Lege privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor

de depozit pentru cereale

nr. 33-XVI  din  24.02.2006

 (în vigoare 19.05.2006)

Monitorul Oficial nr.75-78 art.310 din 19.05.2006

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiuni principale

Articolul 2. Scopul şi sfera de aplicare a legii

Articolul 3. Legislaţia privind certificatele de depozit pentru cereale

 

Capitolul II

SUBIECŢII PIEŢEI CEREALIERE

Articolul 4. Subiecţii pieţei cerealiere

 

Capitolul III

REGLEMENTAREA PIEŢEI CEREALIERE

Articolul 5. Principiile de bază privind reglementarea pieţei cerealiere

Articolul 6. Reglementarea pieţei cerealiere

 

Capitolul IV

FORMAREA ŞI UTILIZAREA RESURSELOR CEREALIERE

Articolul 7. Resursele cerealiere

Articolul 8. Resursele cerealiere ale rezervei de stat

Articolul 9. Utilizarea de către subiecţii pieţei cerealiere a resurselor cerealiere proprii

 

Capitolul V

CONTROLUL CALITĂŢII CEREALELOR

Articolul 10. Calitatea cerealelor şi a derivatelor lor

Articolul 11. Controlul calităţii cerealelor şi a derivatelor lor

Articolul 12. Cerealele şi derivatele lor inutilizabile

 

Capitolul VI

REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII MAGAZINERILOR CEREALIERI

Articolul 13. Regulamentul magazinerului cerealier

Articolul 14. Registrul magazinerului cerealier

Articolul 15. Drepturile şi obligaţiile magazinerului cerealier

Articolul 16. Abrogat

Articolul 17. Controlul asupra activităţii magazinerilor cerealieri

Articolul 18. Tarifele de depozitare

Articolul 19. Recepţionarea cerealelor

Articolul 20. Păstrarea cerealelor

 

Capitolul VII

CERTIFICATUL DE DEPOZIT PENTRU CEREALE

Articolul 21. Emiterea certificatelor de depozit pentru cereale

Articolul 22. Formularul certificatului de depozit pentru cereale

Articolul 23. Eliberarea de către magazinerul cerealier a certificatelor de depozit pentru cereale

Articolul 24. Modul de circulaţie a certificatului de depozit pentru cereale

Articolul 25. Stingerea certificatului de depozit pentru cereale

Articolul 26. Încetarea valabilităţii certificatului de depozit pentru cereale

Articolul 27. Duplicatul certificatului de depozit pentru cereale

Articolul 28. Andosarea certificatului de depozit pentru cereale

Articolul 29. Drepturile deţinătorilor certificatului de depozit pentru cereale şi ai părţilor acestuia

Articolul 30. Gajarea cerealelor

Articolul 31. Executarea certificatului de depozit pentru cereale

Articolul 32. Executarea recipisei de gaj al înmagazinării

Articolul 33. Comercializarea cerealelor puse sub urmărire

Articolul 34. Executarea în cazul indisponibilităţii  magazinerului cerealier

Capitolul VIII

RESTITUIREA CEREALELOR

Articolul 35. Restituirea şi expedierea cerealelor

Articolul 36. Determinarea cantităţii şi calităţii cerealelor ce urmează a fi restituite

Articolul 37. Răspunderea părţilor

 

 Capitolul IX

SISTEME DE GARANTARE A CERTIFICATELOR DE DEPOZIT PENTRU CEREALE

Articolul 38. Fondul de garantare a certificatelor de depozit pentru cereale

Articolul 39. Mijloacele financiare ale fondului

Articolul 40. Alte modalităţi de garantare a obligaţiilor aferente certificatelor de depozit pentru cereale

Capitolul X

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 41. Intrarea în vigoare

Articolul 42. Îndatoririle Guvernului

Notă: În textul Legii sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” se înlocuieşte cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor” conform Legii nr.318 din 27.12.2012, în vigoare 08.03.2013

Notă: În textul legii sintagma „Inspectoratul General Agricol” se înlocuieşte cu sintagma „Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer” conform Legii nr.226-XVI din 30.10.2008, în vigoare 14.11.2008

Notă: În cuprinsul legii, sintagma „Inspectoratul de Stat pentru Produse Cerealiere şi de Panificaţie” se înlocuieşte cu sintagma „Inspectoratul General Agricol” conform Legii nr.187-XVI din 10.07.2008, în vigoare 29.07.2008

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege stabileşte bazele juridice şi economice de depozitare a cerealelor şi de formare a pieţei cerealiere, reglementează raporturile juridice ce ţin de subiecţii pieţei cerealiere.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, se folosesc următoarele noţiuni principale:

cereale – seminţe de culturi cerealiere, leguminoase şi oleaginoase, folosite în scopuri alimentare, furajere şi tehnice;

derivate ale cerealelor – făină, crupe, materii prime pentru producerea nutreţurilor combinate, premixe ce conţin componente de cereale, turte oleaginoase şi şroturi, nutreţuri combinate, alte produse secundare ale prelucrării cerealelor;

condiţionare a cerealelor – curăţarea, uscarea, aerarea, dezinfectarea şi alte procedee tehnologice, folosite în scopul aducerii calităţii cerealelor în corespundere cu prevederile actelor normative;

lot de cereale – cantitatea de cereale, omogenă prin calitate, destinată recepţionării, livrării sau păstrării sub formă integrală, perfectată printr-un singur certificat de calitate;

probă de cereale – o cantitate anumită de cereale, prelevată dintr-un lot de cereale în conformitate cu prevederile documentelor normative de standardizare;

normă a perisabilităţilor – indici stabiliţi care includ pierderile biologice legate de activitatea vitală a cerealelor şi pierderile mecanice rezultate din dispersarea prafului în cadrul operaţiunilor de încărcare-descărcare a cerealelor;

gradare a cerealelor – totalitatea indicilor calitativi ce caracterizează capacitatea de consum a cerealelor, corespunzătoare cerinţelor standardelor, condiţiilor tehnice şi altor acte normative;

infrastructură a pieţei cerealiere – ansamblu de subiecţi ce desfăşoară activităţi productive şi neproductive ce ţin de producerea, achiziţionarea, prelucrarea şi comercializarea cerealelor, de asigurare, de prestarea serviciilor financiar-creditare şi a altor servicii pe piaţa cerealieră;

