Lege cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală al Republicii Moldova

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

nr. 1585-XIII  din  27.02.1998

(în vigoare 30.04.1998)

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.38-39 art.280 din 30.04.1998

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 2. Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Articolul 3. Obiectul asigurării

Articolul 4. Subiecţii asigurării

Capitolul II

SISTEMUL ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

Articolul 5. Principiile de organizare a asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Articolul 6. Statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Articolul 61. Evidenţa persoanelor fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Articolul 7. Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Articolul 71. Contractul privind eliberarea medicamentelor şi/sau a dispozitivelor medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Articolul 72. Contractul privind livrarea medicamentelor şi/sau a dispozitivelor medicale compensate către prestatorii de servicii farmaceutice

Articolul 8. Prestarea serviciilor peste Programul unic

Articolul 9. Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a străinilor

Capitolul III

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SUBIECŢILOR ASIGURĂRII

OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

Articolul 10. Asiguratul

Articolul 11. Persoana asigurată

Articolul 12. Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Articolul 13. Prestatorii de servicii medicale şi farmaceutice

Articolul 14. Răspunderea subiecţilor sistemului asigurării de asistenţă medicală

Articolul 15. Dreptul asigurătorului la acţiune în regres

Capitolul IV

MIJLOACELE FINANCIARE ALE ASIGURĂRII OBLIGATORII

DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI MODUL LOR DE UTILIZARE

Articolul 16. Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Articolul 17. Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 18. Acoperirea cheltuielilor de tratament

Articolul 19. Abrogat

Articolul 20. Soluţionarea litigiilor

Capitolul V

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 21. Punerea în aplicare a legii

Articolul 22. Îndatoririle Guvernului

Notă: În cuprinsul Legii sintagma „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătăţii” conform Legii nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022

Notă: În textul legii, sintagma „Ministerul Sănătăţii” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale” conform Legii nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018

Notă: În cuprinsul legii, cuvintele „instituţie medicală” se substituie prin cuvintele „prestator de servicii medicale” conform Legii nr.549-XV din 25.12.2003, în vigoare 01.01.2004

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

[Clauza de emitere completată prin Legea nr.549-XV din 25.12.2003, în vigoare 01.01.2004]

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

(1) Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

[Art.1 modificat prin Legea nr.186 din 15.07.2010, în vigoare 06.08.2010]

[Alin.(2) art.1 abrogat prin Legea nr.286-XVI din 20.12.2007, în vigoare 01.01.2008]

 

Articolul 2. Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală

(1) Volumul asistenţei medicale, acordate în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, se prevede în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, denumit în continuare Program unic, care este elaborat de Ministerul Sănătăţii şi aprobat de Guvern.

(2) Programul unic cuprinde lista maladiilor şi stărilor ce necesită asistenţă medicală finanţată din mijloacele asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

 

Articolul 3. Obiectul asigurării

Obiect al asigurării obligatorii de asistenţă medicală este riscul asigurat, legat de cheltuielile pentru acordarea volumului necesar de asistenţă medicală şi farmaceutică, prevăzută în Programul unic.

 

Articolul 4. Subiecţii asigurării

(1) Subiecţi ai asigurării obligatorii de asistenţă medicală sînt:

a) asiguratul;

b) persoana asigurată;

c) asigurătorul;

d) prestatorul de servicii medicale şi farmaceutice;

e) furnizorul de medicamente şi dispozitive medicale.

(2) Asiguratul este persoana fizică obligată prin lege să-şi asigure riscul propriu de a se îmbolnăvi sau persoana juridică obligată prin lege să asigure riscul de îmbolnăvire al altor categorii de persoane a căror asigurare este de competenţa sa, cu excepţia persoanelor angajate.

(3) Asigurat pentru persoanele angajate (salariaţi) este însăşi persoana angajată, inclusiv persoana fizică, alta decât cea angajată prin contract individual de muncă.

(4) Guvernul are calitatea de asigurat pentru următoarele categorii de persoane neangajate cu domiciliul în Republica Moldova şi aflate la evidenţa instituţiilor abilitate ale Republicii Moldova, specificate la alin.(9), cu excepţia persoanelor obligate prin lege să se asigure în mod individual:

a) copiii cu vîrsta de pînă la 18 ani;

b) elevii şi studenţii încadraţi în sistemul de învăţămînt la nivelurile 3–8, conform art.12 din Codul educaţiei al Republicii Moldova, cu frecvenţă, inclusiv cei care îşi fac studiile peste hotarele ţării;”

 

[Lit.c)-g) abrogate prin Legea nr.175 din 27.09.2018, în vigoare 19.11.2018]

 

h) gravidele, parturientele şi lăuzele;

i) persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii;

j) pensionari;

k) şomerii înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă;

l) persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate severă care necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea altei persoane;

m) părintele, inclusiv adoptiv, care exercită în mod efectiv creşterea şi educarea a patru şi mai mulţi copii, pentru perioada în care cel puţin un copil are vârsta de până la 18 ani;

n) persoanele din familiile defavorizate care beneficiază de ajutor social conform Legii nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social;

o) beneficiarii de protecţie internaţională incluşi într-un program de integrare, pe perioada desfăşurării acestuia;

p) donator de organe în viaţă;

q) veteranii de război;

r) participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobâl.

(5) Calitatea de asigurat şi de plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru persoanele neangajate, care nu sînt indicate la alin.(4), o au ele înseşi.

(6) Persoane asigurate pot fi atît cetăţenii Republicii Moldova, cît şi străinii, în condiţiile stabilite la art.4 alin.(4) lit.o) şi la art.9.

(7) În sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, asigurător este Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale (ramurale).

(8) Prestatorii de servicii medicale din sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, denumiţi în continuare prestatori de servicii medicale, sînt prestatorii de servicii medicale publici şi privaţi care au încheiat contract de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină sau cu agenţiile ei teritoriale (ramurale).

