Lege al Republicii Moldova privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

privind reglementarea prin autorizare

a activităţii de întreprinzător

№ 160  din  22.07.2011

 (în vigoare 14.04.2012)

Monitorul Oficial nr.170-175 art.494 din 14.10.2011

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 292 din 20.10.2022, în vigoare 11.01.2023

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul şi scopul legii

Articolul 2. Noţiuni principale

Articolul 3. Sfera de aplicare a prezentei legi

Articolul 4. Dispoziţii generale privind actele permisive

Articolul 41. Categoriile de acte permisive

Articolul 42. Lucrările de secretariat ale autorităţilor emitente

 

Capitolul II

PRINCIPIILE ŞI PROCEDURA DE REGLEMENTARE PRIN

AUTORIZARE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR

Articolul 5. Principiile de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător

Articolul 6. Eliberarea actului permisiv. Prelungirea valabilităţii lui

Articolul 61. Suspendarea termenului stabilit pentru eliberarea actului permisiv

Articolul 62. Procedura aprobării tacite

Articolul 7. Reperfectarea actului permisiv

Articolul 8. Eliberarea duplicatului actului permisiv

Articolul 9. Taxa de eliberare a actului permisiv

Articolul 10. Suspendarea şi reluarea valabilităţii actului permisiv

Articolul 11. Retragerea actului permisiv

Articolul 111. Controlul de stat

Articolul 12. Răspunderea autorităţilor emitente

 

Capitolul II1

LICENŢIEREA ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR

Articolul 121. Licenţa. Genurile de activitate supuse licenţierii

Articolul 122. Criteriile de determinare a genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere

Articolul 123. Politica statului în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

Articolul 124. Autorităţile de licenţiere

Articolul 125. Conţinutul licenţei

Articolul 126. Obţinerea licenţei

Articolul 127. Eliberarea sau prelungirea licenţei

Articolul 128. Reperfectarea licenţei

Articolul 129. Termenul de valabilitate a licenţei

Articolul 1210. Taxa pentru licenţă

Capitolul III

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 13. Mecanismul de revizuire a actelor normative

Articolul 14. Dispoziţii finale

 

Anexa nr.1 Nomenclatorul actelor permisive eliberate de către autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător

Anexa nr.2 Taxa pentru eliberarea licenţei pentru anumite genuri de activitate

Anexa nr.3 Certificat constatator

Notă: În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Economiei şi Infrastructurii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei” la forma gramaticală corespunzătoare”, iar sintagma „Consiliul Coordonator al Audiovizualului” se substituie cu sintagma „Consiliul Audiovizualului” conform Legii nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul şi scopul legii

(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

(2) Scopul prezentei legi constă în instituirea unor prevederi unitare privind procedura de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător, care va fi aplicată de autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător sau a unei alte activităţi prevăzute de lege, conexă cu activitatea de întreprinzător şi indispensabilă ei.

 

Articolul 2. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:

act permisiv – document sau înscris constatator prin care autoritatea emitentă constată unele fapte juridice şi întrunirea condiţiilor stabilite de lege, atestînd învestirea solicitantului cu o serie de drepturi şi de obligaţii pentru iniţierea, desfăşurarea şi/sau încetarea activităţii de întreprinzător sau a unor acţiuni aferente şi indispensabile acestei activităţi. Actul permisiv poate avea denumirea de licenţă, autorizaţie, permis, certificat, aviz, aprobare, brevet, de atestat de calificare (denumite în continuare acte permisive);

autoritate emitentă – orice structură organizatorică sau organ public, instituite prin lege sau printr-un alt act normativ, precum şi instituţiile subordonate lor, învestite cu funcţii de reglementare şi/sau de control, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public. Sînt asimilate autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care exercită atribuţii de putere publică sau care utilizează domeniul public, împuternicite să presteze un serviciu de interes public;

Nomenclator al actelor permisive – listă oficială a actelor permisive, stabilită de prezenta lege, în care se specifică termenul lor de valabilitate, taxa ce urmează a fi încasată, precum şi autorităţile emitente abilitate cu dreptul de eliberare a unor astfel de acte, de asemenea autorităţile sau entităţile implicate în procesul de eliberare a actului permisiv;

ghişeu unic – mecanism care permite părţilor implicate în activitatea de afaceri să acorde informaţie şi documente printr-un singur punct de recepţionare, ceea ce va permite îndeplinirea tuturor cerinţelor legislaţiei privind reglementarea activităţii de întreprinzător şi obţinerea actelor permisive;

elemente de identificare automată a documentului – gamă de standarde de codare sub formă de bare bidimensionale (cod matrice);

Sistemul informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (în continuare – SIA GEAP) – totalitatea mijloacelor software, hardware şi a infrastructurii utilizatorului, destinate pentru procesarea informaţiei şi formarea resursei informaţionale privind eliberarea actelor permisive.

[Art.2 completat prin Legea nr.143 din 16.07.2020, în vigoare 07.02.2021]

[Art.2 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.2 modificat prin Legea nr.181 din 22.07.2016, în vigoare 19.08.2016]

 

Articolul 3. Sfera de aplicare a prezentei legi

(1) Sub incidenţa prezentei legi cad autorităţile emitente definite la art.2, care sînt învestite prin lege cu dreptul de a emite acte permisive persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător sau a unei alte activităţi prevăzute de lege, conexă cu activitatea de întreprinzător şi indispensabilă ei.

(2) Prezenta lege se aplică în măsura în care nu contravine prevederilor legilor care reglementează activitatea licenţiată, autorizată sau certificată din domeniul financiar (bancar şi nebancar), excepţie făcînd dispoziţiile art.4 alin.(1)–(2), (5) şi art.6 alin.(22) şi (7) care au prioritate cu privire la orice domeniu licenţiat/autorizat/certificat.

(3) Raporturile reglementate de prezenta lege cad sub incidenţa Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.

[Art.3 alin.(2) modificat prin Legea nr.143 din 16.07.2020, în vigoare 07.02.2021]

[Art.3 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 4. Dispoziţii generale privind actele permisive

(1) Actul permisiv este un document, emis de o autoritate emitentă, care întruneşte cel puţin unul din următoarele criterii:

a) constituie o condiţie şi/sau o cerinţă pentru iniţierea, desfăşurarea sau încetarea activităţii de întreprinzător în unul sau în mai multe domenii concrete;

b) se referă la bunurile mobile şi/sau imobile şi la serviciile utilizate, fabricate sau comercializate în activitatea de întreprinzător;

c) confirmă şi/sau atestă competenţele profesionale ale angajaţilor unei întreprinderi, care sînt valabile doar pentru activitatea întreprinderii respective şi indispensabile pentru activitatea de întreprinzător desfăşurată de aceasta; acest act nu poate fi utilizat de către angajatul în cauză la o altă întreprindere cu activitate similară.

(11) Actul permisiv reprezintă un mijloc de intervenţie care urmează a fi utilizat de autoritatea abilitată în mod echivalent cu alte mijloace şi tehnici de intervenţie ale autorităţilor publice, ţinînd cont de principiul proporţionalităţii.

(12) Instituirea unui act permisiv trebuie să fie în concordanţă, în mod obligatoriu, cu unul sau mai multe riscuri pe care acest act permisiv poate să le acopere şi care nu sînt abordate prin alte mijloace de intervenţie ale autorităţilor publice, inclusiv prin alte acte permisive.

(13) Apariţia unor drepturi şi/sau obligaţii confirmate de un act permisiv are loc doar în virtutea întrunirii de către solicitant a cerinţelor şi condiţiilor stabilite expres şi exhaustiv de lege. Voinţa autorităţii publice exprimată prin emiterea actului permisiv nu poate sta la baza apariţiei drepturilor şi a obligaţiilor, aceasta doar confirmă întrunirea cerinţelor şi condiţiilor stabilite de lege, dacă legea acordă în mod expres atribuţia dată autorităţii publice în cauză. Autoritatea emitentă poate refuza eliberarea actului permisiv şi poate iniţia procedura de suspendare şi/sau retragere a actului permisiv numai dacă solicitantul nu întruneşte şi nu respectă cerinţele şi/sau condiţiile expres stabilite de lege în privinţa actului permisiv în cauză.

(14) Confirmarea pe hîrtie sau pe alt suport a actului permisiv nu este decît dovada existenţei în timp a actului şi a drepturilor în privinţa unei entităţi concrete. Emiterea suportului şi/sau distrugerea acestuia nu condiţionează existenţa drepturilor şi a obligaţiilor care sînt confirmate de acest suport. Toate autorităţile emitente sînt obligate să ţină registre, inclusiv electronice, ale actelor permisive eliberate şi să ofere direct accesul, inclusiv electronic, la aceste registre organelor de control şi altor autorităţi publice în volumul necesar funcţiilor şi atribuţiilor acestor autorităţi.

(2) Autorităţile emitente sînt în drept, în limita atribuţiilor prevăzute de lege, să solicite/să elibereze şi să invoce persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător şi/sau angajaţilor acestora doar actele permisive stabilite în Nomenclatorul actelor permisive, expus în anexa nr.1. La instituirea (propunerea) unui act permisiv nou este obligatoriu de a examina şi de a propune eliminarea unui sau mai multor acte permisive în vigoare eliberate de aceeaşi autoritate sau acte care acoperă total sau parţial aceleaşi riscuri, domenii de reglementare şi/sau de activitate de întreprinzător. Propunerea de completare a nomenclatorului menţionat cu orice act permisiv nou va fi însoţită de ajustarea şi de completarea cadrului legislativ în vigoare cu prevederi procedurale şi materiale suficiente pentru ca reglementarea propusă prin actul permisiv să corespundă principiilor şi rigorilor prezentei legi.

(21) Autoritatea emitentă indicată în Nomenclatorul actelor permisive din anexa nr.1 este responsabilă de recepţionarea solicitării şi emiterea actului permisiv respectiv în conformitate cu cerinţele stabilite de prezenta lege. Pentru acordarea actului permisiv, autoritatea emitentă este obligată să obţină, fără implicarea solicitantului, confirmările, coordonările, avizele şi informaţia necesară de la autorităţile/entităţile implicate în eliberarea actelor permisive indicate în Nomenclatorul actelor permisive pentru actul permisiv respectiv, în modul şi termenele stabilite de legea care reglementează domeniul licenţiat/autorizat/ certificat. În acest scop, autoritatea emitentă va aplica principiul aprobării tacite, în modul stabilit de prezenta lege, faţă de actele şi documentele solicitate de la autorităţile şi entităţile implicate în eliberarea actelor permisive.

(3) Un act permisiv poate fi invocat şi/sau aplicat doar după includerea sa în Nomenclatorul actelor permisive şi în portalul guvernamental unic al serviciilor publice.

(4) Autorităţile emitente sînt obligate să includă sau să transmită pentru includere toată informaţia cu privire la actele permisive pe care le eliberează şi la documentele/formalităţile aferente procedurii de solicitare şi eliberare pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md), precum şi să se asigure că portalul în cauză se utilizează drept ghişeu unic electronic pentru solicitarea actelor permisive. Asigurarea funcţionalităţii şi reglementarea regimului juridic şi a modului de utilizare ale portalului guvernamental unic al serviciilor publice se atribuie Guvernului.

(5) Autoritatea emitentă nu are dreptul de a suspenda şi/sau de a retrage actul permisiv, precum şi de a respinge cererea de solicitare în scopul sancţionării solicitantului în cazul în care acesta nu respectă unele condiţii sau nu onorează unele obligaţii care nu se încadrează în lista expresă de cerinţe şi/sau condiţii stabilite de lege în privinţa actului permisiv în cauză.

(6) Nu sînt acte permisive în sensul prezentei legi şi nu necesită a fi incluse în Nomenclatorul actelor permisive serviciile publice, inclusiv serviciile de informare, expertizare sau examinare, actele confirmative şi alte documente oficiale (sub formă de aviz, coordonare, confirmare etc.) care:

a) nu întrunesc criteriile definitorii stabilite de prezenta lege;

b) se eliberează, în conformitate cu prevederile legii, de autorităţile administraţiei publice la solicitarea unei autorităţi emitente, fără implicarea directă a solicitantului;

c) pot fi acordate de autorităţile administraţiei publice la cererea agenţilor economici, cu toate că solicitarea şi deţinerea acestora nu sînt obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător;

d) acordă drepturi suplimentare sau un regim juridic facilitat, însă nu sînt impuse de lege şi nu condiţionează activitatea agentului economic.