deponent – persoană fizică sau juridică, proprietar al unei cantităţi de cereale pe care le transmite spre păstrare unui magaziner cerealier;

certificat de depozit pentru cereale – document eliberat deponentului de către magazinerul cerealier în schimbul cerealelor recepţionate, care confirmă dreptul de proprietate asupra cerealelor şi este compus din recipisa de înmagazinare şi recipisa de gaj al înmagazinării;

deţinător al certificatului de depozit pentru cereale – orice persoană fizică sau juridică care, în calitate de titular al certificatului de depozit pentru cereale, este în drept să ceară restituirea de către magazinerul cerealier, la prima solicitare, în schimbul acestui certificat, a cerealelor menţionate în certificatul de depozit;

deţinător al recipisei de înmagazinare – orice persoană fizică sau juridică care deţine recipisa de înmagazinare, decupată de la recipisa de gaj al înmagazinării, şi care dispune de drepturile atestate de recipisa de înmagazinare;

deţinător al recipisei de gaj al înmagazinării – orice persoană fizică sau juridică care este creditor gajist asupra cerealelor depozitate, potrivit unei creanţe, confirmate prin recipisa de gaj al înmagazinării, decupată de la recipisa de înmagazinare;

andosare – menţiune (gir) făcută pe certificatul de depozit pentru cereale, ce confirmă cedarea drepturilor de posesie asupra acestui document către o altă persoană;

depozit cerealier – construcţie terestră sau ansamblu de construcţii terestre (inclusiv siloz sau alte încăperi şi dotări tehnice aferente) situate într-o incintă, aflate în proprietatea unui magaziner cerealier sau administrate de acesta, şi utilizate special pentru păstrarea cerealelor;

depozitare a cerealelor – activitate de prestare a serviciilor, efectuată la depozitul cerealier, care include operaţiunile de recepţionare, condiţionare, păstrare şi restituire a cerealelor;

magaziner cerealier – persoană juridică de drept privat care prestează servicii de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale;

regulament al magazinerului cerealier – document ce determină, în temeiul prezentei legi şi al altor acte normative, modul de recepţionare, păstrare şi restituire a cerealelor, cuantumul tarifelor pentru păstrarea cerealelor şi pentru serviciile suplimentare legate de păstrarea cerealelor, evidenţa condiţiilor de păstrare şi de condiţionare a cerealelor, procedura eliberării şi stingerii certificatelor de depozit pentru cereale;

registru al magazinerului cerealier – sistem de înscrisuri care reflectă evidenţa circulaţiei cerealelor recepţionate spre păstrare, precum şi evidenţa certificatelor de depozit pentru cereale, eliberate şi stinse;

indisponibilitatea magazinerului cerealier – neexecutarea de către magazinerul cerealier a obligaţiilor ce rezultă din certificatele de depozit pentru cereale şi din contractele de depozit din cauza lipsei cantităţii necesare de cereale şi/sau a cerealelor de tipul, clasa şi calitatea indicate în certificatul de depozit pentru cereale;

Fondul de garantare a certificatelor de depozit pentru cereale – persoană juridică instituită în scopul asigurării şi apărării drepturilor şi intereselor legale ale deţinătorilor certificatelor de depozit pentru cereale în cazul indisponibilităţii magazinerilor cerealieri.

[Art.1 modificat prin Legea nr.53 din 30.03.2017, în vigoare 28.04.2017]

 

Articolul 2. Scopul şi sfera de aplicare a legii

(1) Scopul prezentei legi constă în:

a) asigurarea funcţionării pieţei cerealiere pe principiile liberei concurenţe;

b) asigurarea depozitării cerealelor şi a derivatelor lor conform cerinţelor tehnologice;

c) implementarea mecanismelor de gajare a cerealelor.

(2) Prevederile prezentei legi se extind asupra subiecţilor pieţei cerealiere care îşi desfăşoară activitatea în baza certificatelor de depozit pentru cereale.

(3) Subiecţii pieţei cerealiere care nu activează în baza certificatelor de depozit pentru cereale nu cad sub incidenţa prezentei legi şi îşi vor desfăşura activitatea în baza Codului civil, Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi şi altor acte normative.

 

Articolul 3. Legislaţia privind certificatele de depozit pentru cereale

Raporturile privind certificatele de depozit pentru cereale sînt reglementate de prezenta lege, de Codul civil, de alte acte normative, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

[Art.3 modificat prin Legea nr.53 din 30.03.2017, în vigoare 28.04.2017]

 

Capitolul II

SUBIECŢII PIEŢEI CEREALIERE

Articolul 4. Subiecţii pieţei cerealiere

Subiecţi ai pieţei cerealiere care constituie infrastructura pieţei cerealiere sînt:

a) subiecţii producerii cerealelor: proprietarii, uzufructuarii, arendaşii şi beneficiarii loturilor de pămînt folosite pentru producerea cerealelor;

b) subiecţii depozitării şi prelucrării cerealelor: magazinerii cerealieri (elevatoarele, întreprinderile de colectare a cerealelor, de prelucrare a cerealelor şi cele de morărit) şi alţi subiecţi ai activităţii de întreprinzător, participanţi la procesul de păstrare şi prelucrare a cerealelor;

c) alţi subiecţi ai activităţii de întreprinzător care lucrează pe piaţa cerealieră.

 

Capitolul III

REGLEMENTAREA PIEŢEI CEREALIERE

Articolul 5. Principiile de bază privind reglementarea pieţei cerealiere

Reglementarea pieţei cerealiere se efectuează în temeiul următoarelor principii:

a) asigurarea necesităţilor interne ale statului în cereale, precum şi realizarea măsurilor de sporire a exportului lor;

b) garantarea dreptului producătorilor agricoli la libera alegere a modului de utilizare a cerealelor şi a preţului de comercializare a acestora;

c) exercitarea controlului asupra calităţii cerealelor;

d) implementarea tehnologiilor avansate în procesul de depozitare a cerealelor.

 

Articolul 6. Reglementarea pieţei cerealiere

Guvernul efectuează reglementarea pieţei cerealiere prin:

a) acumularea şi menţinerea cantităţilor necesare de cereale în rezervele de stat;

b) asigurarea monitoringului pieţei cerealiere.

 

Capitolul IV

FORMAREA ŞI UTILIZAREA RESURSELOR CEREALIERE

Articolul 7. Resursele cerealiere

Resursele cerealiere ale ţării se constituie din:

a) cerealele rezervei de stat;

b) resursele cerealiere proprii ale subiecţilor pieţei cerealiere.

