de activitate precedent.

(14) Regimul juridic al proprietăţii furnizorilor publici şi comunitari de servicii media este reglementat în capitolele IV şi VI.

[Art.28 alin.(12) în redacţie nouă, alin.(13) modificat prin Legea nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

[Art.28 alin.(1) modificat prin Legea nr.143 din 02.06.2022, în vigoare 22.06.2022]

Notă: Se declară neconstituţional textul „şi funcţionează sub formă de societăţi comerciale” din articolul 28 alin.(1) conform Hot.Curţii Constituţionale nr.6 din 10.03.2022, în vigoare 10.03.2022

 

Articolul 29. Limitarea cotei de audienţă

(1) În conformitate cu prevederile prezentului cod şi pentru determinarea cotei de audienţă a serviciilor media audiovizuale, se consideră că:

a) piaţa serviciilor media audiovizuale liniare cu acoperire naţională, regională, locală reprezintă totalitatea serviciilor media audiovizuale ale furnizorilor de servicii media naţionali, regionali, locali, în zona de acoperire corespunzătoare, aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova;

b) serviciile media audiovizuale liniare cu pondere semnificativă în formarea opiniei publice sînt serviciile media audiovizuale generaliste şi cele de ştiri;

c) piaţa semnificativă reprezintă totalitatea serviciilor media audiovizuale liniare, prevăzute la lit.b), ale furnizorilor de servicii media naţionali, regionali, locali în zona de acoperire corespunzătoare;

d) cota de audienţă reprezintă cota de piaţă atribuită unui anumit serviciu media audiovizual liniar, în zona de acoperire corespunzătoare, determinată în condiţiile prezentului articol.

(2) La determinarea situaţiei dominante în formarea opiniei publice se iau în considerare serviciile media audiovizuale prevăzute la alin.(1) lit.b), pe care persoana fizică sau juridică fie le furnizează în calitate de deţinător de licenţă de emisie, fie deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale deţinătorului licenţei de emisie care furnizează serviciile respective.

(3) În cazul persoanei fizice, suplimentar prevederilor din alin.(2), se iau în considerare şi persoanele apropiate acesteia, conform Legii nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

(4) Se consideră că o persoană fizică sau juridică deţine o situaţie dominantă în formarea opiniei publice în cazul în care cota de audienţă ponderată a serviciilor media audiovizuale atribuită depăşeşte 35% din piaţa semnificativă.

(5) Cota de audienţă ponderată a serviciilor media audiovizuale atribuită unei persoane fizice sau juridice reprezintă suma cotelor de audienţă pentru fiecare dintre serviciile media audiovizuale, prevăzute la alin.(2), ponderate cu cota de capital ori cu cota drepturilor de vot deţinute de către persoana respectivă.

(6) Determinarea cotei de audienţă pentru fiecare serviciu media audiovizual liniar naţional, regional şi local, în zona de acoperire corespunzătoare, se efectuează trimestrial, prin calcularea mediei cotei de audienţă înregistrate în trimestrul anterior.

(7) Consiliul Audiovizualului evaluează situaţia dominantă în formarea opiniei publice a unei persoane fizice sau juridice în cazul existenţei unor indicii întemeiate privind atingerea limitei prevăzute la alin.(4). Dacă se constată o situaţie dominantă în formarea opiniei publice, Consiliul Audiovizualului dispune ca, într-un termen de până la 6 luni, deţinătorul licenţei de emisie să remedieze situaţia constatată. În cazul în care evaluarea repetată a situaţiei la expirarea termenului de 6 luni atestă lipsa de remediere a situaţiei, Consiliul Audiovizualului aplică sancţiuni în conformitate cu prevederile prezentului cod şi dispune propriile măsuri de remediere a situaţiei (retragerea de frecvenţe sau suspendarea unor programe audiovizuale care constituie cauzele apariţiei situaţiei dominante) şi termenul de executare. Neexecutarea măsurilor de remediere a situaţiei atrage sancţiuni prevăzute pentru încălcări repetate.

(8) În cazul în care Consiliul Concurenţei constată o practică anticoncurenţială în sensul prevederilor alin.(2)–(5), acesta sesizează Consiliul Audiovizualului.

[Art.29 alin.(7) în redacţia Legii nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

 

Articolul 30. Măsurarea cotelor de audienţă

(1) Măsurarea cotelor de audienţă şi a cotelor de piaţă se realizează de către instituţii specializate selectate prin concurs deschis, în conformitate cu standardele şi uzanţele internaţionale.

(2) Concursul stipulat la alin.(1) este desfăşurat la iniţiativa Consiliului Audiovizualului o dată la 5 ani.

(3) Concursul respectiv este organizat în baza unui regulament elaborat şi aprobat de către Consiliul Audiovizualului, care asigură un proces de achiziţii deschis şi transparent, în conformitate cu standardele şi uzanţele internaţionale din domeniu.

(4) Contractele de achiziţii de servicii cu instituţiile specializate selectate obligă instituţiile specializate să furnizeze trimestrial Consiliului Audiovizualului rezultatele măsurărilor efectuate conform prezentului articol.

[Art.30 alin.(3) modificat prin Legea nr.60 din 17.03.2022, în vigoare 08.04.2022]

 

Capitolul IV

FURNIZORII PUBLICI DE SERVICII MEDIA

Articolul 31. Misiunea furnizorilor publici de servicii media

Furnizorii publici de servicii media se află în serviciul publicului, funcţionează din contribuţia publicului, sînt supuşi controlului public şi au misiunea să realizeze în practică următoarele principii:

a) asigurarea accesului universal al populaţiei la o diversitate de servicii media audiovizuale generaliste şi tematice, liniare şi neliniare, furnizate inclusiv prin intermediul noilor platforme de comunicare, care să satisfacă necesităţile informaţionale, educaţionale şi recreative ale tuturor grupurilor sociale de utilizatori;

b) promovarea, prin politica editorială, a coeziunii sociale la nivel local, regional, naţional şi internaţional, precum şi încurajarea sentimentului de responsabilitate comună a populaţiei pentru realizarea acestui principiu;

c) promovarea pluralismului audiovizual;

d) informarea corectă, obiectivă, complexă şi imparţială prin programe audiovizuale inovatoare şi variate, care respectă standardele etice şi de înaltă calitate;

e) promovarea dezbaterilor publice pluraliste şi încurajarea unei participări democratice largi a publicului;

f) promovarea diversităţii patrimoniului cultural naţional, european şi internaţional;

g) asigurarea independenţei editoriale şi a autonomiei instituţionale faţă de autorităţile şi instituţiile publice, de partidele politice şi grupurile de interese;

h) asumarea responsabilităţii faţă de public.

 

Articolul 32. Statutul juridic al furnizorilor publici de servicii media

(1) În Republica Moldova funcţionează:

a) furnizorul public naţional de servicii media – Compania „Teleradio-Moldova”;

b) furnizorul public regional de servicii media – Compania „Gagauziya Radio Televizionu”.

(2) Compania „Teleradio-Moldova” şi Compania „Gagauziya Radio Televizionu” sînt persoane juridice de drept public, constituite sub formă de instituţii publice.

(3) Furnizorul public naţional de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” este fondat de către Parlament şi îşi desfăşoară activitatea sub controlul acestuia în conformitate cu prevederile prezentului cod.

(4) Furnizorul public regional de servicii media Compania „Gagauziya Radio Televizionu” este fondat de Adunarea Populară a Găgăuziei şi activează în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale actelor normative locale.

[Art.32 alin.(3) modificat prin Legea nr.158 din 04.11.2021, în vigoare 05.11.2021]

 

Articolul 33. Obiectul de activitate al furnizorilor publici de servicii media

(1) Furnizorii publici de servicii media au ca obiect de activitate:

a) difuzarea programelor audiovizuale de ştiri, informative, educative, culturale, sportive şi de divertisment, liniare şi neliniare, destinate diferitor categorii de public, realizate în limba română, precum şi în limbile minorităţilor naţionale sau în alte limbi de circulaţie internaţională;

b) oferirea serviciilor interactive personalizate, implicarea generaţiei tinere în forme active de comunicare, încurajarea furnizării de conţinuturi generate de utilizatori, instituirea altor sisteme participative;

c) asigurarea prezenţei în cadrul programelor audiovizuale a reprezentanţilor tuturor comunităţilor, păturilor sociale şi generaţiilor, inclusiv ai grupurilor minoritare, ai tinerilor, ai persoanelor în vîrstă, ai categoriilor sociale dezavantajate, ai persoanelor cu dizabilităţi, respectînd identităţile şi răspunzînd nevoilor de informare ale acestora;

d) difuzarea programelor audiovizuale locale realizate cu respectarea principiului egalităţii de gen;

e) realizarea programelor audiovizuale de producţie proprie sau în cooperare cu parteneri interni ori externi şi achiziţionarea programelor audiovizuale;

f) furnizarea serviciilor media audiovizuale prin reţele de comunicaţii electronice aflate în proprietate sau închiriate;

g) dezvoltarea noilor platforme şi a serviciilor de comunicare în mediul digital, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor interactive;

h) organizarea concertelor, a festivalurilor şi a spectacolelor cu participarea publicului, a concursurilor, a jocurilor de inteligenţă sau a jocurilor aleatorii, încheierea contractelor cu artişti şi impresari din ţară şi din străinătate, oferind onorarii şi efectuînd încasări, în condiţiile legii;

i) efectuarea operaţiunilor de comerţ exterior cu producţie audiovizuală şi a plăţilor în lei şi în valută străină, în condiţiile legii;

j) încheierea, la solicitare şi după caz, a acordurilor cu instituţii similare din străinătate în vederea realizării producţiei, coproducţiei, schimbului, exportului şi importului de filme şi/sau de programe audiovizuale pentru propriile servicii media audiovizuale ori în scopul difuzării şi vînzării acestora în străinătate;

k) reprezentarea în relaţiile cu organismele internaţionale de specialitate şi stabilirea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile de televiziune şi de radiodifuziune din alte ţări;

l) păstrarea şi arhivarea înregistrărilor audiovizuale şi a documentelor care prezintă interes pentru patrimoniul naţional;

m) gestionarea colectivelor artistice (muzicale, teatrale etc.);

n) alte activităţi prevăzute de prezentul cod şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a furnizorului public de servicii media.

(2) Nu constituie obiect de activitate a furnizorilor publici de servicii media:

a) serviciile media audiovizuale sau programele audiovizuale în limba română şi în alte limbi, adresate telespectatorilor şi radioascultătorilor din străinătate, pentru a promova imaginea Republicii Moldova şi politicile sale internă şi externă;

b) coproducţiile de natură audiovizuală cu autorităţile publice.

(3) Activitatea furnizorului public naţional de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” este reglementată de prezentul cod, de legislaţia în vigoare şi de actele emise de către Consiliul Audiovizualului.

(4) Activitatea furnizorului public regional de servicii media Compania „Gagauziya Radio Televizionu” este reglementată de prezentul cod, de actele normative ale Adunării Populare a Găgăuziei, care nu vin în contradicţie cu Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova.

 

Articolul 34. Independenţa editorială a furnizorilor publici de servicii media

(1) Independenţa editorială a furnizorilor publici de servicii media este garantată prin lege. Este interzisă imixtiunea autorităţilor publice, a partidelor şi altor organizaţii social-politice, a sindicatelor, a organizaţiilor comerciale şi economice sau a grupurilor de interese.

(2) Nu constituie imixtiune în activitatea furnizorilor publici de servicii media aplicarea normelor stabilite de către Consiliul Audiovizualului, în condiţiile prezentului cod.

(3) Independenţa editorială şi libertatea de creaţie includ dreptul exclusiv al organului de conducere şi al organului de supraveghere a activităţii furnizorului public de servicii media de a adopta, în limitele stabilite de prezentul cod, decizii cu privire la:

a) determinarea politicii editoriale, aprobarea şi modificarea conţinutului serviciilor media audiovizuale şi a grilei de emisie;

b) organizarea activităţii editoriale şi de creaţie;

c) conceperea, producerea şi difuzarea programelor audiovizuale;

d) alte activităţi stabilite de prezentul cod şi/sau de organul de supraveghere a activităţii furnizorului public de servicii media.

(4) Organele de conducere şi cele de supraveghere a activităţii furnizorului public de servicii media sînt obligate să asigure, în cadrul instituţiei, independenţa editorială, autonomia instituţională, libertatea de creaţie a angajaţilor.

(5) Organele de conducere şi cele de supraveghere a activităţii furnizorului public de servicii media sînt obligate să declare public orice influenţă din exterior susceptibilă de a limita independenţa editorială.

 

Articolul 35. Atribuţiile furnizorilor publici de servicii media

Atribuţiile furnizorilor publici de servicii media sînt:

a) furnizarea programelor audiovizuale, inclusiv de ştiri, despre realităţile din ţară şi din lume, menite să asigure informarea exactă, imparţială, obiectivă a publicului, respectînd echilibrul politic, egalitatea de gen, libertatea de exprimare, de creaţie şi de conştiinţă;

b) servirea în calitate de forum de dezbateri, cu implicarea publicului larg, sau de platformă pentru diseminarea valorilor democratice, inclusiv cu utilizarea noilor tehnologii interactive;

c) încurajarea participării populaţiei la viaţa publică, în special la alegeri şi în procesul decizional, şi stimularea interesului populaţiei pentru treburile publice;

d) stimularea creativităţii şi reflectarea diversităţii activităţilor culturale; contribuirea la formarea societăţii bazate pe cunoaştere;

e) promovarea incluziunii digitale şi a reducerii decalajului digital, inclusiv prin sporirea accesibilităţii propriilor programe audiovizuale pe noile platforme de comunicare;

f) furnizarea mesajelor de interes public în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu propriile regulamente;

g) contribuirea la conservarea patrimoniului cultural prin dezvoltarea şi digitalizarea arhivelor audiovizuale, cu posibilitate de acces online;

h) asigurarea unei structuri organizatorice interne funcţionale şi a unui sistem echitabil de retribuire a muncii, bazate pe stimularea performanţei profesionale şi pe eficienţă economică;

i) angajarea personalului calificat, luîndu-se în considerare diversitatea societăţii şi egalitatea de gen; organizarea dezvoltării profesionale a personalului, cel puţin o dată la 5 ani, în cadrul propriului centru de instruire continuă sau prin contractarea serviciilor corespunzătoare;

j) asigurarea funcţionalităţii unor reţele de corespondenţi şi/sau de birouri de corespondenţi, în ţară şi/sau în străinătate, în scopul completării şi diversificării conţinutului serviciilor media audiovizuale;

k) asigurarea transparenţei activităţii proprii, inclusiv prin prezentarea anuală a dărilor de seamă publice despre respectarea angajamentelor prevăzute în Caietul de sarcini al furnizorului public naţional de servicii media;

l) mediatizarea propriului catalog al serviciilor media audiovizuale neliniare puse la dispoziţia publicului;

m) stabilirea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile pe care le prestează;

n) prezentarea anuală a raportului de activitate către organul de supraveghere;

o) dezvoltarea propriului serviciu media al ombudsmanului;

p) cooperarea între furnizorii publici de servicii media, precum şi cu instituţii similare din străinătate, în scopul realizării corespunzătoare a misiunii.