[Art.4 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.4 modificat prin Legea nr.181 din 22.07.2016, în vigoare 19.08.2016]

 

Articolul 41. Categoriile de acte permisive

(1) În funcţie de scopul, forma şi modul de reglementare, actele permisive sînt de 3 categorii:

a) licenţă – act permisiv care învesteşte titularul cu drept de a desfăşura un anumit gen de activitate, integral sau parţial, asupra căruia se răsfrîng criteriile de licenţiere stabilite de prezenta lege;

b) autorizaţie – act permisiv care se referă la acordarea anumitor drepturi de activitate şi la atestarea întrunirii anumitor condiţii de către agentul economic;

c) certificat – act permisiv care se referă la conformitatea anumitor bunuri sau servicii fie la atestarea cunoştinţelor/capacităţilor angajaţilor unui agent economic, în limita criteriilor stabilite la art.4, în baza căruia nu se acordă drepturi primare pentru activitate, dar care este impus de lege pentru a confirma respectarea unor cerinţe de ordin tehnic şi a cărui neobţinere nu periclitează întreaga activitate a agentului economic într-un domeniu.

(2) Toate condiţiile, cerinţele de formă şi de conţinut, drepturile şi obligaţiile materiale şi procedurale cu privire la solicitarea, eliberarea, deţinerea şi retragerea licenţelor se stabilesc prin lege. Pentru eliberarea unei licenţe, legea prevede expres lista exhaustivă a documentelor care se anexează la cerere (declaraţie), taxa şi cuantumul plăţilor aferente, precum şi lista exhaustivă a condiţiilor a căror neîndeplinire poate conduce la retragerea licenţei.

(3) Condiţiile primare, drepturile şi obligaţiile materiale şi procedurale cu caracter primar cu privire la solicitarea, eliberarea, deţinerea şi retragerea autorizaţiilor se stabilesc prin lege. Pentru eliberarea unei autorizaţii, legea prevede expres lista exhaustivă a documentelor care se anexează la cerere, taxa, precum şi lista exhaustivă a condiţiilor a căror neîndeplinire poate conduce la retragerea autorizaţiei. Guvernul aprobă, în limitele legii, procedura amănunţită şi cerinţele specifice în cazul în care autorizarea poate fi acordată parţial sau aceeaşi autorizaţie se acordă în mod diferit în funcţie de particularităţile activităţii, obiectului şi/sau subiectului.

(4) Condiţiile generale, drepturile şi obligaţiile materiale şi procedurale cu caracter primar cu privire la solicitarea, eliberarea şi retragerea certificatelor se stabilesc prin lege. Pentru eliberarea unui certificat, legea prevede documentele care se anexează la cerere, taxa sau modul de stabilire a acesteia, precum şi lista condiţiilor generale a căror neîndeplinire poate conduce la retragerea sau anularea certificatului. Guvernul aprobă, în limitele legii, procedura amănunţită şi cerinţele de solicitare, eliberare şi retragere/anulare a unui certificat, cu indicarea particularităţilor de procedură şi a condiţiilor în cazul în care un certificat se acordă în mod diferit în funcţie de specificul obiectului şi/sau subiectului.

[Art.41 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 42. Lucrările de secretariat ale autorităţilor emitente

(1) Autoritatea emitentă formează un dosar de autorizare pentru fiecare persoană care a depus cererea pentru eliberarea actului permisiv, inclusiv prin intermediul serviciilor informatice dedicate sau portalului unic al serviciilor publice.

(2) În dosar se păstrează toate documentele primite de la solicitantul/titularul actului permisiv, precum şi copiile de pe deciziile şi prescripţiile autorităţii emitente şi/sau ale organului de control respectiv, care se referă la solicitant/titular. Toate dosarele, stocate în mod sistematizat şi corelat, constituie registrul cererilor şi actelor permisive.

(3) Pentru reglementare prin licenţiere, autoritatea de licenţiere formează şi ţine registrele de licenţiere separat pentru fiecare gen de activitate licenţiat.

(4) Registrul cererilor şi actelor permisive (în format electronic sau pe suport de hîrtie) este constituit şi gestionat astfel încît să conţină un sistem eficient de identificare şi trasabilitate a fiecărei cereri şi a fiecărui dosar în parte, cu posibilitatea de identificare a etapei procedurale la care se află examinarea cererii şi a statutului actual al actului permisiv. În scopul dezvoltării sistemului de identificare unică şi de trasabilitate, autoritatea emitentă, la înregistrare, acordă cererii, precum şi dosarului aferent, un cod unic care va înlocui denumirea completă a dosarului şi a cererii în cauză şi va facilita identificarea acestora.

(5) În funcţie de categoria actului permisiv, în registrul cererilor şi actelor permisive se indică:

a) datele despre titularul actului permisiv;

b) date despre cerere (inclusiv codul unic), documentele anexate şi despre eliberarea certificatului constatator;

c) după caz, menţiuni despre parcurgerea etapelor distincte intermediare în procesul de examinare a cererii (inclusiv de avizări, coordonări cu alte entităţi), cu indicarea, după caz, a datei şi numărului documentelor intermediare obţinute;

d) data şi numărul deciziei privind eliberarea/prelungirea actului permisiv şi, după caz, menţiunea despre obţinerea acestuia prin aprobare tacită;

e) seria, numărul şi data eliberării actului permisiv (în cazul în care sînt distincte de codul unic al cererii/dosarului);

f) termenul de valabilitate a actului permisiv;

g) după caz, genul de activitate licenţiat/autorizat;

h) informaţia privind reperfectarea actului, eliberarea copiilor şi duplicatelor de pe acesta;

i) temeiurile, data şi numărul procesului-verbal de control privind înlăturarea încălcărilor care ţin de condiţiile de licenţiere/autorizare;

j) temeiurile, data şi numărul deciziei autorităţii emitente şi/sau hotărîrii instanţei de judecată privind suspendarea şi reluarea valabilităţii actului permisiv;

k) temeiurile, data şi numărul deciziei autorităţii emitente şi/sau hotărîrii instanţei de judecată privind retragerea actului permisiv;

l) temeiurile, data şi numărul deciziei privind declararea actului permisiv ca fiind nevalabil;

m) data şi numărul altor decizii ale autorităţii emitente în privinţa actului permisiv şi titularului.

(6) În registru sînt stocate toate documentele relevante pentru etapele de examinare a cererii şi pentru stabilirea situaţiei existente de fapt şi de drept cu privire la actul permisiv eliberat.

(7) Informaţia cuprinsă în registrele cererilor şi actelor permisive este transparentă şi accesibilă prin internet.

[Art.42 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Capitolul II

PRINCIPIILE ŞI PROCEDURA DE REGLEMENTARE

PRIN AUTORIZARE A ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR

Articolul 5. Principiile de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător

Principiile de bază de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător sînt:

a) egalitatea în drepturi şi egalitatea intereselor legitime ale tuturor persoanelor fizice şi persoanelor juridice care practică activitate de întreprinzător;

b) transparenţa şi previzibilitatea actelor permisive necesare iniţierii, desfăşurării şi/sau încetării activităţii de întreprinzător;

c) transparenţa decizională în domeniul autorizării activităţii de întreprinzător;

d) reglementarea materială şi procedurală prin acte legislative a condiţiilor şi a procedurilor de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător;

e) perceperea plăţii pentru eliberarea actelor permisive doar în cazurile în care mărimea ei este prevăzută expres de lege sau poate fi constatată/calculată în baza prevederilor actului legislativ. În toate celelalte cazuri actele permisive se eliberează gratuit;

f) declararea de către solicitantul de act permisiv pe propria răspundere a respectării condiţiilor prevăzute de prezenta lege şi de cadrul normativ privind ghişeul unic;

g) aprobarea tacită în cazul depăşirii de către autoritatea emitentă a termenului stabilit de lege pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea actului permisiv şi în lipsa unei comunicări scrise privind suspendarea termenului de examinare a cererii sau refuzul ei, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege şi de legile care reglementează expres activităţile autorizate;

h) echitabilitatea (proporţionalitatea) dintre interesele societăţii şi drepturile solicitanţilor la efectuarea controlului asupra respectării condiţiilor de autorizare, precum şi la suspendarea/retragerea actelor permisive;

i) utilizarea ghişeului unic – autorităţile emitente, în cooperare cu alte autorităţi cu funcţii publice, sînt obligate să instituie, să gestioneze şi să menţină funcţionalitatea ghişeelor unice necesare pentru eliberarea actelor permisive, conform cadrului normativ privind ghişeul unic.

[Art.5 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 6. Eliberarea actului permisiv. Prelungirea valabilităţii lui

(1) Pentru obţinerea actului permisiv, solicitantul depune la autoritatea emitentă, personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul autorităţii, fie prin scrisoare recomandată, prin intermediul sistemelor informaţionale dedicate sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare), cererea la care anexează actele necesare, prevăzute de actul legislativ ce reglementează respectiva activitate, sau cererea însoţită de o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor din actele legislative ce reglementează activitatea pentru care solicită actul permisiv. Autoritatea emitentă va elibera imediat şi necondiţionat solicitantului certificatul constatator, conform modelului indicat în anexa nr.3, în modul în care a fost depusă cererea.

(11) Autorităţile emitente sînt obligate să implementeze, după caz, posibilitatea solicitării şi recepţionării la distanţă a actelor permisive. În acest scop, solicitantul are dreptul să transmită, în format electronic (fără aplicarea semnăturii electronice), copiile de pe documentele cerute, anexate la cerere. În acest caz, formatul electronic al cererii şi al copiilor nu poate servi drept temei pentru respingerea cererii.

(12) În cazul indicat la alin.(11), autoritatea emitentă poate solicita, la eliberarea actului permisiv sau în termen de pînă la 30 de zile de la data eliberării acestuia, să-i fie puse la dispoziţie originalele documentelor, copiile de pe care au fost anexate la cererea transmisă la distanţă (în format electronic), pentru a verifica autenticitatea copiilor în cauză.

(13) La solicitarea actului permisiv, solicitantul are dreptul să declare informaţia necesară în conformitate cu prevederile Legii nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător, fără a anexa actele confirmative la cerere.

(14) Autoritatea emitentă este obligată să recepţioneze şi să înregistreze corespunzător cererea de solicitare a unui act permisiv în toate cazurile, chiar dacă la cerere nu sînt anexate toate documentele stabilite de lege. Persoana responsabilă din cadrul autorităţii emitente nu are dreptul de a returna cererea sau a refuza recepţionarea şi înregistrarea acesteia pe motiv că aceasta nu este completă fie nu conţine anexate toate documentele necesare sau nu este achitată taxa, cu excepţia cazului cînd cererea nu conţine informaţia necesară pentru identificarea solicitantului.

(15) Certificatul constatator reprezintă documentul oficial în baza căruia se probează locul şi faptul solicitării unui act permisiv şi care indică data de la care încep să curgă termenele aferente procedurii de emitere a actului în cauză. Autoritatea emitentă este obligată să remită certificatul constatator în acelaşi mod în care a fost depusă cererea. În cazul în care cererea este depusă prin intermediul portalului unic al serviciilor publice, documentul de confirmare în format electronic, generat de portalul unic al serviciilor publice, reprezintă certificatul constatator.

(2) Actul permisiv se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare, dacă legea care guvernează domeniul respectiv nu prevede un alt termen, începînd cu ziua eliberării certificatului constatator, dacă legile care guvernează domeniul respectiv sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel. În cazul în care actul legislativ ce reglementează activitatea respectivă nu prevede altfel, la expirarea termenului de 10 zile lucrătoare se consideră că există acceptare tacită dacă autoritatea emitentă nu a răspuns în termen la solicitare.

(21) Actul permisiv se eliberează/se prelungeşte şi în lipsa documentelor obligatorii de a fi anexate la cerere, prevăzute de legea care reglementează domeniul licenţiat/autorizat/certificat respectiv, în cazul în care autoritatea emitentă le-a solicitat de la altă autoritate şi a constatat din oficiu intervenirea aprobării tacite pentru documentele în cauză sau dacă solicitantul prezintă confirmările corespunzătoare care atestă survenirea aprobării tacite.

(22) Actul permisiv şi duplicatul acestuia se eliberează, respectiv, eliberarea acestora se refuză, de asemenea se prelungesc, se reperfectează, se suspendă şi se retrag de către autoritatea emitentă în mod obligatoriu prin intermediul SIA GEAP, acestea conţinând elementele de identificare automată generate de sistemul în cauză, cu excepţia cazurilor în care tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd altfel.