 

Articolul 8. Resursele cerealiere ale rezervei de stat

Scopurile, modul de formare şi de utilizare a resurselor cerealiere ale rezervei de stat sînt reglementate de legi şi alte acte normative.

 

Articolul 9. Utilizarea de către subiecţii pieţei cerealiere a resurselor cerealiere proprii

Subiecţilor pieţei cerealiere li se garantează dreptul de a dispune liber de resursele cerealiere proprii şi de derivatele cerealelor, în special de a încheia contracte de comercializare a lor, inclusiv la export, de a participa la formarea rezervelor de stat.

 

Capitolul V

CONTROLUL CALITĂŢII CEREALELOR

Articolul 10. Calitatea cerealelor şi a derivatelor lor

(1) Calitatea cerealelor şi a derivatelor lor se determină prin indicii de calitate prevăzuţi de standardele naţionale.

(2) Calitatea cerealelor şi a derivatelor lor este evaluată de laboratoare independente acreditate sau de laboratoarele magazinerilor cerealieri acreditate.

 

Articolul 11. Controlul calităţii cerealelor şi a derivatelor lor

(1) Controlul asupra calităţii cerealelor şi a derivatelor lor este exercitat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.

(2) Calitatea cerealelor şi a derivatelor lor, care se introduc pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, trebuie să corespundă cerinţelor reglementărilor tehnice şi standardelor naţionale.

(3) Controlul exercitat trebuie să asigure protecţia drepturilor subiecţilor pieţei cerealiere în ceea ce priveşte calitatea cerealelor şi a derivatelor lor.

(4) Calitatea cerealelor se atestă în baza:

a) rapoartelor de încercări, elaborate de entităţile specificate la art.10 alin.(2);

b) certificatului de inspecţie a calităţii cerealelor, emis de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;

c) documentelor de calitate acordate de producătorul unui alt stat, care sînt sau pot fi recunoscute de autorităţile naţionale conform prevederilor prezentei legi sau ale tratatelor internaţionale.

(5) În lipsa documentelor specificate la alin.(4) lit.c), pentru atestarea calităţii cerealelor, importatorul poate opta pentru obţinerea documentelor specificate la alin.(4) lit.a) sau b). Exportatorul va elabora documentaţia ce atestă calitatea cerealelor în conformitate cu cerinţele statului de destinaţie. La comercializarea cerealelor produse în Republica Moldova către agenţii economici autohtoni, atestarea calităţii acestora se va efectua în conformitate cu înţelegerea părţilor contractante.

(6) La efectuarea încercărilor de laborator în scopul eliberării certificatului de inspecţie a calităţii cerealelor, prelevările de probe se efectuează de către autoritatea emitentă a certificatului de inspecţie.

[Art.11 completat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.11 modificat prin Legea nr.187-XVI din 10.07.2008, în vigoare 29.07.2008]

 

Articolul 12. Cerealele şi derivatele lor inutilizabile

(1) Cerealele şi derivatele lor recunoscute, în baza rezultatelor analizelor de laborator, inutilizabile în scopuri alimentare sau furajere sînt supuse unei expertize repetate în vederea luării deciziei finale privind posibilitatea utilizării lor ulterioare sau nimicirii în modul corespunzător.

(2) Expertiza cerealelor şi a derivatelor lor, precum şi luarea deciziei finale privind utilizarea ulterioară sau nimicirea acestora se pun în sarcina Agenţiei Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, în comun cu autorităţile competente din domeniu.

(3) Cheltuielile ce ţin de transportarea, stocarea, expertiza ori nimicirea cerealelor sau a derivatelor lor, inutilizabile în scopuri alimentare, furajere sau tehnice, sînt suportate de subiectul pieţei cerealiere din a cărui culpă cerealele sau derivatele lor au devenit inutilizabile.

 

Capitolul VI

REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII MAGAZINERILOR CEREALIERI

Articolul 13. Regulamentul magazinerului cerealier

(1) Magazinerul cerealier care îşi desfăşoară activitatea în baza prezentei legi şi a altor acte normative este obligat să aprobe un regulament propriu de activitate.

(2) Regulamentul-cadru al magazinerului cerealier este aprobat de Guvern.

 

Articolul 14. Registrul magazinerului cerealier

(1) Magazinerul cerealier este obligat să-şi ţină registrul conform Regulamentului cu privire la registrul magazinerului cerealier, aprobat de Guvern.

(2) Registrul magazinerului cerealier constă din registrul cerealelor recepţionate spre păstrare (în continuare – registrul cerealelor) şi registrul certificatelor de depozit pentru cereale, eliberate deponenţilor (în continuare – registrul certificatelor de depozit).

(3) Înscrierile în registrul cerealelor se fac în corespundere cu clasificarea cerealelor recepţionate spre păstrare, separat pentru fiecare certificat de depozit pentru cereale eliberat.

(4) În cazul în care deponentului i-au fost eliberate mai multe certificate de depozit pentru cereale de acelaşi tip, cu rechizite similare şi pentru aceeaşi clasă de cereale, în registru poate fi făcută o singură înscriere, indicîndu-se numerele de serie ale formularelor certificatelor de depozit pentru cereale.

(5) Registrul cerealelor trebuie să conţină:

a) numerele de serie ale formularelor certificatelor de depozit pentru cereale;

b) numerele de ordine ale certificatelor de depozit pentru cereale, conform registrului certificatelor de depozit;

c) caracteristica calitativă şi cea cantitativă a cerealelor recepţionate spre păstrare, conform certificatelor de depozit pentru cereale eliberate;

d) menţiuni privind schimbarea caracteristicilor cerealelor în procesul condiţionării acestora în cazul cînd se prevede o asemenea posibilitate.

(6) La eliberarea certificatului de depozit pentru cereale, în registrul certificatelor de depozit se înscriu:

a) numărul de ordine al certificatului de depozit pentru cereale eliberat;

b) numărul de serie al formularului certificatului de depozit pentru cereale;

c) data eliberării certificatului de depozit pentru cereale;

d) caracteristica cerealelor recepţionate spre păstrare, identică cu cea menţionată în certificatul de depozit pentru cereale;

e) datele de identificare ale deponentului (denumirea, sediul, numărul de identificare de stat ale persoanei juridice; numele şi prenumele, domiciliul, numărul de identificare de stat ale persoanei fizice).

