Lege al Republicii Moldova privind administraţia publică locală

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

privind administraţia publică locală

nr. 436-XVI  din  28.12.2006

 (în vigoare 09.03.2007) 

Monitorul Oficial nr.32-35 art.116 din 09.03.2007

* * *

Ultima modificare Legea nr. 370 din 29.12.2022, în vigoare 13.01.2023

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiuni de bază

Articolul 2. Obiectul de reglementare

Articolul 3. Principiile de bază ale administrării publice locale

Articolul 4. Statutul juridic al unităţii administrativ-teritoriale

Articolul 5. Subiecţii autonomiei locale

Articolul 6. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice

Articolul 7. Autonomia şi legalitatea în activitatea autorităţilor administraţiei publice locale

Articolul 8. Consultarea populaţiei

Articolul 9. Suportul financiar al autonomiei locale

Articolul 10. Organizarea activităţii autorităţilor publice locale

Articolul 101. Asigurarea evidenţei actelor autorităţilor administraţiei publice locale

Articolul 102. Registrul de stat al actelor locale

 

Capitolul II

CONSILIILE LOCALE (SĂTEŞTI, COMUNALE, ORĂŞENEŞTI, MUNICIPALE)

 

Secţiunea 1

Componenţa şi constituirea consiliilor locale

Articolul 11. Numărul de consilieri

Articolul 12 . Statutul alesului local

Articolul 13. Constituirea consiliilor locale

 

Secţiunea a 2-a

Competenţele consiliilor locale

Articolul 14. Competenţele de bază ale consiliilor locale

 

Secţiunea a 3-a

Funcţionarea consiliului local

Articolul 15. Mandatul consiliului local

Articolul 16. Convocarea consiliului local

Articolul 17. Transparenţa şedinţelor

Articolul 18. Ordinea de zi a şedinţei

Articolul 19. Caracterul deliberativ al şedinţei

Articolul 20. Semnarea şi intrarea în vigoare a deciziilor consiliului local

Articolul 21. Limitarea dreptului de vot

Articolul 22. Examinarea problemelor în şedinţa consiliului local

Articolul 23. Răspunderea consilierilor în consiliul local

Articolul 24. Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier

Articolul 25. Dizolvarea consiliului local

 

Capitolul III

PRIMARUL ŞI VICEPRIMARUL

Articolul 26. Primarul şi viceprimarul

Articolul 27. Confirmarea legalităţii alegerilor şi validarea mandatului de primar

Articolul 28 . Încetarea înainte de termen a mandatului de primar

Articolul 29. Atribuţiile de bază ale primarului

Articolul 30. Informarea consiliului local

Articolul 31. Alegerea viceprimarilor şi încetarea înainte de termen a mandatului de viceprimar

Articolul 32. Actele primarului

Articolul 33. Suspendarea din funcţie a primarului

Articolul 34. Interimatul funcţiei de primar

Articolul 35. Delegatul sătesc

Articolul 36. Atribuţiile delegatului sătesc

 

Capitolul IV

SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL

Articolul 37. Exigenţele pentru funcţia de secretar

Articolul 38. Numirea secretarului consiliului local

Articolul 39. Atribuţiile secretarului

 

Capitolul V

PRIMĂRIA

Articolul 40. Primăria şi statutul personalului primăriei

 

Capitolul VI

AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ALE RAIONULUI

Secţiunea 1

Consiliul raional

Articolul 41. Componenţa consiliului raional

Articolul 42. Constituirea consiliului raional

Articolul 43. Competenţele consiliului raional

Articolul 44. Durata mandatului consiliului raional

Articolul 45. Convocarea consiliului raional

Articolul 46. Adoptarea deciziilor de către consiliul raional

Articolul 47. Organizarea şi funcţionarea consiliului raional

Articolul 48. Dizolvarea consiliului raional

 

Secţiunea a 2-a

Preşedintele şi vicepreşedintele raionului

Articolul 49. Alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui raionului

Articolul 50. Încetarea mandatelor preşedintelui şi vicepreşedintelui raionului

Articolul 51. Aparatul preşedintelui raionului

Articolul 52. Preşedintele şi vicepreşedinţii raionului

Articolul 53. Atribuţiile de bază ale preşedintelui raionului

Articolul 54. Actele preşedintelui raionului

 

Capitolul VII

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Articolul 55. Autorităţile administraţiei publice ale municipiului Chişinău

Articolul 56. Alegerea şi componenţa autorităţilor administraţiei publice ale municipiului Chişinău

Articolul 57. Coordonarea activităţii autorităţilor administraţiei publice ale municipiului Chişinău

Articolul 58. Convocarea consiliului municipal Chişinău

Articolul 59. Pretorul

 

Capitolul VII1

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BĂLŢI

Articolul 591. Autorităţile administraţiei publice ale municipiului Bălţi

Articolul 592. Coordonarea activităţii autorităţilor administraţiei publice ale municipiului Bălţi

Articolul 593. Convocarea Consiliului municipal Bălţi

 

Capitolul VIII

SECRETARUL CONSILIULUI RAIONAL. SECRETARUL CONSILIULUI

MUNICIPAL CHIŞINĂU. SECRETARUL CONSILIULUI MUNICIPAL BĂLŢI.

Articolul 60. Statutul secretarului consiliului raional, al secretarului Consiliului municipal Chişinău şi cel al secretarului Consiliului municipal Bălţi

 

Capitolul IX

CONTROLUL ADMINISTRATIV AL ACTIVITĂŢII

AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Secţiunea 1

Controlul administrativ

Articolul 61. Noţiunea de control administrativ şi scopul acestuia

Articolul 62. Principiile controlului administrativ

Articolul 63. Subiecţii controlului administrativ

 

Secţiunea a 2-a

Controlul de legalitate

Articolul 64. Controlul obligatoriu

Articolul 65. Controlul facultativ

Articolul 66. Controlul solicitat de autoritatea administraţiei publice locale

Articolul 67. Controlul solicitat de persoanele vătămate

Articolul 68. Împuternicirile oficiului teritorial al Cancelariei de Stat

Articolul 69. Sesizarea directă a instanţei de judecată

 

Secţiunea a 3-a

Controlul de oportunitate

Articolul 70. Împuternicirile subiecţilor controlului de oportunitate

Articolul 71. Împuternicirile subiecţilor controlului administrativ

Secţiunea a 4-a

Transparenţa controlului administrativ

Articolul 72. Raportul anual privind activitatea de control

Articolul 721. Evidenţa actelor supuse controlului administrativ

Capitolul X

SERVICIILE PUBLICE, BUNURILE ŞI LUCRĂRILE PUBLICE

Secţiunea 1

Serviciile publice

Articolul 73. Organizarea serviciilor publice locale

 

Secţiunea a 2-a

Administrarea bunurilor

Articolul 74. Patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale

Articolul 75. Bunurile domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale

Articolul 76. Bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale

Articolul 77. Administrarea bunurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale

 

Secţiunea a 3-a

Lucrările publice

Articolul 78. Lucrările publice

Articolul 79. Documentaţia de urbanism

Articolul 80. Înfiinţarea de întreprinderi şi societăţi comerciale

 

Capitolul XI

ADMINISTRAREA FINANŢELOR PUBLICE

Articolul 81. Finanţele publice locale

 

Capitolul XII

EXERCITAREA MANDATULUI

Articolul 82. Statutul alesului local

Articolul 83. Răspunderea juridică

Articolul 84. Incompatibilităţi

Articolul 85. Suplinirea mandatului predecesorilor

 

Capitolul XIII

(Exclus)

Articolul 86. Exclus

Articolul 87. Exclus

Articolul 88. Exclus

Articolul 89. Exclus

 

Capitolul XIV

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 90. Intrarea în vigoare

Articolul 91. Îndatoririle Guvernului

Articolul 92. Abrogări

Notă: În cuprinsul legii, cuvintele „instanţa de contencios administrativ”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „instanţa de judecată” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.155 din 15.07.2022, în vigoare 05.09.2022

Notă: În cuprinsul legii, sintagmele „buget al unităţilor administrativ-teritoriale” şi „buget al unităţilor administrativ-teritoriale respective”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagmele „buget local” şi, respectiv, „buget local respectiv” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018

Notă: În cuprinsul legii, textul „direcţia teritorială control administrativ” se substituie prin textul „oficiul teritorial al Cancelariei de Stat” conform Legii nr.93-XVIII din 04.12.2009, în vigoare 18.12.2009

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiuni de bază

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:

colectivitate locală – totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială;

administraţie publică locală – totalitatea autorităţilor publice locale constituite, în condiţiile legii, pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale;

autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul întîi – autorităţi publice, luate în ansamblu, care sînt constituite şi activează pe teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului) pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale;

autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea – autorităţi publice, luate în ansamblu, care sînt constituite şi activează pe teritoriul raionului, municipiului Chişinău, municipiului Bălţi, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale respective;

autorităţi ale administraţiei publice locale de nivel special – Adunarea Populară, Guvernatorul şi Comitetul executiv, care sunt constituite şi activează pe teritoriul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia care are un nivel special de administrare pentru soluţionarea problemelor cu caracter politic, economic şi cultural în interesul întregii populaţii;

primar – autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat;

primărie – structură funcţională care asistă primarul în exercitarea atribuţiilor sale legale;

consiliu local – autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local;

preşedinte al raionului – autoritate publică executivă a consiliului raional;

aparatul preşedintelui raionului – structură funcţională care asistă preşedintele raionului în exercitarea atribuţiilor sale legale;

decizie bugetară anuală – act juridic al consiliului local, prin care se aprobă bugetul local şi se stabilesc reglementări specifice bugetului local pentru anul bugetar respectiv;

administrator de buget – autoritate executivă a unităţii administrativ-teritoriale, care este împuternicită cu dreptul de gestionare a bugetului local respectiv, în conformitate cu competenţele şi responsabilităţile prevăzute de Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale.

[Art.1 modificat prin Legea nr.232 din 16.12.2020, în vigoare 22.01.2021]

[Art.1 completat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

[Art.1 completat prin Legea nr.229 din 25.10.2012, în vigoare 14.12.2012]

[Art.1 modificat prin Legea nr.229 din 23.09.2010, în vigoare 26.11.2011]

[Art.1 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

 

Articolul 2. Obiectul de reglementare

(1) Prezenta lege stabileşte şi reglementează modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice în unităţile administrativ-teritoriale.

(2) Modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale de nivel special se reglementează de prezenta lege în partea în care nu contravine prevederilor Legii nr.344/1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri).

(3) Controlul asupra respectării legislaţiei în unităţile teritoriale autonome cu statut juridic special se efectuează de către Guvern, prin intermediul autorităţilor publice centrale de specialitate, în condiţiile prezentei legi.

[Art.2 alin.(2) în redacţia Legii nr.232 din 16.12.2020, în vigoare 22.01.2021]

 

Articolul 3. Principiile de bază ale administrării publice locale

(1) Administrarea publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor publice locale şi consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de autonomie decizională, organizaţională, gestionară şi financiară, au dreptul la iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitîndu-şi, în condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat.

(3) Aplicarea principiilor enunţate în prezentul articol nu poate afecta caracterul unitar şi indivizibil al statului.

 

Articolul 4. Statutul juridic al unităţii administrativ-teritoriale

Unitatea administrativ-teritorială este persoană juridică de drept public şi dispune, în condiţiile legii, de un patrimoniu distinct de cel al statului şi al altor unităţi administrativ-teritoriale.

 

Articolul 5. Subiecţii autonomiei locale

(1) Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în sate (comune), oraşe (municipii) sînt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în raioane sînt consiliile raionale, ca autorităţi deliberative, şi preşedinţii de raioane, ca autorităţi executive.

(3) Consiliile locale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi primarii sînt aleşi în condiţiile Codului electoral.

(4) Autorităţile administraţiei publice din unitatea teritorială autonomă Găgăuzia prin care se realizează autonomia locală sunt Adunarea Populară, ca autoritate reprezentativă, Guvernatorul (Başcanul) şi Comitetul executiv, ca autorităţi executive.

[Art.5 alin.(4) introdus prin Legea nr.232 din 16.12.2020, în vigoare 22.01.2021]

 

Articolul 6. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice

(1) Consiliile locale şi cele raionale, primarii şi preşedinţii de raioane funcţionează ca autorităţi administrative autonome, soluţionînd treburile publice din sate (comune), oraşe (municipii) şi raioane în condiţiile legii.

(2) Raporturile dintre autorităţile publice centrale şi cele locale au la bază principiile autonomiei, legalităţii, transparenţei şi colaborării în rezolvarea problemelor comune.

(3) Între autorităţile centrale şi cele locale, între autorităţile publice de nivelul întîi şi cele de nivelul al doilea nu există raporturi de subordonare, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

(4) Orice control administrativ exercitat asupra activităţii desfăşurate de către autorităţile publice locale nu trebuie să urmărească alt scop decît asigurarea respectării legalităţii şi a principiilor constituţionale, iar controlul de oportunitate poate viza doar realizarea competenţelor care le-au fost delegate, în condiţiile legii.

(5) Autorităţile administraţiei publice centrale consultă asociaţiile reprezentative ale autorităţilor administraţiei publice locale în problemele ce ţin de administraţia publică locală.

(6) Prevederile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, şi autorităţilor administraţiei publice din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special.

[Art.6 modificat prin Legea nr.187 din 15.07.2010, în vigoare 10.08.2010]

 

Articolul 7. Autonomia şi legalitatea în activitatea autorităţilor administraţiei publice locale

În realizarea competenţelor lor, autorităţile administraţiei publice locale dispun de autonomie, consfinţită şi garantată prin Constituţia Republicii Moldova, Carta Europeană a Autonomiei Locale şi prin alte tratate la care Republica Moldova este parte.

 

Articolul 8. Consultarea populaţiei

(1) În problemele de importanţă deosebită pentru unitatea administrativ-teritorială, populaţia poate fi consultată prin referendum local, organizat în condiţiile Codului electoral.

(2) În problemele de interes local care preocupă o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale pot fi organizate, cu această parte, diverse forme de consultări, audieri publice şi convorbiri, în condiţiile legii.

(3) Proiectele de decizii ale consiliului local se consultă public, în conformitate cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de către fiecare autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, după caz.

[Art.8 completat prin Legea nr.72 din 04.05.2010, în vigoare 11.06.2010]

 

Articolul 9. Suportul financiar al autonomiei locale

Pentru asigurarea autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi gestionează în mod autonom bugetele locale, avînd dreptul să pună în aplicare taxe şi impozite locale şi să stabilească cuantumul lor în condiţiile legii.

 

Articolul 10. Organizarea activităţii autorităţilor publice locale

(1) Autorităţile publice locale îşi desfăşoară activitatea în domeniile stabilite de Legea privind descentralizarea administrativă, dispunînd în acest scop de competenţe depline care nu pot fi puse în cauză sau limitate de nici o autoritate publică, decît în condiţiile legii.

