Lege al Republicii Moldova privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

nr. 163  din  09.07.2010

 (în vigoare 03.09.2010)

Monitorul Oficial nr.155-158 art.549 din 03.09.2010

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 187 din 14.07.2022, în vigoare 29.01.2023

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul, scopul şi sfera de reglementare a prezentei legi

Articolul 2. Noţiuni principale

Capitolul II

CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU PROIECTARE

Articolul 3. Depunerea documentelor pentru obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectare

Articolul 4. Elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare

Articolul 5. Termenul de elaborare şi eliberare a certificatului de urbanism pentru proiectare şi valabilitatea acestuia

Articolul 6. Conţinutul certificatului de urbanism pentru proiectare

Capitolul III

CERTIFICATUL DE URBANISM INFORMATIV

Articolul 7. Depunerea documentelor pentru obţinerea certificatului de urbanism informativ

Articolul 8. Termenul de elaborare şi eliberare a certificatului de urbanism informativ şi valabilitatea acestuia

Articolul 9. Conţinutul certificatului de urbanism informativ

Capitolul IV

AVIZAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA

DOCUMENTAŢIEI DE PROIECT

Articolul 10. Acte pentru elaborarea documentaţiei de proiect

Articolul 11. Verificarea documentaţiei de proiect

Capitolul V

AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE

Articolul 12. Condiţiile de eliberare a autorizaţiei de construire

Articolul 13. Conţinutul autorizaţiei de construire

Articolul 14. Lucrările de construcţie care se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire

Articolul 15. Termenul de începere a lucrărilor de construcţie şi durata executării lucrărilor de construcţie

Articolul 16. Obţinerea unei noi autorizaţii de construire

Capitolul VI

AUTORIZAŢIA DE DESFIINŢARE

Articolul 17. Condiţiile de eliberare a autorizaţiei de desfiinţare

Articolul 18. Conţinutul autorizaţiei de desfiinţare

Articolul 19. Termenul de începere a lucrărilor de desfiinţare şi durata executării lucrărilor de desfiinţare

Articolul 20. Lucrări care se pot executa fără autorizaţie de desfiinţare

Capitolul VII

EMITEREA CERTIFICATELOR DE URBANISM ŞI

AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

Articolul 21. Dispoziţii generale privind emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiei de construire/desfiinţare

Articolul 22. Semnatarii certificatelor de urbanism şi ai autorizaţiilor de construire/desfiinţare

Capitolul VIII

OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

Articolul 23. Obligaţiile solicitantului (beneficiarului) autorizaţiei de construire/desfiinţare

Articolul 24. Obligaţiile emitentului certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire/ desfiinţare

Articolul 25. Responsabilitatea solicitantului (beneficiarului) certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire/desfiinţare

Articolul 26. Responsabilitatea emitentului

Articolul 27. Plata pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare

Articolul 28. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

Articolul 281. Aprobarea tacită

Capitolul IX

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 29. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Anexa nr.1 Certificat de urbanism pentru proiectare

Anexa nr.11 Cerere de eliberare a certificatului de urbanism pentru proiectare

Anexa nr.2 Certificat de urbanism informativ

Anexa nr.21 Cerere de eliberare a certificatului de urbanism informativ

Anexa nr.3 Autorizaţie de construire

Anexa nr.31 Cerere de eliberare a autorizaţiei de construire

Anexa nr.4 Autorizaţie de desfiinţare

Anexa nr.41 Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare

Anexa nr.5 Declaraţie

Anexa nr.6 Certificat constatator

Notă: În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Culturii” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022

Notă: În textul legii, sintagma „Ministerul Culturii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018

Notă: În cuprinsul legii, sintagma „Inspecţia de Stat în Construcţii” se substituie cu sintagma „Agenţia pentru Supraveghere Tehnică” conform Legii nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul, scopul şi sfera de reglementare a prezentei legi

(1) Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea modului de autorizare, avizare şi verificare a lucrărilor de proiectare, executare sau desfiinţare a construcţiilor şi amenajărilor în conformitate cu documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului prin aplicarea sistemului de documente normative în construcţii în scopul asigurării transparenţei şi publicităţii la emiterea actelor administrative şi al creării unor condiţii favorabile mediului de afaceri.

(2) Prevederile prezentei legi sînt obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor de orice gen, categorie, destinaţie şi tip de proprietate, cu excepţia obiectelor cu caracter militar sau secret, care se autorizează în mod special.

 

Articolul 2. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:

arhitect-şef – conducător al organului local de arhitectură şi urbanism, numit în funcţie în modul stabilit;

autorizaţie de construire – act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de construcţie în temeiul şi cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare şi a documentaţiei de proiect elaborate şi verificate;

autorizaţie de desfiinţare – act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de demolare, totală sau parţială, a unei construcţii/amenajări;

aviz de racordare la reţele – document scris, valabil pentru un amplasament, care se eliberează solicitantului (beneficiarului) de către furnizor (deţinător de utilităţi) sub formă de condiţii tehnice privind racordarea la reţelele edilitare pentru a asigura funcţionalitatea construcţiei;

certificat de urbanism pentru proiectare – act cu caracter reglementator, eliberat de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) prescripţiile şi elementele ce caracterizează regimul juridic, economic, tehnic şi arhitectural-urbanistic al unui imobil/teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, şi care permite elaborarea documentaţiei de proiect;

certificat de urbanism informativ – act cu caracter facultativ, eliberat de către emitent, prin care se fac cunoscute solicitantului (beneficiarului) elementele ce caracterizează regimul juridic, tehnic şi arhitectural-urbanistic al unui imobil/ teren, stabilite prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, necesar în cazul vînzării-cumpărării, dării în arendă, dezmembrării, parcelării, comasării, partajării, moştenirii terenului destinat construcţiei sau a imobilului în care se preconizează lucrări de reconstrucţie, precum şi în cazul apariţiei unor litigii patrimoniale;

construcţii auxiliare, anexe – construcţii cu caracter definitiv sau provizoriu, menite să asigure activităţi complementare funcţiei de activitate/ locuire, care, fiind amplasate în vecinătatea construcţiei principale, alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă. Din categoria construcţiilor auxiliare, anexelor fac parte: bucătării de vară, şure, grajduri pentru animale, depozite, garaje, sere, piscine, băi;

construcţii cu caracter provizoriu – construcţii autorizate care, conform documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului, au o durată de existenţă limitată, stabilită de către emitent. Din categoria construcţiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioşcuri, gherete, pavilioane, cabine, corpuri şi panouri de afişaj, copertine, pergole sau alte obiecte similare;

documentaţie de proiect – piese scrise şi desenate care cuprind soluţii tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii în volumul stabilit de documentele normative;

emitent – autoritatea executivă a administraţiei publice locale;

lucrări de construcţie – ansamblu de operaţii efectuate cu ajutorul mecanismelor, maşinilor, precum şi manopera, în vederea realizării, reconstruirii, restaurării sau consolidării unei construcţii;

lucrări de desfiinţare – ansamblu de operaţii efectuate cu ajutorul mecanismelor, maşinilor, precum şi manopera, în vederea demolării, totale sau parţiale, a unei construcţii/amenajări;

plan de trasare a reţelelor – schemă elaborată de către organul local de arhitectură şi urbanism, prin care se stabilesc soluţii oportune de pozare a reţelelor edilitare exterioare în conformitate cu documentaţia de urbanism şi avizele de racordare;

reţele edilitare – sisteme de alimentare cu apă, canalizare, energie termică, gaze naturale, energie electrică, comunicaţii electronice, alte utilităţi;

schiţă de proiect – piese desenate care reflectă ideea creativă a arhitectului privind soluţiile arhitecturale şi de amplasare a unei construcţii, care ulterior pot fi realizate în documentaţia de proiect. Schiţa de proiect este alcătuită din: plan de încadrare, plan general, faţade, soluţii cromatice, desfăşurata unei porţiuni de front stradal;

solicitant (beneficiar) – persoană fizică sau juridică care intenţionează să desfăşoare activităţi ce cad sub incidenţa prezentei legi;

tranşă – parte componentă a unui complex de construcţii, care poate fi proiectată, construită, recepţionată şi utilizată autonom pînă la finalizarea integrală a complexului sau parte componentă a documentaţiei de proiect, care include pregătirea şantierului pentru construcţie.

