Lege privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova

№ 880-XII  din  22.01.1992

 (în vigoare 30.01.1992)

Monitorul Parlamentului Republicii Moldova nr.1/20 din 1992

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022

Notă: În cuprinsul legii textele „alte depozite de stat”,”alte depozite de stat pentru păstrarea documentelor”,”depozitele de stat”, „Celelalte depozite de stat pentru păstrarea documentelor” se înlocuiesc cu textul „depozitele speciale de stat”  conform Legii nr.486-XIII din 06.06.1995, în vigoare 20.07.1995

  Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1.

Prezenta Lege stabileşte principiile de bază ale organizării activităţii de completare, evidenţă, păstrare şi utilizare a Fondului arhivistic al Republicii Moldova.

 

Articolul 2.

Fondul Arhivistic al Republicii Moldova este parte componentă a patrimoniului naţional şi reflectă procesele dezvoltării social-politice, statale, economice şi social-culturale a poporului nostru, a grupurilor etnice care au locuit şi care locuiesc în Republică.

 

Articolul 3.

Păstrarea documentelor din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova este o datorie a instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, a fiecărui cetăţean al Republicii Moldova.

[Art.3 în redacţia Legii nr.486-XIII din 06.06.1995, în vigoare 20.07.1995]

 

Capitolul II

FONDUL ARHIVISTIC AL REPUBLICII MOLDOVA

Articolul 4.

Fondul Arhivistic al Republicii Moldova este constituit din Fondul arhivistic de stat, Fondul arhivistic obştesc, fondurile arhivistice ale persoanelor fizice, precum şi din documentele şi arhivele care în trecut au fost scoase din Moldova şi actualmente se află în posesia instituţiilor de stat şi a organizaţiilor obşteşti ori a persoanelor fizice din alte ţări.

 

Articolul 5.

Fondul arhivistic de stat este constituit din documentele depuse la păstrare permanentă în arhivele de stat, în depozitele speciale de stat ale Republicii, precum şi din documentele aflate la păstrare provizorie în organele puterii de stat şi ale administraţiei de stat, în instanţe de judecată, procuratură, în alte instituţii de stat, în întreprinderi şi în organizaţii, denumite în continuare persoane juridice.

Structura, administrarea, modul de completare, evidenţă, păstrare şi de utilizare a Fondului arhivistic de stat sînt stabilite de Regulamentul Fondului arhivistic de stat, aprobat de Guvern.

[Art.5 modificat prin Legea nr.788-XIII din 26.03.1996, în vigoare 20.06.1996]

 

Articolul 6.

Fondul arhivistic obştesc este constituit din fondurile arhivistice ale partidelor, altor organizaţii şi mişcări social-politice, asociaţiilor culturale, ale organizaţiilor sindicale, obşteşti, cooperatiste, confesionale, ale întreprinderilor pe acţiuni şi ale altor întreprinderi ce nu se află în proprietatea statului, ale uniunilor de creaţie şi ale societăţilor ştiinţifice, care au fost înregistrate şi recunoscute în modul stabilit ca persoane juridice, dacă documentele lor nu sînt incluse, în conformitate cu articolul 5 din prezenta Lege, în categoria documentelor ce fac parte din Fondul arhivistic de stat.

 

Articolul 7.

Fondurile arhivistice ale persoanelor fizice sînt constituite din documentele de arhivă particulare, provenite din activitatea unei persoane, unei familii, unei generaţii, precum şi cele adunate sau dobîndite de ele prin moştenire, cumpărare sau donaţie, dacă aceste documente nu sînt incluse, în conformitate cu articolul 5 din prezenta Lege, în categoria documentelor ce fac parte din Fondul arhivistic de stat.

 

Articolul 8.

Din categoria documentelor de arhivă ale Republicii Moldova aflate în străinătate fac parte documentele arhivelor care în trecut au fost scoase din Moldova şi actualmente se află în posesia instituţiilor de stat, a organizaţiilor obşteşti ori a unor persoane fizice din alte ţări.

 

Capitolul III

PROPRIETATEA ASUPRA DOCUMENTELOR

FONDULUI ARHIVISTIC AL REPUBLICII MOLDOVA

Articolul 9.

