Lege al Republicii Moldova cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate

nr. 132  din  17.06.2016

(în vigoare 01.08.2016, cu excepţia art.9–13, 18, art.44 alin.(2) – 30.07.2016) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 245-246 art. 511 din 30.07.2016

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 96 din 14.04.2022, în vigoare 06.05.2022

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Domeniul de reglementare

Articolul 2. Statutul Autorităţii Naţionale de Integritate

Articolul 3. Principiile fundamentale ale activităţii Autorităţii

Articolul 4. Finanţarea activităţii Autorităţii

Capitolul II

MISIUNEA, FUNCŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢII

Articolul 5. Misiunea Autorităţii

Articolul 6. Funcţiile Autorităţii

Articolul 7. Atribuţiile Autorităţii

Capitolul III

ORGANIZAREA AUTORITĂŢII

Secţiunea 1

Structura şi conducerea Autorităţii

Articolul 8. Structura Autorităţii

Articolul 9. Conducerea Autorităţii

Articolul 10. Condiţii pentru a candida la funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorităţii

Articolul 11. Concursul pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Autorităţii

Articolul 12. Consiliul de Integritate

Articolul 13. Numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii

Articolul 14. Atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorităţii

Articolul 15. Încetarea şi suspendarea mandatelor de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorităţii

Secţiunea a 2-a

Aparatul Autorităţii

Articolul 16. Aparatul Autorităţii

Articolul 17. Inspectorul de integritate

Articolul 18. Numirea în funcţia de inspector de integritate

Articolul 19. Activităţile desfăşurate de inspectorii de integritate

Articolul 20. Drepturile şi obligaţiile inspectorului de integritate

Articolul 21. Incompatibilităţile şi interdicţiile aplicabile inspectorilor de integritate

Articolul 22. Răspunderea inspectorilor de integritate

Articolul 23. Răspunderea disciplinară

Articolul 24. Temeiurile încetării funcţiei de inspector de integritate

Articolul 25. Statutul altor angajaţi ai Autorităţii

Capitolul IV

PROCEDURA DE CONTROL AL AVERII ŞI AL INTERESELOR PERSONALE

 ŞI PRIVIND RESPECTAREA REGIMULUI JURIDIC AL CONFLICTELOR DE

INTERESE, AL INCOMPATIBILITĂŢILOR, RESTRICŢIILOR ŞI LIMITĂRILOR

Secţiunea 1

Controlul averilor şi al intereselor personale

Articolul 26. Etapele controlului averii şi al intereselor personale

Articolul 27. Verificarea declaraţiilor de avere şi interese personale

Articolul 28. Iniţierea controlului averii şi al intereselor personale

Articolul 29. Depunerea sesizărilor

Articolul 30. Distribuirea aleatorie a sesizărilor

Articolul 31. Verificarea prealabilă a sesizărilor depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice

Articolul 32. Drepturile persoanei supuse controlului averii şi al intereselor personale

Articolul 33. Controlul averii şi al intereselor personale

Articolul 34. Rezultatele controlului averii şi al intereselor personale

Articolul 35. Actul de constatare

Articolul 36. Contestarea actului de constatare

Secţiunea a 2-a

Controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor

de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor

Articolul 37. Controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor

Articolul 38. Rezultatele controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor

Articolul 39. Efectele constatării încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor

Articolul 40. Abrogat

Articolul 41. Abrogat

Capitolul V

EXECUTAREA HOTĂRÎRILOR PRIVIND CONFISCAREA

AVERII NEJUSTIFICATE ÎN FOLOSUL STATULUI

Articolul 42. Procedura de executare a hotărîrilor privind confiscarea averii nejustificate în folosul statului

Capitolul VI

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 43. Dispoziţii finale

Articolul 44. Dispoziţii tranzitorii

Anexă Declaraţie de integritate

Notă: În cuprinsul legii, textul „al incompatibilităţilor şi al restricţiilor” şi textul „al incompatibilităţilor sau al restricţiilor” se substituie cu textul „al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor” conform Legii nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018

Notă: În textul legii, cuvintele „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.178 din 21.07.2017, în vigoare 18.08.2017

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Domeniul de reglementare

(1) Prezenta lege reglementează:

a) misiunea, funcţiile, atribuţiile, precum şi modul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Integritate;

b) procedura de control al averilor şi al intereselor personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor.

(2) Noţiunile utilizate de prezenta lege urmează a fi aplicate în sensul atribuit acestora de Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale şi de Legea integrităţii nr.82 din 25 mai 2017.

[Art.1 completat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 2. Statutul Autorităţii Naţionale de Integritate

(1) Autoritatea Naţională de Integritate (denumită în continuare Autoritate) este o autoritate publică independentă faţă de alte organizaţii publice, faţă de alte persoane juridice de drept public sau privat şi faţă de persoanele fizice, ce funcţionează la nivel naţional ca structură unică.

(2) Autoritatea este persoană juridică de drept public şi dispune de o ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova.

(3) Sediul Autorităţii se află în municipiul Chişinău.

(4) Entităţile deţinătoare de registre de stat, de alte informaţii necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcţiilor Autorităţii, indiferent de forma lor juridică de organizare, acordă Autorităţii acces gratuit la acestea prin intermediul platformei de interoperabilitate instituită de Guvern, cu stabilirea condiţiilor de acces şi utilizare a acestor registre şi informaţii pentru a păstra integritatea şi confidenţialitatea lor. Cheltuielile legate de asigurarea conexiunii on-line la bazele de date ale entităţilor menţionate vor fi suportate din mijloacele bugetului de stat.

 

Articolul 3. Principiile fundamentale ale activităţii Autorităţii

Activitatea Autorităţii se bazează pe următoarele principii:

a) legalitate;

b) independenţă;

c) imparţialitate;

d) transparenţă;

e) confidenţialitate;

f) celeritate;

g) integritate;

h) egalitate;

i) dreptul la apărare;

j) bună administrare.

 

Articolul 4. Finanţarea activităţii Autorităţii

(1) Autoritatea este finanţată de la bugetul de stat.

 

[Alin.(2) art.4 abrogat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

 

(3) Autoritatea elaborează, aprobă şi administrează bugetul conform principiilor, regulilor şi procedurilor prevăzute de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014.

(4) Activitatea Autorităţii este supusă anual auditului Curţii de Conturi.

[Art.4 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

 

Capitolul II

MISIUNEA, FUNCŢIILE ŞI ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢII

Articolul 5. Misiunea Autorităţii

Autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcţiei publice sau funcţiei de demnitate publică şi prevenirea corupţiei prin realizarea controlului averii şi al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor.

 

Articolul 6. Funcţiile Autorităţii

În vederea realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcţii:

a) exercitarea controlului averii şi al intereselor personale;

b) exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor;

c) constatarea şi sancţionarea încălcărilor regimului juridic al declarării averii şi intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor;

d) cooperarea cu alte instituţii, atît la nivel naţional cît şi internaţional;

e) asigurarea bunei organizări a Autorităţii şi administrarea activităţii de promovare a integrităţii subiecţilor declarării;

f) alte funcţii stabilite prin lege.

[Art.6 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 7. Atribuţiile Autorităţii

(1) În domeniul asigurării controlului averii şi al intereselor personale, Autoritatea:

a) colectează, depozitează şi publică toate declaraţiile de avere şi de interese personale pe pagina sa web oficială şi asigură accesibilitatea lor permanentă, cu excepţia informaţiilor şi categoriilor de declaraţii specificate la art.9 alin.(2) şi (3) din Legea privind declararea averii şi a intereselor personale;

b) efectuează controlul privind depunerea în termen a declaraţiilor de avere şi interese personale;

c) efectuează controlul averii deţinute de subiecţii declarării, constată dacă există o diferenţă substanţială între veniturile obţinute şi cheltuielile realizate, pe de o parte, şi averea dobândită, pe de altă parte, în timpul exercitării mandatelor sau a funcţiilor publice ori de demnitate publică, constată averea nejustificată şi adresează instanţei de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate;

d) constată existenţa unor erori sau lipsa unor date în declaraţiile de avere şi interese personale şi sesizează organul de urmărire penală şi/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenţei elementelor unei infracţiuni şi/sau verificării respectării regimului fiscal;

e) constată contravenţiile referitoare la încălcarea regimului juridic al declarării averii şi intereselor personale, date în competenţa sa, conform Codului contravenţional al Republicii Moldova;

e1) solicită, în condiţiile legii, conducerii organizaţiei publice sau a autorităţii responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia;

f) ţine Registrul electronic al subiecţilor declarării averii şi intereselor personale.

(2) În domeniul exercitării controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor, Autoritatea:

a) constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor;

b) solicită conducerii organizaţiei publice sau a autorităţii responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării tragerea la răspundere disciplinară a persoanei care a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor ori, după caz, dispunerea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia;

c) solicită conducerii organizaţiei publice sau a autorităţii responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării suspendarea din funcţie a subiectului declarării pe perioada examinării în instanţă a actului de constatare, în cazul în care dispozitivul actului de constatare prevede încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor;

d) soluţionează conflictele de interese date în competenţa sa;

e) supraveghează modul de soluţionare a conflictelor de interese de către conducătorii organizaţiilor publice;

f) adresează instanţei de judecată cereri privind constatarea nulităţii absolute a actului administrativ emis/adoptat sau a actului juridic încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terţe, sau a deciziei luate cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, stabilită printr-un act de constatare definitiv;

g) adresează o cerere instanţei de judecată de îndată ce a fost constatat conflictul de interese în vederea aplicării, ca măsură de asigurare, a suspendării, pe durata procesului, a actului administrativ emis/adoptat sau a actului juridic încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terţe, sau a deciziei luate;

h) constată şi examinează cauzele contravenţionale privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor, date în competenţa sa, şi, după caz, aplică sancţiuni conform Codului contravenţional al Republicii Moldova;

i) ţine Registrul de stat al persoanelor care au interdicţie de a ocupa o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică.