[Art.2 modificat prin Legea nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

 

Capitolul II

CERTIFICAT DE URBANISM PENTRU PROIECTARE

Articolul 3. Depunerea documentelor pentru obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectare

Certificatul de urbanism pentru proiectare (anexa nr.1) se elaborează şi se emite de către primarul unităţii administrativ-teritoriale în baza cererii proprietarului, în baza cererii deţinătorului dreptului de superficie asupra terenului, cu acordul scris al proprietarului terenului, iar în cazul reţelelor inginereşti şi de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură asociată acestor reţele – în baza cererii investitorului/beneficiarului sau a furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice (anexa nr.11), în care se indică locul amplasării imobilului/terenului şi la care se anexează, în original şi în copii, următoarele documente:

 

[Lit.a) abrogată prin Legea nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

 

b) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);

c) raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi;

c1) actul care atestă dreptul de proprietate sau dreptul de superficie asupra terenului;

c2) acordul scris al proprietarului terenului pentru lucrările de construcţie planificate de superficiar. Sunt exceptate de la obligaţia de a deţine şi de a prezenta acordul scris al proprietarului administraţiile şi rezidenţii zonelor economice libere care au înregistrat dreptul de superficie în registrul bunurilor imobile, pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii de producţie (construcţia halelor industriale) şi a infrastructurii tehnico-edilitare în zonele economice libere, necesare în vederea desfăşurării activităţilor prevăzute de Legea nr.440/2001 cu privire la zonele economice libere;

 

[Lit.d)-f) abrogate prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

[Lit.g) abrogată prin Legea nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

 

(2) Solicitarea altor documente decît cele prevăzute la alin.(1) nu se admite.

(3) În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la alin.(1), cererea este admisă şi înregistrată, însă emitentul poate suspenda examinarea pe un termen de pînă la 30 de zile, cu înştiinţarea obligatorie a solicitantului. Suspendarea termenului devine nulă din ziua în care solicitantul a prezentat toate documentele necesare.

(4) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin.(1), originalele se restituie solicitantului (beneficiarului).

(5) Dovada privind achitarea plăţii se prezintă în momentul eliberării certificatului de urbanism pentru proiectare.

[Art.3 alin.(1) modificat prin Legea nr.323 din 24.11.2022, în vigoare 16.01.2023]

[Art.3 alin.(1) modificat prin Legea nr.290 din 20.10.2022, în vigoare 04.12.2022]

[Art.3 alin.(1) modificat prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

[Art.3 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.3 modificat prin Legea nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

[Art.3 completat prin Legea nr.62 din 04.04.2013, în vigoare 20.04.2013]

 

Articolul 4. Elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare

(1) Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în baza documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului.

 

[Art.4 alin.(2)-(5) abrogate prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

 

(6) În cazul emiterii certificatului de urbanism pentru proiectare pentru imobilele/terenurile amplasate în zonele asupra cărora s-a instituit prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului un regim special, emitentul va obţine avizele prevăzute de legislaţie.

 

[Art.4 alin.(7)-(71) abrogate prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

 

(8) Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în 2 exemplare. Un exemplar se eliberează solicitantului (beneficiarului), iar altul se păstrează în arhiva emitentului.

[Art.4 alin.(1), (2) modificat prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

[Art.4 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 5. Termenul de elaborare şi eliberare a certificatului de urbanism pentru proiectare şi valabilitatea acestuia

(1) Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează şi se eliberează solicitantului (beneficiarului) în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

(2) În cazul elaborării certificatului de urbanism pentru proiectare în condiţiile art.4 alin.(6), termenul de emitere nu va depăşi 30 de zile lucrătoare.

(3) Termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare reprezintă durata elaborării documentaţiei de proiect, care nu poate depăşi 24 de luni de la data emiterii certificatului.

(4) La cererea titularului, termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare poate fi prelungit o singură dată pe un termen de pînă la 12 luni.

(5) Termenul de valabilitate a certificatului de urbanism pentru proiectare se consideră consumat după obţinerea autorizaţiei de construire.

[Art.5 alin.(5) în redacţia Legii nr.181 din 07.07.2022, în vigoare 22.07.2022]

[Art.5 alin.(2) modificat prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

 

Articolul 6. Conţinutul certificatului de urbanism pentru proiectare

(1) Certificatul de urbanism pentru proiectare va cuprinde prescripţii şi elemente privind:

a) regimul juridic al imobilului/terenului, cu referire la:

– situarea terenului în intravilan sau în extravilan;

– dreptul de proprietate asupra imobilului/terenului şi servituţile care îl grevează;

– extrasele din documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului sau din regulamentele aferente, care instituie un regim special asupra imobilului/terenului (zone protejate, interdicţii temporare sau definitive de construire, zone declarate de interes public, monumente de arhitectură etc.);

– statutul de monument al imobilului sau al zonei construite în care se solicită proiectarea;

b) regimul economic al imobilului/terenului, cu referire la:

– folosinţa actuală;

– reglementările fiscale specifice localităţii sau zonei respective;

c) regimul tehnic al imobilului/terenului, cu referire la:

– echiparea cu reţele edilitare;

– caracteristica geotehnică a terenului;

– lucrările conexe de interes public necesare funcţionării obiectului;

– construcţiile sau reţelele edilitare supuse demolării sau strămutării din zona periculoasă a şantierului;

d) regimul arhitectural-urbanistic, cu referire la:

– destinaţia imobilului/terenului, stabilită prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului;

– capacitatea construcţiei preconizate;

– dimensiunile şi suprafeţele parcelelor;

– alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile adiacente şi distanţele dintre construcţii şi proprietăţile vecine;

– înălţimea construcţiei;

– aspectul construcţiei (expresivitate arhitecturală, echilibru compoziţional, finisaje etc.);

– circulaţia pietonilor şi a autovehiculelor, accesele şi parcajele necesare;

– procentul de ocupare a terenului (P.O.T.);

– coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.);

– necesitatea prezentării spre aprobare a schiţei de proiect.

(2) La certificatul de urbanism pentru proiectare, emitentul va anexa:

a) planul de amplasare a imobilului/terenului, cu indicarea dimensiunilor/hotarelor acestuia conform normativului în construcţii, aprobat prin ordinul organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor;

b) avizul sanitar, în cazurile stabilite de lege;

 

[Lit.c) abrogată prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

 

d) avizul acordat de către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor în comun cu serviciul de salvatori şi pompieri, în cazurile stabilite de lege;

e) avizul expertizei ecologice de stat, în cazurile stabilite de lege, cu excepţia cazului în care solicitantul a obţinut acordul de mediu conform Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;

f) avizul (prescripţia tehnică) al administratorului drumului, în cazul amplasării imobilului (obiectului) în zona de protecţie a drumului public.

(3) Organele supravegherii de stat eliberează gratuit, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare, avizele prevăzute la alin.(2). Avizul (prescripţia tehnică) al administratorului drumului, prevăzut la alin.(2) lit.f), se eliberează, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare.

[Art.6 modificat prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Art.6 alin.(2), (3) modificat prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

[Art.6 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.6 modificat prin Legea nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

[Art.6 completat prin Legea nr.62 din 04.04.2013, în vigoare 20.04.2013]

 

Capitolul III

CERTIFICATUL DE URBANISM INFORMATIV

Articolul 7. Depunerea documentelor pentru obţinerea certificatului de urbanism informativ

(1) Certificatul de urbanism informativ (anexa nr.2) se elaborează şi se eliberează în baza cererii (anexa nr.21), la care se anexează, în original şi în copie, buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică).

(2) În caz de litigii patrimoniale, pot fi solicitate documente specifice cazului dat.

(3) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin.(1), originalele se restituie solicitantului (beneficiarului).

(4) Dovada privind achitarea plăţii se prezintă în momentul eliberării certificatului de urbanism informativ.