(2) Competenţele autorităţilor publice locale sînt delimitate în condiţiile prezentei legi între competenţele autorităţilor publice deliberative şi executive de nivelurile întîi şi al doilea.

(3) Autorităţile administraţiei publice centrale nu pot să stabilească ori să impună competenţe autorităţilor publice locale fără o evaluare prealabilă a impactului financiar pe care aceste competenţe l-ar putea genera, fără o consultare a autorităţilor locale de nivelul corespunzător şi fără ca colectivităţile locale să fie asigurate cu mijloacele financiare necesare.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale asigură că persoanele cu funcţii de demnitate publică şi cu funcţii publice de conducere din cadrul acestora deţin şi utilizează, în exercitarea atribuţiilor, semnătura electronică avansată calificată. În desfăşurarea procedurii administrative, în procesul de comunicare cu persoanele/instituţiile vizate şi la prestarea serviciilor din competenţa autorităţilor respective, autorităţile administraţiei publice locale utilizează mijloacele electronice de comunicaţie în măsura în care aceste mijloace sunt disponibile şi funcţionale. Documentele şi actele administrative cu caracter individual se emit în formă de document electronic; exemplare pe suport de hârtie se emit doar la cererea persoanei vizate, în scop de arhivare sau dacă prevederile legii ori ale tratatului internaţional o impun. Dosarele administrative se întocmesc şi se ţin, prioritar, în formă electronică.

[Art.10 alin.(4) introdus prin Legea nr.175 din 11.11.2021, în vigoare 10.01.2022]

 

Articolul 101. Asigurarea evidenţei actelor autorităţilor administraţiei publice locale

(1) Autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să includă în Registrul de stat al actelor locale, în conformitate cu prezenta lege şi Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative:

a) deciziile consiliilor locale de nivelurile întîi şi al doilea;

b) dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui raionului;

c) actele pretorului;

d) alte acte ale autorităţilor publice locale, care sînt supuse controlului obligatoriu de legalitate conform art.64.

(2) Proiectele actelor normative ale autorităţilor administraţiei publice locale se fac publice, în vederea consultării, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de ziua aprobării actului. Adoptarea actelor în regim de urgenţă se efectuează în conformitate cu Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional.

(3) Ordinea de zi a şedinţei consiliului local/raional se afişează în locuri publice şi se plasează pe pagina web a consiliului, în vederea consultării publice, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de ziua şedinţei.

[Art.10 alin.(1) modificat prin Legea nr.155 din 15.07.2022, în vigoare 05.09.2022]

[Art.101 introdus prin Legea nr.161 din 07.07.2016, în vigoare 28.10.2018]

 

Articolul 102. Registrul de stat al actelor locale

(1) Registrul de stat al actelor locale este o resursă informaţională de stat, care conţine textele electronice ale actelor autorităţilor administraţiei publice locale şi datele adiţionale stabilite prin hotărîre de Guvern.

(2) Registrul de stat al actelor locale are următoarele funcţii:

a) evidenţa, înregistrarea şi păstrarea actelor autorităţilor administraţiei publice locale;

b) asigurarea accesului public la actele autorităţilor administraţiei publice locale;

c) oferirea mecanismelor de efectuare a controlului administrativ al actelor autorităţilor administraţiei publice locale.

(3) Accesul la Registrul de stat al actelor locale este gratuit şi garantat de lege.

(4) Actele normative ale autorităţilor administraţiei publice locale, incluse în Registrul de stat al actelor locale, cu excepţia actelor ce conţin date cu caracter personal, pot fi accesate public fără restricţii. Actele cu caracter personal şi actele cu caracter individual se introduc în Registrul de stat al actelor locale şi pot fi accesate în conformitate cu Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

(5) Registrul de stat al actelor locale este creat, administrat şi ţinut în modul stabilit de Guvern.

(6) Crearea, administrarea şi ţinerea Registrului de stat al actelor locale se efectuează în conformitate cu Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre.

[Art.102 introdus prin Legea nr.161 din 07.07.2016, în vigoare 28.10.2018]

 

Capitolul II

CONSILIILE LOCALE (SĂTEŞTI, COMUNALE, ORĂŞENEŞTI, MUNICIPALE)

Secţiunea 1

Componenţa şi constituirea consiliilor locale

Articolul 11. Numărul de consilieri

(1) Consiliile locale sînt compuse din consilieri aleşi în condiţiile Codului electoral. Numărul de consilieri se aduce la cunoştinţa publică prin hotărâre a Comisiei Electorale Centrale, în funcţie de numărul de locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegerile, conform datelor din Registrul de stat al populaţiei, prezentate de Agenţia Servicii Publice, după cum urmează:

 

Numărul de locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale Numărul de consilieri
pînă la 1500 9
între 1501 şi 2500 11
între 2501 şi 5000 13
între 5001 şi 7000 15
între 7001 şi 10000 17
între 10001 şi 20000 23
între 20001 şi 50000 27
între 50001 şi 100000 33
între 100001 şi 200000 35
peste 200000 43.

 

(2) Prin derogare de la alin.(1), numărul de consilieri în consiliul municipiului Chişinău se stabileşte potrivit art.56.

[Art.11 alin.(1) modificat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

 

Articolul 12. Statutul alesului local

Statutul juridic şi organizarea activităţii aleşilor locali din cadrul autorităţilor publice locale, inclusiv din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special, se reglementează prin Legea privind statutul alesului local.

 

Articolul 13. Constituirea consiliilor locale

(1) Consiliul local este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri specificat la art.11.

(2) Consiliul local se întruneşte în şedinţă de constituire în termen de 20 de zile calendaristice de la data validării mandatelor de consilier. Consilierii din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi se convoacă şedinţă de constituire prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie. Consiliul electoral de circumscripţie notifică Comisiei Electorale Centrale prima convocare a consiliului local.

(3) Şedinţa consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu poate fi asigurată această majoritate, şedinţa se va ţine peste 3 zile calendaristice, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se va proceda la o nouă convocare, peste 3 zile calendaristice. La această nouă, a treia, convocare, şedinţa va fi deliberativă dacă se va asigura prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu se va putea întruni nici la ultima convocare, el se consideră dizolvat de drept.

(31) La şedinţa de constituire se dezbat doar chestiunile incluse pe ordinea de zi referitoare la:

a) aducerea la cunoştinţă de către reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie sau al Comisiei Electorale Centrale a hotărârii consiliului electoral respectiv privind atribuirea mandatelor de consilier;

b) iniţierea constituirii fracţiunilor, a alianţelor, a blocurilor;

c) iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.

(4) Lucrările şedinţei de constituire sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier dintre cei prezenţi la şedinţă, asistat de unul sau 2 dintre cei mai tineri consilieri dintre cei prezenţi.

(5) Ulterior, consiliul local formează organele sale de lucru (fracţiuni şi comisii consultative de specialitate) în condiţiile Legii nr.457-XV din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale.

[Art.13 alin.(31) modificat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.13 alin.(31) modificat prin Legea nr.223 din 04.12.2020, în vigoare 25.01.2021]

[Art.13 modificat prin Legea nr.291 din 21.12.2012, în vigoare 01.02.2013]

 

Secţiunea a 2-a

Competenţele consiliilor locale

Articolul 14. Competenţele de bază ale consiliilor locale

(1) Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor autorităţi publice.

(2) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi stabilite la art.4 al Legii privind descentralizarea administrativă, consiliul local realizează următoarele competenţe:

a) decide punerea în aplicare şi modificarea, în limitele competenţei sale, a impozitelor şi taxelor locale, a modului şi a termenelor de plată a acestora, precum şi acordarea de facilităţi pe parcursul anului bugetar;

b) administrează bunurile domeniului public şi ale celui privat ale satului (comunei), oraşului (municipiului);

c) decide în privinţa actelor juridice de administrare privind bunurile domeniului public al satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, precum şi privind serviciile publice de interes local, în condiţiile legii;

d) decide în privinţa actelor juridice de administrare sau de dispoziţie privind bunurile domeniului privat al satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, în condiţiile legii;

e) decide atribuirea şi schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate a satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, în condiţiile legii;

f) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum şi a întregii infrastructuri economice, sociale, medicale şi de agrement de interes local;

f1) decide, în condiţiile legislaţiei în vigoare, asupra tăierii, defrişării arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/sau asupra strămutării lor;

 

[Lit.g) abrogată prin Legea nr.234 din 08.11.2018, în vigoare 07.01.2019]

 

h) decide înfiinţarea instituţiilor publice de interes local, organizează serviciile publice de gospodărie comunală, determină suportul financiar în cazul cheltuielilor bugetare, decide asupra regulilor de asigurare a curăţeniei în localitate;

i) decide, în condiţiile legii, înfiinţarea întreprinderilor municipale şi societăţilor comerciale sau participarea la capitalul statutar al societăţilor comerciale;

i1) decide asupra atribuirii terenurilor pentru amplasarea stupinelor;

i2) decide, în condiţiile legii, în scopul dezvoltării locale, înfiinţarea asociaţiilor nonprofit, apolitice, în bază de parteneriat teritorial stabilit la nivel local între sectoarele public, antreprenorial şi civic, cu statut de persoane juridice, denumite grupuri de acţiune locală, precum şi stabileşte suport financiar în cazul cheltuielilor bugetare;.

j) decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv din străinătate, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, pentru promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun;

j1) decide delegarea competenţei de aprobare a tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;

j2) decide, în condiţiile legii, cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale în vederea desfăşurării activităţii de audit intern, precum şi contractarea serviciilor de audit intern;

k) decide stabilirea de legături de colaborare, cooperare, inclusiv transfrontalieră, şi de înfrăţire cu localităţi din străinătate;

l) aprobă, la propunerea primarului, structura, organigrama şi efectivul-limită ale primăriei, ale structurilor şi serviciilor publice din subordine, precum şi schema de salarizare a personalului acestora;

l1) aprobă anual, la propunerea primarului, mărimea indemnizaţiei lunare stabilite pentru personalul din primărie încadrat în conformitate cu statul de personal avizat de Cancelaria de Stat, inclusiv pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică;

m) aprobă statutul satului (comunei), oraşului (municipiului), cu excepţia statutului municipiului Chişinău şi statutului municipiului Bălţi, care se reglementează prin legi organice, şi regulamentul consiliului pe baza statutului-cadru şi a regulamentului-cadru, aprobate de Parlament; aprobă alte regulamente şi reguli prevăzute de lege;

n) aprobă decizia bugetară anuală, precum şi decizii privind modificarea bugetului local;

n1) decide asupra constituirii fondului de rezervă şi aprobă regulamentul privind modul de utilizare a acestuia;

n2) decide angajarea sau acordarea împrumuturilor în/din contul bugetului local, precum şi privind aplicarea altor instrumente financiare conform cadrului legal;

n3) audiază raportul semianual privind executarea bugetului local şi aprobă raportul anual privind executarea bugetului local;

n4) audiază rezultatele auditurilor publice externe şi recomandările Curţii de Conturi;

o) decide, în condiţiile legii, finanţarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului pentru localităţile din componenţa unităţii administrativ-teritoriale;

o1) asigură integrarea şi implementarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în politici, programe, acte normative şi investiţii financiare la nivel local şi aprobă programe şi contribuie la organizarea campaniilor de informare în acest domeniu în condiţiile legii; examinează şi adoptă decizii pe marginea rapoartelor şi a informaţiilor primarilor, informaţiilor consilierilor despre situaţia în domeniu la nivel local; dezvoltă parteneriate cu organizaţii necomerciale şi internaţionale pentru realizarea politicilor locale în domeniu;

p) aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare social-economică şi de altă natură;

p1) aprobă, conform necesităţilor comunităţii, programe de dezvoltare a serviciilor sociale;

q) aprobă, în condiţiile legii, norme specifice şi tarife pentru instituţiile publice şi serviciile publice de interes local din subordine, cu excepţia tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică şi de alimentare cu apă tehnologică, inclusiv aprobă cerinţe privind regimul de lucru al întreprinderilor comerciale şi de alimentaţie publică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi al persoanelor fizice care practică comerţul;

q1) aprobă regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă;

r) aprobă limitele admisibile de utilizare a resurselor naturale de interes local;

s) aprobă simbolica unităţii administrativ-teritoriale, atribuie sau schimbă denumirile de străzi, pieţe, parcuri şi de alte locuri publice în aer liber, stabileşte data celebrării hramului localităţii respective, conferă cetăţenilor Republicii Moldova şi celor străini cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al satului (comunei), oraşului (municipiului), în condiţiile legii;

s1) aprobă regulile de întreţinere a cîinilor, a pisicilor şi a altor animale domestice;

t) alege, la propunerea primarului, viceprimarul (viceprimarii), precum şi îl (îi) eliberează din funcţie, în condiţiile prezentei legi;

u) numeşte, în bază de concurs desfăşurat în condiţiile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, secretarul consiliului, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale secretarului, deleagă primarului competenţa evaluării performanţelor lui profesionale;

v) contribuie la organizarea de activităţi culturale, artistice, sportive şi de agrement de interes local; înfiinţează şi organizează tîrguri, pieţe, parcuri şi locuri de distracţie şi agrement, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora;

v1) contribuie, în condiţiile legii, la protejarea patrimoniului cultural imobil (monumente arheologice, monumente de istorie şi cultură), a patrimoniului cultural imaterial şi mobil, a monumentelor de for public, a rezervaţiilor culturale şi naturale, situate pe teritoriul administrat;

v2) asigură, susţine şi dezvoltă serviciile de bibliotecă pe teritoriul administrat prin realizarea competenţelor atribuite de Legea nr.160/2017 cu privire la biblioteci;

w) desemnează reprezentantul său în instanţele de judecată, în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice; formează, din rîndul membrilor săi, în funcţie de specificul şi necesităţile locale, comisii consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate, modifică componenţa acestora;

w1) formează comisii administrative conform legislaţiei în vigoare;

x) contribuie, în condiţiile legii, la asigurarea ordinii publice, adoptă decizii privind activitatea poliţiei municipale, serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri şi formaţiunilor de protecţie civilă de interes local, propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora;

x1) aprobă cuantumul mijloacelor financiare ce se alocă pentru întreţinerea serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri din raza teritoriului administrat în funcţie de numărul de locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale;

y) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, asigură protecţia drepturilor copilului; decide punerea la evidenţă a persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;

y1) decide instituirea funcţiei de mediator comunitar în localităţile compact sau mixt populate de romi;

y2) decide instituirea funcţiei de specialist pentru protecţia drepturilor copilului;

z) examinează informaţiile consilierilor, ia decizii pe marginea lor; audiază dările de seamă şi informaţiile primarului, ale conducătorilor de subdiviziuni, întreprinderi municipale şi instituţii publice din subordine; ridică mandatul consilierilor în condiţiile Legii nr.768/2000 privind statutul alesului local; iniţiază, după caz, şi decide desfăşurarea referendumului local în condiţiile Codului electoral;

z1) dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale.