(3) În domeniul cooperării cu instituţiile naţionale şi internaţionale, precum şi în domeniul asigurării bunei organizări a Autorităţii şi administrării activităţii de promovare a integrităţii subiecţilor declarării, Autoritatea:

a) prezintă în plenul Parlamentului anual, pînă în data de 31 martie, raportul său de activitate pentru anul precedent;

b) elaborează şi aprobă Regulamentul privind modul de completare a declaraţiilor de avere şi interese personale în formă electronică;

c) elaborează, aprobă şi difuzează îndrumări metodologice privind modul de declarare a averilor şi a intereselor personale, modul de soluţionare a conflictelor de interese şi a stărilor de incompatibilitate, întocmind propriile materiale în acest sens, avînd în vedere practica organelor judiciare;

d) elaborează studii şi analize, întocmeşte statistici anuale în domeniul său de activitate;

e) încheie acorduri de colaborare cu instituţiile interesate din ţară şi din străinătate;

f) asigură instruirea specialiştilor din cadrul organizaţiilor publice în domeniul declarării averii şi a intereselor personale;

g) oferă consultanţă organizaţiilor publice şi subiecţilor declarării în domeniul său de activitate;

h) stabileşte metodologia de efectuare a controlului averii şi al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor;

i) eliberează certificate de integritate, în termen de 15 zile, la solicitarea conducătorilor entităţilor publice sau a persoanelor fizice care candidează pentru ocuparea unor funcţii publice elective.

(31) Atribuţiile Autorităţii sunt exercitate, în condiţiile legii, de către preşedintele sau vicepreşedintele Autorităţii, de inspectorii de integritate şi de alt personal al Autorităţii.

(4) Raportul anual de activitate al Autorităţii, întocmit conform alin.(3) lit.a), se publică pe pagina web oficială a Autorităţii.

[Art.7 alin.(2) modificat prin Legea nr.96 din 14.04.2022, în vigoare 06.05.2022]

[Art.7 alin.(1) modificat, alin.(31) introdus prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.7 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Capitolul III

ORGANIZAREA AUTORITĂŢII

Secţiunea 1

Structura şi conducerea Autorităţii

Articolul 8. Structura Autorităţii

(1) Autoritatea este constituită din conducere şi aparat.

(2) Structura şi efectivul-limită ale Autorităţii sunt stabilite printr-o hotărâre a Parlamentului, la propunerea Consiliului de Integritate.

[Art.8 alin.(2) în redacţia Legii nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

 

Articolul 9. Conducerea Autorităţii

(1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, asistat de un vicepreşedinte, care sînt numiţi în funcţii de Preşedintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului de Integritate.

(2) Durata mandatului preşedintelui şi a vicepreşedintelui Autorităţii este de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat. Mandatul vicepreşedintelui Autorităţii se încheie odată cu mandatul preşedintelui Autorităţii, însă acesta continuă să-şi exercite atribuţiile până la numirea unui nou vicepreşedinte.

[Art.7 alin.(2) completat prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

 

Articolul 10. Condiţii pentru a candida la funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorităţii

(1) Poate candida la funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorităţii persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;

c) are studii superioare în domeniul dreptului, al economiei, al administraţiei publice sau al managementului;

d) are o vechime în muncă de cel puţin 7 ani, în cazul preşedintelui, şi de cel puţin 5 ani, în cazul vicepreşedintelui, în domeniile menţionate la lit.c);

e) are o reputaţie ireproşabilă;

f) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani pînă la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic;

g) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condiţiile legii;

h) cunoaşte limba de stat;

i) nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informaţii, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii.

(2) Se consideră că nu are o reputaţie ireproşabilă în sensul alin.(1) şi nu poate candida la funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii persoana:

a) care are antecedente penale, inclusiv stinse, sau cea care a fost absolvită de răspundere ori pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere;

b) care a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau a exercita anumite activităţi, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;

c) în privinţa căreia s-a constatat, printr-un act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor;

d) în privinţa căreia există o hotărîre irevocabilă a instanţei de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;

e) care are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

f) care are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

(3) Dovada îndeplinirii cerinţelor specificate la alin.(1) lit.f) şi i) se face în baza unei declaraţii pe propria răspundere.

(4) Preşedintele Autorităţii este selectat de Consiliul de Integritate, prin concurs. Vicepreşedintele Autorităţii este propus de către preşedintele Autorităţii. Prevederile art.11 alin.(3), în partea ce ţine de actele doveditoare şi declaraţia de avere şi interese personale, şi ale art.11 alin.(4) se aplică candidatului propus la funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii.

[Art.10 alin.(4) introdus prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.10 modificat prin Legea nr.238 din 08.11.2018, în vigoare 30.12.2018]

[Art.10 completat prin Legea nr.74 din 26.04.2018, în vigoare 29.06.2018]

[Art.10 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

[Art.10 completat prin Legea nr.305 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

 

Articolul 11. Concursul pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Autorităţii

(1) Condiţiile şi procedura de desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Autorităţii se stabilesc printr-un regulament aprobat de Consiliul de Integritate şi publicat pe pagina web oficială a Autorităţii.

(2) Anunţul privind data şi locul organizării concursului pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Autorităţii se publică pe pagina web oficială a Autorităţii şi se difuzează de către Autoritate prin intermediul altor mijloace de informare cu cel puţin 45 de zile înainte de data concursului.

(3) Cererea de participare la concursul pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Autorităţii, însoţită de actele doveditoare şi declaraţia de avere şi interese personale pentru anul fiscal precedent şi la data depunerii dosarului, se depune la Autoritate în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

(4) Candidaţii admişi la concursul pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Autorităţii sunt supuşi verificării conform Legii nr.271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

(5) În cel mult 10 zile după expirarea termenului de depunere a cererilor de concurs, Consiliul de Integritate verifică respectarea condiţiilor prevăzute la art.10 alin.(1) şi stabileşte lista candidaţilor admişi la concursul pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Autorităţii.

(6) În termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la stabilirea listei candidaţilor admişi la concurs se organizează concursul pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Autorităţii.

(7) Concursul pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Autorităţii constă dintr-o probă scrisă şi un interviu, cu acordarea unui punctaj pentru fiecare probă.

(8) Subiectele de concurs la proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel încât să se determine atât cunoştinţele de specialitate ale candidaţilor, cât şi calităţile manageriale ale acestora.

(9) Rezultatele probei scrise pot fi contestate în termen de 2 zile lucrătoare de la data publicării acestora pe pagina web oficială a Autorităţii, contestaţiile fiind soluţionate de către Consiliul de Integritate în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.

(10) Rezultatele concursului pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Autorităţii sunt validate de Consiliul de Integritate într-un termen de 15 zile.

(11) Câştigător al concursului pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Autorităţii va fi desemnat candidatul cu cel mai mare punctaj în concurs.

[Art.11 în redacţia Legii nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.11 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

Notă: Se declară neconstituţional textul „şi care a susţinut proba detectorului comportamentului simulat (poligraf)” din art.11 alin.(12) conform Hot. Curţii Constituţionale nr.6 din 10.04.2018, în vigoare 10.04.2018

 

Articolul 12. Consiliul de Integritate

(1) Consiliul de Integritate (denumit în cuprinsul prezentei secţiuni Consiliu) este constituit din 9 membri, dintre care:

a) un reprezentant desemnat de Parlament;

a1) un reprezentant desemnat de Preşedintele Republicii Moldova;

b) un reprezentant desemnat de Guvern;

c) un reprezentant desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii;

d) un reprezentant desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor;

e) un reprezentant desemnat de Congresul Autorităţilor Locale din Moldova;

f) trei reprezentanţi ai societăţii civile.

(2) Reprezentanţii societăţii civile sînt selectaţi de către Ministerul Justiţiei prin concurs, în baza unui regulament aprobat de Guvern.

(3) Poate fi numită în funcţia de membru al Consiliului persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;

c) are studii superioare;

d) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere;

e) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;

e1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

f) în privinţa căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor;

g) în privinţa căreia nu există o hotărîre irevocabilă a instanţei de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;

h) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfăşurat vreo activitate politică;

 

[Lit.i) abrogată prin Legea nr.96 din 14.04.2022, în vigoare 06.05.2022]

 

j) cunoaşte limba de stat;

k) nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informaţii, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii;

l) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

(4) Mandatul de membru al Consiliului este de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat consecutiv, şi încetează odată cu expirarea acestuia sau prin revocarea persoanei de către entitatea care a desemnat-o, sau prin demisie, sau prin pensionare, sau în caz de deces al persoanei. În cazul încetării mandatului înainte de termen, entităţile vizate desemnează, în termen de 20 de zile lucrătoare, un nou membru al Consiliului în condiţiile alin.(1). În cazul în care nu a fost numit un nou membru al Consiliului pînă la expirarea mandatului celui actual, ultimul îşi exercită atribuţiile pînă la numirea unui nou membru.

(41) Cu 3 luni înainte de expirarea mandatului unui membru al Consiliului, autoritatea responsabilă va începe procedura de selecţie a noului membru al Consiliului, care va fi desemnat cu cel puţin o lună înainte de expirarea mandatului membrului aflat în funcţie.