 

Capitolul V

FURNIZORUL PUBLIC NAŢIONAL DE SERVICII MEDIA

Articolul 36. Funcţionarea furnizorului public naţional de servicii media

(1) Funcţionarea furnizorului public naţional de servicii media este asigurată de către Comitetul managerial al acestuia, condus de directorul general.

(2) Activitatea furnizorului public naţional de servicii media este supravegheată de către Consiliul de supraveghere şi dezvoltare al acestuia.

(3) Directorul general al furnizorului public naţional de servicii media (în continuare – director general) este desemnat de către Parlament, la propunerea Consiliului de supraveghere şi dezvoltare al furnizorului public naţional de servicii media (în continuare – Consiliul de supraveghere şi dezvoltare).

(31) Directorul general se numeşte în funcţie prin hotărâre a Parlamentului. În cazul respingerii de către Parlament a candidatului propus, Consiliul de supraveghere şi dezvoltare propune un alt candidat în termen de 15 zile din ziua respingerii acestuia.

(4) Componenţa numerică şi nominală a Comitetului managerial al furnizorului public naţional de servicii media (în continuare – Comitet managerial) este aprobată de către directorul general.

(5) Din Comitetul managerial fac parte din oficiu:

a) directorul general, care exercită şi funcţia de preşedinte al acestuia;

b) directorii generali adjuncţi;

c) managerii serviciilor media audiovizuale;

d) managerii serviciilor comune.

(6) Membrii Comitetului managerial deţin mandate pe durată determinată, care expiră odată cu expirarea mandatului directorului general.

[Art.36 alin.(3) în redacţie nouă, alin.(31) introdus prin Legea nr.158 din 04.11.2021, în vigoare 05.11.2021]

 

Articolul 37. Directorul general

(1) Directorul general este desemnat pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit.

(2) Directorul general are următoarele atribuţii:

a) asigură conducerea curentă a furnizorului public naţional de servicii media;

b) dispune, controlează şi răspunde de executarea deciziilor Consiliului de supraveghere şi dezvoltare, precum şi de executarea obligaţiilor asumate de către furnizorul public naţional de servicii media;

c) aprobă, la propunerea Comitetului managerial, reglementări, regulamente şi instrucţiuni oportune pentru funcţionarea furnizorului public naţional de servicii media;

d) desemnează, pe termen determinat valabil pînă la expirarea mandatului directorului general, cel puţin 2 directori generali adjuncţi, dintre care unul fiind responsabil de serviciile de radiodifuziune sonoră, iar celălalt – de serviciile de televiziune;

e) numeşte şi demite membrii Comitetului managerial, în condiţiile legii;

f) elaborează proiectul agendei de lucru şi prezidează şedinţele Comitetului managerial;

g) asigură, împreună cu Comitetul managerial, elaborarea proiectului Caietului de sarcini al furnizorului public naţional de servicii media şi implementarea prevederilor acestuia;

h) administrează bugetul furnizorului public naţional de servicii media;

i) deleagă provizoriu competenţele şi responsabilităţile proprii unui membru al Comitetului managerial, în cazul absenţei sale motivate;

j) semnează, în numele furnizorului public naţional de servicii media, contracte şi acorduri;

k) asigură transparenţa activităţii furnizorului public naţional de servicii media;

l) exercită alte atribuţii care îi revin conform prevederilor legale.

(3) Directorul general aprobă angajarea şi concedierea personalului şi numeşte, în bază de concurs, şefii unităţilor structurale direct subordonate.

(4) Directorul general dispune şi aprobă componenţa numerică şi nominală a Consiliului de calificare reprezentativ, responsabil de desemnarea prin concurs a şefilor unităţilor structurale direct subordonate. Consiliul de calificare activează în conformitate cu propriul regulament, avizat de către Consiliul de supraveghere şi dezvoltare şi de Comitetul managerial şi aprobat de către directorul general. Activitatea membrilor Consiliului de calificare care nu sînt angajaţi ai furnizorului public naţional de servicii media este remunerată în mărimea stabilită în regulamentul Consiliului de calificare.

(5) Directorul general aprobă, în condiţiile legii, angajarea specialiştilor pentru o perioadă determinată, în scopul efectuării studiilor, lucrărilor, expertizelor şi avizelor, necesare pentru realizarea misiunii furnizorului public naţional de servicii media.

(6) Directorul general aprobă participarea şi mandatul delegaţiilor în cadrul reuniunilor naţionale sau internaţionale, al întîlnirilor de afaceri sau al vizitelor de documentare pentru furnizorul public naţional de servicii media.

(7) Directorul general reprezintă furnizorul public naţional de servicii media în relaţiile cu autorităţile publice, cu organizaţiile şi instituţiile din Republica Moldova, precum şi din străinătate.

(8) Salariul lunar al directorului general este stabilit în mărime de 5 salarii medii lunare ale personalului furnizorului public naţional de servicii media, calculat anual în conformitate cu mărimea salariilor medii indexate ale tuturor salariaţilor.

(9) Funcţia de director general este incompatibilă cu:

a) oricare altă funcţie publică sau privată, cu excepţia celor ştiinţifice şi/sau didactice, dacă nu atrag după sine conflict de interese în raport cu furnizorul public naţional de servicii media;

b) calitatea de membru al unui organ de conducere, partener, participant sau deţinător al capitalului social al unui furnizor de servicii media, prestator de servicii media, producător independent de servicii media, furnizor privat de echipamente şi utilaje tehnice de specialitate, prestator de servicii tehnice de specialitate şi/sau al unei agenţii de publicitate;

c) calitatea de membru de partid şi/sau de afiliat politic;

d) calitatea de autor şi/sau coautor de programe audiovizuale, realizate şi difuzate pe perioada mandatului în serviciile media audiovizuale ale furnizorului public de servicii media şi ale altor furnizori de servicii media, indiferent dacă această calitate presupune sau nu remuneraţie.

(10) Directorul general este demis din funcţie de către Parlament în următoarele cazuri:

a) din proprie iniţiativă, în temeiul cererii depuse;

b) în urma constatării executării necorespunzătoare sau a neexecutării atribuţiilor sale;

c) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

 

[Art.37 alin.(11) abrogat prin Legea nr.158 din 04.11.2021, în vigoare 05.11.2021]

 

(12) Directorul general îşi exercită mandatul până la desemnarea succesorului.

(13) Directorii generali adjuncţi îşi exercită mandatele până la numirea noului director general.

[Art.37 alin.(1),(10),(12) în redacţie nouă, alin.(13) introdus prin Legea nr.158 din 04.11.2021, în vigoare 05.11.2021]

 

Articolul 38. Comitetul managerial

(1) Comitetul managerial îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare, elaborat la propunerea directorului general şi aprobat de către Consiliul de supraveghere şi dezvoltare.

(2) Comitetul managerial, în raport cu directorul general, are statut de organ consultativ.

(3) Comitetul managerial are următoarele atribuţii:

a) contribuie la executarea deciziilor directorului general şi ale Consiliului de supraveghere şi dezvoltare;

b) elaborează proiectele de documente supuse aprobării de către directorul general;

c) oferă avize consultative pentru proiectele de decizii, dispoziţii, regulamente şi instrucţiuni, supuse aprobării de către directorul general;

d) oferă avize consultative pentru documentele care sînt supuse aprobării de către Consiliul de supraveghere şi dezvoltare, la solicitarea acestuia;

e) exercită alte atribuţii care îi revin conform prevederilor prezentului cod şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare.

 

Articolul 39. Caietul de sarcini al furnizorului public naţional de servicii media

(1) Caietul de sarcini al furnizorului public naţional de servicii media (în continuare – Caiet de sarcini) conţine:

a) lista serviciilor media audiovizuale liniare şi neliniare propuse spre furnizare;

b) declaraţia politicii editoriale pentru fiecare serviciu media audiovizual;

c) planul de finanţare.

(2) Caietul de sarcini reprezintă temei pentru:

a) aprobarea bugetului furnizorului public naţional de servicii media;

b) monitorizarea şi supravegherea modului de realizare a misiunii furnizorului public naţional de servicii media;

c) exercitarea controlului public asupra activităţii furnizorului public naţional de servicii media.

(3) Declaraţia politicii editoriale este elaborată în conformitate cu misiunea furnizorului public naţional de servicii media şi prevede obiectivele principale, activităţile prin care va fi atins fiecare obiectiv şi motivarea acestora.

(4) Planul de finanţare conţine:

a) bugetul general al furnizorului public naţional de servicii media;

b) bugetul detaliat al fiecărui serviciu media audiovizual.

(5) Proiectul Caietului de sarcini este elaborat din iniţiativa directorului general, avizat de către Comitetul managerial şi prezentat spre aprobare Consiliului de supraveghere şi dezvoltare.

(6) Caietul de sarcini, aprobat de către Consiliul de supraveghere şi dezvoltare, este depus de către directorul general pentru informare la comisia parlamentară de profil, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare.

(7) Conţinutul Caietului de sarcini poate fi modificat de Consiliul de supraveghere şi dezvoltare din iniţiativa directorului general, cu avizul Comitetului managerial.

 

Articolul 40. Proprietatea furnizorului public naţional de servicii media

(1) Furnizorul public naţional de servicii media posedă, utilizează şi dispune de bunuri aflate în proprietatea sa, inclusiv clădiri, spaţii şi terenuri, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Furnizorul public naţional de servicii media poate achiziţiona bunuri necesare pentru exercitarea atribuţiilor, conform prevederilor legale.

(3) Furnizorul public naţional de servicii media poate achiziţiona şi înstrăina bunurile imobile cu acordul prealabil al Consiliului de supraveghere şi dezvoltare şi cu acceptul fondatorului.

 

Articolul 41. Bugetul furnizorului public naţional de servicii media

(1) Bugetul furnizorului public naţional de servicii media se constituie din subvenţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii.

(2) Subvenţiile de la bugetul de stat se stabilesc anual, prin legea bugetului de stat, şi reprezintă volumul subvenţiilor de la bugetul de stat pentru anul precedent, indexat cu indicele preţurilor de consum din ultimul an bugetar executat deplin.

(3) Veniturile proprii ale furnizorului public naţional de servicii media provin, după caz, din:

a) sume încasate din comunicările comerciale audiovizuale difuzate;

b) sume încasate din realizarea obiectului de activitate, inclusiv venituri provenite din vînzarea programelor audiovizuale sau a drepturilor de autor din coproducţii;

c) donaţii şi sponsorizări;

d) alte surse legale.

(4) Raportul privind executarea bugetului furnizorului public naţional de servicii media este prezentat anual de către directorul general şi avizat de către Comitetul managerial şi Consiliul de supraveghere şi dezvoltare, precum şi este făcut public pe pagina web oficială a furnizorului.

(5) Raportul privind executarea bugetului furnizorului public naţional de servicii media este depus împreună cu raportul anual de activitate la Parlament de către directorul general.

(6) Activitatea financiară a furnizorului public naţional de servicii media este verificată de către Curtea de Conturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(7) Utilizarea fondurilor furnizorului public naţional de servicii media este supusă controlului organelor abilitate prin lege, potrivit provenienţei fondurilor respective.

[Art.41 alin.(3) modificat prin Legea nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

[Art.41 alin.(5) modificat prin Legea nr.158 din 04.11.2021, în vigoare 05.11.2021]

 

Articolul 42. Consiliul de supraveghere şi dezvoltare

(1) Consiliul de supraveghere şi dezvoltare îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de către acesta.

(2) Consiliul de supraveghere şi dezvoltare reprezintă o diversitate a opiniilor din cadrul societăţii.

(3) Consiliul de supraveghere şi dezvoltare reprezintă interesul public în raport cu instituţiile publice şi cu furnizorul public naţional de servicii media.

(4) Consiliul de supraveghere şi dezvoltare îşi desfăşoară activitatea în nume propriu, contribuie la edificarea şi dezvoltarea furnizorului public naţional de servicii media conform principiilor stipulate în capitolul II.

 

Articolul 43. Componenţa Consiliului de supraveghere şi dezvoltare

(1) Consiliul de supraveghere şi dezvoltare este constituit din 7 membri, care trebuie să fie integri şi să deţină calificări profesionale în domeniul jurnalismului, al mass-mediei, al culturii, al cinematografiei, al dreptului, al relaţiilor cu publicul, al relaţiilor internaţionale, al gestiunii financiare şi gestiunii întreprinderii comerciale, al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, al ingineriei, precum şi al activităţii academice. La constituirea Consiliului de supraveghere şi dezvoltare se va urmări respectarea principiului egalităţii de gen.

(2) La funcţia de membru al Consiliului de supraveghere şi dezvoltare poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele cerinţe:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) deţine diplomă de licenţă sau echivalentă cu aceasta şi experienţă de cel puţin 5 ani în unul dintre domeniile prevăzute la alin.(1);

c) cunoaşte limba română şi o limbă de circulaţie internaţională;

d) nu are calitatea de membru de partid şi/sau de afiliat politic;

e) are reputaţie profesională ireproşabilă, confirmată prin cel puţin două scrisori de recomandare;

f) nu are antecedente penale;

g) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

(3) Consiliul de supraveghere şi dezvoltare este format din:

a) 3 membri propuşi de fracţiunile parlamentare, cu respectarea reprezentării proporţionale a majorităţii şi a opoziţiei parlamentare;

b) 4 membri propuşi de organizaţiile societăţii civile, reprezentative pentru domeniile prevăzute la alin.(1).

(4) Candidaţii la funcţia de membru al Consiliului de supraveghere şi dezvoltare sunt propuşi comisiei parlamentare de profil, care audiază şi aprobă sau respinge candidaţii la funcţia de membru al Consiliului de supraveghere şi dezvoltare prin hotărâre motivată. După selectarea candidaţilor, comisia parlamentară de profil prezintă în şedinţa în plen a Parlamentului un raport, iar Comisia parlamentară juridică, pentru numiri şi imunităţi – un coraport privind întrunirea cerinţelor prevăzute de prezentul articol.

(5) Membrii Consiliului de supraveghere şi dezvoltare sunt desemnaţi, prin hotărâre a Parlamentului, pentru un singur mandat de 6 ani.

(6) În caz de vacanţă a funcţiei înainte de termen, un nou membru al Consiliului de supraveghere şi dezvoltare este desemnat pe durata restantă a mandatului, la propunerea aceleiaşi entităţi.

(7) Membrii Consiliului de supraveghere şi dezvoltare îşi exercită mandatele până la desemnarea în funcţie a noilor membri. Mandatele nu pot fi prelungite pentru o perioadă mai mare de 6 luni.

