Lege privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali al Republicii Moldova

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali

nr. 220-XVI  din  19.10.2007

(în vigoare 30.05.2008)

Monitorul Oficial nr.184-187 art.711 din 30.11.2007

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Domeniul reglementării

Articolul 2. Noţiunile principale

Articolul 3. Sfera de aplicare a legii

Articolul 4. Taxa pentru înregistrarea de stat şi furnizarea informaţiei

Articolul 5. Termenele înregistrării de stat

Articolul 6.Exclus

Capitolul II

ÎNREGISTRAREA DE STAT A PERSOANELOR JURIDICE

Articolul 7. Documentele necesare pentru înregistrarea de stat

Articolul 8. Modalitatea perfectării şi prezentării documentelor pentru înregistrarea de stat

Articolul 9. Denumirea persoanei juridice

Articolul 10. Sediul persoanei juridice

Articolul 11. Procedura înregistrării

Articolul 12. Înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice

Articolul 13. Refuzul înregistrării de stat a persoanei juridice

Articolul 14. Decizia de înregistrare

Articolul 15. Dosarele persoanelor juridice, ale sucursalelor acestora

Capitolul III

ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR OPERATE ÎN ACTELE DE

CONSTITUIRE ALE PERSOANEI JURIDICE ŞI ÎN DATELE

ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL DE STAT

Articolul 16. Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat

Articolul 17. Documentele necesare pentru înregistrarea modificărilor

Articolul 171. Încetarea calităţii de administrator

Articolul 18. Înregistrarea suspendării sau reluării activităţii persoanei juridice

Articolul 19. Înscrierea menţiunilor

Articolul 191. Abrogat

Capitolul IV

ÎNREGISTRAREA PERSOANELOR JURIDICE SUPUSE REORGANIZĂRII

Articolul 20. Înştiinţarea organului înregistrării de stat despre începerea procedurii de reorganizare

Articolul 21. Documentele necesare pentru înregistrarea reorganizării

Articolul 22. Modul de înregistrare a persoanei juridice supuse reorganizării

Capitolul V

RADIEREA PERSOANELOR JURIDICE DIN REGISTRUL DE STAT

Articolul 23. Înregistrarea dizolvării

Articolul 24. Documentele necesare pentru radierea persoanelor juridice din Registrul de stat

Articolul 25. Radierea persoanelor juridice din Registrul de stat

Articolul 251. Particularităţile radierii din Registrul de stat a băncilor în proces de lichidare silită

Articolul 26. Radierea din oficiu a persoanei juridice şi a întreprinzătorului individual din Registrul de stat

Articolul 261. Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice şi a întreprinzătorului individual a căror activitate a fost suspendată

Articolul 27. Documentele necesare pentru radierea sucursalelor din Registrul de stat

Capitolul VI

ÎNREGISTRAREA DE STAT A ÎNTREPRINZĂTORILOR

INDIVIDUALI ŞI A GOSPODĂRIILOR

ŢĂRĂNEŞTI (DE FERMIER)

Articolul 28. Procedura înregistrării de stat a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)

Articolul 29. Modificarea datelor înscrise în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali

Articolul 30. Refuzul înregistrării întreprinzătorului individual

Articolul 31. Încetarea calităţii de întreprinzător individual

Articolul 311. Prezentarea informaţiilor despre întreprinzătorii individuali inactivi

Capitolul VII

REGISTRUL DE STAT

Articolul 32. Principiile ţinerii Registrului de stat

Articolul 33. Conţinutul Registrului de stat

Articolul 34. Caracterul public şi modalitatea de furnizare a informaţiei din Registrul de stat şi din actele de constituire

Articolul 341. Accesul public la informaţia din Registrul de stat

Capitolul VIII

ORGANUL ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Articolul 35. Organul înregistrării de stat

Articolul 36. Registratorul în domeniul înregistrării de stat

Articolul 37. Conlucrarea cu autorităţile publice

Articolul 38. Răspunderea

Capitolul IX

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 39. Abrogări. Dispoziţii tranzitorii. Îndatoririle Guvernului

Anexă

Notă: În textul legii cuvintele „limba  de stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „limba română” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.52 din 16.03.2023, în vigoare 24.03.2023

Notă: În cuprinsul legii, sintagmele „filială şi reprezentanţă” şi „filială sau reprezentanţă”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „sucursală” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.133 din 15.11.2018, în vigoare 14.01.2019

Notă: În textul legii, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.178 din 21.07.2017, în vigoare 18.08.2017

Notă: În textul legii sintagmele „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”” şi „Camera”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „organul înregistrării de stat” la forma gramaticală corespunzătoare; cuvîntul „registrator”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „registrator în domeniul înregistrării de stat” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.80 din 05.05.2017, în vigoare 26.05.2017

Notă: În cuprinsul legii, textul „a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se exclude conform Legii nr.109 din 04.06.2010, în vigoare 30.07.2010

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Domeniul reglementării

Prezenta lege reglementează procedura înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ţinerii registrelor de stat ale persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, precum şi stabileşte statutul juridic al organului înregistrării de stat şi al registratorului în domeniul înregistrării de stat.

