Lege cu privire la principiile de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii şi mediului rural

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

cu privire la principiile de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii şi mediului rural

[Denumirea modificată prin Legea nr.281 din 29.11.2018, în vigoare 18.02.2019]

№276  din  16.12.2016

(în vigoare 01.01.2017, cu excepţia prevederilor art.21 – 01.01.2020)

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 67-71 art. 93 din 03.03.2017

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 244 din 28.07.2022, în vigoare 19.08.2022

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul de reglementare

Articolul 2. Scopul legii

Articolul 3. Noţiuni principale

Articolul 4. Domeniul de aplicare

Capitolul II

PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE ACTIVITĂŢII DE SUBVENŢIONARE

ÎN DEZVOLTAREA AGRICULTURII ŞI MEDIULUI RURAL

Articolul 5. Principiile de bază ale activităţii de subvenţionare în agricultură şi mediul rural

Articolul 6. Principiul previzibilităţii şi stabilităţii reglementărilor juridice

Articolul 7. Principiul transparenţei decizionale

Articolul 8. Principiul tratamentului egal

Articolul 9. Principiul eficienţei bazate pe argumente economico-financiare şi indicatori

Articolul 10. Principiul continuităţii proceselor de susţinere a dezvoltării agriculturii şi mediului rural

Articolul 11. Principiul asumării responsabilităţilor de către beneficiarii de subvenţii

Articolul 12. Principiul rezonabilităţii costurilor

Capitolul III

ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI

PUBLICE ÎN DOMENIUL SUBVENŢIONĂRII ÎN

DEZVOLTAREA AGRICULTURII ŞI MEDIULUI RURAL

Articolul 13. Atribuţiile Guvernului

Articolul 14. Atribuţiile autorităţii administraţiei publice centrale

Articolul 15. Atribuţiile şi finanţarea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură

Articolul 16. Abrogat

Capitolul IV

PLANIFICAREA ŞI STABILIREA MĂSURILOR

DE SPRIJIN PASIBILE DE SUBVENŢIONARE

Articolul 17. Priorităţile Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală

Articolul 18. Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural

Articolul 19. Abrogat

Articolul 20. Măsurile de sprijin şi subvenţiile pentru acestea

Articolul 21. Plăţile directe

Articolul 22. Înlesniri acordate unor categorii de producători agricoli

Articolul 23. Acordarea subvenţiei în avans

Capitolul V

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU BENEFICIEREA DE SUBVENŢII.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SOLICITANŢILOR ŞI

BENEFICIARILOR DE SUBVENŢII

Articolul 24. Criteriile generale de eligibilitate

Articolul 25. Criteriile speciale de eligibilitate

Articolul 26. Costuri şi bunuri neeligibile

Articolul 27. Drepturile şi obligaţiile solicitanţilor şi beneficiarilor de subvenţii

Capitolul VI

EXAMINAREA CERERILOR DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR ŞI

ACHITAREA SUBVENŢIILOR. SUPRAVEGHEREA RESPECTĂRII

PRESCRIPŢIILOR SUBVENŢIONĂRII

Articolul 28. Procedura de examinare a cererii de acordare a subvenţiei

Articolul 29. Recepţionarea dosarelor cu documentele solicitate

Articolul 30. Termenul de examinare a cererii de acordare a subvenţiei

Articolul 31. Procedura de verificare pe teren

Articolul 32. Autorizarea spre plată a subvenţiei

Articolul 33. Achitarea subvenţiilor şi plăţilor directe

Articolul 34. Lista de interdicţie a beneficiarilor de subvenţii

Capitolul VII

SISTEMUL INFORMAŢIONAL INTEGRAT AGRICOL

Articolul 35. Sistemul informaţional integrat agricol

Capitolul VIII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 36. Intrarea în vigoare

Articolul 37. Organizarea executării

Notă: În cuprinsul Legii sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022

Notă: În cuprinsul legii, textul „subvenţiile (plăţile directe)”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „subvenţiile şi plăţile directe” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021

Notă: În cuprinsul legii, abrevierea „GAL”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „grup de acţiune locală” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.50 din 09.04.2021, în vigoare 14.06.2021

Notă: În textul legii, sintagma „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului” conform Legii nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018

Avînd în vedere necesitatea stabilirii unui cadru juridic exhaustiv şi uniform privind subvenţionarea sectorului agroindustrial şi dezvoltării rurale în Republica Moldova, susţinerea producătorilor agricoli autohtoni şi necesitatea adaptării cadrului juridic normativ în domeniul subvenţionării agricole la practicile Uniunii Europene,

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul de reglementare

(1) Prezenta lege stabileşte principiile generale ale politicilor statului privind încurajarea şi stimularea activităţilor agricole şi dezvoltării rurale, priorităţile de utilizare a mijloacelor financiare destinate dezvoltării agriculturii şi mediului rural.

(2) Principiile stabilite de prezenta lege sînt unele de bază şi nu privează statul de dreptul de a acorda o atenţie deosebită dezvoltării agriculturii şi îmbunătăţirii calităţii vieţii în mediul rural.

(3) Prezenta lege nu reglementează principiile activităţii de întreprinzător, precum şi principiile sistemului bugetar-fiscal al Republicii Moldova.

[Art.1 alin.(1) modificat prin Legea nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

[Art.1 modificat prin Legea nr.281 din 29.11.2018, în vigoare 18.02.2019]

 

Articolul 2. Scopul legii

(1) Prezenta lege are ca scop susţinerea modernizării sectorului agroindustrial şi dezvoltării rurale prin:

a) creşterea competitivităţii sectorului agroindustrial prin modernizarea şi restructurarea pieţei;

b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură;

c) îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural.

(2) În vederea realizării scopului trasat la alin.(1), statul, prin intermediul autorităţilor competente, susţine:

a) modernizarea lanţului agroalimentar în scopul conformării la cerinţele Uniunii Europene privind siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate;

b) facilitarea accesului la pieţele de capital, de inputuri şi outputuri pentru fermieri;

c) reformarea sistemului învăţămîntului, cercetărilor ştiinţifice şi serviciilor de extensiune rurală în sectorul agroindustrial şi crearea Sistemului informaţional integrat agricol;

d) implementarea practicilor moderne de gestionare a terenurilor agricole şi a apei;

e) implementarea tehnologiilor de producţie prietenoase mediului, a produselor ecologice, precum şi menţinerea biodiversităţii;

f) adaptarea la schimbările climatice şi atenuarea efectelor acestora asupra producţiei agricole;

g) alocarea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii fizice şi de servicii în mediul rural;

h) creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă în domeniile nonagricole şi sporirea veniturilor în mediul rural;

i) implicarea comunităţii locale în dezvoltarea rurală.

 

Articolul 3. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:

abordare LEADER – metodă de dezvoltare a comunităţilor din zonele rurale, care implică actorii locali în elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare locală şi care funcţionează în baza următoarelor principii: abordare teritorială, parteneriate locale, abordare „de jos în sus”, acţiuni integrate şi multisectoriale, inovaţie, colaborare în reţea şi cooperare;

act de verificare – document prin care se consemnează operaţiunea administrativă de constatare pe teren a obiectului investiţiei declarate în cererea de acordare a subvenţiei;

activitate agricolă – producţie, creştere sau cultivare de produse agricole, precum şi prelucrare primară/finită a produselor agricole, mulsul, creşterea şi deţinerea animalelor în scopuri agricole sau menţinerea terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu;

Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură – autoritate administrativă în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, responsabilă de gestionarea eficientă a Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, inclusiv a surselor financiare provenite de la partenerii de dezvoltare;

beneficiar de subvenţie – solicitantul subvenţiei a cărui cerere de acordare a subvenţiei a fost evaluată pozitiv şi aprobată pentru achitare de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură;

criterii de eligibilitate – condiţii obligatorii pentru solicitantul subvenţiei;

dezvoltare rurală – proces deliberat de schimbări sociale, economice, culturale şi de mediu durabile, menite să îmbunătăţească calitatea vieţii în mediul rural;

femeie-fermier – producător agricol, înregistrat într-o localitate rurală, al cărui fondator/membru (în cazul gospodăriilor ţărăneşti) şi administrator este o femeie care deţine competenţele şi calificările profesionale corespunzătoare şi care se iniţiază pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca administrator al acesteia;

Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural – totalitate a mijloacelor bugetare, precum şi a celor provenite din partea partenerilor de dezvoltare, destinate finanţării măsurilor de sprijin;

forţă majoră – circumstanţe excepţionale, situaţii precum: decesul fondatorului unic, în cazul în care nu sînt succesori; calamitate naturală care afectează exploataţiile agricole; distrugere accidentală a bunurilor agricole aflate în exploataţie; epizootie care afectează determinant şeptelul producătorului agricol;

grant – contribuţie financiară sau tehnică nerambursabilă, oferită unui producător agricol din partea donatorilor, inclusiv străini, la achiziţionarea bunurilor (activelor);

grup de producători – grup de producători agricoli în sensul Legii Nr.312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora;

investiţie eligibilă – bunuri (active) depuse în activitatea de întreprinzător sau în activităţile de îmbunătăţire a calităţii vieţii în mediul rural desfăşurate pe teritoriul Republicii Moldova, date în exploatare conform condiţiilor şi termenelor prevăzute pentru fiecare măsură de sprijin, pasibile de sprijin financiar din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;