(5) Revocarea mandatului membrului Consiliului se face în cazul în care:

a) acesta nu-şi depune declaraţia de avere şi interese personale sau refuză să o depună;

b) rămîne definitivă o sentinţă de condamnare a acestuia;

c) survin circumstanţe care fac ca acesta să nu mai corespundă cerinţelor stabilite la alin.(3);

d) acesta este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, din motive de sănătate, o perioadă mai mare de 3 luni consecutive;

e) acesta absentează nemotivat de la 3 şedinţe consecutive sau de la oricare 6 şedinţe ale Consiliului în cursul unui an;

f) acesta încalcă restricţia prevăzută la alin.(6).

(6) Membrii Consiliului au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la exprimarea publică a convingerilor lor politice privind activitatea Consiliului sau a Autorităţii şi să nu favorizeze vreun partid politic.

(7) Consiliul are următoarele atribuţii:

a) aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Autorităţii, aprobă tematica de concurs şi componenţa comisiilor de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor şi de soluţionare a contestaţiilor, adoptînd hotărîri în acest sens;

b) organizează concursul pentru suplinirea funcţiei de preşedinte;

c) validează rezultatele concursului pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Autorităţii şi le publică pe pagina web oficială a Autorităţii în termen de 24 de ore de la validare;

d) aprobă strategia şi planul de activitate al Autorităţii, care include şi obiectivele de performanţă;

d1) în baza propunerii preşedintelui Autorităţii, aprobă structura organizatorică şi regulamentul intern al Autorităţii;

e) până în data de 25 martie, aprobă raportul de activitate al Autorităţii pentru anul precedent;

f) propune Preşedintelui Republicii Moldova numirea şi revocarea din funcţii a preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorităţii;

g) solicită Preşedintelui Republicii Moldova suspendarea din funcţii a preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorităţii;

g1) constată temeiul de eliberare din funcţie a inspectorului de integritate, prevăzut la art.24 alin.(2) lit.e), şi solicită preşedintelui Autorităţii eliberarea acestuia din funcţie;

h) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului şi Colegiului disciplinar, precum şi normele interne de conduită şi etică din cadrul Autorităţii;

i) efectuează controlul privind depunerea în termen a declaraţiilor de avere şi interese personale de către preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii, precum şi de către inspectorii de integritate;

j) efectuează controlul averilor şi al intereselor personale, constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor de către preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii, precum şi de către inspectorii de integritate;

k) examinează sesizările şi plîngerile în care sînt vizaţi preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii;

l) examinează şi soluţionează conflictele de interese ale preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorităţii şi ale inspectorilor de integritate, precum şi sesizările ce ţin de încălcarea de către aceştia a regimului juridic al incompatibilităţilor;

m) constată contravenţiile comise de preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii, precum şi de inspectorii de integritate privind încălcarea regimului juridic al declarării averii şi intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor şi încheie procese-verbale cu privire la acestea, aplicând sancţiunile contravenţionale corespunzătoare.

(8) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(7) lit.i)–l), membrii Consiliului au acces la registrele de stat şi la alte informaţii necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcţiilor Consiliului, prin accesul gratuit la platforma de interoperabilitate instituită de Guvern, şi au dreptul de a procesa date cu caracter personal în condiţiile Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

(9) Şedinţele Consiliului sunt deliberative dacă la acestea participă majoritatea membrilor. Şedinţele Consiliului sunt publice şi sunt prezidate de un preşedinte al şedinţei, ales cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. Hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, cu excepţia celor pentru care prezenta lege prevede o altă majoritate, şi sunt semnate de preşedintele şedinţei. Prima şedinţă a Consiliului este convocată de preşedintele Autorităţii în cel mult o lună de la numirea celui de-al cincilea membru al Consiliului.

(10) Lucrările de secretariat ale Consiliului sînt asigurate de către Autoritate.

(11) Lucrările Consiliului se desfăşoară, de regulă, la sediul Autorităţii.

(12) Membrii Consiliului beneficiază, pentru fiecare şedinţă la care participă, de o indemnizaţie echivalentă cu a zecea parte (1/10) din salariul preşedintelui Autorităţii, dar nu mai mult decât pentru 2 şedinţe pe lună.

[Art.12 alin.(9) în redacţia Legii nr.96 din 14.04.2022, în vigoare 06.05.2022]

[Art.12 alin.(1),(7) modificate, alin.(41) introdus, alin.(9),(12) în redacţie nouă prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.12 completat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.01.2019]

[Art.12 modificat prin Legea nr.238 din 08.11.2018, în vigoare 30.12.2018]

[Art.12 completat prin Legea nr.74 din 26.04.2018, în vigoare 29.06.2018]

[Art.12 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

[Art.12 completat prin Legea nr.305 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

 

Articolul 13. Numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii

(1) Preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii sunt numiţi în funcţii prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova, în termen de 15 zile de la recepţionarea unei propuneri din partea Consiliului.

(2) Preşedintele Republicii Moldova poate respinge o singură dată candidatura propusă de Consiliu şi numai în cazul existenţei unor probe incontestabile de incompatibilitate a candidatului cu funcţia respectivă sau de încălcare de către candidat a legislaţiei, sau de încălcare a procedurilor legale de selectare a candidatului.

(3) Refuzul Preşedintelui Republicii Moldova de a numi persoana în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii trebuie să fie motivat şi se face în termen de 15 zile de la data recepţionării propunerii de numire. În cazul apariţiei unor circumstanţe care necesită o examinare suplimentară, Preşedintele Republicii Moldova anunţă Consiliul despre prelungirea cu 15 zile a termenului prevăzut.

(4) În cazul în care Preşedintele Republicii Moldova respinge candidatura propusă, Consiliul poate propune, cu votul a 2/3 din membrii săi, aceeaşi candidatură pentru funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii sau poate propune o altă candidatură, selectată după organizarea unui nou concurs conform prevederilor art.11.

(5) În cazul în care Consiliul propune în mod repetat aceeaşi candidatură, Preşedintele Republicii Moldova emite un decret privind numirea acesteia în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii în termen de 5 zile de la data recepţionării propunerii repetate.

(6) În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a decretului privind numirea sa în funcţie, preşedintele sau vicepreşedintele Autorităţii depune, în faţa Preşedintelui Republicii Moldova, următorul jurămînt:

„Jur să-mi exercit obligaţiile funcţionale cu credinţă şi integritate, în serviciul Republicii Moldova, să respect Constituţia şi legile Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să protejez proprietatea publică, democraţia şi bunăstarea poporului.”

Refuzul persoanei de a depune jurămîntul atrage nulitatea numirii sale în funcţie.

(7) Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorităţii sînt funcţii de demnitate publică şi sînt incompatibile cu orice altă funcţie sau activitate remunerată, cu excepţia activităţilor didactice, ştiinţifice şi de creaţie.

[Art.13 alin.(1) în redacţie nouă, alin.(4) modificat prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.13 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 14. Atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorităţii

(1) Preşedintele Autorităţii exercită următoarele atribuţii:

a) conduce, organizează şi controlează, în limitele legii, activitatea Autorităţii;

b) numeşte în funcţii inspectorii de integritate, modifică, suspendă şi dispune încetarea raporturilor de serviciu ale acestora, în condiţiile legii;

b1) numeşte în funcţii funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul Autorităţii, modifică, suspendă şi dispune încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale acestora, în condiţiile legii;

c) soluţionează, conform legislaţiei, problemele ce ţin de stabilirea sporurilor la salariu şi de acordare a primelor;

 

[Lit.d),e) abrogate prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

 

f) prezintă spre aprobare Consiliului strategia şi planul de activitate al Autorităţii;

g) aprobă metodologia de efectuare a controlului averii şi a intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor;

g1) generalizează practica inspectorilor de integritate de verificare şi control, întreprinde măsuri privind unificarea acesteia;

h) aprobă regulamentul privind modul de completare a declaraţiilor de avere şi interese personale în formă electronică;

i) aprobă îndrumările metodologice privind modul de declarare a averilor şi a intereselor personale, de soluţionare a conflictelor de interese şi a stărilor de incompatibilitate;

j) aprobă modelul legitimaţiei de serviciu;

k) aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare inspectorilor de integritate, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Autorităţii;

l) asigură organizarea unui proces sistematic şi planificat de perfecţionare profesională continuă a inspectorilor de integritate şi a funcţionarilor publici ai aparatului Autorităţii;

m) prezintă Consiliului anual, pînă în data de 1 martie, şi prezintă Parlamentului anual, pînă în data de 31 martie, raportul de activitate al Autorităţii pentru anul precedent şi asigură publicarea acestuia pe pagina web oficială a Autorităţii;

n) prezintă Consiliului, trimestrial sau la cerere, informaţii referitoare la activitatea Autorităţii;

o) prezintă Consiliului raportul anual de audit, în termen de maximum 5 zile de la primire, şi asigură publicarea acestuia pe pagina web oficială a Autorităţii;

p) organizează şi implementează sistemul de control intern managerial şi poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Autorităţii şi a patrimoniului public aflat în gestiune;

q) reprezintă Autoritatea în relaţiile cu alte organizaţii publice din ţară şi cu instituţii similare din alte state;

r) iniţiază şi semnează, în condiţiile legii, acorduri de cooperare cu instituţii similare din alte state.

(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(1), preşedintele Autorităţii emite ordine şi dispoziţii.

(3) Vicepreşedintele Autorităţii monitorizează inspectorii de integritate privind exercitarea conformă a atribuţiilor de serviciu, de asemenea supraveghează modul în care inspectorii de integritate respectă metodologia de efectuare a verificării şi a controlului averii şi al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor, aprobată de preşedintele Autorităţii.

