Lege al Republicii Moldova privind sistemul public de asigurări sociale

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

privind sistemul public de asigurări sociale

nr. 489-XIV  din  08.07.1999

 (în vigoare 01.07.2000) 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1-4 art.2 din 06.01.2000

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 353 din 22.12.2022, în vigoare 01.03.2023

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiuni

Articolul 2. Garantarea şi exercitarea dreptului la asigurări sociale

Articolul 3. Principiile organizării şi funcţionării sistemului public de asigurări sociale

Articolul 4. Persoanele asigurate obligatoriu

Articolul 5. Declaraţia privind evidenta nominală a asiguraţilor, declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţia persoanei asigurate

Articolul 6. Asigurarea socială pe bază de contract de asigurare

Articolul 7. Prestaţiile de asigurări sociale

Articolul 8. Codul personal de asigurări sociale

Articolul 9. Asigurările sociale în condiţiile acordurilor şi convenţiilor internaţionale

 

Capitolul II

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

Articolul 10. Elaborarea, aprobarea şi administrarea bugetului

Articolul 101. Elaborarea prognozei veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat

Articolul 11. Veniturile bugetului

Articolul 111. Contractarea împrumuturilor

Articolul 12. Repartizarea cheltuielilor bugetului

Articolul 13. Utilizarea excedentelor anuale ale bugetului şi completarea fondului de rezervă

Articolul 14. Dobînda pentru disponibilităţile băneşti ale bugetului

Articolul 15. Acoperirea deficitului bugetului

Articolul 16. Moneda de plată a contribuţiilor şi prestaţiilor de asigurări sociale

 

Capitolul III

CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE

Articolul 17. Plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi cotele de contribuţii de asigurări sociale

Articolul 18. Determinarea locurilor de muncă în condiţii speciale

Articolul 19. Datorarea contribuţiei de asigurări sociale

Articolul 20. Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale

Articolul 21. Abrogat

Articolul 22. Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale

Articolul 23. Sursele neincluse în baza lunară de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale

Articolul 24. Regularizarea şi plata sumelor ce reprezintă prestaţii de asigurări sociale

Articolul 25. Virarea contribuţiei de asigurări sociale

Articolul 26. Termenele de înregistrare a contribuabililor şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale

Articolul 27. Abrogat

Articolul 28. Stabilirea majorărilor în caz de neplată în termen a contribuţiei de asigurări sociale

Articolul 29. Abrogat

Articolul 30. Aplicarea măsurilor de executare silită

Articolul 31. Achitarea sumelor datorate în cazul reorganizării, lichidării sau falimentului angajatorului

Articolul 32. Neacordarea de drepturi în caz de neplată a contribuţiei de asigurări sociale

Articolul 33. Abrogat

Articolul 34. Rezilierea contractului de asigurare

Articolul 35. Colectarea şi evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale

Articolul 36. Calcularea stagiului de cotizare

Articolul 37. Perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare

Articolul 38. Certificarea stagiului de cotizare

 

Capitolul IV

PENSIILE

Articolul 39. Abrogat

Articolul 40. Modalitatea de acordare, de stabilire şi de plată a pensiilor

 

Capitolul V

ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

Articolul 41. Categoriile de alte drepturi de asigurări sociale

Articolul 42. Modalitatea de acordare, de stabilire şi de plată a altor drepturi de asigurări sociale

 

Capitolul VI

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE

Articolul 43. Locul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în sistemul public de asigurări sociale

Articolul 44. Abrogat

Articolul 45. Organizarea administrativă

Articolul 46. Organizarea Casei Naţionale

Articolul 47. Cheltuielile de organizare şi funcţionare a sistemului public

Articolul 48. Salariul şi alte drepturi ale angajaţilor Casei Naţionale

Articolul 49. Atribuţiile Casei Naţionale

 

Capitolul VII

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

Articolul 50. Răspunderea juridică

Articolul 51.Abrogat

 

Capitolul VIII

DISPOZIŢII TRANZITORII

Articolul 52. Examinarea litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată

Articolul 53. Înfiinţarea Casei Naţionale

Articolul 54. Numirea preşedintelui, constituirea Consiliului de Administraţie şi aprobarea statutului Casei Naţionale

Articolul 55. Preluarea activităţilor şi a patrimoniului

 

Capitolul IX

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 56. Recuperarea sumelor încasate necuvenit

Articolul 57. Intrarea în vigoare a prezentei legi

Anexa nr.1 Categoriile de plătitori şi de asiguraţi, tarifele şi termenele de virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

Anexa nr.2 Lista funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale cărui condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale

Anexa nr.3 Tipuri de drepturi şi de venituri aferent cărora nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

Notă: În cuprinsul Legii sintagma „Ministerul Economiei şi Infrastructurii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale” – cu sintagma „Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale” conform Legii nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022

Notă: În textul legii, sintagma „Ministerul Economiei”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei şi Infrastructurii” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018

Notă: În cuprinsul legii, cuvintele „contribuabilii sistemului public” se substituie cu cuvintele „plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat” conform Legii nr.285 din 13.12.2012, în vigoare 18.01.2013

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiuni

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:

asigurări sociale – sistem de protecţie socială a persoanelor asigurate, constînd în acordarea de indemnizaţii, ajutoare, pensii, de prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă şi de alte prestaţii, prevăzute de legislaţie;

ajutor de deces – sumă de bani ce se acordă prin sistemul public de asigurări sociale în cazul încetării din viaţă a asiguratului sau a pensionarului;

ajutor de şomaj – formă de protecţie socială a persoanei asigurate apte pentru muncă şi neîncadrate, ce constă dintr-o sumă de bani stabilită şi acordată lunar, în conformitate cu legislaţia;

asigurat – persoană fizică aptă pentru muncă, cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova, pentru care plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat plătesc contribuţii de asigurări sociale în vederea beneficierii de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege;

autoritate/instituţie bugetară – entitate de drept public care, conform actelor de constituire, este finanţată de la bugetele componente ale bugetului public naţional;

autoritate/instituţie publică la autogestiune – entitate de drept public care, potrivit actului normativ prin care a fost fondată, desfăşoară activitate necomercială (nonprofit) şi activează în baza principiilor de autogestiune;

bugetul asigurărilor sociale de stat – totalitate a veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de finanţare destinate pentru realizarea funcţiilor şi gestionarea sistemului public de asigurări sociale;

Casa Naţională de Asigurări Sociale (denumită în continuare Casa Naţională) – autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului, care administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale;

casă teritorială – subdiviziune structurală a Casei Naţionale care nu are calitate de persoană juridică;

cod personal de asigurări sociale – semn convenţional de înregistrare atribuit fiecărui asigurat;

colectare a contribuţiilor de asigurări sociale – activitate de organizare şi efectuare a virării contribuţiilor de asigurări sociale pe conturile Casei Naţionale;

cont personal de asigurări sociale – informaţie structurată despre un asigurat, care reflectă contribuţiile de asigurări sociale calculate şi plătite, venitul la care s-au calculat acestea, prestaţiile de asigurări sociale de care a beneficiat asiguratul, precum şi alte informaţii aferente activităţii asiguratului;

contribuţie de asigurări sociale – sumă datorată în mod obligatoriu de plătitorul contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat;

contract de asigurare – contract oneros, sinalagmatic care se încheie între o persoană juridică şi o persoană fizică ce folosesc muncă salariată (denumite în continuare angajator) sau o altă persoană, pe de o parte, şi structura teritorială a Casei Naţionale, pe de altă parte, şi care stipulează drepturile şi obligaţiile părţilor în domeniul asigurărilor sociale;

declaraţia persoanei asigurate – relatare, făcută în scris de către angajator, cu privire la contribuţiile de asigurări sociale declarate nominal pe fiecare angajat pentru perioadele din anii 1999–2017, prezentată Casei Naţionale conform modelului aprobat de aceasta;

declaraţie privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii – relatare făcută în scris de către plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat cu privire la calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru fiecare perioadă de gestiune şi prezentată Serviciului Fiscal de Stat conform modelului aprobat de Ministerul Finanţelor;

declaraţie privind evidenţa nominală a asiguraţilor – relatare, făcută în scris de către angajator, cu privire la executarea obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru fiecare angajat şi prezentată Serviciului Fiscal de Stat;

fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat – fond bănesc, destinat achitării, în cazuri întemeiate, a prestaţiilor de asigurări sociale şi acoperirii altor cheltuieli ale sistemului public de asigurări sociale, prevăzute anual în legea bugetului asigurărilor sociale de stat;

incapacitate de muncă – situaţie în care se află asiguratul ca urmare a pierderii aptitudinilor fizice, intelectuale sau a deprinderilor de muncă din cauza unei boli sau unui accident;

indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav – formă de protecţie socială a asiguratului, concretizată în o sumă de bani ce se acordă prin sistemul public de asigurări sociale pentru o anumită perioadă de incapacitate temporară de muncă;

indemnizaţie de maternitate – formă de protecţie socială ce constă dintr-o sumă de bani acordată prin sistemul public de asigurări sociale femeilor asigurate, precum şi celor care au încetat plata contribuţiei de asigurări sociale în condiţiile prevăzute de lege, în caz de naştere a copilului;

indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani – formă de sprijin bănesc ce se stabileşte şi se acordă prin sistemul public de asigurări sociale persoanei asigurate pentru creşterea copilului;

liber-profesionist ce practică activitate în sectorul justiţiei – persoană care are înregistrată una din formele de organizare a activităţii prevăzute de lege de avocat, notar, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator;

plătitorul contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat – persoană care, conform legislaţiei privind sistemul public de asigurări sociale de stat, este obligată să calculeze şi să achite la bugetul asigurărilor sociale de stat contribuţii de asigurări sociale, majorări de întârziere şi amenzi;

prestaţii de asigurări sociale – toate elementele plătibile către asigurat din fondul de asigurări sociale;

prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă – forme de protecţie socială ce se acordă prin sistemul public de asigurări sociale persoanelor asigurate ca sprijin bănesc sau de altă natură în caz de reducere a timpului de muncă sau de trecere temporară la o altă muncă din motive de sănătate, în caz de carantină, de procurare a articolelor ortopedice, de necesitate a trimiterii la odihnă, la tratament balnear şi în alte cazuri prevăzute de lege;

Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale – sistem unic automatizat de evidenţă nominală a persoanelor fizice şi juridice plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale, inclusiv a persoanelor fizice ce se asigură în baza contractului încheiat cu Casa Naţională, precum şi a beneficiarilor prestaţiilor de asigurări sociale;

recompensă – orice sumă, alta decît salariul, plătită de angajator în folosul persoanelor angajate prin contract individual de muncă, al persoanelor aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, inclusiv drepturile în natură reglementate prin acte normative sau contract colectiv de muncă, cu excepţia drepturilor şi veniturilor aferent cărora nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii;

reziliere a contractului de asigurare – încetare, desfacere pentru viitor, fără efecte retroactive, a contractului de asigurare datorită neexecutării obligaţiei de către una dintre părţi din cauze care i se pot imputa;

risc asigurat – eveniment sau fenomen la a cărui producere structurile teritoriale ale Casei Naţionale sînt obligate să facă prestaţiile respective de asigurări sociale;

sector privat – persoane fizice şi juridice de drept privat ce se constituie în baza hotărîrii acestora, pe care o dotează potrivit scopului preconizat şi care include, dar fără a se limita la acestea, următoarele forme: societate comercială, cooperative, întreprinderi de stat şi municipale, organizaţii necomerciale;

sistem public de asigurări sociale – ansamblu organizat de forme de asigurări sociale care îşi păstrează individualitatea, depind unele de altele, realizîndu-se aspectul de totalitate prin care sînt ocrotiţi asiguraţii.