(23) În toate cazurile, actul permisiv şi/sau duplicatul acestuia se eliberează în formă de document electronic trimis la adresa electronică indicată de solicitant sau eliberat prin intermediul serviciului guvernamental de notificări electronice. În situaţiile în care eliberarea originalului actului permisiv pe suport de hârtie este cerută de solicitant sau impusă expres de legea care reglementează regimul juridic al actului permisiv respectiv ori de un tratat/acord internaţional, pe lângă emiterea actului pe suport de hârtie se va elibera şi un exemplar în format electronic sau, după caz, o confirmare oficială în format electronic despre emiterea actului permisiv.

(24) Autoritatea emitentă nu poate solicita confirmarea recepţionării sau comunicării actului permisiv prin semnătură olografă în borderoul sau registrul autorităţii, fie prin orice tip de document pe suport de hârtie, în cazul în care nu s-a cerut sau nu s-a impus de lege eliberarea actului permisiv pe suport de hârtie.

(3) Depistarea, de către autoritatea emitentă a actului permisiv, a unor date neveridice în informaţia declarată de solicitant sau a lipsei documentelor necesare prevăzute de legislaţie serveşte drept temei pentru sistarea termenului de eliberare a actului permisiv sau pentru anularea actului permisiv dacă a fost deja eliberat.

(4) Dacă intenţionează să desfăşoare genul de activitate indicat în actul permisiv după expirarea termenului de valabilitate, titularul este în drept să solicite prelungirea acestui termen pe termenele prevăzute la anexa nr.1, actitînd taxă pentru actul permisiv, dacă taxa este prevăzută de lege sau, după caz, de hotărîrea Guvernului. În acest caz, în registrul oficial al autorităţii emitente, precum şi pe actul permisiv, se aplică menţiunea prelungirii termenului de valabilitate şi se indică noul termen. Menţiunea prelungirii termenului de valabilitate poate fi aplicată pînă la expirarea termenului anterior de valabilitate. În acest caz, noul termen de valabilitate a actului permisiv curge din ziua imediat următoare zilei în care a expirat termenul anterior de valabilitate.

(5) Titularul de act permisiv nu este în drept să transmită unei alte persoane actul sau copia de pe el.

(6) Autoritatea emitentă este obligată să ţină, în conformitate cu Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre, registrul actelor permisive pe care le-a eliberat, precum şi registrul cererilor recepţionate şi al certificatelor constatatoare eliberate. Autoritatea emitentă este obligată să asigure accesul public, inclusiv prin intermediul reţelei Internet, la datele din registrele în cauză, cu respectarea rigorilor prevăzute de legislaţia cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

(7) Autoritatea emitentă (inclusiv autoritatea de licenţiere) este obligată să acorde acte permisive tuturor solicitanţilor care îndeplinesc cerinţele şi condiţiile stabilite expres de lege, în număr nelimitat, în ordinea înregistrării solicitărilor, cu excepţia cazurilor în care:

a) legea care reglementează activitatea licenţiată/autorizată/certificată respectivă stabileşte expres un număr limitat de acte permisive la nivel de ţară sau regiune sau o formulă certă prin care poate fi identificat numărul-limită de titulari de acte permisive;

b) legea stabileşte expres că actul permisiv se acordă în baza unui concurs prealabil, reglementează modul de desfăşurare a acestuia şi criteriile de selectare în urma concursului.

(8) Autoritatea emitentă poate refuza eliberarea/prelungirea unui act permisiv numai cu o justificare corespunzătoare în temeiul prevederilor legii, cu înştiinţarea directă a solicitantului şi doar în cazul în care solicitantul nu întruneşte condiţiile expres specificate în lege sau, după caz, nu demonstrează întrunirea acestor condiţii în decursul suspendării termenului de examinare a solicitării.

(9) În cazul în care, în scopul eliberării actului permisiv, autoritatea emitentă are nevoie de informaţiile cu privire la solicitant (identitatea, bunurile deţinute, capacităţile şi activitatea acestuia) care se conţin în Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, Registrul bunurilor imobile, Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice şi/sau registrele actelor permisive, entităţile care deţin registrele în cauză sînt obligate să ofere în mod gratuit autorităţii emitente a actului permisiv informaţia solicitată în termen de cel mult o zi lucrătoare, fără implicarea solicitantului.

[Art.6 alin.(23),(24) introduse prin Legea nr.175 din 11.11.2021, în vigoare 10.01.2022]

[Art.6 alin.(22) introdus prin Legea nr.143 din 16.07.2020, în vigoare 07.02.2021]

[Art.6 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.6 modificat prin Legea nr.181 din 22.07.2016, în vigoare 19.08.2016]

 

Articolul 61. Suspendarea termenului stabilit pentru eliberarea actului permisiv

(1) După recepţionarea cererii, dacă se constată că aceasta este incompletă, autoritatea emitentă are dreptul de a suspenda curgerea termenului stabilit de lege pentru eliberarea/prelungirea/reperfectarea actului permisiv solicitat, fiind obligată să notifice imediat solicitantul despre suspendare, să informeze despre cerinţele prevăzute de lege care nu sînt îndeplinite şi să indice expres ce trebuie să prezinte şi/sau să efectueze solicitantul pentru ca cererea să poată fi procesată. În cazul în care autoritatea emitentă va indica asupra necesităţii de prezentare a actelor/ informaţiei sau de efectuare a acţiunilor care nu sînt stabilite expres în lege, decizia de suspendare a termenului este nulă. Faptul nulităţii (totale sau parţiale) urmează a fi invocat de către solicitant prin notificarea autorităţii în formă scrisă.

(2) Suspendarea termenului încetează din ziua în care solicitantul a efectuat acţiunile stabilite de lege şi/sau a prezentat informaţia necesară pentru ca autoritatea emitentă să poată procesa cererea în cauză. Termenul suspendat va fi reluat de la data suspendării (inclusiv) şi va expira în limitele stabilite de lege pentru eliberarea actului permisiv. Suspendarea nu poate fi aplicată pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice de la data notificării.

(3) După expirarea termenului stabilit pentru suspendare sau pînă la expirarea termenului prevăzut de lege pentru eliberarea actului permisiv, autoritatea emitentă este obligată să elibereze actul permisiv sau să refuze eliberarea acestuia dacă nu sînt întrunite condiţiile stabilite de lege. În caz contrar survine principiul aprobării tacite.

[Art.61 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 62. Procedura aprobării tacite

(1) După expirarea termenului prevăzut de lege pentru emiterea actului permisiv şi în lipsa unui refuz scris privind eliberarea acestuia din partea autorităţii emitente, actul permisiv solicitat se consideră acordat prin aprobare tacită.

(2) Procedura aprobării tacite nu se aplică în privinţa actelor permisive din categoria certificatelor. Pentru toate actele permisive din categoria licenţelor şi autorizaţiilor, procedura aprobării tacite se aplică dacă legea care reglementează regimul juridic al actului permisiv respectiv nu stabileşte în mod expres neaplicarea procedurii aprobării tacite.

(3) După expirarea termenului prevăzut de lege pentru eliberarea actului permisiv, solicitantul poate aplica procedura aprobării tacite şi poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat actul permisiv. În acest scop, solicitantul expediază, prin poşta recomandată, în adresa Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne copia de pe certificatul constatator, în care declară pe propria răspundere faptul că nu a primit de la autoritatea emitentă refuz oficial de eliberare a actului permisiv în termen legal şi că termenul nu a fost suspendat sau suspendarea este sau a devenit nulă. În cazul în care certificatul constatator i-a fost eliberat în format electronic, solicitantul va expedia documentul în cauză pe suport de hîrtie, completat în modul stabilit. Data aprobării tacite a actului permisiv şi, respectiv, data din care solicitantul poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat actul permisiv se consideră data confirmării recepţionării de către Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne a scrisorii recomandate, prin care solicitantul i-a expediat copia de pe certificatul constatator completat în modul stabilit.

(4) Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne:

a) verifică veridicitatea informaţiei din declaraţia pe propria răspundere depusă de solicitant, introduce informaţia privind certificatul constatator recepţionat într-un registru electronic accesibil şi gratuit, pe pagina sa web oficială, cu indicarea autorităţii care nu a emis actul permisiv şi a măsurilor contravenţionale aplicate;

b) în termen de 3 zile lucrătoare de la recepţionarea certificatului constatator, îl expediază prin poşta electronică subdiviziunii sale abilitate cu iniţierea procedurilor contravenţionale şi aplicarea, după caz, a sancţiunilor prevăzute de Codul contravenţional faţă de funcţionarii autorităţilor emitente care au încălcat procedurile şi termenele de eliberare a actelor permisive;

c) analizează informaţia din certificatele constatatoare recepţionate şi datele furnizate de subdiviziunile sale teritoriale cu privire la aplicarea sancţiunilor contravenţionale şi informează trimestrial despre rezultatele analizei Cancelaria de Stat, în scopul elaborării măsurilor şi propunerilor de optimizare a activităţii autorităţilor emitente.

(5) Autorităţile administraţiei publice şi instituţiile abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control, instanţele de judecată sînt obligate să accepte certificatul constatator în calitate de act permisiv dacă acesta este completat şi expediat în modul prevăzut la alin.(3).

(6) Aplicarea procedurii aprobării tacite nu privează solicitantul de dreptul de a se adresa direct către agentul constatator în cazurile expres prevăzute de Codul contravenţional.

[Art.62 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 7. Reperfectarea actului permisiv

(1) Temeiuri pentru reperfectarea actului permisiv sînt: schimbarea numelui sau a denumirii titularului, modificarea unor alte date reflectate în actul permisiv, fără a căror actualizare însă nu poate fi identificată legătura dintre actul permisiv, obiectul actului şi titular.

(2) La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea actului permisiv, titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite la art.6 alin.(1), o cerere de reperfectare a actului permisiv, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările. Autoritatea eliberează imediat şi necondiţionat certificatul constatator.

(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a actului permisiv şi a documentelor anexate la cerere, dacă legea ce reglementează domeniul respectiv nu prevede un alt termen, autoritatea emitentă emite o decizie privind reperfectarea actului permisiv şi o comunică imediat solicitantului. Actul permisiv reperfectat se eliberează pe acelaşi formular sau, după caz, pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările indicate în cerere. Se eliberează totodată şi copia de pe actul permisiv.

(4) Actul permisiv se consideră reperfectat prin aprobare tacită dacă autoritatea emitentă nu notifică în scris solicitantului, în termenul prevăzut la alin.(3), respingerea cererii de reperfectare. Actul permisiv este reperfectat şi în cazul în care autoritatea emitentă constată intervenirea aprobării tacite pentru documentele suplimentare ce atestă temeiul reperfectării actului în cauză.

(5) Termenul de valabilitate a actului permisiv reperfectat nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în actul permisiv care se reperfectează.

(6) În perioada examinării cererii de reperfectare a actului permisiv, titularul îşi poate continua activitatea în baza certificatului constatator, emis de autoritatea emitentă la depunerea cererii de reperfectare.

(7) Temei pentru respingerea cererii de reperfectare a actului permisiv este lipsa în cerere a informaţiei necesare pentru identificarea solicitantului.

[Art.7 alin.(3) completat prin Legea nr.143 din 16.07.2020, în vigoare 07.02.2021]

[Art.7 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 8. Eliberarea duplicatului actului permisiv

(1) Drept temei pentru eliberarea duplicatului actului permisiv serveşte pierderea sau deteriorarea lui.

(2) În caz de pierdere a actului permisiv, titularul depune la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite la art.6 alin.(1), o cerere de eliberare a duplicatului actului permisiv şi recepţionează certificatul constatator.

(3) Dacă actul permisiv este deteriorat şi nu poate fi folosit, titularul poate obţine un duplicat prin depunere la autoritatea emitentă, împreună cu actul permisiv deteriorat, conform procedurii stabilite la art.6 alin.(1), a unei cereri de eliberare a duplicatului.

(4) Autoritatea emitentă este obligată să elibereze duplicatul actului permisiv în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului şi a documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea duplicatului, dacă legea prevede o astfel de taxă. Prin derogare de la prevederile art.62 alin.(2), duplicatul actului permisiv se consideră eliberat prin aprobare tacită pentru toate categoriile de acte permisive dacă autoritatea emitentă nu notifică în scris solicitantul, în termenul prevăzut de prezentul alineat, despre suspendarea termenului sau despre respingerea cererii de eliberare a duplicatului actului permisiv.

(5) Termenul de valabilitate a duplicatului actului permisiv nu poate depăşi termenul indicat în actul pierdut sau deteriorat.

(6) În caz de eliberare a duplicatului actului permisiv, autoritatea emitentă adoptă o decizie de anulare a actului permisiv pierdut sau deteriorat, notificînd modificările în Registrul actelor permisive nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei de adoptare a deciziei.