 

Articolul 2. Noţiunile principale

În sensul prezentei legi, noţiunile de mai jos au următoarele semnificaţii:

act de constituire – document al persoanei juridice (contract de constituire, statut) elaborat în conformitate cu legislaţia;

Buletinul electronic al organului înregistrării de stat (denumit în continuare Buletin electronic) – sumar de date şi informaţii oficiale extrase din Registrul de stat şi publicate pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat;

hotărîre de constituire – document (proces-verbal, ordin, declaraţie) ce exprimă manifestarea voinţei fondatorilor de a constitui o persoană juridică;

înregistrare de stat – acţiune a organului înregistrării de stat ce constă în certificarea faptului constituirii, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activităţii persoanelor juridice, sucursalelor acestora, precum şi a faptului modificării actelor de constituire ale persoanelor juridice, înscrierii datelor în Registrul de stat, care are ca efect dobîndirea şi încetarea capacităţii juridice a persoanelor juridice, obţinerea şi încetarea de către persoanele fizice a calităţii de întreprinzător individual;

întreprinzător individual – persoană fizică cu capacitate de exerciţiu deplină, care practică activitate de întreprinzător în nume şi pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică, şi este înregistrată în modul stabilit de lege;

gospodărie ţărănească (de fermier) – întreprindere individuală astfel cum este definită la art.2 din Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier);

număr de identificare de stat (IDNO) – cod numeric unic, atribuit de organul înregistrării de stat persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali la momentul înregistrării de stat, care serveşte pentru identificarea acestora în sistemele informaţionale ale Republicii Moldova;

ghişeu unic la înregistrarea de stat (denumit în continuare ghişeu unic) – mecanism prin care organul înregistrării de stat acordă părţilor implicate în activitatea de întreprinzător, printr-un singur punct de recepţionare, consultaţii privind formalităţile legale referitoare la constituirea şi înregistrarea persoanei juridice şi a întreprinzătorului individual, verificarea denumirii persoanei juridice, perfectarea actelor de constituire, înregistrarea de stat, publicarea informaţiei în Buletinul electronic, precum şi obţine informaţii necesare înregistrării prin intermediul reţelelor electronice de la autorităţile publice, fără implicarea solicitantului înregistrării, şi prezintă informaţii din Registrul de stat al persoanelor juridice şi Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali autorităţilor publice pentru luarea la evidenţa fiscală, statistică, medicală şi socială;

persoană juridică inactivă – persoană juridică care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, nu a efectuat operaţiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are sucursale, nu are datorii la bugetul public naţional, nu a fost înregistrată în calitate de contribuabil al TVA şi nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat maşini de casă şi de control cu memorie fiscală;

persoană juridică pasivă – persoană juridică care, după înregistrare, a activat, însă ulterior în decursul ultimelor 12 luni nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie;

întreprinzător individual inactiv – întreprinzător individual care, în decurs de 12 luni de la data înregistrării sau pe parcursul ultimilor 3 ani, nu a prezentat dările de seamă prevăzute de legislaţie, nu a efectuat operaţiuni pe niciun cont bancar, nu este fondator al unei alte persoane juridice, nu are sucursale, nu are datorii la bugetul public naţional, nu a fost înregistrat în calitate de contribuabil al TVA şi nu are înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat maşini de casă şi de control cu memorie fiscală;

Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), prevăzut în Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier), (denumite în continuare Registru de stat) – resurse informaţionale care sunt părţi componente ale Registrului de stat al unităţilor de drept şi conţin date despre persoanele juridice, întreprinzătorii individuali şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), înregistrate în Republica Moldova.