[Art.43 în redacţia Legii nr.158 din 04.11.2021, în vigoare 05.11.2021]

 

Articolul 44. Incompatibilităţile funcţiei de membru al Consiliului de supraveghere

(1) Funcţia de membru al Consiliului de supraveghere şi dezvoltare este incompatibilă cu:

a) statutul de deputat, de membru al Guvernului, de ales local, de membru al administraţiei publice centrale ori locale sau de angajat din cadrul acestora, precum şi de membru al Consiliului Audiovizualului;

b) calitatea de deţinător, direct sau indirect, de acţiuni sau părţi ale fondului statutar al societăţilor comerciale cu activităţi în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului de supraveghere şi dezvoltare;

c) statutul de angajat al furnizorului public naţional de servicii media, cu excepţiile prevăzute la art.47 alin.(1);

d) statutul de autor, prezentator, moderator, realizator (titular sau netitular) de programe audiovizuale ale furnizorului public de servicii media;

e) calitatea de membru de partid sau de afiliat politic.

(2) Membrul Consiliului de supraveghere şi dezvoltare care, la data desemnării, se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.a)–d) are la dispoziţie un termen de 30 de zile pentru a renunţa la calitatea sau la acţiunile respective, perioadă în care nu are drept de vot în cadrul Consiliului de supraveghere şi dezvoltare.

(3) Membrul Consiliului de supraveghere şi dezvoltare care nu respectă prevederile prezentului articol este demis de drept, funcţia sa devenind vacantă.

 

Articolul 45. Atribuţiile Consiliului de supraveghere şi dezvoltare

Consiliul de supraveghere şi dezvoltare are următoarele atribuţii:

a) aprobă statutul furnizorului public naţional de servicii media şi modificările acestuia;

b) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a furnizorului public naţional de servicii media şi modificările acestuia;

c) aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare şi modificările acestuia;

d) aprobă Caietul de sarcini;

e) propune Parlamentului spre desemnare candidatul pentru funcţia de director general, în temeiul prezentului cod;

f) propune Parlamentului demiterea directorului general în cazul constatării executării necorespunzătoare sau a neexecutării atribuţiilor sale;

g) aprobă strategii de dezvoltare a furnizorului public naţional de servicii media pe termen mediu şi lung;

h) aprobă declaraţia politicii editoriale a furnizorului public naţional de servicii media în campaniile electorale;

i) supraveghează activitatea furnizorului public naţional de servicii media în scopul realizării Caietului de sarcini şi, după caz, intervine cu decizii cu caracter de reglementare;

j) aprobă plafonul maxim al creditelor bancare pe care le poate solicita directorul general fără aprobarea Consiliului de supraveghere şi dezvoltare;

k) aprobă propunerile de modificare a bugetului furnizorului public naţional de servicii media;

l) ţine registrul adresărilor publice, examinează petiţiile şi sesizările parvenite de la populaţie şi, după caz, prescrie directorului general măsuri obligatorii privind redresarea situaţiei;

m) prezintă Parlamentului raportul anual de activitate pînă la data de 1 februarie a anului următor celui de gestiune;

n) asigură transparenţa propriei activităţi;

o) exercită alte atribuţii care îi revin conform prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare.

[Art.45 modificat prin Legea nr.158 din 04.11.2021, în vigoare 05.11.2021]

 

Articolul 46. Activitatea Consiliului de supraveghere şi dezvoltare

(1) Consiliul de supraveghere îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, de regulă, publice, convocate din iniţiativa preşedintelui, a cel puţin 3 membri ai acestuia sau la solicitarea directorului general. Consiliul de supraveghere şi dezvoltare se convoacă ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar de o dată pe lună.

(2) Consiliul de supraveghere şi dezvoltare îşi alege preşedintele şi secretarul cu votul a 5 membri ai acestuia. Şedinţa în care sînt aleşi preşedintele şi secretarul Consiliului de supraveghere şi dezvoltare este prezidată de cel mai în vîrstă membru al acestuia.

(3) Preşedintele Consiliului de supraveghere şi dezvoltare este responsabil de exercitarea atribuţiilor Consiliului de supraveghere şi dezvoltare.

(4) Secretarul Consiliului de supraveghere şi dezvoltare este responsabil de organizarea şedinţelor şi de lucrările de secretariat.

(5) Preşedintele Consiliului de supraveghere şi dezvoltare:

a) elaborează agenda şedinţelor şi prezidează şedinţele;

b) semnează deciziile şi asigură publicarea acestora;

c) întocmeşte raportul anual de activitate şi, după aprobarea acestuia de către Consiliul de supraveghere şi dezvoltare, îl prezintă Parlamentului;

d) reprezintă Consiliul de supraveghere şi dezvoltare în relaţiile cu instituţiile publice şi cu persoanele fizice şi juridice;

e) reprezintă Consiliul de supraveghere şi dezvoltare în organizaţiile naţionale şi internaţionale în problemele ce ţin de supravegherea furnizorilor publici de servicii media.

(6) În absenţa preşedintelui, activitatea Consiliului de supraveghere şi dezvoltare este condusă de secretar, iar şedinţele de lucru sînt prezidate de către preşedintele şedinţei, ales de către consiliu prin vot deschis cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenţi.

(7) În caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte sau de secretar, se procedează la alegere, în condiţiile prezentului articol.

(8) Vacanţa funcţiei de membru al Consiliului de supraveghere şi dezvoltare poate interveni în caz de:

a) demisie;

b) deces;

c) expirare a mandatului;

d) condamnare prin hotărîre judecătorească definitivă;

e) absenţă consecutivă şi nejustificată de la 7 şedinţe ale consiliului, timp de 12 luni;

f) instituire a unei măsuri de ocrotire judiciară, conform legii;

g) constatare, în rezultatul controlului parlamentar efectuat în condiţiile legii, a unei activităţi defectuoase, a executării necorespunzătoare sau a neexecutării atribuţiilor sale.

(9) Cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea mandatului şi în termen de 7 zile de la intervenirea de drept a vacanţei funcţiei de membru, constatată în condiţiile specificate la alin.(8) din prezentul articol şi la art.44, preşedintele Consiliului de supraveghere şi dezvoltare prezintă o notificare comisiei parlamentare de profil.

(10) Preşedintele şi secretarul pot fi demişi, în cazul pierderii încrederii Consiliului de supraveghere şi dezvoltare, cu votul a cel puţin 5 membri ai acestuia.

(11) În cazul demisiei sau al demiterii intervenite conform alin.(10), preşedintele şi secretarul îşi păstrează calitatea de membru al Consiliului de supraveghere şi dezvoltare.

(12) În exercitarea atribuţiilor, Consiliul de supraveghere şi dezvoltare adoptă decizii cu caracter de reglementare, care intră în vigoare la data publicării acestora.

(13) Toate deciziile Consiliului de supraveghere şi dezvoltare sînt motivate şi sînt publicate pe pagina web oficială a furnizorului public naţional de servicii media.

[Art.46 alin.(1),(2),(5),(8),(9),(10) modificat prin Legea nr.158 din 04.11.2021, în vigoare 05.11.2021]

 

Articolul 47. Remunerarea membrilor Consiliului de supraveghere şi dezvoltare

(1) Preşedintele şi secretarul Consiliului de supraveghere şi dezvoltare sînt angajaţi ai furnizorului public naţional de servicii media cu durata normală a timpului de muncă.

(2) Mărimea salariului lunar al preşedintelui Consiliului de supraveghere şi dezvoltare este echivalentă cu 90% din mărimea salariului lunar al preşedintelui Consiliului Audiovizualului. Mărimea salariului lunar al secretarului Consiliului de supraveghere şi dezvoltare constituie 90% din mărimea salariului lunar al preşedintelui Consiliului de supraveghere şi dezvoltare. Ceilalţi membri ai Consiliului de supraveghere şi dezvoltare primesc lunar o indemnizaţie reprezentînd 10% din salariul lunar al preşedintelui Consiliului de supraveghere şi dezvoltare pentru participarea la fiecare şedinţă şi, după caz, beneficiază de rambursarea cheltuielilor de transport şi de cazare.

(3) Sursele financiare necesare pentru activitatea Consiliului de supraveghere şi dezvoltare sînt prevăzute în bugetul furnizorului public naţional de servicii media.

 

Articolul 48. Responsabilitatea Consiliului de supraveghere şi dezvoltare

(1) Consiliul de supraveghere şi dezvoltare este responsabil de prezentarea raportului anual de activitate Parlamentului.

(2) Raportul anual de activitate al Consiliului de supraveghere şi dezvoltare este constituit din două părţi, care includ activitatea furnizorului public naţional de servicii media şi, respectiv, activitatea Consiliului de supraveghere şi dezvoltare. Raportul respectiv este prezentat şi dezbătut public, precum şi depus pînă la data de 1 februarie a anului următor la Parlament.

(3) Respingerea de către Parlament a raportului anual de activitate atrage după sine demiterea de drept a membrilor Consiliului de supraveghere şi dezvoltare.

(4) Prin derogare de la prevederile alin.(3), membrul Consiliului de supraveghere şi dezvoltare numit în anul depunerii raportului de activitate nu poate fi demis.

[Art.48 alin.(1),(2) modificate, alin.(3),(4) introduse prin Legea nr.158 din 04.11.2021, în vigoare 05.11.2021]

 

Capitolul VI

FURNIZORII COMUNITARI DE SERVICII

DE RADIODIFUZIUNE SONORĂ

Articolul 49. Constituirea furnizorilor comunitari de servicii de radiodifuziune sonoră

(1) Furnizorii comunitari de servicii de radiodifuziune sonoră (în continuare – furnizor comunitar) sînt constituiţi şi gestionaţi de către comunitate, funcţionează pentru comunitate şi sînt finanţaţi din contribuţia membrilor comunităţii.

(2) În sensul prezentului cod, comunitatea reprezintă grupurile sociale unite pe criteriu teritorial şi/sau pe criteriu de interese comune, exceptînd interesele de ordin politic, religios şi sindical.

(3) Furnizorii comunitari sînt persoane juridice necomerciale.

(4) Furnizorii comunitari sînt constituiţi de persoane fizice şi/sau juridice, conform următoarei proceduri:

a) grupul de iniţiativă convoacă o întrunire generală reprezentativă a comunităţii;

b) în cadrul întrunirii respective se decide modul de organizare şi funcţionare a furnizorului comunitar.

(5) Furnizorii comunitari se bucură de înlesnirile prevăzute pentru instituţiile cu statut de utilitate publică.

 

Articolul 50. Funcţionarea furnizorului comunitar

(1) Furnizorul comunitar respectă principiile comunicării audiovizuale prevăzute de prezentul cod.

(2) Furnizorul comunitar poate utiliza:

a) frecvenţe şi/sau canale, în temeiul licenţei de emisie obţinute în conformitate cu prevederile prezentului cod;

b) spaţii de emisie pe frecvenţe şi canale aparţinînd altor furnizori de servicii media şi/sau distribuitori de servicii media.

(3) Furnizorul comunitar poate utiliza spaţii de emisie pe frecvenţe şi canale aparţinînd altor furnizori de servicii media, în temeiul unui acord semnat între părţi şi avizat de către Consiliul Audiovizualului.

(4) Licenţa de emisie este acordată furnizorului comunitar pe un termen de 9 ani şi nu poate fi cesionată.

(5) Furnizorul comunitar prezintă Consiliului Audiovizualului raportul anual de activitate.

(6) Furnizorul comunitar este inclus la compartimentul corespunzător al Registrului furnizorilor de servicii media, ţinut de către Consiliul Audiovizualului.

 

Articolul 51. Finanţarea furnizorului comunitar

(1) Bugetul furnizorului comunitar se constituie din:

a) contribuţiile membrilor comunităţii;

b) încasări din prestări de servicii specializate în interesul comunităţii, în bază de contract;

c) donaţii, sponsorizări şi granturi.

(2) Bugetul furnizorului comunitar este făcut public prin plasarea acestuia pe pagina web sau printr-un raport public.

(3) Executarea bugetului furnizorului comunitar este supravegheată şi controlată în modul stabilit de întrunirea generală reprezentativă a comunităţii.

 

Articolul 52. Suspendarea şi încetarea activităţii furnizorului comunitar

(1) Suspendarea activităţii furnizorului comunitar este decisă de întrunirea generală reprezentativă a comunităţii. În cazul utilizării frecvenţelor terestre în temeiul licenţei de emisie, suspendarea nu poate dura mai mult de 6 luni din data la care a fost luată decizia.

(2) Încetarea activităţii furnizorului comunitar este decisă de întrunirea generală reprezentativă a comunităţii.

(3) Consiliul Audiovizualului este notificat despre decizia privind suspendarea sau încetarea activităţii furnizorului comunitar în termen de 10 zile lucrătoare de la data luării acesteia.

 

Capitolul VII

DISTRIBUITORII DE SERVICII MEDIA

Articolul 53. Funcţionarea distribuitorilor de servicii media

(1) Distribuitorii de servicii media sînt constituiţi de către persoane fizice şi/sau juridice sub formă de societăţi comerciale.

(2) Distribuitorii de servicii media nu pot avea în calitate de proprietar beneficiar:

 

[Lit.a)-g) abrogate prin Legea nr.241 din 16.12.2020, în vigoare 22.12.2020]

 

h) un partid sau altă organizaţie social-politică;

i) un sindicat;

j) un cult religios.

(3) Distribuitorii de servicii media îşi desfăşoară activitatea în temeiul autorizaţiei de retransmisiune.

 

Articolul 54. Autorizaţia de retransmisiune

(1) Modul de eliberare, modificare şi revocare a autorizaţiei de retransmisiune se stabileşte de către Consiliul Audiovizualului, în conformitate cu prevederile prezentului cod.

(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de retransmisiune, solicitantul depune la Consiliul Audiovizualului o cerere însoţită de următoarele acte:

a) lista serviciilor media audiovizuale preconizate spre retransmisiune;

b) copiile de pe acordurile prealabile, existente la data solicitării, încheiate cu furnizorii serviciilor media audiovizuale preconizate spre retransmisiune sau cu reprezentanţii legali ai acestora;

c) lista proprietarilor beneficiari ai solicitantului.

(3) În termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, Consiliul Audiovizualului eliberează sau refuză eliberarea autorizaţiei de retransmisiune printr-o decizie motivată, care se publică pe pagina web oficială a consiliului.

(4) Autorizaţia de retransmisiune se eliberează fără concurs, pe un termen de 10 ani şi conţine:

a) numărul şi data emiterii;

b) denumirea persoanei juridice, codul fiscal, sediul şi adresele pentru corespondenţă ale deţinătorului autorizaţiei de retransmisiune;

c) denumirea distribuitorului de servicii media;

d) lista serviciilor media audiovizuale retransmise;

e) localităţile în care urmează a fi puse la dispoziţia publicului ofertele de servicii media audiovizuale;

f) reţeaua de comunicaţii electronice utilizată;

g) angajamentul distribuitorului de servicii media de a respecta prevederile prezentului cod şi actele aprobate de către Consiliul Audiovizualului;

h) angajamentul distribuitorului de servicii media de a prezenta Consiliului Audiovizualului informaţiile solicitate cu privire la exercitarea atribuţiilor distribuitorului respectiv.