întreprinderi afiliate – societăţi comerciale, întreprinderi, persoane fizice care practică activitate de întreprinzător (cu excepţia grupurilor de producători), ce aparţin aceluiaşi/aceloraşi acţionari, persoane sau societăţi comerciale care, fără a depinde una de alta, sînt reunite sub o conducere unică ori sînt conduse de organe alcătuite majoritar din aceleaşi persoane, sau persoane afiliate persoanei fizice;

măsură/submăsură de sprijin – direcţie principală în agricultură şi în mediul rural, susţinută financiar de stat, care contribuie la realizarea uneia sau a mai multor priorităţi ale politicii de dezvoltare agricolă şi rurală, stabilite în Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală;

migrant revenit – cetăţean al Republicii Moldova care s-a aflat minimum un an peste hotarele ţării în scopul desfăşurării activităţii de muncă în bază de contract de muncă, a revenit în Republica Moldova începând cu anul 2020 şi a înregistrat activitatea sa agricolă în una dintre formele stabilite de lege;

plată directă – sprijin financiar nerambursabil, exprimat în sumă fixă pe cap de animal, în funcţie de speciile şi numărul de animale, şi acordat din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;

prelucrare primară – activitate care cuprinde totalitatea operaţiilor, conform unei anumite tehnologii, în cadrul cărora produsele agricole de origine vegetală sau animală sînt pregătite pentru a fi folosite ca materie primă sau semifabricate pentru diferite ramuri ale industriei agroalimentare;

prelucrare finită – activitate care cuprinde totalitatea operaţiilor, conform unei anumite tehnologii, în cadrul cărora produsele agricole de origine vegetală sau animală au trecut prin toate fazele de prelucrare, fiind posibilă întrebuinţarea acestora în scopul final pentru care au fost produse;

preţ de referinţă – valoarea investiţiei în tehnică, utilaje şi echipamente agroindustriale, în raport cu baza de date, acceptată drept bază de calcul al subvenţiei;

producător agricol – persoană fizică care practică activitate de întreprinzător, persoană juridică (societate comercială, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, cooperativă sau întreprindere de stat) care desfăşoară activitate agricolă pe teritoriul ţării;

producător agricol micro – producător agricol care deţine cu drept de proprietate sau posesie şi folosinţă până la 2 hectare de teren agricol arabil şi/sau până la 1 hectar de teren ocupat de culturi perene sau 1 hectar de legume în câmp deschis, sau 0,1 hectare de legume pe teren protejat ori până la 40 de capete de bovine sau 50 de capete de porcine, ovine/caprine şi, în orice caz, nu depăşeşte criteriile stabilite pentru întreprinderea micro prin Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;

producător agricol mic – producător agricol care deţine cu drept de proprietate sau posesie şi folosinţă de la 2 până la 10 hectare de teren agricol arabil şi/sau de la 1 până la 3 hectare de terenuri ocupate de culturi perene sau de la 1 până la 3 hectare de legume în câmp deschis, sau de la 0,1 până la 0,3 hectare de legume pe teren protejat ori de la 41 până la 100 de capete de bovine sau de la 51 până la 2000 de capete de porcine, sau de la 51 până la 150 de capete de ovine/caprine şi, în orice caz, nu depăşeşte criteriile stabilite pentru întreprinderea mică prin Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;

producător agricol mijlociu – producător agricol care deţine cu drept de proprietate sau posesie şi folosinţă de la 10 până la 75 de hectare de teren agricol arabil şi/sau de la 3 până la 15 hectare de terenuri ocupate de culturi perene sau de la 3 până la 5 hectare de legume în câmp deschis, sau de la 0,3 până la 1 hectar de legume pe teren protejat ori de la 101 până la 250 de capete de bovine sau de la 2001 până la 10000 de capete de porcine, sau de la 151 până la 450 de capete de ovine/caprine şi, în orice caz, nu depăşeşte criteriile stabilite pentru întreprinderea mijlocie prin Legea nr.179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii;

producător agricol mare – producător agricol care deţine cu drept de proprietate sau posesie şi folosinţă mai mult de 75 de hectare de teren agricol arabil şi/sau mai mult de 15 hectare de terenuri ocupate de culturi perene sau mai mult de 5 hectare de legume în câmp deschis, sau mai mult de 1 hectar de legume pe teren protejat ori peste 250 de capete de bovine sau peste 10000 de capete de porcine, sau peste 450 de capete de ovine/caprine;

producţie agroalimentară ecologică – producţie agroalimentară ce corespunde criteriilor stabilite de Legea nr.115-XVI din 9 iunie 2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică;

Program LEADER – program de stat, administrat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în cadrul căruia grupurile de acţiune locală pot solicita finanţare, în baza unui plan operaţional şi a unui buget corespunzător, din partea Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural. Acesta conţine două componente:

– sprijin pentru funcţionarea grupurilor de acţiune locală;

– susţinerea implementării strategiilor de dezvoltare locală;

sistemul informaţional de evidenţă a solicitanţilor şi beneficiarilor de subvenţii – sistem electronic integrat, administrat de Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, destinat evidenţei solicitanţilor şi beneficiarilor de subvenţii;

Sistemul informaţional integrat agricol – sistem informaţional care conţine date din sectorul agroindustrial;

solicitant – orice persoană juridică sau fizică înregistrată în modul stabilit sau o autoritate a administraţiei publice locale de nivelul întîi (sate şi comune, inclusiv oraşe cu o populaţie de pînă la 10000 de locuitori cu statut de rezident, conform ultimului recensământ efectuat al populaţiei şi al locuinţelor), definită în Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, instituţii de învăţământ şi cercetare-inovare din domeniul agricol şi asociaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii, care depun o cerere de solicitare a mijloacelor financiare din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, în conformitate cu criteriile stabilite în măsurile de sprijin corespunzătoare;

subvenţie – sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil acordat din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural pentru susţinerea investiţiilor efectuate în dezvoltarea agriculturii şi mediului rural şi care corespund criteriilor de eligibilitate;

tînăr fermier – producător agricol persoană fizică sau juridică, înregistrat într-o localitate rurală, al cărei fondator şi administrator unic este persoana fizică cu vîrsta între 18–40 de ani la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar nerambursabil, care deţine competenţele şi calificările profesionale corespunzătoare şi care se iniţiază pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca administrator al acesteia;

zonă defavorizată – zonă rurală în care, din cauza dezavantajelor legate de demografie, mediu, calitatea solului, precum şi din cauza altor factori, veniturile populaţiei provenite din agricultură sînt mai mici comparativ cu mediile pe ţară. Lista zonelor defavorizate se aprobă de Guvern la propunerea autorităţii administraţiei publice centrale.

[Art.3 modificat prin Legea nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

[Art.3 modificat prin Legea nr.50 din 09.04.2021, în vigoare 14.06.2021]

[Art.3 modificat prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

[Art.3 completat prin Legea nr.17 din 20.02.2020, în vigoare 14.04.2020]

[Art.3 modificat prin Legea nr.281 din 29.11.2018, în vigoare 18.02.2019]

[Art.3 modificat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

 

Articolul 4. Domeniul de aplicare

Prezenta lege vizează:

a) principiile de elaborare şi implementare a politicii statului în domeniul subvenţionării în agricultură şi mediul rural, inclusiv modul de formare a Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;

b) priorităţile sectorului agroindustrial susţinute din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;

c) plăţile directe pentru unele specii de animale;

d) subvenţiile oferite sectorului agroindustrial pentru acoperirea parţială a cheltuielilor suportate în procesul de producere agricolă şi/sau pentru efectuarea investiţiilor în agricultură;

e) criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii de subvenţii în agricultură şi mediul rural;

f) atribuţiile autorităţilor administraţiei publice împuternicite cu funcţii de executare a prevederilor legislaţiei în domeniul subvenţionării în agricultură şi mediul rural, relaţiile lor cu solicitanţii şi beneficiarii subvenţiilor;

g) principiile generale de gestionare a mijloacelor financiare publice alocate pentru acordarea subvenţiilor în agricultură şi mediul rural;

h) sistemele informaţionale în agricultură;

i) alte aspecte privind solicitarea subvenţiilor în agricultură şi mediul rural, procesarea cererilor de acordare a acestora şi plata lor.

[Art.4 modificat prin Legea nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

 

Capitolul II

PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE ACTIVITĂŢII DE SUBVENŢIONARE

ÎN DEZVOLTAREA AGRICULTURII ŞI MEDIULUI RURAL

[Denumirea cap.II modificată prin Legea nr.281 din 29.11.2018, în vigoare 18.02.2019]

Articolul 5. Principiile de bază ale activităţii de subvenţionare în agricultură şi mediul rural

Reglementarea activităţii de subvenţionare în agricultură şi mediul rural are loc pe următoarele principii de bază:

a) previzibilitatea şi stabilitatea reglementărilor juridice;

b) transparenţa decizională;

c) tratamentul egal;

d) eficienţa bazată pe argumente economico-financiare şi indicatori;

e) continuitatea proceselor de susţinere a producătorilor agricoli;

f) asumarea responsabilităţilor de către beneficiarii de subvenţii;

g) rezonabilitatea costurilor.

[Art.5 modificat prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

 

Articolul 6. Principiul previzibilităţii şi stabilităţii reglementărilor juridice

(1) Reglementarea activităţii de subvenţionare în agricultură şi mediul rural se realizează prin prezenta lege, legea bugetului de stat pe anul respectiv, hotărîri ale Guvernului, precum şi prin actele normative ale autorităţilor administraţiei publice centrale, aprobate în limita competenţelor stabilite de prezenta lege.

(2) Reglementările normative care prevăd reducerea cuantumului subvenţiilor în agricultură şi mediul rural nu se pot adopta mai devreme de 6 luni de la data intrării în vigoare a reglementărilor precedente.

(3) Dacă legea bugetară anuală nu se adoptă în termenul stabilit, finanţarea măsurilor de sprijin se asigură în baza dispoziţiilor privind aplicarea bugetului provizoriu, conform prevederilor Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014.

