Lege privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al Republicii Moldova

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

nr. 1353-XIV  din  03.11.2000

 (în vigoare 08.02.2001) 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.14-15 art.52 din 08.02.2001

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul prezentei legi

Articolul 2. Gospodăria ţărănească. Noţiune

Articolul 3. Statutul juridic al gospodăriei ţărăneşti

Articolul 4. Răspunderea gospodăriei ţărăneşti şi a membrilor ei

Articolul 5. Legislaţia privind gospodăria ţărănească

Articolul 6. Statul şi gospodăria ţărănească

Capitolul II

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE

Articolul 7. Drepturile

Articolul 8. Obligaţiile

Capitolul III

CONSTITUIREA ŞI ÎNREGISTRAREA

Articolul 9. Dreptul la constituire

Articolul 10. Constituirea

Articolul 11. Denumirea gospodăriei ţărăneşti

Articolul 12. Sediul

Articolul 13. Înregistrarea

Articolul 14. Ţinerea Registrului de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)

Capitolul IV

ADMINISTRATORUL GOSPODĂRIEI ŢĂRĂNEŞTI. MEMBRII EI

Articolul 15. Administratorul gospodăriei ţărăneşti

Articolul 16. Membrii

Articolul 17. Drepturile şi obligaţiile membrului gospodăriei ţărăneşti

Capitolul V

BUNURILE MEMBRILOR GOSPODĂRIEI ŢĂRĂNEŞTI

Articolul 18. Statutul juridic al bunurilor folosite în comun de membrii gospodăriei ţărăneşti

Articolul 19. Înstrăinarea cotei din bunurile comune

Articolul 20. Separarea şi divizarea bunurilor comune

Articolul 21. Moştenirea

Capitolul VI

MUNCA, ASIGURAREA SOCIALĂ ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ DE STAT

Articolul 22. Munca

Articolul 23. Asigurarea socială şi asistenţa socială de stat

Capitolul VII

EVIDENŢA ŞI RAPOARTELE

Articolul 24. Evidenţa şi rapoartele

Articolul 25. Abrogat

Capitolul VIII

ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

Articolul 26. Abrogat

Articolul 27. Încetarea activităţii

Capitolul IX

ASOCIAŢIILE GOSPODĂRIILOR ŢĂRĂNEŞTI

Articolul 28. Scopurile, statutul juridic şi patrimoniul asociaţiei gospodăriilor ţărăneşti

Articolul 29. Organele asociaţiei

Articolul 30. Adunarea generală

Articolul 31. Consiliul

Articolul 32. Comisia de cenzori

Articolul 33. Reorganizarea şi lichidarea asociaţiei

Capitolul X

RĂSPUNDERI

Articolul 34. Răspunderi pentru încălcarea prezentei legi

Capitolul XI

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 35. Îndatoririle Guvernului

Articolul 36. Dispoziţii tranzitorii

Articolul 37. Abrogări

Notă: În cuprinsul legii, cuvântul „conducător”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul „administrator” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023

Notă: În textul legii, sintagma „Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.270 din 22.09.2022, în vigoare 01.01.2023

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul prezentei legi

(1) Prezenta lege reglementează bazele juridice, organizatorice, economice şi sociale privind constituirea şi încetarea activităţii gospodăriei ţărăneşti (de fermier), denumită în continuare gospodărie ţărănească, precum şi activitatea ei.

(2) Prevederile prezentei legi nu se extind asupra activităţii persoanelor care ţin gospodărie auxiliară (casnică) sau care practică activităţi în întovărăşirile pomicole ori legumicole.

(3) Prevederile Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali se aplică gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) în măsura în care acestea nu contravin prezentei legi.

[Art.1 alin.(1) modificat, alin.(3) introdus prin Legea nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

[Art.1 alin.(2) completat prin Legea nr.270 din 22.09.2022, în vigoare 01.01.2023]

 

Articolul 2. Gospodăria ţărănească. Noţiune

(1) Gospodăria ţărănească este o întreprindere individuală, bazată pe proprietate privată asupra terenurilor şi asupra altor bunuri, pe munca personală a membrilor unei familii (membri ai gospodăriei ţărăneşti), avînd ca scop obţinerea de produse agricole, prelucrarea lor primară, comercializarea cu preponderenţă a propriei producţii agricole.

(2) Gospodăria ţărănească se poate constitui şi dintr-o singură persoană fizică.

(3) Numai gospodăriile ţărăneşti pot desfăşura activitate individuală de întreprinzător în agricultură.

(4) Gospodăriile ţărăneşti desfăşoară activităţi pe terenurile agricole, sectoarele de teren din intravilan ocupate de case, anexe gospodăreşti şi grădini, precum şi pe orice alte suprafeţe sau terenuri, în conformitate cu legislaţia.

(5) Gospodăriile ţărăneşti pot desfăşura pe sectoarele de teren din intravilan ocupate de case, anexe gospodăreşti şi grădini doar activităţi agricole de horticultură şi turism rural.