[Art.7 alin.(1) modificat prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

 

Articolul 8. Termenul de elaborare şi eliberare a certificatului de urbanism informativ şi valabilitatea acestuia

(1) Certificatul de urbanism informativ se elaborează şi se eliberează în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii şi este valabil 6 luni.

(2) Certificatul de urbanism informativ se elaborează în baza documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului de către organele locale de arhitectură şi urbanism din cadrul administraţiei publice locale.

(3) Certificatul de urbanism informativ se elaborează în 2 exemplare. Un exemplar se eliberează solicitantului (beneficiarului), iar altul se păstrează în arhiva emitentului.

 

Articolul 9. Conţinutul certificatului de urbanism informativ

Certificatul de urbanism informativ va cuprinde elemente privind:

a) regimul juridic al imobilului/terenului, cu referire la:

– situarea imobilului/terenului în intravilan sau în extravilan;

– dreptul de proprietate asupra imobilului/terenului şi servituţile care îl grevează;

– extrase din documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului sau din regulamentele aferente, care instituie un regim special asupra imobilului/terenului (zone protejate, interdicţii temporare sau definitive de construire, zone declarate de interes public, monumente de arhitectură etc.);

– statutul de monument al imobilului sau al zonei construite;

b) regimul tehnic al imobilului/terenului, cu referire la reţelele edilitare;

c) regimul arhitectural-urbanistic, cu referire la:

– destinaţia imobilului/terenului, stabilită prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului;

– procentul de ocupare a terenului (P.O.T.);

– coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.).

[Art.9 completat prin Legea nr.62 din 04.04.2013, în vigoare 20.04.2013]

 

Capitolul IV

AVIZAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA

DOCUMENTAŢIEI DE PROIECT

Articolul 10. Acte pentru elaborarea documentaţiei de proiect

(1) Avizele de racordare la reţelele edilitare, necesare pentru elaborarea documentaţiei de proiect, vor fi eliberate gratuit solicitantului (beneficiarului) de către furnizori (deţinători de utilităţi) în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data solicitării.

(2) Planul de trasare a reţelelor se eliberează gratuit solicitantului (beneficiarului) de către emitent în cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării.

[Art.10 în redacţia Legii nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

[Art.10 completat prin Legea nr.62 din 04.04.2013, în vigoare 20.04.2013]

 

Articolul 11. Verificarea documentaţiei de proiect

(1) Documentaţia de proiect elaborată în baza certificatului de urbanism pentru proiectare se supune în mod obligatoriu verificării de către verificatorii de proiecte atestaţi.

(11) Documentaţia de proiect pentru lucrările prevăzute la art.14 alin.(1) lit.m), elaborată în baza raportului de expertiză tehnică, se verifică de către verificatorii de proiecte atestaţi. În cazul în care aceste lucrări urmează să fie realizate pe faţadele clădirilor orientate spre străzi, documentaţia de proiect verificată conform prezentului alineat se supune avizării de către organul local de arhitectură şi urbanism.

(2) Documentaţia de proiect elaborată în corespundere cu normativele şi standardele naţionale, verificată în modul stabilit la alin.(1), nu necesită avizare suplimentară de către organele supravegherii de stat.

(3) Se interzice includerea în avizele de racordare la reţele a cerinţelor care interpretează prevederile documentelor normative sau a cerinţelor de calitate superioare minimelor prevăzute în documentele normative.

(4) Dacă în avizele de racordare la reţele sunt înaintate condiţii de recalcul al reţelelor existente, operatorul de sistem este obligat să elibereze gratuit şi necondiţionat, în anexa la avizul de racordare, informaţia grafică şi datele tehnice complete pentru efectuarea calculelor respective.

(5) La coordonarea şi/sau avizarea documentaţiei de proiect elaborate în baza avizelor de racordare la reţele şi în conformitate cu documentele normative, în cazurile prevăzute de lege, se examinează exclusiv aspectele ce ţin de realizarea (respectarea) în documentaţia de proiect a cerinţelor prescrise în avizul de racordare la reţele.

(6) Verificarea respectării cerinţelor documentelor normative, analiza soluţiilor tehnice adoptate de proiectant, precum şi corectitudinea perfectării documentaţiei de proiect ţin exclusiv de competenţa verificatorilor de proiecte atestaţi, în condiţiile Legii nr.721/1996 privind calitatea în construcţii.

(7) Operatorul de sistem este obligat să înregistreze solicitarea de coordonare a documentaţiei de proiect, cu emiterea recipisei de înregistrare a solicitării respective. După expirarea termenului legal pentru coordonarea documentaţiei de proiect în conformitate cu prezentul articol şi în lipsa unui refuz scris argumentat şi motivat din partea operatorului de sistem, conducătorul unităţii dispune iniţierea unei proceduri disciplinare, cu prezentarea raportului autorităţii de reglementare abilitate.

[Art.11 alin.(11) introdus prin Legea nr.290 din 20.10.2022, în vigoare 04.12.2022]

[Art.11 în redacţia Legii nr.181 din 07.07.2022, în vigoare 22.07.2022]

[Art.11 în redacţia Legii nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

[Art.11 completat prin Legea nr.62 din 04.04.2013, în vigoare 20.04.2013]

 

Capitolul V

AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE

Articolul 12. Condiţiile de eliberare a autorizaţiei de construire

(1) Autorizaţia de construire (anexa nr.3) se emite de către primarul unităţii administrativ-teritoriale în baza cererii proprietarului, în baza cererii deţinătorului dreptului de superficie asupra terenului, cu acordul scris al proprietarului terenului, iar în cazul reţelelor inginereşti şi de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură asociată acestor reţele – în baza cererii investitorului/beneficiarului sau a furnizorului de reţele publice de comunicaţii electronice (anexa nr.31), în care se indică locul amplasării imobilului/terenului, în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. La cerere se anexează următoarele documente:

a) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcţie şi în perioada exploatării obiectului construit, iar în cazul construcţiei reţelelor inginereşti şi de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociată acestor reţele – acordul titularului dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului/terenului ce urmează a fi utilizat pentru construcţie;

b) certificatul de urbanism pentru proiectare sau certificatul constatator, în cazul aplicării principiului aprobării tacite;

c) extrasul din documentaţia de proiect, cuprinzând memoriul explicativ, planul general (plan de situaţie, plan trasare), faţadele, soluţiile cromatice, proiectul de organizare a executării lucrărilor de construcţie. Pentru autorizarea lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară, faţadele şi soluţiile cromatice nu se prezintă în extrasul documentaţiei de proiect;

d) raportul unic de verificare a documentaţiei de proiect pentru construcţie, elaborat conform regulamentului aprobat de Guvern;

e) buletinul de identitate (în cazul persoanei fizice) sau certificatul de înregistrare (în cazul persoanei juridice);

f) contractul privind supravegherea de autor, semnat de către solicitant (beneficiar) şi proiectant;

g) extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Monumentelor Istorice de pe lângă Ministerul Culturii privind avizarea pozitivă a proiectului de execuţie, în cazul proiectării intervenţiilor la monumentele de istorie, artă sau arhitectură ori în zonele construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat;

h) certificatul de descărcare de sarcină arheologică, în cazurile prevăzute la art.6 alin.(2) şi (3) din Legea nr.218/2010 privind protejarea patrimoniului arheologic;

i) acordul de mediu, dacă este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi dacă, din caracteristicile imobilului planificat, este evident că în acesta se vor desfăşura activităţi prevăzute de Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;

j) actul care atestă dreptul de proprietate sau dreptul de superficie asupra terenului;

k) acordul scris al proprietarului pentru lucrările de construcţie planificate de superficiar. Sunt exceptate de la obligaţia de a deţine şi de a prezenta acordul scris al proprietarului administraţiile şi rezidenţii zonelor economice libere care au înregistrat dreptul de superficie în registrul bunurilor imobile, pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii de producţie (construcţia halelor industriale) şi a infrastructurii tehnico-edilitare în zonele economice libere, necesare în vederea desfăşurării activităţilor prevăzute de Legea nr.440/2001 cu privire la zonele economice libere.