[Art.2 modificat prin Legea nr.270 din 22.09.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.2 modificat prin Legea nr.80 din 05.05.2017, în vigoare 26.05.2017]

[Art.2 modificat prin Legea nr.138 din 17.06.2016, în vigoare 01.07.2016]

[Art.2 modificat prin Legea nr.21 din 04.03.2016, în vigoare 01.04.2016]

[Art.2 completat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.2 completat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

 

Articolul 3. Sfera de aplicare a legii

Prezenta lege se aplică la înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, şi a persoanelor fizice întreprinzători individuali şi gospodării ţărăneşti (de fermier), dacă alte acte legislative nu prevăd altfel.

[Art.3 completat prin Legea nr.270 din 22.09.2022, în vigoare 01.01.2023]

 

Articolul 4. Taxa pentru înregistrarea de stat şi furnizarea informaţiei

(1) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, înregistrarea modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat şi acordarea serviciilor se efectuează conform taxelor prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei legi, care se achită prin Serviciul guvernamental de plăţi electronice sau prin virament.

(11) Pentru înregistrarea organizaţiei necomerciale, a modificărilor în statutul acesteia şi în Registrul de stat se percepe o taxă în mărimea şi modul prevăzute de Guvern.

(2) Reînregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, condiţionată de modificarea legislaţiei, se efectuează gratuit.

(3) Informaţia din Registrul de stat se prezintă autorităţilor publice gratuit doar în format electronic, în condiţiile legislaţiei în vigoare cu privire la schimbul de date şi interoperabilitate.

(4) În cazul serviciilor prestate prin intermediul ghişeului unic, precum şi altor servicii prevăzute la art.35, acestea se vor efectua din contul taxei pentru înregistrarea de stat, fără perceperea unor plăţi suplimentare de la solicitantul înregistrării.

(5) Prevederile alin.(4) se aplică la înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, şi a întreprinzătorilor individuali, inclusiv la înregistrarea modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, precum şi în cazul reorganizării efectuate prin intermediul ghişeului unic.

(6) Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, şi a întreprinzătorilor individuali, precum şi pentru înregistrarea modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, efectuată la cererea solicitantului în regim de urgenţă timp de 4 ore, taxele se majorează de 4 ori.

(7) Pentru furnizarea informaţiei din Registrul de stat şi prestarea altor servicii prevăzute în anexă, cu excepţia compartimentului I şi punctelor 1, 2 şi 4 din compartimentul II din anexă, efectuate la cererea solicitantului în regim de urgenţă, în 24 de ore, 4 ore sau 1 oră, taxele se majorează, respectiv, de 2, 3 sau 4 ori.

(8) În cazul refuzului neîntemeiat din partea solicitantului de a primi documentele conform serviciului solicitat, plata pentru serviciul executat nu se restituie.

[Art.4 alin.(1) completat prin Legea nr.175 din 11.11.2021, în vigoare 10.01.2022]

[Art.4 completat prin Legea nr.133 din 15.11.2018, în vigoare 14.01.2019]

[Art.4 completat prin Legea nr.143 din 19.07.2018, în vigoare 10.11.2018]

[Art.4 în redacţia Legii nr.21 din 04.03.2016, în vigoare 01.04.2016]

[Art.4 completat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

 

Articolul 5. Termenele înregistrării de stat

 

[Alin.(1) art.5 abrogat prin Legea nr.133 din 15.11.2018, în vigoare 14.01.2019]

 

(2) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, precum şi a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării.

[Art.5 modificat prin Legea nr.133 din 15.11.2018, în vigoare 14.01.2019]

[Art.5 modificat prin Legea nr.80 din 05.05.2017, în vigoare 26.05.2017]

[Art.5 modificat prin Legea nr.21 din 04.03.2016, în vigoare 01.04.2016]

[Art.5 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

 

Articolul 6. Confirmarea înregistrării de stat

[Art.6 exclus prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

 

Capitolul II

ÎNREGISTRAREA DE STAT A PERSOANELOR JURIDICE

Articolul 7. Documentele necesare pentru înregistrarea de stat

(1) Pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice se depun următoarele documente:

a) cererea de înregistrare, semnată de fondatorul desemnat prin hotărârea de constituire sau, după caz, semnată de o altă persoană împuternicită prin hotărârea de constituire. Modelul cererii de înregistrare, împreună cu instrucţiunile de completare a cererii, se aprobă de organul înregistrării de stat şi se publică pe pagina web oficială a acestuia. În cazul în care persoana juridică intenţionează să desfăşoare activitate într-un domeniu reglementat, în cererea de înregistrare se declară pe proprie răspundere deţinerea avizului/aprobării prealabile a autorităţii competente privind constituirea acesteia;

b) hotărârea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţie de forma juridică de organizare, aprobate de către toţi asociaţii fondatori;

c) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru societăţile de asigurare, fondurile nestatale de pensii, asociaţiile de economii şi împrumut şi, în cazurile stabilite de legislaţie, pentru organizaţiile de creditare nebancară;