(31) Vicepreşedintele Autorităţii exercită şi alte atribuţii prevăzute la alin.(1), stabilite de Consiliul de Integritate la propunerea preşedintelui Autorităţii. În cazul absenţei preşedintelui Autorităţii, al vacanţei funcţiei acestuia sau al suspendării mandatului acestuia, toate atribuţiile lui sunt exercitate de vicepreşedintele Autorităţii.

(4) Preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii nu exercită atribuţii privind controlul averilor şi al intereselor personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor.

[Art.14 alin.(1) modificat prin Legea nr.96 din 14.04.2022, în vigoare 06.05.2022]

[Art.14 alin.(1) modificat, alin.(3) în redacţie nouă, alin.(31) introdus prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.14 modificat prin Legea nr.6 din 06.02.2020, în vigoare 28.03.2020]

[Art.14 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

[Art.14 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 15. Încetarea şi suspendarea mandatelor de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorităţii

(1) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui Autorităţii încetează în cazul:

a) demisiei acestuia;

b) revocării acestuia;

c) expirării mandatului său;

d) atingerii de către acesta a vîrstei de pensionare;

e) decesului acestuia.

(2) Revocarea preşedintelui sau a vicepreşedintelui Autorităţii se face în cazul în care:

a) acesta nu şi-a depus declaraţia de avere şi interese personale ori a refuzat să o depună;

a1) Consiliul constată neîndeplinirea de către acesta a obiectivelor de performanţă stabilite în strategia şi planul de activitate ale Autorităţii sau îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor prevăzute la art.14;

b) acesta a obţinut calitatea de membru al unui partid politic;

c) rămîne definitivă o sentinţă de condamnare a acestuia;

d) survin circumstanţe care fac ca acesta să nu mai corespundă cerinţelor stabilite la art.10;

e) acesta, din motive de sănătate, este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutiv;

f) acesta este declarat dispărut fără veste, conform legii.

(3) În cazul expirării mandatului de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii, concursul pentru numirea unui nou preşedinte sau vicepreşedinte se organizează cu cel mult 60 de zile înaintea expirării mandatului actualului preşedinte sau vicepreşedinte.

(4) În cazul intervenirii vacanţei funcţiei de preşedinte sau vicepreşedinte al Autorităţii, aceasta este suplinită urmînd procedura prevăzută la art.11. În acest caz, persoana nou-numită în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte va exercita un mandat de 5 ani.

(5) Mandatul preşedintelui sau al vicepreşedintelui Autorităţii se suspendă în cazul în care:

a) este trimis în instanţa de judecată un dosar penal în care acesta este învinuit de comiterea unei infracţiuni incompatibile cu funcţia deţinută – pînă la o hotărîre judecătorească definitivă;

b) acesta este înregistrat în calitate de candidat pentru o funcţie electivă;

c) acestuia i s-a acordat concediu de maternitate/paternitate sau pentru îngrijirea copilului.

(6) Încetarea şi suspendarea mandatelor de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorităţii se dispune prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova la propunerea Consiliului. Decretele privind încetarea şi suspendarea mandatelor preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorităţii se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(7) Dacă şi preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii sînt suspendaţi din funcţii sau intervine vacanţa ambelor funcţii, Consiliul deleagă atribuţiile de conducere unui şef al subdiviziunii structurale din cadrul aparatului Autorităţii. Interimatul încetează la data revenirii în funcţii a titularilor sau la data numirii unui nou preşedinte sau vicepreşedinte al Autorităţii.

[Art.15 alin.(2) completat prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.15 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Secţiunea a 2-a

Aparatul Autorităţii

Articolul 16. Aparatul Autorităţii

(1) Aparatul Autorităţii este compus din inspectori de integritate, funcţionari publici şi personal contractual.

(2) Atribuţiile şi sarcinile personalului aparatului Autorităţii se stabilesc prin regulamentul intern aprobat prin ordinul preşedintelui Autorităţii.

 

Articolul 17. Inspectorul de integritate

(1) Inspectorul de integritate este persoana angajată în această funcţie prin concurs şi care este responsabil de efectuarea controlului averii şi al intereselor personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor.

(2) Funcţia de inspector de integritate este o funcţie publică cu statut special, fiind exercitată în modul stabilit de prezenta lege şi Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.

(3) Inspectorul de integritate primeşte legitimaţie de serviciu în modul stabilit de Autoritate.

 

Articolul 18. Numirea în funcţia de inspector de integritate

(1) Poate candida la funcţia de inspector de integritate persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;

c) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;

d) are studii superioare juridice sau economice;

 

[Lit.e) abrogată prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

 

f) are o reputaţie ireproşabilă;

f1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

g) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani pînă la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic, nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice;

h) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condiţiile legii;

i) cunoaşte limba de stat.

(2) Se consideră că nu are o reputaţie ireproşabilă în sensul alin.(1) şi nu poate candida la funcţia de inspector de integritate persoana:

a) care are antecedente penale, inclusiv stinse, ori a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere;

b) care a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activităţi, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;

c) în privinţa căreia s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor;

d) în privinţa căreia s-a dispus confiscarea averii nejustificate printr-o hotărîre irevocabilă a instanţei de judecată;

e) în privinţa căreia există interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

(21) Dosarul de concurs pentru suplinirea funcţiei de inspector de integritate include şi declaraţia de avere şi interese personale pentru anul fiscal precedent şi la data depunerii dosarului. Prin depunerea dosarului, candidaţii acceptă să fie supuşi verificării conform Legii nr.271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.

(3) Concursul pentru suplinirea funcţiilor de inspector de integritate este organizat de către Autoritate conform unui regulament aprobat prin hotărîre a Consiliului de Integritate şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web oficială a Autorităţii. Desfăşurarea probelor din cadrul concursului se monitorizează şi se înregistrează video.

(4) Candidatul care a promovat concursul pentru suplinirea funcţiei de inspector de integritate este angajat în funcţie numai după prezentarea unei declaraţii de integritate pe propria răspundere conform modelului aprobat de Consiliul de Integritate.

[Art.18 alin.(21) în redacţia Legii nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.18 modificat prin Legea nr.238 din 08.11.2018, în vigoare 30.12.2018]

[Art.18 completat prin Legea nr.74 din 26.04.2018, în vigoare 29.06.2018]

[Art.18 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

[Art.18 completat prin Legea nr.305 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

 

Articolul 19. Activităţile desfăşurate de inspectorii de integritate

Inspectorii de integritate desfăşoară următoarele activităţi:

a) primesc, colectează, centralizează şi procesează date şi informaţii cu privire la situaţia averilor deţinute, a veniturilor dobândite şi a cheltuielilor realizate de persoane în timpul exercitării mandatelor, a funcţiilor publice şi de demnitate publică, de asemenea cu privire la incompatibilităţile şi conflictele de interese ale persoanelor care ocupă o funcţie publică sau de demnitate publică;

b) efectuează controlul averilor şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor;

c) efectuează controlul privind depunerea în termen a declaraţiilor de avere şi interese personale de către subiecţii declarării;

d) constată diferenţele substanţiale, ţinînd cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatelor, a funcţiilor publice sau de demnitate publică, precum şi în veniturile dobândite şi cheltuielile realizate de acesta în aceeaşi perioadă;

e) examinează şi soluţionează conflictele de interese ale persoanelor prevăzute de Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, cu excepţia celor prevăzute la art.12 alin.(7) lit.l) din prezenta lege;

f) sesizează organizaţia publică în care activează subiectul declarării sau autoritatea responsabilă de numirea în funcţie a acestuia în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia în cazul constatării unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese;

g) emit procese-verbale şi acte de constatare în condiţiile legii;

h) constată contravenţii, examinează cauze contravenţionale şi aplică sancţiuni contravenţionale.

[Art.19 modificat prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.19 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 20. Drepturile şi obligaţiile inspectorului de integritate

(1) Inspectorul de integritate are următoarele drepturi:

a) să solicite informaţii şi explicaţii de la persoanele supuse controlului;

b) să solicite şi să obţină gratuit informaţiile necesare de la orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, pe suport de hârtie şi/sau în format electronic, pentru realizarea atribuţiilor de verificare şi/sau control al averilor şi intereselor personale, precum şi pentru verificarea şi/sau controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor;

b1) să solicite, în cadrul procedurilor de control iniţiate, de la autorităţile anticorupţie (Centrul Naţional Anticorupţie, Procuratura Anticorupţie, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Ministerul Afacerilor Interne) şi de la alte instituţii (Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal) efectuarea unor verificări de specialitate sau prezentarea unor informaţii relevante pentru obiectul controalelor efectuate, inclusiv despre bunurile mobile sau imobile aflate peste hotare;

c) să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuţiilor ce ţin de verificarea şi controlul averilor şi a intereselor personale, a conflictelor de interese, incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor;

d) să prelucreze date cu caracter personal în exercitarea atribuţiilor ce ţin de verificarea şi controlul averilor şi intereselor personale, a conflictelor de interese, incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor şi să asigure confidenţialitatea şi securitatea acestora, inclusiv după încetarea activităţii de control;

e) să efectueze sau să solicite efectuarea evaluărilor pentru determinarea valorii de piaţă a bunurilor în procedurile de control.

(2) Inspectorul de integritate are următoarele obligaţii:

a) să-şi îndeplinească atribuţiile cu obiectivitate, respectînd principiile legalităţii, independenţei, imparţialităţii, transparenţei, confidenţialităţii, celerităţii, integrităţii, egalităţii, al dreptului la apărare şi al bunei administrări;

a1) să respecte metodologia de efectuare a verificării şi a controlului averii şi al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor, să nu emită, fără motive convingătoare, acte care se abat de la practica generalizată de verificare şi control a inspectorilor de integritate;

b) să comunice imediat, în scris, conducătorului ierarhic superior orice situaţie de conflict de interese în care se află;

c) să depună, în condiţiile legii, declaraţia de avere şi interese personale;

d) să protejeze informaţiile cu acces limitat care i-au devenit cunoscute în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi să nu le divulge persoanelor terţe decît în condiţiile stabilite de lege;

e) să se abţină de la orice activitate sau manifestare ce contravine funcţiei deţinute;

f) să respecte prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

(3) Inspectorul de integritate nu solicită şi nu primeşte dispoziţii, inclusiv de la preşedintele sau vicepreşedintele Autoritatii, referitoare la controalele aflate în derulare privind averea şi interesele personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor.