(7) În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului actului permisiv, titularul îşi poate desfăşura activitatea în baza declaraţiei de proprie răspundere, depusă la autoritatea emitentă concomitent cu cererea de eliberare a duplicatului actului permisiv, şi a certificatului constatator eliberat în temeiul cererii.

[Art.8 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 9. Taxa de eliberare a actului permisiv

(1) Orice plată de eliberare a actelor permisive trebuie să fie expres prevăzută în Nomenclatorul actelor permisive.

(2) Orice plată efectuată autorităţilor emitente, care ţine direct sau indirect de emiterea unui act permisiv, va fi stabilită în act legislativ. Plăţile stabilite pentru emiterea actului permisiv şi pentru serviciile aferente emiterii nu trebuie să depăşească costurile de elaborare şi emitere a actului permisiv în cauză şi de prestare a serviciilor aferente sau totalitatea veniturilor obţinute din plăţile respective nu trebuie să depăşească costurile aferente emiterii actelor permisive.

(3) În procesul examinării cererii de eliberare a actului permisiv, la eliberarea acestuia, precum şi în procesul realizării funcţiilor de supraveghere şi de control în privinţa actului permisiv, autoritatea emitentă nu este în drept să oblige direct sau indirect solicitantul sau deţinătorul actului permisiv să obţină de la emitent contra plată alte servicii sau acte permisive.

(4) Fondurile colectate în urma emiterii şi a reperfectării actelor permisive indicate în anexa nr.1 din taxele pentru actele permisive şi serviciile aferente emiterii acestora prestate de către autoritatea emitentă se varsă integral la bugetul de stat, cu excepţia cazurilor stabilite de lege.

[Art.9 modificat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.9 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.9 modificat prin Legea nr.181 din 22.07.2016, în vigoare 19.08.2016]

 

Articolul 10. Suspendarea şi reluarea valabilităţii actului permisiv

(1) Valabilitatea actului permisiv poate fi suspendată în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

(2) Drept temei pentru suspendarea valabilităţii actului permisiv în baza deciziei autorităţii emitente, fără adresarea în instanţa de judecată, serveşte:

a) cererea titularului privind suspendarea valabilităţii actului permisiv;

b) neachitarea anuală sau neachitarea în termen a taxei pentru actul permisiv, prevăzută de lege.

(3) Decizia de suspendare a valabilităţii actului permisiv, adoptată conform procedurii stabilite de Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, se aduce, de către autoritatea emitentă, la cunoştinţă titularului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. Termenul de suspendare a valabilităţii actului permisiv nu poate depăşi două luni, dacă legea care reglementează activitatea respectivă nu prevede altfel.

(4) Titularul actului permisiv este obligat să înştiinţeze în scris autoritatea emitentă despre înlăturarea circumstanţelor care au dus la suspendarea valabilităţii lui.

(5) Decizia privind reluarea valabilităţii actului permisiv se adoptă de autoritatea emitentă în temeiul unei hotărîri a instanţei de judecată care a emis hotărîrea de suspendare sau a instanţei de judecată ierarhic superioare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării. Decizia se aduce la cunoştinţă titularului de act permisiv în 3 zile lucrătoare de la data emiterii.

(6) Termenul de valabilitate a actului permisiv nu se prelungeşte pe perioada de suspendare a valabilităţii lui.

(7) Suspendarea actului permisiv în cadrul controlului de stat sau ca urmare a acestuia se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

(8) În scopul iniţierii procedurii de suspendare a actului permisiv în alte cazuri decît cele stabilite la alin.(2) din prezentul articol, autorităţile emitente care nu au funcţii de organ de control şi/sau de agent constatator în procesul contravenţional, pentru stabilirea nerespectării de către titularul de act permisiv a cerinţelor şi condiţiilor stabilite de lege, în cazul în care pentru validarea şi constatarea neconformităţilor este necesară o verificare la faţa locului, vor solicita şi vor utiliza documentele eliberate de către organul de control şi/sau agentul constatator cu atribuţii în domeniul corespunzător, conform art.111.

[Art.10 completat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 11. Retragerea actului permisiv

(1) Drept temei pentru efectuarea acţiunilor prevăzute de lege în vederea retragerii actului permisiv fără adresare în instanţa de judecată servesc:

a) cererea titularului de act permisiv privind retragerea actului;

b) decizia de radiere a titularului de act permisiv din Registrul de stat al persoanelor juridice şi din Registrul întreprinzătorilor individuali;

c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii emitente;

d) constatarea transmiterii actului permisiv sau a copiei de pe el către o altă persoană pentru a desfăşura genul de activitate respectiv;

e) neînlăturarea în termenul stabilit de lege a circumstanţelor care au dus la suspendarea valabilităţii actului permisiv.

(11) Retragerea actului permisiv în alte cazuri decît cele prevăzute la alin.(1) din prezentul articol se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

(2) Actul permisiv se retrage şi în alte cazuri prevăzute expres de legea care reglementează genul de activitate respectiv.

(3) Data şi numărul deciziei de retragere a actului permisiv se înscriu în Registrul actelor permisive cel tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a fost emisă decizia.

(4) În cazul retragerii actului permisiv, taxa de eliberare a actului, dacă este prevăzută de lege, nu se restituie.

(5) În cazul retragerii actului permisiv pentru temeiul prevăzut la alin.(1) lit.c), se va aplica sancţiunea prevăzută la art.263 alin.(8) din Codul contravenţional, conform procedurii legale.

(6) Titularul actului permisiv este obligat ca, în decursul a 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a actului, să depună la autoritatea emitentă actul permisiv retras. Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează conform art.541 din Codul contravenţional.

(7) Retragerea actului permisiv în cadrul controlului de stat sau ca urmare a acestuia se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

(8) În scopul iniţierii procedurii de retragere a actului permisiv în alte cazuri decît cele stabilite la alin.(1) din prezentul articol, autorităţile emitente care nu au funcţii de organ de control şi/sau de agent constatator în procesul contravenţional, pentru stabilirea nerespectării de către titularul de act permisiv a cerinţelor şi condiţiilor stabilite de lege, în cazul în care pentru validarea şi constatarea neconformităţilor este necesară o verificare la faţa locului, vor solicita şi vor utiliza documentele eliberate de către organul de control şi/sau agentul constatator cu atribuţii în domeniul corespunzător, conform art.111.

[Art.11 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 111. Controlul de stat

(1) Controlul de stat necesar pentru emiterea actului permisiv şi/sau pentru verificarea respectării cerinţelor şi condiţiilor de licenţiere, autorizare sau certificare se planifică, se efectuează şi se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

(2) În cazul în care autoritatea emitentă nu are funcţii de organ de control de stat, aceasta poate solicita efectuarea controlului de stat de la organul de control învestit cu dreptul de a iniţia şi de a desfăşura controlul de stat pe domeniul supus licenţierii, autorizării sau certificării. În acest caz, organul de control este obligat:

a) să iniţieze şi să desfăşoare controlul pentru emiterea actului permisiv în modul şi termenele stabilite la art.191 din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător dacă efectuarea controlului respectiv este prevăzută de legea menţionată în cadrul procedurii de emitere a actului permisiv;

b) să includă controlul respectiv în planul de control pentru perioada următoare, cu luarea în considerare a gradului de risc al agentului economic vizat, dacă este solicitată verificarea respectării cerinţelor şi condiţiilor de licenţiere, autorizare sau certificare;

c) să iniţieze şi să desfăşoare control inopinat în termene proxime dacă autoritatea emitentă pune la dispoziţie informaţia necesară în baza căreia se poate constata existenţa încălcărilor, gradul de pericol corespunzător, precum şi a cel puţin unuia dintre temeiurile stabilite la art.19 din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;

d) după efectuarea controlului, să remită autorităţii emitente un exemplar suplimentar al procesului-verbal de control în care se va indica expres modul şi nivelul de respectare a cerinţelor şi condiţiilor pentru obţinerea sau deţinerea actului permisiv corespunzător.

[Art.111 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 12. Răspunderea autorităţilor emitente

Persoanele responsabile din cadrul autorităţilor emitente sînt sancţionate contravenţional şi/sau trase la răspundere penală, conform legii, în limita faptelor, pentru nerespectarea prezentei legi.

 

Capitolul II1

LICENŢIEREA ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR

[Cap.II1 (art.121-1210) introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 121. Licenţa. Genurile de activitate supuse licenţierii

(1) Licenţa este actul permisiv, eliberat de către autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, care atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, integral sau parţial, genul de activitate indicat în aceasta, cu respectarea condiţiilor de licenţiere.

(2) Genurile de activitate supuse licenţierii sînt stabilite exhaustiv în anexa nr.1. Introducerea reglementării prin licenţiere pentru alte genuri de activitate este admisă doar prin modificarea şi completarea Nomenclatorului actelor permisive care fac parte din categoria licenţelor, expus în anexa nr.1.

(3) Nu se supune reglementării prin licenţiere comercializarea de către organul fiscal a bunurilor sechestrate.

(4) Licenţele eliberate de către autorităţile de licenţiere, indicate în prezenta lege, sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova dacă legile care reglementează activitatea licenţiată respectivă nu prevăd limitări teritoriale. Licenţele obţinute în Republica Moldova sînt valabile şi peste hotare în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. Licenţele eliberate de către autorităţile de licenţiere din străinătate sînt valabile şi pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

[Art.121 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 122. Criteriile de determinare a genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere

Genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere sînt genurile de activitate care corespund cel puţin unuia dintre criteriile indicate la lit.a) şi b), coroborate cu criteriul stabilit la lit.c), şi anume:

a) implicarea utilizării resurselor limitate ale statului;

b) serviciul prestat sau bunul produs/comercializat prezintă pericol sporit şi supravegherea eficientă a activităţii în cauză necesită stabilirea condiţiilor şi cerinţelor speciale de activitate, precum şi verificarea respectării acestora pe parcursul activităţii, pentru excluderea prejudicierii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, sănătăţii populaţiei, mediului, precum şi integrităţii, stabilităţii financiare şi securităţii statului;

c) licenţierea nu dublează alte proceduri de reglementare, nu acoperă riscuri similare cu alte mijloace de intervenţie existente sau alte acte permisive şi nu are drept scop asigurarea respectării condiţiilor şi cerinţelor atribuite de lege unui alt mecanism de reglementare existent.

[Art.122 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 123. Politica statului în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

(1) Politica statului în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător este promovată de către Ministerul Economiei.

(2) În scopul realizării activităţilor atribuite conform prezentei legi în competenţa Ministerului Economiei, acesta îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) monitorizează modul de implementare a prezentei legi de către autorităţile de licenţiere şi prezintă semestrial rapoarte în acest sens Parlamentului şi Guvernului;

b) generalizează experienţa din domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, elaborează şi promovează propuneri privind perfecţionarea legislaţiei în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, în conformitate cu principiile stabilite de Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător;

c) verifică şi avizează rapoartele privind analiza impactului de reglementare a proiectelor de acte normative care vizează reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, cu consultarea obligatorie a sectorului privat.

(3) Autorităţile de licenţiere, stabilite de prezenta lege, participă la promovarea politicii statului şi îndeplinesc atribuţiile respective în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător în limitele prevăzute de prezenta lege, precum şi de legile care reglementează expres activităţile licenţiate.

[Art.123 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 124. Autorităţile de licenţiere

(1) Autorităţile de licenţiere sînt:

a) Agenţia Servicii Publice;

b) Banca Naţională a Moldovei;

c) Comisia Naţională a Pieţei Financiare;

d) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;

e) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;

f) Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale;

g) Consiliul Audiovizualului.

(2) Autorităţile de licenţiere reglementează prin licenţiere genurile de activitate conform competenţelor indicate în anexa nr.1.

(3) Agenţia Servicii Publice este structura organizaţională responsabilă, cu statut de persoană juridică, care dispune de ştampilă cu stema de stat şi cu denumirea sa. Agenţia Servicii Publice îşi desfăşoară activitatea în baza unui act normativ aprobat de Guvern.