[Art.1 modificat prin Legea nr.242 din 28.07.2022, în vigoare 19.08.2022]

[Art.1 modificat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.1 modificat prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.1 modificat prin Legea nr.211 din 18.10.2018, în vigoare 01.01.2019]

[Art.1 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

[Art.1 modificat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.1 modificat prin Legea nr.123 din 07.07.2017, în vigoare 01.01.2018]

[Art.1 completat prin Legea nr.285 din 13.12.2012, în vigoare 18.01.2013]

[Art.1 modificat prin Legea nr.178 din 11.07.2012, în vigoare 01.01.2013]

[Art.1 completat prin Legea nr.56 din 09.06.2011, în vigoare 01.07.2011]

[Art.1 modificat prin Legea nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 08.09.2006]

 

Articolul 2. Garantarea şi exercitarea dreptului la asigurări sociale

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile legii, prin sistemul public de asigurări sociale.

 

Articolul 3. Principiile organizării şi funcţionării sistemului public de asigurări sociale

Sistemul public de asigurări sociale (denumit în continuare sistem public) se organizează şi funcţionează avînd ca principii de bază:

a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public bazat pe aceleaşi norme de drept;

b) principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public – contribuabili şi beneficiari – un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;

c) principiul solidarităţii sociale, inter şi intrageneraţii, conform căruia participanţii la sistemul public îşi asumă conştient şi reciproc obligaţii şi beneficiază de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege;

d) principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul public; drepturile de asigurări sociale se exercită corelativ îndeplinirii obligaţiilor;

e) principiul contributivităţii, conform căruia drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite;

f) principiul repartiţiei, potrivit căruia resursele bugetului asigurărilor sociale de stat se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului public, conform legii;

g) principiul autonomiei, potrivit căruia sistemul public se administrează de sine stătător, pe baza legii;

h) principiul imprescriptibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu se prescrie;

i) principiul incesibilităţii, potrivit căruia dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parţial.

[Art.3 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

[Art.3 completat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

Articolul 4. Persoanele asigurate obligatoriu

În sistemul public, sînt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

1) persoana care desfăşoară activitate pe bază de contract individual de muncă;

11) militarii care îndeplinesc serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi sistemului penitenciar, ofiţerii de protecţie şi colaboratorii organelor securităţii statului şi Centrului Naţional Anticorupţie;

12) persoana care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995;

13) liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei;

2) persoana care desfăşoară activitate în funcţie electivă sau este numită la nivelul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti, pe durata mandatului, ale cărei drepturi şi obligaţii sînt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanei prevăzute la pct.1);

3) persoana care se regăseşte în una din situaţiile următoare:

a) este asociat unic, comanditar, acţionar sau manager în societate comercială;

b) este manager cu contract de management;

c) este membru al unei asociaţii familiale;

d) este autorizată să desfăşoare activitate independentă;

e) este angajată în o instituţie internaţională dacă nu este asiguratul acesteia;

f) este membru de cooperativă meşteşugărească;

g) desfăşoară activitate în o unitate de cult recunoscută şi nu are încheiat contract individual de muncă;

h) a atins vîrsta de 16 ani şi nu întîmpină restricţii în asigurarea obligatorie conform prezentei legi;

4) persoana care se regăseşte în una din situaţiile următoare:

 

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.311-XVI din 25.12.2008, în vigoare 13.02.2009]

 

b) desfăşoară activitate agricolă în cadrul gospodăriei ţărăneşti sau activitate privată în domeniul forestier;

b1) exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional în condiţiile Legii nr.22/2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;

c) este membru al unei societăţi agricole sau al altor forme de asociere din agricultură.

[Art.4 modificat prin Legea nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.4 completat prin Legea nr.160 din 07.07.2022, în vigoare 15.07.2022]

[Art.4 pct.13) introdus prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.4 modificat prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.4 completat prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.4 completat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.4 modificat prin Legea nr.433-XV din 31.10.2003, în vigoare 05.12.2003]

 

Articolul 5. Declaraţia privind evidenta nominală a asiguraţilor, declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţia persoanei asigurate

(1) Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor sînt parte componentă a dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, care se completează în modul şi în forma stabilite de către Ministerul Finanţelor, se prezintă de plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat Serviciului Fiscal de Stat după cum urmează:

a) angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei – lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, iar în cazul lichidării – în termen de cel mult 10 zile de la data aprobării bilanţului de lichidare;

b) persoanele fizice: întreprinzători individuali care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, inclusiv fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, persoane fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă – o dată pe an, pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune, iar în cazul lichidării – în termen de cel mult 3 zile de la data iniţierii radierii;

c) declaraţia corectată – în modul stabilit la art.188 din Codul fiscal nr.1163/1997;

d) declaraţiile menţionate în prezentul alineat se prezintă de plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat Serviciului Fiscal de Stat în termenele stabilite la lit.a)–c) pentru perioadele începînd cu 1 ianuarie 2018, iar pentru perioadele anterioare se prezintă în modul stabilit de legile bugetului asigurărilor sociale de stat anuale aferente perioadelor în cauză;

d1) declaraţiile persoanei asigurate pentru perioadele din anii 1999–2017 se prezintă Casei Naţionale conform modelului aprobat de aceasta;

e) prin derogare de la lit.a), angajatorii, liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei care în luna de gestiune nu calculează contribuţii de asigurări sociale şi nu au angajaţi nu au obligaţia prezentării dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna respectivă;

f) prin derogare de la lit.b), persoanele fizice care în anul de gestiune nu calculează contribuţii de asigurări sociale nu au obligaţia prezentării dării de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidenţa nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale pentru anul respectiv.

(11) Angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare, sînt obligaţi să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informaţia aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, potrivit formei şi modului aprobat de Ministerul Finanţelor, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal.

 

[Alin.(2),(3) abrogate prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Alin.(31) abrogat prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018]

 

(32) Rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei sînt obligaţi să prezinte darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute şi contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, conform modului stabilit de către Ministerul Finanţelor.

(4) Declaraţiile prevăzute la alin.(1) şi (2) se depun la Serviciul Fiscal de Stat.

Declaraţiile se consideră recepţionate dacă plătitorul de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat prezintă dovezi: un exemplar de declaraţie cu menţiunea Serviciului Fiscal de Stat, o recipisă electronică de confirmare a acceptării declaraţiei în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.

Instrucţiunile privind modul de întocmire şi de prezentare a declaraţiilor se aprobă de Ministerul Finanţelor.

(5) Serviciul Fiscal de Stat furnizează Casei Naţionale informaţii referitoare la indicatorii dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi informaţii referitoare la indicatorii declaraţiei cu privire la impozitul unic calculat pentru rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei în modul şi în forma stabilite de Serviciul Fiscal de Stat de comun cu Casa Naţională.

(6) Casa Naţională poate efectua înscrierea datelor în conturile personale de asigurări sociale ale persoanelor asigurate pentru care nu au fost prezentate, în termenele stabilite, declaraţiile indicate la alin.(1) de către plătitorii de contribuţii care au fost lichidaţi sau sunt în proces de lichidare, în condiţiile corespunderii indicatorilor declaraţi în documentele aferente calculării şi utilizării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii cu documentele aferente impozitului pe venit prezentate Serviciului Fiscal de Stat în perioada respectivă. Modalitatea de înscriere a datelor în conturile personale de asigurări sociale se stabileşte de către Casa Naţională.

[Art.5 alin.(1) modificat prin Legea nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.5 denumirea, alin.(6) în redacţie nouă, alin.(1) completat prin Legea nr.242 din 28.07.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.5 alin.(1) completat prin Legea nr.51 din 10.03.2022, în vigoare 01.05.2022]

[Art.5 alin.(1) completat prin Legea nr.238 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Art.5 alin.(1) modificat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.5, denumirea modificată prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.5 alin.(1) completat prin Legea nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

[Art.5 modificat prin Legea nr.13 din 15.02.2019, în vigoare 22.02.2019]

[Art.5 modificat prin Legea nr.211 din 18.10.2018, în vigoare 01.01.2019]

[Art.5 modificat prin Legea nr.316 din 22.12.2017, în vigoare 09.02.2018]

[Art.5 modificat prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018]

[Art.5 modificat prin Legea nr.123 din 07.07.2017, în vigoare 01.01.2018]

[Art.5 completat prin Legea nr.145 din 14.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.5 completat prin Legea nr.104 din 09.06.2017, în vigoare 07.07.2017]

[Art.5 (alin.1) modificat prin Legea nr.160 din 18.07.2014, în vigoare 01.01.2015]

[Art.5 modificat prin Legea nr.160 din 18.07.2014, în vigoare 08.08.2014]

[Art.5 modificat prin Legea nr.285 din 13.12.2012, în vigoare 18.01.2013]

[Art.5 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

 

Articolul 6. Asigurarea socială pe bază de contract de asigurare

(1) În sistemul public se pot asigura pe bază de contract de asigurare, în condiţiile prezentei legi, categoriile de persoane care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la art.4 şi/sau nu sunt menţionate în anexa nr.1.

(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) se pot asigura pe bază de contract de asigurare încheiat anual cu Casa Naţională, după cum urmează:

a) persoanele fizice – cu începere din anul 1999;

b) persoanele fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole care lucrează terenul în mod de asigurare – cu începere din anul 2009.

(3) În cazul persoanelor prevăzute la alin.(2), plata contribuţiei de asigurări sociale se face pentru fiecare an în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) în mărimea prevăzută în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul în care este încheiat contractul.

(4) Perioada pentru care au fost plătite contribuţii de asigurări sociale în baza contractului de asigurare încheiat cu Casa Naţională constituie perioadă asigurată care se include în stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi a ajutorului de deces.