(4) Investiţiile în curs de realizare, contractate înainte de intrarea în vigoare a legislaţiei noi, vor continua să fie guvernate de legislaţia veche în ceea ce priveşte natura şi extinderea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, în special cuantumul subvenţiei acordate, precum şi orice efecte contractuale, dacă legea nouă nu prevede condiţii mai avantajoase pentru producătorul agricol.

 

Articolul 7. Principiul transparenţei decizionale

(1) Statul, prin intermediul autorităţilor administraţiei publice centrale, garantează consultarea şi participarea reprezentanţilor comunităţii de afaceri şi societăţii civile, a altor parteneri sociali la etapa de concepere, elaborare şi implementare a politicii statului în domeniul subvenţionării în agricultură şi mediul rural, prin sporirea transparenţei, a accesului la informaţie şi la instruire.

(2) Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură este obligată să publice lunar pe pagina sa web oficială informaţii complete de interes public privind gestionarea mijloacelor alocate din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural: listele solicitanţilor, listele beneficiarilor de subvenţii şi valoarea acestora şi lista cererilor de acordare a subvenţiei respinse.

 

[Alin.(3) abrogat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

 

(4) Pînă la data de 25 ianuarie a anului ulterior celui în gestiune, autoritatea administraţiei publice centrale va prezenta Guvernului un raport privind gestionarea mijloacelor financiare alocate Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural.

[Art.7 alin.(2) în redacţia Legii nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

 

Articolul 8. Principiul tratamentului egal

(1) Statul, prin intermediul autorităţii administraţiei publice competente, aplică în mod nediscriminatoriu criteriile şi modalităţile de acordare a subvenţiilor în agricultură şi mediul rural faţă de toţi solicitanţii, precum şi în raport procentual, relativ echitabil, pentru toţi potenţialii beneficiari.

(2) Acordarea subvenţiilor are la bază prezumţia respectării legislaţiei de către producătorii agricoli şi tratarea în favoarea acestora a îndoielilor apărute la aplicarea legislaţiei ce ţine de activitatea de subvenţionare.

(3) Nu se consideră încălcare a principiului tratamentului egal aplicarea în privinţa unui grup de persoane, deosebit după anumite trăsături obiective, a unui regim de reglementare diferit de cel aplicat altui grup de persoane, identificat în baza altor criterii, dacă o astfel de tratare diferită rezultă din obiectivele strategice de dezvoltare.

 

Articolul 9. Principiul eficienţei bazate pe argumente economico-financiare şi indicatori

(1) Autoritatea administraţiei publice centrale asigură utilizarea eficientă a resurselor financiare alocate prin selectarea minuţioasă a măsurilor de sprijin din punctul de vedere al contribuţiei acestora în atingerea obiectivelor prevăzute de Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală.

(2) Statul, prin intermediul autorităţii administraţiei publice centrale competente, stimulează producătorii agricoli în vederea obţinerii unor performanţe, acestea fiind materializate prin atingerea indicatorilor cantitativi şi calitativi plauzibili.

(3) Subvenţiile se acordă în condiţiile respectării asolamentului, protejării solului, bunei utilizări a resurselor naturale, umane, financiare şi a celor de producţie, ale aplicării sistemelor de calitate pentru produsele agricole şi alimentare, respectării regulilor de agromediu.

(4) Autoritatea de elaborare a politicilor în domeniul agricol şi de dezvoltare rurală asigură utilizarea eficientă a resurselor financiare alocate prin selectarea minuţioasă a priorităţilor de utilizare a subvenţiilor avînd ca bază Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală, politicile ramurale de asigurare a implementării strategiei respective, raportul import-export al produselor agroalimentare, studii de fezabilitate şi argumentări economice, ce ar veni în susţinerea măsurilor propuse pentru subvenţionare.

[Art.9 alin.(3),(4) modificate prin Legea nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

[Art.9 denumirea, alin.(3) modificat prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

 

Articolul 10. Principiul continuităţii proceselor de susţinere a dezvoltării agriculturii şi mediului rural

(1) Statul, prin intermediul autorităţilor administraţiei publice centrale, garantează consecvenţa şi previzibilitatea în activitatea autorităţilor responsabile de elaborarea şi implementarea politicii de subvenţionare în agricultură şi mediul rural, a reglementărilor aprobate de către Parlament, Guvern, alte autorităţi ale administraţiei publice.

(2) Subvenţiile şi plăţile directe se acordă în baza unor regulamente aprobate de Guvern.

[Art.10 alin.(2) în redacţia Legii nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

[Art.10 modificat prin Legea nr.281 din 29.11.2018, în vigoare 18.02.2019]

 

Articolul 11. Principiul asumării responsabilităţilor de către beneficiarii de subvenţii

(1) Toţi solicitanţii/beneficiarii de subvenţii sînt obligaţi să-şi asume responsabilitatea drept condiţie obligatorie pentru obţinerea şi menţinerea subvenţiei.

(2) Pentru prezentarea datelor false, denaturate, neveridice, cererile solicitanţilor de subvenţii se declară neeligibile, iar solicitantul de subvenţie se introduce în Lista de interdicţie a beneficiarilor de subvenţii, gestionată de Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, conform procedurii stabilite de Guvern.

 

Articolul 12. Principiul rezonabilităţii costurilor

(1) Autoritatea responsabilă de administrarea Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural trebuie să se asigure de faptul că toate costurile investiţiilor sînt stabilite printr-o metodă de calcul echitabilă, verificabilă şi transparentă.

(2) Calcularea subvenţiilor pentru bunuri (active) obiect al investiţiilor eligibile va avea la bază preţuri de referinţă, care se stabilesc în baza unei metodologii actualizată periodic.

 

Capitolul III

ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI

PUBLICE ÎN DOMENIUL SUBVENŢIONĂRII ÎN

DEZVOLTAREA AGRICULTURII ŞI MEDIULUI RURAL

[Denumirea cap.III modificată prin Legea nr.281 din 29.11.2018, în vigoare 18.02.2019]

 

Articolul 13. Atribuţiile Guvernului

În vederea realizării şi implementării politicii statului în domeniul subvenţionării în agricultură şi mediul rural, Guvernul exercită următoarele atribuţii:

a) propune Parlamentului aprobarea, prin legea bugetului de stat pentru anul respectiv, a alocării mijloacelor financiare necesare promovării politicii de subvenţionare în agricultură şi mediul rural, inclusiv a acordării plăţilor directe, precum şi a cuantumului acestora;

b) aprobă Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală;

c) aprobă măsurile/submăsurile de sprijin, ordinea, procedura şi condiţiile de solicitare şi acordare a subvenţiilor şi plăţilor directe la propunerea autorităţii de elaborare a politicilor în domeniul agricol şi de dezvoltare rurală;

d) prognozează şi identifică sursele de finanţare a Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;

e) aprobă modul de gestionare a Sistemului informaţional integrat agricol;

f) aprobă anual lista riscurilor, a culturilor de plante şi speciilor de animale agricole a căror asigurare se subvenţionează din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural.

[Art.13 completat prin Legea nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

 

Articolul 14. Atribuţiile autorităţii administraţiei publice centrale

(1) Autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă de politica de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii şi mediului rural este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare – organ central de specialitate).

(2) Organul central de specialitate are următoarele atribuţii:

a) elaborează Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală, aprobă planul de acţiuni privind implementarea strategiei menţionate şi asigură monitorizarea implementării acesteia;

b) asigură, prin intermediul Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, alocarea mijloacelor financiare pentru susţinerea dezvoltării agriculturii şi mediului rural;

c) evaluează impactul realizării politicii de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii şi mediului rural şi, în baza datelor obţinute, propune Guvernului adaptarea acesteia la necesităţile economiei naţionale şi ale locuitorilor ţării;

d) întreprinde măsurile necesare pentru informarea unui spectru cît mai larg de producători agricoli şi alte părţi interesate din mediul rural privind condiţiile de accesare a subvenţiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;

e) asigură atragerea programelor internaţionale de asistenţă tehnică şi financiară, inclusiv în domeniul dezvoltării rurale, pentru suplinirea Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii mediului rural, precum şi implementarea acestora;

f) asigură, prin coordonare cu Ministerul Finanţelor, distribuirea/redistribuirea mijloacelor Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural pentru măsurile de sprijin, în limita mijloacelor fondului;

f1) aprobă distribuirea/redistribuirea mijloacelor Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural pentru măsurile/submăsurile de sprijin şi pe categorii de producători agricoli;

g) aprobă preţurile de referinţă la calcularea subvenţiei pentru tehnică, utilaj şi echipamente agroindustriale care fac obiectul investiţiei eligibile;

h) aprobă ghidul solicitantului de subvenţii aferent măsurilor de sprijin.

[Art.14 alin.(2) completat prin Legea nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

[Art.14 alin.(2) modificat prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

[Art.14 modificat prin Legea nr.281 din 29.11.2018, în vigoare 18.02.2019]

 

Articolul 15. Atribuţiile şi finanţarea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură

(1) Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (în continuare – Agenţie) este o autoritate administrativă în subordinea organului central de specialitate, menită să gestioneze resursele Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural şi resursele partenerilor de dezvoltare alocate spre administrare, să realizeze măsurile de intervenţie pentru dezvoltarea agriculturii şi mediului rural, în condiţiile legii.