(5) Distribuitorul de servicii media este în drept să solicite o nouă autorizaţie de retransmisiune, în mod anticipat, în ultimele 6 luni de valabilitate a autorizaţiei de retransmisiune precedente.

(6) Taxele percepute pentru eliberarea şi, după caz, modificarea autorizaţiei de retransmisiune se stabilesc prin lege.

(7) Autorizaţia de retransmisiune este retrasă în cazul în care distribuitorul de servicii media a încălcat în mod repetat prevederile art.11 alin.(2) şi ale art.17 după ce i-au fost aplicate gradual sancţiunile prevăzute la art.84 alin.(9) şi (10).

 

Articolul 55. Oferta de servicii media audiovizuale retransmise

(1) Oferta de servicii media audiovizuale retransmise se aprobă de către Consiliul Audiovizualului în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării deţinătorului autorizaţiei de retransmisiune.

(2) Distribuitorul de servicii media are obligaţia să includă în oferta de servicii media audiovizuale:

a) serviciile de televiziune ale furnizorului public naţional de servicii media;

b) cel puţin 35%, cu majorarea graduală a cotei pînă la 50% în următorii 5 ani, din serviciile de televiziune libere la retransmisiune ale furnizorilor de servicii media aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova, inclusiv serviciile de televiziune „must carry”;

c) serviciile de televiziune distribuite în temeiul acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(3) Oferta de servicii media audiovizuale întruneşte următoarele cerinţe:

a) serviciile de televiziune în limba română şi serviciile de televiziune cu subtitrare/dublare în limba română constituie cel puţin 35% din numărul total de servicii distribuite prin reţeaua respectivă, cu majorarea graduală a cotei pînă la 50% în următorii 3 ani;

b) serviciile de televiziune care provin din statele membre ale Uniunii Europene, Statele Unite ale Americii, din Canada şi din statele terţe care au ratificat Convenţia europeană privind televiziunea transfrontalieră constituie cel puţin 50% din numărul total de servicii de televiziune distribuite prin reţeaua respectivă;

c) serviciile de televiziune aflate în afara jurisdicţiei Republicii Moldova nu vor conţine publicitate şi teleshopping, adresate în mod expres şi cu o oarecare regularitate publicului din Republica Moldova.

(4) Distribuitorul de servicii media este în drept să modifice oferta de servicii aprobată, fără acordul Consiliului Audiovizualului, în proporţie de pînă la 10% din numărul total de servicii de televiziune distribuite prin reţeaua respectivă, respectînd condiţiile prevăzute la alin.(2) şi (3).

(5) La cererea furnizorilor de servicii media, distribuitorii de servicii media au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta acestora de servicii media audiovizuale retransmise cel puţin unul dintre serviciile de televiziune regionale şi locale libere la retransmisiune, în localităţile sau, după caz, teritoriul în care serviciile respective există.

(6) În localităţile în care o minoritate etnică reprezintă cel puţin 25% din populaţie, distribuitorii de servicii media asigură cel puţin un serviciu media audiovizual liber la retransmisiune în limba minorităţii respective.

(7) Distribuitorul de servicii media asigură în structura ofertei de servicii media audiovizuale un echilibru relativ între numărul de servicii media audiovizuale informative, educative şi de divertisment.

(8) Distribuitorul de servicii media notifică Consiliul Audiovizualului despre punerea la dispoziţia publicului a ofertei de servicii media audiovizuale cu cel puţin 72 de ore înainte.

(9) Serviciile de televiziune libere la retransmisiune, inclusiv serviciile de televiziune „must carry”, sînt puse la dispoziţia distribuitorului de servicii media gratuit de către furnizorii de servicii media aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova şi sînt retransmise gratuit de către distribuitorii de servicii media.

(10) Distribuitorul de servicii media este obligat să poziţioneze cu prioritate serviciul de televiziune generalist al furnizorului public naţional de servicii media în lista de preselectare automată a serviciilor de televiziune retransmise prin reţeaua distribuitorului respectiv. Este interzisă orice imixtiune în modalitatea de poziţionare a serviciilor de televiziune în oferta de servicii media audiovizuale retransmise.

(11) În cazul în care furnizorii de servicii media prevăzuţi la alin.(2) lit.b) îşi schimbă locaţia iniţială de livrare-preluare a semnalului serviciilor de televiziune furnizate, distribuitorul de servicii media este în drept să pretindă de la furnizorii respectivi compensarea cheltuielilor rezonabile necesare pentru asigurarea preluării semnalului.

(12) Este interzisă includerea în oferta de servicii media audiovizuale retransmise a serviciilor media audiovizuale aflate în afara jurisdicţiei Republicii Moldova, care conţin publicitate şi teleshopping adresate în mod expres şi cu o oarecare regularitate publicului din Republica Moldova.

[Art.33 alin.(3) completat, alin.(12) introdus prin Legea nr.143 din 02.06.2022, în vigoare 22.06.2022]

 

Articolul 56. Raportul anual al distribuitorului de servicii media

Pînă la data de 31 martie a anului următor celui de gestiune, distribuitorul de servicii media prezintă Consiliului Audiovizualului un raport anual care să conţină:

a) localităţile sau, după caz, teritoriul în care sînt distribuite ofertele de servicii media audiovizuale retransmise;

b) lista serviciilor media audiovizuale incluse în ofertele de servicii media audiovizuale retransmise;

c) datele de identificare ale proprietarilor beneficiari ai persoanei juridice, care este deţinătoare a autorizaţiei de retransmisiune, şi valoarea cotei de participaţiune a acestora;

d) declaraţii pe proprie răspundere ale persoanelor indicate la lit.c), care deţin o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale deţinătorului autorizaţiei de retransmisiune, prin care declară dacă sînt fondatori sau investitori, direcţi ori indirecţi, la alţi distribuitori de servicii media sau furnizori de servicii media, cu precizarea procentului deţinut din capitalul social al acestora;

e) alte informaţii solicitate, conform modelului de raport aprobat de către Consiliul Audiovizualului.

[Art.56 modificat prin Legea nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

 

Capitolul VIII

SERVICIILE MEDIA AUDIOVIZUALE NELINIARE

Articolul 57. Organizarea serviciilor media audiovizuale neliniare

(1) Serviciul media audiovizual neliniar trebuie să întrunească cumulativ următoarele cerinţe:

a) furnizează programe audiovizuale comparabile cu cele oferite în mod obişnuit de serviciile de televiziune;

b) programele audiovizuale sînt destinate publicului larg;

c) programele audiovizuale sînt cuprinse într-un catalog de programe;

d) accesul la programele audiovizuale se efectuează la cerere;

e) răspunderea editorială pentru conţinutul programelor audiovizuale revine unei persoane fizice sau juridice aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova.

(2) Serviciile media audiovizuale neliniare sînt constituite din următoarele tipuri de servicii:

a) video la cerere – serviciu media audiovizual neliniar (gratuit şi/sau cu plată) care oferă utilizatorului acces, la cerere individuală şi în momentul ales de acesta, către vizionarea filmelor, videoclipurilor, spectacolelor (live sau înregistrate), precum şi altor tipuri de materiale video reunite în cadrul unui catalog de programe;

b) video în reluare – serviciu media audiovizual neliniar, care oferă utilizatorului, pentru o perioadă limitată, accesul către revizionarea, la cererea individuală şi în momentul ales de acesta, a programelor audiovizuale difuzate în prealabil în cadrul unui serviciu de televiziune.

 

Articolul 58. Cerinţe de notificare a furnizării serviciilor media audiovizuale neliniare

(1) Persoana care intenţionează să furnizeze servicii media audiovizuale neliniare are obligaţia să notifice Consiliul Audiovizualului despre această intenţie cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de demararea activităţii.

(2) În scopul notificării, solicitantul depune o declaraţie, al cărei model poate fi accesat de pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului, care cuprinde cel puţin următoarele date:

a) denumirea/numele solicitantului;

b) numele reprezentantului legal al solicitantului;

c) adresa de corespondenţă şi adresa juridică, în cazul persoanei juridice;

d) denumirea serviciului media audiovizual neliniar;

e) tipul serviciului media audiovizual neliniar;

f) reţeaua de comunicaţii electronice utilizată;

g) localităţile sau, după caz, teritoriul de furnizare a serviciului media audiovizual neliniar;

h) condiţiile de acces către serviciul media audiovizual neliniar;

i) sursele de finanţare;

j) data estimativă a demarării activităţii.

(3) La declaraţia în vederea notificării, care este depusă la Consiliul Audiovizualului, solicitantul anexează următoarele acte:

a) copia actului care certifică înregistrarea persoanei juridice;

b) copia actului de identitate al solicitantului persoană fizică.

(4) Declaraţia în vederea notificării şi actele anexate fie sînt depuse la Consiliul Audiovizualului, fie sînt transmise prin scrisoare recomandată ori sub formă de document electronic autentificat cu semnătură electronică.

(5) Pentru furnizarea şi distribuirea serviciilor media audiovizuale neliniare, prevăzute la art.57 alin.(2) lit.b), nu este necesară notificarea Consiliului Audiovizualului.

(6) Pentru distribuirea serviciilor media audiovizuale neliniare, prevăzute la art.57 alin.(2) lit.a), nu este necesară notificarea Consiliului Audiovizualului, cu condiţia că furnizorii respectivi deţin aviz de furnizare a serviciilor media audiovizuale neliniare.

(7) Furnizarea serviciilor media audiovizuale neliniare prin reţele de comunicaţii electronice care utilizează frecvenţe în sistem digital terestru este posibilă numai în baza unei licenţe de emisie acordate de către Consiliul Audiovizualului, în condiţiile legii.

 

Articolul 59. Avizul de furnizare a serviciului media audiovizual neliniar

(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data recepţionării declaraţiei depuse în vederea notificării, Consiliul Audiovizualului eliberează gratuit solicitantului avizul de furnizare a serviciului media audiovizual neliniar. Acest termen poate fi prelungit cu cel mult 10 zile lucrătoare în cazul în care notificarea este incompletă.

(2) Avizul de furnizare a serviciului media audiovizual neliniar conţine, după caz:

a) numărul şi data eliberării documentului;

b) datele de identificare ale deţinătorului licenţei de emisie;

c) denumirea şi tipul serviciului media audiovizual neliniar;

d) datele de identificare ale reţelelor de comunicaţii electronice utilizate;

e) adresa paginii web şi/sau a poştei electronice;

f) localităţile sau, după caz, teritoriul de furnizare a serviciului media audiovizual neliniar.

(3) Omiterea confirmării recepţionării unei notificări complete de către Consiliul Audiovizualului nu poate constitui un impediment în demararea activităţii de furnizare a serviciului media audiovizual neliniar.

(4) Furnizorii de servicii media audiovizuale neliniare au obligaţia să înştiinţeze Consiliul Audiovizualului despre orice modificare a datelor din documentele prevăzute la art.58 alin.(2) şi (3), depuse la momentul notificării, precum şi a datelor prevăzute la alin.(2) lit.b)–f) din acelaşi articol, cuprinse în declaraţia în vederea notificării, în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificărilor respective.

(5) Drepturile prevăzute de avizul de furnizare a serviciilor media audiovizuale neliniare nu pot fi transmise către terţi.

 

Articolul 60. Activitatea furnizorilor de servicii media audiovizuale neliniare

(1) Furnizorii de servicii media audiovizuale neliniare prezintă Consiliului Audiovizualului anual, pînă la data de 31 martie, un raport privind operele audiovizuale europene difuzate în cursul anului precedent. Raportul, al cărui model poate fi accesat pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului, cuprinde cel puţin următoarele date:

a) denumirea serviciului media audiovizual neliniar;

b) tipul serviciului media audiovizual neliniar;

c) condiţiile de acces la serviciul media audiovizual neliniar;

d) cota operelor audiovizuale europene difuzate.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale neliniare au obligaţia să publice, pe pagina web a serviciului media audiovizual neliniar, într-un loc vizibil, următoarele categorii de informaţii actualizate:

a) denumirea, statutul juridic şi adresa juridică;

b) numele reprezentantului legal şi structura acţionariatului pînă la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot în cadrul societăţii comerciale;

c) numele persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi al celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială;

d) coordonatele furnizorului de servicii media audiovizuale neliniare, inclusiv adresa poştei electronice, la care acesta poate fi contactat rapid şi direct.

(3) Furnizorii de servicii media audiovizuale neliniare au obligaţia să asigure pe pagina web a serviciului media audiovizual neliniar un formular pentru sesizări şi reclamaţii.

(4) În scopul realizării unei evidenţe oficiale, Consiliul Audiovizualului creează şi ţine Registrul furnizorilor de servicii media audiovizuale neliniare, care se publică pe pagina web oficială a acestuia.

(5) În cazul sistării activităţii de furnizare a serviciului media audiovizual neliniar, furnizorul respectiv depune o notificare la Consiliul Audiovizualului în termen de 10 zile lucrătoare de la data sistării activităţii respective.

[Art.60 alin.(1) modificat prin Legea nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

 

Articolul 61. Obligaţiile furnizorilor de servicii media audiovizuale neliniare

(1) Furnizorii de servicii media audiovizuale neliniare au obligaţia să respecte:

a) cerinţele privind protecţia minorilor, stabilite de prezentul cod;

b) obligaţiile de promovare a operelor audiovizuale europene, stabilite de prezentul cod;

c) cerinţele privind comunicările comerciale audiovizuale, stabilite de prezentul cod.

(2) Furnizorul de servicii media audiovizuale neliniare trebuie să păstreze o copie a fiecărui program audiovizual inclus în serviciul media audiovizual neliniar cel puţin 60 de zile de la data la care programul audiovizual încetează să mai fie disponibil pentru vizualizare.

(3) În cazul în care un program audiovizual inclus în serviciul media audiovizual neliniar face obiectul unei solicitări privind acordarea dreptului la replică şi/sau la rectificare, furnizorul de servicii media trebuie să păstreze o copie a programului respectiv cel puţin 90 de zile de la data la care programul audiovizual încetează să mai fie disponibil pentru vizualizare.

(4) La solicitarea Consiliului Audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale neliniare sînt obligaţi să pună la dispoziţie, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării, copia programului audiovizual într-un format standard, care să permită vizualizarea programului respectiv aşa cum acesta a fost pus la dispoziţie pentru vizualizare.

(5) Furnizorii de servicii media audiovizuale neliniare au obligaţia de a pune la dispoziţia publicului informaţii privind preţurile şi tarifele aplicate.