[Art.6 modificat prin Legea nr.242 din 28.07.2022, în vigoare 01.10.2022]

[Art.6 în redacţia Legii nr.238 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

 

Articolul 7. Prestaţiile de asigurări sociale

(1) În sistemul public, prestaţiile de asigurări sociale reprezintă drepturile în bani sau în natură ce se cuvin persoanelor asigurate, în condiţiile legii, corelative contribuţiilor de asigurări sociale calculate şi plătite.

(2) Prestaţiile de asigurări sociale se acordă sub formă de pensii, indemnizaţii, ajutoare şi sub alte forme prevăzute de lege.

(3) În sistemul public, prestaţiile de asigurări sociale reprezintă venit de înlocuire pentru pierderea totală sau parţială a veniturilor ca urmare a vîrstei, dizabilităţii, accidentelor, bolilor, maternităţii, pierderii locului de muncă sau decesului, denumite în continuare riscuri asigurate.

(4) În sistemul public, asiguraţii nu pot beneficia concomitent de două sau de mai multe prestaţii de asigurări sociale pentru acelaşi risc asigurat, cu excepţia prestaţiilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă.

[Art.7 alin.(1) completat prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.7 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

 

Articolul 8. Codul personal de asigurări sociale

(1) Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale în sistemul public se realizează pe baza codului personal de asigurări sociale.

(2) Fiecărui asigurat în sistemul public i se atribuie un singur cod personal de asigurări sociale.

(3) Codul personal de asigurări sociale şi modalitatea de atribuire a acestuia se stabilesc de Casa Naţională.

(4) Evidenţa individuală a contribuţiilor de asigurări sociale se efectuează în corespundere cu Regulamentul administrării Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, care se aprobă de Guvern.

(5) Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale se ţine de Casa Naţională.

(6) Tipul şi modelul documentelor pentru sistemul evidenţei individuale, modul lor de prezentare şi instrucţiunile privind modul de completare se elaborează şi se aprobă de Casa Naţională.

(7) Datele şi documentele din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale fac parte din categoria informaţiei confidenţiale.

[Art.8 alin.(4) modificat prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

Articolul 9. Asigurările sociale în condiţiile acordurilor şi convenţiilor internaţionale

(1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care pentru persoană au fost plătite contribuţii de asigurări sociale în sistemul public din Republica Moldova, precum şi din altă ţară, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Drepturile de asigurări sociale cuvenite în sistemul public din Republica Moldova se transferă, în condiţiile reglementate prin acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, în ţara în care asiguratul îşi stabileşte domiciliul sau reşedinţa.

(3) Prestaţiile de asigurări sociale aferente drepturilor prevăzute la alin.(2) pot fi transferate în altă ţară, în condiţiile reglementate prin acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, în moneda ţării respective sau în o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

[Art.9 alin.(1) modificat prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

Capitolul II

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

Articolul 10. Elaborarea, aprobarea şi administrarea bugetului

(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat face parte integrantă din bugetul public naţional şi se administrează independent de alte bugete componente ale bugetului public naţional.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat se elaborează, se aprobă şi se administrează în conformitate cu principiile, regulile şi procedurile prevăzute de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014.

[Art.10 în redacţia Legii nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

[Art.10 modificat prin Legea nr.172-XVI din 10.07.2008, în vigoare 25.07.2008]

[Art.10 modificat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

[Art.10 modificat prin Legea nr.83-XVI din 13.05.2005, în vigoare 10.06.2005]

 

Articolul 101. Elaborarea prognozei veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat

(1) Procesul de elaborare a prognozei veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul următor va include analiza executării acestor compartimente ale bugetului pentru o perioadă de cel puţin 2 ani anteriori anului bugetar proiectat, determinarea priorităţilor în domeniul asigurărilor sociale ce urmează a fi susţinute financiar în anul următor şi în cel puţin 2 ani ulteriori şi elaborarea planului de venituri şi cheltuieli pe fiecare articol conform clasificaţiei bugetare.

(2) Prognoza veniturilor se efectuează pe fiecare componentă specificată în art.11.

(3) Prognoza contribuţiilor obligatorii de asigurări sociale de stat se efectuează în temeiul politicii în domeniul asigurării sociale de stat, elaborate de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pe termen mediu, al analizei bazei de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale de stat din anii precedenţi, cu aplicarea indicatorilor macroeconomici pe termen mediu prognozaţi de către Ministerul Economiei.

(4) Transferurile din bugetul de stat se determină pornind de la necesarul de mijloace pentru asigurarea plăţii unor tipuri de pensii, indemnizaţii, alocaţii şi compensaţii, a căror finanţare se efectuează, conform actelor legislative şi altor acte normative, din bugetul de stat, prin intermediul bugetului asigurărilor sociale de stat.

(5) Volumul altor venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat se va planifica în temeiul art.13 alin.(2), art.14, 28, art.51 alin.(3) şi (4).

(6) La estimarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul bugetar proiectat, se va ţine cont de următoarele cerinţe generale:

a) fundamentarea propunerilor în baza actelor legislative şi altor acte normative în vigoare;

b) analiza politicii şi a obiectivelor elaborate în domeniul asigurării sociale şi asistenţei sociale de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pe termen mediu;

c) estimarea transferurilor din bugetul de stat în limitele stabilite de către Ministerul Finanţelor;

d) propunerile subdiviziunilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat ce ţin de determinarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare a acestor structuri.

(7) La elaborarea planului de cheltuieli se va ţine cont numai de sumele cheltuielilor calculate pentru activitatea din anul respectiv.

(8) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat se vor calcula separat pe surse de finanţare: din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat şi din mijloacele bugetului de stat.

(9) Prognoza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat se va prezenta spre examinare autorităţilor competente şi partenerilor sociali.

 

[Alin.(10) art.101 abrogat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

 

(11) Modificarea indicatorilor prevăzuţi în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează în cazurile:

a) adoptării unor acte legislative şi altor acte normative care stabilesc condiţii noi de protecţie socială a diferitelor categorii de populaţie;

b) modificării condiţiilor de calculare a contribuţiilor de asigurări sociale pentru unele categorii de contribuabili;

c) precizării cheltuielilor în legătură cu determinarea contingentului real de beneficiari înregistraţi la Casa Naţională de Asigurări Sociale.

[Art.101 alin.(2) modificat prin Legea nr.238 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Art.101 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

[Art.101 modificat prin Legea nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018]

[Art.101 modificat prin Legea nr.109 din 04.06.2010, în vigoare 30.07.2010]

[Art.101 modificat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

[Art.101 introdus prin Legea nr.83-XVI din 13.05.2005, în vigoare 10.06.2005]

 

Articolul 11. Veniturile bugetului

(1) Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din contribuţii de asigurări sociale, transferuri din bugetul de stat şi din alte venituri prevăzute de lege.

(2) Mijloacele financiare încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat (inclusiv majorările de întârziere, amenzile aferente contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi sumele rezultate în urma aplicării amenzilor contravenţionale) se acumulează pe contul Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat, se virează zilnic la contul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, deschis în cadrul contului unic trezorerial al Ministerului Finanţelor, şi se utilizează în conformitate cu legislaţia.

(3) Nu se admite dezafectarea mijloacelor financiare de la bugetul asigurărilor sociale de stat în alte scopuri decât cele prevăzute de legislaţie.

[Art.11 alin.(2),(3) introduse prin Legea nr.238 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Art.11 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

[Art.11 în redacţia Legii nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

[Art.11 completat prin Legea nr.119-XV din 14.03.2003, în vigoare 01.01.2004]

 

Articolul 111. Contractarea împrumuturilor

(1) Casa Naţională poate angaja/acorda, în bază contractuală, împrumuturi cu scadenţă în acelaşi an bugetar de la/la bugetele componente ale bugetului public naţional gestionate prin contul unic trezorerial, destinate acoperirii decalajelor temporare de casă.

(2) Casa Naţională poate angaja, în bază contractuală, de la instituţii financiare împrumuturi destinate acoperirii decalajelor temporare de casă cu scadenţă în acelaşi an bugetar.

[Art.111 în redacţia Legii nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

[Art.111 introdus prin Legea nr.48 din 26.03.2011, în vigoare 04.04.2011]

 

Articolul 12. Repartizarea cheltuielilor bugetului

(1) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat acoperă contravaloarea prestaţiilor de asigurări sociale din sistemul public, cheltuielile aferente organizării şi funcţionării sistemului public, finanţării unor investiţii proprii, alte cheltuieli prevăzute de lege.

(2) Din veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se prelevă anual pînă la 3% pentru constituirea unui fond de rezervă.

(3) Fondul de rezervă cumulat nu poate depăşi 50% din nivelul cheltuielilor prevăzute pentru anul bugetar respectiv.

(4) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale în situaţii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public, aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(5) Fondul de rezervă nu se reportează la veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat şi reprezintă depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor acestui buget.

[Art.12 completat prin Legea nr.119-XV din 14.03.2003, în vigoare 01.01.2004]

 

Articolul 13. Utilizarea excedentelor anuale ale bugetului şi completarea fondului de rezervă

(1) Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat se utilizează potrivit destinaţiilor aprobate prin lege.

(2) Excedentele anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pot fi plasate în depozite la Banca Naţională a Moldovei şi/sau în valori mobiliare de stat.

(3) Fondul de rezervă se reportează în anul următor şi se completează potrivit prevederilor art.12 alin.(2) şi (3).

(4) Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă din disponibilităţile bugetului asigurărilor sociale de stat din anii precedenţi şi, după epuizarea disponibilităţilor, din fondul de rezervă.

[Art.13 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

[Art.13 modificat prin Legea nr.119-XV din 14.03.2003, în vigoare 01.01.2004]

[Art.13 completat prin Legea nr.1025-XV din 02.05.2002, în vigoare 30.05.2002]

 

Articolul 14. Dobînda pentru disponibilităţile băneşti ale bugetului

Disponibilităţile băneşti ale bugetului asigurărilor sociale de stat sînt purtătoare de dobînzi. Nivelul dobînzilor se stabileşte prin convenţii încheiate de Casa Naţională cu trezoreria statului sau cu societăţile bancare.

 

Articolul 15. Acoperirea deficitului bugetului

(1) Pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, după epuizarea fondului de rezervă, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat.

(2) Dacă, la finele anului bugetar, volumul real înregistrat al deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, cu excepţia transferurilor de la bugetul de stat pentru prestaţii de asistenţă socială, este mai mic decît volumul transferurilor primite de la bugetul de stat pentru acoperirea insuficienţei de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, Casa Naţională va restitui diferenţa la bugetul de stat în primul trimestru al anului bugetar viitor, în baza raportului anual privind executarea bugetului.

[Art.15 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

 

Articolul 16. Moneda de plată a contribuţiilor şi prestaţiilor de asigurări sociale

(1) În sistemul public, contribuţiile şi prestaţiile de asigurări sociale, pe teritoriul Republicii Moldova, se plătesc în lei.