Documentele din Fondul arhivistic de stat sînt proprietatea Republicii Moldova şi sînt luate sub protecţia statului. Ele nu pot fi obiect de cumpărare-vînzare sau obiect al altor tranzacţii şi sînt puse la dispoziţie numai spre folosinţă.

 

Articolul 10.

Documentele din Fondul arhivistic obştesc sînt proprietatea persoanelor juridice deţinătoare de fonduri.

 

Articolul 11.

Documentele din fondul arhivistic al persoanelor fizice sînt proprietate privată a acestor persoane.

 

Articolul 12.

Proprietarii documentelor beneficiază de drepturile de a le poseda, de a dispune şi de a le utiliza în conformitate cu legislaţia în vigoare. Drepturile de proprietar al documentelor, printr-o autorizaţie specială a proprietarului, por fi exercitate de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova şi de arhivele de stat, iar în ceea ce priveşte documentele din fondul arhivistic al persoanelor fizice – şi de depozitele speciale de stat sau obşteşti pentru păstrarea documentelor.

 

Articolul 13.

Statul poate lua în proprietate arhivele persoanelor fizice numai cu consimţămîntul acestora. În cazul vînzării unui document de arhivă sau a întregii arhive a persoanei fizice, arhiva de stat beneficiază în mod prioritar de dreptul de cumpărare.

 

Articolul 14.

În cazul în care proprietarul arhivei nu poate fi identificat sau în caz de pierdere de către acesta a dreptului de proprietate, arhiva trece în proprietatea statului.

 

Articolul 15.

Cesionarea dreptului de proprietate asupra documentelor de către o persoană juridică alteia se face cu permisiunea Organului de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

 

Articolul 16.

Cesionarea dreptului de proprietate asupra documentelor care fac parte din Fondul arhivistic de stat se permite numai în baza hotărîrii instanţei de judecată.

 

Articolul 17.

Guvernul are grijă ca documentele Republicii Moldova aflate în străinătate să fie reîntoarse în Republică. El încurajează, sprijină şi finanţează reîntoarcerea acestor valori ca patrimoniu naţional.

 

Articolul 18.

Toate persoanele juridice din Republica Moldova sînt datoare să acumuleze documentele elaborate în procesul activităţii lor. Sistematizarea, evidenţa şi păstrarea documentelor respective se efectuează în modul stabilit de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

 

Capitolul IV

EVIDENŢA ŞI PĂSTRAREA DOCUMENTELOR FONDULUI

ARHIVISTIC AL REPUBLICII MOLDOVA

Articolul 19.

Documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova sînt supuse evidenţei de stat. Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova ţine Catalogul fondului ce cuprinde informaţii privind structura şi conţinutul documentelor ce fac parte din Fondul arhivistic de stat şi din Fondul arhivistic obştesc.

 

Articolul 20.

Arhivele de stat, depozitele speciale de stat, precum şi persoanele juridice, ale căror documente şi arhive fac parte din Fondul arhivistic obştesc, sînt datoare să prezinte anual, în modul stabilit, documentele de evidenţă pentru Catalogul Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

În Catalogul Fondului Arhivistic al Republicii Moldova pot fi incluse, cu consimţămîntul deţinătorilor de fonduri, informaţii privind fondurile arhivistice şi colecţiile de documente ale persoanelor fizice.

 

Articolul 21.

Documentele ce fac parte din Fondul arhivistic de stat se păstrează permanent în arhivele de stat şi depozitele speciale de stat.

Reţeaua arhivelor de stat se aprobă de Guvern.

[Art.21 în redacţia Legii nr.486-XIII din 06.06.1995, în vigoare 20.07.1995]

 

Articolul 22.

Depozite speciale de stat se creează la Ministerul Apărării, la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la Ministerul Afacerilor Interne, la Serviciul de Informaţii şi Securitate, la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor, la Academia de Ştiinţe a Moldovei, la muzeele şi bibliotecile Ministerului Culturii, la Fondul de stat de informaţii privind subsolul al Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, la Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Ministerului Mediului.

Utilizarea documentelor ce se păstrează în depozitele speciale de stat se efectuează în conformitate cu prezenta lege.