(3) Consiliul local realizează şi alte competenţe stabilite prin lege, prin statutul satului (comunei), oraşului (municipiului) ori prin regulamentul consiliului.

(4) Consiliul local nu poate adopta decizii care implică anumite cheltuieli fără indicarea sursei de acoperire a costului realizării deciziilor respective.

[Art.14 alin.(2) completat prin Legea nr.370 din 29.12.2022, în vigoare 13.01.2023]

[Art.14 alin.(2) modificat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.14 alin.(2) modificat prin Legea nr.37 din 17.02.2022, în vigoare 11.03.2022]

[Art.14 alin.(2) completat prin Legea nr.10 din 12.02.2021, în vigoare 30.10.2021]

[Art.14 alin.(2) modificat prin Legea nr.50 din 09.04.2021, în vigoare 14.06.2021]

[Art.14 alin.(2) completat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.14 alin.(2) completat prin Legea nr.17 din 20.02.2020, în vigoare 14.04.2020]

[Art.14 alin.(2) modificat prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

[Art.14 completat prin Legea nr.310 din 30.11.2018, în vigoare 04.02.2019]

[Art.14 modificat prin Legea nr.266 din 23.11.2018, în vigoare 04.02.2019]

[Art.14 completat prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.14 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

[Art.14 modificat prin Legea nr.5 din 08.02.2018, în vigoare 09.03.2018]

[Art.14 completat prin Legea nr.292 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

[Art.14 modificat prin Legea nr.203 din 06.10.2017, în vigoare 10.11.2017]

[Art.14 completat prin Legea nr.10 din 21.09.2017, în vigoare 20.10.2017]

[Art.14 completat prin Legea nr.83 din 25.05.2017, în vigoare 07.07.2017]

[Art.14 completat prin Legea nr.196 din 28.07.2016, în vigoare 16.09.2016]

[Art.14 completat prin Legea nr.153 din 01.07.2016, în vigoare 19.07.2016]

[Art.14 completat prin Legea nr.71 din 14.04.2016, în vigoare 27.05.2016]

[Art.14 modificat prin Legea nr.24 din 04.03.2016, în vigoare 15.04.2016]

[Art.14 completat prin Legea nr.37 din 19.03.2015, în vigoare 17.04.2015]

[Art.14 completat  prin Legea nr.69 din 05.04.2013, în vigoare 20.04.2013]

[Art.14 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010]

[Art.14 completat prin Legea nr.72 din 04.05.2010, în vigoare 11.06.2010]

[Art.14 completat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010]

[Art.14 completat prin Legea nr.107-XVIII din 17.12.2009, în vigoare 31.12.2009]

 

Secţiunea a 3-a

Funcţionarea consiliului local

Articolul 15. Mandatul consiliului local

(1) Durata mandatului consiliului local este stabilită de Codul electoral.

(2) Consiliul local îşi exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit pînă la data constituirii legale a consiliului nou-ales.

(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

 

Articolul 16. Convocarea consiliului local

(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţă ordinară o dată la 3 luni, la convocarea primarului, cu excepţia primei şedinţe.

(2) Consiliul local se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi.

(3) Convocarea consiliului local se face cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa ordinară şi cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa extraordinară.

(4) În cazuri de maximă urgenţă – calamităţi naturale, catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii, epizootii şi alte situaţii excepţionale similare – determinată de interesele locuitorilor satului (comunei), oraşului (municipiului), convocarea consiliului local se poate face de îndată.

(5) Convocarea consiliului local se face prin dispoziţie a primarului sau, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a convoca consiliul, a viceprimarului. Dacă primarul sau viceprimarul refuză convocarea consiliului local, cu ordinea de zi propusă, acesta este convocat de un grup de cel puţin o treime din consilierii aleşi. În înştiinţarea convocării în şedinţă, care se expediază consilierilor, se indică ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei.

(6) Ordinea de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor satului (comunei), oraşului (municipiului) prin presa locală sau prin alte mijloace de informare, inclusiv prin afişare.

(7) Consiliul local alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Preşedintele şedinţei este asistat de secretarul consiliului local.

 

Articolul 17. Transparenţa şedinţelor

(1) Şedinţele consiliului local sînt publice.

(2) Orice persoană interesată poate asista la şedinţele consiliului local.

(3) Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea şi alte părţi interesate au dreptul:

a) de a participa, în condiţiile legii, la orice etapă a procesului decizional;

b) de a avea acces la informaţiile privind bugetul localităţii şi modul de utilizare a resurselor bugetare, la proiectele de decizii şi la ordinea de zi a şedinţelor consiliului local şi ale primăriei;

c) de a propune iniţierea elaborării şi adoptării unor decizii;

d) de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări, în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităţilor respective, privind diverse proiecte de decizie supuse dezbaterilor.

(4) Autorităţile publice locale şi funcţionarii publici ai unităţilor administrativ-teritoriale respective sînt obligaţi să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor efective de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea şi a altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin intermediul:

a) informării adecvate şi în timp util asupra subiectelor dezbătute de consiliul local;

b) recepţionării şi examinării, în timp util, a tuturor recomandărilor, sesizărilor, scrisorilor, adresate de către cetăţeni autorităţilor lor reprezentative, la elaborarea proiectelor de decizii sau a programelor de activitate;

c) promovării unei politici de comunicare şi dialog cu cetăţenii;

d) publicării programelor, strategiilor, agendei şedinţelor pe diverse suporturi informaţionale.

(5) Împiedicarea accesului liber la şedinţele consiliului local sau compromiterea procesului decizional prin acţiuni deliberate de ascundere a informaţiei de interes public se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

[Art.17 modificat prin Legea nr.72 din 04.05.2010, în vigoare 11.06.2010]

 

Articolul 18. Ordinea de zi a şedinţei

(1) Şedinţa consiliului se desfăşoară conform ordinii de zi propuse de primar sau de consilierii care, în condiţiile art.16, au cerut convocarea lui.

(2) Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la începutul şedinţei şi se efectuează cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, respectîndu-se prevederile art.22 alin.(1).

 

Articolul 19. Caracterul deliberativ al şedinţei

(1) Prezenţa consilierilor la şedinţa consiliului local este obligatorie.

(2) Şedinţa consiliului local este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea consilierilor aleşi.

(3) În realizarea competenţelor sale, consiliul local adoptă decizii cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulamentul consiliului cere un număr mai mare de voturi. În cazul parităţii de voturi, nu se adoptă nici o decizie, dezbaterile fiind reluate în şedinţa următoare.

(4) Deciziile privind aprobarea bugetului local, administrarea bunurilor proprietate a satului (comunei), oraşului (municipiului), stabilirea cuantumului taxelor şi impozitelor locale, planificarea dezvoltării localităţilor şi amenajării teritoriului, asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate se adoptă cu votul majorităţii consilierilor aleşi.

(5) Deciziile privind iniţierea revocării primarului se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi.

(6) Consiliul local poate stabili adoptarea unor decizii prin vot secret sau prin vot nominal.

(7) Proiectele de decizii sînt propuse de consilieri şi/sau de primar.

 

Articolul 20. Semnarea şi intrarea în vigoare a deciziilor consiliului local

(1) Deciziile consiliului local se semnează, în cel mult 5 zile de la data desfăşurării şedinţei lui, de preşedintele acesteia şi se contrasemnează de secretarul consiliului. Deciziile privind numirea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului consiliului nu se contrasemnează. Pentru fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier care va semna decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a o semna.

(2) În cazul în care secretarul consiliului consideră că decizia consiliului este ilegală, el este în drept să nu o contrasemneze şi să solicite consiliului reexaminarea acestei decizii.

(3) Secretarul consiliului va remite decizia consiliului local primarului şi, în cazurile prevăzute de lege, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat în cel mult 5 zile după data semnării.

(4) În cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală, primarul sesizează oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de judecată.

(5) În termen de cel mult 5 zile de la data semnării, secretarul consiliului asigură includerea deciziilor consiliului în Registrul de stat al actelor locale, afişează deciziile cu caracter normativ ale consiliului în locuri publice.

(6) Deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data includerii lor în Registrul de stat al actelor locale sau la data indicată în textul deciziei, care nu poate preceda data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.

(7) Deciziile cu caracter individual intră în vigoare la data comunicării persoanelor vizate sau la data indicată în textul deciziei, care nu poate preceda data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.

[Art.20 modificat prin Legea nr.161 din 07.07.2016, în vigoare 28.10.2018]

[Art.20 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010]

 

Articolul 21. Limitarea dreptului de vot

(1) Consilierul poate fi prezent la şedinţa consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în condiţiile existenţei unui conflict de interese, atunci cînd:

a) el personal, soţia (soţul), copiii, părinţii săi au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii;

b) este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei sau ale filialelor şi reprezentanţelor acestora, în a căror privinţă se adoptă decizia;

c) se află în situaţie de incompatibilitate, conform prezentei legi şi Legii privind statutul alesului local, iar incompatibilitatea durează mai mult de 30 de zile de la data apariţiei.

(2) Deciziile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin.(1) pot fi declarate nule, în condiţiile legii, de către instanţa de judecată.

 

Articolul 22. Examinarea problemelor în şedinţa consiliului local

(1) Problemele de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local se examinează de către acesta dacă sînt însoţite de avizul sau raportul comisiei de specialitate a consiliului şi, după caz, de raportul sau avizul primăriei şi/sau al subdiviziunii de resort a serviciului public descentralizat sau a celui desconcentrat, precum şi de sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice.

(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local, în cazurile prevăzute la art.16 alin.(4), se examinează şi asupra lor se adoptă decizii în lipsa materialelor indicate la alin.(1).

(3) Dezbaterile din şedinţa consiliului local se consemnează într-un proces-verbal.

(4) Procesul-verbal şi documentele examinate în şedinţă se depun într-un dosar special, numerotat, sigilat şi semnat de preşedintele şedinţei şi de secretarul consiliului local.

[Art.22 completat prin Legea nr.72 din 04.05.2010, în vigoare 11.06.2010]

 

Articolul 23. Răspunderea consilierilor în consiliul local

(1) Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local şi pentru deciziile acestuia pe care le-au votat.

(2) Fiecare consilier poartă răspundere juridică, conform legislaţiei în vigoare, pentru propria activitate desfăşurată în exercitarea mandatului.

(3) La cererea consilierului, votul şi opinia lui separată pot fi consemnate în procesul-verbal al şedinţei. În aceste cazuri, faţă de consilierul care şi-a consemnat opinia separată şi dezacordul cu decizia adoptată de consiliu nu se aplică prevederile alin.(1).

 

Articolul 24. Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier

Mandatul de consilier încetează înainte de termen în cazurile prevăzute la art.5 alin.(2) din Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local.

[Art.24 în redacţia Legii nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.24 alin.(2) modificat prin Legea nr.155 din 15.07.2022, în vigoare 05.09.2022]

[Art.24 completat prin Legea nr.134 din 17.06.2016, în vigoare 01.08.2016]

[Art.24 modificat prin Legea nr.44 din 22.03.2013, în vigoare 12.04.2013]

[Art.24 completat prin Legea nr.220 din 19.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

 

Articolul 25. Dizolvarea consiliului local

(1) Consiliul local poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă:

a) acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie, care au fost anulate de către instanţa de judecată, prin hotărîri definitive;

b) numărul consilierilor s-a redus cu mai mult de 1/3 din numărul stabilit la art.11;

c) acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent de numărul şedinţelor.

(2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.a), oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau, după caz, primarul ori Guvernul este în drept să se adreseze în instanţă de judecată pentru constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea consiliului local.

(3) Dizolvarea de drept a consiliului local în condiţiile alin.(1) lit.b) şi c) se constată prin dispoziţie a primarului şi se notifică în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data emiterii dispoziţiei, Comisiei Electorale Centrale, care stabileşte data desfăşurării alegerilor noi.

(4) Parlamentul dizolvă consiliul local, la propunerea motivată a primarului sau a Guvernului, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive, pronunţate în condiţiile alin.(2), prin care au fost constatate circumstanţele care justifică dizolvarea.

(5) Data desfăşurării alegerilor pentru noua componenţă a consiliului local se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, în condiţiile Codului electoral.

(6) Pînă la constituirea unui nou consiliu, primarul va soluţiona problemele curente ale unităţii administrativ-teritoriale.

[Art.25 alin.(1) modificat, alin.(3) în redacţie nouă conform Legii nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.25 modificat prin Legea nr.10 din 21.09.2017, în vigoare 20.10.2017]

[Art.25 completat prin Legea nr.213 din 09.09.2010, în vigoare 29.09.2010]

 

Capitolul III

PRIMARUL ŞI VICEPRIMARUL

Articolul 26. Primarul şi viceprimarul

(1) Primarul este autoritatea reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local. El participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să se pronunţe asupra tuturor proiectelor şi problemelor supuse dezbaterilor, fără drept de vot.

(2) Primarul şi viceprimarii cad sub incidenţa Legii privind statutul alesului local.

(3) Consiliul local, la propunerea primarului, decide instituirea funcţiei de viceprimar şi stabileşte numărul de viceprimari care vor asista primarul în exercitarea atribuţiilor sale.

(4) În funcţia de viceprimar poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor.

(5) Viceprimarii exercită atribuţiile stabilite de primar şi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

[Art.26 modificat prin Legea nr.10 din 21.09.2017, în vigoare 20.10.2017]

[Art.26 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010]

[Art.26 modificat prin Legea nr.187 din 15.07.2010, în vigoare 10.08.2010]

 

Articolul 27. Confirmarea legalităţii alegerilor şi validarea mandatului de primar

(1) Confirmarea legalităţii alegerii primarului şi validarea mandatului acestuia se fac în condiţiile Codului electoral.

(2) Validarea sau invalidarea mandatului de primar se aduce la cunoştinţă publică, se comunică oficiului teritorial al Cancelariei de Stat şi se prezintă de către reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie la prima şedinţă sau, după caz, la o şedinţă extraordinară a consiliului.

(3) În caz de invalidare a mandatului de primar, se organizează alegeri în condiţiile Codului electoral.

[Art.27 alin.(2),(3) modificat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

 

Articolul 28. Încetarea înainte de termen a mandatului de primar

(1) Primarul îşi exercită atribuţiile de la data validării mandatului pînă la data validării următorului mandat de primar, cu excepţia cazurilor cînd mandatul încetează înainte de termen. Prelungirea, prin lege organică, a mandatului primarului poate avea loc numai în caz de război sau catastrofă.

(2) Mandatul de primar încetează înainte de termen în cazurile prevăzute la art.5 alin.(8) din Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local.