(2) Contribuţiile şi prestaţiile de asigurări sociale stabilite în moneda altor ţări se plătesc, pe teritoriul Republicii Moldova, în lei, la cursul de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei din ziua plăţii.

 

Capitolul III

CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE

Articolul 17. Plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi cotele de contribuţii de asigurări sociale

(1) În sistemul public sînt contribuabili, după caz:

a) asiguraţii care datorează contribuţii de asigurări sociale;

b) angajatorii;

b1) angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi;

c) persoanele juridice asimilate, în condiţiile prezentei legi, angajatorului, la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la art.4 pct.2);

c1) persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995;

c2) liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei;

d) persoanele care încheie contract de asigurare;

 

[Lit.e) abrogată prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

f) rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei care au calitatea de angajatori.

(2) Cotele de contribuţii de asigurări sociale sînt diferenţiate în funcţie de condiţiile de muncă normale sau speciale.

(3) Categoriile de plătitori şi de asiguraţi, cotele de contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, baza de calcul al acestora şi termenele de virare la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi tipurile prestaţiilor sociale asigurate sînt prezentate în anexa nr.1 la prezenta lege.

(31) Pentru determinarea faptului dacă persoanele indicate la pct.1.5 din anexa nr.1 desfăşoară activitate în proporţie de cel puţin 95% din activităţile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei se calculează raportul dintre suma venitului obţinut din activităţile respective şi suma venitului din activitatea operaţională înregistrată în evidenţa contabilă. În acest caz, ambii indicatori ce ţin de mărimea venitului obţinut se determină pe perioada de gestiune.

(32) Din tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii prevăzut pentru angajatorii din agricultură specificaţi la pct.1.5 din anexa nr.1, cota de 6% la fondul de salarizare şi la alte recompense se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat prin transferuri de la bugetul de stat.

(4) Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorie în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) se aprobă anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

[Art.17 alin.(32) introdus prin Legea nr.238 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Art.17 alin.(1) completat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.17 alin.(1),(31),(4) modificat prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.17 alin.(31) introdus prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2020]

Notă: Art.17 nu conţine modificările din Legea nr.56 din 02.04.2020, în vigoare 07.04.2020, deoarece au fost declarate neconstituţionale prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr.10 din 13.04.2020, în vigoare 13.04.2020

[Art.17 modificat prin Legea nr.211 din 18.10.2018, în vigoare 01.01.2019]

[Art.17 completat prin Legea nr.178 din 26.07.2018, în vigoare 01.10.2018]

[Art.17 completat prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.17 completat prin Legea nr.145 din 14.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.17 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

 

Articolul 18. Determinarea locurilor de muncă în condiţii speciale

(1) Locurile de muncă în condiţii speciale reprezintă acele locuri care, în mod permanent sau în anumite perioade, pot afecta esenţial capacitatea de muncă a asiguraţilor datorită gradului mare de expunere la risc.

(2) Criteriile şi metodologia de determinare a locurilor de muncă în condiţii speciale se stabilesc, pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, de către Guvern, pe baza unei propuneri comune a Ministerului Economiei.

(3) Locurile de muncă în condiţii speciale se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau, în cazul în care, conform legii, nu se încheie contracte colective de muncă, prin decizia organului de conducere legal constituit, cu respectarea criteriilor şi metodologiei de încadrare, prevăzute la alin.(2).

(4) Avizul inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii este obligatoriu pentru determinarea locurilor de muncă în condiţii speciale.

(5) În sensul prezentei legi, locuri de muncă în condiţii speciale sînt:

a) cele din unităţile miniere, pentru personalul care lucrează în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;

b) cele din aviaţia civilă, pentru personalul navigant. Funcţiile personalului din aviaţia civilă ale cărui condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale sînt prezentate în anexa nr.2 la prezenta lege.

[Art.18 modificat prin Legea nr.211 din 18.10.2018, în vigoare 01.01.2019]

[Art.18 modificat prin Legea nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018]

[Art.18 modificat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

[Art.18 modificat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

[Art.18 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

 

Articolul 19. Datorarea contribuţiei de asigurări sociale

(1) Contribuţia de asigurări sociale se datorează de la data încadrării în una din situaţiile prevăzute la art.4 sau a încheierii contractului de asigurare.

 

[Art.19 alin.(2),(3) abrogate prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

(4) Asiguraţii prevăzuţi la art.4 pct.12), 13), 3) şi 4), precum şi cei care încheie contract de asigurare, datorează integral cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor lor de muncă.

 

[Art.19 alin.(5) abrogat prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

(6) Prevederile alin.(1) se extind în egală măsură asupra cetăţenilor Republicii Moldova şi asupra cetăţenilor străini şi persoanelor apatride.

(7) Rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei şi angajaţii acestora datorează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii conform prevederilor Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei. În raport cu veniturile realizate de angajaţi şi/sau de alte persoane fizice în baza contractelor civile încheiate în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, contribuţiile de asigurări sociale se datorează conform prevederilor prezentei legi.

(8) Prin derogare de la prevederile alin.(1), angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi care plătesc angajatului conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) calculează şi achită lunar, pînă la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă, stabilită de legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul de gestiune. În cazul eliberării din serviciu a angajaţilor pe parcursul lunii de gestiune, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii achitate pentru aceştia nu se restituie şi nu se trec în contul altor impozite şi taxe.

(9) Pentru salariaţii angajaţi după prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a listei conform art.92 alin.(14) din Codul fiscal, pentru luna în care au fost angajaţi, calcularea şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii conform alin.(8) din prezentul articol se vor efectua proporţional zilelor rămase pînă la finele lunii.

(10) Dacă persoana fizică angajată în calitate de conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi cumulează două funcţii la una şi aceeaşi entitate din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii din veniturile de la altă activitate se calculează în modul general stabilit.

(11) Pentru alte categorii de angajaţi decît cea specificată la alin.(8) se aplică regimul de calculare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în modul general stabilit.

(12) Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

[Art.17 alin.(4) completat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.19 alin.(8) modificat prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.19 completat prin Legea nr.178 din 26.07.2018, în vigoare 01.10.2018]

[Art.19 modificat prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.19 completat prin Legea nr.145 din 14.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.19 completat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

[Art.19 modificat prin Legea nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 08.09.2006]

[Art.19 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

 

Articolul 20. Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale

(1) Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale se fac lunar de către angajator.

(2) Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art.4 pct.12), 13), 3) şi 4), precum şi de cei care încheie contract de asigurare, se face lunar de către aceştia.

(3) Plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul asiguraţilor aflaţi în situaţiile prevăzute la art.4 pct.4) şi art.6 se poate face şi la intervale mai mari de o lună, fără a depăşi 6 luni, cu respectarea termenelor prevăzute în declaraţia de asigurare sau în contractul de asigurare.

(4) Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei şi angajaţii acestora în raport cu veniturile salariale obţinute în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii se efectuează din contul sumelor repartizate la bugetul asigurărilor sociale de stat din încasările impozitului unic achitat de rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei conform Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.

(5) Plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cei finanţaţi de la bugetul public naţional, sunt obligaţi să calculeze şi să vireze, în mărimea cuvenită şi în termenele stabilite în anexa nr.1, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor calculate şi altor recompense.

(6) Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii se consideră achitată de la încasarea acesteia în contul Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat.

(7) Sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, plătite parţial pentru o anumită perioadă, se repartizează pe conturile personale ale asiguraţilor proporţional cu sumele contribuţiilor calculate pentru fiecare persoană.

[Art.20 alin.(5)-(7) introduse prin Legea nr.238 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Art.20 alin.(2) modificat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.20 alin.(1) modificat prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.20 modificat prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.20 modificat prin Legea nr.118 din 05.07.2018, în vigoare 20.07.2018]

[Art.20 completat prin Legea nr.145 din 14.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.20 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

 

Articolul 21. Baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale pentru asiguraţi

[Art.21 abrogat prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.21 completat prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.21 abrogat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.21 completat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

[Art.21 modificat prin Legea nr.252-XVI din 22.11.2007, în vigoare 01.01.2008]

[Art.21 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

 

Articolul 22. Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale

(1) Baza lunară de calcul pentru fiecare salariat nu poate fi mai mică decât salariul minim lunar pe ţară stabilit de legislaţie, proporţional timpului lucrat. Contribuţia de asigurări sociale calculată la baza lunară de calcul pentru fiecare salariat cu timp de muncă parţial sau regim de activitate redusă nu poate fi mai mică de 25% din contribuţia de asigurări sociale calculată la salariul minim lunar pe ţară.

 

[Art.22 alin.(2),(3) abrogate prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

(4) Baza lunară de calcul pentru care persoana care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995 datorează contribuţia de asigurări sociale este constituită din venitul persoanei respective, determinat în conformitate cu prevederile legislaţiei.

[Art.22 alin.(1) în redacţia Legii nr.242 din 28.07.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.22 alin.(1) completat prin Legea nr.242 din 28.07.2022, în vigoare 01.10.2022]

[Art.22, denumirea, alin.(1) modificate prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.22 completat prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.22 modificat prin Legea nr.247-XVI din 21.10.2005, în vigoare 18.11.2005]

[Art.22 completat prin Legea nr.427-XV din 24.12.2004, în vigoare 01.01.2005]

[Art.22 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

 

Articolul 23. Sursele neincluse în baza lunară de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale

(1) Tipurile de drepturi şi de venituri aferent cărora nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii sînt prezentate în anexa nr.3 la prezenta lege.

(2) Sumele exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale nu se iau în considerare la stabilirea cuantumului prestaţiilor de asigurări sociale.

[Art.23 alin.(1) modificat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.23 modificat prin Legea nr.211 din 18.10.2018, în vigoare 01.01.2019]

[Art.23 completat prin Legea nr.302 din 30.11.2018, în vigoare 12.12.2018]

[Art.23 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

 

Articolul 24. Regularizarea şi plata sumelor ce reprezintă prestaţii de asigurări sociale

(1) Sumele reprezentînd prestaţii de asigurări sociale care se plătesc de angajator salariaţilor săi, potrivit prevederilor legale, în contul asigurărilor sociale se reţin din contribuţiile de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă.

(2) Dacă sumele reprezentînd prestaţii de asigurări sociale plătite de angajator salariaţilor săi potrivit prevederilor legale depăşesc suma contribuţiilor datorate de acesta în luna respectivă, diferenţa se recuperează din contul asigurărilor sociale de la structura teritorială a Casei Naţionale în a cărei rază se află sediul acestuia.

(3) În cazul în care contribuţia lunară de asigurări sociale achitată de contribuabil este mai mare decît contribuţia datorată, suma plătită în plus se regularizează cu ocazia efectuării plăţilor ulterioare.

[Art.24 alin.(4) abrogat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.24 completat prin Legea nr.145 din 14.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

 

Articolul 25. Virarea contribuţiei de asigurări sociale

 

[Art.25 alin.(1),(11) abrogate prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

(2) Plătitorul contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat calculează şi virează lunar contribuţia de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat.