(81) Prestatorii de servicii farmaceutice din sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (denumiţi în continuare prestatori de servicii farmaceutice) sunt prestatorii de servicii farmaceutice publici şi privaţi care au încheiat cu asigurătorul un contract privind eliberarea medicamentelor şi dispozitivelor medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

(82) Furnizori de medicamente şi dispozitive medicale în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (denumiţi în continuare furnizori de medicamente şi dispozitive medicale) sunt producătorii de medicamente şi/sau dispozitive medicale şi reprezentanţii oficiali/autorizaţi ai producătorilor de medicamente şi/sau dispozitive medicale, care se încadrează în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală prin încheierea cu asigurătorul a unui contract privind livrarea către prestatorii de servicii farmaceutice a medicamentelor şi/sau a dispozitivelor medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

(9) Evidenţa nominală a categoriilor de persoane asigurate de către Guvern, indicate la alin.(4), se ţine de următoarele instituţii abilitate ale Republicii Moldova:

a) instituţiile de învăţămînt, indiferent de tipul de proprietate – pentru categoria indicată la alin.(4) lit.b) privind persoanele cu vîrsta de la 18 ani;

b) prestatorii de asistenţă medicală primară încadraţi în sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, indiferent de tipul de proprietate – pentru categoria indicată la alin.(4) lit.h);

c) Casa Naţională de Asigurări Sociale – pentru categoriile indicate la alin.(4) lit.i), j) şi pentru categoria indicată la alin.(4) lit.l) privind persoanele cu dizabilitate severă cu vîrsta de pînă la 18 ani;

d) autorităţile administraţiei publice locale – pentru categoria indicată la alin.(4) lit.l) privind persoanele cu dizabilitate severă cu vîrsta de la 18 ani şi pentru cele indicate la alin.(4) lit.n);

e) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă – pentru categoria indicată la alin.(4) lit.k);

f) Biroul migraţie şi azil – pentru categoria indicată la alin.(4) lit.o);

g) Agenţia de Transplant – pentru categoria indicată la alin.(4) lit.p);

g1) organele administrativ-militare teritoriale – pentru categoriile indicate la alin.(4) lit.q) şi r);

h) alte instituţii abilitate, în cazurile prevăzute de actele normative în vigoare.

(91) Prin derogare de la prevederile alin.(4) şi (9), acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se efectuează de către asigurător în baza:

a) informaţiei din Registrul de stat al populaţiei – pentru persoanele asigurate menţionate la alin.(4) lit.a);

b) cererii şi a documentelor confirmative – pentru persoanele asigurate menţionate la alin.(4) lit.m), pentru elevii şi studenţii încadraţi în sistemul de învăţământ la nivelurile 3–8, conform art.12 din Codul educaţiei al Republicii Moldova, cu frecvenţă, care îşi fac studiile peste hotarele ţării.

(92) Prin derogare de la alin.(4) şi (9), acordarea/suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţa medicală pentru persoanele asigurate menţionate la alin.(4) lit.j), ce au atins vârsta standard de pensionare conform legislaţiei naţionale, dar beneficiază de pensie din partea altui stat, se va efectua de către asigurător în baza cererii şi a documentelor confirmative.

(10) În procesul ţinerii evidenţei persoanelor asigurate, asigurătorul poate utiliza în mod gratuit informaţia necesară din Registrul de stat al populaţiei şi Registrul de stat al unităţilor de drept.

(11) Asigurătorul este în drept să acceseze, prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate, informaţii din bazele de date ale altor instituţii şi ale altor autorităţi publice, necesare în scopul executării sarcinilor şi atribuţiilor sale legale.

[Art.4 alin.(1) completat, alin.(81) modificat, alin.(82) introdus prin Legea nr.119 din 16.09.2021, în vigoare 08.10.2021]

[Art.4 alin.(4),(9) completate, alin.(92) introdus prin Legea nr.138 din 20.11.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.4 alin.(2) în redacţie nouă, alin.(3) modificat prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.4 alin.(1) modificat, alin.(81) introdus prin Legea nr.110 din 18.06.2020, în vigoare 17.08.2020]

[Art.4 alin.(4),(9),(91) modificat prin Legea nr.36 din 28.02.2020, în vigoare 20.03.2020]

[Art.4 modificat prin Legea nr.175 din 27.09.2018, în vigoare 19.11.2018]

[Art.4 modificat prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.4 completat prin Legea nr.101 din 09.06.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.4 modificat prin Legea nr.80 din 05.05.2017, în vigoare 26.05.2017]

[Art.4 completat prin Legea nr.141 din 14.06.2013, în vigoare 12.07.2013]

[Art.4 modificat prin Legea nr.77 din 12.04.2013, în vigoare 01.07.2013]

[Art.4 modificat prin Legea nr.186 din 15.07.2010, în vigoare 06.08.2010]

[Art.4 completat prin Legea nr.22-XVI din 03.02.2009, în vigoare 27.02.2009]

[Art.4 modificat prin Legea nr.259-XVI din 05.12.2008, în vigoare 31.12.2008]

[Art.4 modificat prin Legea nr.286-XVI din 20.12.2007, în vigoare 01.01.2008]

[Art.4 completat prin Legea nr.409-XVI din 21.12.2006, în vigoare 01.01.2007]

[Art.4 modificat prin Legea nr.161-XV din 20.05.2004, în vigoare 04.06.2004]

[Art.4 modificat prin Legea nr.549-XV din 25.12.2003, în vigoare 01.01.2004]

[Art.4 modificat prin Legea nr.430-XV din 31.10.2003, în vigoare 01.01.2004]

[Art.4 completat prin Legea nr.173-XV din 10.04.2003, în vigoare 23.05.2003]

 

Capitolul II

SISTEMUL ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

Articolul 5. Principiile de organizare a asigurării obligatorii de asistenţă medicală