[Art.28 alin.(2) în redacţia Legii nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.28 completat prin Legea nr.134 din 17.06.2016, în vigoare 01.08.2016]

 

Articolul 29. Atribuţiile de bază ale primarului

(1) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, stabilite la art.4 alin.(1) din Legea privind descentralizarea administrativă, primarul exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:

a) asigură executarea deciziilor consiliului local;

a1) încheie, în baza deciziei consiliului local şi în condiţiile legii, acte juridice de administrare sau de dispoziţie privind bunurile domeniului public sau privat al satului (comunei), oraşului (municipiului) respectiv;

a2) încheie, în baza deciziei consiliului local şi în condiţiile legii, acorduri de cooperare cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi contracte de achiziţie, în vederea desfăşurării activităţii de audit intern;

b) propune, în condiţiile legii, structura, organigrama şi efectivul-limită ale primăriei, schema de salarizare a personalului acesteia şi le supune aprobării consiliului local;

c) numeşte, stabileşte atribuţiile şi încetează raporturile de serviciu sau de muncă cu şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordinea autorităţii administraţiei publice locale respective, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea profesională;

d) stabileşte atribuţiile viceprimarului (viceprimarilor);

e) asigură elaborarea proiectului de buget local respectiv, întocmirea rapoartelor periodice şi anuale privind executarea bugetului şi le prezintă spre aprobare consiliului local;

f) exercită funcţia de administrator al bugetului local, asigurînd gestionarea resurselor bugetare, administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări şi efectuarea cheltuielilor conform alocaţiilor bugetare aprobate, informînd consiliul local despre situaţia existentă;

g) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat ale satului (comunei), oraşului (municipiului), în limitele competenţei sale;

h) exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;

h1) contribuie, în condiţiile legii, la protejarea patrimoniului cultural imobil (monumente arheologice, monumente de istorie şi cultură), a patrimoniului cultural imaterial şi mobil, a monumentelor de for public, a rezervaţiilor culturale şi naturale, situate pe teritoriul administrat;

i) propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor respective de gospodărie comunală;

i1) organizează, în limita resurselor disponibile, studii privind tipurile de servicii sociale necesare comunităţii, elaborează şi propune spre aprobare consiliului local, conform necesităţilor stabilite, programe de dezvoltare a serviciilor sociale;

j) conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură funcţionarea serviciului stare civilă, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social;

j1) asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi serviciilor de interes public local pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat;

j2) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de partener public;

k) eliberează autorizaţiile prevăzute de lege;

l) asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat;

l1) asigură înregistrarea şi evidenţa troleibuzelor, a ciclomotoarelor, a maşinilor şi a utilajelor autopropulsate utilizate la lucrările de construcţii sau agricole, care nu se supun înmatriculării, precum şi a vehiculelor cu tracţiune animală, în corespundere cu regulamentul-tip aprobat de Guvern;

m) asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra întreţinerii şi gestionării acestuia în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

m1) desemnează agentul constatator în condiţiile Codului contravenţional;

n) reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate în numele colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de lege;

n1) asigură executarea deciziilor consiliului local în vederea implementării politicii de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în localitate, colaborează în acest scop cu instituţii statale şi organizaţii necomerciale şi internaţionale; coordonează activitatea unităţii gender din cadrul primăriei; examinează plîngerile persoanelor care se consideră victime ale discriminării; contribuie la educarea şi sensibilizarea populaţiei cu privire la eliminarea discriminării;

o) prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia social-economică a satului (comunei), oraşului (municipiului);

 

[Lit.p) abrogată prin Legea nr.31 din 16.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

q) exercită atribuţiile de autoritate tutelară locală în condiţiile legii;

r) coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate, persoanele cu dizabilităţi, familiile cu mulţi copii, familiile afectate de violenţă intrafamilială, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului);

s) asigură elaborarea şi avizarea, în condiţiile legii, a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, o supune procedurii de evaluare strategică de mediu în conformitate cu Legea nr.11/2017 privind evaluarea strategică de mediu şi o prezintă spre aprobare consiliului local;

t) constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să reacţioneze cu promptitudine, în condiţiile legii, la solicitările primarului;

u) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau altor manifestări publice care contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, care atentează la ordinea şi liniştea publică;

v) propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum în probleme locale de interes deosebit, ia măsuri pentru organizarea acestor consultări;

 

[Lit.w) exclusă prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010]

 

x) ia, în comun cu autorităţile centrale de specialitate şi cu serviciile publice desconcentrate ale acestora, măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şi epizootiilor şi, în acest scop, dispune, cu titlu executoriu, mobilizarea, după caz, a populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor publice din localitate;

y) sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, contribuie la extinderea cooperării şi a legăturilor directe cu acestea.

(2) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică locală executivă, exercită şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul local.

[Art.29 alin.(1) modificat prin Legea nr.37 din 17.02.2022, în vigoare 11.03.2022]

[Art.29 alin.(1) completat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.29 alin.(1) modificat prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

[Art.29 completat prin Legea nr.266 din 23.11.2018, în vigoare 04.02.2019]

[Art.29 completat prin Legea nr.239 din 08.11.2018, în vigoare 07.01.2019]

[Art.29 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

[Art.29 completat prin Legea nr.292 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

[Art.29 modificat prin Legea nr.10 din 21.09.2017, în vigoare 20.10.2017]

[Art.29 modificat prin Legea nr.83 din 25.05.2017, în vigoare 07.07.2017]

[Art.29 completat prin Legea nr.196 din 28.07.2016, în vigoare 16.09.2016]

[Art.29 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

[Art.29 modificat prin Legea nr.153 din 01.07.2016, în vigoare 19.07.2016]

[Art.29 completat prin Legea nr.71 din 14.04.2016, în vigoare 27.05.2016]

[Art.29 completat prin Legea nr.164 din 05.07.2013, în vigoare 26.07.2013]

[Art.29 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010]

[Art.29 modificat prin Legea nr.239 din 24.09.2010, în vigoare 22.10.2010]

[Art.29 completat prin Legea nr.181 din 15.07.2010, în vigoare 03.09.2010]

[Art.29 completat prin Legea nr.167 din 09.07.2010, în vigoare 03.09.2010]

 

Articolul 30. Informarea consiliului local

(1) Primarul prezintă, la cererea consiliului local, informaţii despre executarea deciziilor adoptate de consiliu, alte informaţii despre activitatea sa de exercitare a anumitor atribuţii ce îi revin potrivit legii.

(2) Primarul prezintă consiliului local rezultatele auditului public extern efectuat în cadrul primăriei şi asigură executarea hotărârilor Curţii de Conturi.

[Art.30 alin.(2) introdus prin Legea nr.10 din 12.02.2021, în vigoare 30.10.2021]

 

Articolul 31. Alegerea viceprimarilor şi încetarea înainte de termen a mandatului de viceprimar

(1) Viceprimarii sînt aleşi, la propunerea primarului, prin decizia consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care proiectul de decizie privind alegerea în funcţia de viceprimar a candidaturii propuse este exclus de pe ordinea de zi la 2 şedinţe consecutive de către consiliu sau nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul numeşte viceprimarul prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţa consiliului.

(2) Viceprimarul este eliberat din funcţie, la propunerea primarului, prin decizia consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care proiectul de decizie privind eliberarea din funcţia de viceprimar este exclus de pe ordinea de zi la 2 şedinţe consecutive de către consiliu sau nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul eliberează viceprimarul din funcţie prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţă consiliului.

(3) Mandatul de viceprimar încetează înainte de termen în cazurile prevăzute la art.5 alin.(11) din Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local.

[Art.31 denumirea completată, alin.(3) introdus prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.31 în redacţia Legii nr.111 din 15.08.2019, în vigoare 02.10.2019]

[Art.31 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010]

 

Articolul 32. Actele primarului

(1) În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.

(11) Proiectele de dispoziţii ale primarului în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu, social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice) se consultă public prin afişarea în locuri publice şi plasarea pe pagina web oficială a autorităţii publice locale, în conformitate cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de către fiecare autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, după caz.

(2) Dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semnare, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat.

(21) Dispoziţiile primarului se includ în Registrul de stat al actelor locale în termen de 5 zile de la data semnării lor de către acesta. Suplimentar, dispoziţiile cu caracter normativ se afişează în locuri publice.

(22) Dispoziţiile cu caracter normativ intră în vigoare la data includerii lor în Registrul de stat al actelor locale sau la data indicată în textul dispoziţiei, care nu poate preceda data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.

(3) Dispoziţiile cu caracter individual intră în vigoare la data comunicării persoanelor vizate sau la data indicată în textul dispoziţiei, care nu poate preceda data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.

[Art.32 modificat prin Legea nr.161 din 07.07.2016, în vigoare 28.10.2018]

[Art.32 completat prin Legea nr.72 din 04.05.2010, în vigoare 11.06.2010]

 

Articolul 33. Suspendarea din funcţie a primarului

(1) În cazul în care a fost deferit justiţiei pentru săvîrşirea unei infracţiuni, primarul poate fi suspendat din funcţie pînă la soluţionarea definitivă a cauzei. Organizarea de noi alegeri pentru funcţia de primar nu se admite pe întreaga durată a suspendării.

(2) Suspendarea poate fi dispusă numai de către instanţa de judecată, în condiţiile legii.

(3) Dacă a fost achitat sau dosarul său penal a fost clasat, cu excepţia cazurilor de amnistie, primarul suspendat din funcţie are dreptul la reparare, în condiţiile legii, a prejudiciului cauzat. Primarul este restabilit în funcţie pentru perioada pînă la expirarea mandatului său.

(4) Prevederile prezentului articol se aplică, în modul respectiv, şi viceprimarilor.

 

Articolul 34. Interimatul funcţiei de primar

(1) În cazul încetării înainte de termen a mandatului, al suspendării din funcţie sau al imposibilităţii primarului de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură de drept de către un viceprimar.

(2) Dacă viceprimarul, din motive obiective, refuză interimatul funcţiei de primar sau dacă primarul şi viceprimarul sînt suspendaţi din funcţie concomitent, sau, din anumite cauze, aceste funcţii devin vacante, consiliul local împuterniceşte, în termen de 5 zile, o altă persoană să exercite temporar atribuţiile primarului.

(3) În caz de absenţă temporară, primarul poate delega, sub proprie răspundere, exercitarea atribuţiilor sale viceprimarului sau, după caz, secretarului consiliului pe întreaga durată a absenţei sale.

(4) În exercitarea temporară a atribuţiilor de primar, secretarul consiliului nu este exonerat de exercitarea atribuţiilor sale de bază.

 

Articolul 35. Delegatul sătesc

(1) Satul din care nu au fost aleşi consilieri în consiliul local alege un delegat sătesc, care apără şi reprezintă interesele satului în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi în alte autorităţi.

(2) Delegatul sătesc este ales la adunarea generală a locuitorilor cu drept de vot ai satului, cu votul majorităţii celor prezenţi.

(3) Alegerea delegatului sătesc se face în prezenţa primarului sau a viceprimarului unităţii administrativ-teritoriale respective. La adunarea generală trebuie să participe cel puţin o treime din locuitorii cu drept de vot ai satului.

(4) Alegerea delegatului sătesc se face pe durata mandatului consiliului. Adunarea generală a locuitorilor satului, în condiţiile alin.(2) şi (3), poate accepta demisia sau poate hotărî revocarea delegatului sătesc.

(5) La decizia consiliului local, delegatul sătesc poate fi remunerat din bugetul local.

 

Articolul 36. Atribuţiile delegatului sătesc

(1) Delegatul sătesc exercită următoarele atribuţii principale:

a) participă la şedinţele consiliului local;

b) aduce la cunoştinţă locuitorilor satului deciziile consiliului şi dispoziţiile primarului;

c) acordă sprijin autorităţilor administraţiei publice locale în realizarea măsurilor ce ţin de interesele satului respectiv;

d) prezintă propuneri de realizare a unor obiective economice, social-culturale şi de rezolvare a altor probleme ce ţin de interesele satului;

e) urmăreşte modul în care administraţia publică locală rezolvă problemele satului care l-a delegat şi informează despre aceasta populaţia.

(2) În cazul în care consiliul sau primarul preconizează să emită acte care, în viziunea delegatului sătesc, contravin intereselor satului din a cărui parte a fost ales, delegatul poate propune amînarea adoptării lor pentru a se consulta cu locuitorii satului.

 

Capitolul IV

SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL

Articolul 37. Exigenţele pentru funcţia de secretar

(1) Secretarul consiliului local este şi secretar al satului (comunei), oraşului (municipiului). Candidatul la funcţia de secretar se va selecta pe bază de concurs. Persoana numită, în condiţiile prezentei legi, în funcţia de secretar trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică.

(2) Prin derogare de la alin.(1), în cazul în care, după anunţarea repetată a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar al consiliului local, nu au parvenit solicitări de la persoane cu studiile respective, la concurs poate fi admis un absolvent al unei alte facultăţi (secţii) sau o persoană care urmează studiile superioare.

 

Articolul 38. Numirea secretarului consiliului local

(1) Numirea în funcţie a învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima şedinţă a consiliului local, după anunţarea rezultatelor concursului.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului, conform Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

(3) Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

(4) Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului se face, în condiţiile legii, prin decizie a consiliului. Evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului se face de către primar, în baza deciziei consiliului.

(5) Pe durata concediului sau a unei lipse îndelungate a secretarului pe motive întemeiate, consiliul local poate împuternici un alt funcţionar din cadrul primăriei să îndeplinească toate atribuţiile secretarului sau unele din ele.

(6) Concediul anual i se acordă secretarului în temeiul dispoziţiei primarului.

[Art.38 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010]

 

Articolul 39. Atribuţiile secretarului

(1) Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază:

a) asigură înştiinţarea convocării consiliului local;

b) participă la şedinţele consiliului local;

c) avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile;

c1) exercită atribuţiile unităţii gender la nivel local, garantînd implementarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi;

d) asigură buna funcţionare a primăriei;

e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

f) pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;

g) comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar;

h) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;

h1) asigură includerea actelor autorităţii administraţiei publice locale în Registrul de stat al actelor locale, în conformitate cu prezenta lege;

i) primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa;

j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii, precum şi extrase şi copii de pe actele de stare civilă;

k) organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă, de protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţiile respective;

l) ţine evidenţa gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a asociaţiilor acestora conform registrului aprobat de Guvern;

m) păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;

n) acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului local;

o) administrează sediul primăriei şi bunurile ei;

p) eliberează certificate de proprietate privată ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, în baza anexelor la procesul-verbal al comisiei de privatizare a bunurilor întreprinderilor agricole, conform modelului aprobat de Ministerul Economiei;

q) legalizează semnăturile de pe documente, legalizează copiile de pe documente şi extrasele din ele, autentifică procurile privind reprezentarea titularului pentru depunerea cererii şi a actelor necesare pentru stabilirea, reexaminarea şi recalcularea pensiei, conform prevederilor Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, precum şi a alocaţiilor şi indemnizaţiilor, pentru stabilirea şi plata compensaţiilor persoanelor cu dizabilităţi, pentru primirea pensiilor, alocaţiilor şi indemnizaţiilor, mijloacelor băneşti repartizate acţionarilor fondurilor de investiţii nemutuale în proces de lichidare silită, fondurilor de investiţii pentru privatizare în proces de lichidare silită, pentru primirea sumelor indexate la depunerile băneşti ale cetăţenilor în „Banca de Economii” S.A., în proces de lichidare silită, precum şi pentru dreptul de înregistrare, transmitere în folosinţă şi înstrăinare a dreptului de proprietate asupra cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole;

r) înregistrează contractele de arendă a terenurilor agricole şi a altor bunuri agricole încheiate pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv.