Achiziţionarea de către depozitele speciale de stat a documentelor autentice ce aparţin persoanelor juridice din alte ramuri se interzice.

[Art.22 modificat prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Art.22 modificat prin Legea nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018]

[Art.22 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.22 modificat prin Legea nr.184 din 11.07.2012, în vigoare 16.11.2012]

[Art.22 modificat prin Legea nr.109 din 04.06.2010, în vigoare 30.07.2010]

[Art.22 modificat prin Legea nr.211-XVI din 29.07.2005, în vigoare 07.10.2005]

[Art.22 modificat prin Legea nr.543-XV din 12.10.2001, în vigoare 22.11.2001]

[Art.22 în redacţia Legii nr.486-XIII din 06.06.1995, în vigoare 20.07.1995]

 

Articolul 23.

Documentele ce fac parte din Fondul arhivistic de stat, pînă la transmiterea lor spre păstrare permanentă în arhivele de stat, se află la păstrare provizorie în instituţii, organizaţii şi întreprinderi.

Sistematizarea, evidenţa, păstrarea şi utilizarea documentelor ce fac parte din Fondul arhivistic de stat, aflate la păstrare provizorie, se fac în conformitate cu prevederile stabilite pentru Fondul arhivistic de stat. Termenele-limită de păstrare provizorie a documentelor ce fac parte din Fondul arhivistic de stat în instituţii, organizaţii şi întreprinderi sînt stabilite prin Regulamentul Fondului arhivistic de stat.

La reorganizarea sau lichidarea instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor de stat chestiunile privind păstrarea ulterioară a documentelor Fondului arhivistic de stat sînt soluţionate cu participarea reprezentanţilor Organului de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

 

Articolul 24.

Acumularea, evidenţa, păstrarea şi utilizarea documentelor ce fac parte din Fondul arhivistic obştesc şi a documentelor din fondul arhivistic al persoanelor fizice se asigură de către deţinătorii fondurilor. Modul de creare şi de funcţionare a arhivelor Fondului arhivistic obştesc se stabileşte de regulamentele şi normele adoptate de persoanele juridice deţinătoare ale acestor arhive.

 

Articolul 25.

În cazul în care persoana juridică deţinătoare de documente ce fac parte din Fondul arhivistic obştesc se lichidează sau ea nu asigură integritatea documentelor, Fondul arhivistic al persoanei juridice respective se transmite spre păstrarea permanentă arhivelor de stat. În cazul în care persoana fizică deţinătoare de monumente documentare ale istoriei şi culturii Republicii Moldova, nu asigură integritatea lor, documentele respective sînt transmise spre păstrare, în baza deciziei instanţei de judecată, arhivelor de stat ale Republicii.

 

Articolul 26.

Documentele ce fac parte din Fondul arhivistic obştesc, precum şi cele aflate în posesia persoanelor fizice pot fi luate sub protecţia statului la rugămintea sau cu consimţămîntul persoanelor juridice şi fizice fără schimbarea dreptului de proprietate.

Persoanele juridice şi cele fizice pot transmite fondurile lor spre păstrare permanentă sau spre depozitare arhivelor de stat. Arhivele de stat pot lua spre păstrare permanentă sau spre depozitare fondurile persoanelor juridice şi cele ale persoanelor fizice.

Particularităţile transmiterii spre păstrare permanentă sau spre depozitare a documentelor ce ţin de activitatea gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) se stabilesc de Legea privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), de Regulamentul Fondului Arhivistic de Stat şi de alte acte normative.

[Art.26 completat prin Legea nr.757-XV din 21.12.2001, în vigoare 31.01.2002]

 

Articolul 27.

Distrugerea documentelor ce fac parte din Fondul arhivistic de stat, precum şi a celor ce fac parte din Fondul arhivistic obştesc fără autorizaţia Organului de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova este interzisă.

Persoanele vinovate de distrugerea intenţionată sau din neglijenţă a documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova sînt trase la Răspundere în modul stabilit de lege.

Modul de distrugere a documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova este stabilit de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

 

Articolul 28.

Scoaterea în afara hotarelor republicii a originalelor sau a copiilor de documente ce fac parte din Fondul arhivistic de stat, precum şi a documentelor autentice ce fac parte din Fondul arhivistic obştesc, fără autorizaţia Organului de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova este interzisă.