(4) În scopul realizării activităţilor în domeniul licenţierii, atribuite conform prezentei legi în competenţa Agenţiei Servicii Publice, aceasta exercită următoarele atribuţii:

a) eliberează, prelungeşte, reperfectează, reia valabilitatea licenţelor, eliberează copii şi duplicate de pe acestea, realizează acţiunile prevăzute de lege pentru suspendarea, retragerea, recunoaşterea nevalabilităţii licenţelor;

b) eliberează, prelungeşte şi reperfectează licenţele prin intermediul serviciului e-licenţiere;

c) monitorizează respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor de licenţiere prin intermediul organelor de control de stat pe domeniul aferent;

d) asigură, prin cooptarea organelor de control de stat pe domeniul aferent, verificarea corespunderii solicitantului condiţiilor de licenţiere în baza cererii (declaraţiei) pentru eliberarea licenţei şi a documentelor anexate, dacă legile care reglementează activitatea pentru care se solicită licenţa nu stabilesc expres verificarea încadrării solicitantului în condiţiile de licenţiere la faţa locului;

e) ţine dosarele de licenţiere, inclusiv cele recepţionate prin intermediul serviciului e-licenţiere, şi registrul de licenţiere;

f) gestionează şi asigură funcţionalitatea serviciului e-licenţiere;

g) generalizează experienţa din domeniul de competenţă şi înaintează Ministerului Economiei propunerile respective;

h) prezintă Ministerului Economiei dări de seamă anuale privind activitatea sa.

[Art.124 modificat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.124 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 125. Conţinutul licenţei

(1) Formularul de licenţă este document de strictă evidenţă. Formularul tipizat are serie şi este numerotat continuu. Tipul formularului de licenţă şi al anexei la aceasta se aprobă de către Guvern.

(2) Licenţa conţine:

a) denumirea autorităţii de licenţiere;

b) seria, numărul şi data eliberării/prelungirii licenţei;

c) denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică a titularului de licenţă sau, pentru persoana fizică titular de licenţă – numele, prenumele şi adresa;

d) data adoptării deciziei de înregistrare a întreprinderii sau a organizaţiei, IDNO-ul întreprinderii sau al organizaţiei ori seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP-ul persoanei fizice;

e) genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare se eliberează licenţa;

f) termenul de valabilitate a licenţei;

g) semnătura conducătorului autorităţii de licenţiere sau a adjunctului acestuia autentificată prin aplicarea ştampilei acestei autorităţi;

h) elementul de identificare automată a documentului, generat de SIA GEAP.

(3) Anexa la licenţă este parte integrantă a acesteia şi conţine toate condiţiile de licenţiere, precum şi lista filialelor şi subdiviziunilor separate ale titularului de licenţă la care va fi efectuată activitatea în baza licenţei obţinute, precum şi, după caz, lista lucrărilor/serviciilor prestate (poziţiile 1, 131 şi 14), procesele tehnologice sau comerciale (poziţiile 3 şi 14), lista produselor (poziţia 4), lista specialiştilor angajaţi (poziţiile 6–8, 11, 13, 14), lista utilajului de joc (poziţia 12). (Poziţiile sînt prezentate conform anexei nr.1 compartimentul I).

(4) Procurarea, evidenţa şi păstrarea formularelor de licenţă ţin de competenţa autorităţii de licenţiere.

[Art.125 alin.(2) completat prin Legea nr.143 din 16.07.2020, în vigoare 07.02.2021]

[Art.125 modificat prin Legea nr.27 din 01.03.2018, în vigoare 27.03.2018]

[Art.125 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 126. Obţinerea licenţei

(1) Licenţa se acordă, se prelungeşte, se suspendă şi se retrage în conformitate cu procedurile şi regulile stabilite de prezenta lege pentru actele permisive, cu excepţia prevederilor specifice stabilite de prezentul capitol sau de legile care reglementează activitatea licenţiată corespunzătoare.

(2) Cererea (declaraţia) pentru obţinerea sau prelungirea licenţei, de modelul stabilit de autoritatea de licenţiere, conţine:

a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO-ul întreprinderii sau al organizaţiei ori numele, prenumele, adresa şi IDNP-ul persoanei fizice ce practică activitatea de întreprinzător;

b) genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare solicitantul de licenţă intenţionează să obţină licenţă ori să o prelungească;

c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului de licenţă privind asumarea respectării condiţiilor de licenţiere la desfăşurarea genului de activitate pentru care se solicită licenţă şi privind autenticitatea documentelor prezentate;

d) lista documentelor care se anexează la cererea (declaraţia) de eliberare/prelungire a licenţei.

(3) La cererea (declaraţia) pentru eliberarea licenţei se anexează documentele suplimentare în conformitate cu prevederile actelor legislative ce reglementează activitatea licenţiată pentru care se solicită licenţa. Documentele se depun în original (cu excepţia cazului în care se utilizează serviciul e-licenţiere sau portalul unic al serviciilor publice) sau în copii, inclusiv pe suport electronic, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic. La cererea (declaraţia) pentru prelungirea licenţei se anexează numai documentele care necesită actualizare sau care conţin date diferite de cele prezentate pentru eliberarea licenţei.

(4) Pentru obţinerea, prelungirea sau reperfectarea licenţei prin intermediul serviciului e-licenţiere, conducătorul întreprinderii sau al organizaţiei ori persoana împuternicită de acesta sau persoana fizică va accesa portalul unic al serviciilor publice.

(5) Datele din documentele şi informaţiile depuse se verifică de către autoritatea de licenţiere fără implicarea solicitantului.

(6) Autoritatea emitentă înregistrează cererea (declaraţia) pentru eliberarea/prelungirea licenţei şi documentele anexate la aceasta conform borderoului şi eliberează imediat şi necondiţionat certificatul constatator autentificat prin semnătura persoanei responsabile.

(7) Licenţa se eliberează/se prelungeşte în baza deciziei autorităţii de licenţiere. Licenţa se consideră eliberată/prelungită în cazul survenirii aprobării tacite, inclusiv în cazul în care autoritatea de licenţiere constată intervenirea aprobării tacite pentru documentele suplimentare prevăzute de legea care reglementează domeniul licenţiat respectiv.

(8) Procedura aprobării tacite, prevăzută de prezenta lege, se aplică tuturor licenţelor, cu excepţia celor emise de către autorităţile de reglementare în sectorul financiar (bancar şi nebancar), în domeniul activităţilor care vizează regimul armelor de foc, muniţiilor şi explozibililor.

(9) Informaţia despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea licenţei se comunică solicitantului cel tîrziu în prima zi lucrătoare după data adoptării deciziei.

[Art.126 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 127. Eliberarea sau prelungirea licenţei

(1) Licenţa se perfectează şi se înmînează titularului în cel mult 3 zile lucrătoare pînă la expirarea termenului stabilit pentru eliberarea acesteia sau în prima zi lucrătoare după expirarea termenului stabilit pentru eliberarea acesteia, începînd cu ziua primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei. Menţiunea despre data primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei se face pe borderoul documentelor primite de la solicitantul de licenţă sau pe versoul deciziei de eliberare/prelungire a licenţei, în cazul utilizării serviciului e-licenţiere.

(2) Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (înmînat) înştiinţarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea sau reperfectarea licenţei, nu a prezentat nemotivat documentul care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea/prelungirea sau reperfectarea acesteia, autoritatea de licenţiere este în drept să anuleze decizia privind eliberarea/prelungirea sau reperfectarea licenţei sau să adopte decizia privind recunoaşterea licenţei ca fiind nevalabilă.

(3) În cazul în care titularul de licenţă intenţionează să desfăşoare genul de activitate indicat în licenţă după expirarea termenului ei de valabilitate, el este în drept să solicite, inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere, prelungirea licenţei pe termenele prevăzute de lege, cu achitarea taxei pentru licenţă, stabilită conform legii, cu cel mult 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenţei, dar nu mai tîrziu de ultima zi de expirare a termenului de valabilitate a acesteia. În acest caz, pe licenţă se va aplica menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate, cu indicarea termenului nou. Menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate poate fi aplicată pe acelaşi formular al licenţei sau, după caz, pe un formular nou, pînă la expirarea termenului anterior de valabilitate a licenţei. În cazul dat, termenul nou de valabilitate a licenţei va curge din ultima zi calendaristică în care a expirat termenul anterior de valabilitate a acesteia. Menţiunea privind prelungirea valabilităţii licenţei se autentifică cu ştampila autorităţii de licenţiere şi cu semnătura conducătorului.

(4) Titularul de licenţă nu este în drept să transmită licenţa sau copia de pe aceasta altei persoane.

(5) Pentru fiecare filială sau subdiviziune separată a titularului de licenţă la care va fi efectuată activitatea în baza licenţei obţinute, titularului de licenţă i se eliberează copii autorizate de pe aceasta. Copiile confirmă dreptul filialei sau al subdiviziunii separate a titularului de licenţă de a desfăşura activităţi în baza licenţei obţinute.

(6) Eliberarea duplicatului licenţei se efectuează în conformitate cu prevederile art.8.

[Art.127 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 128. Reperfectarea licenţei

(1) Temei pentru reperfectarea licenţei este schimbarea datelor reflectate în licenţă, fără a căror actualizare însă nu poate fi identificată legătura dintre licenţă, obiectul acesteia şi titular. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea licenţei, titularul acesteia este obligat, în conformitate cu prevederile prezentei legi, să solicite reperfectarea licenţei.

(2) În cazul în care titularul de licenţă creează o nouă filială sau subdiviziune separată care va desfăşura activităţi conform licenţei deţinute ori în caz de lichidare a filialei sau a subdiviziunii separate a titularului de licenţă care a desfăşurat activităţi conform licenţei obţinute, acesta este obligat să solicite reperfectarea licenţei în vederea ajustării corespunzătoare a informaţiei cu privire la adresa filialei sau a subdiviziunii în cauză din anexa licenţei.

(3) Licenţa reperfectată se eliberează pe acelaşi formular sau, după caz, pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările indicate în cerere. Totodată, se eliberează copiile necesare de pe licenţă. În cazul în care licenţa reperfectată se eliberează pe un formular nou, autoritatea de licenţiere adoptă decizia privind recunoaşterea licenţei precedente ca fiind nevalabilă, introducînd modificările necesare în registrul de licenţiere cel tîrziu în prima zi lucrătoare după data adoptării deciziei.

(4) Modificarea datelor din documentele anexate la cererea (declaraţia) pentru eliberarea licenţei care nu duc la schimbarea datelor reflectate în licenţă nu este temei pentru reperfectarea licenţei. Titularul este obligat să înştiinţeze autoritatea de licenţiere despre toate modificările datelor din documentele anexate la cererea (declaraţia) pentru eliberarea licenţei. Înştiinţarea se prezintă la autoritatea de licenţiere, personal, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică, în termen de 10 zile de la survenirea modificărilor, împreună cu documentele (sau copiile de pe acestea) care confirmă modificările în cauză.

[Art.128 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 129. Termenul de valabilitate a licenţei

Termenul de valabilitate pentru licenţele indicate în anexa nr.1 compartimentul I poziţiile 1, 5–13 este de 5 ani, pentru licenţele indicate la poziţiile 2 şi 4 este de 1 an, pentru licenţele indicate la poziţia 3 este de 3 ani. Pentru genurile de activitate indicate la poziţiile 14–31, termenul de valabilitate a licenţei se stabileşte prin legile care reglementează activitatea licenţiată respectivă.

[Art.129 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 1210. Taxa pentru licenţă

(1) Taxa pentru eliberarea licenţei este de 3250 de lei, dacă prezenta lege sau legea care reglementează activitatea licenţiată respectivă nu stabileşte altfel.

(2) Pentru solicitanţii de licenţă înregistraţi cu cel mult un an înainte de data depunerii cererii (declaraţiei) pentru eliberarea licenţei, taxa constituie 50 la sută din taxa stabilită. Această prevedere nu se extinde asupra solicitanţilor de licenţă pentru activitatea de întreţinere a cazinourilor, pentru activitatea în domeniul producţiei alcoolice, tutunului, produselor petroliere şi energetice, precum şi asupra solicitanţilor de reperfectare a licenţei şi/sau de eliberare a copiilor autorizate de pe aceasta.

(3) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la poziţiile 2, 4, 12, 22 şi 24 ale compartimentului I din anexa nr.1 se achită anual conform anexei nr.2.

(4) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la poziţia 3 a compartimentului I din anexa nr.1 se achită separat pentru fiecare an de valabilitate a licenţei: la eliberarea licenţei şi la expirarea fiecărui an de la data eliberării licenţei, conform taxei anuale stabilite la anexa nr.2. În acelaşi mod se achită şi taxa pentru copia de pe licenţă, care confirmă dreptul filialei sau al subdiviziunii separate a titularului de licenţă de a desfăşura activitatea în baza licenţei obţinute.

(5) Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta, inclusiv în cazul extinderii activităţii licenţiate pe o adresă nouă (filială, subdiviziune), se stabileşte în proporţie de 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia, dar nu mai mult de 585 de lei, iar taxa pentru eliberarea duplicatului licenţei – de 585 de lei, cu excepţia taxei de eliberare a duplicatului licenţei pentru activitatea de întreţinere a cazinoului.