[Lit.c) introdusă prin Legea nr.261 din 19.12.2011, în vigoare 27.01.2012]

[Lit.c) exclusă prin Legea nr.184 din 15.07.2010, în vigoare 10.08.2010]

 

d) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare;

e) decizia Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare – pentru grupurile de acţiune locală;

f) informaţia despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, în conformitate cu Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

(11) Dacă pentru înregistrarea persoanei juridice legea prevede deţinerea unui aviz sau a unei aprobări prealabile din partea autorităţii publice competente, organul înregistrării de stat verifică deţinerea avizului sau a aprobării prin schimbul de date în regim automatizat cu autoritatea emitentă respectivă.

 

[Alin.(2),(3) art.7 abrogate prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

 

(4) Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine se vor depune:

a) extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus şi legalizat notarial;

b) actele de constituire ale persoanei juridice străine.

(5) Procesarea de organul înregistrării de stat a cererii de înregistrare are loc după achitarea de către solicitant a taxei de înregistrare. Organul înregistrării de stat consideră achitată taxa de înregistrare din momentul efectuării plăţii acesteia, fapt comunicat de Serviciul guvernamental de plăţi electronice printr-o notificare privind efectuarea completă a plăţii.

[Art.7 alin.(1) modificat prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Art.7 alin.(1) modificat, alin.(11),(5) introduse prin Legea nr.175 din 11.11.2021, în vigoare 10.01.2022]

[Art.7 alin.(1) completat prin Legea nr.150 din 28.10.2021, în vigoare 05.12.2021]

[Art.7 alin.(1) completat prin Legea nr.50 din 09.04.2021, în vigoare 14.06.2021]

[Art.7 modificat prin Legea nr.35 din 16.03.2018, în vigoare 01.10.2018]

[Art.7 modificat prin Legea nr.96 din 13.05.2016, în vigoare 10.06.2016]

[Art.7 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.7 modificat prin Legea nr.261 din 19.12.2011, în vigoare 27.01.2012]

[Art.7 modificat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

[Art.7 modificat prin Legea nr.184 din 15.07.2010, în vigoare 10.08.2010]

 

Articolul 8. Modalitatea perfectării şi prezentării documentelor pentru înregistrarea de stat

(1) Documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba română şi:

a) fie se transmit organului înregistrării de stat în formă de documente electronice semnate cu semnătura electronică avansată calificată, eliberată în condiţiile Legii nr.91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic şi ale actelor normative subsecvente acesteia;

b) fie se depun la sediul organului înregistrării de stat pe suport de hârtie;

c) fie se expediază organului înregistrării de stat pe suport de hârtie, prin scrisoare recomandată.

(2) Documentele pentru înregistrarea de stat se transmit/depun/expediază organului înregistrării de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, împuternicit prin procură autentificată, în modul stabilit de lege, sau prin împuternicire de reprezentare ce se conţine în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice. În cazul în care solicitantul acţionează prin reprezentant desemnat prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, verificarea valabilităţii împuternicirii respective se realizează prin intermediul sistemului informaţional automatizat destinat ţinerii Registrului împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice.

(21) Documentele necesare pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice străine, eliberate de autorităţile competente din ţara de origine a persoanei juridice străine, se traduc în limba română şi sunt supuse procedurii de supralegalizare sau de apostilare, după caz, în modul stabilit. Supralegalizarea sau apostilarea nu este necesară în cazurile prevăzute de tratatele internaţionale cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală la care Republica Moldova este parte. Lista tratatelor respective este publicată pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.

(22) Solicitantul poate transmite copiile de pe documentele necesare pe suport de hârtie, scanate în format electronic, pentru a fi anexate la cerere. În acest caz, copiile respective urmează a fi autentificate de către solicitant prin aplicarea semnăturii electronice avansate calificate, eliberată în condiţiile Legii nr.91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic şi ale actelor normative subsecvente acesteia.

(3) Dacă, în cazurile stabilite de organul înregistrării de stat sau la cererea solicitantului, informaţia necesară pentru înregistrare poate fi obţinută prin intermediul sistemelor informaţionale electronice oficiale, documentul respectiv nu se solicită de la fondator.