Modul de scoatere în afara hotarelor Republicii a documentelor şi a copiilor de documente ce fac parte din Fondul arhivistic de stat este stabilit de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

 

Articolul 29.

Crearea pe teritoriul Republicii Moldova de arhive clandestine este interzisă. Persoanele juridice sînt obligate să anunţe public despre crearea de către ele a unor noi arhive.

Acţiunea prezentului articol nu se extinde asupra documentelor din fondul arhivistic al persoanelor fizice.

 

Capitolul V

UTILIZAREA DOCUMENTELOR FONDULUI

ARHIVISTIC AL REPUBLICII MOLDOVA

Articolul 30.

Cetăţenii, instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile din Republica Moldova au dreptul să utilizeze:

documentele ce fac parte din Fondul arhivistic de stat din momentul transmiterii lor în arhivele de stat sau în arhivele departamentale şi în depozitele speciale de stat, indicate în articolul 22 din prezenta Lege;

documentele ce fac parte din Fondul arhivistic obştesc din momentul cînd au fost transmise în arhivele organizaţiilor deţinătoare de fonduri sau, în conformitate cu articolul 24, 25 şi 26 din prezenta Lege, în arhivele de stat.

Restricţiile asupra utilizării unor categorii aparte de documente ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova sînt stabilite de prezenta Lege.

 

Articolul 31.

Cetăţenilor Republicii Moldova li se acordă în mod prioritar dreptul de a utiliza documentele ce fac parte din Fondul arhivistic de stat.

Cetăţenii, instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile statelor străine pot utiliza documente din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova cu autorizaţia Organului de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, iar din fondurile arhivistice ale organizaţiilor ce înfăptuiesc de sine stătător păstrarea permanentă, şi documentele din fondul arhivistic al persoanelor fizice – cu consimţămîntul acestor organizaţii şi persoane.

 

Articolul 32.

Răspunderea pentru interpretarea informaţiei cuprinse în documentele Fondului Arhivistic al Republicii Moldova o poartă cetăţenii, instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile care utilizează documentele respective.

 

Articolul 33.

În scopul garantării drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor arhivele de stat, depozitele speciale de stat şi persoanele juridice deţinătoare de arhive sînt obligate să elibereze în modul stabilit cetăţenilor, pe baza documentelor existente, informaţii şi extrase din documente.

 

Articolul 34.

Documentele Fondului arhivistic de stat şi ale Fondului arhivistic obştesc ce conţin informaţii cu gradul de secretizare „Strict secret” sînt supuse restricţiilor de utilizare pe o perioadă de pînă la 25 de ani, cele cu gradul „Secret” – pe o perioadă de pînă la 15 ani, cele cu gradul „Confidenţial” – pe o perioadă de pînă la 10 ani, iar cele cu gradul „Restricţionat” – pe o perioadă de pînă la 5 ani.

În cazuri excepţionale, Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat poate prelungi termenul de secretizare pentru documente ce conţin anumite informaţii atribuite la secret de stat.

Termenul de secretizare a informaţiilor începe să curgă din ziua în care a fost aplicată parafa de secretizare pe purtătorul material al informaţiei atribuite la secret de stat.

[Art.34 în redacţia Legii nr.132 din 01.07.2010, în vigoare 23.07.2010]

[Art.34 în redacţia Legii nr.486-XIII din 06.06.1995, în vigoare 20.07.1995]

 

Articolul 35.

Restricţiile asupra utilizării documentelor din Fondul arhivistic obştesc, cu excepţia documentelor ce conţin secret comercial nu pot depăşi termenul de 25 de ani de la data apariţiei lor.

Restricţiile asupra utilizării documentelor ce conţin secret comercial sînt prevăzute în Legea cu privire la secretul comercial.

[Art.35 în redacţia Legii nr.486-XIII din 06.06.1995, în vigoare 20.07.1995]

 

Articolul 36.

Restricţiile asupra utilizării documentelor Fondului arhivistic de stat ce conţin date privind drepturile şi interesele ocrotite de lege ale cetăţenilor sînt stabilite pe o perioadă de pînă la 75 ani, iar asupra utilizării registrelor de stare civilă – pînă la 100 ani de la date apariţiei documentelor respective.