(6) Sumele taxelor pentru eliberarea/reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta se varsă la bugetul de stat, cu excepţia cazurilor în care legea care reglementează genul de activitate licenţiat respectiv nu stabileşte altfel.

[Art.1210 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Capitolul III

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 13. Mecanismul de revizuire a actelor normative

(1) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, autorităţile emitente:

a) vor elabora proiecte de modificare şi de completare a actelor legislative şi normative din domeniul lor de activitate în temeiul prezentei legi;

b) vor întocmi, de comun acord cu Ministerul Economiei, lista exhaustivă de documente suplimentare necesare solicitanţilor pentru obţinerea de acte permisive şi vor elabora condiţiile de autorizare a activităţii de întreprinzător pentru care se solicită act permisiv, care urmează a fi publicate în mod obligatoriu în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Prevederile actelor legislative şi ale celor normative cu privire la eliberarea actelor permisive, precum şi taxele pentru eliberarea acestora, care nu sînt incluse în Nomenclatorul actelor permisive se consideră caduce.

(3) Nu se permite eliberarea unor acte permisive care nu sînt incluse în Nomenclatorul anexat la prezenta lege.

(4) Orice normă stabilită de lege care ţine de înregistrarea, autentificarea, certificarea, omologarea, confirmarea unor relaţii juridice sau unor bunuri devine caducă dacă are drept rezultat emiterea unor acte permisive care devin caduce conform alin.(2).

 

Articolul 14. Dispoziţii finale

Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării, cu excepţia art.13 alin.(1), care intră în vigoare la data publicării, şi art.11 alin.(6), care intră în vigoare la 1 februarie 2012.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU
Chişinău, 22 iulie 2011.
Nr.160.

 

 

Anexa nr.1

NOMENCLATORUL ACTELOR PERMISIVE

eliberate de către autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor

juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător

 

I. Actele permisive care fac parte din categoria licenţelor

Nr.
crt.
Actul permisiv Autoritatea emitentă Alte autorităţi/ entităţi implicate
1 Licenţă pentru activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase; funcţionarea caselor de amanet Agenţia
Servicii
Publice
Inspectoratul pentru Protecţia Mediului
2 Licenţă pentru importul şi păstrarea alcoolului etilic; importul, păstrarea şi comercializarea angro a producţiei alcoolice şi/sau a berii importate Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
3 Licenţă pentru fabricarea alcoolului etilic, a berii şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei şi vinului nr.57/2006, şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii şi a producţiei alcoolice, cu excepţia vinului, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate în sensul Legii viei şi vinului nr.57/2006, produse de producătorii autohtoni Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
Serviciul Fiscal de Stat
Inspectoratul pentru Protecţia Mediului
4 Licenţă pentru importul produselor din tutun; importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului; fabricarea produselor din tutun şi/sau comercializarea angro a produselor din tutun şi a tutunului fermentat
5 Licenţă pentru colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum şi exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii şi acumulatori uzaţi, inclusiv în stare prelucrată Inspectoratul pentru Protecţia Mediului
Autorităţile administraţiei publice locale
6 Licenţă pentru producerea, asamblarea, importul şi/sau exportul, reexportul, comercializarea armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă şi repararea armelor cu destinaţie civilă Ministerul Afacerilor Interne
7 Licenţă pentru producerea, importul, exportul, reexportul, comercializarea, depozitarea materialelor explozive şi/sau efectuarea lucrărilor cu explozibil de uz civil
8 Licenţă pentru producerea, asamblarea, importul, exportul, reexportul, depozitarea, comercializarea articolelor pirotehnice şi/sau prestarea serviciului „Spectacole pirotehnice şi focuri de artificii” cu articole pirotehnice de divertisment de destinaţie profesională Agenţia pentru Supraveghere Tehnică
Ministerul Afacerilor Interne

[Poziţiile 9–92 abrogate prin Legea nr.302 din 03.11.2022, în vigoare 11.11.2022]

 

10 Licenţă pentru activitatea de broker vamal Serviciul Vamal
11 Licenţă pentru activitatea de protecţie a informaţiei: importul, exportul, proiectarea, producerea şi comercializarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei (cu excepţia activităţii desfăşurate de autorităţile publice învestite cu acest drept prin lege); şi/sau prestarea serviciilor în domeniul protecţiei criptografice a informaţiei (cu excepţia activităţii de protecţie a secretului de stat); şi/sau prestarea serviciilor în domeniul protecţiei tehnice a informaţiei (cu excepţia activităţii de protecţie a secretului de stat) Serviciul de Informaţii şi Securitate
12 Licenţă pentru activitate de întreţinere a cazinoului Ministerul Afacerilor Interne
Autorităţile administraţiei publice locale
13 Licenţă pentru activitatea legată de plasarea în cîmpul muncii a cetăţenilor în ţară şi/sau în străinătate, activitatea de încadrare/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd componenta de angajare remunerată în cîmpul muncii pentru o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
131 Licenţă pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere şi rambursare a valorii acestora
14 Licenţă pentru activitatea farmaceutică Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale Agenţia Servicii Publice
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor
Autorităţile administraţiei publice locale
15 Licenţă pentru activitatea băncilor Banca Naţională a Moldovei Agenţia Servicii Publice
Ministerul Afacerilor Interne
Serviciul Fiscal de Stat
16 Licenţă pentru activitatea de schimb valutar în numerar cu persoane fizice (a unităţilor de schimb valutar, altele decît băncile) Agenţia Servicii Publice
Ministerul Afacerilor Interne
Serviciul Fiscal de Stat
17 Licenţă pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată de către societăţile de plată, societăţile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poştale Agenţia Servicii Publice
18 Licenţă pentru activitatea de emitere a monedei electronice de către societăţile emitente de monedă electronică Agenţia Servicii Publice
19 Licenţă pentru activitatea asigurătorilor (reasigurătorilor), brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare Comisia Naţională a Pieţei Financiare Agenţia Servicii Publice
20 Licenţă pentru activitatea de gestiune a activelor fondurilor nestatale de pensii Agenţia Servicii Publice
Banca Naţională a Moldovei
21 Licenţă pentru activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut Agenţia Servicii Publice
22 Licenţă pentru activitatea pe piaţa de capital: societate de investiţii, operator pe piaţa de capital, societate de administrare fiduciară a investiţiilor Agenţia Servicii Publice
Banca Naţională a Moldovei
23 Licenţă pentru activitatea biroului istoriilor de credit Agenţia Servicii Publice
24 Licenţă pentru importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică Agenţia Servicii Publice
Organismele de expertiză acreditate în domeniul securităţii industriale
Agenţia de Mediu
Ministerul Afacerilor Interne
25 Licenţă pentru producerea energiei electrice; operarea pieţei energiei electrice; transportul energiei electrice; conducerea centralizată a sistemului electroenergetic; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice Agenţia Servicii Publice
Agenţia de Mediu
Ministerul Afacerilor Interne
26 Licenţă pentru producerea gazelor naturale; transportul gazelor naturale; distribuţia gazelor naturale; stocarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale; tradingul de gaze naturale; vânzarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la staţiile de alimentare Agenţia Servicii Publice
Organismele de expertiză acreditate în domeniul securităţii industriale
Agenţia de Mediu
Ministerul Afacerilor Interne
27 Licenţă pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivel de regiune, raion, municipiu, oraş şi, după caz, sat, comună Agenţia Servicii Publice
Agenţia de Mediu
Institutul Naţional de Metrologie
28 Licenţă pentru activitatea de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice Agenţia Servicii Publice
Organismele de expertiză acreditate în domeniul securităţii industriale
Agenţia de Mediu
Ministerul Afacerilor Interne
29 Licenţă pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile; producerea energiei termice din surse regenerabile; producerea biogazului ce urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale; producerea biocarburantului care urmează a fi procurat de importatorii de produse petroliere principale Agenţia Servicii Publice
Organismele de expertiză acreditate în domeniul securităţii industriale
30 Licenţă pentru utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio şi/sau a resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei Agenţia Servicii Publice
Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”
Consiliul Audiovizualului
31 Licenţă pentru activitatea de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră şi/sau prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decît cele radioelectrice terestre Consiliul Audiovizualului Agenţia Servicii Publice

II. Actele permisive care se încadrează în categoria autorizaţiilor

 

Nr. crt. Actul permisiv Autoritatea emitentă Alte autorităţi/ entităţi implicate Costul Termenul de valabilitate
1 Certificat de desemnare în domeniul metrologiei Ministerul Economiei Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC Gratuit În funcţie de termenul de valabilitate a acreditării
2 Autorizaţie individuală de tranzit al mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie) Agenţia Servicii Publice Gratuit În funcţie de solicitare
3 Autorizaţie individuală de import al mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie) Gratuit În funcţie de solicitare
4 Autorizaţie individuală de export al mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie) Gratuit În funcţie de solicitare
5 Autorizaţie individuală de reexport al mărfurilor strategice (cu dublă destinaţie) Gratuit În funcţie de solicitare

[Poziţiile 6,7 abrogate prin Legea nr.181 din 07.07.2022, în vigoare 22.07.2022]

 

8 Certificat de calificare al auditorului pentru auditul general Ministerul Finanţelor Gratuit Termen nelimitat
9 Patentă de întreprinzător Serviciul Fiscal de Stat Autorităţile administraţiei publice locale
Casa Naţională de Asigurări Sociale
Compania Naţională de Asigurări în Medicină
De la 20 pînă la 700 de lei De la o lună pînă la 12 luni
10 Certificat de înregistrare în calitate de centru de asistenţă tehnică pentru maşinile de casă și de control cu memorie fiscală Gratuit 3 ani
11 Autorizaţie de antrepozit vamal (administrarea şi gestionarea antrepozitului) Serviciul Vamal Agenţia Servicii Publice Gratuit 2 ani
12 Permisiune pentru obţinerea şi depozitarea materialelor explozive Agenţia pentru Supraveghere Tehnică Ministerul Afacerilor Interne Gratuit 12 luni, dacă spaţiul este în locaţiune;

36 de luni, dacă spaţiul este în proprietate

13 Demers de executare a lucrărilor de dinamitare sau a lucrărilor cu materiale explozive Autorităţile administraţiei publice locale Gratuit 3 zile pentru o singură explozie;