(31) Nu constituie imixtiune în activitatea inspectorilor de integritate şi sunt permise acţiunile de control ale preşedintelui sau vicepreşedintelui Autorităţii privind exercitarea conformă a atribuţiilor de serviciu de către inspectorii de integritate, precum şi privind modul în care inspectorii de integritate respectă practica generalizată de verificare şi control.

(4) Orice tentativă de influenţă din partea preşedintelui sau a vicepreşedintelui Autorităţii ori din partea unor persoane terţe este comunicată de către inspector imediat Consiliului de Integritate.

[Art.20 alin.(31) în redacţia Legii nr.96 din 14.04.2022, în vigoare 06.05.2022]

[Art.20 alin.(1),(2),(3) modificate, alin.(31) introdus prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.20 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

[Art.20 completat prin Legea nr.305 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

 

Articolul 21. Incompatibilităţile şi interdicţiile aplicabile inspectorilor de integritate

(1) Funcţia de inspector de integritate este incompatibilă cu:

a) orice altă funcţie sau activitate remunerată, cu excepţia activităţilor didactice, ştiinţifice şi de creaţie;

b) activitatea de întreprinzător, desfăşurată personal;

c) calitatea de membru al unui partid sau participarea la orice activitate cu caracter politic.

(2) Pe perioada serviciului în cadrul Autorităţii, inspectorul de integritate este obligat să transmită în administrare fiduciară unei alte persoane cota sa parte din capitalul social al societăţii comerciale, în modul stabilit de lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, inspectorul de integritate nu are dreptul:

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea unui partid politic, să acorde sprijin candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

b) să primească ori să acorde recompense băneşti sau alte avantaje necuvenite;

c) să-şi exprime public opinia cu privire la cauzele aflate pe rolul Autorităţii.

(4) În cazul în care a încălcat prevederile alin.(1) şi (2), inspectorul de integritate este eliberat din funcţie indiferent de durata stării de incompatibilitate.

[Art.21 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 22. Răspunderea inspectorilor de integritate

(1) Inspectorul de integritate este responsabil de legalitatea acţiunilor realizate în cadrul procedurilor de verificare şi control, precum şi de calitatea controalelor efectuate şi a actelor emise.

(2) Inspectorul de integritate poartă răspundere disciplinară, contravenţională, civilă sau penală în conformitate cu legislaţia.

[Art.22 alin.(1) în redacţia Legii nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

 

Articolul 23. Răspunderea disciplinară

(1) Constituie abatere disciplinară, care se examinează de către Colegiul disciplinar, următoarele fapte ale inspectorului de integritate:

a) îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu;

b) nerespectarea programului de muncă, inclusiv absenţa sau întîrzierea nemotivată la serviciu ori plecarea înainte de termenul stabilit în program, admisă în mod repetat;

c) nerespectarea cerinţelor privind păstrarea secretului de stat sau a confidenţialităţii informaţiilor de care inspectorul de integritate ia cunoştinţă în exerciţiul funcţiei;

d) imixtiunea în activitatea unui alt inspector de integritate sau admiterea oricăror influenţe necorespunzătoare asupra unei autorităţi, instituţii sau a unor funcţionari pentru soluţionarea oricărei probleme;

e) încălcarea prevederilor art.21 alin.(3);

f) atitudinea nedemnă, manifestările sau modul de viaţă care aduc atingere onoarei, integrităţii, probităţii profesionale, prestigiului Autorităţii sau care încalcă normele de conduită şi de etică.

(2) Colegiul disciplinar este alcătuit din:

a) un reprezentant al subdiviziunii resurse umane din cadrul Autorităţii;

b) un reprezentant al societăţii civile;

c) un reprezentant al mediului academic;

d) un reprezentant al serviciului juridic al Autorităţii;

d1) un reprezentant al subdiviziunii cu atribuţii de audit din cadrul Autorităţii;

e) doi reprezentanţi ai Consiliului de Integritate.

(3) Colegiul disciplinar îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament aprobat de Consiliul de Integritate. Colegiul disciplinar raportează semestrial Consiliului despre activitatea sa.

(4) La examinarea unei cauze disciplinare, participarea inspectorului de integritate în privinţa căruia s-a intentat procedura disciplinară este obligatorie. Dacă inspectorul de integritate lipseşte în mod nejustificat, Colegiul disciplinar poate decide examinarea cauzei disciplinare în lipsa lui.

(5) Inspectorul de integritate în privinţa căruia s-a intentat o procedură disciplinară are obligaţia să dea explicaţii, personal sau asistat de un avocat, în faţa Colegiului disciplinar.

(6) Sancţiunea disciplinară se aplică prin ordin al preşedintelui Autorităţii, în baza deciziei majorităţii membrilor desemnaţi ai Colegiului disciplinar, în termen de 6 luni de la constatarea faptei, dar nu mai tîrziu de un an de la comiterea ei.

(7) Încălcarea de către inspectorul de integritate a obligaţiilor profesionale, a disciplinei de serviciu, a conduitei profesionale atrage următoarele sancţiuni:

a) avertisment;

b) mustrare;

c) eliberarea din funcţie.

(8) Membrii reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mediului academic vor fi selectaţi de către Consiliul de integritate în conformitate cu regulamentul aprobat de către aceştia.

[Art.23 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 24. Temeiurile încetării funcţiei de inspector de integritate

(1) Funcţia de inspector de integritate încetează ca urmare a eliberării din funcţie ori în caz de deces.

(2) Inspectorul de integritate este eliberat din funcţie în următoarele cazuri:

a) în cazul lichidării subdiviziunii Autorităţii sau al reducerii statelor de funcţie;

b) în cazul incapacităţii de a-şi îndeplini atribuţiile, constatată prin examen medical de specialitate;

c) în cazul nedepunerii declaraţiei de avere şi interese personale sau al refuzului de a o depune;

d) în cazul încălcării grave sau încălcării sistematice a disciplinei, fapt constatat de Colegiul disciplinar;

e) în cazul constatării, ulterior angajării, că acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.18 alin.(1);

f) în cazul comiterii unei infracţiuni şi al condamnării printr-o sentinţă judecătorească definitivă;

g) în cazul în care rămîne definitiv actul de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către inspectorul de integritate a unui act administrativ sau încheierea directă ori prin intermediul unei persoane terţe a unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, incompatibilităţile, restricţiile şi limitările;

h) în cazul retragerii cetăţeniei Republicii Moldova.

[Art.24 alin.(2) modificat prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.24 completat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 25. Statutul altor angajaţi ai Autorităţii

(1) Funcţionarii publici care activează în cadrul Autorităţii cad sub incidenţa Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

(2) Personalul contractual din cadrul Autorităţii cade sub incidenţa prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova.

 

Capitolul IV

PROCEDURA DE CONTROL AL AVERII ŞI AL INTERESELOR PERSONALE

 ŞI PRIVIND RESPECTAREA REGIMULUI JURIDIC AL CONFLICTELOR DE

 INTERESE, AL INCOMPATIBILITĂŢILOR, RESTRICŢIILOR ŞI LIMITĂRILOR

Secţiunea 1

Controlul averilor şi al intereselor personale

[Secţiunea 1 (art.26-36) în redacţia Legii nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

Articolul 26. Etapele controlului averii şi al intereselor personale

Inspectorii de integritate verifică declaraţiile de avere şi interese personale, iar în cazurile prevăzute de prezenta lege, iniţiază controlul averii şi al intereselor personale, de asemenea verifică în prealabil sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum şi sesizările din oficiu, şi efectuează controlul averii şi al intereselor personale ale persoanelor vizate de aceste sesizări.

[Art.26 în redacţia Legii nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

 

Articolul 27. Verificarea declaraţiilor de avere şi interese personale

(1) Verificarea declaraţiilor de avere şi interese personale constă în verificarea depunerii în termen a declaraţiilor de către subiecţii declarării, verificarea respectării cerinţelor de formă a declaraţiilor şi verificarea existenţei aparenţei de încălcare a regimului juridic de declarare a averii şi a intereselor personale.

(2) Verificarea declaraţiilor de avere şi interese personale este iniţiată după expirarea termenului de depunere a declaraţiilor. Declaraţiile de avere şi interese personale verificate anual sunt identificate aleatoriu, în funcţie de factorii de risc, factorii de corupţie, de vulnerabilitatea subiecţilor declarării şi de criteriile aprobate de Consiliul de Integritate.

(3) Cel puţin 30% dintre declaraţiile de avere şi interese personale verificate în decursul unui an calendaristic vor viza Preşedintele ţării, deputaţi, miniştri, secretari de stat, judecători, procurori, conducători ai instituţiilor/autorităţilor publice autonome.

(4) Declaraţiile de avere şi interese personale supuse verificării se repartizează inspectorilor de integritate aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire. Fişa de repartizare şi de redistribuire aleatorie se anexează în mod obligatoriu la dosar.