(1) Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se organizează şi funcţionează avînd la bază următoarele principii:

a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală bazat pe aceleaşi norme de drept;

b) principiul egalităţii, potrivit căruia tuturor participanţilor la sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (plătitori de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, prestatori de servicii medicale şi farmaceutice şi beneficiari de asistenţă medicală şi farmaceutică) li se asigură un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;

c) principiul solidarităţii, potrivit căruia plătitorii primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achită contribuţiile respective în funcţie de venit, iar persoanele asigurate beneficiază de asistenţă medicală şi farmaceutică în funcţie de necesităţi;

d) principiul obligativităţii, potrivit căruia asiguratul are, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, iar drepturile de asigurări medicale se exercită corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor;

e) principiul contributivităţii, potrivit căruia fondurile de asigurări medicale se constituie pe baza primelor de asigurare achitate de către plătitorii stabiliţi de legislaţie;

f) principiul repartiţiei, potrivit căruia fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală realizate se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform legii;

g) principiul autonomiei, potrivit căruia sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se administrează de sine stătător, în baza legii, iar prestatorii de servicii medicale şi farmaceutice care acordă asistenţă medicală şi farmaceutică în sistemul respectiv activează pe principii de autofinanţare şi nonprofit;

h) principiul transparenţei, potrivit căruia fondurile de asigurări obligatorii de asistenţă medicală se gestionează transparent, prin informarea subiecţilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi a persoanelor interesate cu privire la executarea veniturilor şi cheltuielilor.

(2) Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a persoanelor angajate se efectuează din contul mijloacelor salariaţilor.

(21) Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a angajaţilor rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei se efectuează din contul sumelor repartizate la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală din încasările impozitului unic achitat de rezidenţi conform Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei şi cap.1 titlul X din Codul fiscal.

(3) Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a persoanelor neangajate enumerate la art.4 alin.(4) se realizează din contul bugetului de stat.

(31) Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a persoanelor neangajate şi neasigurate din contul bugetului de stat se realizează în mod individual, prin achitarea primei de asigurare stabilite în sumă fixă, în mărimea, modul şi termenele prevăzute de legislaţie.

(4) În cazul persoanelor neasigurate, cheltuielile pentru asistenţa medicală urgentă prespitalicească, pentru asistenţa medicală primară, precum şi pentru asistenţa medicală specializată de ambulator şi spitalicească în cazul maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice, se acoperă din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform listei stabilite de Ministerul Sănătăţii.

(5) Modul de compensare a medicamentelor şi dispozitivelor medicale din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală este stabilit prin acte normative aprobate de Guvern.

[Art.5 alin.(5) introdus prin Legea nr.119 din 16.09.2021, în vigoare 08.10.2021]

[Art.5 alin.(1),(2) modificate prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.5 alin.(1) modificat prin Legea nr.110 din 18.06.2020, în vigoare 17.08.2020]

[Art.5 completat prin Legea nr.175 din 27.09.2018, în vigoare 19.11.2018]

[Art.5 completat prin Legea nr.145 din 14.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.5 modificat prin Legea nr.186 din 15.07.2010, în vigoare 06.08.2010]

[Art.5 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

[Art.5 modificat prin Legea nr.286-XVI din 20.12.2007, în vigoare 01.01.2008]

[Art.5 modificat prin Legea nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 08.09.2006]

[Art.5 completat prin Legea nr.577-XV din 26.12.2003, în vigoare 01.01.2004]

[Art.5 modificat prin Legea nr.549-XV din 25.12.2003, în vigoare 01.01.2004]

[Art.5 modificat prin Legea nr.430-XV din 31.10.2003, în vigoare 01.01.2004]

 

Articolul 6. Statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

(1) Statutul de persoană asigurată se acordă de către asigurător ca urmare a achitării primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în modul şi termenele prevăzute de legislaţie sau prin includerea în una dintre categoriile de persoane neangajate asigurate de către Guvern.

(2) Statutul de persoană asigurată conferă dreptul de a beneficia de volumul integral de asistenţă medicală prevăzut în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi acordat de prestatorii de servicii medicale contractaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină.

(3) Statutul de persoană asigurată se acordă de către asigurător în baza:

a) informaţiei aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale prezentate de angajatori Serviciului Fiscal de Stat, potrivit formei şi modului aprobat de Ministerul Finanţelor;

b) informaţiei de evidenţă nominală a persoanelor neangajate asigurate de către Guvern, furnizată de instituţiile abilitate, inclusiv prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate;

c) actelor de identitate şi a documentelor justificative/informaţiilor ce confirmă achitarea primei de asigurare în sumă fixă pentru anul respectiv de gestiune, inclusiv în baza informaţiei din sistemul guvernamental de plăţi electronice;

d) actelor de identitate şi a documentelor ce certifică dreptul de atribuire la categoriile indicate la art.4 alin.(4), conform prevederilor actelor normative în vigoare;

e) informaţiei din Registrul de stat al populaţiei privind copiii cu vîrsta de pînă la 18 ani, obţinută de către asigurător prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate.

(4) Statutul de persoană asigurată se suspendă în cazul:

a) încetării raporturilor de muncă;

b) radierii persoanei asigurate din evidenţa nominală a persoanelor neangajate asigurate de către Guvern, conform legislaţiei în vigoare;

c) atingerii vîrstei de 18 ani;

d) persoanelor care au achitat prima de asigurare în sumă fixă pentru anul respectiv de gestiune la 31 decembrie;

e) încorporării în serviciul militar în termen;

f) expirării unui an de la data de achitare stabilită pentru prima de asigurare în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense şi/sau în cazul neachitării acesteia;

g) neprezentării, conform legislaţiei în vigoare, a dărilor de seamă fiscale pe o perioadă ce depăşeşte un an;

h) suspendării activităţii unităţii sau lichidării unităţii în temei legal;

i) suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia suspendării contractului individual de muncă în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor, suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului în caz de aflare în concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de pînă la doi ani, conform certificatului medical, şi în caz de aflare în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani;

j) decesului persoanei asigurate.