un an pentru explozii multiple

14 Autorizaţie sanitar-veterinară de funcţionare Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor Agenţia Servicii Publice 150 de lei Termen nelimitat
15 Extras privind înregistrarea depozitului pentru păstrarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor Agenţia Servicii Publice
Inspectoratul pentru Protecţia Mediului
Agenţia de Mediu
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Gratuit Termen nelimitat
16 Certificat de înregistrare oficială în domeniul siguranţei alimentelor Agenţia Servicii Publice Gratuit Termen nelimitat
17 Autorizaţie sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport 150 de lei Un an
18 Autorizaţie pentru activitatea particulară de pază Ministerul Afacerilor Interne Agenţia Servicii Publice 3250 de lei 5 ani
19 Permis de procurare a armei 400 de lei 3 luni
20 Certificat de deţinător de armă 200 de lei Termen nelimitat
21 Autorizaţie de funcţionare a tirului de trageri 400 de lei 3 ani
22 Permis de armă, valabil numai în exerciţiul atribuţiilor de serviciu 260 de lei 5 ani
23 Permis de transfer al armei 600 de lei 6 luni
24 Permis de transport al armelor Gratuit Pînă la 12 luni
25 Certificat de acreditare a unităţii de instruire a personalului din domeniul transportului rutier Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale
Conform metodologiei de calcul aprobate prin lege 5 ani
26 Autorizaţie a Republicii Moldova pentru transportatori străini care efectuează rute regulate bilaterale sau tranzit pe teritoriul Republicii Moldova Agenţia Naţională Transport Auto Gratuit Un an
27 Autorizaţie multilaterală CEMT anuală, cu carnet de drum* 240 de euro** Un an (până la 31 decembrie)
28 Autorizaţie multilaterală CEMT pe termen scurt, cu carnet de drum 20 de euro** O lună
29 Autorizaţie pentru servicii ocazionale neliberalizate (de transport pasageri) Gratuit Pentru întreaga călătorie
30 Autorizaţie pentru transporturi rutiere internaţionale 5 euro** Un an
31 Carnetul foii de parcurs de tip CFP sau INTERBUS 30 de lei pentru o cursă O călătorie
32 Autorizaţie de transport rutier de persoane prin servicii regulate (internaţional sau naţional – local, municipal, raional şi interraional) Gratuit 8 ani
33 Autorizaţie pentru desfăşurarea activităţii de cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internaţional de cîntărire a vehiculului rutier Agenţia Servicii Publice Gratuit 5 ani
34 Autorizaţie pentru desfăşurarea activităţii de inspecţie tehnică periodică Agenţia Servicii Publice Gratuit 5 ani
35 Autorizaţie specială de transport cu autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise Ministerul Afacerilor Interne Conform Codului fiscal, titlul IX, capitolul 4 şi anexa nr.3 Termen nelimitat
36 Autorizaţie pentru zboruri neregulate Autoritatea Aeronautică Civilă Gratuit Pe termenul solicitat, plus 72 de ore
37 Autorizaţie de operator aerian (AOA – aviaţia generală şi/sau lucru aerian) Agenţia Servicii Publice Gratuit Pînă la 2 ani
38 Certificat de operator aerian Agenţia Servicii Publice Gratuit Pînă la 2 ani
39 Certificat de operator de aerodrom/heliport Agenţia Servicii Publice Gratuit Pînă la 2 ani
40 Certificat de furnizor de servicii de navigaţie aeriană Agenţia Servicii Publice Gratuit Pînă la 2 ani
41 Certificat al întreprinderii de întreţinere tehnică Agenţia Servicii Publice Gratuit 2 ani
42 Certificat al întreprinderii de deservire la sol Agenţia Servicii Publice Gratuit Un an
43 Autorizaţie pentru zboruri regulate (pentru operatori aerieni naţionali şi din străinătate) Agenţia Servicii Publice Gratuit Un an
44 Certificat de urbanism pentru proiectare Autoritatea administraţiei publice locale Agenţia Servicii Publice
Agenţia pentru Supraveghere Tehnică
Agenţia de Mediu
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Alte autorităţi publice în funcţie de obiect şi dacă legea prevede expres implicarea acestora
50 de lei 24 luni
45 Autorizaţie de construire Agenţia Servicii Publice
Agenţia pentru Supraveghere Tehnică
Agenţia de Mediu
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Alte autorităţi publice în funcţie de obiect şi dacă legea prevede expres implicarea acestora
100 de lei 6 luni
46 Autorizaţie de desfiinţare Agenţia Servicii Publice
Agenţia pentru Supraveghere Tehnică
Agenţia de Mediu
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Alte autorităţi publice în funcţie de obiect şi dacă legea prevede expres implicarea acestora
100 de lei 6 luni
47 Autorizaţie de schimbare a destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor Agenţia pentru Supraveghere Tehnică
Agenţia de Mediu
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
100 de lei Pentru durata existenţei construcţiei
48 Autorizaţie de plasare a publicităţii exterioare Agenţia Servicii Publice Conform legislaţiei în vigoare 12 luni
49 Autorizaţie de retransmisie Consiliul Audiovizualului 5000 de lei 6 ani
50 Acord pentru exportul de animale sălbatice Agenţia de Mediu Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor Conform Legii regnului animal nr.439/1995 Pentru o tranzacţie, 3 luni
51 Acord pentru exportul de plante Conform Legii regnului vegetal nr.239/2007 Pentru o tranzacţie, 3 luni
52 Acord pentru importul de animale sălbatice şi/sau de plante Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Gratuit Pentru o tranzacţie, 3 luni
53 Autorizaţie pentru colectarea obiectelor regnului vegetal (plantelor spontane, inclusiv medicinale naturale) 500 de lei – pentru persoane fizice

2000 de lei – pentru persoane juridice

Un an
54 Autorizaţie pentru dobîndirea animalelor care nu constituie obiecte ale vînatului şi pescuitului (melci, broaşte, şopîrle, şerpi) 3000 de lei Un an
55 Permis/certificat CITES Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
Inspectoratul pentru Protecţia Mediului
Conform Legii regnului animal nr.439/1995 şi Legii regnului vegetal nr.239/2007 6 luni/un an
56 Autorizaţie de mediu privind gestionarea deşeurilor Agenţia Servicii Publice
Inspectoratul pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Supraveghere Tehnică
Autorităţile administraţiei publice locale
Gratuit 5 ani
57 Autorizaţie pentru exportul/ tranzitul deşeurilor Gratuit Pînă la efectuarea exportului
58 Autorizaţie pentru importul, exportul sau reexportul substanţelor care distrug stratul de ozon, al produselor şi al echipamentului care conţin asemenea substanţe Gratuit 90 de zile
59 Acord de mediu Autorităţile administraţiei publice locale Gratuit Pentru o activitate, 4 ani
60 Autorizaţie de emisie a poluanţilor în atmosferă de la surse fixe Categoria întreprinderii după gradul de influenţă asupra atmosferei:

C. 4 – 500 de lei;

C. 3 – 1000 de lei;

C. 2 – 1500 de lei;

C. 1 – 4000 de lei

Un an şi 5 ani
61 Autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei 1000 de lei 3000 de lei Folosinţă de scurtă durată – de 3 ani;

Folosinţă de lungă durată – pînă la 25 de ani

62 Autorizaţie pentru tăieri ale vegetaţiei forestiere Agenţia Servicii Publice, Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Gratuit Un an
63 Aviz al expertizei ecologice de stat Conform anexei nr.1 la Legea nr.851/1996 Pentru perioada de implementare a proiectului
64 Certificat de atribuire a cotei de pescuit comercial 9000 de lei/per cotă/per tonă Un an
65 Autorizaţie radiologică Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare si Radiologice Gratuit 5 ani
66 Autorizaţie radiologică parţială Gratuit 5 ani
67 Autorizaţie de import al materiei prime medicamentoase, al materialelor, al articolelor, al ambalajului primar şi secundar utilizate la prepararea şi producerea medicamentelor/autorizaţie de import al medicamentelor:– neînregistrate, cu scopul înregistrării;

– înregistrate

Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale Agenţia Servicii Publice Gratuit 6 luni/un an
68 Autorizaţie de fabricare a medicamentelor Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale Agenţia Servicii Publice Gratuit 5 ani
69 Certificat de acreditare Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate De la 835 pînă la 9976 de lei, în funcţie de categoria instituţiei medico-sanitare şi întreprinderii farmaceutice 5 ani
70 Autorizaţie de activitate pentru utilizarea obiectivelor şi încăperilor destinate activităţilor legate de circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor Comitetul Permanent de Control asupra Drogurilor (Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale) Agenţia Servicii Publice
Instituţia medico-sanitară narcologică
Ministerul Afacerilor Interne
Gratuit 5 ani
71 Autorizaţie de import/export al substanţelor stupefiante, psihotrope şi al precursorilor Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale Gratuit Pentru durata fiecărui caz de import sau export
72 Certificat de acreditare a prestatorului de servicii de certificare Serviciul de Informaţii şi Securitate Agenţia Servicii Publice Gratuit 5 ani

[Poziţia 73 abrogată prin Legea nr.175 din 11.11.2021, în vigoare 10.01.2022]

 

74 Autorizaţie de import în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr Agenţia Servicii Publice Gratuit 30 de zile
75 Autorizaţie de import în Republica Moldova al produselor originare din ţările membre ale Acor-dului central european de comerţ liber (CEFTA) Gratuit 2 luni
76 Înregistrare de stat a persoanelor juridice, a filialelor şi a reprezentanţelor acestora 1149 de lei Termen nelimitat
77 Înregistrare de stat a întreprinzătorilor individuali 364 de lei Termen nelimitat
78 Autorizare de desfăşurare a activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţiile Electronice şi Tehnologia Informaţiei Serviciul de Informaţie şi Securitate
Inspectoratul pentru Protecţia Mediului
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
Serviciul Vamal
Autorităţile administraţiei publice locale
Gratuit Pe termenul solicitat
79 Autorizare generală de furnizare a reţelelor ori serviciilor de comunicaţii electronice Gratuit Termen nelimitat
80 Act de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC Agenţia Servicii Publice
În caz de acreditare cu recunoaştere, în funcţie de domeniu: Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne
Conform metodologiei de calcul aprobate prin lege 4 ani

[Poziţia 81 abrogată prin Legea nr.154 din 20.07.2020, în vigoare 14.08.2020]

 

82 Autorizaţie de import al motorinei Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică Agenţia Servicii Publice Gratuit Un an
 

Note:

*Suma taxei pentru eliberarea autorizaţiilor multilaterale CEMT anuale, cu carnet de drum, eliberate după trimestrul I se calculează după formula:

 

St = C × X,

unde:

St – suma taxei care trebuie vărsată la buget;

C – costul lunar al autorizaţiei multilaterale pentru transporturi rutiere internaţionale CEMT;

X – numărul lunilor valabile.

**Plăţile stabilite în euro se efectuează în monedă naţională, la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării plăţilor.

 

III. Actele permisive care se încadrează în categoria certificatelor

 

Nr. crt. Actul permisiv Autoritatea emitentă Alte autorităţi/ entităţi implicate Costul Termenul de valabilitate
1 Aviz pozitiv de expertiză în domeniul securităţii industriale Organismul de expertiză acreditat în domeniul securităţii industriale Conform metodologiei de calcul aprobate de către Guvern 5 ani
2 Certificat de expertiză pentru instalaţii tehnice şi/sau sisteme tehnologice, cu termen de exploatare depăşit Conform metodologiei de calcul aprobate de către Guvern Pînă la 5 ani
3 Certificat de recunoaştere a aprobării de model (pentru mijloacele care nu au verificare iniţială CE sau al căror model nu este aprobat în alte state cu care Republica Moldova are încheiat acord de recunoaştere) Institutul Naţional de Metrologie Conform metodologiei de calcul aprobate prin lege Corespunzător termenului de valabilitate a certificatului de aprobare de model recunoscut
4 Certificat de aprobare de model Conform metodologiei de calcul aprobate prin lege 10 ani
5 Buletin de verificare metrologică Conform metodologiei de calcul aprobate prin lege Conform listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, aprobată de către Guvern
6 Certificat de înregistrare a medicamentului de uz veterinar Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor 2000 de lei per produs – produse autohtone

4500 de lei per produs – produse de import

Termen nelimitat
7 Certificat sanitar-veterinar Laboratoare de expertiză sanitar-veterinară Conform Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată de instituţiile sanitar-veterinare de stat Pentru termenul indicat în certificat
8 Certificat fitosanitar pentru export sau reexport Întreprinderea abilitată oficial pentru prestarea serviciilor de dezinfectare/ dezinfestare şi expertize de laborator (după caz) De la 6 pînă la 185 lei 14 zile
9 Certificat de inofensivitate (la export sau reexport) pentru produsele alimentare, inclusiv cele ambalate Laboratoare de expertiză sanitară Gratuit Coincide cu termenul de valabilitate a produsului
10 Certificat de omologare (înregistrare) a produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului (cu excepţia celor marcaţi cu menţiunea „Îngrăşămintele CE”) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor Gratuit 2 ani şi 7 ani
11 Permis special pentru conducătorii de autovehicule speciale de încasare şi comunicaţie specială Ministerul Afacerilor Interne 126 de lei Un an
12 Certificatul CEMT pentru condiţiile controlului tehnic al autovehiculelor şi remorcilor sau de corespundere a remorcii/ semiremorcii cu cerinţele de siguranţă Agenţia Naţională Transport Auto Staţiile de inspecţie tehnică autorizate de Agenţia Naţională Transport Auto Gratuit Termenul de valabilitate analogic celui din raportul de testare tehnică a autovehiculului
13 Certificat de agreare pentru vehiculele care transportă substanţe periculoase Staţiile de testare/ certificare autorizate Gratuit Pînă la 12 luni
14 Autorizaţie de instalare şi de exploatare a emiţătoarelor radio Autoritatea Aeronautică Civilă Gratuit Pînă la 2 ani (conform certificatului de navigabilitate) pentru emiţătoare instalate la bordul aeronavelor

Pînă la 10 ani pentru emiţătoare la sol, cu excepţia pentru staţiilor radio portabile

Un an – staţiile radio

15 Certificat de navigabilitate Gratuit Pînă la 2 ani
16 Autorizaţie pentru zbor special Gratuit Pe perioada executării zborului
17 Certificat de clasă Agenţia Navală Conform metodologiei de calcul aprobate de către Guvern 5 ani pentru nave care se exploatează pe căi navigabile interioare