(2) Întru realizarea obiectivelor sale, Agenţia exercită următoarele atribuţii:

a) asigură gestionarea legală şi corectă a Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;

b) examinează cererile de acordare a subvenţiilor, însoţite de dosarele cu documentele solicitate, depuse de către solicitanţi, precum şi eligibilitatea acestora de a beneficia de sprijin financiar din partea statului, conform procedurilor şi regulamentelor aprobate, în limita competenţelor, prevăzute de prezenta lege;

c) autorizează plata subvenţiilor şi plăţilor directe către beneficiarii de subvenţii;

d) efectuează verificări pe teren ale obiectelor investiţiilor pentru a stabili eligibilitatea acestora;

e) monitorizează respectarea criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor contractuale de acordare a subvenţiei de către beneficiari după efectuarea plăţilor;

f) asigură promovarea, comunicarea, informarea şi controlul, care să asigure buna derulare a proiectelor finanţate din cadrul Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural;

g) elaborează şi aprobă manuale de proceduri interne;

h) elaborează proiectul ghidului solicitantului de subvenţii aferent fiecărei măsuri de sprijin;

i) prezintă organului central de specialitate rapoarte lunare, semestriale şi anuale, până la data de 15 a lunii următoare perioadei de raportare, privind gestionarea Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural şi asigură publicarea acestora pe pagina web oficială a Agenţiei.

(3) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei şi structura acesteia se aprobă prin hotărîrea Guvernului.

(4) Agenţia este condusă de un director, asistat de doi directori adjuncţi. Directorul şi directorii adjuncţi sînt numiţi în funcţie publică şi eliberaţi sau destituiţi din funcţie publică, în condiţiile legii, de către ministru.

 

[Alin.(5) abrogat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

 

(6) Agenţia este finanţată din bugetul de stat şi din alte surse neinterzise de lege. Bugetul Agenţiei se elaborează, se aprobă şi se administrează în conformitate cu principiile, regulile şi procedurile stabilite de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014.

(7) Entităţile, indiferent de forma juridică de organizare, deţinătoare de registre de stat şi de alte informaţii necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcţiilor Agenţiei acordă acces gratuit la acestea prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, cu stabilirea condiţiilor de acces şi utilizare a registrelor respective, a altor informaţii pentru a asigura păstrarea integrităţii lor. Cheltuielile legate de asigurarea conexiunii on-line la bazele de date ale entităţilor vor fi acoperite din mijloacele bugetului de stat.

[Art.15 alin.(2) modificat prin Legea nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

[Art.15 alin.(2) modificat prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

[Art.15 modificat prin Legea  nr. 281 din 29.11.2018, în vigoare 18.02.2019]

[Art.15 modificat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

 

Articolul 16. Consiliul de supraveghere

[Art.16 abrogat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

 

Capitolul IV

PLANIFICAREA ŞI STABILIREA MĂSURILOR

DE SPRIJIN PASIBILE DE SUBVENŢIONARE

Articolul 17. Priorităţile Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală

Alocaţiile bugetare anuale se aprobă de către Guvern, la propunerea organului central de specialitate, şi acoperă următoarele priorităţi, cuprinse în Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală:

Prioritatea I. Creşterea competitivităţii sectorului agroindustrial prin restructurare şi modernizare:

1) Măsura 1. Investiţii în exploataţiile agricole pentru restructurare şi adaptare la standardele Uniunii Europene:

a) stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor, a fructelor, a plantelor aromatice, condimentare şi medicinale pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri);

b) stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole;

c) stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol convenţional;

d) stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;

e) stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora;

f) stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile de intervenţie financiară nebancare;

g) stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură;

2) Măsura 2. Investiţii în prelucrarea şi comercializarea produselor agricole:

a) stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare:

– case de ambalare şi frigidere de păstrare a fructelor, strugurilor şi legumelor;

– procesare, uscare şi congelare a fructelor, strugurilor, legumelor şi cartofilor;

– procesare, uscare şi condiţionare a cerealelor, a seminţelor de culturi oleaginoase şi a soiei;

– prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, procesare, ambalare şi păstrare a mierii de albine;

– procesare, uscare şi ambalare a plantelor aromatice, condimentare şi medicinale;

b) sprijin în constituirea şi funcţionarea grupurilor de producători;

c) stimularea activităţilor de promovare.

Prioritatea II. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale:

a) stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor agricole;

b) stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare;

c) stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare;

d) stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului no-till şi mini-till;

e) susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice;

f) stimularea investiţiilor în implementarea practicilor de eficienţă energetică.

Prioritatea III. Îmbunătăţirea nivelului de trai şi a condiţiilor de muncă în mediul rural:

 

[Lit.a) abrogată prin Legea nr.29 din 10.02.2022, în vigoare 01.03.2022]

 

b) servicii de consultanţă şi formare;

c) îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii economice rurale;

d) dezvoltarea localităţii rurale;

e) diversificarea economiei rurale prin activităţi non-agricole;

f) dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER:

– sprijin pentru funcţionarea grupurilor de acţiune locală;

– susţinerea implementării strategiilor de dezvoltare locală .

Prioritatea IV. Schema de plăţi directe.

[Art.17 modificat prin Legea nr.29 din 10.02.2022, în vigoare 01.03.2022]

[Art.17 modificat prin Legea nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

[Art.17 modificat prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

[Art.17 completat prin Legea nr.17 din 20.02.2020, în vigoare 14.04.2020]

[Art.17 modificat prin Legea nr.281 din 29.11.2018, în vigoare 18.02.2019]

 

Articolul 18. Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural

(1) Pentru subvenţionarea investiţiilor aferente obiectivelor şi măsurilor de sprijin, incluse în Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală, se instituie Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, care se formează din alocaţiile anuale de la bugetul de stat, ca poziţie distinsă pentru politica de subvenţionare în agricultură şi mediul rural, precum şi din alte surse.

(2) Alocaţiile anuale din bugetul de stat pentru Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural vor fi prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv.

(3) Modul de distribuire a mijloacelor Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural între măsurile de sprijin se determină de organul central de specialitate, cu consultarea asociaţiilor de profil ale producătorilor agricoli.

[Art.18 alin.(1) modificat prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

[Art.18 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2019]

 

Articolul 19. Sursele de acoperire a cheltuielilor de administrare a Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural

[Art.19 abrogat prin Legea nr.140 din 27.07.2018, în vigoare 17.08.2018]

[Art.19 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 01.01.2019]

 

Articolul 20. Măsurile de sprijin şi subvenţiile pentru acestea

(1) Mijloacele Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural sînt utilizate la susţinerea măsurilor de sprijin prevăzute la art.17.

(2) Lista bunurilor (activelor) obiect al investiţiilor eligibile se aprobă de Guvern la propunerea organului central de specialitate.

(3) Mărimea subvenţiei acordate pentru fiecare măsură de sprijin variază în dependenţă de obiectivele de dezvoltare promovate în documentele de politici în domeniul dezvoltării agricole şi rurale. Plafonul maxim al subvenţiei (în procente) se stabileşte de către organul central de specialitate, cu consultarea asociaţiilor de profil ale producătorilor agricoli şi, după caz, a partenerilor de dezvoltare, şi nu va depăşi 50% din valoarea investiţiei, cu excepţia cazurilor în care se iau măsurile prevăzute la art.17 prioritatea II lit.c) şi prioritatea III lit.c), d) şi f), a cazurilor prevăzute la alin.(6) din prezentul articol, precum şi a cazurilor de reglementare a subvenţiei şi mărimii acesteia prin alte legi.

(4) Suma subvenţiei are caracter compensatoriu, un producător agricol avînd dreptul doar la o subvenţie pe an în cadrul unei măsuri de sprijin, al unei submăsuri de sprijin şi al unui domeniu.

(5) Suma maximă pe care o poate solicita un solicitant va fi stabilită de Guvern, la propunerea organului central de specialitate, reieşind din priorităţile prevăzute în Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală.

(6) În funcţie de mărimea Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, Guvernul, la propunerea organului central de specialitate, poate institui o limită maximă pentru subvenţia acordată unui producător agricol, care va fi una echitabilă în raport cu investiţia realizată. Limita maximă a subvenţiei poate fi majorată în cazul proiectelor start-up, efectuate de tinerii fermieri, femeile-fermieri şi migranţii reveniţi, al proiectelor aferente producţiei agroalimentare ecologice, al investiţiilor efectuate de grupurile de producători şi cooperativele de întreprinzător, al investiţiilor efectuate în sectorul zootehnic şi al investiţiilor efectuate în achiziţionarea bunurilor (activelor) de producţie autohtonă.

[Art.20 alin.(3) modificat, alin.(6) în redacţie nouă prin Legea nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

[Art.20 alin.(4) completat prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

[Art.20 alin.(3) modificat prin Legea nr.17 din 20.02.2020, în vigoare 14.04.2020]

[Art.20 modificat prin Legea nr.281 din 29.11.2018, în vigoare 18.02.2019]

 

Articolul 21. Plăţile directe

(1) În vederea menţinerii unui nivel cât mai înalt al venitului producătorilor agricoli, compensării parţiale a cheltuielilor suportate, revitalizării sectorului zootehnic şi a substituirii parţiale a importului de produse de origine animalieră, statul efectuează plăţi directe per cap de animal.

(2) Plăţile directe constau în acordarea unei sume fixe pe unitate de cap de animal, alocată în funcţie de speciile şi numărul de animale.

(3) Solicitanţi ai plăţilor directe pot fi producătorii agricoli deţinători de animale, care demonstrează obţinerea unei cantităţi minime de producţie pe cap de animal, stabilită anual de organul central de specialitate după consultarea cu asociaţiile de profil ale producătorilor agricoli.

(4) Cuantumul plăţii directe pentru fiecare cap de animal se stabileşte prin regulamentul aprobat de Guvern.

(5) Pentru creşterea animalelor de prăsilă se acordă plăţi directe majorate. Valoarea majorărilor se stabileşte de Guvern, în limitele alocaţiilor disponibile.