[Art.36 completat prin Legea nr.145-XVI din 07.07.2005, în vigoare 05.08.2005]

 

Articolul 37.

La expirarea termenelor de restricţie asupra utilizării unor documente (din categoria celor secrete) ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova acestea sînt trecute în categoria documentelor accesibile pentru opinia publică şi pot fi date publicităţii în modul stabilit.

 

Articolul 38.

Documentele aflate în proprietatea persoanelor fizice pot fi utilizate numai cu consimţămîntul acestor persoane.

 

Capitolul VI

SUPRAVEGHEREA ŞI ADMINISTRAREA DE CĂTRE STAT

A FONDULUI ARHIVISTIC AL REPUBLICII MOLDOVA

Articolul 39.

Supravegherea şi administrarea de către stat a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova sînt exercitate de un organ special interdepartamental a cărui competenţă este stabilită de Guvern.

 

Articolul 40.

Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova exercită funcţiile de organizare, supraveghere şi de control asupra Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, administrează arhivele de stat, reprezintă Republica Moldova în organizaţiile arhivistice internaţionale. Actele emise de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova în problemele completării, evidenţei, păstrării şi utilizării Fondului Arhivistic al Republicii Moldova au caracter obligatoriu pentru persoanele oficiale şi pentru persoanele juridice.

 

Articolul 41.

Pe lîngă Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova funcţionează un consiliu obştesc, menit să contribuie la dezvoltarea arhivisticii, la sporirea eficienţei activităţii arhivelor de stat şi depozitelor speciale de stat şi să asigure controlul obştesc asupra activităţii lor.

[Art.41 în redacţia Legii nr.486-XIII din 06.06.1995, în vigoare 20.07.1995]

 

Capitolul VII

FINANŢAREA FONDULUI ARHIVISTIC

AL REPUBLICII MOLDOVA

Articolul 42.

Statul asigură şi finanţează din contul mijloacelor bugetare crearea bazei tehnico-materiale a arhivelor de stat ale Republicii Moldova şi desfăşurarea activităţii lor.

Arhivele centrale de stat şi filialele lor sînt finanţate din mijloacele bugetului de stat, iar arhivele de stat, orăşeneşti şi raionale sînt finanţate de autorităţile administraţiei publice locale, care creează baza tehnico-materială a arhivelor din contul mijloacelor bugetului local.

Depozitele speciale de stat, precum şi instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile de stat ce înfăptuiesc păstrarea provizorie a documentelor Fondului arhivistic de stat îşi întreţin fondurile din contul resurselor lor.

[Art.42 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

 

Articolul 43.

Arhivele ce fac parte din Fondul arhivistic obştesc sînt întreţinute din contul mijloacelor persoanelor juridice deţinătoare de fonduri.

Statul poate acorda, din contul bugetului, ajutoare persoanelor juridice şi fizice care înfăptuiesc păstrarea documentelor.

 

Articolul 44.

Arhivele de stat au dreptul să presteze servicii cu plată instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor de stat, organizaţiilor politice, obşteşti, confesionale şi altor persoane juridice, precum şi cetăţenilor Republicii Moldova şi ai statelor străine.

Modul de stabilire a nomenclaturii de servicii plătite se stabileşte de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

[Art.44 modificat prin Legea nr.177-XVI din 20.07.2007, în vigoare 10.08.2007]

 

Capitolul VIII

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA

LEGII PRIVIND FONDUL ARHIVISTIC

AL REPUBLICII MOLDOVA

Articolul 45.

Persoanele oficiale şi cele juridice, cetăţenii, care s-au făcut vinovaţi de încălcarea prezentei Legi, sînt traşi la răspundere în modul stabilit de legislaţie.

 

Capitolul IX

ACORDURILE INTERNAŢIONALE

Articolul 46.

Dacă Acordul internaţional, parte la care este Republica Moldova, stabileşte alte norme decît cele prevăzute de prezenta Lege, se aplică prevederile Acordului internaţional.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Mircea SNEGUR
or.Chişinău, 22 ianuarie 1992.
Nr.880-XII.
Rate article
Bizlex.ru
Add a comment