(11) Emitentul autorizaţiei de construire este obligat să arhiveze în banca de date actele indicate la alin.(1) în baza cărora a fost eliberată autorizaţia de construire.

(2) Solicitarea altor documente decît cele prevăzute la alin.(1) nu se admite.

(21) În cazul solicitării autorizării obiectelor din zona de protecţie a drumului public, emitentul este obligat să obţină avizul necesar (autorizaţia de amplasare) în conformitate cu Legea drumurilor nr.509/1995, care se eliberează în termen de pînă la 20 de zile lucrătoare. Autorizaţia de construire eliberată în lipsa avizului (autorizaţiei de amplasare) în cauză este nulă.

(22) Referinţele prezentei legi la proprietar includ şi:

a) asociaţia proprietarilor din condominiu ai cărei membri sunt coproprietari ori superficiari ai terenului/imobilului;

b) superficiarul terenului.

(3) Documentele prevăzute la alin.(1) se prezintă în original şi în copii, cu excepţia documentelor prevăzute la lit.c), care se prezintă doar în original.

(4) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin.(1), originalele se restituie solicitantului (beneficiarului).

(5) În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la alin.(1), cererea este admisă şi înregistrată, însă emitentul poate suspenda examinarea pe un termen de pînă la 30 de zile, cu înştiinţarea obligatorie a solicitantului. Suspendarea termenului de examinare devine nulă din ziua în care solicitantul a prezentat toate documentele necesare.

(51) Drept temei pentru refuzul de a elibera autorizaţia de construire servesc următoarele:

a) solicitantul nu a respectat condiţiile prevăzute la alin.(1);

b) documentaţia de proiect a fost elaborată cu încălcarea prescripţiilor şi a elementelor stabilite prin certificatul de urbanism pentru proiectare;

c) lipsesc avizele pozitive, stabilite prin certificatul de urbanism şi actele normative, care trebuie să însoţească cererea privind solicitarea autorizaţiei de construire.

(6) Dacă emitentul nu a respectat termenul stabilit la alin.(1) şi nu a informat în scris solicitantul (beneficiarul) despre refuz, autorizaţia de construire se consideră eliberată. În acest caz, solicitantul (beneficiarul) este în drept să înceapă executarea lucrărilor, conform condiţiilor stabilite la art.281, informînd în scris emitentul şi Agenţia pentru Supraveghere Tehnică.

(7) La survenirea situaţiei prevăzute la alin.(6), emitentul eliberează necondiţionat autorizaţia de construire în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii informaţiei despre începerea executării lucrărilor.

(8) Autorizaţia de construire poate fi eliberată pe tranşe sau poate prevedea executarea lucrărilor de construcţie pe tranşe dacă documentaţia de proiect stabileşte aceste reglementări.

(9) Lucrările de intervenţie urgentă, în cazuri de forţă majoră, se autorizează imediat, urmînd ca documentaţia de proiect să fie definitivată pe parcursul executării lucrărilor.

(10) Emitentul este obligat, în cel mult 3 zile lucrătoare, să transmită o copie a autorizaţiei de construire la Agenţia pentru Supraveghere Tehnică, de asemenea la Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite, înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, şi Agenţia Naţională Arheologică, în cazul siturilor arheologice protejate şi al zonelor lor de protecţie, pentru informare.

(11) Emitentul informează în scris Agenţia de Mediu despre emiterea autorizaţiei de construire, în termen de 10 zile calendaristice, în cazul în care obiectul de construcţie a fost supus evaluării impactului asupra mediului.

[Art.12 alin.(22) introdus prin Legea nr.187 din 14.07.2022, în vigoare 29.01.2023]

[Art.12 alin.(1),(51) modificate prin Legea nr.323 din 24.11.2022, în vigoare 16.01.2023]

[Art.12 alin.(1) completat prin Legea nr.290 din 20.10.2022, în vigoare 04.12.2022]

[Art.12 alin.(11) introdus prin Legea nr.181 din 07.07.2022, în vigoare 22.07.2022]

[Art.12 alin.(1), (21), (51), (10) modificat prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

[Art.12 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.12 modificat prin Legea nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

[Art.12 modificat prin Legea nr.86 din 19.04.2013, în vigoare 01.06.2013]

[Art.12 completat prin Legea nr.62 din 04.04.2013, în vigoare 20.04.2013]

 

Articolul 13. Conţinutul autorizaţiei de construire

(1) Autorizaţia de construire va cuprinde date privind:

a) locul amplasării imobilului/terenului;

b) condiţiile speciale de executare a lucrărilor de construcţie;

c) instituţia de proiectare;

d) termenul de începere a lucrărilor de construcţie;

e) durata executării lucrărilor de construcţie.

(2) Emitentul autorizaţiei de construire poate pune condiţii speciale pentru perioada executării lucrărilor autorizate, ce ţin de:

a) utilizarea domeniului public (accese în zona şantierului, închideri de drumuri publice, ocupări temporare de spaţii publice, devieri ale circulaţiei auto şi/sau pietonale, executare a unor drumuri provizorii, instalare a unor elemente de publicitate);

b) protecţia proprietăţilor din vecinătate;

c) protecţia mediului;

d) obligativitatea monitorizării şi supravegherii arheologice a lucrărilor de excavare.

[Art.13 completat prin Legea nr.62 din 04.04.2013, în vigoare 20.04.2013]

 

Articolul 14. Lucrările de construcţie care se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire

(1) Se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, aspectul exterior, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente. Din categoria acestor lucrări fac parte:

a) reparaţii pentru împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, dacă nu se modifică forma acestora;

b) înlocuiri şi reparaţii ale pardoselelor, pieselor de tîmplărie interioare şi exterioare, dacă se păstrează forma şi dimensiunile golurilor;

c) lucrări de finisări interioare;

d) lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatice;

e) înlocuiri sau reparaţii ale sobelor, instalaţiilor, sistemelor, echipamentului şi utilajului tehnico-sanitar din interiorul clădirilor;

f) înlocuiri sau reparaţii la branşamente exterioare, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;

g) reparaţii curente ale căilor de comunicaţii, accese de transport, parcări, trotuare şi scări;

h) lucrări de întreţinere, reparaţii curente ale infrastructurii căilor de comunicaţii, cu menţinerea traseelor, funcţiunilor, suprafeţelor şi volumetriei;

i) lucrări funerare subterane şi supraterane în cimitire;

j) instalarea mobilierului urban;

k) amenajarea terenului aferent construcţiei existente;

l) construcţii auxiliare, anexe cu suprafaţa construită de pînă la 15 m2 la casele de locuit particulare, amplasate pe terenuri private;

m) instalarea reţelelor inginereşti şi de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociată acestor reţele (instalaţii provizorii, formate din elemente uşor demontabile) pe imobilele, construcţiile şi instalaţiile existente ori în interiorul acestora, inclusiv canalizarea subterană existentă pentru cabluri, cu excepţia cazurilor în care instalarea acestora presupune intervenţii în structura de rezistenţă, pozări subterane noi şi instalarea sau construcţia unor structuri de suport cu fundaţii ataşate permanent la teren (piloni, grinzi, console);

n) instalarea reţelelor inginereşti şi de comunicaţii electronice (reţelelor interne de acces) în infrastructura (traseele sistematizate cablate şi spaţiile tehnologice) pentru instalarea echipamentelor şi a altor elemente de infrastructură ale reţelelor interne de acces din clădiri;

o) întreţinerea, reparaţia, înlocuirea şi retehnologizarea reţelelor inginereşti şi de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestor reţele;

p) conectarea abonaţilor la reţelele inginereşti şi de comunicaţii electronice (reţelele interne de acces).

(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), în cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, categoriile de lucrări descrise la lit. a), b), d), e), k), l) şi m) se vor executa în baza certificatelor de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiilor de construire, iar categoriile de lucrări descrise la lit.c), f), g), h), i) şi j) se vor executa în baza avizului prealabil pozitiv al Ministerului Culturii.