 

Capitolul IX

COMUNICĂRILE COMERCIALE AUDIOVIZUALE

Articolul 62. Dreptul de a difuza comunicări comerciale audiovizuale

(1) Furnizorii de servicii media au dreptul de a difuza comunicări comerciale audiovizuale în schimbul unei plăţi ori retribuţii similare sau în scopul autopromovării, în conformitate cu prezentul cod, cu Legea nr.1227/1997 cu privire la publicitate şi cu Regulamentul privind conţinuturile audiovizuale.

(2) Furnizorii de servicii media sînt în drept să difuzeze următoarele forme de comunicări comerciale audiovizuale:

a) sponsorizare;

b) publicitate;

c) teleshopping;

d) plasare de produse;

e) autopromovare;

f) publicitate interactivă;

g) publicitate prin ecran partajat;

h) publicitate virtuală;

i) sponsorizare virtuală;

j) alte forme de comunicări comerciale audiovizuale.

 

Articolul 63. Cerinţe generale privind comunicările comerciale audiovizuale

(1) Comunicările comerciale audiovizuale sînt corecte şi oneste.

(2) Comunicările comerciale audiovizuale sînt clar identificabile şi se deosebesc de conţinutul editorial, precum şi sînt conforme cu prevederile prezentului cod şi ale Regulamentului privind conţinuturile audiovizuale.

(3) Sînt interzise comunicările comerciale audiovizuale pentru:

a) ţigări şi alte produse pe bază de tutun, ţigări electronice;

b) produse medicamentoase şi/sau tratamente medicale, disponibile numai pe bază de prescripţie medicală;

b1) jocuri de noroc, pariuri pentru competiţiile/evenimentele sportive şi alte activităţi din domeniul jocurilor de noroc;

c) practici oculte;

d) alte produse şi servicii, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

(4) Sînt interzise comunicările comerciale audiovizuale care:

a) au conţinut comercial mascat sau înşelător;

b) utilizează tehnici ale mesajelor subliminale;

c) lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională;

d) includ şi/sau promovează orice discriminare bazată pe criterii de sex, de rasă, de naţionalitate, de religie, de vîrstă, de dizabilitate sau de orientare sexuală, de libertate de conştiinţă, de gîndire;

e) încurajează comportamente care dăunează sănătăţii şi/sau siguranţei persoanei;

f) încurajează comportamente care dăunează protecţiei mediului.

(5) Furnizorii de servicii media poartă răspundere pentru conţinutul comunicărilor comerciale audiovizuale.

(6) Furnizorii de servicii media au obligaţia de a uniformiza nivelul sunetului al programelor audiovizuale cu cel utilizat în cazul difuzării comunicărilor comerciale audiovizuale.

(7) Serviciile media audiovizuale aflate în afara jurisdicţiei Republicii Moldova şi retransmise de distribuitorii de servicii media nu vor conţine publicitate şi teleshopping adresate în mod expres şi cu o oarecare regularitate publicului din Republica Moldova.

[Art.63 alin.(7) introdus prin Legea nr.143 din 02.06.2022, în vigoare 22.06.2022]

[Art.63 alin.(3) completat prin Legea nr.195 din 25.11.2021, în vigoare 01.01.2022]

 

Articolul 64. Cerinţe privind protecţia minorilor

(1) Furnizorii de servicii media difuzează comunicările comerciale audiovizuale respectînd prevederile art.15.

(2) Este interzisă difuzarea comunicărilor comerciale audiovizuale care:

a) prezintă nejustificat minorul în situaţii de abuz sau de alt pericol;

b) provoacă daună morală, fizică sau mintală minorilor;

c) instigă în mod direct minorii, prin exploatarea lipsei de experienţă ori a credulităţii acestora, să cumpere/închirieze un produs sau să angajeze un serviciu;

d) încurajează minorii să îşi convingă părinţii sau pe alte persoane să cumpere bunurile ori serviciile care fac obiectul comunicării comerciale audiovizuale;

e) exploatează încrederea specială pe care o au minorii faţă de părinţi, de profesori sau de alte persoane;

f) sînt destinate comercializării băuturilor alcoolice şi vizează în mod special minorii.

 

Articolul 65. Sponsorizarea programelor audiovizuale

(1) Programul audiovizual sponsorizat trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) conţinutul şi programarea acestuia nu vor fi influenţate de sponsor într-o manieră care să aducă atingere independenţei editoriale şi responsabilităţii furnizorului de servicii media;

b) să nu încurajeze în mod direct vînzarea, cumpărarea sau închirierea produselor şi/sau serviciilor sponsorului ori ale unui terţ, în special prin referiri promoţionale ori de natură comercială privind produsele sau serviciile respective;

c) să fie identificat cu exactitate prin specificarea denumirii, a siglei şi/sau a oricărui alt simbol corespunzător sponsorului, precum şi prin menţiuni despre produsele ori serviciile acestuia sau printr-un semn distinctiv, prezentate în mod adecvat pentru astfel de programe audiovizuale, la începutul, în cuprinsul şi/sau la sfîrşitul programelor respective, în vederea informării utilizatorilor cu privire la existenţa unui acord de sponsorizare.

(2) Este interzisă sponsorizarea programelor audiovizuale de ştiri şi a celor cu conţinut informativ-analitic de actualitate.

(3) Niciun program audiovizual nu poate fi sponsorizat de către persoane fizice sau juridice a căror activitate principală este fabricarea şi/sau comercializarea ţigărilor şi altor produse pe bază de tutun, a ţigărilor electronice şi/sau de către agenţi economici care organizează, desfăşoară sau exploatează jocurile de noroc, pariurile pentru competiţiile/evenimentele sportive şi alte activităţi din domeniul jocurilor de noroc.

(4) În cadrul programelor audiovizuale sponsorizate de către întreprinderi ale căror activităţi cuprind fabricarea sau vînzarea produselor medicamentoase şi/sau tratamentelor medicale pot fi promovate denumirea şi imaginea întreprinderii, fără a fi promovate anumite produse medicamentoase ori tratamente medicale care sînt disponibile numai pe bază de prescripţie medicală.

(5) Este interzisă sponsorizarea programelor audiovizuale de către partidele politice şi alte organizaţii social-politice.

(6) Pe parcursul unei zile, durata programelor audiovizuale sponsorizate de acelaşi sponsor nu poate depăşi 25% din durata cumulată a programelor audiovizuale care pot fi sponsorizate din cadrul fiecărui serviciu media audiovizual generalist şi de ştiri.

[Art.65 alin.(3) completat prin Legea nr.195 din 25.11.2021, în vigoare 01.01.2022]

 

Articolul 66. Publicitatea şi teleshoppingul

(1) Publicitatea şi teleshoppingul trebuie să fie clar identificabile şi separate de conţinutul editorial şi de alte părţi ale serviciului media audiovizual prin mijloace optice, acustice şi/sau spaţiale.

(2) Publicitatea şi teleshoppingul pot fi inserate în programele audiovizuale doar în cazul în care nu este afectată integritatea acestora, luîndu-se în considerare pauzele din cadrul programelor respective, durata şi natura acestora şi fără a fi afectate drepturile de autor şi drepturile conexe.

(3) Difuzarea filmelor concepute pentru televiziune (cu excepţia serialelor, foiletoanelor şi a documentarelor), a operelor cinematografice şi a programelor audiovizuale de ştiri poate fi întreruptă de publicitate şi/sau de teleshopping o singură dată la un interval de cel puţin 30 de minute. Difuzarea programelor audiovizuale pentru copii poate fi întreruptă de publicitate şi/sau de teleshopping o singură dată la un interval de cel puţin 30 de minute, cu condiţia că durata programată a programului respectiv depăşeşte 30 de minute. Nu este permisă inserarea publicităţii sau a teleshoppingului în programele audiovizuale cu caracter religios.

 

[Art.66 alin.(4) abrogat prin Legea nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

 

(5) Furnizorii publici de servicii media sunt în drept să difuzeze comunicări comerciale audiovizuale, cu excepţia celor menţionate la art.62 alin.(2) lit.c).

(6) Prevederile prezentului articol nu se aplică serviciilor media audiovizuale dedicate exclusiv publicităţii şi teleshoppingului.

(7) Distribuitorii de servicii media nu au dreptul să retransmită servicii media audiovizuale aflate în afara jurisdicţiei Republicii Moldova, care conţin publicitate şi teleshopping adresate în mod expres şi cu o oarecare regularitate publicului din Republica Moldova.

[Art.66 alin.(5) în redacţia Legii nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

[Art.66 alin.(7) în redacţia Legii nr.143 din 02.06.2022, în vigoare 22.06.2022]

[Art.66 alin.(7) modificat prin Legea nr.95 din 14.04.2022, în vigoare 20.06.2022]

Notă: Se declară neconstituţional textul „şi vor exclude publicitatea şi teleshopping-ul din serviciile media audiovizuale străine retransmise” din articolul 66 alin.(7) conform Hot.Curţii Constituţionale nr.36 din 23.11.2021, în vigoare 23.11.2021

[Art.66 alin.(7) introdus prin Legea nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

Articolul 67. Spoturile publicitare şi spoturile de teleshopping

(1) Proporţia de spoturi publicitare şi de spoturi de teleshopping într-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute ca durată cumulată.

(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică:

a) mesajelor de autopromovare;

b) mesajelor de sponsorizare;

c) plasării de produse;

d) mesajelor de interes general şi celor umanitare, difuzate cu titlu gratuit;

e) mesajelor de interes public, difuzate cu titlu gratuit;

f) publicităţii electorale, difuzată cu titlu gratuit.

(3) Spoturile publicitare şi spoturile de teleshopping sînt separate de cele prevăzute la alin.(2) prin mijloace optice, acustice şi/sau spaţiale.

(4) Spoturile izolate de publicitate sînt permise doar în cadrul transmisiunilor sportive şi, cu titlu de excepţie, în cadrul altor programe audiovizuale cu transmisiune în direct.

(5) Prevederile prezentului articol nu se aplică serviciilor media audiovizuale dedicate exclusiv publicităţii şi teleshoppingului.

 

Articolul 68. Programele de teleshopping

(1) Programul de teleshopping este separat de alte programe audiovizuale prin mijloace optice, acustice şi/sau spaţiale.

(2) Fereastra de difuzare dedicată programelor de teleshopping trebuie să aibă o durată neîntreruptă de cel puţin 15 minute, numărul maxim al ferestrelor de difuzare dedicate programelor de teleshopping fiind 8 pe zi. Durata totală a ferestrelor de difuzare dedicate programelor de teleshopping nu trebuie să depăşească 3 ore pe zi.

(3) În cadrul programelor de teleshopping nu pot fi difuzate spoturi publicitare.

(4) Prevederile alin.(1) şi (2) nu se aplică serviciilor media audiovizuale dedicate exclusiv teleshoppingului.

 

Articolul 69. Plasarea de produse

(1) Este admisă plasarea de produse în cadrul serviciilor media audiovizuale, cu excepţia programelor audiovizuale de ştiri şi a celor cu conţinut informativ-analitic de actualitate, a celor dedicate afacerilor pentru utilizatori, a celor cu caracter religios şi a programelor audiovizuale pentru copii sau a celor cu conţinut destinat în principal copiilor.

(2) Programele audiovizuale care conţin plasare de produse trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) să nu influenţeze conţinutul programelor audiovizuale şi programarea acestora într-un mod în care să afecteze responsabilitatea şi independenţa editorială a furnizorului de servicii media;

b) să nu încurajeze în mod direct cumpărarea sau închirierea produselor ori serviciilor, mai ales prin menţiuni exprese cu caracter promoţional la produsele sau serviciile respective;

c) să nu evidenţieze sau să atragă atenţie asupra mărfurilor respective într-o manieră exagerată, prin proeminenţă, accentuare sau referinţă nejustificată.

(3) Furnizorii de servicii media sînt obligaţi să difuzeze mesajul privind plasarea de produse:

a) la începutul şi la sfîrşitul programului audiovizual care conţine plasare de produse;

b) la reluarea, după întrerupere, a programului audiovizual care conţine plasare de produse.

(4) Prevederile alin.(3) nu se aplică programelor audiovizuale care nu au fost nici produse, nici comandate de către furnizorul de servicii media sau de către o persoană afiliată acestuia.

(5) Este interzisă plasarea de produse referitoare la:

a) ţigări şi alte produse pe bază de tutun, ţigări electronice;

b) produse şi/sau servicii ale persoanelor fizice şi juridice avînd ca obiect principal de activitate fabricarea ori vînzarea ţigărilor ori altor produse pe bază de tutun;

c) produse medicamentoase sau tratamente medicale, disponibile numai pe bază de prescripţie medicală;

d) jocuri de noroc, pariuri pentru competiţiile/evenimentele sportive şi alte activităţi din domeniul jocurilor de noroc.

(6) Plasarea tematică este interzisă.

[Art.69 alin.(5) completat prin Legea nr.195 din 25.11.2021, în vigoare 01.01.2022]

 

Articolul 70. Publicitatea şi teleshoppingul pentru băuturile alcoolice

(1) Furnizorii de servicii media sînt în drept să difuzeze publicitate şi teleshopping pentru băuturile alcoolice în conformitate cu prezentul cod, cu Legea nr.1227/1997 cu privire la publicitate şi cu Regulamentul privind conţinuturile audiovizuale.

(2) În serviciile media audiovizuale, publicitatea şi teleshoppingul pentru băuturile alcoolice trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a) să nu vizeze cu precădere minorii şi să nu prezinte minori consumînd astfel de băuturi;

b) să nu stabilească o corelaţie între consumul de alcool şi performanţa fizică mărită sau uşurinţa în conducerea vehiculelor;

c) să nu creeze impresia că consumul de alcool favorizează succesul social şi sexual;

d) să nu pretindă că alcoolul posedă calităţi terapeutice sau că este un stimulent, un sedativ sau un mijloc de rezolvare a conflictelor personale;

e) să nu încurajeze consumul excesiv de alcool şi să nu prezinte abstinenţa sau moderaţia într-o lumină negativă;

f) să nu scoată în evidenţă conţinutul ridicat de alcool drept atribut pozitiv al băuturilor.

 

Articolul 71. Publicitatea şi teleshoppingul pentru produsele medicamentoase şi tratamentele medicale

(1) Furnizorii de servicii media sînt în drept să difuzeze publicitate şi teleshopping pentru produsele medicamentoase şi tratamentele medicale în conformitate cu prezentul cod, cu Legea nr.1227/1997 cu privire la publicitate şi cu Regulamentul privind conţinuturile audiovizuale.

(2) Se interzice difuzarea teleshoppingului pentru produsele medicamentoase care intră sub incidenţa autorizaţiei de marketing în sensul Directivei 2001/83/CE, precum şi a teleshoppingului pentru tratamentele medicale.

 

Articolul 72. Publicitatea politică şi cea electorală

Publicitatea politică şi cea electorală se difuzează în conformitate cu prevederile Codului electoral şi ale Legii nr.1227/1997 cu privire la publicitate.