[Art.2 alin.(1) modificat, alin.(4),(5) introduse prin Legea nr.270 din 22.09.2022, în vigoare 01.01.2023]

 

Articolul 3. Statutul juridic al gospodăriei ţărăneşti

(1) Gospodăria ţărănească are statutul juridic de persoană fizică.

(2) Suprafaţa terenurilor şi mărimea altor bunuri, inclusiv arendate, ale gospodăriei ţărăneşti trebuie să asigure utilizarea preponderentă în cadrul acesteia (mai mult de 50 la sută anual) a muncii personale a membrilor ei.

(3) În cazul în care nu întruneşte condiţiile expuse la art.2 alin.(1) sau la alin.(2) din prezentul articol, gospodăria ţărănească este obligată să asigure, în termen de 3 luni, astfel de condiţii sau să-şi înceteze activitatea în modul stabilit de legislaţie.

(4) Dacă prevederile alin.(3) din prezentul articol sau ale art.24 alin.(1) nu sînt îndeplinite, gospodăria ţărănească este lipsită de înlesnirile şi privilegiile prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative.

[Art.3 alin.(3) modificat prin Legea nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

 

Articolul 4. Răspunderea gospodăriei ţărăneşti şi a membrilor ei

(1) Gospodăria ţărănească nu poartă răspundere pentru obligaţiile personale ale membrilor ei.

(2) Membrii gospodăriei ţărăneşti poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul lor, cu excepţia bunurilor care, potrivit Codului de procedură civilă, nu fac obiectul urmăririi.

 

Articolul 5. Legislaţia privind gospodăria ţărănească

Activitatea gospodăriei ţărăneşti este reglementată de prezenta lege, de Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, de Codul civil, Codul funciar, Codul fiscal, Codul muncii şi de alte acte normative.

 

Articolul 6. Statul şi gospodăria ţărănească

(1) Statul garantează respectarea drepturilor gospodăriei ţărăneşti şi asigură apărarea intereselor ei legale.

(2) Statul nu poartă răspundere pentru obligaţiile gospodăriei ţărăneşti, iar gospodăria ţărănească nu poartă răspundere pentru obligaţiile statului.

(3) Nu este admis amestecul autorităţilor administraţiei publice în activitatea gospodăriei ţărăneşti, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

 

Capitolul II

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE

Articolul 7. Drepturile

(1) Gospodăria ţărănească are dreptul:

a) să dispună de ştampilă, să deschidă conturi bancare, inclusiv valutare;

b) să-şi determine direcţia şi volumul activităţii financiare şi economice;

c) să angajeze şi să elibereze lucrători în bază de contracte individuale de muncă (în continuare angajaţi);

d) să construiască, în conformitate cu actele normative, obiectivele necesare activităţii sale;

e) să efectueze lucrări de irigare, desecare şi alte lucrări de ameliorare în conformitate cu actele normative;

f) să ia şi să dea în arendă terenuri şi alte bunuri;

g) să dispună de produsele şi de veniturile sale;

h) să stabilească preţurile de comercializare la producţia proprie;

i) să desfăşoare activitate economică externă în conformitate cu legislaţia;

j) să asigure riscul pierderii (nimicirii) sau deteriorării bunurilor comune ale membrilor gospodăriei, precum şi alte riscuri de întreprinzător;

k) să fie participant la societatea comercială şi membru al cooperativei de întreprinzători, inclusiv străine (excepţie făcînd calitatea de participant deplin la societatea în nume colectiv sau la societatea în comandită);

l) să fie membru al organizaţiilor necomerciale;

m) să desfăşoare alte activităţi care nu contravin legislaţiei.

[Art.7 alin.(1) modificat prin Legea nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

[Art.7 alin.(2) abrogat prin Legea nr.160 din 07.07.2016, în vigoare 16.09.2016]

 

Articolul 8. Obligaţiile

Gospodăria ţărănească este obligată:

a) să primească licenţe, în conformitate cu legislaţia, în cazul practicării de activităţi pasibile de licenţiere;

b) să asigure, conform legislaţiei, protecţia muncii membrilor gospodăriei şi persoanelor care lucrează în bază de contract;

c) să achite integral şi la timp salariile angajaţilor, să plătească, în numele membrilor şi al angajaţilor gospodăriei, contribuţiile de asigurări sociale de stat şi să le acorde asistenţă socială;

d) să folosească terenurile la destinaţie;

e) să păstreze fertilitatea solului prin măsuri de protecţie, să aplice tehnologii care ocrotesc natura;

f) să acorde, în modul stabilit de legislaţie, servitute în terenurile pe care le deţine;

g) să nu încalce drepturile proprietarilor şi ale beneficiarilor funciari vecini;

h) să respecte standardele, cerinţele ecologice şi sanitaro-veterinare, alte cerinţe, prevăzute de legislaţie, privind calitatea producţiei comercializabile;

i) să îndeplinească integral şi la timp obligaţiile fiscale;

j) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de lege.