(3) Centralele electrice care utilizează surse regenerabile de energie, în cazul caselor individuale (inclusiv case familiale, case duplex, case înşiruite), în limita terenului privat pe care se amenajează centrala electrică, se proiectează doar pentru compartimentul de electricitate şi rezistenţă, fără certificat de urbanism pentru proiectare, iar lucrările de construcţie/montare – fără autorizaţia de construire.

(4) Lucrările prevăzute la alin.(1) lit.m) se execută numai după obţinerea următoarelor documente:

a) declaraţia informativă tip pentru tipurile de reţele de comunicaţii electronice care se intenţionează să fie instalate, eliberată de autoritatea de reglementare din domeniu;

b) acordul titularului dreptului de proprietate, al titularului dreptului de administrare sau al titularului unui alt drept de folosinţă asupra imobilului, construcţiei ori instalaţiei, împuternicit în mod corespunzător de către titularul dreptului de proprietate;

c) raportul de expertiză tehnică favorabil privind impactul instalării reţelelor inginereşti şi de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociată acestor reţele asupra capacităţii portante a elementului constructiv/suportului, elaborat de experţi tehnici atestaţi;

d) documentaţia de proiect verificată şi, după caz, avizată conform art.11 alin.(11);

e) avizul sanitar, în cazul instalării staţiilor de radiocomunicaţii;

f) avizul prealabil pozitiv al Ministerului Culturii, în cazul lucrărilor de amplasare a reţelelor inginereşti şi de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociată acestor reţele pe clădirile cu statut de monument de importanţă locală, înscrise în registrele monumentelor istorice de importanţă locală, precum şi în zonele de protecţie ale acestora;

g) avizul pozitiv al administratorului drumului, în cazul amplasării reţelelor inginereşti şi de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociată acestor reţele în zona de protecţie a unui drum public.

(5) Pentru realizarea lucrărilor prevăzute la alin.(1) lit.m) nu se admite solicitarea altor documente decât cele prevăzute la alin.(2) şi (4).

[Art.14 alin.(1),(2) modificate, alin.(4),(5) introduse prin Legea nr.290 din 20.10.2022, în vigoare 04.12.2022]

[Art.14 alin.(3) introdus prin Legea nr.255 din 29.07.2022, în vigoare 05.08.2022]

[Art.14 completat prin Legea nr.62 din 04.04.2013, în vigoare 20.04.2013]

 

Articolul 15. Termenul de începere a lucrărilor de construcţie şi durata executării lucrărilor de construcţie

(1) Emitentul autorizaţiei de construire stabileşte termenul de începere a lucrărilor de construcţie de pînă la 6 luni din data eliberării acesteia.

(2) Neînceperea lucrărilor în termenul stabilit prin autorizaţia de construire duce la pierderea valabilităţii acesteia, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii în condiţiile prevăzute la art.12.

(3) Prin derogare de la prevederile alin.(2), în cazuri motivate, dacă lucrările de construcţie nu pot fi începute în termenul stabilit, se poate solicita, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea expirării, prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie. Prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie poate fi efectuată o singură dată pe un termen de pînă la 6 luni.

(4) În cazul schimbării proprietarului, autorizaţia de construire rămîne valabilă, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din ea, fără modificarea obiectului autorizaţiei, iar noul proprietar este obligat să înştiinţeze emitentul care a eliberat autorizaţia în cauză despre intrarea sa în posesiune.

(5) Durata executării lucrărilor se stabileşte în autorizaţia de construire în baza proiectului de organizare a executării lucrărilor de construcţie şi documentelor normative. În cazul unor motive argumentate, durata executării lucrărilor poate fi prelungită pe un termen calculat în funcţie de volumul lucrărilor de construcţie executat la momentul solicitării prelungirii şi interesul public.

(6) În cazul în care lucrările încep în termenul stabilit conform alin.(1) şi (3), autorizaţia de construire se consideră valabilă pentru toată durata executării lucrărilor.

(7) Autorizaţia de construire se elaborează în 2 exemplare. Un exemplar se eliberează solicitantului (beneficiarului), iar altul se păstrează în arhiva emitentului.

 

Articolul 16. Obţinerea unei noi autorizaţii de construire

În cazul în care, pe perioada executării lucrărilor de construcţie, în documentaţia de proiect se operează modificări care pot afecta prescripţiile stabilite în cadrul regimului arhitectural-urbanistic al certificatului de urbanism pentru proiectare (capacitatea construcţiei, alinierea construcţiei faţă de străzile adiacente şi distanţele între construcţii, înălţimea construcţiei, procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului), este obligatorie obţinerea unui nou certificat de urbanism pentru proiectare şi a unei noi autorizaţii de construire în condiţiile prezentei legi, cu sistarea necondiţionată a lucrărilor pînă la obţinerea noii autorizaţii.

 

Capitolul VI

AUTORIZAŢIA DE DESFIINŢARE

Articolul 17. Condiţiile de eliberare a autorizaţiei de desfiinţare

(1) Autorizaţia de desfiinţare (anexa nr.4) se emite de către primarul unităţii administrativ-teritoriale în baza cererii beneficiarului (anexa nr.41), în care se indică locul amplasării imobilului/terenului, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. La cerere se anexează următoarele documente:

 

[Lit.a) abrogată prin Legea nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

 

b) proiectul de organizare a executării lucrărilor de desfiinţare;

c) buletinul de identitate (pentru persoană fizică) sau certificatul de înregistrare (pentru persoană juridică);

d) expertiza tehnică, în cazul desfiinţării parţiale a imobilului;

e) acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren, ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de desfiinţare totală sau parţială a imobilului;

f) avizul pozitiv al Ministerului Culturii, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat.

 

[Lit.g) abrogată prin Legea nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

 

(11) În cazul amplasării imobilului (obiectului) în zona de protecţie a drumului public, emitentul va solicita de la administratorul drumului acordul de desfiinţare, care se eliberează în condiţiile Legii drumurilor nr.509/1995, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare.

(2) Solicitarea altor documente decît cele prevăzute la alin.(1) nu se admite.

(3) Documentele prevăzute la alin.(1) se prezintă în original şi în copii, cu excepţia documentului prevăzut la lit.b), care se prezintă doar în original.

(4) După verificarea copiilor de pe documentele prevăzute la alin.(1), originalele se restituie solicitantului (beneficiarului).

(5) În cazul în care nu au fost anexate toate documentele prevăzute la alin.(1), emitentul va refuza primirea setului de documente la momentul depunerii cererii.

(6) Dacă emitentul nu a respectat termenul stabilit la alin.(1) şi nu a informat în scris solicitantul (beneficiarul) despre refuz, autorizaţia de desfiinţare se consideră eliberată. În acest caz, solicitantul (beneficiarul) este în drept să înceapă executarea lucrărilor, informînd în scris emitentul şi Agenţia pentru Supraveghere Tehnică.

[Art.17 alin.(1), (11) modificat prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

[Art.17 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.17 modificat prin Legea nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

[Art.17 completat prin Legea nr.62 din 04.04.2013, în vigoare 20.04.2013]

 

Articolul 18. Conţinutul autorizaţiei de desfiinţare

Autorizaţia de desfiinţare va cuprinde date privind:

a) locul amplasării imobilului supus desfiinţării;

b) condiţiile speciale de executare a lucrărilor de desfiinţare;

c) instituţia de proiectare;

d) termenul de începere a lucrărilor de desfiinţare;

e) durata executării lucrărilor de desfiinţare.

 

Articolul 19. Termenul de începere a lucrărilor de desfiinţare şi durata executării lucrărilor de desfiinţare

(1) Emitentul autorizaţiei de desfiinţare stabileşte termenul de începere a lucrărilor de pînă la 6 luni din data eliberării acesteia.

(2) Neînceperea lucrărilor de desfiinţare în termenul stabilit prin autorizaţia de desfiinţare duce la pierderea valabilităţii acesteia, fiind necesară emiterea unei noi autorizaţii în condiţiile prevăzute la art.17.

(3) Prin derogare de la prevederile alin.(2), în cazuri motivate, dacă lucrările de desfiinţare nu pot fi începute în termenul stabilit, se poate solicita, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea expirării, prelungirea termenului de începere a lucrărilor de desfiinţare. Prelungirea termenului de începere a lucrărilor de desfiinţare poate fi efectuată o singură dată pe un termen de pînă la 6 luni.