2 ani pentru nave de navigaţie mixtă, de tip rîu-mare, mai vechi de 30 de ani

18 Certificat de tonaj Conform metodologiei de calcul aprobate de către Guvern 10 ani (cu prelungire ulterioară pentru 10 ani)
19 Certificat de bună stare de navigabilitate Căpitănia Portului Giurgiuleşti (după caz) Conform metodologiei de calcul aprobate de către Guvern Termen nelimitat
20 Certificat de naţionalitate Întreprinderea de Stat „Registrul Naval” Conform metodologiei de calcul aprobate de către Guvern Termen nelimitat pentru navele care sînt exploatate pe căi navigabile interioare

Un an – pentru navele pe căi navigabile internaţionale, navele maritime, navele de navigaţie mixtă, de tip rîu-mare

21 Certificat al echipajului minim pentru siguranţa navigaţiei Gratuit Un an
22 Certificat de atestare tehnico-profesională a specialiştilor din construcţii, societate de administrare a investiţiilor Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale Gratuit 5 ani

[Poziţia 23 abrogată prin Legea nr.181 din 07.07.2022, în vigoare 22.07.2022]

 

24 Certificat al evaluatorului:

– bunurilor imobile;

– obiectelor proprietăţii intelectuale

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru;
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
Gratuit 5 ani
25 Certificat topogeodezic şi cartografic Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Gratuit 5 ani
26 Certificat al inginerului cadastral Gratuit 5 ani
27 Certificat de înregistrare a medicamentului Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale Gratuit Termen nelimitat
28 Certificat de înregistrare a produselor biodistructive Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică Pînă la 10 ani
29 Autorizaţie sanitară de funcţionare a obiectivelor Agenţia Servicii Publice Gratuit 5 ani
30 Aviz sanitar pentru activităţi, proiecte de documente, produse, servicii, construcţii, instalaţii, echipamente şi tehnologii cu impact asupra sănătăţii Gratuit Pentru producerea în serie, pentru producătorii autohtoni – 3 ani

Pentru produsele de import – un an

Pentru un lot – pe termenul de valabilitate a produselor

31 Autorizaţie a staţiilor de radiocomunicaţii ale navelor maritime şi fluviale Instituţia publică „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio” Agenţia Navală Gratuit Coincide cu termenul de valabilitate a certificatului de navigaţie sub pavilionul Republicii Moldova
32 Act de confirmare a perimetrului geologic pentru explorarea subsolului Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale Gratuit 5 ani
33 Act de confirmare a perimetrului minier pentru: Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale Gratuit
– extragerea substanţelor minerale utile Pe perioada exploatării zăcământului
– extragerea apelor subterane Până la 25 de ani
– construcţia şi exploatarea construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile Până la 5 ani

[Poziţia 34 abrogată prin Legea nr.63 din 22.04.2021, în vigoare 21.06.2021]

 

35 Certificat de securitate Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice Gratuit 5 ani
36 Certificat de urbanism informativ Autoritatea administraţiei publice locale Agenţia Servicii Publice (după caz) 50 de lei 6 luni

 

[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.292 din 20.10.2022, în vigoare 11.01.2023]

[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.350 din 22.12.2022, în vigoare 28.12.2022]

[Anexa nr.1 completată prin Legea nr.301 din 03.11.2022, în vigoare 25.12.2022]

[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.249 din 29.07.2022, în vigoare 10.09.2022]

[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.239 din 28.07.2022, în vigoare 12.08.2022]

[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.154 din 20.07.2020, în vigoare 14.08.2020]

[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.153 din 20.07.2020, în vigoare 01.08.2020]

[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.25 din 27.02.2020, în vigoare 20.04.2020]

[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.16 din 20.02.2020, în vigoare 14.04.2020]

[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.119 din 04.09.2019, în vigoare 06.09.2019]

[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.280 din 29.11.2018, în vigoare 01.01.2019]

[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.86 din 24.05.2018, în vigoare 29.06.2018]

[Anexa nr.1 completată prin Legea nr.27 din 01.03.2018, în vigoare 27.03.2018]

[Anexa nr.1 completată prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018]

[Anexa nr.1 în redacţia Legii nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

Notă: Anexa devine anexa nr.1 conform Legii nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017

[Anexa modificat prin Legea nr.178 din 21.07.2017, în vigoare 18.08.2017]

[Anexa modificată prin Legea nr.164 din 20.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Anexa completată prin Legea nr.101 din 09.06.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Anexa modificată prin Legea nr.80 din 05.05.2017, în vigoare 26.05.2017]

[Anexa completată prin Legea nr.192 din 23.09.2016, în vigoare 28.01.2017]

[Anexa modificată prin Legea nr.181 din 22.07.2016, în vigoare 19.08.2016]

[Anexa modificată prin Legea nr.109 din 27.05.2016, în vigoare 12.07.2016]

[Anexa modificată prin Legea nr.138 din 17.06.2016, în vigoare 01.07.2016]

[Anexa modificată  prin Legea nr.101 din 26.05.2016, în vigoare 24.06.2016]

[Anexa modificată prin Legea nr.9 din 26.02.2016, în vigoare 08.04.2016]

[Anexa modificată prin Legea nr.21 din 04.03.2016, în vigoare 01.04.2016]

[Anexa completată prin Legea nr.223 din 03.12.2015, în vigoare 31.03.2016]

[Anexa modificată prin Legea nr.153 din 30.07.2015, în vigoare 14.08.2015]

[Anexa modificată prin Legea nr.71 din 12.04.2015, în vigoare 01.05.2015]

[Anexa completată prin Legea nr.14 din 20.02.2015, în vigoare 17.03.2015]

[Anexa completată prin Legea nr.109 din 19.06.2014, în vigoare 25.01.2015]

[Anexa completată prin Legea nr.185 din 28.09.2014, în vigoare 10.10.2014]

[Anexa completată prin Legea nr.153 din 17.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

[Anexa modificată prin Legea nr.129 din 11.07.2014, în vigoare 08.08.2014]

[Anexa completată prin Legea nr.127 din 11.07.2014, în vigoare 08.08.2014]

[Anexa modificată prin Legea nr.38 din 27.03.2014, în vigoare 18.04.2014]

[Anexa modificată prin Legea nr.324 din 23.12.2013, în vigoare 01.01.2014]

[Anexa modificată prin Legea nr.318 din 27.12.2012, în vigoare 08.03.2013]

[Anexa modificată prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

Anexa nr.2

TAXA

pentru eliberarea licenţei pentru anumite genuri de activitate

 

Genul de activitate Cuantumul taxei,
în lei
1. Activitatea de întreţinere a cazinoului

600000 de lei pentru
fiecare masă de joc şi

130000 de lei pentru
fiecare unitate de
exploatare a meselor
de ruletă

2. Importul şi comercializarea angro a alcoolului etilic, a băuturilor alcoolice şi a berii importate:
a) importul alcoolului etilic 52000
b) importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice importate 52000
c) importul şi comercializarea angro a berii importate 52000
3. Fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic, a producţiei alcoolice şi a berii:
a) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a alcoolului etilic 52000
b) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a producţiei alcoolice, cu excepţia vinurilor, produselor obţinute pe bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate, produse de producătorii autohtoni 26000
c) fabricarea şi/sau păstrarea, comercializarea angro a berii 26000
4. Importul şi comercializarea angro a produselor din tutun; importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi/sau comercializarea angro a tutunului fermentat:
a) importul produselor din tutun 26000
b) importul şi prelucrarea industrială a tutunului şi/sau comercializarea angro a tutunului fermentat 26000
c) fabricarea şi comercializarea angro a produselor din tutun 26000
d) comercializarea angro a produselor din tutun 26000
5. Importul şi comercializarea cu ridicata şi/sau cu amănuntul a benzinei, motorinei şi/sau a gazului lichefiat la staţiile de alimentare:
a) importul şi comercializarea angro a benzinei şi motorinei 3250
b) importul şi comercializarea angro a gazului lichefiat 3250
c) comercializarea cu amănuntul a benzinei şi motorinei la staţiile de alimentare, pentru fiecare staţie amplasată:
– în municipii, centre raionale, oraşe, de-a lungul drumurilor naţionale 26000
– în localităţi săteşti, de-a lungul drumurilor, cu excepţia drumurilor naţionale 13000
d) comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat la staţiile de alimentare, pentru fiecare staţie 13000
Note:

1. Taxa pentru reperfectarea licenţei pentru activitatea de întreţinere a cazinoului şi eliberarea copiei de pe aceasta este de 3600 de lei, iar pentru eliberarea duplicatului licenţei – 16000 de lei.

2. În cazul suspendării licenţei pentru activitatea de întreţinere a cazinoului, la cererea titularului acesteia, taxa pentru licenţă se recalculează de la data la care a fost adoptată decizia privind suspendarea licenţei.

3. În cazul majorării numărului de mese de joc sau a unităţilor de exploatare a meselor de ruletă, indicate în anexa licenţei pentru activitatea de întreţinere a cazinoului, taxa pentru eliberarea licenţei se va recalcula în funcţie de aceasta şi de numărul de zile calendaristice rămase pînă la expirarea termenului de valabilitate a licenţei.

4. Taxa anuală pentru licenţă la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere (pentru fiecare staţie) poate fi achitată trimestrial, la începutul perioadei, în rate egale.

 

[Anexa nr.2 modificată prin Legea nr.40 din 17.02.2022, în vigoare 01.03.2022]

[Anexa nr.2 introdusă prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

 

Anexa nr.3

 

_________________________________

(autoritatea emitentă)

CERTIFICAT CONSTATATOR

Nr. de înregistrare _______ Data înregistrării ___ ______ 20__

__________________________________________________________________

 (denumirea autorităţii, localitatea)

 

Prin prezentul, se certifică şi se constată că solicitantul ____________________________________

(denumirea solicitantului, IDNO, adresa)

prin reprezentantul său ___________________________________________________________________,

(numărul şi tipul actului de reprezentare, numele,

prenumele reprezentantului, telefon de contact, e-mail)

la data emiterii prezentului certificat, a transmis autorităţii emitente, pentru obţinerea actului permisiv

______________________________________________________________________________________

(denumirea actului permisiv conform legii de reglementare)

cererea, la care a anexat următoarele documente:

______________________________________________________ pe ____ file,

______________________________________________________ pe ____ file,

______________________________________________________ pe ____ file,

suporturi electronice (CD etc.) _____ unităţi.

 

Cererea şi actele enumerate au fost recepţionate

de către________________________________

            (nume, prenume, funcţia deţinută)

_____________________

(semnătura)

L. Ş.

 

Ghid informativ:

Conform art.___ din Legea nr.___ din ___ ________ _____, termenul legal pentru eliberarea actului permisiv solicitat este de ____ zile (lucrătoare/ calendaristice (de subliniat)).

Conform art.6 din Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, funcţionarul autorităţii emitente responsabil de recepţionarea cererilor nu este în drept să respingă cererea şi documentele anexate, să refuze recepţionarea acestora sau să solicite documente suplimentare, competenţa acestuia limitîndu-se doar la procedura de înregistrare a cererii şi de eliberare imediată şi necondiţionată solicitantului a acestui certificat constatator. Încălcarea de către funcţionar a acestei norme atrage aplicarea, inclusiv în baza demersului solicitantului, a sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art.350 din Codul contravenţional.

Conform art.62 din Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, solicitantul poate aplica acest certificat în procedura aprobării tacite şi poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat actul permisiv. În acest scop, solicitantul va expedia, prin poşta recomandată, în adresa Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne copia de pe acest certificat, în care va completa declaraţia pe propria răspundere de mai jos. Data aprobării tacite a actului permisiv şi, respectiv, data de la care solicitantul poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat actul permisiv se consideră data confirmării recepţionării de către Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne a scrisorii recomandate prin care solicitantul i-a expediat acest certificat.

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

În adresa Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne or. Chişinău, str. Tiraspol nr.11/1, MD–2001

Prin prezenta, subsemnatul, constat şi declar pe propria răspundere, cunoscînd consecinţele prevăzute la art.3521 din Codul penal, că, la data completării prezentei declaraţii: ___ _____________ 20__:

– nu am primit actul permisiv solicitat conform prezentului certificat;

– nu am primit de la autoritatea emitentă refuz oficial de eliberare a actului permisiv solicitat;

– nu am fost notificat despre suspendarea termenului de acordare a actului permisiv fie suspendarea aplicată de autoritate este sau a devenit nulă în virtutea legii;

– intenţionez să aplic procedura aprobării tacite şi să încep a desfăşura activitatea pentru care am solicitat actul premisiv.

Solicitant ________________________

________________________________

________________________________

(denumirea solicitantului, IDNO, adresa)

 

Semnătura ________________

prin reprezentantul său______________

________________________________

________________________________

(nume, prenumele, telefon de contact, e-mail)

[Anexa nr.3 introdusă prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

Rate article
Bizlex.ru
Add a comment