(5) Verificarea declaraţiilor de avere şi interese personale se efectuează în cel mult două luni din momentul distribuirii/redistribuirii acestora. Ţinând cont de complexitatea cauzei, de volumul de informaţii ce trebuie obţinute şi analizate, de comportamentul participanţilor vizaţi şi a autorităţilor relevante, în baza unei solicitări motivate a inspectorului de integritate, preşedintele sau vicepreşedintele Autorităţii poate prelungi termenul de verificare a declaraţiei de avere şi interese personale cu încă o lună.

(6) Redistribuirea declaraţiilor de avere şi interese personale repartizate spre verificare se face în modul prevăzut la alin.(4), în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea inspectorului de integritate de a-şi exercita atribuţiile timp de cel puţin 30 de zile;

b) admiterea de către preşedintele sau vicepreşedintele Autorităţii a abţinerii motivate a inspectorului de integritate căruia i-au fost repartizate declaraţiile de avere şi interese personale;

c) suspendarea din funcţie a inspectorului de integritate în condiţiile legii;

d) conflictul de interese al inspectorului de integritate;

e) neverificarea declaraţiei de avere şi interese personale pe o durată mai mare de 30 de zile, din motive nejustificate;

f) eliberarea din funcţie a inspectorului de integritate.

(7) Despre redistribuirea declaraţiilor de avere şi interese personale în temeiul alin.(6) lit.a), b), e)–f) este informat Consiliul de Integritate în cel mult 3 zile de la redistribuire.

(8) După finalizarea verificării, inspectorul de integritate emite un proces-verbal cu privire la:

a) constatarea depunerii în termen a declaraţiilor de avere şi interese personale, întrunirea condiţiilor de formă a acestora şi lipsa aparenţei de încălcare a regimului juridic al declarării averii şi intereselor personale;

b) constatarea nedepunerii în termen a declaraţiilor de avere şi interese personale;

c) constatarea aparenţei de nedeclarare a tuturor bunurilor sau intereselor personale de către subiectul declarării ori de declarare eronată sau incompletă a acestora;

d) constatarea aparenţei de existenţă a unei diferenţe substanţiale între veniturile obţinute şi cheltuielile realizate, pe de o parte, şi averea dobândită, pe de altă parte;

e) constatarea aparenţei de nedeclarare a unor conflicte de interese, incompatibilităţi, restricţii şi limitări.

(9) Dacă, în urma verificării declaraţiilor de avere şi interese personale, se constată că un subiect al declarării nu a depus sau a depus tardiv declaraţia de avere şi interese personale, inspectorul de integritate îi aplică acestuia sancţiunea contravenţională corespunzătoare.

(10) În cazul în care un subiect al declarării nu depune declaraţia de avere şi interese personale, inspectorul de integritate îi transmite acestuia un demers pentru depunerea declaraţiei de avere şi interese personale în termen de 30 de zile.

(11) Nedepunerea declaraţiei de avere şi interese personale în termen de 30 de zile de la recepţionarea demersului inspectorului de integritate constituie temei de încetare a mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului declarării. Inspectorul de integritate notifică imediat în acest sens conducerea organizaţiei publice sau a autorităţii responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării şi preşedintele Autorităţii. Conducătorul organizaţiei publice sau al autorităţii responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării este obligat să emită decizia privind încetarea mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale subiectului declarării şi să informeze Autoritatea în termen de 15 zile de la data recepţionării notificării inspectorului de integritate.

(12) Dacă, în procesul verificării declaraţiilor de avere şi interese personale, există bănuieli rezonabile privind săvârşirea unei infracţiuni sau încălcarea legislaţiei fiscale, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat şi informează preşedintele Autorităţii. În acest caz, inspectorul de integritate va continua procedura de verificare. Organul de urmărire penală şi Serviciul Fiscal de Stat au obligaţia să informeze Autoritatea cu privire la decizia luată. Autoritatea are dreptul să conteste acţiunile şi actele organului de urmărire penală şi ale Serviciului Fiscal de Stat.

(13) Dacă, în urma verificării unei declaraţii de avere şi interese personale, inspectorul de integritate constată aparenţa de încălcare a regimului juridic al declarării averii şi a intereselor personale, de nedeclarare a tuturor bunurilor şi intereselor personale ori de declarare eronată sau incompletă a acestora, ori aparenţa unei diferenţe substanţiale între veniturile obţinute, cheltuielile realizate şi averea dobândită ale subiectului declarării, inspectorul de integritate face o sesizare privind efectuarea controlului averii şi al intereselor personale ale subiectului vizat.

(14) Dacă, în urma verificării unei declaraţii de avere şi interese personale, inspectorul de integritate constată aparenţa de încălcare a regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor, acesta face o sesizare privind efectuarea controlului cu privire la respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor.

[Art.27 în redacţia Legii nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.27 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 28. Iniţierea controlului averii şi al intereselor personale

(1) Autoritatea iniţiază controlul averii şi al intereselor personale din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale metodologiei de efectuare a verificării şi a controlului averii şi al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor.

(2) Controlul din oficiu se iniţiază printr-o sesizare făcută de preşedintele ori vicepreşedintele Autorităţii sau de inspectorul de integritate. Controlul din oficiu se iniţiază în cazurile prevăzute la art.27 alin.(13) şi (14), precum şi în baza informaţiilor publice sau a unor sesizări anonime. Sesizarea privind iniţierea controlului din oficiu se distribuie conform art.30, care se aplică în modul corespunzător.

[Art.28 în redacţia Legii nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

 

Articolul 29. Depunerea sesizărilor

(1) Persoanele fizice sau persoanele juridice pot depune, în condiţiile legii, sesizări în adresa Autorităţii în formă scrisă, prin poştă, prin fax sau în format electronic ori în mod verbal, sesizarea fiind consemnată într-un proces-verbal.

(2) Autoritatea este obligată să primească sesizarea şi să o examineze în condiţiile legii.

[Art.29 în redacţia Legii nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

 

Articolul 30. Distribuirea aleatorie a sesizărilor

(1) Sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice, precum şi cele din oficiu se înregistrează în termen de cel mult o zi lucrătoare şi se repartizează aleatoriu, în ziua înregistrării, prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.

(2) Redistribuirea sesizărilor repartizate inspectorilor de integritate se face în condiţiile art.27 alin.(6).

[Art.30 în redacţia Legii nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.30 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 31. Verificarea prealabilă a sesizărilor depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice

(1) În termen de 30 de zile de la data repartizării sesizării depuse de o persoană fizică sau persoană juridică, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acesteia. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică existenţa aparenţei de încălcare a regimului juridic al declarării averii şi a intereselor personale. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea de către inspector a unui proces-verbal în care se indică motivele şi temeiurile de iniţiere sau de refuz al iniţierii controlului averii şi al intereselor personale.

(2) Procesul-verbal prevăzut la alin.(1) se publică pe pagina web oficială a Autorităţii în cel mult 7 zile de la emitere şi se comunică subiectului vizat.

[Art.31 în redacţia Legii nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.31 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 32. Drepturile persoanei supuse controlului averii şi al intereselor personale

Persoana supusă controlului averii şi al intereselor personale are dreptul:

a) să fie informată despre iniţierea controlului prevăzut la art.33;

b) să fie asistată de un avocat sau un avocat stagiar;

c) să ia cunoştinţă de sesizarea depersonalizată şi de celelalte materiale ale controlului după finalizarea acestuia, însă până la emiterea actului de constatare;

d) să prezinte date şi informaţii suplimentare, pe care le consideră necesare, inclusiv evaluarea proprie a valorii reale a bunurilor;

e) să conteste, în condiţiile legii, procesul-verbal menţionat la art.27 alin.(8) şi actul de constatare emis de către inspectorul de integritate.

[Art.32 în redacţia Legii nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.32 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 33. Controlul averii şi al intereselor personale

(1) Controlul sesizărilor depuse conform art.28 alin.(2), precum şi al celor pe marginea cărora a fost emis un proces-verbal de iniţiere a controlului conform art.31 alin.(1), se efectuează conform prezentului articol.

(2) Cel puţin 20% dintre controalele de avere şi interese personale finalizate în decursul unui an calendaristic vor viza persoanele cu funcţii de demnitate publică.

(3) În procesul de control al averii şi al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele şi informaţiile privind averea deţinută a persoanei supuse controlului, precum şi modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcţiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi iniţiat pe durata exercitării mandatului, a funcţiei publice sau de demnitate publică, precum şi în decurs de trei ani după încetarea exercitării acestora.

(4) Controlul averii şi al intereselor personale se extinde asupra membrilor de familie, părinţilor/socrilor şi copiilor majori ai persoanei supuse controlului. Dacă persoana supusă controlului se află în concubinaj cu o altă persoană, verificarea se va extinde şi asupra averii acestei persoane.

(5) Dacă există aparenţa că bunurile persoanei supuse controlului au fost înscrise pe numele altor persoane, controlul se va extinde şi asupra acestor bunuri şi persoane. Dacă subiectul declarării a indicat venituri şi bunuri obţinute din donaţii sau deţine bunuri în comodat, controlul se va extinde şi asupra donatorului şi comodantului. Acestora li se pot cere clarificări privind originea veniturilor utilizate pentru achiziţia şi întreţinerea respectivelor bunuri. Pentru clarificarea acestor aspecte, inspectorul de integritate poate solicita informaţii relevante de la orice persoană fizică sau juridică.

(6) În procesul de control al averii şi al intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să întreprindă orice măsuri permise de lege şi să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat, inclusiv instituţiilor financiare, cu titlu gratuit, documente şi informaţii necesare pentru efectuarea controlului.