(4) În cazul schimbării proprietarului, autorizaţia de desfiinţare rămîne valabilă cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din ea, fără modificarea obiectului autorizaţiei, iar noul proprietar este obligat să înştiinţeze emitentul care a eliberat autorizaţia în cauză despre intrarea sa în posesiune.

(5) Durata executării lucrărilor se stabileşte în autorizaţia de desfiinţare în baza proiectului de organizare a lucrărilor de desfiinţare. În cazul unor motive argumentate, durata executării lucrărilor poate fi prelungită o singură dată pe un termen de pînă la 6 luni.

(6) Autorizaţia de desfiinţare se elaborează în 3 exemplare. Un exemplar se eliberează solicitantului (beneficiarului), altul se păstrează în arhiva emitentului, al treilea se transmite organului cadastral teritorial.

[Art.19 modificat prin Legea nr.80 din 05.05.2017, în vigoare 26.05.2017]

 

Articolul 20. Lucrări care se pot executa fără autorizaţie de desfiinţare

Se pot executa fără autorizaţie de desfiinţare lucrări de demontare, demolare a construcţiilor care nu sînt înregistrate în registrul bunurilor imobile.

 

Capitolul VII

EMITEREA CERTIFICATELOR DE URBANISM ŞI

AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

Articolul 21. Dispoziţii generale privind emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiei de construire/desfiinţare

(1) Certificatele de urbanism şi autorizaţia de construire/desfiinţare se emit de către primarii municipiilor, oraşelor, comunelor şi satelor pentru construcţii (lucrări de construcţie/desfiinţare) de orice destinaţie şi tip de proprietate.

(2) Pentru obiecte complexe (magistrale de transport şi comunicaţii), amplasate pe terenuri ale mai multor unităţi administrativ-teritoriale, certificatele de urbanism pentru proiectare şi autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către preşedinţii raioanelor în baza avizelor eliberate de către primarii localităţilor pe ale căror teritorii se vor desfăşura activităţile preconizate.

(3) Primarul localităţii va emite avizul stabilit la alin.(2) în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Avizul va conţine informaţii necesare pentru elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare şi autorizaţiei de construire/desfiinţare.

 

Articolul 22. Semnatarii certificatelor de urbanism şi ai autorizaţiilor de construire/desfiinţare

(1) Certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire/desfiinţare se semnează de primar sau, după caz, preşedintele raionului, de secretarul consiliului local şi de arhitectul-şef.

(2) Dacă în structura autorităţii administraţiei publice locale de nivelul I nu este prevăzută funcţia de arhitect-şef, actele menţionate la alin.(1) se semnează de către arhitectul-şef al autorităţii administraţiei publice locale de nivelul II, cu respectarea termenelor prevăzute de prezenta lege. Activităţile în cauză vor fi realizate de emitent fără implicarea solicitantului (beneficiarului).

[Art.22 alin.(2) modificat prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

 

Capitolul VIII

OBLIGAŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

Articolul 23. Obligaţiile solicitantului (beneficiarului) autorizaţiei de construire/desfiinţare

(1) Solicitantul (beneficiarul) autorizaţiei de construire/desfiinţare este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare pînă la începerea lucrărilor autorizate, să informeze Agenţia pentru Supraveghere Tehnică, Agenţia Naţională Arheologică, în cazul siturilor arheologice protejate şi al zonelor lor de protecţie,precum şi Agenţia de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, în cazul monumentelor de istorie, artă şi arhitectură sau al obiectelor situate în zone construite înscrise în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, prin depunerea declaraţiei (anexa nr.5).

(2) Dacă solicitantul (beneficiarul) nu a prezentat declaraţia în modul şi în termenul stabilit la alin.(1) şi se constată faptul începerii lucrărilor, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare.

[Art.23 alin.(1) completat prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

[Art.23 modificat prin Legea nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

[Art.23 completat prin Legea nr.62 din 04.04.2013, în vigoare 20.04.2013]

 

Articolul 24. Obligaţiile emitentului certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire/ desfiinţare

(1) Emitentul are următoarele obligaţii:

a) instituirea şi ţinerea unor registre separate ale certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise şi ale refuzurilor de eliberare a certificatelor şi autorizaţiilor, în care se înscriu data de primire a documentelor şi cea de eliberare a actului administrativ respectiv solicitantului (beneficiarului), inclusiv plasarea acestora pe pagina web oficială a emitentului;

a1) eliberarea necondiţionată a certificatului constatator solicitantului (beneficiarului), conform modelului stabilit în anexa nr.6;

b) asigurarea interacţiunii subdiviziunilor sale în vederea obţinerii documentaţiei necesare fără implicarea solicitantului (beneficiarului);

c) asigurarea accesului public la registrele certificatelor de urbanism şi ale autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise.

(2) În vederea executării prevederilor alin.(1) lit.c), emitentul este obligat să execute pe suport de hîrtie copii de pe registrele certificatelor de urbanism şi ale autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise şi să asigure gratuit şi nerestricţionat accesul tuturor persoanelor la ele, cu actualizarea la zi a registrelor respective.

(3) Funcţionarul din cadrul emitentului, responsabil de recepţionarea cererilor de eliberare a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, nu este în drept să examineze conţinutul cererilor depuse şi al actelor anexate, să refuze recepţionarea acestora sau să solicite prezentarea unor documente şi informaţii suplimentare, competenţa acestuia limitîndu-se doar la procedura de înregistrare a cererii şi de eliberare a certificatului constatator conform alin.(1) lit.a1).

[Art.24 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.24 completat prin Legea nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

 

Articolul 25. Responsabilitatea solicitantului (beneficiarului) certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire/desfiinţare

Solicitantul (beneficiarul) certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire/desfiinţare poartă responsabilitate personală pentru veridicitatea datelor indicate în cererea de obţinere a actului respectiv şi a documentelor anexate la cerere.

 

Articolul 26. Responsabilitatea emitentului

Responsabilitatea pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare revine solidar semnatarilor acestora.

 

Articolul 27. Plata pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare

(1) Plăţile pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se stabilesc de către consiliile locale în limitele prevăzute de prezenta lege şi se transferă la bugetul emitentului.

(2) Pentru emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare sau a certificatului de urbanism informativ, solicitantul (beneficiarul) va achita plata stabilită anual prin decizia consiliului local ce nu va depăşi suma de 50 de lei.

(3) Pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, solicitantul (beneficiarul) va achita plata stabilită anual prin decizia consiliului local ce nu va depăşi suma de 100 de lei.

(4) Nu se achită plată pentru prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare.

(5) Nu se achită plată pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare pentru obiectele finanţate din mijloace financiare publice.

(6) Consiliile locale sînt în drept să acorde facilităţi pentru unele categorii de persoane în limitele prevăzute de prezenta lege.

[Art.27 modificat prin Legea nr.181 din 22.07.2016, în vigoare 19.08.2016]

[Art.27 în redacţia Legii nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

[Art.27 modificat prin Legea nr.86 din 19.04.2013, în vigoare 01.06.2013]

 

Articolul 28. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie

(1) Construcţiile executate în lipsa sau cu încălcarea autorizaţiei de construire/documentaţiei de proiect, sau în lipsa certificatului constatator care confirmă aplicarea principiului aprobării tacite se consideră construcţii neautorizate.

(2) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea contravenţională sau penală.

[Art.28 alin.(1) modificat prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

[Art.28 completat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 281. Aprobarea tacită

(1) Actele emise în scopul autorizării executării lucrărilor de construcţie, prevăzute la art.3, 12 şi 17, cad sub incidenţa principiului de aprobare tacită în cazul depăşirii de către emitent a termenelor stabilite de lege pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea actului permisiv şi în lipsa unei comunicări scrise privind refuzul eliberării actului respectiv.