(5) Statutul de asigurat al persoanelor care beneficiază de indemnizaţii de eliberare din serviciu, conform art.186 din Codul muncii al Republicii Moldova, va fi activ pe perioada achitării indemnizaţiei de eliberare din serviciu.

(6) Salariaţii al căror statut de persoană asigurată a fost suspendat conform alin.(4) lit.f)–i) se atribuie la categoria persoanelor care sînt obligate să se asigure în mod individual.

[Art.6 modificat prin Legea nr.13 din 15.02.2019, în vigoare 22.02.2019]

[Art.6 în redacţia Legii nr.175 din 27.09.2018, în vigoare 19.11.2018]

[Art.6 modificat prin Legea nr.123 din 07.07.2017, în vigoare 01.01.2018]

[Art.6 modificat prin Legea nr.77 din 12.04.2013, în vigoare 01.07.2013]

[Art.6 modificat prin Legea nr.186 din 15.07.2010, în vigoare 06.08.2010]

[Art.6 în redacţia Legii nr.286-XVI din 20.12.2007, în vigoare 01.01.2008]

[Art.6 modificat prin Legea nr.549-XV din 25.12.2003, în vigoare 01.01.2004]

 

Articolul 61. Evidenţa persoanelor fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

(1) Evidenţa persoanelor fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se ţine de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină.

(2) Fiecărei persoane fizice i se atribuie un număr de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

(3) Statutul persoanei fizice asigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se confirmă prin interogarea electronică a sistemului informaţional al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, utilizînd numărul de identificare de stat sau numărul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

(4) Modalitatea de evidenţă a persoanelor fizice în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se elaborează de către asigurător şi se aprobă de către Guvern.

[Art.61 introdus prin Legea nr.175 din 27.09.2018, în vigoare 19.11.2018]

 

Articolul 7. Contractul de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

(1) Între asigurător şi prestatorul de servicii medicale se încheie un contract de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform căruia prestatorul de servicii medicale se obligă să acorde persoanelor asigurate asistenţă medicală calificată, în volumul şi termenele prevăzute în Programul unic, iar asigurătorul se obligă să achite costul asistenţei medicale acordate.

(2) Modelul contractului-tip de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală se aprobă de Guvern.

[Art.7 modificat prin Legea nr.77 din 12.04.2013, în vigoare 01.07.2013]

[Art.7 completat prin Legea nr.549-XV din 25.12.2003, în vigoare 01.01.2004]

[Art.7 completat prin Legea nr.173-XV din 10.04.2003, în vigoare 23.05.2003]

 

Articolul 71. Contractul privind eliberarea medicamentelor şi/sau a dispozitivelor medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

(1) Asigurătorul şi prestatorul de servicii farmaceutice încheie un contract privind eliberarea medicamentelor şi/sau a dispozitivelor medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prin care prestatorul se obligă să elibereze persoanelor înregistrate la medicul de familie conform datelor din sistemul informaţional al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină medicamente şi/sau dispozitive medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, iar asigurătorul se obligă să achite costul medicamentelor şi/sau al dispozitivelor respective.”

(2) Contractul-tip privind eliberarea medicamentelor şi a dispozitivelor medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală se aprobă de către Guvern.

[Art.71 denumirea, alin.(1) în redacţie nouă, alin.(2) modificat prin Legea nr.119 din 16.09.2021, în vigoare 08.10.2021]

[Art.71 introdus prin Legea nr.110 din 18.06.2020, în vigoare 17.08.2020]

 

Articolul 72. Contractul privind livrarea medicamentelor şi/sau a dispozitivelor medicale compensate către prestatorii de servicii farmaceutice

(1) Asigurătorul şi furnizorul de medicamente şi dispozitive medicale încheie un contract prin care furnizorul se obligă să asigure existenţa în stoc a medicamentelor şi/sau a dispozitivelor medicale compensate, precum şi livrarea acestora către prestatorii de servicii farmaceutice contractaţi de asigurător.

(2) Contractul-tip privind livrarea medicamentelor şi/sau a dispozitivelor medicale compensate către prestatorii de servicii farmaceutice se aprobă de Guvern.

[Art.72 introdus prin Legea nr.119 din 16.09.2021, în vigoare 08.10.2021]

 

Articolul 8. Prestarea serviciilor peste Programul unic

(1) Volumul serviciilor prestate în cadrul asigurării obligatorii de asistentă medicală poate fi extins în temeiul condiţiilor asigurării facultative de sănătate sau prin plăţi directe prestatorului de servicii medicale pentru serviciile prestate.

(2) Licenţa pentru efectuarea asigurării facultative de sănătate se eliberează în modul stabilit de legislaţie.

(3) Prestatorii de servicii medicale acordă asistenţă în cadrul asigurărilor facultative de sănătate fără a aduce prejudicii volumului şi calităţii asistenţei medicale acordate în conformitate cu Programul unic.

(4) Tarifele la serviciile medicale şi alte servicii prestate în cadrul asigurării facultative de sănătate se stabilesc prin acordul dintre asigurător, asigurat şi prestatorul de servicii medicale.

(5) Asigurarea facultativă de sănătate se efectuează din contul angajatorilor şi din mijloacele cetăţenilor.

(6) Mărimea primelor în asigurarea facultativă de sănătate se stabileşte prin acordul părţilor.

[Art.8 modificat prin Legea nr.549-XV din 25.12.2003, în vigoare 01.01.2004]

[Art.8 modificat prin Legea nr.430-XV din 31.10.2003, în vigoare 01.01.2004]

[Art.8 modificat prin Legea nr.333-XV din 24.07.2003, în vigoare 19.09.2003]

 

Articolul 9. Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a străinilor

(1) Străinii specificaţi la art.2 alin.(1) lit.a)–c) din Legea nr.274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, încheiat în temeiul legislaţiei Republicii Moldova, străinii titulari ai dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova, precum şi beneficiarii de protecţie internaţională au aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ca şi cetăţenii Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.