 

Capitolul III

CONSTITUIREA ŞI ÎNREGISTRAREA

Articolul 9. Dreptul la constituire

(1) Fondator al gospodăriei ţărăneşti poate fi persoana fizică care a atins vîrsta de 18 ani, are capacitate de exerciţiu deplină, posedă teren cu drept de proprietate privată.

[Alin.(1) art.9 modificat prin Legea nr.752-XV din 21.12.2001, în vigoare 17.01.2002]

Notă: Se declară neconstituţională sintagma „şi locuieşte permanent pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care urmează să fie înregistrată gospodăria” din art.9 alin.(1) conform Hot. Curţii Constituţionale nr.40 din 12.07.2001

 

(2) O persoană fizică poate fi fondatorul (membrul) numai al unei gospodării ţărăneşti.

 

Articolul 10. Constituirea

(1) Gospodăria ţărănească se constituie pe principiul liberului consimţămînt.

(2) Gospodăria ţărănească se creează în temeiul declaraţiei de constituire, semnată de fondator şi de potenţialii membri ai acesteia.

(3) În declaraţia de constituire a gospodăriei ţărăneşti (de fermier), denumită în continuare declaraţie de constituire, trebuie să se indice:

a) denumirea completă şi abreviată a gospodăriei;

b) sediul gospodăriei, numărul de telefon, adresa electronică;

c) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), data naşterii, cetăţenia şi domiciliul fondatorului şi al potenţialilor membri ai ei, informaţii privind aflarea acestora în relaţii familiale cu fondatorul;

d) numerele de înregistrare, amplasarea şi suprafaţa, conform cadastrului bunurilor imobile, a terenurilor proprietate individuală sau proprietate comună, inclusiv a terenurilor din extravilan considerate grădini, precum şi a terenurilor arendate;

e) componenţa altor bunuri imobiliare care se transmit în proprietate comună membrilor gospodăriei.

[Art.10 alin.(3) completat prin Legea nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

[Art.10 alin.(3) completat, alin.(4) abrogat prin Legea nr.270 din 22.09.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.10 modificat prin Legea nr.1496-XV din 29.11.2002, în vigoare 20.12.2002]

 

Articolul 11. Denumirea gospodăriei ţărăneşti

(1) Denumirea completă a gospodăriei ţărăneşti va conţine cuvintele gospodărie ţărănească, numele fondatorului şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale unde îşi are sediul gospodăria.

(2) Denumirea abreviată a gospodăriei ţărăneşti va conţine iniţialele G.Ţ., numele fondatorului şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale unde îşi are sediul gospodăria.

(3) Denumirea completă şi denumirea abreviată a gospodăriei ţărăneşti vor conţine şi alte date pentru a nu fi identice denumirii unei alte gospodării ţărăneşti înregistrate anterior.

[Art.11 alin.(1),(2) modificae prin Legea nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

[Art.11 alin.(3) modificat prin Legea nr.270 din 22.09.2022, în vigoare 01.01.2023]

 

Articolul 12. Sediul

Sediul gospodăriei ţărăneşti este în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi în care este înregistrată.

[Art.12 modificat prin Legea nr.270 din 22.09.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.12 în redacţia Legii nr.752-XV din 21.12.2001, în vigoare 17.01.2002]

Notă: Se declară neconstituţional art.12 conform Hot. Curţii Constituţionale nr.40 din 12.07.2001

 

Articolul 13. Înregistrarea

(1) Gospodăria ţărănească se înregistrează de către fondatorul ei la structura teritorială a organului înregistrării de stat în a cărei rază de competenţă se află unitatea administrativ-teritorială de nivelul întâi în care fondatorul deţine teren. În cazul în care fondatorul deţine terenuri amplasate în hotarele a două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale de nivelul întâi, cererea de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti se prezintă structurii teritoriale a organului înregistrării de stat alese de fondator.

(2) Pentru înregistrarea gospodăriei ţărăneşti, fondatorul prezintă:

a) declaraţia de constituire;

b) copiile de pe documentele ce confirmă dreptul de proprietate privată al fondatorului şi al potenţialilor membri ai gospodăriei asupra terenurilor;

c) copiile de pe contractele de arendă a terenurilor, după caz, autentificate;

d) bonul de plată a taxei de înregistrare a gospodăriei.

(3) În termenul stabilit la art.5 din Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, structura teritorială a organului înregistrării de stat înregistrează gospodăria ţărănească sau, după caz, refuză înregistrarea.

(4) Gospodăria ţărănească nu poate fi înregistrată dacă nu sînt prezentate documentele prevăzute la alin.(2) sau conţinutul lor contravine legii.

(5) Decizia motivată privind refuzul de a înregistra gospodăria ţărănească se remite fondatorului în scris.

(6) Refuzul de a înregistra gospodăria ţărănească sau încălcarea termenelor ei de înregistrare pot fi contestate în conformitate cu prevederile Codului administrativ.

(7) Gospodăria ţărănească este în drept să înceapă activitatea din ziua înregistrării.