Rectificare: La art.39 alin.(1) lit.r) în loc de „mai mare de 5 ani” se va citi „de pînă la 5 ani inclusiv”.
(Monitorul Oficial nr.121-125 din 13.04.2018, pag.9)

 

(11) În cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele prevăzute la art.178 alin.(1) din Codul electoral şi art.5 din Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local, secretarul consiliului comunică în scris acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de cel mult 15 zile de la data apariţiei circumstanţei sau de la efectuarea controlului de legalitate a dispoziţiei primarului emise în condiţiile art.25 alin.(3).

(2) Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local ori de către primar.

[Art.39 alin.(11) în redacţia Legii nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.39 alin.(1) modificat prin Legea nr.283 din 06.10.2022, în vigoare 21.11.2022]

[Art.39 alin.(1) modificat prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Art.39 modificat prin Legea nr.246 din 15.11.2018, în vigoare 01.03.2019]

[Art.39 completat prin Legea nr.161 din 07.07.2016, în vigoare 28.10.2018]

[Art.39 modificat prin Legea nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018]

[Art.39 modificat prin Legea nr.6 din 08.02.2018, în vigoare 16.03.2018]

[Art.39 completat prin Legea nr.71 din 14.04.2016, în vigoare 27.05.2016]

[Art.39 completat prin Legea nr.213 din 09.09.2010, în vigoare 29.09.2010]

[Art.39 modificat prin Legea nr.72 din 04.05.2010, în vigoare 11.06.2010]

 

Capitolul V

PRIMĂRIA

Articolul 40. Primăria şi statutul personalului primăriei

(1) Primăria se organizează şi funcţionează în baza unui regulament aprobat de consiliul local.

(2) Primăria, ca structură funcţională, are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte proiecte de decizii ale consiliului local şi proiecte de dispoziţii ale primarului;

b) aduce la cunoştinţă publică deciziile consiliului şi dispoziţiile normative ale primarului;

c) colectează şi prezintă primarului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a satului (comunei), oraşului (municipiului);

d) prezintă primarului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor municipale create de consiliul local;

e) supraveghează executarea măsurilor dispuse de primar atît în cadrul primăriei, cît şi în teritoriul administrat;

f) contribuie la elaborarea proiectului de buget local pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de primar spre examinare consiliului local;

g) asigură executarea bugetului local, în conformitate cu deciziile consiliului local, şi respectarea prevederilor legale;

h) întocmeşte rapoarte periodice şi anuale privind executarea bugetului local;

i) asistă secretarul consiliului local în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.

(3) Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi încetării raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului primăriei, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi de regulamentul primăriei, aprobat de consiliul local.

(4) Personalul primăriei are statut de funcţionar public şi cade sub incidenţa Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu excepţia persoanelor care ocupă funcţia de viceprimar, aflate sub incidenţa Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi Legii nr.768/2000 privind statutul alesului local, a altui personal angajat în baza contractului individual de muncă potrivit prevederilor Codului muncii.

(5) Personalul primăriei, inclusiv personalul primăriei şi preturilor din municipiul Chişinău şi al primăriei municipiului Bălţi, încadrat în conformitate cu statul de personal avizat de Cancelaria de Stat, inclusiv persoanele cu funcţii de demnitate publică, poate beneficia de o indemnizaţie lunară calculată proporţional timpului efectiv lucrat în luna respectivă.

(6) Mărimea indemnizaţiei lunare prevăzute la alin.(5) se stabileşte proporţional capacităţii administrative a autorităţii publice locale, determinată în conformitate cu prevederile art.11 alin.(2) din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, dar nu poate depăşi 40% din salariul de bază.

(7) Criteriile şi condiţiile de stabilire a indemnizaţiei lunare prevăzute la alin.(5) se prevăd într-un regulament-cadru aprobat de Guvern.

(8) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin.(5) se acordă în baza regulamentului intern aprobat de consiliul local.

[Art.40 alin.(5)-(8) introduse prin Legea nr.370 din 29.12.2022, în vigoare 13.01.2023]

[Art.40 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

[Art.40 completat prin Legea nr.10 din 21.09.2017, în vigoare 20.10.2017]

[Art.40 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010]

 

Capitolul VI

AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ALE RAIONULUI

Secţiunea 1

Consiliul raional

Articolul 41. Componenţa consiliului raional

(1) Consiliul raional este autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei raionului.

(2) Consiliul raional se compune din consilieri, aleşi în condiţiile Codului electoral. Numărul de consilieri se stabileşte în funcţie de numărul de locuitori ai raionului la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegerile, conform datelor statistice, în modul stabilit la art.11.

[Art.41 completat prin Legea nr.10 din 21.09.2017, în vigoare 20.10.2017]

 

Articolul 42. Constituirea consiliului raional

(1) La constituirea consiliului raional şi la desfăşurarea şedinţelor lui se aplică, după caz, dispoziţiile art.13, 16, 17 şi 19.

(2) Consilierii raionali se convoacă în primă şedinţă prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

 

Articolul 43. Competenţele consiliului raional

(1) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea stabilite la art.4 alin.(2) din Legea privind descentralizarea administrativă, consiliul raional realizează în teritoriul administrat următoarele competenţe de bază:

a) aprobă structura, organigrama şi efectivul-limită ale aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate consiliului raional;

b) aprobă decizia bugetară anuală, precum şi deciziile privind modificarea bugetului raional;

b1) decide asupra constituirii fondului de rezervă şi aprobă regulamentul privind modul de utilizare a acestuia;

b2) decide angajarea sau acordarea împrumuturilor în/din contul bugetului raional, precum şi privind aplicarea altor instrumente financiare conform cadrului legal;

b3) audiază raportul semianual privind executarea bugetului raional şi aprobă raportul anual privind executarea bugetului raional;

b4) audiază rezultatele auditurilor publice externe şi recomandările Curţii de Conturi;

c) decide privind administrarea bunurilor domeniilor public şi privat ale raionului;

d) decide, în condiţiile legii, în privinţa actelor juridice de administrare privind bunurile domeniului public al raionului, precum şi serviciile publice de interes raional;

d1) decide, în condiţiile legii, schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate a raionului;

e) decide, în condiţiile legii, în privinţa actelor juridice de administrare sau de dispoziţie privind bunurile domeniului privat al raionului;

 

[Lit.f) abrogată prin Legea nr.234 din 08.11.2018, în vigoare 07.01.2019]

 

g) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum şi altor obiective din domeniul economic, social, medical comunal şi de agrement de interes raional;

h) decide punerea la evidenţă a persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative în conformitate cu Legea cu privire la locuinţe;

i) decide, în condiţiile legii şi în limitele competenţei sale, organizarea serviciilor publice de interes raional şi/sau regional şi aprobă tarifele la serviciile cu plată prestate de acestea;

j) aprobă strategii, prognoze, planuri şi programe de dezvoltare social-economică a raionului, programe de refacere şi protecţie a mediului înconjurător, programe de utilizare a forţei de muncă în teritoriu, monitorizează realizarea acestora;

j1) aprobă programe de dezvoltare a serviciilor sociale, conform necesităţilor raionului, şi identifică sursele financiare necesare;

j2) decide, în condiţiile legii, finanţarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului;

k) alege din rîndul consilierilor, în condiţiile prezentei legi, preşedintele raionului;

l) alege, la propunerea preşedintelui raionului, vicepreşedinţii şi îi eliberează din funcţie, în condiţiile prezentei legi;

m) desemnează reprezentantul său în instanţa de judecată în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice;

n) numeşte, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, secretarul consiliului raional şi conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine;

o) aprobă regulamentul consiliului raional;

p) decide sau, după caz, propune înfiinţarea, în condiţiile legii, de instituţii publice şi întreprinderi de interes raional, precum şi participarea la fondarea societăţilor comerciale;

q) aprobă, în condiţiile legii, norme specifice pentru structurile autonome şi pentru instituţiile publice pe care le înfiinţează;

r) decide înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea instituţiilor social-culturale de interes raional şi asigură buna lor funcţionare, în limita alocaţiilor prevăzute la bugetul respectiv;

r1) contribuie, în condiţiile legii, la protejarea patrimoniului cultural imobil (monumente arheologice, monumente de istorie şi cultură), a patrimoniului cultural imaterial şi mobil, a monumentelor de for public, a rezervaţiilor culturale şi naturale, situate pe teritoriul administrat;

r2) asigură, susţine şi dezvoltă serviciile de bibliotecă pe teritoriul administrat prin realizarea competenţelor atribuite de Legea nr.160/2017 cu privire la biblioteci;

s) decide organizarea şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, instructiv-educative, cultural-educative, sportive şi de tineret, de interes raional;

s1) aprobă programe şi decide cu privire la organizarea campaniilor de informare în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; desemnează, în condiţiile legii, unitatea gender locală; examinează rapoarte despre situaţia în domeniu şi adoptă decizii pe marginea lor; examinează plîngerile persoanelor care se consideră victime ale discriminării;

t) decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate, în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun;

t1) decide, în condiţiile legii, înaintarea sesizărilor la Curtea Constituţională;

u) aproba simbolica raionului;

v) dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale.

(2) Consiliul raional poate realiza şi alte competenţe în condiţiile legii, cu condiţia asigurării surselor de finanţare pentru acoperirea integrală a costurilor realizării lor.

[Art.43 alin.(1) modificat prin Legea nr.37 din 17.02.2022, în vigoare 11.03.2022]

[Art.43 alin.(1) completat prin Legea nr.10 din 12.02.2021, în vigoare 30.10.2021]

[Art.43 alin.(1) lit.j2) introdusă prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

[Art.43 alin.(1) lit.k) modificat prin Legea nr.111 din 15.08.2019, în vigoare 02.10.2019]

[Art.43 completat prin Legea nr.310 din 30.11.2018, în vigoare 04.02.2019]

[Art.43 modificat prin Legea nr.266 din 23.11.2018, în vigoare 04.02.2019]

[Art.43 modificat prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.43 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

[Art.43 completat prin Legea nr.292 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

[Art.43 modificat prin Legea nr.180 din 21.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.43 completat prin Legea nr.196 din 28.07.2016, în vigoare 16.09.2016]

[Art.43 completat prin Legea nr.71 din 14.04.2016, în vigoare 27.05.2016]

[Art.43 completat prin Legea nr.24 din 04.03.2016, în vigoare 15.04.2016]

[Art.43 modificat prin Legea nr.37 din 19.03.2015, în vigoare 17.04.2015]

[Art.43 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010]

[Art.43 completat prin Legea nr.72 din 04.05.2010, în vigoare 11.06.2010]

 

Articolul 44. Durata mandatului consiliului raional

(1) Durata mandatului consiliului raional este stabilită de Codul electoral.

(2) Consiliul raional îşi exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit pînă la data constituirii legale a consiliului nou-ales.

(3) Mandatul consiliului raional poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

 

Articolul 45. Convocarea consiliului raional

(1) Consiliul raional se întruneşte în şedinţe ordinare o dată la 3 luni.

(2) Consiliul raional se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi.

(3) Convocarea consiliului raional se face, prin dispoziţie a preşedintelui raionului, cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înaintea celor extraordinare. În temeiul dispoziţiei, fiecărui consilier i se expediază o înştiinţare în care se indică ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei. Înştiinţarea este semnată de secretarul consiliului raional.

(4) În cazul în care preşedintele raionului refuză convocarea şedinţei extraordinare a consiliului raional, cerută de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, aceştia sînt în drept:

a) să convoace şedinţa consiliului raional de sine stătător, în condiţiile prezentei legi; şi/sau

b) să conteste decizia privind refuzul în instanţa de judecată, în conformitate cu prevederile Codului administrativ, fără respectarea procedurii prealabile.

(5) Consiliul raional alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Preşedintele şedinţei este asistat de secretarul consiliului raional.

[Art.45 alin.(4) modificat prin Legea nr.155 din 15.07.2022, în vigoare 05.09.2022]

 

Articolul 46. Adoptarea deciziilor de către consiliul raional

(1) În realizarea competenţelor sale, consiliul raional adoptă decizii cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulamentul consiliului cere un număr mai mare de voturi.

(2) Deciziile se semnează de preşedintele şedinţei şi se contrasemnează de secretarul consiliului în termen de cel mult 5 zile de la data desfăşurării şedinţei consiliului raional.

(3) În termen de cel mult 5 zile de la data semnării, secretarul consiliului raional asigură includerea deciziilor consiliului în Registrul de stat al actelor locale, precum şi afişează deciziile cu caracter normativ ale consiliului în locuri publice.

[Art.46 completat prin Legea nr.161 din 07.07.2016, în vigoare 28.10.2018]

 

Articolul 47. Organizarea şi funcţionarea consiliului raional

Prevederile prezentei legi referitoare la organizarea şi funcţionarea consiliului local, cu excepţia celor referitoare la competenţe, se aplică, în mod corespunzător, consiliului raional.

 

Articolul 48. Dizolvarea consiliului raional

(1) Consiliul raional poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă:

a) acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie, care au fost anulate de către instanţa de judecată, prin hotărîri definitive întrucît încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare;

b) numărul consilierilor s-a redus cu mai mult de 1/3 din numărul stabilit la art.11;

c) acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent de numărul şedinţelor.

(2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.a), oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau Guvernul este în drept să se adreseze, pentru constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea consiliului raional, direct în instanţa de judecată, conform prevederilor Codului administrativ, fără respectarea procedurii prealabile.

(3) Dizolvarea de drept a consiliului raional în condiţiile alin.(1) lit.b) şi c) se constată prin dispoziţie a preşedintelui raionului şi se notifică în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data emiterii dispoziţiei, Comisiei Electorale Centrale, care stabileşte data desfăşurării alegerilor noi.

(4) Parlamentul dizolvă consiliul raional, la propunerea motivată a preşedintelui raionului sau a Guvernului, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive, pronunţate în condiţiile alin.(2), prin care au fost constatate circumstanţele care justifică dizolvarea.

(5) Data desfăşurării alegerilor pentru noua componenţă a consiliului raional se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, în condiţiile Codului electoral.

(6) Pînă la constituirea unui nou consiliu, preşedintele raionului va soluţiona problemele curente ale unităţii administrativ-teritoriale.

[Art.48 alin.(3) în redacţia Legii nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.48 alin.(2) modificat prin Legea nr.155 din 15.07.2022, în vigoare 05.09.2022]

[Art.48 modificat prin Legea nr.10 din 21.09.2017, în vigoare 20.10.2017]

[Art.48 completat prin Legea nr.213 din 09.09.2010, în vigoare 29.09.2010]

 

Secţiunea a 2-a

Preşedintele şi vicepreşedintele raionului

Articolul 49. Alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui raionului

(1) Consiliul raional alege preşedintele raionului, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării votării repetate. Dacă şi după votarea repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară, în urma căreia se consideră ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi.