 

Capitolul X

CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI

Articolul 73. Misiunea Consiliului Audiovizualului

(1) Consiliul Audiovizualului este garant al interesului public în domeniul audiovizualului şi are misiunea de a contribui la dezvoltarea serviciilor media audiovizuale în conformitate cu principiile comunicării audiovizuale prevăzute de prezentul cod, cu normele, standardele şi cele mai bune practici internaţionale în domeniu.

(2) În sensul prezentului cod, interes public în domeniul audiovizualului reprezintă interesul pentru asigurarea unei informări pluraliste şi obiective a populaţiei, un interes superior în raport cu interesele politice, economice, comerciale, ideologice sau de altă natură.

 

Articolul 74. Statutul Consiliului Audiovizualului

(1) Consiliul Audiovizualului este autoritate publică autonomă, este independent din punct de vedere organizaţional faţă de orice altă entitate şi este responsabil de implementarea prevederilor prezentului cod.

(2) Consiliul Audiovizualului are statut de persoană juridică de drept public.

(3) Consiliul Audiovizualului este consultat cu privire la proiectele de acte normative prin care se reglementează activităţi din domeniul audiovizualului şi din domeniile conexe.

(4) Consiliul Audiovizualului este consultat în procesul de definire a poziţiei Republicii Moldova la negocierile internaţionale cu privire la domeniul audiovizualului şi, prin reprezentanţii acestuia, participă la acestea.

(5) Consiliul Audiovizualului este responsabil pentru punerea în aplicare a convenţiilor şi a tratatelor internaţionale în domeniul audiovizualului la care Republica Moldova este parte.

 

Articolul 75. Atribuţiile Consiliului Audiovizualului

(1) Consiliul Audiovizualului asigură dezvoltarea serviciilor media audiovizuale în conformitate cu principiile comunicării audiovizuale prevăzute de prezentul cod.

(2) Consiliul Audiovizualului elaborează, dezbate public, aprobă, actualizează şi pune în aplicare strategii de dezvoltare a serviciilor media audiovizuale pe termen mediu şi lung.

(3) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Audiovizualului elaborează, aprobă şi supraveghează punerea în aplicare:

a) a reglementărilor privind condiţiile, criteriile şi procedura de acordare, de prelungire, de modificare, de suspendare şi de revocare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisiune;

b) a reglementărilor privind conţinuturile serviciilor media audiovizuale liniare şi neliniare, precum şi privind serviciile de platformă de partajare a materialelor video;

c) a reglementărilor privind comunicările comerciale audiovizuale;

d) a reglementărilor privind regimul juridic al proprietăţii;

 

[Lit.e) abrogată prin Legea nr.158 din 04.11.2021, în vigoare 05.11.2021]

 

f) a reglementărilor privind asigurarea accesului la servicii media audiovizuale, privind informarea corectă, dreptul la replică, protecţia minorilor şi a persoanelor cu dizabilităţi, egalitatea de gen;

g) a reglementărilor privind protejarea spaţiului audiovizual naţional;

h) a metodologiilor de monitorizare a conţinuturilor serviciilor media audiovizuale liniare şi neliniare, precum şi ale serviciilor de platformă de partajare a materialelor video;

i) a metodologiilor de monitorizare a pluralismului audiovizual şi a respectării normelor privind remedierea situaţiilor referitoare la situaţia dominantă în formarea opiniei publice;

j) a altor acte normative care asigură implementarea prevederilor prezentului cod;

k) a normelor şi procedurilor interne prevăzute la art.80 alin.(1);

l) a reglementărilor privind implementarea măsurilor necesare în condiţiile Legii nr.212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război.

(4) Consiliul Audiovizualului:

a) exercită controlul asupra modului în care furnizorii şi distribuitorii de servicii media îşi îndeplinesc obligaţiile asumate, conform prezentului cod. Controlul asupra conţinuturilor serviciilor media audiovizuale şi ale programelor audiovizuale este exercitat numai după furnizarea acestora, în conformitate cu art.7 alin.(5);

a1) supraveghează spaţiul audiovizual naţional şi, în cazul constatării dezinformării în cadrul serviciilor media audiovizuale liniare şi neliniare sau în cadrul serviciilor media audiovizuale retransmise, dispune monitorizarea repetată a acestora în decurs de 7 zile;

b) elaborează şi aprobă lista evenimentelor de importanţă majoră;

c) examinează şi soluţionează petiţiile şi sesizările privind activitatea furnizorilor de servicii media, furnizorilor serviciilor de platformă de partajare a materialelor video şi a distribuitorilor de servicii media, inclusiv cu privire la dreptul de autor şi la drepturile conexe;

d) elaborează şi actualizează lista serviciilor media audiovizuale libere la retransmisiune şi a celor „must carry” şi o publică pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului;

e) cooperează cu instituţii similare din alte state în vederea preluării şi implementării celor mai bune practici şi standarde internaţionale în domeniul audiovizualului;

f) cooperează cu alte autorităţi publice şi instituţii competente din Republica Moldova în vederea aplicării legislaţiei în domeniul audiovizualului;

g) exercită atribuţii prevăzute de Codul electoral şi de alte acte normative;

h) solicită furnizorilor de servicii media, furnizorilor serviciilor de platformă de partajare a materialelor video şi distribuitorilor de servicii media informaţiile privind activitatea acestora, indicînd temeiul legal, scopul solicitării şi termenul prezentării informaţiei respective;

i) iniţiază şi organizează activităţi de cercetare în domeniul audiovizualului, studii de piaţă, sondaje, studii de audienţă şi alte studii în vederea aplicării prevederilor legale din domeniu şi, în acest scop, este în drept să contracteze instituţii specializate în condiţiile Legii nr.131/2015 cu privire la achiziţiile publice;

j) ţine şi actualizează registrul furnizorilor de servicii media, al furnizorilor serviciilor de platformă de partajare a materialelor video şi al distribuitorilor de servicii media;

k) recepţionează rapoartele anuale de activitate ale furnizorilor de servicii media, le verifică şi decide asupra aprobării sau respingerii acestora;

l) publică pe pagina sa web oficială rapoartele anuale ale furnizorilor de servicii media.

(5) Consiliul Audiovizualului asigură transparenţa:

a) politicii editoriale, proprietăţii şi finanţării furnizorilor de servicii media aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova, prin publicarea pe pagina sa web oficială a rapoartelor anuale de activitate ale furnizorilor de servicii media, precum şi a propriilor rapoarte şi a oricărei informaţii actualizate referitoare la regimul juridic al proprietăţii furnizorilor de servicii media;

b) tarifelor şi a condiţiilor privind utilizarea serviciilor media audiovizuale;

c) activităţii proprii.

(6) În vederea exercitării atribuţiilor, Consiliul Audiovizualului emite acte normative, precum şi reguli de conduită profesională cu caracter de recomandare.

(7) Consiliul Audiovizualului aplică sancţiuni în conformitate cu prezentul cod.

(8) Consiliul Audiovizualului exercită alte atribuţii în conformitate cu prezentul cod.

[Art.75 alin.(3),(4),(5) modificate prin Legea nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

[Art.75 alin.(3),(4) completate prin Legea nr.143 din 02.06.2022, în vigoare 22.06.2022]

 

Articolul 76. Componenţa Consiliului Audiovizualului

(1) Consiliul Audiovizualului este constituit din 7 membri, care trebuie să fie integri şi să deţină experienţă profesională în domeniul audiovizualului, al comunicării şi jurnalismului, al cinematografiei, al culturii, al ştiinţei şi cercetării, al dreptului, al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, al publicităţii, precum şi al activităţii academice. La constituirea Consiliului Audiovizualului se va urmări respectarea principiului egalităţii de gen.

(2) Poate candida la funcţia de membru al Consiliului Audiovizualului persoana care întruneşte cumulativ următoarele cerinţe:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) deţine diplomă de licenţă sau echivalentă cu aceasta şi are experienţă de cel puţin 5 ani în unul dintre domeniile prevăzute la alin.(1);

c) cunoaşte prevederile legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene, precum şi bunele practici internaţionale în domeniul audiovizualului şi în domeniile conexe;

d) cunoaşte limba română şi cel puţin o limbă de circulaţie internaţională;

e) nu are calitatea de membru de partid şi/sau de afiliat politic;

f) nu deţine, în mod direct sau indirect, interese, inclusiv financiare, în cadrul furnizorilor de servicii media, distribuitorilor de servicii media, întreprinderilor de comunicaţii electronice sau al întreprinderilor din domeniul publicităţii;

g) are o reputaţie profesională ireproşabilă, confirmată prin cel puţin două scrisori de recomandare;

h) nu este privată de dreptul de a ocupa o funcţie publică prin hotărâre judecătorească definitivă;

i) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

(3) Consiliul Audiovizualului este format din:

a) 3 membri propuşi de fracţiunile parlamentare, cu respectarea reprezentării proporţionale a majorităţii şi a opoziţiei parlamentare;

b) un membru propus de Preşedintele Republicii Moldova;

c) un membru propus de Guvern;

d) 2 membri propuşi de organizaţii ale societăţii civile, reprezentative pentru domeniul serviciilor media audiovizuale.

(4) Candidaţii la funcţia de membru al Consiliului Audiovizualului sunt selectaţi de comisia parlamentară de profil. Cu 60 de zile înainte de expirarea mandatului de membru al Consiliului Audiovizualului, preşedintele comisiei parlamentare de profil:

a) solicită entităţilor menţionate la alin.(3) lit.a)–c) să propună câte un candidat pentru fiecare funcţie vacantă de membru al Consiliului Audiovizualului;

b) anunţă despre funcţiile vacante de membru al Consiliului Audiovizualului din partea organizaţiilor societăţii civile, făcând publice pe pagina web oficială a Parlamentului şi pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului cerinţele faţă de candidaţi şi data-limită pentru depunerea dosarelor.

(5) Comisia parlamentară de profil audiază şi aprobă sau respinge candidaţii la funcţia de membru al Consiliului Audiovizualului prin hotărâre motivată. După selectarea candidaţilor, comisia parlamentară de profil prezintă în şedinţa în plen a Parlamentului un raport, iar Comisia parlamentară juridică, pentru numiri şi imunităţi – un coraport privind întrunirea cerinţelor prevăzute de prezentul articol.

(6) În cazul în care un candidat la funcţia de membru al Consiliului Audiovizualului nu întruneşte numărul necesar de voturi, în termen de 10 zile lucrătoare se repetă procedura de selectare pentru funcţia rămasă vacantă, în condiţiile prezentului articol.

(7) Membrii Consiliului Audiovizualului sunt desemnaţi prin hotărâre a Parlamentului, pentru un singur mandat de 6 ani.

(8) În caz de vacanţă a funcţiei înainte de termen, un nou membru al Consiliului Audiovizualului este desemnat pe durata restantă a mandatului, la propunerea aceleiaşi entităţi.

[Art.76 în redacţia Legii nr.158 din 04.11.2021, în vigoare 05.11.2021]

 

Articolul 77. Membrii Consiliului Audiovizualului

(1) Membrii Consiliului Audiovizualului nu reprezintă entitatea care i-a desemnat şi îşi onorează atribuţiile în conformitate cu legea, fiind liberi de influenţa oricăror alte entităţi publice sau private.

(2) Pe durata mandatului, membrii Consiliului Audiovizualului sînt inamovibili.

(3) Programul de muncă al membrilor Consiliului Audiovizualului are o durată normală a timpului de muncă.

(4) Vacanţa funcţiei de membru al Consiliului Audiovizualului survine de drept în cazul:

a) expirării mandatului;

b) demisiei;

c) condamnării prin hotărîre judecătorească definitivă;

d) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;

e) imposibilităţii exercitării funcţiei pentru o perioadă mai mare de 4 luni, în mod neîntrerupt, stabilită prin acte doveditoare;

f) absenţei nemotivate de la cel puţin 7 şedinţe consecutive;

g) incompatibilităţii cu funcţia de membru al Consiliului Audiovizualului, în conformitate cu prevederile art.78;

h) instituirii unei măsuri de ocrotire judiciară prin hotărîre judecătorească definitivă;

i) decesului;

j) constatării executării necorespunzătoare sau a neexecutării atribuţiilor sale;

k) constatării, în rezultatul controlului parlamentar efectuat în condiţiile legii, a unei activităţi defectuoase.

(41) La stabilirea temeiului de vacanţă a funcţiei pe motivul executării necorespunzătoare sau al neexecutării atribuţiilor de serviciu ori pe motivul aprecierii activităţii autorităţii ca fiind defectuoasă, comisia parlamentară de profil va analiza, în mod obiectiv şi transparent, managementul instituţional, deciziile adoptate de autoritate, rapoartele de activitate ale autorităţii, rapoartele de audit, plângerile, reclamaţiile, petiţiile, obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă pentru persoana evaluată, alte date şi informaţii relevante acumulate şi prezentate comisiei. În baza analizei efectuate, comisia parlamentară de profil întocmeşte un raport prin care apreciază competenţele manageriale şi competenţele profesionale ale membrului Consiliului Audiovizualului, modul în care acesta îşi realizează atribuţiile de serviciu ori, după caz, apreciază eficienţa activităţii autorităţii. În procesul examinării temeiurilor de revocare din funcţie, comisia parlamentară de profil poate audia membrii Consiliului Audiovizualului şi orice angajat al instituţiei în care aceştia activează, de asemenea poate solicita şi primi orice informaţie relevantă de la persoane fizice sau juridice. În cazul în care comisia parlamentară de profil constată existenţa temeiurilor de revocare din funcţie prevăzute la alin.(4) lit.j) şi k), aceasta întocmeşte un raport motivat, în care se indică faptele, împrejurările şi circumstanţele ce servesc drept temei pentru revocarea din funcţie, şi îl remite plenului Parlamentului.

(42) În baza raportului comisiei parlamentare de profil, Parlamentul, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, poate revoca din funcţie membrii Consiliului Audiovizualului. Hotărârea Parlamentului de revocare din funcţie a membrului Consiliului Audiovizualului poate fi contestată în instanţa de judecată în condiţiile şi termenele prevăzute de Codul administrativ.

(5) În cazul vacanţei funcţiei, preşedintele Consiliului Audiovizualului prezintă o notificare Comisiei parlamentare de profil în termen de 5 zile lucrătoare de la data survenirii vacanţei funcţiei.

(6) În cazul prevăzut la alin.(4) lit.a), membrul Consiliului Audiovizualului continuă să-şi exercite funcţia pînă la desemnarea altei persoane pentru funcţia respectivă, dar nu mai mult de 6 luni. În cazurile prevăzute la alin.(4) lit.b)–i), funcţia de membru al Consiliului Audiovizualului rămîne vacantă de la data emiterii ordinului de către preşedintele Consiliului Audiovizualului.

(7) Membrii Consiliului Audiovizualului exercită funcţii de demnitate publică.