(2) Solicitanţii (beneficiarii) care nu au obţinut în termenul stabilit de lege unul dintre actele prevăzute la alin.(1) din prezentul articol sau refuzul oficial de eliberare a acestui act sînt în drept să aplice, în baza certificatului stipulat la art.24 alin.(1) lit.a1) din prezenta lege, principiul aprobării tacite, conform procedurii stabilite la art.62 din Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, informînd în scris despre aceasta Agenţia pentru Supravegherea Tehnică.

[Art.281 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Capitolul IX

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 29.

 

[Art.29 alin.(1) abrogat prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;

c) va asigura revizuirea de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale a actelor normative aprobate de ele care contravin prezentei legi.

(3) Pînă la aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege, actele legislative şi normative în vigoare se aplică în măsura în care nu contravin acesteia.

[Art.29 modificat prin Legea nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Mihai GHIMPU
Chişinău, 9 iulie 2010.
Nr.163.

 

 

Anexa nr.1

Primarul___________________________,

(municipiului/oraşului/comunei/satului)

 ____________________________

(nume, prenume)

CERTIFICAT

 DE URBANISM PENTRU PROIECTARE

nr._____ din ____________

 

Ca urmare a cererii adresate de ____________________________________ , cu domiciliul/sediul în raionul/municipiul/oraşul/comuna/satul ______________________, strada ____________________ nr.____ ap.____, telefon de contact_____________, înregistrată cu nr.___ din _________,

în baza prevederilor Legii nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie,

CERTIFIC:

următoarele cerinţe, stabilite prin Planul urbanistic general al _____________________________, aprobat prin decizia consiliului local nr._______ din ____________, pentru elaborarea documentaţiei de proiect pentru _______________________________________________________________________,

pe imobilul/terenul cu nr. cadastral __________ situat în raionul/municipiul/ oraşul/comuna/satul ______________________________ , strada ___________________________ nr.____ ap.____,

după cum urmează:

1. Regimul juridic: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Regimul economic:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Regimul tehnic:________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Regimul arhitectural-urbanistic:___________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Prezentul certificat nu permite executarea lucrărilor de construcţie.

Documentaţia de proiect în baza căreia se va solicita eliberarea autorizaţiei de construire va fi însoţită de următoarele avize şi studii stabilite prin lege:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Primar /____________ /

 

L.Ş.

 

Secretar /____________/

Arhitect-şef /____________/

Achitată suma de ___________ lei. Chitanţa nr._____din_______________.

 

Prezentul certificat a fost transmis solicitantului (beneficiarului) la data de _______________ direct/prin poştă.

VALABILITATEA PRELUNGITĂ CU _________ LUNI

 

Primar /____________ /

 

L.Ş.

 

Data ____________”

 

Secretar /____________/

Arhitect-şef /____________/

 

[Anexa nr.1 în redacţia Legii nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

 

 

Anexa nr.11

Către primarul___________________________,

(municipiului/oraşului/comunei/satului)

______________________________

(nume, prenume)

 

C E R E R E

DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE URBANISM

PENTRU PROIECTARE

 

Subsemnatul___________________, IDNP/IDNO__________________, cu domiciliul/sediul în raionul/municipiul/oraşul/comuna/satul_________________________________________ , strada ____________________________ nr.____ ap. ____, telefon de contact ___________ , adresa de e-mail ____________________________,

în conformitate cu prevederile Legii nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, solicit eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare pentru imobilul/terenul cu nr. cadastral_________, situat în raionul/ municipiul/oraşul/comuna/satul ________________________, strada ______________________ nr.___ ap. ____.

Certificatul de urbanism pentru proiectare este necesar pentru proiectarea ____________________.

Suprafaţa imobilului/terenului pentru care se solicită certificatul de urbanism pentru proiectare este de ______ m2.

Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte.

 Data ____________ 20____ Semnătura /____________/

 

[Anexa nr.11 introdusă prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

 

 

Anexa nr.2

Primarul __________________________,

(municipiului/oraşului/comunei/satului)

__________________________

(nume, prenume)

CERTIFICAT DE URBANISM INFORMATIV

nr._____ din ____________

 

Ca urmare a cererii adresate de ______________________________, cu domiciliul/sediul în raionul/municipiul/oraşul/comuna/satul ____________________________, strada _________________ nr._____ ap. _____, telefon de contact _______________ , înregistrată cu nr.____ din ____________,

în conformitate cu prevederile Legii nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie,

SE CONSTATĂ

că, pentru imobilul/terenul cu nr. cadastral ______________, situat în raionul/ municipiul/oraşul/comuna/satul ________________________________, strada ___________________ nr.____ ap. ____, Planul urbanistic general al __________________________, aprobat prin decizia consiliului local nr.____ din ____________, stabileşte următoarele:

1. Regimul juridic: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Regimul tehnic:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Regimul arhitectural-urbanistic: ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Notă. Prezentul certificat nu permite executarea lucrărilor de proiectare sau de construcţie.

Primar /____________ /

 

L.Ş.

 

Secretar /____________/

Arhitect-şef /____________/

Achitată suma de ________lei. Chitanţa nr.____ din ________________.

 

Prezentul certificat a fost transmis solicitantului (beneficiarului) la data de _________ direct/prin postă.

 

[Anexa nr.2 în redacţia Legii nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

 

 

Anexa nr.21

Către primarul___________________________,

(municipiului/oraşului/comunei/satului)

________________________________

(nume, prenume)

C E R E R E

DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE URBANISM INFORMATIV

Subsemnatul_______________________________, cu domiciliul/sediul în raionul/municipiul/oraşul/ comuna/satul __________________, strada ________________________nr.____ ap. _____, telefon de contact ______________, adresa de e-mail ______________________,

în conformitate cu prevederile Legii nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, solicit eliberarea certificatului de urbanism informativ pentru imobilul/terenul cu nr. cadastral____________, situat în raionul/ municipiul /oraşul/comuna/satul ___________________, strada __________________ nr.____ ap. ____.

 

Certificatul de urbanism informativ este necesar pentru ___________________________________

_______________________________________________________________________________.

Data______________20__  Semnătura /____________/”

 

[Anexa nr.21 introdusă prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

 

 

Anexa nr.3

Primarul ___________________________,

(municipiului/oraşului/comunei/satului)

_______________________________

(nume, prenume)

 

AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE

nr.____din _______________

 

I. Ca urmare a cererii şi a documentelor anexate, depuse de _______________________, cu domiciliul/sediul în raionul/municipiul/ oraşul/comuna/satul__________________________________, strada ___________________________ nr.____ ap. ____, în baza prevederilor Legii nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie şi a Planului urbanistic general al localităţii, aprobat prin decizia consiliului local nr.______ din __________ ,

SE AUTORIZEAZĂ:

executarea lucrărilor de ____________________________________________________________

pe imobilul/terenul cu nr. cadastral _____________, situat în raionul/municipiul /oraşul/comuna/satul_______________, strada _____________________________ nr._____ ap.______,

în următoarele condiţii: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

 

Documentaţia de proiect este elaborată de către persoana juridică/fizică ____________________ şi este semnată de proiectanţi atestaţi în domeniul ______________________________________.

 

Termenul de începere a lucrărilor de construcţie este de _____ luni de la data eliberării prezentei autorizaţii.

Durata executării lucrărilor de construcţie nu va depăşi termenele stabilite în proiectul de organizare a executării acestor lucrări.

Primar /____________ /

 

L.Ş.

 

Secretar /____________/

Arhitect-şef /____________/

Achitată suma de ______ lei. Chitanţa nr.______ din ______________.

 

Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului (beneficiarului) la data de ____________ direct/prin postă.

 

II. Durata executării lucrărilor de construcţie se prelungeşte în conformitate cu prevederile art.15 alin.(5) din Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie cu ____ luni şi în baza cererii depuse de către solicitant sub nr.____ din _____________.

Primar /____________ /

 

L.Ş.