(6) Se admite acordarea plăţilor directe pe cap de animal pentru animalele înscrise în Registrul de stat al animalelor, ţinut conform prevederilor Legii nr.231/2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor.

(7) Pentru facilitarea dezvoltării sectorului zootehnic, lista speciilor de animale poate fi extinsă sau limitată gradual de către Guvern, în funcţie de mărimea Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural.

[Art.21 în redacţia Legii nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

[Art.21 alin.(3),(4),(5),(8) modificate, alin.(9) abrogat prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

 

Articolul 22. Înlesniri acordate unor categorii de producători agricoli

(1) În vederea încurajării şi stimulării activităţilor agricole prioritare, subvenţiile acordate în condiţii generale din valoarea investiţiei eligibile se majorează la cererea producătorului agricol cu cel puţin:

a) 15% – pentru tinerii fermieri, femeile-fermieri şi migranţii reveniţi;

b) 20% – pentru producătorii agricoli care se ocupă de cultivarea culturilor ecologice sau de creşterea ecologică a animalelor;

c) 10% – pentru producătorii agricoli care au achiziţionat bunuri (active) de producţie autohtonă eligibile spre subvenţionare;

d) 50% – pentru grupurile de producători şi cooperativele de întreprinzător care efectuează investiţii în sectorul agroalimentar conform măsurilor/submăsurilor de sprijin stabilite de organul central de specialitate;

e) 10% – pentru producătorii agricoli care efectuează investiţii în sectorul zootehnic, cu excepţia investiţiilor pentru exploataţiile specializate în producerea laptelui;

f) 20% – pentru producătorii agricoli care desfăşoară activitate de producere a laptelui de vaci, oi şi capre.

(2) În cazul în care solicitantul subvenţiei cade sub incidenţa mai multor înlesniri enumerate la alin.(1), acesta, pe parcursul unui an de subvenţionare, va beneficia doar de una, la alegere.

(3) Înlesnirile prevăzute la alin.(1) lit.a)–c), e) şi f) nu vor depăşi plafonul maxim de 30% din valoarea subvenţiei autorizate şi se vor stabili în limitele alocaţiilor disponibile.

[Art.22 alin.(1),(3) în redacţia Legii nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

[Art.22 alin.(1),(2) modificate, alin.(3) introdus prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

 

Articolul 23. Acordarea subvenţiei în avans

(1) Prin derogare de la prevederile art.20 alin.(4) din prezenta lege, tinerii fermieri, femeile-fermiere, migranţii reveniţi, precum şi producătorii agricoli micro şi mici, care cad sub incidenţa noţiunii de întreprindere nou-înregistrată conform Legii nr.179 din 21 iulie 2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, înregistraţi în mediul rural şi a căror investiţie vizează una dintre activităţile prevăzute la art.17 prioritatea I pct.1) lit.a), b), d) şi e) şi pct.2) lit.a) din prezenta lege, pot beneficia de subvenţii în avans pentru proiecte start-up, în cadrul cărora pot solicita pînă la 50% din valoarea investiţiei.

(2) Proiectele start-up se subvenţionează în avans, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) contribuţia financiară asigurată de solicitant reprezintă cel puţin 10% din valoarea proiectului;

b) valoarea investiţiei eligibile nu este mai mare de un milion de lei;

c) proiectul este implementat într-o localitate rurală;

d) perioada de implementare este de pînă la 24 de luni;

e) proiectul prevede crearea de locuri de muncă;

f) solicitantul dispune de pregătire şi formare profesională în domeniul antreprenoriatului;

 

[Lit.g) abrogată prin Legea nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

 

(3) Cel puţin 5% din mijloacele Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural destinate măsurilor de sprijin prevăzute la art.17 vor fi alocate pentru finanţarea proiectelor start-up.

(4) Subvenţionarea proiectelor start-up se va realiza în bază de concurs, prioritate avînd proiectele care vor acumula punctajul cel mai mare, în limita fondurilor alocate în acest sens. Proiectele start-up care nu vor acumula punctajul necesar vor putea fi transferate pentru următoarea perioadă de evaluare, în cazul suplinirii fondurilor pentru componenta data.

(5) Mijloacele virate beneficiarilor în cadrul subvenţiei nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decît cea pentru care au fost acordate. Beneficiarii sînt responsabili de utilizarea subvenţiilor potrivit destinaţiilor, precum şi de restituirea mijloacelor primite în cazul în care nu justifică utilizarea acestora.

(6) Condiţiile şi procedura de acordare a plăţilor în avans pentru proiectele start-up vor fi aprobate de Guvern.

(7) Beneficiază de subvenţii în avans proiectele care se încadrează în următoarele măsuri de sprijin:

a) îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii economice rurale;

b) dezvoltarea localităţii rurale;

c) diversificarea economiei rurale prin activităţi non-agricole;

d) dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER:

– sprijin pentru funcţionarea grupurilor de acţiune locală;

– susţinerea implementării strategiilor de dezvoltare locală.

(8) Proiectele care se încadrează în măsurile de sprijin prevăzute la alin.(7) lit.a) şi b) se subvenţionează în avans cu respectarea următoarelor condiţii:

a) solicitanţii şi beneficiarii proiectelor sînt autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi (sate şi comune, inclusiv oraşe cu o populaţie de pînă la 10000 de locuitori cu statut de rezident, conform ultimului recensământ efectuat al populaţiei şi al locuinţelor);

b) contribuţia financiară a beneficiarului de subvenţie reprezintă cel puţin 20% din costul total al proiectului;

c) costul total al proiectului eligibil nu trebuie să depăşească 3 milioane de lei;

d) proiectul trebuie implementat în mediul rural;

e) perioada de implementare este de pînă la 24 de luni;

 

[Lit.f) abrogată prin Legea nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

 

(9) Proiectele care se încadrează în măsurile de sprijin prevăzute la alin.(7) lit.c) se subvenţionează în avans cu respectarea următoarelor condiţii:

a) solicitanţii şi beneficiarii proiectelor sînt persoane juridice (întreprindere micro şi mică) sau persoane fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător înregistrată într-o localitate rurală;

b) contribuţia financiară a beneficiarului de subvenţie reprezintă cel puţin 50% din costul total al proiectului;

c) costul total al proiectului eligibil nu trebuie să depăşească 1 milion de lei;

d) proiectul trebuie sa fie implementat în mediul rural;

e) perioada de implementare este de pînă la 24 de luni;

 

[Lit.f) abrogată prin Legea nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

 

g) proiectul prevede crearea de locuri de muncă.

(10) Proiectele care se încadrează în măsurile de sprijin prevăzute la alin. (7) lit.a)–d) se subvenţionează pe bază de concurs, prioritate avînd proiectele care acumulează cel mai mare punctaj, în limitele fondurilor alocate în acest scop. Proiectele care nu acumulează punctajul necesar se transferă la următoarea perioadă de evaluare, dacă componenta prezentă va fi finanţată suplimentar.

(11) Pentru măsurile prevăzute la alin. (7) lit.a)–d), alocaţia financiară din bugetul anual al Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural se stabileşte în următoarele cuantumuri:

a) pînă la 5%­ – pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii economice rurale;

b) pînă la 5% – pentru dezvoltarea localităţii rurale;

c) pînă la 5% – pentru diversificarea economiei rurale prin activităţi non-agricole;

d) până la 5% – pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER.

(111) Alocaţia financiară stabilită la alin.(11) lit.a)–c), destinată măsurilor prevăzute la alin.(7) lit.a)–d), în caz de nevalorificare, se redistribuie între măsurile de sprijin respective.

(12) Condiţiile şi procedurile specifice de implementare a proiectelor şi a subvenţiilor în avans pentru proiectele care se încadrează în măsurile de sprijin prevăzute la alin. (7) lit.a)–d) se aprobă de Guvern.

[Art.23 alin.(7),(11) modificate prin Legea nr.29 din 10.02.2022, în vigoare 01.03.2022]

[Art.23 alin.(1) modificat, alin.(111) introdus prin Legea nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

[Art.23 alin.(1),(2),(8),(9) modificate prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

[Art.23 alin.(7),(10),(11),(12) modificate prin Legea nr.17 din 20.02.2020, în vigoare 14.04.2020]

[Art.23 completat prin Legea nr.281 din 29.11.2018, în vigoare 18.02.2019]

 

Capitolul V

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU BENEFICIEREA DE SUBVENŢII.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SOLICITANŢILOR ŞI

BENEFICIARILOR DE SUBVENŢII

Articolul 24. Criteriile generale de eligibilitate

(1) Sînt pasibili de subvenţionare producătorii agricoli, grupurile de producători care corespund următoarelor criterii generale, aferente măsurilor de sprijin prevăzute la art.17:

a) au efectuat investiţia ce corespunde obiectivelor şi domeniilor de acţiune aferente măsurilor de sprijin respective;

b) au la bază un plan de afaceri, prin care să se demonstreze fezabilitatea proiectului în curs de realizare, pentru subvenţiile ce depăşesc 0,5 milioane lei şi doar pentru anumite măsuri de sprijin stabilite în mod expres de organul central de specialitate;

c) au procurat bunuri (active) obiect al investiţiei eligibile de la furnizori şi distribuitori;

d) sînt deţinători legali ai bunurilor imobile în/pe care se efectuează investiţia;

e) la data depunerii cererii de acordare a subvenţiei, nu au restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional şi nu se află în procedură de insolvabilitate sau procedură de dizolvare cu lichidare;

f) dispun de apartenenţă la una din asociaţiile de profil ale producătorilor agricoli, cu excepţia solicitanţilor de subvenţii pentru măsurile prevăzute la art.17, prioritatea III lit.c)–f);

g) dovedesc prin acte confirmative realizarea investiţiei (facturi, ordine de plată, acte de dare în exploatare etc.);

h) nu sînt incluşi în Lista de interdicţie a beneficiarilor de subvenţii.