(7) La solicitarea inspectorului de integritate, subiecţii menţionaţi la alin.(4)–(6) sunt obligaţi să prezinte Autorităţii, în termen de 15 zile de la recepţionarea solicitării, datele, informaţiile, înscrisurile şi documentele justificative solicitate. În cazul în care inspectorul de integritate constată că subiecţii menţionaţi la alin.(4)–(6) nu i-au furnizat în termen informaţia solicitată privind averea şi veniturile persoanei supuse controlului sau i-au furnizat date neautentice, acesta le va aplica sancţiunea prevăzută de Codului contravenţional al Republicii Moldova.

(8) Inspectorul de integritate poate solicita informaţiile necesare pentru efectuarea controlului şi de la autorităţile competente ale altor state, precum şi de la organizaţii şi asociaţii internaţionale, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(9) Dacă persoana supusă controlului, precum şi persoanele menţionate la alin.(4) şi (5) nu prezintă documentele şi informaţiile solicitate, inspectorul de integritate constată, în cazul în care alte documente sau informaţii nu sugerează contrariul, că suspiciunile sale cu privire la încălcarea regimului juridic al declarării averii şi intereselor personale sunt întemeiate.

(10) În cazul în care inspectorul de integritate are bănuieli rezonabile că persoana supusă controlului deţine şi alte bunuri decât cele înscrise în declaraţia de avere şi interese personale sau există aparenţa de diferenţă substanţială între veniturile obţinute, cheltuielile realizate şi averea deţinută, acesta îi solicită persoanei supuse controlului informaţii şi dovezi privind justificarea acestei diferenţe şi punctul său de vedere. Punctul de vedere al persoanei supuse controlului urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la solicitare. În caz de neprezentare a informaţiilor sau dovezilor privind justificarea diferenţei între veniturile obţinute, cheltuielile realizate şi averea deţinută de subiectul declarării personal sau prin intermediul unor terţi, inspectorul de integritate constată, dacă alte documente sau informaţii nu sugerează contrariul, că persoana verificată nu a declarat toată averea sau că există o diferenţă substanţială între veniturile obţinute, cheltuielile realizate şi averea dobândită.

(11) Pentru clarificarea tuturor neconcordanţelor dintre valoarea declarată şi valoarea reală a bunurilor menţionate în declaraţia de avere şi interese personale, inspectorul de integritate poate dispune evaluarea acestora.

(12) În cazul în care se constată existenţa unei bănuieli rezonabile privind săvârşirea unei infracţiuni sau privind încălcarea legislaţiei fiscale, la orice etapă a controlului, inspectorul de integritate sesizează organul de urmărire penală sau, după caz, Serviciul Fiscal de Stat şi informează preşedintele Autorităţii. Organul de urmărire penală şi Serviciul Fiscal de Stat au obligaţia să informeze Autoritatea cu privire la decizia luată. Autoritatea are dreptul să conteste acţiunile şi actele organului de urmărire penală şi ale Serviciului Fiscal de Stat.

(13) În cazurile menţionate la alin.(12), inspectorul de integritate continuă procedura de control.

(14) Controlul averii şi al intereselor personale se efectuează în cel mult 9 luni de la repartizarea sesizării. Ţinând cont de complexitatea controlului, de comportamentul participanţilor vizaţi şi a autorităţilor relevante, în baza unei solicitări motivate a inspectorului de integritate, preşedintele sau vicepreşedintele Autorităţii poate prelungi termenul de efectuare a controlului până la cel mult 18 luni.

[Art.33 în redacţia Legii nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.33 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 34. Rezultatele controlului averii şi al intereselor personale

(1) Dacă inspectorul de integritate constată că averea şi interesele personale nu au fost declarate în mod corespunzător sau că între averea dobândită în timpul exercitării mandatelor, a funcţiei publice sau de demnitate publică şi veniturile obţinute şi cheltuielile realizate în aceeaşi perioadă există o diferenţă substanţială, acesta emite un act prin care constată încălcarea regimului juridic al declarării averii şi intereselor personale, aplică sancţiunea contravenţională şi alte măsuri prevăzute de lege.

(2) Dacă nu constată una dintre situaţiile prevăzute la alin.(1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii şi intereselor personale.

(3) Dacă constată o diferenţă substanţială între veniturile obţinute, cheltuielile realizate şi averea dobândită a persoanei supuse controlului, inspectorul de integritate dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acesteia şi aplică interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică. Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, conducerea organizaţiei publice sau a autorităţii responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

(4) Acţiunile efectuate şi actele emise de inspectorul de integritate în cadrul controlului averii nu sunt publice, cu excepţia actelor menţionate la art.27 alin.(8), art.31 alin.(2) şi art.34 alin.(1) şi (2), care se publică pe pagina web oficială a Autorităţii cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal. Numele şi prenumele persoanei supuse controlului se păstrează în actul publicat pe pagina web oficială. Datele de identificare ale persoanelor care depun sesizări în adresa Autorităţii sunt confidenţiale, cu excepţia cazului în care persoana care depune sesizarea acceptă în mod expres ori solicită ca datele sale să fie făcute publice.

(5) În situaţia prevăzută la alin.(3), Autoritatea aplică orice măsuri de asigurare necesare şi se adresează în instanţa de judecată de la sediul Autorităţii în vederea încasării în folosul statului a valorii averii nejustificate sau a confiscării acesteia. Acţiunea respectivă se depune la Judecătoria Chişinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv.

(6) În cazul contestării actului prin care se constată încălcarea regimului juridic al declarării averii şi intereselor personale, Autoritatea poate solicita confiscarea averii nejustificate în cadrul procedurilor de contestare a actului de constatare.

[Art.34 alin.(4) modificat prin Legea nr.96 din 14.04.2022, în vigoare 06.05.2022]

[Art.34 în redacţia Legii nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.34 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 35. Actul de constatare

(1) Actul de constatare va cuprinde următoarele:

a) partea introductivă, în care se indică data şi locul emiterii actului, numele şi prenumele inspectorului de integritate, funcţia şi datele privind persoana supusă controlului, motivul controlului;

b) partea descriptivă, care cuprinde poziţia persoanei supuse controlului şi constatările inspectorului;

c) decizia luată;

d) măsurile ce urmează a fi întreprinse de către organizaţia publică sau autoritatea responsabilă de numirea în funcţie a subiectului declarării;

e) informaţia privind exercitarea căilor de atac.

(2) Actul de constatare se emite prin publicarea acestuia pe pagina web oficială a Autorităţii. Inspectorul de integritate, în termen de 5 zile de la emiterea actului de constatare, îl transmite în formă scrisă persoanei supuse controlului şi, după caz, organului de urmărire penală sau Serviciului Fiscal de Stat.

(3) Actul de constatare transmis organului de urmărire penală sau Serviciului Fiscal de Stat este examinat în mod obligatoriu de către aceste instituţii. Ele urmează să întreprindă de urgenţă măsurile care se impun potrivit competenţelor lor legale şi să informeze Autoritatea cu privire la măsurile întreprinse. Autoritatea are dreptul să conteste acţiunile şi actele organului de urmărire penală şi ale Serviciului Fiscal de Stat.

(4) Actul de constatare rămâne definitiv la expirarea termenului de contestare menţionat la art.36 alin.(1) sau, dacă este contestat, în momentul în care hotărârea judecătorească devine irevocabilă.

(5) Dacă actul de constatare a rămas definitiv, Autoritatea îl expediază, în termen de 15 zile, organelor competente în vederea executării acestuia şi luării altor măsuri legale care se impun. Conducătorul organizaţiei publice sau al autorităţii responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării este obligat, în termen de o lună, să informeze Autoritatea cu privire la măsurile întreprinse.

[Art.35 în redacţia Legii nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.35 modificat prin Legea nr.265 din 23.11.2018, în vigoare 04.01.2019]

[Art.35 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 36. Contestarea actului de constatare

(1) Actele de constatare menţionate la art.34 alin.(1) şi (2) pot fi contestate la Curtea de Apel Chişinău, în termen de 30 de zile de la emitere, de către persoana supusă controlului, de către autorul sesizării sau de către persoanele menţionate la art.33 alin.(4) şi (5), afectate nemijlocit de acesta.

(2) Dacă admite recursul împotriva hotărârii Curţii de Apel Chişinău, Curtea Supremă de Justiţie nu poate trimite cauza la rejudecare.

[Art.36 în redacţia Legii nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.36 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Secţiunea a 2-a

Controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor

de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor

Articolul 37. Controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor

(1) Autoritatea efectuează controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale metodologiei de efectuare a verificării şi a controlului averii şi al intereselor personale şi privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor.

(2) Controlul din oficiu se iniţiază printr-o sesizare făcută de preşedintele ori vicepreşedintele Autorităţii sau de inspectorul de integritate. Controlul din oficiu este iniţiat în cazul prevăzut la art.27 alin.(14), precum şi în baza unor informaţii publice sau al unor sesizări anonime. Sesizarea privind efectuarea controlului din oficiu se distribuie conform art.30, care se aplică în modul corespunzător.

(3) După repartizarea aleatorie a sesizărilor de efectuare a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor, inspectorul de integritate iniţiază verificarea prealabilă a acestora.

(4) Prevederile art.30, 31, 32, ale art.33 alin.(6)–(8), (12) şi (13), ale art.35 şi 36 se aplică în modul corespunzător.

(5) Controlul nu poate fi iniţiat în cazul în care de la admiterea conflictului de interese sau de la apariţia stării de incompatibilitate, de restricţie sau de limitare au trecut mai mult de trei ani.

(6) Controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor se efectuează în cel mult 3 luni de la repartizarea sesizării. Ţinând cont de complexitatea controlului, de comportamentul participanţilor vizaţi şi a autorităţilor relevante, în baza unei solicitări motivate a inspectorului de integritate, preşedintele sau vicepreşedintele Autorităţii poate prelungi termenul de efectuare a controlului până la cel mult 6 luni.