[Art.13 alin.(3) în redacţia Legii nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

[Art.13 alin.(1) în redacţie nouă, alin.(2),(3),(5) modificate prin Legea nr.270 din 22.09.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.13 alin.(6) modificat prin Legea nr.155 din 15.07.2022, în vigoare 05.09.2022]

[Art.13 modificat prin Legea nr.1151-XV din 21.06.2002, în vigoare 05.07.2002]

[Art.13 completat prin Legea nr.752-XV din 21.12.2001, în vigoare 17.01.2002]

 

Articolul 14. Ţinerea Registrului de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)

(1) Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) este ţinut de structura teritorială a organului înregistrării de stat în modul stabilit de prezenta lege, de Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, de Legea cu privire la registre şi de alte acte normative.

(2) În Registrul gospodăriilor ţărăneşti se înscriu următoarele date:

a) denumirea completă şi denumirea abreviată a gospodăriei, sediul ei;

b) numărul de identificare de stat (IDNO) al gospodăriei şi data înregistrării ei;

c) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), data naşterii, cetăţenia şi domiciliul fondatorului şi al fiecărui ulterior administrator al gospodăriei;

d) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), data naşterii, cetăţenia şi domiciliul altor membri ai gospodăriei, informaţii privind aflarea acestora în relaţii familiale cu fondatorul gospodăriei;

e) numerele de înregistrare, amplasarea şi suprafaţa, conform cadastrului bunurilor imobile, a terenurilor proprietate individuală sau proprietate comună, inclusiv a terenurilor din extravilan considerate grădini, precum şi a terenurilor arendate;

f) alte date prevăzute de legislaţie.

(3) Modificările datelor din declaraţia de constituire intră în vigoare la data consemnării lor în Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).

(4) Structura teritorială a organului înregistrării de stat păstrează documentele în a căror bază au fost făcute înscrierile în Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi eliberează extrase din el.

[Art.14 alin.(1),(2) modificate, alin.(5),(6) abrogate prin Legea nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

[Art.14 alin.(1),(2),(4) modificate prin Legea nr.270 din 22.09.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.14 modificat prin Legea nr.1496-XV din 29.11.2002, în vigoare 20.12.2002]

[Art.14 modificat prin Legea nr.752-XV din 21.12.2001, în vigoare 17.01.2002]

 

Capitolul IV

ADMINISTRATORUL GOSPODĂRIEI ŢĂRĂNEŞTI. MEMBRII EI

Articolul 15. Administratorul gospodăriei ţărăneşti

(1) Administrator al gospodăriei ţărăneşti este fondatorul, iar în cazul eliberării fondatorului din funcţie, unul dintre membri care a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate de exerciţiu deplină, ales de ceilalţi membri ai gospodăriei.

 

[Alin.(2) art.15 abrogat prin Legea nr.752-XV din 21.12.2001, în vigoare 17.01.2002, celelalte se renumerotează]

Notă: Se declară neconstituţionale lit.a), lit.b) alin.2 art.15 conform Hot. Curţii Constituţionale nr.40 din 12.07.2001

 

(2) Administratorul gospodăriei ţărăneşti:

a) reprezintă gospodăria în instanţă de judecată, în relaţiile cu alte autorităţi publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice;

b) organizează activitatea gospodăriei;

c) efectuează, în numele gospodăriei, tranzacţii, eliberează procuri pentru efectuarea de tranzacţii;

d) angajează şi eliberează lucrători;

e) ţine evidenţa timpului de lucru şi salariilor persoanelor care lucrează în bază de contract, efectuează înscrieri în carnetul lor de muncă, precum şi al membrilor gospodăriei;

f) stabileşte politica de evidenţă în gospodărie, asigură evidenţa contabilă şi prezentarea rapoartelor în conformitate cu legislaţia;

g) asigură predarea în arhivă a documentelor de plată a salariilor şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat, precum şi a documentelor prevăzute la art.24 alin.(2);

h) exercită alte atribuţii neinterzise de lege.

(3) În cazul incapacităţii temporare de muncă sau absenţei sale îndelungate, administratorul gospodăriei ţărăneşti are dreptul să încredinţeze îndeplinirea obligaţiilor sale unui membru cu capacitate deplină de exerciţiu, iar în cazul constituirii gospodăriei ţărăneşti dintr-o singură persoană, unei alte persoane, faptul consemnîndu-se în Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).

(4) Administratorul gospodăriei ţărăneşti îşi poate da demisia ori poate fi destituit prin hotărîre a membrilor ei în cazul executării necorespunzătoare sau neexecutării îndelungate a atribuţiilor.

(5) În cazul înlocuirii administratorului gospodăriei ţărăneşti, membrii ei anunţă în scris, în decursul unei săptămîni, structura teritorială a organului înregistrării de stat care a înregistrat gospodăria.

[Art.15 alin.(5) modificat prin Legea nr.270 din 22.09.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.15 modificat prin Legea nr.752-XV din 21.12.2001, în vigoare 17.01.2002]

 

Articolul 16. Membrii

(1) Pot fi membri ai gospodăriei ţărăneşti, în afară de fondator, următoarele persoane apte de muncă: soţul (soţia), părinţii, copiii, inclusiv adoptivi, fraţii, surorile şi nepoţii lui care au atins vîrsta de 16 ani, precum şi alte persoane care sînt membri ai familiei respective.