(7) Registrul certificatelor de depozit poate să conţină şi altă informaţie în privinţa certificatelor eliberate de magazinerul cerealier.

(8) Înscrierile în registrul certificatelor de depozit se fac în ordine cronologică, separat pentru fiecare certificat de depozit pentru cereale eliberat, indicînd data efectuării înscrierii şi punînd semnătura persoanei împuternicite să efectueze înscrierile, precum şi cea a deponentului.

(9) La schimbarea condiţiilor de depozitare, precum şi la introducerea schimbărilor în rechizitele obligatorii din certificatele de depozit pentru cereale, în registrul certificatelor de depozit se introduce înscrierea despre condiţiile de depozitare sau despre rechizitele care au fost schimbate.

(10) În caz de pierdere, furt sau deteriorare a certificatului de depozit pentru cereale, acţiunea acestuia se suspendă, iar în registrul certificatelor de depozit pentru cereale se introduce înscrierea despre pierdere, furt sau deteriorare şi se eliberează un certificat nou, în condiţiile art.27.

(11) La cererea deţinătorului certificatului de depozit pentru cereale, a deţinătorului uneia din recipise, precum şi a organelor de control, în cazul prevăzut de lege, acestora urmează să le fie furnizată informaţia din registrul certificatelor de depozit referitoare la înscrierile despre certificatele de depozit pentru cereale respective.

(12) Registrul magazinerului cerealier va fi ţinut în condiţiile Legii cu privire la registre.

 

Articolul 15. Drepturile şi obligaţiile magazinerului cerealier

(1) Magazinerul cerealier este în drept:

a) să compenseze cheltuielile ce ţin de depozitare în bani sau în cereale, prin reţinerea cantităţii respective din cerealele depozitate;

b) să compenseze alte cheltuieli ce ţin de activităţile efectuate în interesul deţinătorului certificatului de depozit pentru cereale, stipulate în contractul de depozit sau stabilite de actele normative.

(2) Magazinerul cerealier este obligat:

a) să respecte cerinţele de recepţionare şi condiţionare a cerealelor, precum şi regulile ce asigură menţinerea calităţii şi cantităţii lor, conform prevederilor actelor normative;

b) să asigure, în modul stabilit, în caz de necesitate, luarea probelor de cereale de către posesorii cerealelor (reprezentanţii lor) şi de către organele de control;

c) să restituie, în volum deplin, conform clauzelor contractului, la prima solicitare a deţinătorului certificatului de depozit pentru cereale şi în schimbul acestui certificat, cerealele depozitate, cu reţinerea plăţii pentru depozitare;

d) să publice în mijloacele de informare în masă bilanţul contabil anual şi darea de seamă privind profiturile şi pierderile, în termen de o lună de la data limită de prezentare a acestora organelor financiare.

 

Articolul 16. Licenţierea activităţii de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale

[Art.16 abrogat prin Legea nr.53 din 30.03.2017, în vigoare 28.04.2017]

[Art.16 în redacţia Legii nr.9-XVI din 03.02.2009, în vigoare 17.03.2009]

 

Articolul 17. Controlul asupra activităţii magazinerilor cerealieri

(1) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor controlează gradul de pregătire a magazinerilor cerealieri pentru activităţile de depozitare a cerealelor, modul de ţinere a evidenţei cantitative şi calitative a cerealelor depozitate, condiţiile de păstrare a cerealelor, modul de eliberare a certificatelor de depozit pentru cereale, de circulaţie şi de stingere a acestora.

(2) Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, prin intermediul Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, efectuează supravegherea exploatării inofensive a depozitelor cerealiere în conformitate cu prevederile actelor normative.

[Art.17 alin.(2) în redacţia Legii nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Art.17 modificat prin Legea nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018]

[Art.17 modificat prin Legea nr.109 din 04.06.2010, în vigoare 30.07.2010]

 

Articolul 18. Tarifele de depozitare

(1) Plata pentru serviciile de depozitare se efectuează în bani. Cu acordul părţilor, plata poate fi efectuată şi în cereale.

(2) Cuantumul tarifelor de depozitare se stabileşte în corespundere cu tipul cerealelor depozitate, cu necesitatea efectuării, în interesul deponentului, a operaţiunilor suplimentare ce ţin de păstrarea şi condiţionarea cerealelor depozitate, precum şi cu alte clauze ale contractului de depozit.

(3) Pentru serviciile de depozitare cu plata în avans, perioada negociată nu va depăşi 12 luni. În cazul în care termenul de depozitare va depăşi termenul negociat, pentru perioada care depăşeşte termenul prevăzut de contract, deponentul va plăti conform tarifului aplicat de magazinerul cerealier la data restituirii cerealelor.

(4) Magazinerul cerealier va afişa permanent tarifele pentru serviciile de depozitare la un loc vizibil, în spaţii destinate relaţiilor cu publicul.

 

Articolul 19. Recepţionarea cerealelor

(1) Magazinerul cerealier recepţionează cerealele în corespundere cu cerinţele regulamentului magazinerului cerealier, cu clauzele contractului de depozit, precum şi cu prevederile prezentei legi şi ale altor acte normative.

(2) Parametrii de calitate ai cerealelor la recepţionare se determină conform prevederilor actelor normative.

(3) Pînă la încheierea contractului de depozit, magazinerul cerealier este obligat să efectueze propria evaluare a calităţii cerealelor ce urmează a fi depozitate.

(4) În cazul în care deponentul nu este de acord cu rezultatele evaluării calităţii cerealelor, efectuate de magazinerul cerealier, el este în drept să efectueze o expertiză independentă a cerealelor prin intermediul unui laborator acreditat independent.

(5) În cazul în care rezultatele expertizei independente coincid cu caracteristicile calitative ale cerealelor declarate de deponent sau depăşesc aceste caracteristici, magazinerul cerealier compensează deponentului cheltuielile ce ţin de efectuarea expertizei independente.

(6) În cazul în care caracteristicile calitative ale cerealelor, stabilite în cadrul expertizei independente, sînt mai joase în comparaţie cu cele declarate de deponent, magazinerul cerealier este în drept să refuze recepţionarea cerealelor pînă la coordonarea acestor caracteristici cu deponentul.

(7) Nu poate fi eliberat certificat de depozit pentru cereale în privinţa cerealelor care nu au fost depozitate, precum şi în privinţa celor sechestrate sau urmărite în alt mod, în condiţiile legii.