(8) Pe durata exercitării funcţiei, membrii Consiliului Audiovizualului nu pot face declaraţii sau întreprinde acţiuni susceptibile să dăuneze independenţei funcţiei acestora şi nu pot profita de funcţia pe care o deţin în scopul obţinerii avantajelor politice, economice sau de altă natură.

[Art.77 alin.(4) modificat prin Legea nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

[Art.77 alin.(4) completat, alin.(41),(42) introduse prin Legea nr.121 din 30.09.2021, în vigoare 08.10.2021]

 

Articolul 78. Incompatibilităţile funcţiei de membru al Consiliului Audiovizualului

(1) Funcţia de membru al Consiliului Audiovizualului este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică sau privată, cu excepţia celor didactice şi ştiinţifice, dacă nu prezintă conflicte de interese.

(2) Pe durata mandatului, membrii Consiliului Audiovizualului nu pot fi membri ai partidelor politice sau ai altor organizaţii social-politice.

(3) Membrii Consiliului Audiovizualului, precum şi persoanele apropiate ai acestora, în sensul Legii nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, nu au dreptul să deţină, direct sau indirect, acţiuni ori părţi sociale în societăţi comerciale cu activităţi în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului Audiovizualului.

(4) Membrii Consiliului Audiovizualului, precum şi persoanele apropiate ai acestora nu pot fi membri în consiliile de administraţie ori în organele de conducere ale furnizorilor de servicii media şi ale distribuitorilor de servicii media şi nici nu pot să exercite funcţii ori să deţină acţiuni ori părţi sociale ale unei persoane juridice, deţinătoare a unei licenţe de emisie sau a unei autorizaţii de retransmisiune.

(5) În scopul aplicării prevederilor alin.(3) şi (4), membrii Consiliului Audiovizualului depun în şedinţă publică o declaraţie de conformitate pe propria răspundere.

(6) Membrul Consiliului Audiovizualului care, în momentul desemnării, se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin.(1)–(4) dispune de un termen de 30 de zile pentru a înlătura situaţia de incompatibilitate, perioadă în care nu deţine drept de vot în cadrul Consiliului Audiovizualului.

 

Articolul 79. Conducerea Consiliului Audiovizualului

(1) Consiliul Audiovizualului este condus de un preşedinte şi de un vicepreşedinte aleşi prin vot secret de cel puţin 5 membri ai Consiliului.

(2) Şedinţa Consiliului Audiovizualului în care este ales preşedintele este prezidată de cel mai în vîrstă membru al Consiliului.

(3) Preşedintele Consiliului Audiovizualului este responsabil de activitatea Consiliului Audiovizualului în exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezentul cod.

(4) Preşedintele Consiliului Audiovizualului:

a) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Audiovizualului;

b) semnează deciziile şi alte acte emise de către Consiliul Audiovizualului;

c) asigură gestionarea alocaţiilor bugetare şi administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări;

d) numeşte şi eliberează din funcţie personalul aparatului Consiliului Audiovizualului;

e) emite ordine privind activitatea aparatului Consiliului Audiovizualului;

f) prezintă Parlamentului raportul anual de activitate al Consiliului Audiovizualului;

g) reprezintă Consiliul Audiovizualului în relaţiile cu autorităţile publice, cu persoanele juridice, precum şi în relaţiile internaţionale;

h) reprezintă Republica Moldova în organizaţii internaţionale pe aspecte ce ţin de serviciile media audiovizuale.

(5) În absenţa preşedintelui Consiliului Audiovizualului, precum şi în cazul survenirii de drept a vacanţei funcţiei şi pînă la alegerea unui nou preşedinte, atribuţiile preşedintelui sînt exercitate de vicepreşedinte.

(6) Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Audiovizualului pot fi demişi, prin vot secret, la propunerea a 3 membri şi cu votul a cel puţin 5 membri ai Consiliului Audiovizualului.

[Art.79 alin.(1),(6) modificate prin Legea nr.158 din 04.11.2021, în vigoare 05.11.2021]

 

Articolul 80. Organizarea şi funcţionarea Consiliului Audiovizualului

(1) Consiliul Audiovizualului activează în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare.

(2) În vederea exercitării atribuţiilor, Consiliul Audiovizualului instituie o structură funcţională proprie, precum şi poate institui structuri funcţionale teritoriale.

(3) Şedinţele Consiliului Audiovizualului sînt deliberative cu prezenţa a cel puţin 5 membri. Consiliul Audiovizualului adoptă decizii cu votul a cel puţin 4 membri, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Toate deciziile Consiliului Audiovizualului sînt motivate.

(4) Şedinţele Consiliului Audiovizualului sînt publice. Votul exprimat de fiecare membru al Consiliului Audiovizualului este întotdeauna însoţit de argumentare. Membrii Consiliului Audiovizualului îşi pot exprima votul pro sau contra, deschis sau secret, fără a fi admisă abţinerea de la vot.

(5) Dezbaterile din cadrul şedinţelor Consiliului Audiovizualului şi rezultatele votării se consemnează în procese-verbale, semnate de către preşedintele Consiliului Audiovizualului. Deciziile împreună cu procesele-verbale se publică pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziilor respective.

(6) În perioada electorală, deciziile adoptate de Consiliul Audiovizualului cu privire la examinarea contestaţiilor sunt publicate pe pagina web oficială a consiliului în termen de cel mult 24 de ore de la adoptare.

(7) Deciziile cu caracter normativ emise de Consiliul Audiovizualului intră în vigoare la data publicării acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Celelalte decizii ale Consiliului Audiovizualului sînt obligatorii de la data indicată în decizie.

(8) Consiliul Audiovizualului publică deciziile pe pagina web oficială a acestuia şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

[Art.80 alin.(6) în redacţia Legii nr.143 din 02.06.2022, în vigoare 22.06.2022]

[Art.80 alin.(3) modificat prin Legea nr.158 din 04.11.2021, în vigoare 05.11.2021]

 

Articolul 81. Finanţarea Consiliului Audiovizualului

(1) Finanţarea Consiliului Audiovizualului se efectuează din bugetul de stat, în limitele alocaţiilor aprobate prin legea bugetară anuală, precum şi din venituri colectate.

 

[Art.81 alin.(2) abrogat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

 

(3) Veniturile colectate ale Consiliului Audiovizualului provin din donaţii, sponsorizări şi alte surse legale. Nu pot constitui sursă de completare a bugetului Consiliului Audiovizualului veniturile provenite de la persoane fizice sau juridice care au interes în domeniul audiovizualului.

(4) Consiliul Audiovizualului aprobă raportul anual cu privire la activitatea financiară a acestuia, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web oficială a consiliului.

(5) Activitatea financiară a Consiliului Audiovizualului este verificată de către Curtea de Conturi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

[Art.81 alin.(1) în redacţie nouă, alin.(3) modificat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

 

Articolul 82. Remunerarea membrilor Consiliului Audiovizualului

(1) Membrii Consiliului Audiovizualului sunt remuneraţi în conformitate cu prevederile cadrului normativ aferent.

(2) Pentru perioada electorală, indiferent de tipul scrutinului, membrilor Consiliului Audiovizualului li se stabileşte o indemnizaţie în mărime de 30% din salariul de bază.

[Art.82 în redacţia Legii nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

[Art.82 în redacţia Legii nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

Articolul 83. Activitatea de supraveghere şi control

(1) Supravegherea respectării prevederilor prezentului cod şi sancţionarea încălcărilor, precum şi controlul îndeplinirii obligaţiilor şi a deciziilor adoptate în temeiul şi pentru aplicarea prezentului cod revin Consiliului Audiovizualului.

(2) În activitatea de supraveghere şi control, Consiliul Audiovizualului solicită informaţiile şi actele necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului cod. Solicitantul indică temeiul legal, scopul solicitării şi termenul prezentării informaţiei.

(3) Consiliul Audiovizualului exercită controlul:

a) din oficiu;

b) la sesizarea unei autorităţi publice;

c) ca urmare a petiţiei depuse de către o persoană fizică sau juridică.

(4) În cazurile prevăzute la alin.(3) lit.b) şi c), Consiliul Audiovizualului, în termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii sesizării ori petiţiei, efectuează un control privind circumstanţele de fapt. Termenul respectiv poate fi prelungit prin decizia Consiliului Audiovizualului cu cel mult 15 zile lucrătoare. În cel mult 5 zile lucrătoare după efectuarea controlului privind circumstanţele de fapt, Consiliul Audiovizualului examinează sesizarea sau petiţia în şedinţă publică, anunţă rezultatele controlului, audiază subiecţii interesaţi şi decide respingerea sau acceptarea sesizării ori petiţiei şi, după caz, aplicarea unei sancţiuni, în condiţiile prevăzute de prezentul cod.

(41) În perioada electorală, examinarea sesizărilor/petiţiilor sau controlul din oficiu vizând acţiuni de dezinformare se efectuează de către Consiliul Audiovizualului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii sesizării/petiţiei sau de la data iniţierii controlului din oficiu.

(5) Rezultatele controlului efectuat în condiţiile alin.(3) lit.a) se examinează în şedinţă publică, cu audierea subiecţilor interesaţi.

(6) În sensul prezentului articol, se consideră subiecţi interesaţi reprezentanţii autorităţii publice care a depus sesizarea, persoană fizică sau juridică care a depus petiţia ori reprezentanţii acestora împuterniciţi prin procură, reprezentanţii organizaţiei societăţii civile care a depus sesizarea, precum şi reprezentanţii furnizorului de servicii media, furnizorului serviciilor de platformă de partajare a materialelor video şi distribuitorului de servicii media.

(7) Cu excepţia perioadei electorale, cu 5 zile calendaristice înainte de desfăşurarea şedinţei publice în cadrul căreia va fi examinată sesizarea sau petiţia, Consiliul Audiovizualului informează subiecţii interesaţi despre data, ora şi locul desfăşurării acesteia.

(8) Consiliul Audiovizualului examinează sesizarea sau petiţia în lipsa subiecţilor interesaţi dacă a fost respectată procedura informării prealabile a acestora.

(9) Deciziile adoptate de către Consiliul Audiovizualului, în condiţiile alin.(3), sînt constituite din partea descriptivă, motivarea şi dispozitivul.

(10) Partea descriptivă se referă la temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora a fost efectuat controlul, precum şi la pretenţiile şi argumentele în apărare, invocate de subiecţii interesaţi, rezultatele controlului efectuat de către Consiliul Audiovizualului, alte circumstanţe importante.

(11) În motivare se indică încălcările depistate în urma efectuării controlului sau lipsa acestora, argumentele şi probele pe care se întemeiază concluziile privind rezultatele controlului, precum şi prevederile legale de care s-a condus Consiliul Audiovizualului.

(12) Dispozitivul deciziei cuprinde concluzia Consiliului Audiovizualului privind admiterea sau respingerea integrală ori parţială a sesizării sau a petiţiei, sancţiunea aplicată, măsurile ce obligă subiecţii interesaţi la o acţiune sau inacţiune, calea şi termenul de atac al deciziei, termenul de executare şi măsurile necesare pentru asigurarea executării deciziei.

(13) Consiliul Audiovizualului contribuie plenar la soluţionarea sesizărilor şi a petiţiilor pe cale amiabilă.

(14) În cazul în care la efectuarea controlului sînt depistate elemente constitutive ale unei infracţiunii sau este constatată competenţa altei autorităţi, Consiliul Audiovizualului remite materialele relevante autorităţii competente.

(15) Consiliul Audiovizualului efectuează anual, din oficiu, un control al modului de executare a prevederilor legale în vigoare de către furnizorii de servicii media, furnizorii serviciilor de platformă de partajare a materialelor video şi distribuitorii de servicii media. Rezultatele controlului sînt reflectate în raportul anual de activitate al Consiliului Audiovizualului.

[Art.83 alin.(41) introdus, alin.(7) modificat prin Legea nr.143 din 02.06.2022, în vigoare 22.06.2022]

 

Articolul 84. Sancţiuni

(1) Furnizorii de servicii media, furnizorii de servicii de platformă de partajare a materialelor video şi distribuitorii de servicii media poartă răspundere pentru încălcarea legislaţiei în domeniul audiovizualului în conformitate cu prezentul articol şi cu legislaţia în vigoare.

(2) Pentru încălcarea prevederilor prezentului cod, Consiliul Audiovizualului aplică sancţiuni stabilite individual, în funcţie de gravitatea încălcării, de efectele acesteia, precum şi de frecvenţa încălcărilor comise în ultimele 12 luni.

(3) Se sancţionează cu avertizare publică furnizorii de servicii media care au comis prima încălcare a prevederilor stipulate la:

a) art.5 alin.(2), art.6 alin.(4)–(6), art.13–15, art.16 alin.(3), art.19 alin.(2)–(6), art.20 alin.(5), (10) şi (11) şi art.22 din prezentul cod;

b) art.90 alin.(5) şi (14) din Codul electoral.

(4) Se sancţionează cu avertizare publică distribuitorii de servicii media care au comis prima încălcare a prevederilor art.55 alin.(2)–(10), cu excepţia art.55 alin.(3) lit.c).

(5) Se sancţionează cu amendă de la 5000 de lei la 10000 de lei furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii media care au comis următoarele încălcări:

a) refuzul de a se supune controlului în conformitate cu prevederile art.75 alin.(4) lit.a), refuzul de a permite accesul în spaţiile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, refuzul de a crea condiţii de vizionare a ofertei de servicii media audiovizuale retransmise sau de a pune la dispoziţia reprezentanţilor împuterniciţi documentele solicitate şi înregistrările programelor audiovizuale difuzate;

b) nerespectarea ofertei de servicii media audiovizuale retransmise de către distribuitorul de servicii media;

c) omiterea prezentării, până la data de 31 martie a anului următor celui de gestiune, a rapoartelor de activitate anuale sau respingerea acestora de către Consiliul Audiovizualului, precum şi omiterea prezentării contractelor de retransmisiune a serviciilor media audiovizuale;

d) utilizarea ilegală a semnalelor şi/sau a siglei unui alt furnizor de servicii media;

e) nerespectarea prevederilor privind comunicarea motivelor şi a obiectului sancţiunii, prevăzute la alin.(11)–(13) ale prezentului articol;

f) transmisiunea/retransmisiunea serviciilor media audiovizuale cu încălcarea prevederilor licenţei de emisie sau ale autorizaţiei de retransmisiune;

g) nerespectarea concepţiei generale a serviciului media audiovizual, aprobată de către Consiliul Audiovizualului;

h) nerespectarea prevederilor art.23 şi omiterea prezentării, la solicitarea Consiliului Audiovizualului, a contractelor încheiate cu deţinătorii dreptului de autor şi a drepturilor conexe;

i) nerespectarea prevederilor art.24 alin.(2) şi (3) şi refuzul de a pune la dispoziţia Consiliului Audiovizualului înregistrările serviciului media audiovizual;

j) nerespectarea prevederilor privind condiţiile de furnizare a comunicărilor comerciale audiovizuale prevăzute la art.63 alin.(2)–(4), art.64, 65, art.66 alin.(1)–(5), art.67 alin.(1), (3) şi (4), art.68 alin.(1)–(3), art.69, art.70 şi 71, amenda fiind aplicată pentru fiecare caz de încălcare constatat;

k) comiterea repetată a încălcărilor prevăzute la alin.(3) şi (4) din prezentul articol;

l) nerespectarea prevederilor art.63 alin.(6);

m) omiterea publicării pe propriile pagini web a rapoartelor de activitate pentru anul precedent în decurs de 30 de zile din momentul aprobării acestor rapoarte de Consiliul Audiovizualului;

n) nerespectarea prevederilor art.89 alin.(2) şi (3) şi ale art.90 alin.(1) şi (4) din Codul electoral.