(2) Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare, de voluntariat sau religioase au obligaţia de a se asigura în mod individual, achitînd prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală similar cetăţenilor Republicii Moldova care achită prima de asigurare stabilită în sumă fixă, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.

(3) Statutul de persoană asigurată şi drepturile de asigurare se suspendă odată cu anularea/revocarea dreptului de şedere în Republica Moldova, încetarea/anularea statutului de apatrid sau a formei de protecţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

[Art.9 alin.(1),(2) modificate prin Legea nr.139 din 16.07.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.9 modificat prin Legea nr.175 din 27.09.2018, în vigoare 19.11.2018]

[Art.9 în redacţia Legii nr.77 din 12.04.2013, în vigoare 01.07.2013]

[Art.9 în redacţia Legii nr.259-XVI din 05.12.2008, în vigoare 31.12.2008]

[Art.9 în redacţia Legii nr.400-XVI din 14.12.2006, în vigoare 31.12.2006]

 

Capitolul III

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SUBIECŢILOR ASIGURĂRII

OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

Articolul 10. Asiguratul

(1) Asiguratul este în drept să obţină de la asigurător informaţii despre îndeplinirea de către acesta a obligaţiilor sale legale faţă de persoanele asigurate.

(2) Asiguratul, inclusiv mediatorii, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, experţii judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreţii şi traducătorii, administratorii autorizaţi, este obligat:

a) în cazul unităţilor şi al persoanelor fizice, altele decît cele înregistrate de către organul înregistrării de stat, al mediatorilor, al notarilor, al avocaţilor, al executorilor judecătoreşti şi al experţilor judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, al interpreţilor şi traducătorilor, al administratorilor autorizaţi, să se înregistreze ca plătitor de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la agenţia teritorială a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în termen de o lună de la data eliberării deciziei de înregistrare, a atestatului de mediator, a licenţei de notar, de avocat, de executor judecătoresc sau de expert judiciar care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, a autorizaţiei pentru activitatea de interpret şi/sau traducător, administrator autorizat;

b) să achite primele de asigurare în mărimea, în modul şi în termenele stabilite de legislaţie;

c) să nu împiedice realizarea măsurilor de depistare şi studiere a factorilor cu influenţă nefavorabilă asupra sănătăţii contingentului care urmează să fie asigurat (sau este deja asigurat) şi, în limitele competenţei sale, să întreprindă măsuri de înlăturare a lor;

d) să prezinte asigurătorului, utilizînd metode automatizate de raportare electronică, prin intermediul instituţiilor abilitate, indicate la art.4 alin.(9), listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate, conform modelului stabilit de asigurător, precum şi modificările survenite în acestea, pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările.

(3) Angajatorul este obligat să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informaţia aferentă raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, potrivit formei şi modului aprobate de Ministerul Finanţelor, în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau a modificării/încetării raporturilor de muncă, a emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau a concediului paternal.

[Art.10 alin.(2) modificat, alin.(3) introdus prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.10 modificat prin Legea nr.13 din 15.02.2019, în vigoare 22.02.2019]

[Art.10 modificat prin Legea nr.316 din 22.12.2017, în vigoare 09.02.2018]

[Art.10 modificat prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018]

[Art.10 modificat prin Legea nr.123 din 07.07.2017, în vigoare 01.01.2018]

[Art.10 completat prin Legea nr.145 din 14.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.10 completat prin Legea nr.211 din 29.07.2016, în vigoare 30.09.2016]

[Art.10 modificat prin Legea nr.77 din 12.04.2013, în vigoare 01.07.2013]

[Art.10 completat prin Legea nr.37 din 07.03.2012, în vigoare 30.03.2012]

[Art.10 modificat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

[Art.10 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

[Art.10 modificat prin Legea nr.286-XVI din 20.12.2007, în vigoare 01.01.2008]

[Art.10 modificat prin Legea nr.549-XV din 25.12.2003, în vigoare 01.01.2004]

 

Articolul 11. Persoana asigurată

(1) Persoana asigurată are dreptul:

a) să-şi aleagă medicul de familie;

b) să i se acorde asistenţă medicală şi farmaceutică pe întreg teritoriul Republicii Moldova;

c) să beneficieze de servicii medicale şi farmaceutice în volumul şi de calitatea prevăzute în Programul unic, indiferent de mărimea primelor de asigurare achitate;

d) să intenteze acţiuni asiguratului, asigurătorului, prestatorului de servicii medicale şi farmaceutice, inclusiv pentru a obţine compensarea materială a prejudiciului cauzat din culpa acestora.

(2) Persoana asigurată este obligată:

a) să prezinte actul de identitate conform prevederilor actelor normative în vigoare, la momentul adresării către prestatorul de servicii medicale şi farmaceutice;

b) să achite direct prestatorului de servicii medicale, la momentul acordării asistenţei medicale, acea parte din costul serviciilor medicale ce i-au fost acordate peste volumul prevăzut în Programul unic;

b1) să achite contribuţia personală a diferenţei dintre preţul de vânzare cu amănuntul al medicamentului compensat şi suma compensată de asigurător;

c) să fie înregistrată la un medic de familie.

(3) Mecanismul de stabilire a costurilor serviciilor medicale ce au fost acordate persoanelor asigurate peste volumul prevăzut de Programul unic, precum şi modul de achitare/încasare a acestor plăţi, prevăzute la alin.(2) lit.b), se aprobă de către Guvern.

[Art.11 alin.(1),(2) modificate, alin.(3) introdus prin Legea nr.110 din 18.06.2020, în vigoare 17.08.2020]

[Art.11 modificat prin Legea nr.175 din 27.09.2018, în vigoare 19.11.2018]

[Art.11 modificat prin Legea nr.191 din 27.07.2018, în vigoare 24.09.2018]

[Art.11 modificat prin Legea nr.286-XVI din 20.12.2007, în vigoare 01.01.2008]

 

Articolul 12. Compania Naţională de Asigurări în Medicină

(1) Compania Naţională de Asigurări în Medicină este organizaţie de stat autonomă, inclusiv cu autonomie financiară, nonprofit, şi se înfiinţează de Guvern.