 

Articolul 20. Păstrarea cerealelor

(1) Magazinerul cerealier va păstra cerealele separat, conform gradării, în funcţie de calitatea înregistrată în certificatele de depozit pentru cereale eliberate, astfel încît, la restituire, calitatea acestora să corespundă calităţii atribuite la recepţie.

(2) Pe perioada depozitării cerealelor, perisabilitatea se determină conform normelor stabilite de actele normative. Controlul corectitudinii aplicării de către magazineri a normei perisabilităţilor se exercită de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.

 

Capitolul VII

CERTIFICATUL DE DEPOZIT PENTRU CEREALE

Articolul 21. Emiterea certificatelor de depozit pentru cereale

(1) Certificatul de depozit pentru cereale este emis în forma unui formular cu semne de protecţie, înregistrat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi pus la dispoziţia magazinerilor cerealieri la solicitarea acestora.

(2) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare organizează tipărirea formularelor certificatelor de depozit pentru cereale şi distribuirea acestora.

(3) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ţine evidenţa formularelor certificatelor de depozit pentru cereale, tipărite şi distribuite magazinerilor, într-un registru special.

(4) Magazinerii cerealieri care solicită formularele certificatelor de depozit pentru cereale vor achita contravaloarea acestora.

[Art.21 modificat prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Art.21 modificat prin Legea nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018]

 

Articolul 22. Formularul certificatului de depozit pentru cereale

(1) Formularul-tip al certificatului de depozit pentru cereale se aprobă de Guvern şi este compus din 2 părţi: recipisa de înmagazinare şi recipisa de gaj al înmagazinării.

(2) Fiecare parte a certificatului de depozit pentru cereale trebuie să conţină:

a) numărul de serie al formularului certificatului de depozit pentru cereale;

b) denumirea şi sediul magazinerului cerealier, numărul de identificare de stat;

c) numărul de ordine al certificatului de depozit pentru cereale conform registrului magazinerului cerealier;

d) datele de identificare ale deponentului (denumirea, sediul, numărul de identificare de stat ale persoanei juridice ori numele şi prenumele, domiciliul, numărul de identificare de stat ale persoanei fizice);

e) tipul, clasa, calitatea şi cantitatea cerealelor depozitate;

f) perioada pentru care au fost depozitate cerealele;

g) cuantumul plăţii pentru serviciile de depozitare şi, după caz, costul serviciilor plătite în avans;

h) data eliberării certificatului de depozit pentru cereale;

i) secţiunea destinată transmiterii dreptului de posesie asupra certificatului de depozit pentru cereale, precum şi destinată constituirii gajului asupra cerealelor depozitate;

j) semnătura reprezentantului împuternicit al magazinerului cerealier;

k) semnătura deponentului (reprezentantului său).

[Art.22 modificat prin Legea nr.53 din 30.03.2017, în vigoare 28.04.2017]

[Art.22 modificat prin Legea nr.160 din 07.07.2016, în vigoare 16.09.2016]

 

Articolul 23. Eliberarea de către magazinerul cerealier a certificatelor de depozit pentru cereale

(1) Magazinerul cerealier eliberează deponenţilor, la solicitarea acestora, certificate pentru cerealele predate şi depozitate, conform prevederilor prezentei legi, pe o perioadă de maximum 12 luni.

(2) La recepţionarea cerealelor, părţile vor încheia şi un contract scris de depozitare. În contract se va stipula tipul, clasa, cantitatea şi calitatea cerealelor depozitate, cuantumul plăţii pentru serviciile de depozitare şi, după caz, plăţile efectuate în avans, perioada pentru care sînt depozitate cerealele, numărul de serie al formularelor certificatelor de depozit pentru cereale, dacă acestea au fost eliberate, obligaţia magazinerului cerealier de a restitui cerealele la prima solicitare a deţinătorilor certificatelor de depozit pentru cereale, drepturile şi responsabilităţile părţilor, alte clauze convenite de părţi.

(3) Certificatul de depozit pentru cereale se eliberează pentru un lot omogen de cereale de minimum 5 tone.

(4) După recepţionarea de către magazinerul cerealier a cantităţii totale de cereale, acesta eliberează, la cererea deponentului, unul sau mai multe certificate de depozit pentru cereale, pe loturi omogene din cantitatea totală, cu anularea certificatului iniţial în cazul cînd acesta a fost eliberat. Certificatul de depozit pentru cereale se eliberează în cel mult 3 zile lucrătoare de la data recepţionării cantităţii totale de cereale.

(5) Certificatele de depozit pentru cereale se eliberează deponentului (reprezentantului său) sub semnătura acestuia în registrul certificatelor de depozit.

(6) Se interzice eliberarea certificatului de depozit pentru cereale în care sînt înscrise cereale de diferite clase şi de diferită calitate.

(7) Magazinerul este obligat să anuleze certificatele de depozit pentru cereale care sînt completate necorespunzător. Contravaloarea certificatelor eliberate în locul celor anulate este achitată de partea din a cărei vină s-au comis erori la completare.

 

Articolul 24. Modul de circulaţie a certificatului de depozit pentru cereale

(1) Certificatul de depozit pentru cereale este transmisibil fără limite sau restricţii.

(2) Pentru depozitarea cerealelor peste termenul negociat, magazinerul eliberează un nou certificat de depozit pentru cereale, ţinîndu-se cont de termenele noi de păstrare a cerealelor în cauză.

 

Articolul 25. Stingerea certificatului de depozit pentru cereale

(1) Certificatul de depozit pentru cereale este stins de către magazinerul cerealier la restituirea cerealelor deţinătorului certificatului de depozit pentru cereale, în schimbul acestuia şi în lipsa pretenţiilor faţă de cantitatea şi calitatea cerealelor.

(2) Concomitent cu restituirea cerealelor deţinătorului certificatului de depozit pentru cereale, magazinerul este obligat să stingă certificatul în cauză prin aplicarea semnăturii şi înscrierea datei stingerii, făcînd menţiunea respectivă în registrul certificatelor de depozit.

[Art.25 modificat prin Legea nr.160 din 07.07.2016, în vigoare 16.09.2016]

 

Articolul 26. Încetarea valabilităţii certificatului de depozit pentru cereale

(1) Valabilitatea certificatului de depozit pentru cereale pentru scopul înstrăinării sau gajării cerealelor încetează la expirarea termenului pentru care acesta a fost eliberat. Încetarea valabilităţii certificatului de depozit pentru cereale nu conduce la pierderea dreptului de proprietate al deţinătorului acestui certificat asupra cerealelor depozitate.