(2) Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinţi. Numărul vicepreşedinţilor se stabileşte de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului.

(3) Vicepreşedinţii raionului se aleg de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului, conform procedurii prevăzute la alin.(1).

(4) În funcţia de vicepreşedinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor.

[Art.49 alin.(4) modificat prin Legea nr.111 din 15.08.2019, în vigoare 02.10.2019]

[Art.49 modificat prin Legea nr.180 din 21.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.49 modificat prin Legea nr.239 din 24.09.2010, în vigoare 22.10.2010]

[Art.49 modificat prin Legea nr.273-XVI din 07.12.2007, în vigoare 13.05.2008]

 

Articolul 50. Încetarea mandatelor preşedintelui şi vicepreşedintelui raionului

(1) Consiliul raional îl poate elibera din funcţie pe preşedintele raionului înainte de termen, cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi.

(2) Vicepreşedintele raionului poate fi eliberat din funcţie înainte de termen, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, la propunerea preşedintelui raionului sau a unei treimi din consilierii aleşi.

(3) Preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi prezintă demisia în faţa consiliului raional.

(4) Mandatul preşedintelui şi cel al vicepreşedintelui raionului încetează odată cu mandatul consiliului raional.

(5) În cazul în care mandatul consiliului raional încetează înainte de termen, preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi exercită atribuţiile şi soluţionează problemele curente ale raionului pînă la alegerea de către consiliul raional nou-constituit a unui alt preşedinte al raionului.

(6) Mandatele de preşedinte şi de vicepreşedinte al raionului încetează înainte de termen în cazurile prevăzute la art.5 alin.(11) din Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local.

[Art.50 alin.(6) introdus prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.50 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010]

 

Articolul 51. Aparatul preşedintelui raionului

(1) Aparatul preşedintelui raionului se organizează şi funcţionează în baza unui regulament aprobat de consiliul raional.

(2) Aparatul preşedintelui raionului are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte proiectele de decizii ale consiliului raional şi proiectele de dispoziţii ale preşedintelui raionului;

b) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului raional şi de dispoziţii normative ale preşedintelui raionului şi informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;

c) colectează şi prezintă preşedintelui raionului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a raionului;

c1) asistă preşedintele raionului în exercitarea obligaţiilor de implementare a legislaţiei în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;

d) prezintă preşedintelui raionului informaţii privind organizarea şi funcţionarea subdiviziunilor, serviciilor publice şi a întreprinderilor de interes raional constituite în teritoriu şi aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale respective;

e) supraveghează executarea de către instituţiile subordonate a deciziilor consiliului raional şi a dispoziţiilor emise de către preşedintele raionului;

 

[Lit.f),g)h) abrogate prin Legea nr.10 din 21.09.2017, în vigoare 20.10.2017]

 

i) asistă secretarul consiliului raional în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.

(3) Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi încetării raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului aparatului preşedintelui raionului, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi de regulamentul aprobat de consiliul raional.

(4) Preşedintele raionului numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din aparatul preşedintelui, încheie şi reziliază contractele individuale de muncă cu personalul aparatului fără statut de funcţionar public, administrează personalul, stabileşte atribuţiile acestora.

(41) Personalul aparatului preşedintelui raionului şi subdiviziunilor consiliului raional are statut de funcţionar public şi cade sub incidenţa Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, cu excepţia persoanelor care ocupă funcţia de vicepreşedinte al raionului, aflate sub incidenţa Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi Legii nr.768/2000 privind statutul alesului local, a altui personal angajat în baza contractului individual de muncă potrivit prevederilor Codului muncii.

(5) Preşedintele raionului ia măsuri şi este responsabil pentru instruirea şi pregătirea profesională a funcţionarilor din aparatul său.

[Art.51 modificat prin Legea nr.10 din 21.09.2017, în vigoare 20.10.2017]

[Art.51 completat prin Legea nr.71 din 14.04.2016, în vigoare 27.05.2016]

[Art.51 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010]

[Art.51 modificat prin Legea nr.72 din 04.05.2010, în vigoare 11.06.2010]

 

Articolul 52. Preşedintele şi vicepreşedinţii raionului

(1) Preşedintele raionului exercită conducerea operativă a serviciilor publice descentralizate în teritoriul administrat.

(2) Preşedintele raionului reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în instanţe judecătoreşti.

(3) Preşedintele raionului exercită atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale.

(4) Preşedintele şi vicepreşedinţii raionului cad sub incidenţa Legii privind statutul alesului local şi Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

(5) Vicepreşedinţii raionului exercită atribuţiile stabilite de preşedintele raionului şi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

[Art.52 modificat prin Legea nr.10 din 21.09.2017, în vigoare 20.10.2017]

[Art.52 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010]

 

Articolul 53. Atribuţiile de bază ale preşedintelui raionului

(1) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţii administraţiei publice de nivelul al doilea, preşedintele raionului exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază:

a) asigură executarea deciziilor consiliului raional;

a1) încheie, în baza deciziei consiliului raional şi în condiţiile legii, acte juridice de administrare sau de dispoziţie privind bunurile domeniului public sau privat al raionului respectiv;

b) asigură respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte normative;

c) contribuie la menţinerea ordinii publice, asigurarea securităţii şi apărarea drepturilor cetăţenilor;

d) contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate în soluţionarea problemelor de interes raional;

d1) asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi serviciilor publice de interes raional pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat;

d2) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de partener public;

d3) prezintă consiliului raional rezultatele auditului public extern efectuat în cadrul raionului şi asigură executarea hotărârilor Curţii de Conturi;

 

[Lit.e) abrogată prin Legea nr.31 din 16.03.2018, în vigoare 20.04.2018]

 

f) convoacă şedinţele consiliului raional şi asigură prezenţa consilierilor;

g) semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al consiliului raional;

h) asigură elaborarea proiectului de buget local respectiv, întocmirea rapoartelor periodice şi anuale privind executarea bugetului şi le prezintă spre aprobare consiliului raional;

i) exercită funcţia de administrator al bugetului raional, asigurînd gestionarea resurselor bugetare, administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări şi efectuarea cheltuielilor conform alocaţiilor bugetare aprobate, informînd consiliul raional despre situaţia existentă;

 

[Lit.j) abrogată prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

 

k) conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice descentralizate ale consiliului raional; audiază rapoartele şi informaţiile şefilor acestor servicii şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;

k1) organizează examinarea necesităţilor raionului în privinţa tipurilor de servicii sociale, propune spre aprobare consiliului raional, conform necesităţilor stabilite, programul de dezvoltare a serviciilor sociale;

k2) asigură elaborarea şi avizarea, în condiţiile legii, a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului; elaborează, conform necesităţilor stabilite, proiectele programelor de dezvoltare a serviciilor sociale şi le supune procedurii de evaluare strategică de mediu în conformitate cu Legea nr.11/2017 privind evaluarea strategică de mediu;

 

[Lit.l) abrogată prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

 

m) contribuie, în calitate de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale, la realizarea, la nivel raional, a măsurilor de protecţie a populaţiei în caz de calamităţi naturale şi tehnogene, de catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii şi epizootii, ia măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale, de reducere a prejudiciului şi de lichidare a consecinţelor;

m1) contribuie, în condiţiile legii, la protejarea patrimoniului cultural imobil (monumente arheologice, monumente de istorie şi cultură), a patrimoniului cultural imaterial şi mobil, a monumentelor de for public, a rezervaţiilor culturale şi naturale, situate pe teritoriul administrat;

n) propune consiliului raional să consulte, prin referendum, populaţia în probleme locale de interes deosebit şi, în temeiul deciziei consiliului, ia măsuri în vederea organizării referendumului;

o) contribuie la desfăşurarea, pe teritoriul raionului, în conformitate cu legislaţia electorală, a alegerilor autorităţilor administraţiei publice reprezentative de toate nivelurile şi a referendumurilor;

p) asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv din alte ţări;

p1) asigură executarea deciziilor consiliului raional în domeniul de asigurare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în unitatea administrativ-teritorială; colaborează în acest domeniu cu instituţii statale şi organizaţii necomerciale şi internaţionale; coordonează activitatea unităţii gender; organizează audierea rapoartelor şi a informaţiilor la subiectul respectiv în cadrul şedinţelor consiliului raional şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniu; asigură înlăturarea, în termen de 30 de zile, a condiţiilor discriminatorii şi a cauzelor care le-au generat;

q) prezintă, la solicitarea consiliului raional, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor publice din subordine.

(2) Preşedintele raionului, în calitatea sa de autoritate publică executivă, poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul raional.

[Art.53 alin.(1) completat prin Legea nr.10 din 12.02.2021, în vigoare 30.10.2021]

[Art.53 alin.(1) modificat prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

[Art.53 completat prin Legea nr.266 din 23.11.2018, în vigoare 04.02.2019]

[Art.53 completat prin Legea nr.239 din 08.11.2018, în vigoare 07.01.2019]

[Art.53 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

[Art.53 completat prin Legea nr.292 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

[Art.53 modificat prin Legea nr.10 din 21.09.2017, în vigoare 20.10.2017]

[Art.53 completat prin Legea nr.196 din 28.07.2016, în vigoare 16.09.2016]

[Art.53 completat prin Legea nr.71 din 14.04.2016, în vigoare 27.05.2016]

[Art.53 completat prin Legea nr.181 din 15.07.2010, în vigoare 03.09.2010]

 

Articolul 54. Actele preşedintelui raionului

(1) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele raionului emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.

(11) Proiectele de dispoziţii ale preşedintelui raionului în problemele de interes raional care pot avea impact economic, de mediu, social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice) se consultă public, prin afişarea în locuri publice şi plasarea pe pagina web oficială a autorităţii publice locale, în conformitate cu legea, respectîndu-se procedurile stabilite de către fiecare autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea sau întîi, după caz.

(2) Dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semnare, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat.

(3) Dispoziţiile preşedintelui raionului se includ în Registrul de stat al actelor locale în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării de către acesta. Suplimentar, dispoziţiile cu caracter normativ se afişează în locuri publice.

(31) Dispoziţiile cu caracter normativ intră în vigoare la data includerii lor în Registrul de stat al actelor locale sau la data indicată în textul dispoziţiei, care nu poate preceda data includerii acesteia în Registrul de stat al actelor locale.

(32) Dispoziţiile cu caracter individual intră în vigoare la data comunicării persoanelor vizate sau la data indicată în textul dispoziţiei. În ambele cazuri, intrarea în vigoare nu poate preceda data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

(4) Preşedintele raionului este în drept să emită dispoziţii numai în chestiuni ce ţin de competenţa sa. Dispoziţiile preşedintelui raionului sau, după caz, ale vicepreşedintelui raionului se consemnează într-un registru special.

(5) La emiterea dispoziţiilor, preşedintele raionului are dreptul să consulte oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, conducătorii sau reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice atît locale, cît şi centrale.

[Art.54 modificat prin Legea nr.161 din 07.07.2016, în vigoare 28.10.2018]

 

Capitolul VII

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Articolul 55. Autorităţile administraţiei publice ale municipiului Chişinău

(1) Municipiul Chişinău este organizat în subdiviziuni administrativ-teritoriale numite sectoare, oraşe şi sate (comune).

(2) Administrarea publică a municipiului Chişinău se realizează de către consiliul municipal, consiliile  orăşeneşti şi săteşti (comunale), ca autorităţi deliberative, şi de către primarul general al municipiului Chişinău, primarii satelor (comunelor) şi oraşelor, ca autorităţi executive.

(3) Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice ale municipiului Chişinău se reglementează, în mod corespunzător, de prevederile prezentei legi referitoare la autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, de Legea privind statutul municipiului Chişinău, precum şi de propriile regulamente de organizare şi funcţionare.

[Art.55 alin.(2) modificat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.55 modificat prin Legea nr.10 din 21.09.2017, în vigoare 20.10.2017]

 

Articolul 56. Alegerea şi componenţa autorităţilor administraţiei publice ale municipiului Chişinău

(1) Consiliul municipal Chişinău, consiliile orăşeneşti şi săteşti (comunale), primarul general al municipiului Chişinău şi primarii oraşelor şi satelor (comunelor) se aleg în condiţiile Codului electoral.

(2) Consiliul municipal Chişinău se constituie din 51 de consilieri.

[Art.56 alin.(3) abrogat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.56 alin.(4),(5) abrogate prin Legea nr.125 din 07.07.2011, în vigoare 12.07.2011]

 

(6) Municipiul Chişinău are un primar general şi 4 viceprimari. Viceprimarii se aleg în condiţiile art.26 şi 31.

 

[Art.56 alin.(7) abrogat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

 

(8) Consiliul municipal Chişinău se constituie, funcţionează şi poate fi dizolvat în condiţiile art.13, ale capitolului II secţiunea a 3-a, ale art.25 şi 48, care se aplică în mod corespunzător.

[Art.56 alin.(1,(8)) modificate prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.56 modificat prin Legea nr.10 din 21.09.2017, în vigoare 20.10.2017]

 

Articolul 57. Coordonarea activităţii autorităţilor administraţiei publice ale municipiului Chişinău

(1) Consiliul municipal Chişinău coordonează activitatea consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa municipiului în vederea prestării serviciilor publice de interes municipal.

(2) Consiliul municipal Chişinău realizează, în mod corespunzător, competenţele prevăzute de prezenta lege pentru consiliile locale, de Legea privind statutul municipiului Chişinău, precum şi de propriul regulament de organizare şi funcţionare.

 

[Art.57 alin.(3) abrogat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

 

(4) Primarul general şi viceprimarii municipiului Chişinău exercită, în mod corespunzător, atribuţiile prevăzute de prezenta lege pentru primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, precum şi de Legea privind statutul municipiului Chişinău.

[Art.57 alin.(5) abrogat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.57 modificat prin Legea nr.10 din 21.09.2017, în vigoare 20.10.2017]

[Art.57 modificat prin Legea nr.239 din 24.09.2010, în vigoare 22.10.2010]

 

Articolul 58. Convocarea consiliului municipal Chişinău

(1) Consiliul municipal Chişinău se întruneşte în şedinţă ordinară, cu ordinea de zi propusă, o dată la 3 luni, la convocarea primarului general.

(2) Consiliul municipal Chişinău se poate întruni în şedinţă extraordinară în cazul unor probleme de neamînat sau de cîte ori este necesar, la iniţiativa primarului general sau la cererea scrisă a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi.

(3) Un grup de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi este în drept să convoace de sine stătător în şedinţă, cu ordinea de zi propusă, Consiliul municipal Chişinău în cazul în care primarul general:

a) nu a convocat în şedinţă ordinară consiliul în decurs de 15 zile după expirarea termenului de convocare; ori

b) refuză sau se află în imposibilitate de a convoca în şedinţă extraordinară consiliul la cererea consilierilor, conform prevederilor alin.(2).