(2) Nu sînt considerate membri ai gospodăriei ţărăneşti persoanele care lucrează în gospodărie în bază de contract.

(3) Primirea în gospodăria ţărănească se face cu acordul membrilor ei.

(4) Ieşirea din gospodăria ţărănească se face la cerere şi nu necesită acordul celorlalţi membri ai ei.

(5) Excluderea din gospodăria ţărănească se face în baza hotărîrii celorlalţi membri ai ei.

(6) Calitatea de membru al gospodăriei ţărăneşti apare şi încetează în ziua efectuării înscrierilor respective în Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).

(7) Litigiile dintre membrii gospodăriei ţărăneşti se soluţionează în instanţă de judecată.

[Art.16 alin.(1) modificat prin Legea nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

[Art.16 completat prin Legea nr.1496-XV din 29.11.2002, în vigoare 20.12.2002]

 

Articolul 17. Drepturile şi obligaţiile membrului gospodăriei ţărăneşti

(1) Membrul gospodăriei ţărăneşti este în drept:

a) să aleagă şi să fie ales administrator al gospodăriei;

b) să ia cunoştinţă de datele referitoare la activitatea economică şi financiară a gospodăriei;

c) să ceară cota sa din produsele şi veniturile gospodăriei;

d) să iasă din gospodărie primind cota sa din bunurile comune în numerar sau în natură;

e) să efectueze alte acţiuni neinterzise de lege.

(2) Membrul gospodăriei ţărăneşti este obligat să participe prin muncă personală la activitatea gospodăriei şi să respecte alte prevederi ale legislaţiei.

(3) În cazul în care nu a participat prin muncă personală la activitatea gospodăriei în decursul a 3 ani consecutivi, membrul gospodăriei ţărăneşti urmează să fie exclus.

(4) În termenul indicat la alin.(3) nu se include perioada în care membrul nu a participat la activitatea gospodăriei ţărăneşti din cauza faptului că a fost ales în o funcţie electivă, a făcut serviciul militar în termen, a studiat la o instituţie de învăţămînt sau a fost bolnav.

(5) În cazul în care şi-a pierdut calitatea de membru al familiei administratorului gospodăriei ţărăneşti, membrul ei îşi păstrează drepturile şi obligaţiile dacă întruneşte celelalte condiţii stabilite de prezenta lege.

[Art.17 modificat prin Legea nr.1496-XV din 29.11.2002, în vigoare 20.12.2002]

 

Capitolul V

BUNURILE MEMBRILOR GOSPODĂRIEI ŢĂRĂNEŞTI

Articolul 18. Statutul juridic al bunurilor folosite în comun de membrii gospodăriei ţărăneşti

(1) Bunurile folosite în comun de membrii gospodăriei ţărăneşti pot aparţine:

a) unui sau mai multor membri ai gospodăriei cu drept de proprietate individuală;

b) membrilor gospodăriei cu drept de proprietate comună în devălmăşie sau cu drept de proprietate comună în diviziune dacă ultimul este prevăzut în contract.

(2) Bunurile care se află în proprietatea comună a membrilor gospodăriei ţărăneşti (denumite în continuare bunuri comune) se formează din:

a) mijloacele băneşti şi alte bunuri aduse, cu drept de proprietate comună, în gospodărie de membrii ei;

b) produsele şi veniturile obţinute din activitatea independentă a gospodăriei sau din activitatea ei cu alte întreprinderi;

c) veniturile obţinute din tranzacţii cu valori mobiliare procurate de gospodărie;

d) prestaţiile de asigurări sociale primite de gospodărie;

e) donaţiile de la organizaţii şi cetăţeni;

f) creditele şi împrumuturile luate de gospodărie;

g) alte bunuri comune obţinute în conformitate cu legea.

(3) Bunuri comune pot fi: terenurile, plantaţiile, construcţiile gospodăreşti şi alte construcţii, instalaţiile de ameliorare şi alte instalaţii, vitele productive şi de muncă, păsările, tehnica agricolă şi altă tehnică, mijloacele de transport, utilajele, inventarul şi alte bunuri, procurate pentru gospodărie în comun de membrii ei.

(4) Dispunerea de bunurile comune se efectuează cu acordul tuturor membrilor gospodăriei ţărăneşti.

 

Articolul 19. Înstrăinarea cotei din bunurile comune

(1) Membrul gospodăriei ţărăneşti este în drept să vîndă, să dăruiască sau să înstrăineze în alt mod cota sa din bunurile comune exclusiv membrilor gospodăriei sau altor persoane, enumerate la art.16 alin.(1), care nu erau, dar au devenit membri ai gospodăriei.

(2) Membrii gospodăriei ţărăneşti au dreptul prioritar faţă de alţi membri ai familiei fondatorului ei de a procura cota ce se înstrăinează din bunurile comune.