(2) În cazul în care, la expirarea termenului de valabilitate al certificatului de depozit pentru cereale, deţinătorul acestuia doreşte încheierea unui nou contract de prestări servicii în domeniul depozitării, magazinerul cerealier retrage vechiul certificat, îl stinge în modul prevăzut la art.25 alin.(2) şi, la solicitarea deponentului, eliberează un nou certificat pentru un alt termen. Operaţiunea nu se execută în cazul în care certificatul de depozit pentru cereale a fost gajat, iar deţinătorul recipisei de înmagazinare nu prezintă recipisa de gaj al înmagazinării.

 

Articolul 27. Duplicatul certificatului de depozit pentru cereale

În caz de pierdere, furt sau deteriorare a certificatului de depozit pentru cereale, deţinătorul acestuia îl va declara nul, publicînd anunţul respectiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, informîndu-l pe magazinerul cerealier, căruia îi va solicita eliberarea unui nou certificat de depozit. Magazinerul cerealier va elibera un duplicat în termen de 5 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Articolul 28. Andosarea certificatului de depozit pentru cereale

(1) Drepturile asupra certificatului de depozit se transmit prin andosare. Andosamentul trebuie să conţină:

a) denumirea deplină sau numele şi prenumele andosantului şi ale andosatarului (beneficiarului);

b) semnătura andosantului (reprezentantului andosantului persoană juridică);

c) data efectuării andosamentului.

(2) Andosamentul barat cu linie sau şters se consideră nul. Andosamentul nu poate fi condiţionat de nimic, orice clauză care îl limitează, precum şi completările sau menţiunile la el se consideră nescrise.

(3) În cazul în care recipisa de gaj al înmagazinării nu este decupată de la recipisa de înmagazinare, andosamentul se face numai pe recipisa de înmagazinare.

(4) La decuparea recipisei de gaj al înmagazinării de la recipisa de înmagazinare, pe ambele părţi ale certificatului de depozit se fac următoarele menţiuni:

a) denumirea şi sediul andosantului persoană juridică sau numele, prenumele şi domiciliul andosantului persoană fizică;

b) esenţa obligaţiei garantate prin gaj, mărimea acesteia şi a dobînzilor aferente, scadenţa;

c) semnătura creditorului gajist pe recipisa de înmagazinare, a andosantului – pe recipisa de gaj al înmagazinării;

d) data decupării recipisei de gaj al înmagazinării.

[Art.28 modificat prin Legea nr.160 din 07.07.2016, în vigoare 16.09.2016]

 

Articolul 29. Drepturile deţinătorilor certificatului de depozit pentru cereale şi ai părţilor acestuia

(1) Deţinătorul ambelor părţi ale certificatului de depozit pentru cereale sau deţinătorul recipisei de înmagazinare, decupate de la recipisa de gaj al înmagazinării, are dreptul să încheie în privinţa lor acte juridice, inclusiv la burse de mărfuri, în condiţiile legii.

(2) Deţinătorul ambelor părţi ale certificatului de depozit pentru cereale este în drept să dispună de întreaga cantitate de cereale depozitate indicată în certificatul de depozit. În asemenea caz, transmiterea cerealelor se face prin restituirea certificatului de depozit pentru cereale.

(3) Deţinătorul recipisei de înmagazinare, decupate de la recipisa de gaj al înmagazinării, este în drept să cedeze dreptul asupra cerealelor depozitate prin andosarea ei, însă nu este în drept să ceară restituirea cerealelor de către magaziner pînă la executarea, în modul stabilit, a obligaţiei garantate prin gaj.

(4) În cazul în care deţinătorul recipisei de gaj al înmagazinării şi locul aflării lui sînt cunoscute deţinătorului recipisei de înmagazinare, acesta, pentru a-şi restitui cerealele, îi poate plăti deţinătorului recipisei de gaj al înmagazinării o sumă echivalentă cu valoarea obligaţiei garantate prin gaj şi a dobînzilor aferente şi îi poate cere înapoierea recipisei de gaj al înmagazinării.

(5) Deţinătorul recipisei de gaj al înmagazinării, decupate de la recipisa de înmagazinare, este în drept:

a) să ceară de la deţinătorul recipisei de înmagazinare satisfacerea creanţei, confirmate de recipisa de gaj al înmagazinării, şi plata dobînzilor aferente;

b) să transmită unei terţe persoane recipisa de gaj al înmagazinării cu toate drepturile aferente.

 

Articolul 30. Gajarea cerealelor

(1) Cerealele predate spre depozitare contra certificatului de depozit pentru cereale pot fi obiect al gajului prin decuparea recipisei de gaj al înmagazinării de la recipisa de înmagazinare şi prin andosarea ei creditorului gajist. În acest caz, la exercitarea drepturilor de gaj, cerealele depozitate se urmăresc şi se vînd în modul stabilit, ţinîndu-se cont de prevederile art.33 din prezenta lege.

(2) Andosarea şi transmiterea recipisei de gaj al înmagazinării către creditor reprezintă dovada constituirii gajului asupra cantităţii de cereale înscrise în certificatul de depozit pentru cereale.

(3) Creditorul gajist trebuie să înştiinţeze magazinerul cerealier care a eliberat certificatul de depozit pentru cereale în termen de 5 zile de la constituirea gajului. După primirea înştiinţării creditorului gajist, magazinerul cerealier este obligat să facă menţiunile respective în registrul certificatelor de depozit.

(4) Pentru constituirea unui nou gaj asupra cerealelor, deţinătorul certificatului de depozit pentru cereale solicită magazinerului cerealier un nou certificat de depozit, fiind obligat să restituie certificatul de depozit pentru cereale eliberat anterior.

(5) În cazul în care deţinătorul recipisei de înmagazinare nu a plătit la scadenţă deţinătorului recipisei de gaj al înmagazinării suma indicată în recipisa de gaj al înmagazinării şi dobînzile aferente sau nu le-a transmis în contul magazinerului cerealier, la solicitarea creditorului gajist, se pun sub urmărire cerealele indicate în recipisa de gaj al înmagazinării.