(2) Nu sunt eligibile pentru subvenţionare, în sensul prezentei legi, persoanele juridice ai căror fondatori, acţionari, asociaţi, administratori, beneficiari efectivi sunt înregistraţi sau au reşedinţa în jurisdicţii care nu implementează standarde internaţionale de transparenţă. Metodologia de stabilire a jurisdicţiilor care nu implementează standarde internaţionale de transparenţă, precum şi lista jurisdicţiilor respective, în sensul prezentei legi, se aprobă prin hotărâre de Guvern.

(3) Pentru toate măsurile de sprijin sunt eligibile şi investiţiile cu componentă de grant a cărui valoare se deduce din valoarea investiţiei eligibile pentru calcularea subvenţiei.

[Art.24 alin.(1) completat, alin.(3) introdus prin Legea nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

[Art.24 alin.(2) introdus prin Legea nr.215 din 27.11.2020, în vigoare 25.01.2021]

[Art.24 lit.f) modificată prin Legea nr.17 din 20.02.2020, în vigoare 14.04.2020]

[Art.24 modificat prin Legea nr.281 din 29.11.2018, în vigoare 18.02.2019]

 

Articolul 25. Criteriile speciale de eligibilitate

(1) Criteriile speciale de eligibilitate reprezintă totalitatea condiţiilor speciale valabile pentru fiecare măsură de sprijin, respectarea cărora acordă dreptul la subvenţie după cum urmează:

1) la înfiinţarea plantaţiilor multianuale pomicole (inclusiv nucifere), viticole, de arbuşti fructiferi şi de căpşun, plantaţiilor de culturi etero-oleaginoase, subvenţia se acordă pentru plantaţiile înfiinţate:

a) pe o suprafaţă nu mai mică de 0,5 hectare;

b) în baza unui proiect sau, după caz, a unui plan general al plantaţiei;

c) cu soiuri admise în Catalogul soiurilor de plante;

c1) cu soiuri care nu se regăsesc în Catalogul soiurilor de plante, însă se conţin în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species), Catalogul soiurilor de specii de legume al Uniunii Europene (The Catalogue of Varieties of Vegetable Species), Catalogul comun al soiurilor de viţă-de-vie al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Vine) şi/sau în Sistemul informaţional al materialului de înmulţire şi plantare fructifer FRUMATIS (Fruit Reproductive Material Information System), în condiţiile prevăzute la art.27 alin.(7);

d) cu material săditor de la producători autorizaţi, inclusiv din străinătate, a cărui calitate poate fi confirmată prin certificat de valoare biologică, cu respectarea reglementărilor tehnice din domeniu şi, după caz, a prevederilor Legii viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006;

2) la defrişarea plantaţiilor multianuale, pentru a beneficia de subvenţii, solicitanţii vor face dovada respectării condiţiilor de casare şi defrişare stabilite de actele normative în vigoare;

3) pentru investiţiile în sectorul zootehnic, subvenţia se acordă în cazul întrunirii următoarelor condiţii:

a) sînt respectate cerinţele zooveterinare de creştere şi întreţinere a animalelor, prevăzute de normele sanitar-veterinare;

 

[Lit.b) abrogată prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

 

c) solicitantul deţine încăperi autorizate pentru întreţinerea animalelor;

d) sînt respectate condiţiile de mediu stabilite de legislaţia în vigoare;

e) în cazul construcţiilor/reconstrucţiilor fermelor zootehnice, solicitantul dispune de proiect tehnic elaborat de companii licenţiate în acest scop;

f) la data depunerii cererii de acordare a subvenţiei, animalele au fost asigurate contra riscurilor de producţie;

g) sînt respectate normele privind identificarea animalelor/ înregistrarea acestora în Registrul de stat al animalelor;

h) procurarea bunurilor (animalelor) eligibile este confirmată prin certificate de rasă, facturi, acte de dare în exploatare etc.;

4) pentru investiţiile în producerea produselor agricole pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri), subvenţia se acordă în cazul întrunirii următoarelor condiţii:

a) investiţia este realizată pe o suprafaţă de cel puţin 0,1 hectare, deţinută de unul şi acelaşi producător agricol. Investiţia poate fi sub minimul eligibil de 0,1 ha, dar nu mai puţin de 0,03 ha, dacă producătorul agricol solicitant, dispunând de construcţii pe teren protejat, anexează la acestea altele, formând o construcţie cu suprafaţa cumulativă de cel puţin 0,1 ha;

b) solicitantul deţine un proiect/ o schiţă de proiect;

c) procurarea bunurilor (activelor) eligibile este confirmată prin facturi, acte de dare în exploatare etc.;

5) pentru investiţiile în procurarea tehnicii, utilajului şi echipamentelor agroindustriale, inclusiv a sistemelor de irigare, subvenţia se acordă în cazul întrunirii următoarelor condiţii:

a) solicitantul deţine legal terenuri agricole cu o suprafaţă de cel puţin 50 de hectare, în cazul combinelor de recoltat culturile agricole şi al tractoarelor cu capacitatea motoarelor mai mare de 100 de c.p., şi de cel puţin 2 hectare, în cazul diverselor maşini şi utilaje agricole;

b) tehnica, utilajele şi echipamentele agroindustriale au fost supuse înregistrării de stat în modul stabilit;

c) achiziţionarea bunurilor (activelor) eligibile de la furnizori şi distribuitori este confirmată prin certificate de calitate, facturi, acte de dare în exploatare etc.;

d) tehnica, utilajele şi echipamentele agroindustriale procurate sînt achitate integral sau, după caz, sînt achitate ratele pentru acestea;

6) pentru investiţiile în infrastructura postrecoltare şi procesare, subvenţia se acordă în cazul întrunirii următoarelor condiţii:

a) solicitantul deţine baza de producţie a materiei prime. Sunt facilitaţi producătorii agricoli şi, după caz, grupurile de producători care fac dovada deţinerii bazei materiale de producţie, inclusiv a suprafeţei de terenuri deţinute legal, care ar asigura cel puţin:

– 50% din capacitatea de păstrare, în cazul depozitelor agroindustriale;

– 50% producţie proprie procesată, din volumul total prelucrat sau care urmează a fi prelucrat anual în perioada de implementare a proiectului, în cazul echipamentelor de procesare a producţiei agricole;

– 50% producţie autohtonă, în cazul prelucrării primare a cărnii şi procesării laptelui.

Pentru investiţiile altele decât cele menţionate valoarea subvenţiei se reduce cu 50% din valoarea de bază a acesteia.

b) solicitantul întruneşte criteriile caracteristice de producător agricol micro, mic, mijlociu sau mare;

c) achiziţionarea bunurilor (activelor) eligibile de la furnizori şi distribuitori este confirmată prin facturi, acte de dare în exploatare etc.;

d) costul utilajelor/echipamentelor agroindustriale sau al altor bunuri (active), obiect al investiţiei eligibile în cadrul acestei măsuri de sprijin, este achitat integral;

7) pentru consolidarea terenurilor agricole, subvenţia este acordată pentru compensarea parţială a lucrărilor cadastrale, în cazul comasării a cel puţin 3 parcele în vederea formării unui singur bun imobil şi/sau al consolidării a cel puţin 3 parcele prin vînzare-cumpărare, schimb, donaţie, formînd o exploataţie agricolă cu parcelele adiacente;

8) pentru compensarea cheltuielilor pentru irigare, subvenţia este acordată producătorilor agricoli, inclusiv prin intermediul asociaţiilor utilizatorilor de apă, pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate la pomparea/repomparea apei pentru irigare;

9) pentru agricultura ecologică, subvenţia este acordată în cazul întrunirii următoarelor condiţii:

a) producătorii agricoli sînt înregistraţi în sistemul de producţie a agriculturii ecologice;

b) solicitantul deţine contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat şi autorizat de organul central de specialitate;

c) solicitantul deţine certificat de conformitate sau autorizaţie de confirmare a conversiei;

10) pentru investiţiile în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, subvenţia se acordă în cazul întrunirii următoarelor condiţii:

 

[Lit.a) abrogată prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

 

b) activitatea agricolă este înregistrată şi desfăşurată în localitatea rurală pentru care se solicită subvenţie;

c) investiţia este realizată avînd la bază un proiect, inclusiv un deviz de cheltuieli, coordonat, după caz, cu autorităţile publice locale;

11) pentru serviciile de consultanţă şi formare, subvenţia se va acorda producătorilor agricoli care au beneficiat de servicii de consultanţă.

(2) Lista actelor necesare pentru acordarea subvenţiei şi plăţii directe se aprobă de Guvern.

[Art.25 alin.(1) modificat prin Legea nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

[Art.25 alin.(1) modificat prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

 

Articolul 26. Costuri şi bunuri neeligibile

Nu fac obiectul investiţiei eligibile:

a) bunurile achiziţionate de la persoane afiliate;

b) bunurile achiziţionate second-hand;

c) achiziţiile de bunuri imobile;

d) porţiunile de grant;

e) investiţiile realizate în oraşul Chişinău şi oraşul Bălţi;

f) taxa pe valoare adăugată, cu excepţia proiectelor care se încadrează la art.17, prioritatea III, iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale, precum şi a proiectelor iniţiate pentru funcţionarea grupurilor de acţiune locală;

g) comisioanele bancare, costurile garanţiilor bancare şi cheltuielile similare;

h) costurile de schimb valutar, taxele şi pierderile ocazionate de schimburile valutare;

i) instruirea/şef-montaj;

j) serviciile de instalare, de montaj, lucrările mecanizate, serviciile de transport, cu excepţia proiectelor care se încadrează la art.17, prioritatea III lit.a), c), d), e) şi f);

k) achitările efectuate în cadrul operaţiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), de compensare, ce rezultă din contractele de cesiune, precum şi cele efectuate către persoanele juridice înregistrate sau cu reşedinţa în jurisdicţii care nu implementează standarde internaţionale de transparenţă.