(3) Membrul gospodăriei ţărăneşti este obligat să informeze ceilalţi membri ai ei şi ceilalţi membri ai familiei fondatorului de gospodărie privind comercializarea cotei sale din bunurile comune, precum şi preţul ei de vînzare.

(4) În cazul în care membrii gospodăriei ţărăneşti şi ceilalţi membri ai familiei fondatorului refuză să procure cota ce se înstrăinează din bunurile comune sau în cazul în care aceştia nu-şi îndeplinesc, în decursul unei luni de la data informării lor privind înstrăinarea cotei, intenţia de a o procura, membrul care înstrăinează cota este în drept să ceară separarea ei în modul stabilit la art.20.

(5) Dacă întreaga cotă din bunurile comune s-a vîndut, a fost dăruită sau înstrăinată în alt mod, se consideră că titularul care a înstrăinat-o s-a retras din gospodărie, faptul consemnîndu-se în Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi, după caz, în alte registre.

[Art.19 modificat prin Legea nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

 

Articolul 20. Separarea şi divizarea bunurilor comune

(1) Atribuirea în proprietate individuală a unei cote din bunurile comune se efectuează prin separare sau divizare.

(2) Cota din bunurile comune se atribuie membrului gospodăriei ţărăneşti:

a) la pierderea calităţii de membru al gospodăriei fără ca el să întemeieze o nouă întreprindere (separarea cotei din bunurile comune);

b) la urmărirea cotei pentru obligaţiile personale ale membrului gospodăriei (separarea cotei din bunurile comune);

c) la încetarea activităţii gospodăriei (divizarea bunurilor comune).

(3) Cota membrului gospodăriei ţărăneşti din bunurile proprietate comună în devălmăşie se consideră egală cotelor celorlalţi membri dacă, cu acordul acestora, cota nu a fost micşorată din cauza participării lui neînsemnate cu bunuri sau cu muncă personală la activitatea gospodăriei.

(4) În cazul pierderii calităţii de membru al gospodăriei ţărăneşti, cota din mijloacele fixe de producţie care se află în proprietate comună este inseparabilă în natură. În acest caz, cota se plăteşte în bani, în producţie agricolă sau în alt fel. Modul de plată se stabileşte cu acordul celorlalţi membri ai gospodăriei.

(5) Urmărirea cotei din bunurile comune pentru obligaţiile personale ale membrului gospodăriei ţărăneşti se efectuează în cazul în care datoriile acestuia nu pot fi acoperite cu alte bunuri ale lui.

(6) La încetarea activităţii gospodăriei ţărăneşti, bunurile comune se divizează în modul stabilit de legislaţia civilă.

[Art.20 alin.(2),(6) modificate prin Legea nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

 

Articolul 21. Moştenirea

Cota din bunurile comune se moşteneşte în modul stabilit de legislaţia civilă.

[Art.21 modificat prin Legea nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 08.09.2006]

 

Capitolul VI

MUNCA, ASIGURAREA SOCIALĂ ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ DE STAT

Articolul 22. Munca

(1) Relaţiile de muncă din cadrul gospodăriei ţărăneşti sînt reglementate de Codul muncii şi de contractele individuale de muncă.

(2) Timpul de lucru în gospodăria ţărănească se include în vechimea în muncă şi în stagiul de cotizare pe baza înscrierilor din carnetul de muncă şi a certificatelor, eliberate de casele teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, ce confirmă plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat.

 

Articolul 23. Asigurarea socială şi asistenţa socială de stat

(1) Membrii şi angajaţii gospodăriei ţărăneşti sînt pasibili de asigurare socială şi de asistenţă socială de stat în conformitate cu legislaţia.

(2) Gospodăria ţărănească plăteşte, în condiţiile stabilite de legislaţie, contribuţiile de asigurări sociale de stat pentru membrii şi angajaţii săi.

(3) Pensia de stat pentru membrii şi pentru angajaţii gospodăriei ţărăneşti se stabileşte şi se acordă în condiţiile legii.

 

Capitolul VII

EVIDENŢA ŞI RAPOARTELE

[Titlul cap.VII modificat prin Legea nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 08.09.2006]

 

Articolul 24. Evidenţa şi rapoartele

(1) Gospodăria ţărănească ţine evidenţa activităţii sale şi prezintă rapoarte conform evidenţei sintetice ori analitice sau conform partidei simple, stabilite de Guvern.

(2) Gospodăria ţărănească predă arhivei de stat teritoriale documentele care fac parte din Fondul arhivistic de stat, precum şi documentele membrilor şi ale angajaţilor săi.

[Art.24 alin.(2) în redacţia Legii nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

[Art.24 alin.(2) modificat prin Legea nr.270 din 22.09.2022, în vigoare 01.01.2023]

 

Articolul 25. Impozitarea

[Art.25 abrogat prin Legea nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 08.09.2006]

 

Capitolul VIII

ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

[Denumirea cap.VIII în redacţia Legii nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

Articolul 26. Reorganizarea

[Art.26 abrogat prin Legea nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

 

Articolul 27. Încetarea activităţii

(1) Gospodăria ţărănească îşi încetează activitatea prin hotărîre a membrilor ei, în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional, sau a instanţei de judecată.