(6) Urmărirea cerealelor se efectuează la prezenţa cumulată a următoarelor temeiuri:

a) neexecutarea de către deţinătorul recipisei de înmagazinare a obligaţiilor faţă de deţinătorul recipisei de gaj al înmagazinării;

b) expirarea termenului de satisfacere a creanţei indicat în recipisa de gaj al înmagazinării;

c) existenţa dreptului deţinătorului recipisei de gaj al înmagazinării asupra creanţei garantate prin gaj şi a documentelor care confirmă acest drept.

 

Articolul 31. Executarea certificatului de depozit pentru cereale

(1) Certificatul de depozit pentru cereale se execută în modul următor:

a) deţinătorul certificatului de depozit pentru cereale îi comunică, în orice moment, pe durata de valabilitate a certificatului de depozit pentru cereale, magazinerului cerealier decizia sa de a i se restitui cerealele depozitate;

b) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de restituire, magazinerul cerealier restituie cerealele în schimbul certificatului de depozit pentru cereale, în ordinea primirii de la deţinătorii de certificate a deciziilor de restituire şi în funcţie de capacitatea tehnică a depozitului de a încărca cerealele în mijloace de transport.

(2) Magazinerul cerealier este obligat să păstreze cerealele pînă cînd creditorul gajist va dispune valorificarea lor pentru recuperarea datoriilor, dar nu mai mult de 30 de zile de la expirarea termenului de valabilitate al certificatului de depozit pentru cereale. Daunele rezultate din suspendarea livrării şi costurile suplimentare aferente depozitării cerealelor se acoperă din sumele obţinute de la vînzarea acestora.

(3) În cazul vînzării cerealelor gajate la licitaţie publică, adjudecatarul se prezintă pentru recepţionarea cerealelor la depozitul de livrare, la data stabilită de comun acord cu magazinerul cerealier.

(4) Transportarea cerealelor se asigură de către adjudecatar.

(5) Cerealele livrate adjudecatarului trebuie să corespundă, calitativ şi cantitativ, datelor menţionate în certificatul de depozit pentru cereale.

 

Articolul 32. Executarea recipisei de gaj al înmagazinării

(1) La executarea de către deţinătorul recipisei de înmagazinare a obligaţiei faţă de creditorul gajist pînă la scadenţă, deţinătorul recipisei de gaj al înmagazinării este obligat să înscrie andosamentul pe recipisa de înmagazinare şi să remită recipisa de gaj al înmagazinării deţinătorului recipisei de înmagazinare.

(2) În cazul nesatisfacerii sau satisfacerii necorespunzătoare a creanţei confirmate cu recipisa de gaj al înmagazinării, deţinătorul recipisei de gaj al înmagazinării este în drept să pună sub urmărire cerealele indicate în această recipisă.

(3) Dacă, la momentul urmăririi, deţinătorul certificatului de depozit pentru cereale solicită restituirea cerealelor, iar magazinerului cerealier i se prezintă dovada executării obligaţiei garantate prin gaj şi a plăţii dobînzilor aferente, deţinătorul recipisei de gaj al înmagazinării este obligat să înapoieze această recipisă magazinerului cerealier pentru a fi stinsă.

 

Articolul 33. Comercializarea cerealelor puse sub urmărire

(1) În cazul nesatisfacerii creanţei garantate prin gaj, deţinătorul recipisei de gaj al înmagazinării este în drept să o prezinte magazinerului cerealier împreună cu preavizul despre neexecutarea de către deţinătorul recipisei de înmagazinare a obligaţiei garantate prin gaj. Acest preaviz va fi perfectat conform legislaţiei cu privire la gaj.

(2) La expirarea termenului de 20 de zile de la preavizarea magazinerului cerealier despre neexecutarea obligaţiei, acesta va anunţa desfăşurarea licitaţiei publice de vînzare a cerealelor gajate. Anunţul despre desfăşurarea licitaţiei va fi făcut de către organizatorul licitaţiei prin intermediul mass-media. Magazinerul cerealier este în drept să încredinţeze organizarea şi desfăşurarea licitaţiei de vînzare a cerealelor gajate unei burse de mărfuri sau unui alt organizator de licitaţii.

(3) Cerealele gajate prin intermediul unei recipise de gaj al înmagazinării vor fi scoase la vînzare într-un singur lot. Nu se admite vînzarea pe părţi a cerealelor indicate în recipisa de gaj al înmagazinării.

(4) Preţul iniţial al cerealelor scoase la vînzare va fi echivalent cu preţul de piaţă la cereale în perioada dată. În cazul în care este imposibilă vînzarea cerealelor la preţul iniţial, la cererea creditorului gajist şi din contul acestuia, poate fi efectuată evaluarea independentă a preţului cerealelor, în scopul desfăşurării unei alte licitaţii.

(5) Sumele obţinute de la vînzarea cerealelor se repartizează în ordinea următoare:

a) în primul rînd, se reţine suma cheltuielilor ce ţin de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei;

b) în al doilea rînd, se reţine suma datorată magazinerului cerealier pentru depozitarea cerealelor;

c) în al treilea rînd, se satisfac creanţele garantate prin gaj ale deţinătorului recipisei de gaj al înmagazinării;

d) în al patrulea rînd, se satisfac alte creanţe prioritare în raport cu drepturile deţinătorului recipisei de înmagazinare;

e) restul mijloacelor băneşti se transmit deţinătorului recipisei de înmagazinare contra acestei recipise.

(6) În cazul în care, după vînzarea cerealelor, se constată o insuficienţă de mijloace băneşti, aceasta urmează a fi acoperită prin urmărirea altor bunuri ale deţinătorului recipisei de înmagazinare.

 

Articolul 34. Executarea în cazul indisponibilităţii magazinerului cerealier

În cazul în care magazinerul cerealier este indisponibil, drepturile şi interesele legale ale deponenţilor sînt apărate prin intermediul Fondului de garantare a certificatelor de depozit pentru cereale, conform datelor înscrise în certificatul de depozit pentru cereale. Fondul nominalizat este în drept să ceară magazinerului cerealier restituirea cheltuielilor fondului pentru acoperirea valorii cerealelor dacă acestea nu sînt cauzate de producerea unui eveniment de forţă majoră.

Capitolul VIII

RESTITUIREA CEREALELOR

Articolul 35. Restituirea şi expedierea cerealelor

(1) Restituirea cerealelor se efectuează la prezentarea ambelor părţi ale certificatului de depozit pentru cereale.