[Art.25 alin.(2) în redacţia Legii nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.25 modificat prin Legea nr.311-XVI din 25.12.2008, în vigoare 13.02.2009]

 

Articolul 26. Termenele de înregistrare a contribuabililor şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale

(1) Unităţile şi persoanele fizice care nu cad sub incidenţa Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali sînt obligate să se înregistreze, în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii dreptului de a desfăşura o anumită activitate, ca plătitori de contribuţii de asigurări sociale de stat la subdiviziunea teritorială a Casei Naţionale unde îşi au adresa juridică.

(2) Termenele de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sînt prezentate în anexa nr.1 la prezenta lege.

[Art.26 modificat prin Legea nr.211 din 18.10.2018, în vigoare 01.01.2019]

[Art.26 modificat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

[Art.26 în redacţia Legii nr.311-XVI din 25.12.2008, în vigoare 13.02.2009]

[Art.26 în redacţia Legii nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

 

Articolul 27. Modificarea termenelor de plată a contribuţiei de asigurări sociale

[Art.27 abrogat prin Legea nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

 

Articolul 28. Stabilirea majorărilor în caz de neplată în termen a contribuţiei de asigurări sociale

(1) Neplata contribuţiei de asigurări sociale în termenul stabilit atrage după sine plata unei majorări de întârziere (penalităţi), stabilită în conformitate cu alin.(2) din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, până la data plăţii efective a sumei datorate, inclusiv.

(11) Majorări de întârziere (penalităţi) nu se vor calcula plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul în care:

a) aceştia au depus documentele pentru transferul, de pe un cont pe altul, al sumelor plătite în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat – pentru perioada cuprinsă între data achitării şi data transferului efectiv, în limitele sumei achitate;

b) aceştia au depus la Serviciul Fiscal de Stat cerere pentru compensarea datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat din contul restituirii T.V.A. sau al accizelor – pentru perioada cuprinsă între data înregistrării cererii şi data transferului efectiv;

c) sumele obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat au fost stinse prin scădere şi luate la evidenţă specială în baza deciziei Serviciului Fiscal de Stat;

d) aceştia au depus documentele pentru transferul sumelor plătite din contul unui buget (bugetul de stat, bugetul local şi fondurile obligatorii de asistenţă medicală) la contul bugetului asigurărilor sociale de stat – pentru perioada cuprinsă între data intrării documentelor la autoritatea respectivă şi data transferului efectiv.

(12) Pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, majorarea de întârziere (penalitatea) pentru neplata, în termenele stabilite la pct.1.5 din anexa nr.1, a contribuţiilor de asigurări sociale calculate pentru anul de gestiune se aplică cu începere de la 1 noiembrie al anului de gestiune.

(2) Cuantumul majorărilor de întîrziere prevăzute la alin.(1) se stabileşte prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv.

(3) Sumele reprezentînd majorările de întîrziere se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(4) Calculul majorării de întârziere (penalităţii) se efectuează de către Casa Naţională, fără emiterea unei decizii speciale. Calculul majorărilor de întârziere (penalităţilor) pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate ca urmare a controlului fiscal se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.

(5) Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat care au calculate şi neachitate majorări de întârziere (penalităţi) pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii şi nu au datorii la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi a amenzilor pot beneficia, la solicitare, de eşalonarea stingerii datoriilor la majorările de întârziere (penalităţi) pe parcursul anului bugetar în curs, cu condiţia că transferă integral şi în termen suma obligaţiilor curente la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(6) Stabilirea termenului de stingere a datoriilor la majorările de întârziere (penalităţi) se efectuează în baza acordului încheiat între Casa Naţională şi plătitor. Procedura de încheiere, de intrare în vigoare, de acţiune şi de rezoluţiune a acordului de eşalonare a stingerii datoriilor la majorările de întârziere (penalităţi) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se stipulează în regulamentul aprobat de Casa Naţională. În cazul în care plătitorul de contribuţii nu îndeplineşte condiţiile acordului, Casa Naţională are dreptul de a rezolvi acordul înainte de expirarea termenului.

[Art.28 alin.(1),(4) în redacţie nouă, alin.(11),(12),(5),(6) introduse prin Legea nr.238 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Art.28 modificat prin Legea nr.311-XVI din 25.12.2008, în vigoare 13.02.2009]

[Art.28 modificat prin Legea nr.252-XVI din 22.11.2007, în vigoare 01.01.2008]

[Art.28 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

[Art.28 modificat prin Legea nr.521-XV din 11.10.2001, în vigoare 31.10.2001]

 

Articolul 29. Neafectarea plăţii drepturilor cuvenite asiguraţilor

[Art.29 abrogat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

Articolul 30. Aplicarea măsurilor de executare silită

(1) În cazul neplăţii, în termenele stabilite la art.26, a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, Serviciul Fiscal de Stat procedează la aplicarea măsurilor de executare silită, conform legislaţiei fiscale.

(2) În sensul stingerii obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, noţiunile utilizate în legislaţia fiscală semnifică:

a) obligaţie fiscală – contribuţiile de asigurare socială de stat, alte sume impuse spre plată contribuabililor în bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi sumele majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi amenzilor aplicate pentru încălcarea legislaţiei care stabileşte aceste obligaţii;

b) contribuabil – persoana care, conform legislaţiei, este obligată să calculeze şi/sau să achite sumele respective la bugetul asigurărilor sociale de stat;

c) restanţă – suma pe care contribuabilul era obligat să o plătească la bugetul asigurărilor sociale de stat, majorările de întîrziere (penalităţile) şi/sau amenzile pe care nu le-a plătit în termen.

(3) Alte noţiuni cuprinse în legislaţia fiscală, utilizate în scopul stingerii obligaţiei fiscale, ajustate, după caz, la prevederile alin.(2), au acelaşi sens şi în scopul stingerii obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat.

(4) Amînarea şi eşalonarea stingerii obligaţiei fiscale faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează în condiţiile şi în modul stabilite de prezenta lege.

(5) Contestarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunii funcţionarului fiscal privind stingerea obligaţiei faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se face în modul şi în termenele stabilite de legislaţia fiscală.

[Art.30 alin.(4) modificat prin Legea nr.238 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Art.30 alin.(2) modificat prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.30 modificat prin Legea nr.178 din 21.07.2017, în vigoare 18.08.2017]

[Art.30 modificat prin Legea nr.311-XVI din 25.12.2008, în vigoare 13.02.2009]

[Art.30 în redacţia Legii nr.1163-XV din 27.06.2002, în vigoare 11.07.2002]

 

Articolul 31. Achitarea sumelor datorate în cazul reorganizării, lichidării sau falimentului angajatorului

În cazul reorganizării, lichidării sau falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta la bugetul asigurărilor sociale de stat vor fi recuperate conform procedurii prevăzute de lege.

 

Articolul 32. Neacordarea de drepturi în caz de neplată a contribuţiei de asigurări sociale

Neplata în termenele stabilite a contribuţiei de asigurări sociale de către asiguraţii cu declaraţie de asigurare sau cu contract de asigurare atrage după sine decăderea din drepturile la prestaţii pînă la achitarea contribuţiilor restante şi a majorărilor de întîrziere aferente.

 

Articolul 33. Depunerea formularului-tip de retragere a declaraţiei de asigurare

[Art.33 abrogat prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.33 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

 

Articolul 34. Rezilierea contractului de asigurare

(1) Contractul de asigurare poate fi reziliat din iniţiativa ambelor părţi, conform clauzelor lui.

(2) În cazul rezilierii contractului de asigurare, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.

(3) Calitatea de asigurat se redobîndeşte după încheierea unui nou contract de asigurare.

(4) După redobîndirea calităţii de asigurat, dreptul la prestaţii de asigurări sociale, altele decît pensiile, se reia după realizarea unui nou stagiu de cotizare prevăzut de lege pentru aceste prestaţii.

 

Articolul 35. Colectarea şi evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale

(1) Colectarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, controlul corectitudinii calculării şi virării lor în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu drepturile atribuite acestuia şi în modul stabilit de legislaţia fiscală.

(11) În cazul încălcării de către plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat a regulilor de calculare a contribuţiilor de asigurări sociale, Serviciul Fiscal de Stat aplică măsuri după cum urmează:

a) diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă se sancţionează cu o amendă egală cu suma cu care a fost diminuat cuantumul;

b) diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, stabilite în cotă procentuală, prin neprezentarea sau prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice atrage răspunderea contribuabililor conform titlului V din Codul fiscal nr.1163/1997;

c) contribuţiile de asigurări sociale se estimează prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr.1163/1997;

d) pe lângă amenda aplicată conform lit.a) şi b), de la plătitori se va percepe suma cu care au fost diminuate contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii ori suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate la suma cu care a fost diminuată baza de calcul, şi se vor calcula majorări de întârziere (penalităţi) pentru nevirarea în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumei respective;

e) sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, calculate în rezultatul controlului fiscal, se distribuie pe conturile individuale ale persoanelor asigurate. Informaţia cu privire la descifrarea sumelor recalculate se declară de către plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, luând în calcul şi contribuţiile declarate anterior, pentru perioada la care se referă recalculul, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei, în modul stabilit de Ministerul Finanţelor.

(12) În cazul constatării în activitatea angajatorului a utilizării muncii nedeclarate sau a achitării salariului ori a altor plăţi fără reflectarea acestora în evidenţa contabilă, Inspectoratul de Stat al Muncii sesizează Serviciul Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 10 zile de la data constatării faptelor menţionate, pentru întreprinderea măsurilor de conformare benevolă sau forţată.

(13) În cazul în care nu sunt disponibile alte informaţii pentru estimarea perioadei faptelor prevăzute la alin.(12), se prezumă că acestea au o durată de cel puţin 6 luni.

(2) Evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale se face prin structurile teritoriale ale Casei Naţionale, pe baza codului personal de asigurări sociale.

(3) Păstrarea şi evidenţa datelor privind contribuţiile de asigurări sociale, pe fiecare asigurat, le efectuează Casa Naţională şi structurile sale teritoriale.

(4) Sumele datorate sub orice formă Casei Naţionale se vor urmări, ca şi veniturile statului, prin Serviciul Fiscal de Stat şi prin intermediul judecătoriilor.