(2) Compania Naţională de Asigurări în Medicină este în drept:

 

[Lit.a) abrogată prin Legea nr.286-XVI din 20.12.2007, în vigoare 01.01.2008]

 

b) să participe la acreditarea prestatorilor de servicii medicale;

c) să ia parte la elaborarea propunerilor de stabilire a tarifelor pentru serviciile medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

d) să intenteze acţiuni prestatorului de servicii medicale sau lucrătorului medical în scopul compensării materiale a prejudiciului cauzat sănătăţii persoanei asigurate din culpa acestora;

e) să gestioneze fondurile stabilite de prezenta lege şi să constituie suplimentar alte fonduri care au atribuţie la medicină şi sănătate;

 

[Lit.e1) abrogată prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

 

[Lit.f) abrogată prin Legea nr.123 din 07.07.2017, în vigoare 01.01.2018]

 

f1) să negocieze cu furnizorii de medicamente şi dispozitive medicale preţul la medicamentele şi/sau dispozitivele medicale compensate, de asemenea să încheie cu aceştia contracte în modul stabilit de Guvern;

g) să înainteze acţiuni în justiţie împotriva angajatorilor şi persoanelor juridice responsabile pentru gestiunea spaţiilor publice închise sau semiînchise de la locurile de muncă, care au admis fumatul, în vederea compensării cheltuielilor legate de tratamentul persoanelor bolnave, a căror îmbolnăvire a fost cauzată de expunerea la fumul de tutun.

(3) Compania Naţională de Asigurări în Medicină este obligată:

a) să realizeze, conform legii, asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor Republicii Moldova şi a străinilor prevăzuţi de prezenta lege;

a1) să încheie cu prestatorii de servicii medicale şi farmaceutice, selectaţi conform criteriilor aprobate de Guvern, contracte de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) şi de eliberare a medicamentelor şi/sau a dispozitivelor medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

b) să atribuie/să suspende persoanelor, în modul stabilit, statutul de persoană asigurată;

c) să verifice corespunderea cu clauzele contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) a volumului, termenelor, calităţii şi costului asistenţei medicale acordate persoanelor asigurate, precum şi gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în limita serviciilor medicale contractate;

c1) să verifice dacă livrarea medicamentelor şi a dispozitivelor medicale compensate, modalitatea de aprovizionare, de eliberare şi de evidenţă a acestora, precum şi de raportare a mijloacelor financiare care urmează să fie achitate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală corespund cu clauzele contractului privind eliberarea medicamentelor şi/sau a dispozitivelor medicale compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

c2) să verifice respectarea de către furnizorii de medicamente şi dispozitive medicale a prevederilor contractelor încheiate cu asigurătorul;

d) să apere interesele persoanelor asigurate;

e) să încheie contracte de reasigurare;

f) să asigure transparenţa în procesul decizional în modul stabilit de Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional;

g) să publice pe pagina sa web oficială:

– contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale), anexele la acestea şi acordurile adiţionale, contractele privind eliberarea medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi informaţia, pentru fiecare contract, privind achitarea sumelor compensate de către asigurător pentru anul precedent, precum şi contractele încheiate din mijloacele financiare, altele decât cele din fondul pentru achitarea serviciilor medicale şi farmaceutice, în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii acestora;

– rapoartele trimestriale privind mijloacele financiare achitate pentru medicamentele compensate, ce vor cuprinde informaţii privind toate medicamentele compensate eliberate de prestatorul de servicii farmaceutice în perioada de raportare, suma totală achitată de către asigurător, denumirile comune internaţionale (DCI), cu indicarea, pentru fiecare DCI, a denumirii comerciale corespunzătoare, dozei, formei farmaceutice, a producătorului, a cantităţii compensate în unităţi nominale, a sumei compensate de către asigurător pentru fiecare unitate nominală, a sumei achitate de către pacient, precum şi a numărului de beneficiari, până în data de 15 a lunii următoare trimestrului;

– deciziile integrale ale Consiliului de administraţie al Companiei, în termen de 15 zile lucrătoare de la data şedinţei Consiliului;

– raportul anual privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform modelului aprobat de Guvern, în termen de 15 zile lucrătoare din data aprobării raportului de către Parlament;

h) să-şi exercite atribuţiile şi responsabilităţile conform prevederilor prevăzute de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014.

[Art.12 alin.(2),(3) modificate prin Legea nr.119 din 16.09.2021, în vigoare 08.10.2021]

[Art.12 alin.(3) modificat prin Legea nr.110 din 18.06.2020, în vigoare 17.08.2020]

[Art.12 modificat prin Legea nr.175 din 27.09.2018, în vigoare 19.11.2018]

[Art.12 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

[Art.12 completat prin Legea nr.247 din 23.11.2017, în vigoare 22.12.2017]

[Art.12 completat prin Legea nr.124 din 29.05.2015, în vigoare 17.09.2015]

[Art.12 completat prin Legea nr.324 din 23.12.2013, în vigoare 01.01.2014]

[Art.12 modificat prin Legea nr.77 din 12.04.2013, în vigoare 01.07.2013]

[Art.12 modificat prin Legea nr.186 din 15.07.2010, în vigoare 06.08.2010]

[Art.12 modificat prin Legea nr.259-XVI din 05.12.2008, în vigoare 31.12.2008]

[Art.12 modificat prin Legea nr.286-XVI din 20.12.2007, în vigoare 01.01.2008]

[Art.12 modificat prin Legea nr.549-XV din 25.12.2003, în vigoare 01.01.2004]

 

Articolul 13. Prestatorii de servicii medicale şi farmaceutice

(1) În cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, asistenţa medicală şi farmaceutică se acordă de către prestatorii de servicii medicale şi farmaceutice, indiferent de tipul de proprietate şi formă juridică de organizare, care activează în conformitate cu legislaţia.