[Art.26 modificat prin Legea nr.244 din 28.07.2022, în vigoare 19.08.2022]

[Art.26 modificat prin Legea nr.215 din 27.11.2020, în vigoare 25.01.2021]

[Art.26 modificat prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

 

Articolul 27. Drepturile şi obligaţiile solicitanţilor şi beneficiarilor de subvenţii

(1) Solicitanţii şi beneficiarii de subvenţii dispun de următoarele drepturi:

a) să beneficieze de volumul deplin al suportului informaţional privind condiţiile de subvenţionare;

b) să înainteze cereri privind acordarea subvenţiilor şi plăţilor directe;

c) să fie informaţi operativ privind iregularităţile depistate în documentele prezentate pentru acordarea subvenţiei;

d) să urmărească, accesînd prin reţelele electronice compartimentul public al sistemului informaţional de evidenţă a solicitanţilor şi beneficiarilor de subvenţii, situaţia cererilor înaintate privind acordarea subvenţiilor şi plăţilor directe;

e) să fie prezenţi la desfăşurarea inspecţiilor efectuate la diverse etape de examinare a cererii de acordare a subvenţiei;

f) să ia cunoştinţă de actele Agenţiei (procese-verbale, acte de inspecţii), întocmite în vederea procesării cererii de acordare a subvenţiei şi plăţii directe depusă de aceştia;

g) să prezinte explicaţii pe marginea rezultatelor controalelor efectuate;

h) să beneficieze de alte drepturi prevăzute de lege.

(2) Solicitanţii şi beneficiarii de subvenţii sînt obligaţi:

a) să respecte cerinţele legislaţiei privind subvenţionarea în agricultură şi mediul rural;

b) să prezinte cererile de acordare a subvenţiilor şi plăţilor directe şi documentele justificative în modul şi termenele stabilite;

c) să asigure utilizarea conform destinaţiei a obiectului investiţiei pentru care a primit subvenţii;

d) să întreţină obiectul investiţiei în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat, în vederea asigurării protecţiei mediului, siguranţei alimentelor, sănătăţii şi bunăstării animalelor şi a plantelor;

e) să nu admită în termenul stabilit de Guvern înstrăinarea sau darea în folosinţă sub nicio formă a obiectului investiţiei pentru care a primit subvenţia;

f) să asigure toate condiţiile pentru desfăşurarea corespunzătoare a verificărilor pe teren şi a inspecţiilor postachitare de către reprezentanţii împuterniciţi ai Agenţiei, pe durata stabilită la lit.e), inclusiv accesul în locurile şi spaţiile unde este efectuată investiţia obiect al subvenţionării, la documentele juridice, financiare, tehnice care au stat la baza efectuării şi dezvoltării acestei investiţii etc.;

g) să respecte, pe toată durata stabilită, angajamentele, condiţiile de eligibilitate şi criteriile de evaluare care au stat la baza autorizării cererii de acordare a subvenţiei şi plăţii directe;

h) să notifice Agenţia privind apariţia oricărei schimbări survenite în realizarea adecvată a investiţiei supuse subvenţionării.

i) să respecte alte obligaţii prescrise de legislaţie.

(3) Beneficiarul de subvenţii în privinţa căruia s-a constatat că a comis o contravenţie prevăzută la art.115 alin.(3), art.122 alin.(21) şi art.154 alin.(11) din Codul contravenţional nr.218/2008, a prezentat date neveridice la cererea de acordare a subvenţiei, a înstrăinat, a transmis în folosinţă, a casat obiectul investiţiei sau, după caz, a defrişat plantaţiile multianuale contrar termenelor stabilite este obligat să restituie subvenţia accesată. De asemenea, beneficiarul va fi inclus în Lista de interdicţie a beneficiarilor de subvenţii, cu excepţia cazului în care acesta notifică Agenţia cu privire la abaterile comise şi restituie subvenţia benevol.

(4) Beneficiarii de subvenţii sînt obligaţi să menţină în vigoare criteriile de eligibilitate de la data depunerii cererii de acordare a subvenţiei şi plăţii directe pe parcursul întregii perioade stabilite de Guvern, în dependenţă de domeniul investiţiei, durata de exploatare sau de viaţă a obiectului investiţiei. În caz contrar, beneficiarii de subvenţii sînt obligaţi să restituie valoarea subvenţiei primite, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

(5) Beneficiarii de subvenţii în privinţa cărora s-a intentat o procedură de insolvabilitate sau o procedură de dizolvare cu lichidare sunt obligaţi să notifice Agenţia cu privire la acest fapt în termen de 5 zile.

(6) În cazul intentării în privinţa beneficiarului a procedurii falimentului, a procedurii simplificate a falimentului sau a procedurii de dizolvare cu lichidare, acesta este obligat să restituie subvenţiile accesate dacă, la momentul intentării procedurilor respective, era obligat să menţină criteriile de eligibilitate care au stat la baza acordării subvenţiilor. În termen de 5 zile de la intentarea procedurilor, lichidatorul va notifica Agenţia cu privire la termenele de înaintare a creanţelor proprii faţă de debitor.

(7) La înfiinţarea plantaţiilor multianuale cu soiurile prevăzute la art.25 alin.(1) pct.1) lit.c1), solicitantul/beneficiarul de subvenţii este responsabil de performanţa soiurilor respective şi de riscul utilizării de seminţe şi material săditor necorespunzătoare sau din soiuri neadaptate la condiţiile agricole din ţara noastră. În cazul neîndeplinirii cerinţelor menţionate, beneficiarii de subvenţii sunt obligaţi să restituie valoarea subvenţiei primite, cu excepţia cazurilor în care producerea riscului se datorează unui eveniment în afara controlului.

[Art.27 alin.(3) completat prin Legea nr.102 din 14.04.2022, în vigoare 20.04.2022]

[Art.27 alin.(3) în redacţie nouă, alin.(5)-(7) introduse prin Legea nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

[Art.27 alin.(2) modificat prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

[Art.27 modificat prin Legea nr.281 din 29.11.2018, în vigoare 18.02.2019]

 

Capitolul VI

EXAMINAREA CERERILOR DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR ŞI

ACHITAREA SUBVENŢIILOR. SUPRAVEGHEREA RESPECTĂRII

PRESCRIPŢIILOR SUBVENŢIONĂRII

Articolul 28. Procedura de examinare a cererii de acordare a subvenţiei

(1) Examinarea cererilor de acordare a subvenţiilor şi plăţilor directe se realizează de către Agenţie, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi în modul stabilit de Guvern.

(2) Procedura de examinare a cererii de acordare a subvenţiei presupune următoarele etape:

a) recepţionarea dosarului cu documentele solicitate şi înregistrarea acestuia în modul stabilit;

b) verificarea obiectului investiţiei la faţa locului;

c) examinarea cererii de acordare a subvenţiei şi autorizarea plăţilor.

 

Articolul 29. Recepţionarea dosarelor cu documentele solicitate

(1) Cererea de acordare a subvenţiei se depune de către reprezentantul legal al solicitantului la sediile subdiviziunilor teritoriale ale Agenţiei în raza teritorială a cărora s-a efectuat investiţia.

(2) Cererea de acordare a subvenţiei, însoţită de dosarul cu documentele solicitate, se depune conform ordinii stabilite de Guvern.

(3) După recepţionare, cererile de acordare a subvenţiilor se supun înregistrării imediate în registrul manual de intrări al subdiviziunii teritoriale respective a Agenţiei şi în baza de date a sistemului informaţional de evidenţă a solicitanţilor şi beneficiarilor de subvenţii.

(4) În vederea asigurării respectării condiţiilor de eligibilitate şi stabilirii autenticităţii documentelor anexate la cererea de acordare a subvenţiei, reprezentanţii subdiviziunii teritoriale a Agenţiei sînt în drept:

a) să solicite documente suplimentare pentru confirmarea veridicităţii documentelor anexate la cerere dacă există temeiuri suficiente de a presupune caracterul neveridic al acestora;

b) să solicite autorităţilor de orice nivel informaţii referitoare la solicitantul subvenţiei şi obiectul investiţiei;

c) să verifice la faţa locului obiectul investiţiei, starea acestuia în vederea stabilirii cheltuielilor suportate.

 

Articolul 30. Termenul de examinare a cererii de acordare a subvenţiei

(1) Cererea de acordare a subvenţiei se examinează în dependenţă de complexitatea acesteia, volumul investiţiei pentru care se solicită subvenţie, în termen de cel mult 2 luni de la data depunerii acesteia la subdiviziunea teritorială a Agenţiei, cu excepţia cererilor pentru plăţile directe al căror termen de examinare va fi stabilit de Guvern.

(2) În cazuri de complexitate, termenul stabilit la alin.(1) poate fi prelungit cu 10 zile lucrătoare, cu înştiinţarea în scris a solicitantului.

(3) Termenul de examinare poate fi suspendat în cazul în care resursele Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural sînt epuizate.

 

Articolul 31. Procedura de verificare pe teren

(1) Solicitanţii sînt responsabili de respectarea conformă a criteriilor de eligibilitate, precum şi de îndeplinirea tuturor obligaţiilor şi angajamentelor.