(2) Gospodăria ţărănească poate să îşi înceteze activitatea prin hotărîre a instanţei de judecată la cererea:

a) unui membru al gospodăriei, a primăriei sau a Serviciului Fiscal de Stat dacă sînt încălcate prevederile art.2 alin.(1) sau art.3 alin.(2), inclusiv în cazul în care nici unul dintre membrii gospodăriei nu are drept de proprietate asupra pămîntului;

b) unui membru al gospodăriei sau a creditorului (creditorilor) în cazul insolvabilităţii ei;

c) moştenitorului dacă nu a rămas nici un membru şi nici un moştenitor al acestuia nu doreşte să ţină mai departe gospodăria; precum şi

d) în alte cazuri prevăzute de lege.

(3) Particularităţile încetării activităţii gospodăriei ţărăneşti în cazul insolvabilităţii ei sînt definite în legislaţia privind falimentul.

(4) Activitatea gospodăriei se consideră încetată din momentul radierii acesteia din Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).

[Art.27 denumirea în redacţie nouă, alin.(1)-(3) modificate, alin.(4) introdus prin Legea nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

[Art.27 alin.(2) modificat prin Legea nr.270 din 22.09.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.27 modificat prin Legea nr.178 din 21.07.2017, în vigoare 18.08.2017]

[Art.27 modificat prin Legea nr.90 din 29.05.2014, în vigoare 27.06.2014]

 

Capitolul IX

ASOCIAŢIILE GOSPODĂRIILOR ŢĂRĂNEŞTI

[Denumirea cap.IX modificată prin Legea nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

Articolul 28. Scopurile, statutul juridic şi patrimoniul asociaţiei gospodăriilor ţărăneşti

(1) Pentru a-şi coordona activitatea, a-şi instrui, perfecţiona, consulta şi informa membrii, pentru a atrage investiţii, a-şi reprezenta şi apăra interesele comune patrimoniale şi profesionale, gospodăriile ţărăneşti sînt în drept să se unească după principiul teritorial sau de producţie în asociaţie a gospodăriilor ţărăneşti (denumită în continuare asociaţie).

(2) Asociaţia este o organizaţie necomercială cu drept de persoană juridică care activează în conformitate cu legislaţia şi cu statutul ei

(3) Denumirea asociaţiei trebuie să conţină cuvintele „asociaţia gospodăriilor ţărăneşti”.

(4) Asociaţia nu poartă răspundere pentru obligaţiile membrilor ei, iar aceştia nu poartă răspundere pentru obligaţiile asociaţiei.

(5) Patrimoniul asociaţiei se formează din taxele de constituire şi din cotizaţiile membrilor ei, din taxele pentru serviciile pe care le prestează, din donaţii şi din alte venituri neinterzise de lege.

(6) La ieşire din asociaţie sau la lichidarea ei, membrii nu beneficiază de drepturi asupra patrimoniului asociaţiei.

[Art.28 denumirea, alin.(1),(3),(4),(5) modificate, alin.(2),(6) în redacţie nouă conform Legii nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

 

Articolul 29. Organele asociaţiei

Asociaţia are următoarele organe de conducere, de execuţie şi de control:

a) adunarea generală a membrilor asociaţiei (denumită în continuare adunare generală), organ superior;

b) consiliul asociaţiei denumit în continuare consiliu), organ executiv;

c) comisia de cenzori sau cenzorul, denumiţi în continuare comisie de cenzori, organ de control; precum şi

d) alte organe prevăzute de statutul asociaţiei.

[Art.29 modificat prin Legea nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

 

Articolul 30. Adunarea generală

(1) De competenţa exclusivă a adunării generale ţin:

a) modificarea şi completarea statutului asociaţiei, aprobarea statutului modificat;

b) aprobarea, modificarea şi completarea regulamentelor organelor asociaţiei;

c) alegerea preşedintelui şi celorlalţi membri ai consiliului asociaţiei, alegerea (numirea) membrilor comisiei de cenzori;

d) primirea şi excluderea din asociaţie;

e) aprobarea direcţiilor principale de activitate, schemei de încadrare şi salarizare, bugetului asociaţiei;

f) aprobarea rapoartelor asociaţiei şi ale organelor de conducere, de execuţie şi de control.

(2) Adunarea generală este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi cel puţin două treimi din reprezentanţii membrilor asociaţiei.

(3) Hotărîrile adunării generale se adoptă cu votul majorităţii reprezentanţilor membrilor asociaţiei prezenţi la adunare.

[Art.30 alin.(1)-(3) modificate prin Legea nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

 

Articolul 31. Consiliul

(1) De competenţa consiliului ţin:

a) convocarea adunării generale;

b) prezentarea către adunarea generală a propunerilor privind primirea şi excluderea din asociaţie;

c) prezentarea către adunarea generală a raportului anual al asociaţiei şi al raportului propriu;

d) efectuarea altor acţiuni prevăzute de statut.