 

Secretar /____________/

Arhitect-şef /____________/”

 

[Anexa nr.3 în redacţia Legii nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

[Anexa nr.3 modificată prin Legea nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

 

 

Anexa nr.31

Către

primarul____________________,

(municipiului/oraşului/comunei/satului)

___________________________

(nume, prenume)

C E R E R E

DE ELIBERARE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE

Subsemnatul _______________________________, cu domiciliul/sediul în raionul/municipiul/oraşul/ comuna/satul____________________, strada__________________________ nr.____ ap. ____, telefon de contact _______________, adresa de e-mail_________________________,

în conformitate cu prevederile Legii nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, solicit eliberarea autorizaţiei de construire pentru imobilul/terenul cu nr. cadastral __________, situat în raionul/ municipiul/ oraşul/ comuna/satul ________________________, strada _____________________ nr.____ ap. ___.

Autorizaţia de construire este necesară pentru _________________________________________.

Data ____________ 20____

Semnătura /____________/”

 

[Anexa nr.31 introdusă prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

 

 

Anexa nr.4

Primarul____________________________,

(municipiului/oraşului/comunei/satului)

____________________________

(nume, prenume)

AUTORIZAŢIE DE DESFIINŢARE

nr._____ din ___________

 

I. Ca urmare a cererii şi a documentelor anexate, depuse de ______________________, cu domiciliul/ sediul în raionul/municipiul/oraşul/ comuna/satul_____________________, strada ___________________, nr.____ ap. ____, în baza prevederilor Legii nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie şi a Planului urbanistic general al localităţii, aprobat de către consiliul local prin decizia nr.____ din ____________,

SE AUTORIZEAZĂ:

executarea lucrărilor de desfiinţare a construcţiei cu nr. cadastral ____________, de pe terenul cu nr. cadastral ___________ din raionul/municipiul/oraşul/comuna/satul___________________________, strada _______________ nr.____, ap.____, în următoarele condiţii: _______________________________

 _____________________________________________________________________________________.

Documentaţia de proiect a fost elaborată de către persoana juridică/fizică ____________________ şi semnată de proiectanţi atestaţi în domeniul __________________________________________________.

Termenul de începere a lucrărilor de desfiinţare este de ____ luni de la data eliberării prezentei autorizaţii.

Durata executării lucrărilor de desfiinţare nu va depăşi termenele stabilite în proiectul de organizare a executării acestor lucrări.

Primar /____________ /

 

L.Ş.

 

Secretar /____________/

Arhitect-şef /____________/

Achitată suma de _______ lei. Chitanţa nr.____ din ____________ .

 

Autorizaţia a fost transmisă solicitantului (beneficiarului) la data de ________ direct/prin postă.

 

II. Durata executării lucrărilor de desfiinţare se prelungeşte în conformitate cu prevederile art.15 alin.(5) din Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie cu ____ luni şi în baza cererii depuse de către solicitant sub nr.____ din ____________ .

Primar /____________ /

 

L.Ş.

 

Secretar /____________/

Arhitect-şef /____________/”

 

[Anexa nr.4 în redacţia Legii nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

[Anexa nr.4 modificată prin Legea nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

 

 

Anexa nr.41

Către

primarul____________________,

(municipiului/oraşului/comunei/satului)

___________________________

(nume, prenume)

C E R E R E

PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE

Subsemnatul ______________________, cu domiciliul/sediul în raionul/ municipiul/oraşul/ comuna/satul____________________________, strada _________________ nr.____, ap. ____, telefon de contact _____________,

în conformitate cu prevederile Legii nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, solicit eliberarea autorizaţiei de desfiinţare pentru construcţia cu nr. cadastral ______________, situată în raionul/municipiul/oraşul/ comuna/satul ______________________________, strada __________________ nr.____ ap. ____.

Autorizaţia de desfiinţare este necesară pentru _________________________________________.

Data ____________ 20____

Semnătura /____________/”

 

[Anexa nr.41 introdusă prin Legea nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

 

 

Anexa nr.5

 

Către Agenţia pentru Supraveghere Tehnică

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul ______________________________, cu domiciliul/sediul în raionul/municipiul/ oraşul/comuna/satul ______________________, strada __________________________ nr.____ ap. ____, titular al autorizaţiei de construire/desfiinţare cu nr.____ din _______________, vă comunic că, la data de ____________ 20____, ora ____, vor demara lucrările autorizate de construire/ desfiinţare a obiectului _______________________________ cu nr. cadastral ____________, în raionul/municipiul/ oraşul/comuna/satul _________________, strada ____________________ nr.____ ap. ____.

 

Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta declaraţie sunt veridice.

Data ____________ 20____

Semnătura /____________/

 

[Anexa nr.5 în redacţia Legii nr.3 din 06.02.2020, în vigoare 21.02.2020]

[Anexa nr.5 modificată prin Legea nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

 

 

Anexa nr.6

 

Primăria _________________________________

                  (municipiului, oraşului, comunei, satului)

CERTIFICAT CONSTATATOR

Nr. de înregistrare _______ Data înregistrării ___ ____________ 20__
Prin prezentul, se certifică şi se constată că solicitantul ___________________________________

(denumirea solicitantului, IDNO, adresa)

prin reprezentantul său __________________________________________________________________,

(numele, prenumele reprezentantului, telefon de contact, e-mail)

la data emiterii prezentului certificat, a transmis primăriei, pentru obţinerea actului permisiv (de subliniat):

certificatul de urbanism

pentru proiectare

autorizaţia

de construire

autorizaţia

de desfiinţare

cererea, la care a anexat următoarele documente:

__________________________________________________ pe ____ file,

__________________________________________________ pe ____ file,

__________________________________________________ pe ____ file,

suporturi electronice (CD etc.) _____ unităţi.

Cererea şi actele enumerate au fost recepţionate

de către________________________________

         (nume, prenume, funcţia deţinută)

_____________________

(semnătura)

L. Ş.

 

Ghid informativ:

Conform art.___ din Legea nr.163/2010, termenul legal pentru eliberarea actului permisiv solicitat este de ____ zile lucrătoare.

Conform art.24 alin.(3) din Legea nr.163/2010, funcţionarul responsabil de recepţionarea cererilor nu este în drept să examineze conţinutul cererilor depuse, al actelor anexate şi al declaraţiilor pe propria răspundere, să refuze recepţionarea acestora sau să solicite prezentarea unor documente şi informaţii suplimentare, competenţa acestuia limitîndu-se doar la procedura de înregistrare a cererii şi de eliberare imediată şi necondiţionată solicitantului a certificatului constatator.

Încălcarea de către funcţionar a acestei norme atrage aplicarea, inclusiv în baza demersului solicitantului, a sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art.350 din Codul contravenţional. Conform art.281 din Legea nr.163/2010, solicitantul poate aplica acest certificat în procedura aprobării tacite şi poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat actul permisiv. În acest scop, solicitantul va expedia, prin poşta recomandată, în adresa Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne copia de pe acest certificat, în care va completa declaraţia pe propria răspundere de mai jos. Data aprobării tacite a actului permisiv şi, respectiv, data din care solicitantul poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat actul permisiv se consideră data confirmării recepţionării de către Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne a scrisorii recomandate prin care solicitantul i-a expediat acest certificat.

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

În adresa Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, or. Chişinău, str. Tiraspol nr.11/1, MD-2001

Prin prezenta, subsemnatul, constat şi declar pe propria răspundere, cunoscînd consecinţele prevăzute de art.3521 din Codul penal, că, la data completării prezentei declaraţii ___ ___________ 20__:

– nu am primit actul permisiv solicitat conform prezentului certificat;

– nu am primit de la autoritatea emitentă refuz oficial de eliberare a actului permisiv solicitat;

– nu am fost notificat despre suspendarea termenului de acordare a actului permisiv fie suspendarea aplicată de către autoritatea emitentă este sau a devenit nulă în virtutea legii;

– intenţionez să aplic procedura aprobării tacite şi să încep a desfăşura activitatea pentru care am solicitat actul permisiv.

Solicitant ________________________

________________________________

________________________________

(denumirea solicitantului, IDNO, adresa)

 

Semnătura ________________

prin reprezentantul său______________

________________________________

________________________________

(nume, prenumele, telefon de contact, e-mail)

[Anexa nr.6 în redacţia Legii nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Anexa nr.6 în redacţia Legii nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

[Anexa nr.6 introdusă prin Legea nr.86 din 19.04.2013, în vigoare 01.06.2013]

Rate article
Bizlex.ru
Add a comment