[Art.35 alin.(12),(13) introduse prin Legea nr.355 din 22.12.20222, în vigoare 31.12.2022]

[Art.35 alin.(11) introdus prin Legea nr.238 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Art.35 modificat prin Legea nr.254 din 01.12.2017, în vigoare 05.01.2018]

[Art.35 modificat prin Legea nr.178 din 21.07.2017, în vigoare 18.08.2017]

[Art.35 modificat prin Legea nr.191-XV din 08.05.2003, în vigoare 31.05.2003]

[Art.35 modificat prin Legea nr.1163-XV din 27.06.2002, în vigoare 11.07.2002]

[Art.35 modificat prin Legea nr.521-XV din 11.10.2001, în vigoare 31.10.2001]

 

Articolul 36. Calcularea stagiului de cotizare

Stagiul de cotizare se exprimă în ani şi se calculează prin însumarea lunilor pentru care s-au plătit contribuţii, în mărimile stabilite, la bugetul asigurărilor sociale de stat şi prin împărţirea sumei obţinute la 12.

[Art.36 modificat prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.36 în redacţia Legii nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

 

Articolul 37. Perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare

În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare perioadele necontributive menţionate la art.5 alin.(2) al Legii privind sistemul public de pensii.

[Art.37 în redacţia Legii nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.37 modificat prin Legea nr.93 din 29.05.2014, în vigoare 04.07.2014]

[Art.37 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

 

Articolul 38. Certificarea stagiului de cotizare

(1) Stagiul de cotizare se certifică gratuit, prin eliberarea unui extras de cont de către Casa Naţională, prin structura sa teritorială, la solicitarea persoanei asigurate.

(11) Casa Naţională expune informaţia privind stagiul de cotizare pentru a fi accesată de către persoana fizică prin intermediul portalului guvernamental al cetăţeanului. Documentele electronice descărcate de pe portalul guvernamental al cetăţeanului sunt semnate electronic de către posesorul acestui portal şi au aceeaşi valoare juridică ca şi extrasele de cont eliberate pe suport de hârtie.

(2) Extrasul de cont se eliberează pe suport de hârtie sau în formă electronică, utilizând sistemul informaţional ACCES CPAS.

[Art.38 alin.(11) introdus prin Legea nr.80 din 31.03.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.38 alin.(1) modificat, alin.(2) în redacţie nouă conform Legii nr.238 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Art.38 completat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

 

Capitolul IV

PENSIILE

Articolul 39. Categoriile de pensii

[Art.39 abrogat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Art.39 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

 

Articolul 40. Modalitatea de acordare, de stabilire şi de plată a pensiilor

Modalitatea de acordare, de stabilire şi de plată a pensiilor se reglementează prin lege.

 

Capitolul V

ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

Articolul 41. Categoriile de alte drepturi de asigurări sociale

Asiguraţii din sistemul public au dreptul, în afară de pensie, la:

a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de afecţiuni generale sau de accidente în afara muncii, de boli profesionale şi de accidente de muncă, inclusiv indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;

b) prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă;

c) indemnizaţie de maternitate;

d) indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani;

e) ajutor de şomaj;

f) ajutor de deces.

[Art.41 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, în vigoare 09.09.2016]

[Art.41 modificat prin Legea nr.178 din 11.07.2012, în vigoare 01.01.2013]

[Art.41 modificat prin Legea nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 08.09.2006]

 

Articolul 42. Modalitatea de acordare, de stabilire şi de plată a altor drepturi de asigurări sociale

Modalitatea de acordare, de stabilire şi de plată a altor drepturi de asigurări sociale se reglementează prin lege.

 

Capitolul VI

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE

Articolul 43. Locul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în sistemul public de asigurări sociale

(1) Casa Naţională administrează sistemul public de asigurări sociale şi gestionează bugetul asigurărilor sociale de stat prin contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor.

(2) Sediul Casei Naţionale este în municipiul Chişinău.

[Art.43 modificat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

 

Articolul 44. Structurile Casei Naţionale

[Art.44 abrogat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.44 modificat prin Legea nr.160 din 18.07.2014, în vigoare 08.08.2014]

[Art.44 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

 

Articolul 45. Organizarea administrativă

(1) Casa Naţională este condusă de un director general, numit şi eliberat din funcţie de către Guvern.

(2) Directorul general al Casei Naţionale este administratorul de buget.

(21) Directorul general al Casei Naţionale este persoană cu funcţie de demnitate publică.

(22) Nu poate fi desemnată în funcţia de director general al Casei Naţionale persoana în privinţa căreia există interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

(3) Activitatea Casei Naţionale este supravegheată de către Consiliul de Administraţie, compus din 12 persoane. Preşedintele Consiliului de Administraţie este numit de către Guvern.

(4) Consiliul de Administraţie este format din reprezentanţi ai Guvernului, Patronatului, Sindicatelor şi ai organizaţiilor de pensionari, înaintaţi în funcţia de membri ai Consiliului de Administraţie de către instituţiile şi organizaţiile respective pe principiu de proporţionalitate.

(5) Deciziile Consiliului de Administraţie se adoptă cu majoritatea de voturi ai membrilor lui. În cazul parităţii de voturi, cel al preşedintelui consiliului este decisiv.

[Art.45 modificat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.45 completat prin Legea nr.74 din 26.04.2018, în vigoare 29.06.2018]

[Art.45 completat prin Legea nr.134 din 17.06.2016, în vigoare 01.08.2016]

[Art.45 modificat prin Legea nr.399-XVI din 14.12.2006, în vigoare 23.03.2007]

[Art.45 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

 

Articolul 46. Organizarea Casei Naţionale

(1) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale, precum şi structura şi efectivul-limită ale acesteia se aprobă de Guvern.

(2) În funcţie de numărul şi de structura categoriilor de asiguraţi şi beneficiari de prestaţii sociale, precum şi de complexitatea activităţii la nivel teritorial, se constituie case teritoriale. Numărul caselor teritoriale se stabileşte în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale.

[Art.46 în redacţia Legii nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

 

Articolul 47. Cheltuielile de organizare şi funcţionare a sistemului public

(1) Cheltuielile de organizare şi funcţionare a sistemului public sînt parte componentă a bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Aceste cheltuieli se stabilesc în proporţie de pînă la 5% anual raportate la cheltuielile anuale totale, prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

[Art.47 modificat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

Notă: Modificarea art.47 din Legea nr.268-XVI din 28.07.2006 a fost exclusă prin Legea nr.177-XVI din 20.07.2007, în vigoare 10.08.2007

[Art.47 în redacţia Legii nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 08.09.2006]

 

Articolul 48. Salariul şi alte drepturi ale angajaţilor Casei Naţionale

Cuantumul salariului de bază pentru directorul general al Casei Naţionale, al salariilor de bază şi al celorlalte drepturi ale angajaţilor Casei Naţionale şi ai structurilor ei teritoriale, se stabilesc de legislaţie.

[Art.48 modificat prin Legea nr.238 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Art.48 modificat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.48 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

 

Articolul 49. Atribuţiile Casei Naţionale

(1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Casa Naţională îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) exercită îndrumarea şi controlul privind aplicarea dispoziţiilor legale de către structurile sale teritoriale;

a1) oferă îndrumare în aplicarea dispoziţiilor legale de către persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din prezenta lege;

 

[Lit.b),c),d) abrogate prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

[Lit.e) abrogată prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Lit.f) art.49 abrogată prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

 

g) ia măsuri, în condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public, precum şi pentru asigurarea integrităţii acestuia;

 

[Lit.h) abrogată prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

i) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor plătitorilor contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat;

j) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel naţional pe baza codului personal de asigurări sociale;

k) certifică stagiul de cotizare pentru fiecare asigurat;

 

[Lit.k1) art.49 abrogată prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

 

l) furnizează date pentru reactualizarea cuantumului prestaţiilor în sistemul public în timpul execuţiei bugetare;

m) asigură aplicarea convenţiilor internaţionale de asigurări sociale la care Republica Moldova este parte;

n) dezvoltă relaţii cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte ţări;

o) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din domeniul asigurărilor sociale;

p) asigură introducerea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor automate de calcul şi evidenţă;

q) asigură reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în litigiile în care este implicată ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi;

r) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale.

(2) În domeniul finanţelor publice, Casa Naţională îşi exercită atribuţiile şi responsabilităţile conform prevederilor Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014.

[Art.49 alin.(1) modificat prin Legea nr.238 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Art.49 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

[Art.49 modificat prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

[Art.49 completat prin Legea nr.67-XVI din 27.03.2008, în vigoare 13.05.2008]

[Art.49 modificat prin Legea nr.307-XVI din 01.12.2005, în vigoare 23.12.2005]

[Art.49 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

[Art.49 modificat prin Legea nr.521-XV din 11.10.2001, în vigoare 31.10.2001]

 

Capitolul VII

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

Articolul 50. Răspunderea juridică

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere conform legislaţiei în vigoare.

[Art.50 în redacţia Legii nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010]

 

Articolul 51. Contravenţii

[Art.51 abrogat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010]

[Art.51 modificat prin Legea nr.252-XVI din 22.11.2007, în vigoare 01.01.2008]

[Art.51 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

 

Capitolul VIII

DISPOZIŢII TRANZITORII

Articolul 52. Examinarea litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată

(1) Litigiile aflate pe rolul instanţelor de judecată la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor judeca potrivit legii în a cărei bază a fost stabilit dreptul.

(2) Pînă la înfiinţarea completelor de judecată specializate în domeniul asigurărilor sociale, cererile privind raporturile de asigurări sociale născute în temeiul prezentei legi se fac la instanţele de judecată competente spre a le soluţiona conform legislaţiei anterioare.

 

Articolul 53. Înfiinţarea Casei Naţionale

La data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se înfiinţează Casa Naţională.

 

Articolul 54. Numirea preşedintelui, constituirea Consiliului de Administraţie şi aprobarea statutului Casei Naţionale

(1) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Guvernul va numi preşedintele Casei Naţionale.

(2) În termen de 30 de zile de la numirea preşedintelui Casei Naţionale, se constituie Consiliul de Administraţie şi se aprobă statutul Casei Naţionale.

 

Articolul 55. Preluarea activităţilor şi a patrimoniului

(1) În termen de 2 luni de la data adoptării statutului său, Casa Naţională preia:

a) activităţile corespunzătoare de la Fondul Social, Departamentul pentru Pensii şi Asistenţă Socială, de la Centrul de Calculare a Pensiilor şi Indemnizaţiilor, de la organele teritoriale ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, învestite cu stabilirea şi plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, precum şi activităţile de la consiliile de expertiză medicală a vitalităţii din cadrul Ministerului Sănătăţii;

b) în administrare dotările, clădirile, spaţiile şi terenurile proprietate publică, utilizate sau aflate în administrarea structurilor prevăzute la lit.a), conform listei aprobate de Guvern.

(2) De la data constituirii Consiliului de Administraţie şi pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională:

a) organizează Casa de Asigurări Sociale a municipiului Chişinău, precum şi alte structuri teritoriale;

b) preia de la Fondul Social, pe bază de protocol şi bilanţ contabil, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi indicatorii aferenţi cheltuielilor de personal, în raport cu numărul personalului preluat, care se aplică pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi şi aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(3) Personalul care va fi preluat de Casa Naţională şi de structurile sale teritoriale se consideră transferat de la instituţiile enumerate la alin.(1) lit.a).