(2) Şedinţa consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin jumătate din membrii lui, inclusiv preşedintele.

(3) Membrii consiliului nu pot fi şi membri ai comisiei de cenzori.

[Art.31 alin.(1) modificat prin Legea nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

 

Articolul 32. Comisia de cenzori

(1) Comisia de cenzori exercită controlul asupra activităţii asociaţiei, inclusiv asupra respectării statutului şi altor regulamente ale acesteia, şi este subordonată numai adunării generale.

(2) Comisia de cenzori se conduce de legislaţie, de statutul asociaţiei şi de regulamentul său.

(3) Comisia de cenzori elaborează raportul anual şi îl prezintă adunării generale anuale.

[Art.32 alin.(1),(2) modificate prin Legea nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

 

Articolul 33. Reorganizarea şi lichidarea asociaţiei

(1) Asociaţia se poate reorganiza prin fuziune, asociere, separare, divizare sau transformare exclusiv în organizaţii necomerciale.

(2) Patrimoniul asociaţiei, în proces de lichidare, care a rămas după satisfacerea tuturor creanţelor este predat altor asociaţii, iar în caz de imposibilitate, organizaţiilor de binefacere sau autorităţilor administraţiei publice locale.

[Art.33 denumirea, alin.(1),(2) modificate prin Legea nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

 

Capitolul X

RĂSPUNDERI

Articolul 34. Răspunderi pentru încălcarea prezentei legi

Încălcarea prezentei legi prin:

a) prezentarea unor date eronate pentru Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);

b) refuzul neîntemeiat de a înregistra gospodăria ţărănească;

 

[Lit.c) abrogată prin Legea nr.4 din 02.02.2023, în vigoare 18.02.2023]

 

d) refuzul neîntemeiat de a face modificări în Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) sau de a elibera extrase din el;

e) refuzul neîntemeiat de a efectua înscrieri în carnetele de muncă ale membrilor şi angajaţilor gospodăriei ţărăneşti sau înscrierea în ele a unor date eronate;

f) neprezentarea de date sau prezentarea de date eronate referitoare la numărul de angajaţi din gospodăria ţărănească;

g) neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.3 alin.(3); precum şi

h) alte acţiuni definite de lege

atrage răspunderea prevăzută de lege.

 

Capitolul XI

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 35.

(1) Guvernul, în decursul a 2 luni:

va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea Legii cu privire la proprietate, Legii cadastrului bunurilor imobile, Legii privind administraţia publică locală, Legii contabilităţii, Legii cu privire la faliment, Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova, Codului fiscal, Codului cu privire la contravenţiile administrative şi altor acte legislative în concordanţă cu prezenta lege;

va aproba Regulamentul privind modul de ţinere a evidenţei şi de prezentare a rapoartelor de către gospodăriile ţărăneşti (de fermier);

va stabili plafonul taxei de înregistrare a gospodăriilor ţărăneşti, al taxei de efectuare a înscrierilor în Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi al taxei de eliberare a extraselor din el;

va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

 

Articolul 36.

(1) Gospodăriile ţărăneşti înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi vor prezenta primăriilor, pînă la 1 ianuarie 2002, documentele necesare înscrierii în Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) a modificărilor ce rezultă din prezenta lege. Pentru înregistrarea modificărilor nu se percepe taxă.

(2) Întreprinderile individuale care desfăşoară activitatea prevăzută la art.2 alin.(1) se vor reînregistra pînă la 1 ianuarie 2002, efectuîndu-se înscrierile de rigoare în Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier). Pentru reînregistrare nu se percepe taxă.

(3) Persoanele care desfăşoară activitatea prevăzută la art.2 alin.(1) şi nu au înregistrat gospodăria ţărănească sau întreprinderea de o altă formă juridică de organizare sînt lipsite de înlesnirile şi privilegiile prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative, purtînd răspunderea stabilită de legislaţie.

(4) Asociaţiile întemeiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi vor aduce, pînă la 1 ianuarie 2002, statutul lor în concordanţă cu prezenta lege sau se vor reorganiza, sau se vor lichida în modul stabilit de legislaţie. Pentru înregistrarea modificărilor şi completărilor făcute în statutele asociaţiilor nu se percepe taxă.

(5) Serviciul Fiscal de Stat din oficiu va radia din Registrul fiscal de stat gospodăriile ţărăneşti care au fost înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi şi care nu au efectuat reînregistrarea în conformitate cu alin.(2).

[Art.36 modificat prin Legea nr.178 din 21.07.2017, în vigoare 18.08.2017]

[Art.36 completat prin Legea nr.90 din 29.05.2014, în vigoare 27.06.2014]

[Art.36 modificat prin Legea nr.361-XV din 13.07.2001, în vigoare 10.08.2001]

 

Articolul 37.

De la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.841-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la gospodăria ţărănească (de fermier), cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru DIACOV
Chişinău, 3 noiembrie 2000.
Nr.1353-XIV.
Rate article
Bizlex.ru
Add a comment