[Art.37 în redacţia Legii nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.37 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 38. Rezultatele controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor

(1) În urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor, inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabileşte că:

a) persoana supusă controlului nu a declarat şi nu a soluţionat conflictul de interese sau a emis/adoptat un act administrativ, sau a încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terţe un act juridic, sau a luat personal o decizie ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;

b) persoana supusă controlului s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate;

c) persoana supusă controlului a încălcat restricţiile şi limitările prevăzute de lege.

(2) În cazul în care nu constată una dintre situaţiile prevăzute la alin.(1), inspectorul de integritate emite un act privind lipsa încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor.

(3) Acţiunile efectuate şi actele emise de inspectorul de integritate în cadrul controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor nu sunt publice, cu excepţia actelor menţionate la alin.(1) şi (2) din prezentul articol şi la art.27 alin.(8).

[Art.38 în redacţia Legii nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.38 completat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 39. Efectele constatării încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor

(1) În cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluţionarea unui conflict de interese ori încălcarea regimului juridic al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor, inspectorul de integritate:

a) încheie un proces-verbal cu privire la contravenţie şi aplică sancţiunea contravenţională. Termenul de prescripţie a răspunderii contravenţionale nu se aplică;

b) după caz, emite un act de constatare în care solicită încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului declarării şi aplică pentru acesta interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică.

(2) Inspectorul de integritate decide dacă dispune măsurile menţionate la alin.(1) lit.b) în funcţie de gradul de vinovăţie al subiectului declarării, de natura abaterii, de numărul şi durata abaterilor, de comiterea unor abateri similare anterior, de prejudiciul adus interesului public şi de funcţia publică deţinută.

(3) Dacă actul de constatare rămâne definitiv, Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile, conducerea organizaţiei publice sau a autorităţii responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.

(4) Din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv, Autoritatea se adresează în instanţa de judecată pentru:

a) încasarea în folosul statului a prejudiciilor cauzate şi a beneficiilor obţinute în urma actului administrativ, actului juridic sau a deciziei luate cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilităţile, restricţiile şi limitările; sau

b) declararea nulităţii actului administrativ, a actului juridic sau a deciziei luate cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictele de interese, incompatibilităţile restricţiile şi limitările, dacă anularea acestora nu aduce daune interesului public.

(5) La aprecierea faptului dacă sunt aduse daune interesului public se va ţine cont în principal de caracterul sistematic sau unitar al abaterii, de numărul de persoane afectate, de mărimea prejudiciului material cauzat, de consecinţele abaterii la nivel local, naţional sau internaţional, de afectarea reputaţiei autorităţii/instituţiei publice sau a bunei funcţionări a acesteia, precum şi de alte circumstanţe care ar afecta interesul public.

(6) Acţiunea menţionată la alin.(4) se depune la Judecătoria Chişinău în termen de un an din momentul în care actul de constatare rămâne definitiv.

(7) Prevederile secţiunii 1 din prezentul capitol cu privire la efectele actului de constatare se aplică în mod corespunzător actelor privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor, restricţiilor şi limitărilor.

[Art.39 în redacţia Legii nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.39 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 40. Efectele constatării încălcării regimului juridic al incompatibilităţilor

[Art.40 abrogat prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.40 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Articolul 41. Efectele constatării încălcării regimului juridic al restricţiilor şi limitărilor

[Art.41 abrogat prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

[Art.41 modificat prin Legea nr.66 din 24.05.2018, în vigoare 01.06.2018]

 

Capitolul V

EXECUTAREA HOTĂRÎRILOR PRIVIND CONFISCAREA

AVERII NEJUSTIFICATE ÎN FOLOSUL STATULUI

Articolul 42. Procedura de executare a hotărîrilor privind confiscarea averii nejustificate în folosul statului

(1) Hotărîrea judecătorească rămasă definitivă, prin care se constată caracterul nejustificat al averii, se transmite Autorităţii spre informare şi Serviciului Fiscal de Stat spre executare.

(2) În cazul în care se dispune confiscarea valorii averii nejustificate, a unei părţi din avere sau a unor bunuri determinate, acestea vor fi valorificate prin vînzare la licitaţie, în conformitate cu procedura stabilită de Guvern, sau, după caz, vor fi transmise în proprietatea statului.

(3) În cazul licitaţiei, preţul de pornire nu poate fi mai mic decît valoarea bunului stabilită în baza expertizei.

(4) Procedura începută privind executarea hotărîrii judecătoreşti de confiscare a averii continuă şi împotriva moştenitorilor.

[Art.42 alin.(1) modificat prin Legea nr.130 din 07.10.2021, în vigoare 29.10.2021]

 

Capitolul VI

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 43. Dispoziţii finale

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 august 2016, cu excepţia art.9–13, 18 şi art.44 alin.(2), care intră în vigoare din momentul publicării legii.

 

Articolul 44. Dispoziţii tranzitorii

(1) Autoritatea este creată prin reorganizarea Comisiei Naţionale de Integritate, fiind succesorul în drepturi al acesteia.

(2) În termen de o lună de la publicarea prezentei legi, Parlamentul, Guvernul, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova şi Ministerul Justiţiei asigură desemnarea sau, după caz, selecţia reprezentanţilor în Consiliul de Integritate.

(3) Consiliul de Integritate este convocat în prima şedinţă de către preşedintele Comisiei Naţionale de Integritate, în termen de 15 zile de la desemnarea a cel puţin 5 membri ai Consiliului. Pînă la crearea Autorităţii, lucrările de secretariat ale Consiliului de Integritate vor fi asigurate de Comisia Naţională de Integritate, iar prima şedinţă va fi desfăşurată la sediul acesteia.

(4) În termen de 2 luni de la data primei sale şedinţe, Consiliul de Integritate va organiza concursul pentru suplinirea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorităţii.

(5) Persoanele desemnate în funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorităţii îşi vor începe mandatul de la data numirii lor în funcţie.

(6) Membrii Comisiei Naţionale de Integritate îşi încetează mandatul la data numirii în funcţie a preşedintelui Autorităţii.

(7) În cazul în care mandatul membrilor actuali ai Comisiei Naţionale de Integritate încetează, din orice motiv, după intrarea în vigoare a prezentei legi, în locul acestora nu vor fi numiţi noi membri.

(8) Personalul Comisiei Naţionale de Integritate este transferat în funcţiile corespunzătoare din cadrul Autorităţii, cu excepţia funcţiilor de inspectori de integritate, conform schemei de încadrare a personalului, respectîndu-se prevederile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi ale legislaţiei muncii.

(9) Toate materialele aflate în gestiunea Comisiei Naţionale de Integritate se transmit în gestiunea Autorităţii în baza unui act de predare-primire.

(10) Controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilităţile, restricţiile şi limitările, începute de Comisia Naţională de Integritate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.

(11) Actele şi acţiunile efectuate în cadrul Comisiei Naţionale de Integritate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi rămîn valabile.

(12) Declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate şi declaraţiile de interese personale, depuse pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămîn valabile şi vor putea fi utilizate de către Autoritate în cadrul procedurilor sale de control pentru realizarea atribuţiilor specifice prevăzute de lege.

(13) Entităţile menţionate la art.2 alin.(4), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor oferi acces la registrele de stat, sistemele informaţionale şi la alte forme de ţinere şi administrare a datelor.

(14) În termen de o lună de la numirea preşedintelui Autorităţii, Autoritatea va organiza concursul pentru suplinirea funcţiilor de inspector de integritate şi un concurs pentru noile funcţii din cadrul aparatului Autorităţii.

(15) Guvernul, în termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi:

a) va pune în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege;

b) va prezenta Parlamentului propuneri vizînd punerea în concordanţă a legislaţiei în vigoare cu prevederile prezentei legi.

(16) Autoritatea, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:

a) va aproba toate actele necesare pentru realizarea atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege;

b) va elabora şi va pune în aplicare sistemul electronic de repartizare aleatorie a dosarelor de control;

c) va elabora şi va aproba Regulamentul privind modul de completare a declaraţiilor de avere şi interese personale în formă electronică şi Ghidul privind sistemul de depunere în formă electronică a declaraţiilor de avere şi interese personale.

(17) Pînă la crearea sistemului electronic de repartizare aleatorie a dosarelor, Autoritatea va asigura repartizarea aleatorie manuală a sesizărilor.

(18) Ministerul Finanţelor va prevedea şi va aloca resursele financiare necesare pentru implementarea prevederilor prezentei legi.

(19) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr.180 din 19 decembrie 2011 cu privire la Comisia Naţională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.1–6, art.2), cu modificările ulterioare.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Andrian CANDU
Nr.132. Chişinău, 17 iunie 2016.

Anexă

Declaraţie de integritate

Prin prezenta declaraţie de integritate, asumată de subsemnatul/ subsemnata _________________________, confirm faptul că:

a) niciuna dintre persoanele apropiate mie nu sînt angajate, nici nu au fost angajate pe parcursul ultimilor 2 ani în cadrul Autorităţii Naţionale de Integritate;

b) nu cunosc existenţa vreunui conflict de interese apărut între interesele mele personale şi obligaţiile de membru al Consiliului de Integritate;

c) voi notifica imediat Consiliul de Integritate în cazul în care voi avea cunoştinţă de faptul că o persoană apropiată mie a depus cerere de angajare sau este angajată în cadrul Autorităţii Naţionale de Integritate;

d) voi notifica imediat Consiliul de Integritate în cazul în care voi avea cunoştinţă despre orice conflict de interese, actual sau potenţial, apărut între interesele mele personale şi obligaţiile de membru al Consiliului de Integritate.

 

Data _______________  Semnătura ________________

Rate article
Bizlex.ru
Add a comment