(31) Consiliul municipal Chişinău alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Preşedintele şedinţei este asistat de secretarul consiliului municipal.

[Art.58 denumirea modificată, alin.(4) abrogat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.58 modificat prin Legea nr.125 din 07.07.2011, în vigoare 12.07.2011]

 

Articolul 59. Pretorul

(1) În fiecare sector al municipiului Chişinău, primarul general numeşte, în condiţiile legii, un pretor, care este reprezentant al primarului general.

(2) Pretorul este asistat de un aparat de lucru, denumit pretură. Personalul preturii este compus din persoane cu funcţii de demnitate publică, supuse reglementărilor Legii nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.

(3) Structura, organigrama şi efectivul-limită ale subdiviziunilor instituite în sectoare, precum şi regulamentele preturilor se aprobă de Consiliul municipal Chişinău, la propunerea primarului general.

(4) În activitatea sa, pretorul se conduce de legislaţia în vigoare, de dispoziţiile primarului general şi de regulamentul preturii.

[Art.59 alin.(2),(3) modificate prin Legea nr.37 din 17.02.2022, în vigoare 11.03.2022]

[Art.59 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010]

 

Capitolul VII1

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BĂLŢI

[Cap.VII1 (art.591-593) introdus prin Legea nr.229 din 25.10.2012, în vigoare 14.12.2012]

 

Articolul 591. Autorităţile administraţiei publice ale municipiului Bălţi

(1) Administraţia publică a municipiului Bălţi se realizează de către consiliul municipal, consiliile săteşti, ca autorităţi deliberative, şi de către primarul municipiului Bălţi, primarii satelor, ca autorităţi executive.

(2) Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice ale municipiului Bălţi se reglementează, în mod corespunzător, de prevederile prezentei legi referitoare la autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi de prevederile Legii privind statutul municipiului Bălţi.

[Art.591 introdus prin Legea nr.229 din 25.10.2012, în vigoare 14.12.2012]

 

Articolul 592. Coordonarea activităţii autorităţilor administraţiei publice ale municipiului Bălţi

(1) Consiliul municipal Bălţi coordonează activitatea consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa municipiului în vederea prestării serviciilor publice de interes municipal.

(2) Consiliul municipal Bălţi realizează, în mod corespunzător, competenţele prevăzute de prezenta lege pentru consiliile locale, precum şi de Legea privind statutul municipiului Bălţi.

(3) Primarul şi viceprimarii municipiului Bălţi exercită, în mod corespunzător, atribuţiile prevăzute de prezenta lege pentru primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, precum şi de Legea privind statutul municipiului Bălţi.

[Art.592 introdus prin Legea nr.229 din 25.10.2012, în vigoare 14.12.2012]

 

Articolul 593. Convocarea Consiliului municipal Bălţi

(1) Consiliul municipal Bălţi se întruneşte în şedinţă ordinară, cu ordinea de zi propusă, o dată la 3 luni, la convocarea primarului municipiului.

(2) Consiliul municipal Bălţi se poate întruni în şedinţă extraordinară în cazul unor probleme de neamînat sau de cîte ori este necesar, la iniţiativa primarului municipiului sau la cererea scrisă a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi.

(3) Un grup de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi este în drept să convoace de sine stătător şedinţa Consiliului municipal Bălţi în cazul în care primarul municipiului:

a) nu a convocat în şedinţă ordinară consiliul în decurs de 15 zile după expirarea termenului de convocare; ori

b) refuză sau se află în imposibilitate de a convoca în şedinţă extraordinară consiliul la cererea consilierilor conform prevederilor alin.(2).

(4) Consiliul municipal Bălţi alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Preşedintele şedinţei este asistat de secretarul consiliului municipal.

[Art.593 introdus prin Legea nr.229 din 25.10.2012, în vigoare 14.12.2012]

 

 

Capitolul VIII

SECRETARUL CONSILIULUI RAIONAL. SECRETARUL CONSILIULUI

MUNICIPAL CHIŞINĂU. SECRETARUL CONSILIULUI MUNICIPAL BĂLŢI

[Denumirea cap.VIII modificată prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Denumirea cap.VIII completată prin Legea nr.229 din 25.10.2012, în vigoare 14.12.2012]

 

Articolul 60. Statutul secretarului consiliului raional, al secretarului Consiliului municipal Chişinău şi cel al secretarului Consiliului municipal Bălţi

(1) Secretarul consiliului raional, secretarul Consiliului municipal Chişinău şi secretarul Consiliului municipal Bălţi sînt funcţionari publici. Persoana numită, în condiţiile prezentei legi, în funcţia de secretar trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică.

(2) Desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima şedinţă a consiliului respectiv după anunţarea rezultatelor concursului.

(3) Prevederile alin.(2) se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului în temeiul şi în modul stabilite de Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

(4) Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

(5) Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului se face, în condiţiile legii, prin decizie a consiliului raional, a Consiliului municipal Chişinău sau a Consiliului municipal Bălţi. Evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului se face de către preşedintele raionului, Primarul General al municipiului Chişinău sau primarul municipiului Bălţi, în baza deciziei consiliului respectiv.

(6) Secretarul consiliului raional, secretarul Consiliului municipal Chişinău şi secretarul Consiliului municipal Bălţi sunt, concomitent, şi secretar al raionului sau al municipiului respectiv.

(7) Secretarului consiliului raional, secretarului Consiliului municipal Chişinău  şi secretarului Consiliului municipal Bălţi li se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile prezentei legi privitoare la secretarul consiliului local.

[Art.60 denumirea, alin.(1),(5),(7) modificate, alin.(6) în redacţie nouă conform Legii nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.60 modificat prin Legea nr.229 din 25.10.2012, în vigoare 14.12.2012]

[Art.60 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010]

 

Capitolul IX

CONTROLUL ADMINISTRATIV AL ACTIVITĂŢII

AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Secţiunea 1

Controlul administrativ

Articolul 61. Noţiunea de control administrativ şi scopul acestuia

(1) Activitatea autorităţilor administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi a celor din cadrul unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special este supusă controlului administrativ în temeiul Constituţiei, al prezentei legi şi al altor acte legislative.

(2) Controlul administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale vizează respectarea Constituţiei, a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, a prezentei legi şi a altor acte normative atît de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, cît şi de către funcţionarii acestora.

(3) Controlul administrativ include controlul legalităţii şi controlul oportunităţii activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.

(4) Controlul administrativ se efectuează din oficiu sau la cerere.

 

Articolul 62. Principiile controlului administrativ

(1) Controlul administrativ se întemeiază pe următoarele principii:

a) exercitarea acestuia numai potrivit procedurilor şi în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare;

b) respectarea proporţionalităţii între amploarea intervenţiei autorităţii de control şi importanţa intereselor pe care le protejează;

c) neadmiterea limitării dreptului autorităţii administraţiei publice locale de a administra în mod autonom, în condiţiile legii, afacerile ce ţin de propria competenţă.

(2) Controlul administrativ vizează, în principal, legalitatea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale.

(3) Exercitarea controlului administrativ de oportunitate de către autorităţi de nivel superior se admite doar în cazul realizării competenţelor delegate de către stat autorităţilor administraţiei publice locale.

 

Articolul 63. Subiecţii controlului administrativ

(1) De organizarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale este responsabilă Cancelaria de Stat, acesta fiind exercitat nemijlocit de Cancelaria de Stat sau de oficiile sale teritoriale, conduse de reprezentanţii Guvernului în teritoriu.

(2) Regulamentul, structura şi efectivul-limită ale oficiului teritorial al Cancelariei de Stat se aprobă prin hotărîre de Guvern.

(3) Subiecţi ai controlului de oportunitate sînt Guvernul, autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi administrative, care acţionează în unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv prin intermediul serviciilor lor desconcentrate, potrivit competenţelor ce le revin în condiţiile legii.

[Art.63 modificat prin Legea nr.93-XVIII din 04.12.2009, în vigoare 18.12.2009]

 

Secţiunea a 2-a

Controlul de legalitate

Articolul 64. Controlul obligatoriu

(1) Controlului obligatoriu sînt supuse următoarele acte ale autorităţilor administraţiei publice locale:

a) deciziile consiliilor locale de nivelurile întîi şi al doilea;

b) actele normative ale primarului, ale preşedintelui raionului şi ale pretorului;

c) actele privind organizarea licitaţiilor şi actele privind atribuirea de terenuri;

d) actele de angajare şi cele de încetare a raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului administraţiei publice locale;

e) actele care implică cheltuieli sau angajamente financiare de peste 30 mii lei – în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi şi de peste 300 mii lei – în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea;

f) actele emise în exercitarea unei atribuţii delegate de stat autorităţilor administraţiei publice locale.

(11) Actele menţionate la alin.(1) vor fi supuse controlului obligatoriu de către Cancelaria de Stat prin intermediul Registrului de stat al actelor locale.

(2) Procesul-verbal al şedinţei consiliului, avizele comisiei de specialitate şi materialele aferente adoptării deciziei, în scopul exercitării controlului de legalitate al actelor menţionate la alin.(1), se includ în Registrul de stat al actelor locale în termen de 10 zile de la data şedinţei, în modul stabilit de Guvern. Responsabil de aceasta este secretarul consiliului.

[Art.64 alin.(11),(2) modificat prin Legea nr.161 din 07.07.2016, în vigoare 28.10.2019]

[Art.64 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010]

 

Articolul 65. Controlul facultativ

 

[Alin.(1) art.65 abrogat prin Legea nr.161 din 07.07.2016, în vigoare 28.10.2019]

 

(2) Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate supune controlului legalităţii orice act care nu constituie obiectul unui control obligatoriu în termen de 30 de zile de la data includerii actului în Registrul de stat al actelor locale.

[Art.65 alin.(2) modificat prin Legea nr.161 din 07.07.2016, în vigoare 28.10.2019]

 

Articolul 66. Controlul solicitat de autoritatea administraţiei publice locale

(1) Consiliul local de nivelul întîi sau al doilea poate solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat să verifice legalitatea oricărui act adoptat de autoritatea executivă respectivă în cazul în care consideră că acesta este ilegal.

(2) În cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală, primarul, preşedintele raionului sau secretarul poate solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat efectuarea unui control al legalităţii.

(3) Cererea de efectuare a controlului legalităţii este depusă în termen de 30 de zile de la data includerii actului în Registrul de stat al actelor locale, cu indicarea prevederilor legislaţiei ce se consideră a fi încălcate.

(31) Termenul specificat la alin.(3) nu se extinde asupra actelor administrative cu caracter normativ.

(4) În termen de 30 de zile de la data primirii cererii, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat va lua una din următoarele decizii:

a) declanşarea procedurii controlului de legalitate, prevăzute la art.68;

b) respingerea cererii şi încunoştinţarea solicitantului, cu indicarea motivelor respingerii.

[Art.66 alin.(3),(31) modificat prin Legea nr.161 din 07.07.2016, în vigoare 28.10.2019]

Notă: Vezi rectificarea din Monitorul Oficial nr.70-73 din 25.05.2007 pag.25 (la art.66 alin.4 lit.a) în loc de cuvîntul „oportunitate” se va citi „legalitate”, iar în loc de cifra „70” se va citi „68”)

 

Articolul 67. Controlul solicitat de persoanele vătămate

(1) Orice persoană fizică sau juridică ce se consideră vătămată într-un drept al său printr-un act administrativ emis de o autoritate a administraţiei publice locale poate solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat controlul legalităţii actului.

(2) Cererea de efectuare a controlului legalităţii se depune în termen de 30 de zile de la data includerii actului în Registrul de stat al actelor locale sau comunicării actului persoanelor vizate. În ea se indică prevederile legislaţiei ce se consideră a fi încălcate.

(21) Termenul specificat la alin.(2) nu se extinde asupra actelor administrative cu caracter normativ.

(3) În termen de 30 de zile de la data primirii cererii, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat va lua una din următoarele decizii:

a) declanşarea procedurii controlului de legalitate, prevăzute la art.68;

b) respingerea cererii şi încunoştinţarea solicitantului, cu indicarea motivelor respingerii.

(4) Exercitarea dreptului prevăzut în prezentul articol nu lipseşte solicitantul de dreptul de a contesta actul administrativ, emis de o autoritate a administraţiei publice locale, direct în instanţa de judecată, în conformitate cu prevederile Codului administrativ, fără respectarea procedurii prealabile.

[Art.67 alin.(4) modificat prin Legea nr.155 din 15.07.2022, în vigoare 05.09.2022]

[Art.67 alin.(2),(21) modificat prin Legea nr.161 din 07.07.2016, în vigoare 28.10.2019]

Notă: Vezi rectificarea din Monitorul Oficial nr.70-73 din 25.05.2007 pag.25 (la art.67 alin.3 lit.a) în loc de cuvîntul „oportunitate” se va citi „legalitate”, iar în loc de cifra „70” se va citi „68”)

 

Articolul 68. Împuternicirile oficiului teritorial al Cancelariei de Stat

(1) În cazul în care consideră că un act emis de autoritatea administraţiei publice locale este ilegal, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat notifică autorităţii locale emitente ilegalitatea actului controlat, cerînd modificarea sau abrogarea lui totală sau parţială.

(2) Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat notifică autoritatea administraţiei publice locale în termen de:

a) 30 de zile de la data includerii actului în Registrul de stat al actelor locale – în cazul controlului obligatoriu şi facultativ;

b) 30 de zile de la data primirii cererii de efectuare a controlului – în cazul controlului solicitat de autoritatea administraţiei publice locale sau de persoana vătămată.

(3) În termen de 30 de zile de la data primirii notificării, autoritatea locală emitentă trebuie să modifice sau să abroge actul contestat.

(4) În cazul în care, în termenul stabilit la alin.(3), autoritatea locală emitentă şi-a menţinut poziţia sau nu a reexaminat actul contestat, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza instanţa de judecată în termen de 30 de zile de la data primirii notificării refuzului de a modifica sau de a abroga actul contestat sau în cazul tăcerii autorităţii locale emitente în termen de 60 de zile de la data notificării cererii de modificare sau de abrogare a actului în cauză.

[Art.68 alin.(2) modificat prin Legea nr.161 din 07.07.2016, în vigoare 28.10.2019]

[Art.68 modificat prin Legea nr.239 din 24.09.2010, în vigoare 22.10.2010]

 

Articolul 69. Sesizarea directă a instanţei de judecată

(1) În cazul în care consideră că actul poate avea consecinţe grave, în scopul prevenirii unei pagube iminente, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza direct instanţa de judecată după primirea actului pe care îl consideră ilegal, încunoştinţînd de îndată autoritatea locală emitentă.

(2) Odată cu sesizarea instanţei de judecată, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate cere acesteia suspendarea actului contestat sau dispunerea unor alte măsuri provizorii.