(2) Prestatorii de servicii medicale şi farmaceutice sunt obligaţi să publice pe paginile lor web oficiale, iar în cazul în care nu dispun de pagină web oficială, să afişeze pe avizierul instituţiei, într-un loc vizibil şi accesibil pentru public:

a) contractele de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale), anexele la acestea şi acordurile adiţionale, precum şi contractele privind eliberarea medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi informaţia privind achitarea sumelor compensate de către asigurător pentru anul precedent, în termen de 15 zile lucrătoare din data încheierii acestora;

b) deciziile Consiliului de administraţie al prestatorilor publici de servicii medicale şi farmaceutice/organului suprem de deliberare şi decizie al prestatorilor privaţi de servicii medicale şi farmaceutice în partea ce ţine de utilizarea mijloacelor financiare aferente contractelor de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale), precum şi contractelor privind eliberarea medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în termen de 15 zile lucrătoare de la data şedinţei Consiliului;

c) raportul anual privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, conform modelului aprobat de Guvern, în termen de 15 zile lucrătoare din data aprobării raportului de către Parlament.

[Art.13 modificat prin Legea nr.110 din 18.06.2020, în vigoare 17.08.2020]

[Art.13 completat prin Legea nr.247 din 23.11.2017, în vigoare 22.12.2017]

[Art.13 în redacţia Legii nr.549-XV din 25.12.2003, în vigoare 01.01.2004]

[Art.13 modificat prin Legea nr.333-XV din 24.07.2003, în vigoare 19.09.2003]

[Art.13 modificat prin Legea nr.173-XV din 10.04.2003, în vigoare 23.05.2003]

 

Articolul 14. Răspunderea subiecţilor sistemului asigurării de asistenţă medicală

(1) Pentru neplata, în termenul stabilit de legislaţie, a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, asiguratul plăteşte o penalitate, calculată în conformitate cu legislaţia, pentru perioada care începe după scadenţa primei de asigurare şi se încheie în ziua plăţii efective a acesteia.

(2) Asigurătorul răspunde material faţă de persoana asigurată pentru prejudiciile cauzate vieţii şi sănătăţii acesteia ca rezultat al asistenţei medicale, prevăzute de Programul unic, acordate necalitativ sau insuficient.

(3) Asigurătorul achită serviciile prestate de prestatorii de servicii medicale şi farmaceutice în modul şi în termenele prevăzute în contractele încheiate cu ei, dar nu mai tîrziu decît la expirarea unei luni de la data prezentării facturii de plată. Răspunderea pentru achitarea cu întîrziere este stipulată în contract.

(4) Prestatorii de servicii medicale răspund pentru serviciile medicale prestate contrar prevederilor legislaţiei şi clauzelor contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, încheiat cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, pentru refuzul de a acorda asistenţă medicală persoanelor asigurate, pentru gestionarea mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală contrar prevederilor clauzelor contractuale, precum şi pentru împiedicarea monitorizării de către asigurător a executării contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale).

(5) Nu se admite dezafectarea de către prestatorii de servicii medicale a sumelor provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru alte scopuri decît cele pentru care sînt stabilite conform legislaţiei şi contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Pentru suma dezafectată, depistată în urma evaluărilor efectuate, se va percepe suma dezafectată şi o penalitate în mărime de 0,1% din suma depistată pentru fiecare zi de utilizare a mijloacelor fondurilor în alte scopuri decît cele stabilite de legislaţie, care se vor transfera la conturile Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

[Art.14 alin.(3),(5) modificate prin Legea nr.110 din 18.06.2020, în vigoare 17.08.2020]

[Art.14 modificat prin Legea nr.295 din 21.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

[Art.14 completat prin Legea nr.77 din 12.04.2013, în vigoare 01.07.2013]

[Art.14 modificat prin Legea nr.286-XVI din 20.12.2007, în vigoare 01.01.2008]

[Art.14 modificat prin Legea nr.549-XV din 25.12.2003, în vigoare 01.01.2004]

 

Articolul 15. Dreptul asigurătorului la acţiune în regres

Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi agenţiile ei teritoriale (ramurale) sînt în drept să ceară persoanelor juridice sau fizice, responsabile pentru prejudiciul cauzat sănătăţii persoanei asigurate, recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenţei medicale în volumul prevăzut de Programul unic.

[Art.15 modificat prin Legea nr.549-XV din 25.12.2003, în vigoare 01.01.2004]

 

Capitolul IV

MIJLOACELE FINANCIARE ALE ASIGURĂRII OBLIGATORII

DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI MODUL LOR DE UTILIZARE

Articolul 16. Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

(1) În scopul realizării asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Compania Naţională de Asigurări în Medicină constituie, din contul mijloacelor totale acumulate, şi gestionează următoarele fonduri:

a) fondul pentru achitarea serviciilor medicale şi farmaceutice (pe subprograme de servicii medicale şi, separat, pe subprogram de servicii farmaceutice destinat pentru compensarea medicamentelor);

b) fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

c) fondul măsurilor de profilaxie;

d) fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale;

e) fondul de administrare al sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală.

(11) Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală fac parte integrantă din bugetul public naţional şi se administrează independent de alte bugete componente ale bugetului public naţional.

(12) Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală se elaborează, se aprobă şi se administrează în conformitate cu principiile, regulile şi procedurile prevăzute de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014.

(2) Mijloacele temporar disponibile ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pot fi plasate în depozite la Banca Naţională a Moldovei şi/sau în valori mobiliare de stat.

 

[Art.16 alin.(21) abrogat prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.05.2020]

 

(3) Mijloacele financiare ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală nu sînt supuse sechestrării şi impozitării.

(4) Modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.