(4) Pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale vor pune la dispoziţia Casei Naţionale localurile necesare funcţionării structurilor ei teritoriale, organizate conform prezentei legi.

(5) Pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională stabileşte codul personal de asigurări sociale şi modalităţile de atribuire a acestuia.

(6) Forma şi conţinutul declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, al declaraţiei de asigurare, al contractului de asigurare, precum şi al celorlalte documente necesare evidenţei drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale, se stabilesc de Casa Naţională.

(7) Pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională comunică conturile în care se virează sumele privind contribuţia de asigurări sociale.

(8) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa Naţională preia, pe bază de protocol şi conform bilanţului contabil, disponibilităţile băneşti, precum şi creanţele şi alte datorii ale sistemelor de asigurări sociale integrate sistemului public.

(9) La data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuţia de asigurări sociale suportată de asiguraţii cu contract individual de muncă din sistemul public nu va diminua venitul acestora.

(10) Menţinerea veniturilor asiguraţilor cu contract individual de muncă din sistemul public se realizează prin majorarea salariilor corespunzător cotei de contribuţie de asigurări sociale suportată în plus de către aceştia conform prezentei legi.

(11) Pentru asiguraţii care realizează venituri salariale lunare mai mari decît plafonul stabilit de 3 salarii medii lunare pe economie, majorarea prevăzută la alin.(10) se aplică la acest plafon.

[Art.55 alin.(12) abrogat prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.55 modificat prin Legea nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 08.09.2006]

[Art.55 modificat prin Legea nr.528-XV din 18.12.2003, în vigoare 06.02.2004]

 

Capitolul IX

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 56. Recuperarea sumelor încasate necuvenit

(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, inclusiv pensiile, se recuperează de la beneficiari, persoane terţe în termenul de prescripţie de 3 ani.

(2) În cazul prestaţiilor de asigurări sociale altele decît pensiile, recuperarea sumelor prevăzute la alin.(1) se efectuează de către angajator sau, după caz, de către instituţia care efectuează plata drepturilor de şomaj.

(3) Structurile teritoriale ale Casei Naţionale recuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuţi la alin.(2).

(4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul structurilor teritoriale ale Casei Naţionale se recuperează de la beneficiari, persoane terţe în baza deciziei structurii respective, care constituie titlu executoriu.

(5) Sumele plătite necuvenit sub formă de prestaţii de asigurări sociale ca urmare a prezentării, în temeiul art.5 alin.(1) lit.c), a declaraţiilor corectate se recuperează de la angajator.

[Art.56 completat prin Legea nr.211 din 18.10.2018, în vigoare 01.01.2019]

[Art.56 completat prin Legea nr.123 din 07.07.2017, în vigoare 01.01.2018]

 

Articolul 57. Intrarea în vigoare a prezentei legi

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2000, cu excepţia art.12 alin.(2), (3) şi (4), care vor fi puse în aplicare după achitarea tuturor datoriilor faţă de pensionari şi faţă de alţi beneficiari de prestaţii de asigurări sociale ce se acordă prin sistemul public.

(2) Guvernul:

a) în termen de 3 luni:

– va prezenta Parlamentului propuneri privind modificarea Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, Legii nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 cu privire la administrarea impozitului pe venit şi pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal şi altor legi;

– va pune în concordanţă cu prezenta lege actele sale normative;

b) pe parcursul anului 2000, va adopta actele normative necesare executării prezentei legi.

(3) Angajatorii persoane fizice şi juridice sînt obligaţi să pună la dispoziţia Casei Naţionale şi a structurilor ei teritoriale datele şi documentele necesare atribuirii codului personal de asigurări sociale, ţinerii evidenţei stagiului de cotizare şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale conform unei metodologii elaborate de Casa Naţională.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.1359-XIII din 24 octombrie 1997.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru DIACOV
Chişinău, 8 iulie 1999.
Nr.489-XIV.

 

 

Anexa nr.1

 

Categoriile de plătitori şi de asiguraţi,

tarifele şi termenele de virare a contribuţiilor

de asigurări sociale de stat obligatorii

 

Categoriile de plătitori şi de asiguraţi, tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, baza de calcul al acestora şi termenele de virare la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi tipurile prestaţiilor sociale asigurate se stabilesc după cum urmează:

 

Categoriile de plătitori şi de asiguraţi Tarifele şi baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii Termenele de virare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii Tipurile prestaţiilor sociale asigurate
1.1. Angajatorul, persoana juridică sau fizică asimilată angajatorului:

– pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă, persoanele aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, cu excepţia celor specificate la pct.1.2–1.5;

– pentru angajaţii şi/sau alte persoane fizice, în baza contractelor civile, în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, în cazul rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei;

– pentru cetăţenii Republicii Moldova angajaţi prin contract în proiecte, în instituţii şi organizaţii internaţionale, indiferent de sursa de finanţare a activităţilor, în cazul în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd scutirea de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;

– pentru persoanele care desfăşoară activitate în funcţii elective ori sunt numite în cadrul autorităţilor executive;

– pentru judecători, procurori, Avocaţi ai Poporului

29% la suma salariilor şi recompenselor calculate lunar pentru toţi angajaţii – pentru angajatorii autorităţilor/instituţiilor bugetare şi autorităţilor/ instituţiilor publice la autogestiune, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior şi a instituţiilor medico-sanitare 

24% la suma salariilor şi recompenselor calculate lunar pentru toţi angajaţii – pentru angajatorii sectorului privat, instituţiilor de învăţământ superior şi ai instituţiilor medico-sanitare

Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat
1.2. Angajatorul

– pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, care activează în condiţii speciale de muncă conform anexei nr.2

39% la suma salariilor şi recompenselor calculate lunar pentru toţi angajaţii – pentru angajatorii autorităţilor/ instituţiilor bugetare şi autorităţilor/ instituţiilor publice la autogestiune, cu excepţia angajatorilor sectorului privat 

32% la suma salariilor şi recompenselor calculate lunar pentru toţi angajaţii – pentru angajatorii sectorului privat

Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat
1.3. Persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995 24% la venitul medicului de familie titular al practicii medicului de familie, determinat în conformitate cu prevederile legislaţiei Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat
1.4. Rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei În conformitate cu prevederile Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat din venitul asigurat prevăzut de Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei
1.5. Angajatorii din agricultură (persoane fizice şi juridice) care practică în decursul perioadei de gestiune nu mai puţin de 95% din activităţile stipulate în grupele 01.1–01.6 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei

– pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii:

24% la suma salariilor şi recompenselor calculate lunar pentru toţi angajaţii Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat
– din mijloacele angajatorului 18% la suma salariilor şi recompenselor calculate lunar pentru toţi angajaţii
– de la bugetul de stat 6% la suma salariilor şi recompenselor calculate lunar pentru toţi angajaţii
1.6. Persoanele fizice, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1–1.5, care se regăsesc în una dintre situaţiile:

– fondatori ai întreprinderilor individuale, inclusiv fondatori ai gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);

– persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor;

– persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal

Taxă fixă în conformitate cu legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală Lunar, câte 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune Pensia pentru limită de vârstă şi ajutorul de deces
1.61. Liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1–1.6 Taxa fixă în conformitate cu legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală Lunar, câte 1/12 din suma anuală, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune Toate tipurile de prestaţii de asigurări sociale de stat
1.7. Titularii patentei de întreprinzător, cu excepţia pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1–1.61 Taxă fixă în conformitate cu legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală, dar nu mai puţin de 1/12 din această sumă lunar, în funcţie de durata activităţii desfăşurate pe bază de patentă La momentul solicitării sau prelungirii patentei Pensia pentru limită de vârstă şi ajutorul de deces
1.8. Angajatorul din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi Taxă fixă în conformitate cu legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală Lunar, câte 1/12 din suma anuală, pentru fiecare angajat conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, până la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune.

În cazul angajării persoanelor fizice în perioada de după data raportării a lunii premergătoare lunii de gestiune şi până la sfârşitul perioadei de gestiune, angajatorii sunt obligaţi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii până la finele lunii de gestiune, proporţional pentru perioada de până la următoarea raportare şi integral pentru luna de gestiune

Pensia pentru limită de vârstă şi ajutorul de deces

1.9. Beneficiarii – pentru persoanele fizice care exercită activităţi în calitate de zilieri în temeiul Legii nr.22/2018 privind exercitarea unei activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu excepţia persoanelor care se încadrează în categoriile de plătitori prevăzute la pct.1.1–1.8

6% la remuneraţia zilnică

Lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune Pensia pentru limită de vârstă şi ajutorul de deces

 

[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.353 din 22.12.2022, în vigoare 01.03.2023]

[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.160 din 07.07.2022, în vigoare 15.07.2022]

[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.51 din 10.03.2022, în vigoare 01.05.2022]

[Anexa nr.1 în redacţia Legii nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Anexa nr.1 în redacţia Legii nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2020]

Notă: Anexa nr.1 nu conţine modificarea din Legea nr.56 din 02.04.2020, în vigoare 07.04.2020, deoarece a fost declarată neconstituţională prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr.10 din 13.04.2020, în vigoare 13.04.2020

[Anexa nr.1 completată prin Legea nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

[Anexa nr.1 introdusă Legea nr.211 din 18.10.2018, în vigoare 01.01.2019]

 

 

Anexa nr.2

 

LISTA

funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale cărui condiţii

de muncă se încadrează în condiţii speciale

 

1. Personalul navigant:

a) membrii echipajelor aeronavelor şi ale altor aparate de zbor;

b) piloţii instructori;

c) piloţii comandanţi de zbor: conducătorii (locţiitorii lor), inspectorii şi alţi specialişti în serviciul de zbor (activitatea de zbor) ai ministerelor, ai altor autorităţi administrative centrale, ai direcţiilor, asociaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi subdiviziunilor lor, care posedă certificat de pilot în vigoare şi participă la zboruri în componenţa echipajului aeronavei sau al altui aparat de zbor;

d) paraşutiştii de toate profilurile, salvatorii, precum şi pompierii din detaşamentele de desant de toate profilurile, instructorii din serviciul de pompieri avia, conducătorii subunităţilor de paraşutişti (paraşutişti salvatori, paraşutişti căutători-salvatori), lucrătorii încadraţi şi neîncadraţi în schemă din grupurile de desant-paraşutare, care efectuează salturi cu paraşuta sau coborîri (urcări) cu instalaţii speciale de coborîre (urcare) din elicoptere aflate în regim de zbor la o înălţime de cel puţin 10 metri;

e) însoţitorii de bord.