(3) În termen de 3 zile de la primirea sesizării, instanţa de judecată, după audierea părţilor vizate, decide asupra suspendării actului şi/sau dispunerii unor alte măsuri provizorii solicitate de oficiul teritorial al Cancelariei de Stat.

 

Secţiunea a 3-a

Controlul de oportunitate

Articolul 70. Împuternicirile subiecţilor controlului de oportunitate

(1) Pentru ca autorităţile administraţiei publice locale să-şi exercite atribuţiile delegate de stat, subiecţii controlului de oportunitate sînt în drept să modifice ori să abroge actul, în termen de 15 zile de la data primirii lui, pe motiv de oportunitate. În caz de inacţiune a autorităţii administraţiei publice locale chiar şi după avertismentul subiectului controlului de oportunitate, acesta poate să emită actul respectiv în locul autorităţii incapabile de a lua decizia.

(2) În toate cazurile prevăzute la alin.(1), subiectul controlului de oportunitate notifică decizia sa autorităţii administraţiei publice locale în termen de 5 zile de la data adoptării.

(3) În cazul în care consideră că decizia subiectului controlului de oportunitate este ilegală, autoritatea administraţiei publice locale este în drept să atace decizia în instanţa de judecată, în conformitate cu prevederile Codului administrativ, fără respectarea procedurii prealabile.

[Art.70 alin.(3) modificat, alin.(4),(5) abrogate prin Legea nr.155 din 15.07.2022, în vigoare 05.09.2022]

 

Articolul 71. Împuternicirile subiecţilor controlului administrativ

(1) La cererea subiectului controlului administrativ, autoritatea administraţiei publice locale este obligată să-i furnizeze, în termen de 10 zile, copiile de pe toate documentele solicitate şi alte informaţii. Secretarul consiliului local este responsabil de această obligaţie.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale şi funcţionarii acestora sînt obligaţi să permită accesul în sediile lor şi ale subdiviziunilor, să răspundă la întrebări, să dea explicaţii şi să prezinte documentele solicitate funcţionarilor subiectului controlului administrativ.

(3) În timpul exercitării controlului, funcţionarii subiectului controlului administrativ nu pot da ordine directe funcţionarilor autorităţii administraţiei publice locale. Orice solicitare de documente trebuie să fie adresată autorităţii locale vizate. Transmiterea documentelor va fi efectuată de secretar în condiţiile alin.(1).

 

Secţiunea a 4-a

Transparenţa controlului administrativ

Articolul 72. Raportul anual privind activitatea de control

(1) Anual, pînă la sfîrşitul lunii martie, Cancelaria de Stat elaborează şi prezintă Guvernului un raport privind controlul actelor autorităţilor administraţiei publice locale din anul precedent.

(2) Rapoartele oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat se vor publica periodic în presa locală. În acelaşi mod este publicată lista actelor administrative abrogate ale autorităţilor publice locale.

[Art.72 modificat prin Legea nr.93-XVIII din 04.12.2009, în vigoare 18.12.2009]

 

Articolul 721. Evidenţa actelor supuse controlului administrativ

(1) Evidenţa actelor supuse controlului administrativ de către oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat se realizează prin includerea acestora în Registrul de stat al actelor locale, asigurîndu-se:

a) evidenţa, înregistrarea şi păstrarea actelor supuse controlului;

b) stocarea, păstrarea materialelor aferente emiterii actelor administrative (procesele-verbale ale şedinţelor consiliilor, avizele comisiilor de specialitate şi alte materiale relevante);

c) accesul public la informaţia privind rezultatele controlului actelor autorităţilor administraţiei publice locale;

d) efectuarea controlului intern al activităţii oficiilor sale teritoriale de către Cancelaria de Stat.

(2) Procedurile ce ţin de înregistrarea, evidenţa şi accesarea informaţiei privind actele supuse controlului administrativ se stabilesc de Guvern.

[Art.721 introdus prin Legea nr.161 din 07.07.2016, în vigoare 28.10.2018]

 

Capitolul X

SERVICIILE PUBLICE, BUNURILE ŞI LUCRĂRILE PUBLICE

Secţiunea 1

Serviciile publice

Articolul 73. Organizarea serviciilor publice locale

(1) Serviciile publice locale, municipale şi raionale se instituie, respectiv, de către consiliul local, municipal şi raional la propunerea primarului, primarului general şi a preşedintelui de raion în domeniile proprii de activitate ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea, în limitele mijloacelor financiare disponibile.

(2) Consiliul local poate decide contractarea anumitor servicii publice de interes local de la persoane fizice şi juridice de drept privat, în condiţiile legii.

(3) Numirea şi eliberarea din funcţie în serviciile publice locale se fac de către conducătorii acestora în condiţiile legii.

(4) Serviciile publice locale activează în condiţiile legislaţiei în vigoare.

[Art.73 modificat prin Legea nr.10 din 21.09.2017, în vigoare 20.10.2017]

 

Secţiunea a 2-a

Administrarea bunurilor

Articolul 74. Patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale

(1) Constituie patrimoniu al unităţilor administrativ-teritoriale bunurile mobile şi imobile proprietate a satului (comunei), oraşului (municipiului), raionului şi unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, precum şi drepturile şi obligaţiile lor cu caracter patrimonial.

(2) Patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea se delimitează şi se separă clar de patrimoniul statului potrivit legii sau în modul stabilit de lege.

(3) Bunurile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea se împart în bunuri ale domeniului public şi ale celui privat.

(4) Autorităţile publice locale executive asigură, în condiţiile legii, delimitarea şi evidenţa separată a bunurilor din domeniul public şi cel privat.

(5) Sporirea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale are loc prin achiziţii, transfer din proprietatea statului, expropriere şi prin alte modalităţi, în condiţiile legii.

(6) Donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local, cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi.

 

Articolul 75. Bunurile domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale

(1) Din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale fac parte bunurile determinate de lege, precum şi bunurile care, prin natura lor, sînt de uz sau de interes public local. Interesul public implică afectarea bunului la un serviciu public sau la orice activitate care satisface necesităţile colectivităţii, fără a presupune accesul nemijlocit al acesteia la utilizarea bunului conform destinaţiei.

(2) La categoria bunuri ale domeniului public de interes local pot fi raportate terenurile pe care sînt amplasate construcţii de interes public local, porţiunile de subsol, drumurile, străzile, pieţele, obiectivele acvatice separate, parcurile publice, terenurile de sport, stadioanele, precum şi terenurile de joacă pentru copii delimitate şi înregistrate conform legislaţiei în vigoare, clădirile, monumentele, muzeele, pădurile, zonele de protecţie şi zonele sanitare, alte obiective care, conform legii, nu aparţin domeniului public al statului.

(3) Bunurile domeniului public de interes local sînt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.

(4) Consiliul local poate decide, potrivit legii, transferarea bunurilor din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale în domeniul public de interes local al acesteia.

[Art.75 modificat prin Legea nr.312 din 23.12.2016, în vigoare 13.01.2017]

 

Articolul 76. Bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale

(1) Din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale fac parte bunurile care, în modul stabilit de lege, nu sînt transferate în domeniul public de interes local sau raional, după caz.

(2) Din domeniul privat pot face parte şi alte bunuri dobîndite, în condiţiile legii, de unitatea administrativ-teritorială.

(3) Bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale sînt alienabile, prescriptibile şi sesizabile, cu excepţiile stabilite expres prin lege.

 

Articolul 77. Administrarea bunurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale

(1) Bunurile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale se supun inventarierii anuale, iar rapoartele asupra situaţiei acestora se prezintă consiliului respectiv.

(2) Actele juridice de administrare şi de dispoziţie privind bunurile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale se încheie cu persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor stabilite expres prin lege.

(3) Pentru încheierea actelor juridice de dispoziţie privind bunurile proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale cu persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat este necesară întocmirea raportului de evaluare, de către evaluator, cu cel mult 2 ani pînă la data desfăşurării licitaţiei, cu excepţia cazurilor stabilite expres prin lege.

[Art.77 în redacţia Legii nr.266 din 23.11.2018, în vigoare 04.02.2019]

[Art.77 completat prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

 

Secţiunea a 3-a

Lucrările publice

Articolul 78. Lucrările publice

(1) Consiliul local poate contracta, în condiţiile legii, lucrări şi servicii de interes public în limitele sumelor aprobate în bugetul local respectiv. În acest scop, consiliul local poate utiliza diferite forme contractuale ale parteneriatului public-privat neinterzise de lege.

(2) Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public se execută pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale numai în baza documentaţiei de proiect verificate şi a raportului de expertiză ecologică de stat.

(3) Lucrările aprobate de consiliul respectiv vor fi atribuite spre executare prin concurs, organizat în condiţiile legii, cu respectarea strictă a documentaţiei de proiect şi a studiului de fezabilitate aprobate.

[Art.78 completat prin Legea nr.181 din 15.07.2010, în vigoare 03.09.2010]

 

Articolul 79. Documentaţia de urbanism

Documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale se elaborează, se avizează şi se aprobă în termenele stabilite de lege.

 

Articolul 80. Înfiinţarea de întreprinderi şi societăţi comerciale

Consiliul local poate decide înfiinţarea, în condiţiile legii, a unor întreprinderi municipale şi societăţi comerciale, în scopul executării unor lucrări de interes local, prin utilizarea capitalului statutar constituit din aportul consiliului respectiv şi al altor persoane juridice şi fizice.

 

Capitolul XI

ADMINISTRAREA FINANŢELOR PUBLICE

Articolul 81. Finanţele publice locale

(1) Finanţele unităţilor administrativ-teritoriale se administrează în condiţiile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale şi ale Legii privind finanţele publice locale, conform principiului autonomiei locale.

(2) Procesul bugetar şi bugetele locale de nivelurile întîi şi al doilea sînt independente unul de altul, precum şi de bugetul de stat.

(3) Autorităţile publice locale dispun de bază fiscală proprie (distinctă de cea a statului), constituită din impozite, taxe, precum şi alte venituri în conformitate cu Legea finanţelor publice locale. Baza fiscală a autorităţilor publice locale va fi proporţională competenţelor lor proprii prevăzute de Constituţiei, de prezenta lege şi de alte acte legislative.

(4) Autorităţile publice locale dispun şi de alte venituri bugetare, prevăzute de legislaţie.

 

[Alin.(5) art.81 abrogat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

 

(6) Procedurile de distribuire a resurselor financiare proprii ale autorităţilor publice locale, precum şi orice modificare a legislaţiei referitoare la funcţionarea sistemului finanţelor publice locale vor fi coordonate în mod obligatoriu cu structurile reprezentative ale autorităţilor publice locale.

(7) Este interzisă orice delegare de competenţe fără alocarea de surse financiare, necesare pentru a se acoperi costul realizării competenţelor respective.

(8) Criteriile de distribuire a suportului financiar acordat de stat unităţilor administrativ-teritoriale trebuie să fie obiective şi stabilite conform legii.

[Art.81 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

 

Capitolul XII

EXERCITAREA MANDATULUI

Articolul 82. Statutul alesului local

(1) În exercitarea mandatului, consilierii locali, primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor sînt în serviciul colectivităţii locale şi se bucură de protecţia şi garanţiile acordate prin Legea privind statutul alesului local.

(2) Persoanele enumerate la alin.(1), cu excepţia consilierilor, au dreptul la concediu de odihnă anual, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Concediul de odihnă anual se acordă conform programării aprobate de consiliul respectiv.

[Art.82 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010]

 

Articolul 83. Răspunderea juridică

Primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor, consilierii, secretarii şi personalul primăriilor şi aparatelor preşedinţilor raioanelor poartă răspundere juridică în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru faptele ilegale comise în exerciţiul funcţiunii.

 

Articolul 84. Incompatibilităţi

(1) Preşedintele şi vicepreşedintele raionului, guvernatorul unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, preşedintele şi vicepreşedinţii adunării populare a unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, preşedinţii comisiilor permanente ale adunării populare a unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, primarii şi viceprimarii, pe parcursul mandatului lor, nu au dreptul să deţină alte funcţii retribuite sau să cumuleze o altă funcţie, prin contract sau acord, în întreprinderi străine sau întreprinderi şi organizaţii mixte, în întreprinderi, instituţii şi organizaţii cu orice formă de organizare juridică, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie.

(2) Funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte al raionului, de primar şi viceprimar este incompatibilă cu calitatea de consilier.

[Art.84 modificat prin Legea nr.10 din 21.09.2017, în vigoare 20.10.2017]

 

Articolul 85. Suplinirea mandatului predecesorilor

Consiliile locale şi primarii aleşi în cadrul alegerilor noi desfăşurate ca urmare a dizolvării unor consilii sau devenirii vacante a unor posturi de primari, încheie mandatul predecesorilor.

[Art.85 modificat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

 

Capitolul XIII

CONTROLUL FINANCIAR PUBLIC INTERN

[Cap.XIII (art.86-89) exclus prin Legea nr.229 din 23.09.2010, în vigoare 26.11.2011]

[Cap.XIII în redacţia Legii nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

 

Articolul 86. Controlul financiar public intern

[Art.86 exclus prin Legea nr.229 din 23.09.2010, în vigoare 26.11.2011]

[Art.86 în redacţia Legii nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

 

Articolul 87. Managementul financiar şi controlul

[Art.87 exclus prin Legea nr.229 din 23.09.2010, în vigoare 26.11.2011]

[Art.87 în redacţia Legii nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

 

Articolul 88. Auditul intern

[Art.88 exclus prin Legea nr.229 din 23.09.2010, în vigoare 26.11.2011]

[Art.88 în redacţia Legii nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

 

Articolul 89. Coordonarea şi armonizarea centralizată a controlului financiar public intern

[Art.89 exclus prin Legea nr.229 din 23.09.2010, în vigoare 26.11.2011]

[Art.89 în redacţia Legii nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

[Art.89 modificat prin Legea nr.93-XVIII din 04.12.2009, în vigoare 18.12.2009]

 

Capitolul XIV

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 90.

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

[Art.90 modificat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.90 modificat prin Legea nr.54 din 18.06.2019, în vigoare 28.07.2019]

[Art.90 modificat prin Legea nr.23 din 27.02.2015, în vigoare 27.03.2015]

[Art.90 modificat prin Legea nr.239 din 24.09.2010, în vigoare 22.10.2010]

[Art.90 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

 

Articolul 91.

Guvernul:

a) va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

 

Articolul 92.

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:

a) Legea nr.123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală;

b) articolele I şi III din Legea nr.263-XVI din 28 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

[Art.92 alin.(2) abrogat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.92 modificat prin Legea nr.54 din 18.06.2019, în vigoare 28.07.2019]

[Art.92 modificat prin Legea nr.23 din 27.02.2015, în vigoare 27.03.2015]

[Art.92 modificat prin Legea nr.239 din 24.09.2010, în vigoare 22.10.2010]

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU
Chişinău, 28 decembrie 2006.
Nr.436-XVI.
Rate article
Bizlex.ru
Add a comment