(2) La restituirea cerealelor, deţinătorul certificatului de depozit pentru cereale va semna o confirmare de primire a cerealelor restituite şi va perfecta documentele de trăsură în conformitate cu prevederile actelor normative.

(3) Deţinătorul certificatului de depozit pentru cereale nu este în drept să ceară restituirea pe părţi a cantităţii de cereale menţionate în certificat.

(4) Costurile expedierii cerealelor sînt achitate de către deţinătorul certificatului de depozit pentru cereale.

 

Articolul 36. Determinarea cantităţii şi calităţii cerealelor ce urmează a fi restituite

(1) Magazinerul cerealier este obligat să determine cantitatea şi calitatea cerealelor ce urmează a fi restituite în prezenţa deţinătorului certificatului de depozit pentru cereale (reprezentantului său). Fiecare dintre părţile contractante este în drept să ceară efectuarea unei expertize independente în vederea determinării calităţii cerealelor. Cheltuielile ocazionate de aceste acţiuni vor fi suportate de partea care a solicitat efectuarea expertizei dacă nu s-a demonstrat că cealaltă parte a acţionat cu premeditare.

(2) În cazul restituirii cerealelor deţinătorului certificatului de depozit pentru cereale după expirarea termenului de valabilitate al acestui certificat sau în cazul restituirii cerealelor adjudecatarului, magazinerul cerealier este obligat să înmîneze posesorului cerealelor (reprezentantului său), pentru fiecare mijloc de transport, o probă sigilată prelevată de ambele părţi (reprezentanţii lor). O a doua probă va fi păstrată de magazinerul cerealier timp de 10 zile de la data predării întregii cantităţi de cereale.

(3) Orice contestare cu privire la calitatea cerealelor restituite se face în baza probelor. Partea care se consideră neîndreptăţită trimite, în termen de 5 zile, proba de cereale sigilată la Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor sau la un laborator acreditat independent, convenit de ambele părţi.

 

Articolul 37. Răspunderea părţilor

(1) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către părţi a obligaţiilor ce le revin, ele poartă răspundere conform clauzelor contractului şi în condiţiile legii.

(2) În cazul în care, la cererea deponentului sau a altui deţinător al certificatului de depozit pentru cereale, magazinerul cerealier nu restituie în termenul stabilit cerealele depozitate, inclusiv din cauza lipsei de cereale, el va achita o penalitate de 0,1% din valoarea cerealelor nerestituite pentru fiecare zi de întîrziere.

(3) În cazul în care deponentul sau alt deţinător al certificatului de depozit pentru cereale nu va prelua cerealele depozitate de la magazinerul cerealier în termenul stabilit de contractul de depozitare sau de certificatul de depozit pentru cereale şi nu va cere încheierea unui nou contract de depozitare şi eliberarea unui nou certificat de depozit pentru cereale, el va achita o penalitate de 0,1% din valoarea cerealelor nepreluate la timp pentru fiecare zi de întîrziere.

(4) Încetarea acţiunii contractului de depozitare sau intervenţia Fondului de garantare a certificatelor de depozit pentru cereale în scopul apărării drepturilor şi intereselor legale ale deponenţilor nu absolvă părţile de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a clauzelor contractuale în perioada de acţiune a contractului.

 

Capitolul IX

SISTEME DE GARANTARE A CERTIFICATELOR DE DEPOZIT PENTRU CEREALE

Articolul 38. Fondul de garantare a certificatelor de depozit pentru cereale

(1) În scopul minimalizării riscurilor participanţilor la piaţa cerealieră prin intermediul certificatelor de depozit pentru cereale, precum şi în scopul garantării executării obligaţiilor aferente certificatelor de depozit pentru cereale, se constituie Fondul de garantare a certificatelor de depozit pentru cereale (în continuare – fond).

(2) Fondul are drept scop garantarea rambursării valorii cerealelor înscrise în certificatele de depozit pentru cereale, eliberate de magazinerii cerealieri participanţi ai fondului. În cazul în care magazinerii cerealieri sînt indisponibili, fondul compensează, subsidiar, deţinătorilor certificatelor de depozit pentru cereale contravaloarea cerealelor depozitate, dar nu mai mult de 80% din suma datorată.

(3) Fondul este persoană juridică.

[Art.38 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

 

Articolul 39. Mijloacele financiare ale fondului

(1) Mijloacele financiare ale fondului se constituie din:

 

[Lit.a) exclusă prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

 

b) cotele iniţiale de participare plătite de magazinerii cerealieri;

c) vărsămintele anuale ale magazinerilor cerealieri;

d) dobînzile încasate la depozitele bancare ale fondului;

e) comercializarea creanţelor fondului;

f) veniturile din investirea mijloacelor fondului;

g) alte venituri neinterzise de lege.

(2) În cazul efectuării plăţilor din contul fondului, acesta urmează să recupereze sumele plătite deţinătorului certificatului de depozit pentru cereale sau creditorului gajist de la magazinerul cerealier indisponibil, în condiţiile legii.

 

Articolul 40. Alte modalităţi de garantare a obligaţiilor aferente certificatelor de depozit pentru cereale

Subiecţii pieţei cerealiere pot utiliza, după caz, şi alte sisteme, prevăzute de lege, de minimalizare a riscurilor: prin intermediul poliţelor de asigurare, prin asigurarea şi reasigurarea intereselor patrimoniale, precum şi prin alte modalităţi.

 

Capitolul X

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 41.

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolului 34 care va fi pus în aplicare după crearea Fondului de garantare a certificatelor de depozit pentru cereale. Pînă la crearea fondului menţionat, rambursarea valorii cerealelor depozitate, în cazul indisponibilităţii magazinerului cerealier, se efectuează în condiţiile legii şi conform clauzelor contractului încheiat între părţi.

[Alin.2 art.41 exclus prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]

 

Articolul 42.

Guvernul:

va decide repartizarea unui sediu Fondului de garantare a certificatelor de depozit pentru cereale;

în termen de 6 luni:

a) va aproba:

– formularul-tip al certificatului de depozit pentru cereale;

– regulamentul-cadru al magazinerului cerealier;

– Regulamentul cu privire la registrul magazinerului cerealier;

– Regulamentul Fondului de garantare a certificatelor de depozit pentru cereale;

– alte acte normative ce ţin de punerea în aplicare a prezentei legi;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;

c) va înainta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU
Chişinău, 24 februarie 2006.
Nr.33-XVI.
Rate article
Bizlex.ru
Add a comment