2. Personalul care efectuează dirijarea traficului aerian.

3. Personalul tehnic aeronautic:

a) tehnicienii (mecanicii, motoriştii) de aviaţie de toate profilurile;

b) maiştrii de toate profilurile;

c) inginerii de toate profilurile;

d) şefii de secţii, schimburi, sectoare, servicii, grupuri de deservire tehnică a aeronavelor şi a altor aparate de zbor.

 

[Anexa nr.2 introdusă Legea nr.211 din 18.10.2018, în vigoare 01.01.2019]

 

 

Anexa nr.3

Tipuri de drepturi şi de venituri aferent cărora nu se calculează

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii nu se calculează aferent următoarelor drepturi şi venituri:

1) ajutorul material în caz de calamitate naturală şi în alte circumstanţe excepţionale, acordat prin hotărîre de Guvern sau prin decizia autorităţii administraţiei publice locale, din Fondul de susţinere a populaţiei;

2) cheltuielile pentru transportul, hrana angajaţilor şi studiile profesionale/de perfecţionare profesională, suportate şi organizate de către angajator în modul stabilit de către Guvern;

3) sumele compensatorii (cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, compensarea prejudiciului cauzat angajaţilor prin mutilare sau prin altă vătămare a sănătăţii în procesul muncii), cu excepţia compensaţiei pentru concediul nefolosit în caz de concediere;

4) indemnizaţiile plătite conform art.24 alin.(3) din Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local;

5) sumele de compensare a salariului neachitat în termenul stabilit, acordate conform Hotărîrii Guvernului nr.535/2003 privind aprobarea Modului de calculare şi de plată a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de achitare a acestuia;

6) sumele primite de către angajaţii cetăţeni ai Republicii Moldova din realizarea proiectelor de asistenţă tehnică finanţate de către donatorii externi, în cazul în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd scutirea de plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;

7) sumele primite de persoanele asigurate pentru asigurările benevole;

8) indemnizaţia de eliberare din serviciu în mărimile indicate la art.186 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154/2003 şi la art.42 alin.(6) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, plătită conform legislaţiei;

9) indemnizaţia acordată militarilor care îndeplinesc serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi ale sistemului penitenciar, ofiţerilor de protecţie şi colaboratorilor organelor de securitate a statului şi ai Centrului Naţional Anticorupţie la eliberarea din serviciu în conformitate cu art.19 alin.(3) şi (5) din Legea nr.162/2005 cu privire la statutul militarilor, art.47 din Legea nr.134/2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, art.49 alin.(2) şi art.67 alin.(3), (4) şi (8) din Legea nr.288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, art.55 alin.(1) din Legea nr.300/2017 cu privire la sistemul administraţiei penitenciare, art.54 din Legea nr.170/2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate, art.51 din Legea nr.283/2011 cu privire la Poliţia de Frontieră, art.39 din Legea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.93/2007 şi art.35 din Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;

10) indemnizaţiile prevăzute la art.17 din Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi la art.21 din Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;

11) sumele pentru îmbrăcămintea şi încălţămintea de protecţie şi pentru alte mijloace de protecţie individuală, pentru lapte şi hrană curativ-dietetică, sumele pentru plata biletelor în sanatorii, în casele de odihnă şi în instituţiile de întremare pentru copii;

12) sumele ce constituie valoarea cadourilor (premiilor în obiecte) primite de către angajaţi sau de către foştii angajaţi la locul de muncă de bază, precum şi sumele ce constituie valoarea premiilor în obiecte şi sumele recompenselor băneşti primite la concursuri şi competiţii;

13) bursele elevilor, studenţilor şi ale persoanelor care urmează studii postuniversitare, înscrise pentru studiile la zi, stabilite conform legislaţiei, precum şi bursele de merit, de studii şi sociale, aşa cum sînt definite de legislaţie, acordate persoanelor care urmează studii postuniversitare;

14) sumele plătite elevilor din şcolile profesionale polivalente, din şcolile de meserii, şcolile medii de cultură generală şi din colegii pentru lucrările executate de ei;

15) sumele plătite pentru compensarea cheltuielilor de călătorie, de transport al bunurilor şi de închiriere a locuinţei în caz de transfer sau de trecere în interes de serviciu în altă localitate;

16) retribuirea muncii efectuate în afara orelor de program, virată la bugetul respectiv sau la fondurile de binefacere;

17) indemnizaţia plătită tinerilor specialişti din contul plătitorului de contribuţii pentru concediul acordat după absolvirea instituţiei de învăţămînt superior, mediu de specialitate sau secundar profesional;

18) indemnizaţia unică acordată tinerilor specialişti la angajare, conform Hotărîrii Guvernului nr.321/1998 cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugetară;

19) indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă;

20) toate tipurile de prestaţii sociale plătite beneficiarilor de la bugetele componente ale bugetului public naţional;

21) veniturile din gestionarea proprietăţii (dividende, procente, drepturi la cotele de participare);

22) cîştigurile din obligaţiunile împrumuturilor de stat şi sumele primite la stingerea obligaţiunilor;

23) cîştigurile la loteriile desfăşurate în modul şi în condiţiile stabilite de către Guvern;

24) plăţile compensatorii pentru donarea de sînge conform Hotărîrii Guvernului nr.1240/2006 cu privire la aprobarea normelor de asigurare cu produse alimentare, medicamente şi consumabile a bolnavilor (maturi şi copii), precum şi a normelor de compensare a donatorilor de sînge şi componente sangvine şi alimentaţia lor;

25) sumele primite de către persoanele fizice asigurate sub formă de granturi/ajutoare financiare cu titlu gratuit, acordate de instituţii internaţionale şi naţionale, de organizaţii (fundaţii) internaţionale de binefacere, precum şi de agenţi economici;

26) sumele plătite pentru dreptul de autor şi cele obţinute în baza unei convenţii civile, cu excepţia veniturilor obţinute conform contractelor pentru executarea de lucrări sau pentru prestarea de servicii;

27) sumele plătite, conform legislaţiei, pentru implementarea invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare, precum şi pentru dreptul de autor asupra acestor invenţii şi propuneri;

28) ajutorul material acordat din mijloacele sindicatelor şi patronatelor, în limita unui salariu mediu lunar pe economie, prognozat şi aprobat anual de către Guvern, per angajat anual, cu excepţia ajutorului acordat în caz de deces şi/sau boală a angajatului sau a rudelor şi/sau afinilor de gradul I ai acestuia;

29) compensaţiile şi indemnizaţiile unice pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt în primii 3 ani de activitate, acordate conform art.11 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995 şi art.134 alin.(5) şi (6) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152/2014;

30) indemnizaţia unică în cazul reducerii capacităţii de muncă sau în cazul decesului lucrătorului în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordată conform art.18 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186/2008;

31) sumele de compensare a pagubelor suportate de angajaţi în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordate în temeiul Legii nr.278/1999 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiilor de serviciu;

32) ajutorul financiar, premiile şi indemnizaţiile obţinute de către sportivi, antrenori şi tehnicieni de la Comitetul Internaţional Olimpic, Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv din Republica Moldova, federaţiile şi asociaţiile sportive naţionale şi internaţionale, bursele sportive şi indemnizaţiile acordate loturilor naţionale în vederea pregătirii şi participării la Jocurile Olimpice şi la competiţiile internaţionale oficiale;

33) Premiul Naţional al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei, arhitecturii, ştiinţei şi tehnicii, precum şi premiile elevilor, în mărimile stabilite în actele normative în vigoare, pentru performanţele obţinute în cadrul olimpiadelor şi concursurilor raionale, orăşeneşti, municipale, zonale, republicane, regionale şi internaţionale;

34) recompensa acordată membrilor gospodăriilor (familiilor) pentru participarea la sondajele selective efectuate de către organele de statistică;

35) compensaţiile sau despăgubirile pentru daunele materiale şi pagubele morale, cu excepţia despăgubirii achitate sub formă de salariu pentru absenţa forţată de la muncă;

36) sumele obţinute de către deţinătorii patentei de întreprinzător în urma executării de lucrări sau prestării de servicii aferente genului de activitate incluse în patenta de întreprinzător;

37) drepturile băneşti aferente restituirii cheltuielilor şi plăţilor compensatorii ce ţin de executarea obligaţiilor de serviciu ale militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă din organele apărării naţionale şi de ocrotire a normelor de drept, de securitate a statului şi de ordine publică, plătite din bugetul de stat, şi anume:

a) solda militarilor în termen, a elevilor şi a cursanţilor (studenţilor) instituţiilor de învăţămînt din domeniul milităriei şi ai instituţiei de învăţămînt superior cu statut de mare unitate specială, în mărimile stabilite de către Guvern;

b) diurnele plătite conform actelor normative în vigoare;

c) indemnizaţia unică, în mărimea stabilită de către Guvern, acordată militarilor încadraţi în serviciul militar pe bază de contract, imediat după încheierea serviciului în termen şi numirea în funcţie;

d) indemnizaţia de transfer, în mărimea stabilită de către Guvern, acordată militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă care îndeplinesc serviciul militar prin contract, în caz de transfer la un alt loc permanent de îndeplinire a serviciului militar care necesită mutarea într-o altă localitate;

e) compensaţia bănească, echivalentă normelor de asigurare cu raţie alimentară şi echipament, în mărimea stabilită de către Guvern;

f) compensaţia bănească pentru închirierea spaţiului locativ;

g) compensaţia bănească pentru procurarea sau construcţia unui spaţiu locativ;

h) indemnizaţia unică, în mărimea stabilită de către Guvern, plătită absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt din domeniul milităriei şi ai instituţiei de învăţămînt superior cu statut de mare unitate specială;

i) indemnizaţia lunară, în mărimea stabilită de către Guvern, acordată rezerviştilor, militarilor în rezervă chemaţi la cantonamente şi cetăţenilor încorporaţi pentru pregătirea militară obligatorie;

j) indemnizaţia lunară corespunzătoare categoriei de salarizare pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă al instituţiilor penitenciare din municipiul Bender, precum şi pentru colaboratorii detaşaţi la aceste instituţii;

38) compensaţia bănească acordată din bugetul de stat persoanelor beneficiari ai Programului de stat „Prima casă” în modul stabilit de către Guvern;

[Pct.39) abrogat prin Legea nr.122 din 16.08.2019, în vigoare 01.01.2020]

40) compensaţiile băneşti anuale acordate personalului didactic din învăţămîntul general public conform modului stabilit de către Guvern.

41) plăţile efectuate de angajator pentru testarea salariaţilor în vederea depistării prezenţei virusului SARS-CoV-2 şi pentru vaccinarea salariaţilor împotriva SARS-CoV-2.

[Anexa nr.3 completată prin Legea nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Anexa nr.3 modificată prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Anexa nr.3 completată prin Legea nr.224 din 04.12.2020, în vigoare 22.12.2020]

[Anexa nr.3 introdusă Legea nr.211 din 18.10.2018, în vigoare 01.01.2019]

Rate article
Bizlex.ru
Add a comment