(2) Procedura de verificare pe teren are la bază următoarele principii:

a) obiectivitatea şi imparţialitatea la efectuarea verificărilor;

b) efectuarea verificărilor şi întocmirea actelor corespunzătoare în ordinea parvenirii cererilor de acordare a subvenţiilor;

c) transparenţa şi publicitatea actelor de verificări;

d) prezumţia respectării legislaţiei de către producătorul agricol sau grupul de producători supus verificărilor;

e) caracterul constatator, consultativ şi recomandabil al verificărilor pe teren;

f) oportunitatea verificării şi proporţionalitatea duratei acestuia – efectuarea verificării în cel mai scurt termen posibil, dar care să nu depăşească termenul prevăzut la alin.(4).

(3) Pentru fiecare solicitant de subvenţii verificat se va întocmi un act de verificare, conform procedurii stabilite, după modelul aprobat de organul central de specialitate, care va cuprinde:

a) componenţa grupului care a efectuat verificarea pe teren;

b) măsura de sprijin accesată de solicitant şi, după caz, descrierea succintă a proiectului, cu indicarea sumei solicitate;

c) obiectul verificării şi programul derulării acesteia;

d) rezultatele verificărilor şi concluzia grupului de verificare.

(4) Perioada de efectuare a verificărilor nu va depăşi 30 de zile din data iniţierii.

(5) Solicitanţii subvenţiilor sînt obligaţi să prezinte, în termen de 10 zile, informaţia şi documentele solicitate în cadrul verificărilor. În cazul refuzului de a prezenta informaţia şi documentele solicitate, Agenţia este în drept să respingă cererea de acordare a subvenţiei, cu informarea producătorului agricol.

(6) Procedura de verificare pe teren, acţiunile ce urmează a fi întreprinse în cadrul verificărilor se stabilesc în manualele de proceduri, aprobate prin ordinul directorului Agenţiei, conform Legii nr.229/2010 privind controlul financiar public intern.

[Art.31 modificat prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

 

Articolul 32. Autorizarea spre plată a subvenţiei

(1) Procesul de autorizare spre plată a subvenţiei şi plăţii directe are la bază următoarele principii:

a) asigurarea transparenţei;

b) asigurarea tratamentului egal, imparţialităţii şi nediscriminării faţă de toţi solicitanţii;

c) declararea pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea condiţiilor de eligibilitate, veridicitatea actelor anexate la cerere, costurilor investiţiei pentru care se solicită subvenţia;

d) autorizarea plăţilor în ordinea recepţionării dosarelor cu documentele solicitate, după principiul „primul venit, primul servit”, conform măsurilor/submăsurilor de sprijin şi categoriilor de producători agricoli, în limita mijloacelor financiare disponibile;

e) prin derogare de la prevederile art.23, mijloacele financiare nevalorificate până la 1 septembrie a anului în curs, în cadrul unei măsuri/submăsuri de sprijin sau al unei categorii de producători agricoli, se redistribuie, la propunerea Agenţiei, de către organul central de specialitate, pentru alte măsuri/submăsuri de sprijin şi categorii de producători agricoli, în conformitate cu priorităţile şi necesităţile economiei naţionale.

(2) Pentru măsurile de sprijin pentru care este necesar un plan de afaceri, autorizarea plăţilor se va efectua după anumite criterii de evaluare bazate pe indicatori de performanţă, rezultaţi din obiectivele prevăzute în Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală.

(3) Criteriile de evaluare vor fi aprobate de organul central de specialitate.

(4) În scopul asigurării transparenţei şi participării în procesul de subvenţionare, în cadrul Agenţiei se instituie Comitetul de evaluare a cererilor de acordare a subvenţiilor şi autorizare a plăţilor (în continuare – Comitetul de evaluare şi autorizare), care este un organ colegial format din reprezentanţii organului central de specialitate, ai Agenţiei şi, după caz, experţi din domeniile aferente sectorului agroindustrial.

(5) De competenţa Comitetului de evaluare şi autorizare ţine selectarea cererilor de acordare a subvenţiilor, care cad sub incidenţa alin.(2), şi autorizarea plăţilor pentru acestea.

(6) Componenţa şi atribuţiile Comitetului de evaluare şi autorizare vor fi aprobate de Agenţie.

(7) Decizia de autorizare spre plată a subvenţiei constituie temei pentru trecerea în contul beneficiarului a sumei subvenţiei şi plăţii directe.

[Art.32 alin.(1) modificat prin Legea nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

[Art.32 alin.(1) completat prin Legea nr.44 din 26.03.2021, în vigoare 30.04.2021]

[Art.32 alin.(1) modificat prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

 

Articolul 33. Achitarea subvenţiilor şi plăţilor directe

(1) În termen de 5 zile din data aprobării deciziei de acordare a subvenţiei şi plăţii directe, Agenţia va perfecta şi înainta spre executare ordinele de plată către Trezoreria de Stat.

(2) Plata subvenţiei şi plăţii directe se va efectua în ordinea depunerii ordinelor de plată la Trezoreria de Stat, în monedă naţională, prin virament prin contul special trezorerial al Agenţiei.

(3) La primirea ordinelor de plată, Trezoreria de Stat verifică:

a) încadrarea sumelor în prevederile bugetare aprobate;

b) concordanţa dintre denumirea şi codul fiscal ale solicitantului cu datele din ordinele de plată depuse de Agenţie.

(4) Finanţarea Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural se efectuează în limitele alocaţiilor bugetare aprobate şi în conformitate cu prognozele de lichidităţi ale bugetelor, pe măsura încasării mijloacelor băneşti în conturile bugetului de stat, ţinînd cont de prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, însă nu mai tîrziu de 30 de zile din data depunerii ordinelor de plată.

(5) Pentru cererile de acordare a subvenţiilor, recepţionate peste limita mijloacelor acordate Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural pentru anul în curs, plata subvenţiilor se va autoriza în limita mijloacelor acordate fondului pentru anul viitor şi acestea vor avea prioritate la achitare.

[Art.33 alin.(6) abrogat prin Legea nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

[Art.33 alin.(6) introdus prin Legea nr.44 din 26.03.2021, în vigoare 30.04.2021]

 

Articolul 34. Lista de interdicţie a beneficiarilor de subvenţii

(1) Lista de interdicţie a beneficiarilor de subvenţii reprezintă un registru ţinut de Agenţie, ce cuprinde informaţiile despre solicitanţii/beneficiarii de subvenţii care au prezentat date neveridice, documente false, constatate în modul stabilit de organele specializate şi de Agenţie, precum şi despre cei care nu şi-au îndeplinit angajamentele asumate.

(2) Procedura de introducere în Lista de interdicţie a beneficiarilor de subvenţii şi, după caz, de excludere din aceasta se stabileşte de Guvern.

[Art.34 alin.(1),(2) modificat prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

[Art.34 modificat prin Legea nr.281 din 29.11.2018, în vigoare 18.02.2019]

 

Capitolul VII

SISTEMUL INFORMAŢIONAL INTEGRAT AGRICOL

Articolul 35. Sistemul informaţional integrat agricol

(1) Sistemul informaţional integrat agricol reprezintă un sistem informaţional automatizat, în baza căruia se formează resursa informaţională departamentală cu privire la producătorii agricoli autohtoni şi la mijloacele de producţie agricolă, creată în vederea susţinerii procesului de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor de dezvoltare agricolă şi rurală.

(2) Concepţia privind crearea şi modul de funcţionare a Sistemului informaţional integrat agricol se aprobă de către Guvern.

(3) Mijloacele financiare necesare creării şi întreţinerii Sistemului informaţional integrat agricol se alocă din bugetul de stat şi din sursele donatorilor.

[Art.35 alin.(3) completat prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

 

Capitolul VIII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 36. Intrarea în vigoare

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017, cu excepţia prevederilor art.21, care se vor pune în aplicare la 1 ianuarie 2020.

(2) Situaţiilor juridice în curs de realizare la data intrării în vigoare a prezentei legi, apărute în temeiul contractelor de acordare a subvenţiei, se vor aplica prevederile actelor legislative în vigoare pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Începînd cu anul 2024, producătorii agricoli care nu vor fi înregistraţi în baza de date a Sistemului informaţional integrat agricol nu vor putea accesa subvenţii şi plăţi directe.

[Art.36 alin.(3 modificat prin Legea nr.222 din 16.12.2021, în vigoare 31.12.2021]

[Art.36 alin.(3) modificat prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

 

Articolul 37. Organizarea executării

(1) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:

a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;

b) va asigura reexaminarea şi abrogarea de către autorităţile administraţiei publice centrale a actelor normative ale acestora care contravin prezentei legi;

c) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.

(2) Prin derogare de la prevederile prezentei legi, mijloacele Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural vor fi utilizate, în mărimea şi modul stabilite de către Guvern, pentru compensarea parţială a pierderilor suportate de producătorii agricoli urmare a calamităţilor naturale din anul 2020.

(21) Prin derogare de la prevederile prezentei legi, mijloacele Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural vor fi utilizate, în mărimea şi modul stabilite de către Guvern, pentru compensarea parţială a accizelor la motorina utilizată de producătorii agricoli în anul 2022.

(3) Prin derogare de la prevederile prezentei legi, aplicarea art.24 alin.(1) lit.e) se suspendă pe parcursul anului 2021.

[Art.37 alin.(21) introdus prin Legea nr.103 din 14.04.2022, în vigoare 27.04.2022]

[Art.37 alin.(3) introdus prin Legea nr.44 din 26.03.2021, în vigoare 30.04.2021]

[Art.37 completat prin Legea nr.156 din 20.07.2020, în vigoare 07.08.2020]

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Andrian CANDU
Nr.276. Chişinău, 16 decembrie 2016.
Rate article
Bizlex.ru
Add a comment