[Art.16 alin.(1) modificat prin Legea nr.110 din 18.06.2020, în vigoare 17.08.2020]

Notă: Art.16 nu conţine modificarea din Legea nr.56 din 02.04.2020, în vigoare 07.04.2020, deoarece a fost declarată neconstituţională prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr.10 din 13.04.2020, în vigoare 13.04.2020

[Art.16 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

[Alin.(5),(6) art.16 abrogate prin Legea nr.142 din 17.06.2016, în vigoare 01.07.2016]

[Art.16 completat prin Legea nr.54 din 03.04.2014, în vigoare 16.05.2014]

[Art.16 completat prin Legea nr.83 din 13.04.2012, în vigoare 18.05.2012]

[Art.16 modificat prin Legea nr.186 din 15.07.2010, în vigoare 06.08.2010]

[Art.16 modificat prin Legea nr.286-XVI din 20.12.2007, în vigoare 01.01.2008]

 

Articolul 17. Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

(1) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reprezintă o sumă fixă sau o contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, pe care asiguratul este obligat să o plătească asigurătorului pentru preluarea riscului asigurat al persoanei, conform prevederilor legislaţiei.

(2) Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabilesc ca contribuţii financiare în mărimi suficiente pentru îndeplinirea Programului unic şi desfăşurarea activităţii asigurătorului.

(3) Mărimile primelor de asigurare în formă de sumă fixă şi în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense se stabilesc anual în legea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

(4) Mărimea primei de asigurare în formă de sumă fixă se calculează prin aplicarea primei de asigurare în formă de contribuţie procentuală la salariul mediu anual, prognozat pentru anul respectiv în baza indicatorilor macroeconomici.

(5) Achitarea primelor pentru asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a populaţiei angajate se face din contul contribuţiilor angajatului.

(51) Prin derogare de la prevederile alin.(1), veniturile salariale obţinute de angajaţii rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei, în baza legislaţiei muncii şi actelor normative ce conţin norme ale dreptului muncii, nu constituie obiect al impunerii cu prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală. Achitarea primelor pentru asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a angajaţilor rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei se face din contul impozitului unic achitat de rezidenţi conform Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei şi cap.1 titlul X din Codul fiscal.

(6) Participarea angajatului la achitarea primei se determină diferenţiat, în funcţie de mărimea salariului lui, şi începe din momentul încheierii contractului de muncă.

(7) Mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare se stabilesc prin lege.

[Art.17 alin.(5) modificat prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.17 modificat prin Legea nr.118 din 05.07.2018, în vigoare 20.07.2018]

[Art.17 completat prin Legea nr.145 din 14.07.2017, în vigoare 04.08.2017]

[Art.17 modificat prin Legea nr.77 din 12.04.2013, în vigoare 01.07.2013]

[Art.17 modificat prin Legea nr.286-XVI din 20.12.2007, în vigoare 01.01.2008]

[Art.17 modificat prin Legea nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 08.09.2006]

[Art.17 modificat prin Legea nr.549-XV din 25.12.2003, în vigoare 01.01.2004]

[Art.17 modificat prin Legea nr.430-XV din 31.10.2003, în vigoare 01.01.2004]

 

Articolul 18. Acoperirea cheltuielilor de tratament

(1) Toate cheltuielile legate de acordarea către persoanele asigurate a asistenţei medicale în volumul prevăzut de Programul unic, asigurătorul le achită lunar sau trimestrial, în funcţie de mijloacele financiare disponibile, conform facturilor prezentate de prestatorul de servicii medicale.

(2) Asigurătorul este în drept să achite în avans cheltuielile pentru prestarea serviciilor medicale, conform condiţiilor stabilite în contract.

(3) Factura se perfectează de prestatorul de servicii medicale în baza calculaţiei cheltuielilor, conform registrului persoanelor asigurate care au beneficiat de asistenţă medicală în perioada respectivă.

(4) Colectarea facturilor de la prestatorii de servicii medicale şi analiza acestora o face asigurătorul prin intermediul agenţiilor sale teritoriale (ramurale).

(5) Modelele de registre, modul de perfectare şi termenul prezentării lor se elaborează de Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi se aprobă de Ministerul Sănătăţii.

[Art.18 modificat prin Legea nr.77 din 12.04.2013, în vigoare 01.07.2013]

[Art.18 modificat prin Legea nr.549-XV din 25.12.2003, în vigoare 01.01.2004]

 

Articolul 19. Impozitarea subiecţilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală

[Art.19 abrogat prin Legea nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 08.09.2006]

 

Articolul 20. Soluţionarea litigiilor

Litigiile apărute în procesul realizării asigurării obligatorii de asistenţă medicală se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente.

 

Capitolul V

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 21.

(1) Prezenta lege se pune în aplicare de la data publicării pe etape:

I etapă – anul 1998 – cuprinde pregătirea cadrului normativ necesar pentru realizarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, efectuîndu-se concomitent asigurări facultative de sănătate. Asigurării obligatorii de asistenţă medicală, la această etapă, vor fi supuşi numai cetăţenii străini şi apatrizii aflaţi în Republica Moldova;

a II-a etapă – din 1999 se prevede aplicarea integrală a prezentei legi. Persoanele neîncadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, pînă la aplicarea integrală a prezentei legi, vor beneficia de servicii medicale în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Articolul 22.

Guvernul, în termen de 3 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;

b) va aduce propriile acte normative în concordanţă cu prezenta lege;

c) va aproba Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

d) va aproba statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;

e) va stabili structura, schema de încadrare şi plafonul cheltuielilor administrative ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;

f) va asigura elaborarea şi va aproba condiţiile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi în Republica Moldova;

g) va aproba Regulamentul cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi alte documente în problemele asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

[Art.22 modificat prin Legea nr.549-XV din 25.12.2003, în vigoare 01.01.2004]

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru MOŢPAN
Chişinău, 27 februarie 1998.
Nr.1585-XIII.
Rate article
Bizlex.ru
Add a comment