(6) Se sancţionează cu amendă de la 10000 de lei la 15000 de lei furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii media care au comis următoarele încălcări:

a) nerespectarea deciziilor Consiliului Audiovizualului privind protecţia minorilor;

b) utilizarea tehnicii mesajelor subliminale în cadrul spoturilor de publicitate sau de teleshopping;

c) nerespectarea obligaţiei de a asigura transparenţa politicii editoriale şi a proprietăţii furnizorilor de servicii media, prevăzută la art.21, precum şi a regimului juridic al proprietăţii, prevăzut la art.28 alin.(2)–(13) şi art.29 alin.(7);

d) comiterea repetată a încălcărilor prevăzute la alin.(5) din prezentul articol, cu excepţia art.19 alin.(2);

e) nerespectarea prevederilor art.89 alin.(4) şi (5) şi ale art.90 alin.(2), (6)–(9) şi (12) din Codul electoral;

f) nerespectarea prevederilor art.4 alin.(3), (4) şi (6)–(9).

(7) Se sancţionează cu amendă de la 15000 de lei la 20000 de lei furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii media care au comis următoarele încălcări:

a) transmisiunea/retransmisiunea serviciilor media audiovizuale fără licenţă de emisie sau autorizaţie de retransmisiune;

b) transmisiunea/retransmisiunea serviciilor media audiovizuale în afara zonei de acoperire specificate în licenţa de emisie sau în autorizaţia de retransmisiune;

c) retransmisiunea serviciilor media audiovizuale cu încălcarea prevederilor art.53–55;

d) difuzarea unor opere cinematografice în afara perioadelor prevăzute în contractele încheiate cu deţinătorii dreptului de autor şi ai drepturilor conexe sau fără a obţine o licenţă valabilă prin care se acordă dreptul de a le difuza;

e) întreruperea nemotivată a activităţii furnizorului de servicii media sau a distribuitorului de servicii media pentru o perioadă mai mare de 10 zile ori pentru mai mult de 30 de zile intermitente pe parcursul unui an calendaristic;

f) comiterea repetată a încălcărilor prevăzute la alin.(6) din prezentul articol;

g) nerespectarea prevederilor art.90 alin.(3) şi (13) din Codul electoral.

(8) Se sancţionează cu amendă de la 25000 de lei la 30000 de lei furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii media care au comis în mod repetat, în decurs de 12 luni, încălcările prevăzute la alin.(7).

(81) Se sancţionează cu suspendarea dreptului de a difuza comunicări comerciale audiovizuale, pe o perioadă de până la 3 luni, furnizorii de servicii media care au încălcat în mod repetat, în decurs de 12 luni, prevederile art.4 alin.(3), (4) şi (6)–(9). Suspendarea dreptului de a difuza comunicări comerciale audiovizuale se aplică după ce au fost aplicate gradual sancţiunile prevăzute la alin.(6)–(8) din prezentul articol.

(9) Se sancţionează cu amendă de la 40000 de lei la 70000 de lei furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii media care au încălcat prevederile art.11 alin.(2) şi ale art.17. Pentru încălcarea repetată a prevederilor respective, amenda constituie de la 70000 de lei la 100000 de lei. Retragerea licenţei de emisie pentru încălcarea prevederilor art.11 alin.(2) şi ale art.17 se aplică după ce au fost aplicate gradual sancţiunile prevăzute de prezentul alineat.

(91) Se sancţionează cu suspendarea licenţei de emisie, pe o perioadă de până la 60 de zile, furnizorul de servicii media care a încălcat decizia Consiliului Audiovizualului privind suspendarea dreptului de a difuza comunicări comerciale audiovizuale prevăzută la alin.(81).

(92) Se sancţionează cu amendă de la 25000 de lei la 30000 de lei distribuitorii de servicii media care au încălcat prevederile art.55, alin.(3) lit.c), art.63 alin.(7) şi ale art.66 alin.(7).

(93) Se sancţionează cu amendă de la 40000 de lei la 70000 de lei distribuitorii de servicii media care au încălcat în mod repetat prevederile art.55 alin.(3) lit.c), art.63 alin.(7) şi ale art.66 alin.(7).

(10) Se sancţionează cu suspendarea licenţei de emisie sau a autorizaţiei de retransmisiune furnizorul de servicii media sau, respectiv, distribuitorul de servicii media care a comis în mod repetat, în decurs de 12 luni, încălcările prevăzute la alin.(8). Suspendarea licenţei de emisie sau a autorizaţiei de retransmisiune se aplică după ce au fost aplicate gradual sancţiunile prevăzute la alin.(4)–(81).

(101) Se sancţionează cu amendă de la 40000 de lei la 70000 de lei furnizorii de servicii media care au difuzat conţinuturi calificate drept dezinformare.

(102) Se sancţionează cu amendă de la 70000 de lei la 100000 de lei furnizorii de servicii media care, după ce au fost sancţionaţi conform alin.(101) din prezentul articol, au difuzat în mod repetat conţinuturi calificate drept dezinformare.

(103) Se sancţionează cu suspendarea licenţei de emisie, pe o perioadă de cel mult 7 zile, furnizorii de servicii media care, după ce au fost sancţionaţi conform alin.(102) din prezentul articol, au difuzat în mod repetat conţinuturi calificate drept dezinformare.

(104) Suspendarea dreptului de a difuza comunicări comerciale audiovizuale pe o perioadă de cel mult 7 zile poate fi aplicată ca sancţiune complementară pentru încălcarea prevederilor art.4 alin.(3)–(9) şi ale art.13 alin.(1) lit.b) şi alin.(4) şi (6).

(11) Furnizorul de servicii media sau distribuitorul de servicii media căruia i s-a aplicat una dintre sancţiunile prevăzute de prezentul articol are obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii în modul indicat de Consiliul Audiovizualului în decizia privind aplicarea sancţiunii.

(12) Textul sancţiunii se difuzează în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancţiunii, sonor şi/sau vizual, de cel puţin 3 ori, în orele de maximă audienţă, din care o dată în principalul program audiovizual de ştiri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste şi/sau de ştiri, în conformitate cu decizia respectivă a Consiliului Audiovizualului.

(13) Distribuitorul de servicii media sancţionat se obligă să difuzeze textul sancţiunii periodic timp de 24 de ore, în conformitate cu decizia Consiliului Audiovizualului cu privire la aplicarea sancţiunii.

(14) Licenţa de emisie este retrasă în condiţiile art.27, iar autorizaţia de retransmisiune – în condiţiile art.54 alin.(7).

(15) Decizia Consiliului Audiovizualului privind aplicarea sancţiunii este motivată, devenind executorie de la data publicării. Deciziile Consiliului Audiovizualului privind aplicarea sancţiunii pot fi atacate în instanţa de judecată de către furnizorul de servicii media sancţionat sau de către distribuitorul de servicii media sancţionat, fără a fi necesară depunerea unei cereri prealabile.

(16) În vederea protejării spaţiului audiovizual naţional, instanţa de judecată va examina litigiile care reies din încălcarea prevederilor art.4, art.11 alin.(2) şi ale art.17 în termen de 30 de zile. Apelul sau recursul este depus în termen de 3 zile de la data pronunţării hotărîrii şi se examinează în termen de 10 zile.

(17) În cazul în care în decurs de 12 luni de la data ultimei sancţionări furnizorul de servicii media sau distribuitorul de servicii media nu comite alte încălcări ale prevederilor prezentului cod, sancţiunile anterioare sînt considerate nule.

(18) Serviciile media audiovizuale retransmise de către distribuitorii de servicii media pentru care aceştia au fost sancţionaţi conform alin.(92) şi (93) sunt interzise spre retransmisie pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de cel puţin 1 an.

[Art.84 alin.(3),(5),(6),(7) modificate prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.84 alin.(5),(6) modificate prin Legea nr.303 din 03.11.2022, în vigoare 18.11.2022]

[Art.84 alin.(3),(4),(6),(10),(15),(16) modificate, alin.(81),(91)-(93),(101)-(104),(18) introduse prin Legea nr.143 din 02.06.2022, în vigoare 22.06.2022]

 

Articolul 85. Cooperarea cu alte autorităţi publice

(1) În vederea exercitării atribuţiilor, Consiliul Audiovizualului cooperează cu autorităţile publice din Republica Moldova.

(2) Procedura şi condiţiile de cooperare cu autorităţile publice sînt stabilite prin acorduri de cooperare, care sînt publicate pe paginile web oficiale ale părţilor contractante.

(3) Consiliul Audiovizualului cooperează cu Consiliul Concurenţei în scopul asigurării unei concurenţe loiale pe piaţa serviciilor media audiovizuale, al prevenirii şi excluderii situaţiilor dominante în formarea opiniei publice prin intermediul furnizorilor de servicii media.

(4) Consiliul Audiovizualului cooperează cu autoritatea de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informaţiei în scopul asigurării funcţionalităţii principiului de „ghişeu unic” la eliberarea licenţelor de emisie.

(5) Consiliul Audiovizualului cooperează cu autoritatea responsabilă de domeniul medicamentelor în scopul aplicării legislaţiei cu privire la comunicările audiovizuale comerciale pentru produsele medicamentoase şi tratamentele medicale.

(6) Consiliul Audiovizualului cooperează cu autoritatea pentru protecţia obiectelor de proprietate intelectuală, precum şi cu organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale în scopul asigurării protecţiei dreptului de autor şi a drepturilor conexe în domeniul audiovizualului.

(7) Cooperarea Consiliului Audiovizualului poate fi extinsă şi pentru alte domenii decît cele prevăzute în prezentul articol, conform competenţei atribuite prin lege autorităţilor respective.

(8) Consiliul Audiovizualului, în raportul anual de activitate, reflectă rezultatele cooperării cu alte autorităţi publice.

 

Articolul 86. Cooperarea cu societatea civilă

(1) Pentru exercitarea atribuţiilor, Consiliul Audiovizualului cooperează cu organizaţiile reprezentative de profil ale societăţii civile în scopul:

a) elaborării documentelor ce vizează domeniul audiovizualului;

b) monitorizării serviciilor media audiovizuale;

c) elaborării analizelor, expertizelor şi recomandărilor relevante domeniului audiovizualului;

d) consultării asupra aspectelor importante ale domeniului audiovizualului;

e) asigurării altor necesităţi.

(2) Propunerile şi sugestiile organizaţiilor reprezentative de profil ale societăţii civile au pentru Consiliul Audiovizualului caracter de recomandare.

(3) Consiliul Audiovizualului reflectă în raportul anual de activitate rezultatele cooperării cu societatea civilă.

 

Articolul 87. Responsabilitatea Consiliului Audiovizualului

(1) Consiliul Audiovizualului prezintă raportul anual de activitate în şedinţa în plen a Parlamentului.

(2) Pînă la data de 1 martie a anului următor, Consiliul Audiovizualului depune la comisia parlamentară de profil raportul anual de activitate, precum şi îl publică pe pagina sa web oficială.

(3) Raportul anual de activitate este dezbătut în comisia parlamentară de profil, care prezintă în şedinţa în plen a Parlamentului un raport pe marginea acestuia.

(4) Respingerea de către Parlament a raportului anual de activitate atrage după sine demiterea de drept a membrilor Consiliului Audiovizualului.

(5) Prin derogare de la prevederile alin.(4), membrul Consiliului Audiovizualului numit în anul depunerii raportului de activitate nu poate fi demis.

[Art.87 alin.(3)-(5) introduse prin Legea nr.158 din 04.11.2021, în vigoare 05.11.2021]

 

Capitolul XI

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 88. Intrarea în vigoare a prezentului cod

Prezentul cod intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepţia:

a) art.6 alin.(4) şi (5), a căror punere în aplicare este asigurată gradual în decurs de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului cod;

b) art.6 alin.(6), a cărui punere în aplicare este asigurată gradual în decurs de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului cod;

c) art.26 alin.(1), care se aplică după 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod;

d) art.28 alin.(4), art.29, art.33 alin.(2), care se aplică după 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod.

 

Articolul 89.

(1) Consiliul Audiovizualului este succesorul de drept al Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

(2) Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului îşi exercită funcţia pînă la expirarea mandatelor.

(3) Membrii Consiliului de Observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” îşi exercită funcţia pînă la expirarea mandatelor.

 

Articolul 90.

(1) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod, distribuitorii de servicii media vor ajusta structura ofertelor de servicii media audiovizuale la prevederile art.55.

(2) Prevederile art.57–60 se aplică după 6 luni de la data aprobării de către Consiliul Audiovizualului a procedurii de notificare şi de eliberare a avizului de furnizare a serviciilor media audiovizuale neliniare.

 

Articolul 91.

(1) Licenţele de emisie acordate pînă la data intrării în vigoare a prezentului cod sînt valabile pînă la expirarea termenului pentru care au fost eliberate şi sînt prelungite de drept în conformitate cu prevederile prezentului cod.

(2) Autorizaţiile de retransmisiune acordate pînă la data intrării în vigoare a prezentului cod sînt valabile pînă la expirarea termenului pentru care au fost eliberate.

(3) Autorizaţia de retransmisiune a distribuitorului de servicii media „Moldtelecom” S.A. este valabilă pînă la data expirării termenului pentru care a fost eliberată.

 

Articolul 92.

La data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr.260/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.131–133, art.679), cu modificările ulterioare.

 

Articolul 93.

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod, Guvernul:

a) va elabora şi va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezentul cod;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezentul cod şi va asigura elaborarea actelor normative necesare pentru punerea în aplicare a acestuia.

 

Articolul 94.

Consiliul Audiovizualului:

a) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod:

– va institui reglementări şi va întreprinde, în limita competenţelor, măsurile necesare în scopul protejării spaţiului audiovizual naţional;

– va institui reglementări, inclusiv privind asigurarea dreptului persoanei de a accede la serviciile media audiovizuale liniare;

– va adopta procedura de notificare şi de eliberare a avizului de furnizare a serviciilor media audiovizuale neliniare;

b) în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod, va aproba Regulamentul privind conţinuturile audiovizuale.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Andrian CANDU
Nr.174. Chişinău, 8 noiembrie 2018.
Rate article
Bizlex.ru
Add a comment