(4) Se consideră ca dată a depunerii documentelor pentru înregistrarea de stat data primirii lor de către organul înregistrării de stat.

(5) La primirea cererii şi a documentelor pentru înregistrarea de stat, deponentului i se eliberează un bon de confirmare a primirii cererii, în care se indică numărul cererii şi data primirii acesteia, denumirea structurii teritoriale, lista documentelor depuse, data stabilită pentru eliberarea actelor. În cazul primirii documentelor prin reţeaua electronică, solicitantului i se expediază prin reţea aceeaşi confirmare.

(6) Organul înregistrării de stat nu este în drept să refuze primirea cererii de înregistrare sau să solicite alte documente decît cele prevăzute de lege.

[Art.8 alin.(1),(2) modificate, alin.(21),(22) introduse prin Legea nr.175 din 11.11.2021, în vigoare 10.01.2022]

[Art.8 modificat prin Legea nr.80 din 05.05.2017, în vigoare 26.05.2017]

 

Articolul 9. Denumirea persoanei juridice

(1) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea sub o denumire proprie, care se înregistrează la organul înregistrării de stat. Sucursalele persoanei juridice îşi desfăşoară activitatea sub denumirea persoanei juridice care le-a constituit.

(2) Denumirea persoanei juridice trebuie să întrunească cerinţele prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative.

(3) Persoana juridică deţine dreptul exclusiv asupra denumirii înregistrate şi este obligată să folosească denumirea numai în formula care este înregistrată în Registrul de stat.

(4) Denumirea persoanei juridice include, în limba română, forma de organizare juridică. În denumire pot fi utilizate cuvinte din alte limbi, care se transcriu cu caractere latine şi, de regulă, se scriu între ghilimele.

(5) Orice denumire nouă se va deosebi de cele existente, astfel încît să se poată face o distincţie evidentă şi clară între ele, fără a fi examinate în detaliu. Dacă o denumire nouă este asemănătoare cu alta deja înregistrată sau rezervată, se va adăuga o menţiune care să o deosebească de celelalte în mod evident.

(6) În cazul în care mai multe persoane au solicitat pentru înregistrare denumiri ce coincid ori se aseamănă, drept de înregistrare are solicitantul care primul a depus cererea de înregistrare.

(7) Pînă la înregistrarea persoanei juridice, organul înregistrării de stat verifică denumirea acesteia sub aspectul disponibilităţii, distinctivităţii şi al corectitudinii lingvistice. În cazul în care documentele pentru înregistrarea de stat se depun de către solicitant în condiţiile art.8 alin.(1) lit.a) sau c), solicitantul este obligat să verifice disponibilitatea denumirii până la depunerea efectivă a documentelor.

(8) Denumirea persoanei juridice, la cererea fondatorului, poate fi rezervată de organul înregistrării de stat pe un termen de pînă la 6 luni.

(9) În cazul schimbării denumirii, persoana juridică este obligată, în termen de 30 de zile, să solicite organului înregistrării de stat înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat.

(10) La data înregistrării denumirii modificate, organul înregistrării de stat va verifica publicarea de către persoana juridică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului privind modificarea denumirii şi va publica acelaşi aviz în Buletinul electronic.

(11) Se interzice înregistrarea unei denumiri care:

a) coincide sau, după cum constată organul înregistrării de stat, se aseamănă cu denumirea unei alte persoane juridice deja înregistrate;

b) coincide cu o marcă înregistrată în Republica Moldova sau cu o marcă notorie străină;

c) conţine numele unei persoane fizice notorii sau alte nume proprii ce nu coincid cu numele participanţilor la constituirea persoanei juridice, dacă nu există în acest sens acordul scris al persoanei respective sau, după caz, al moştenitorilor ei;

d) conţine denumirea oficială sau istorică a unităţii administrativ-teritoriale, dacă nu există decizia consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale respective cu privire la acordul privind folosirea acesteia;

e) conţine denumirea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori indică, direct sau indirect, că persoana juridică aparţine acestor autorităţi;

f) contravine normelor morale.

(111) Se permite înregistrarea unei denumiri a persoanei juridice care conţine denumirea oficială sau istorică a statului ori abrevieri sau derivate ale denumirii oficiale sau istorice a statului dacă solicitantul înregistrării deţine permisiunea corespunzătoare, care se acordă şi se retrage în modul şi în condiţiile stabilite de către Guvern.

(112) Persoana juridică căreia i-a fost retrasă permisiunea de folosire în denumire a denumirii oficiale sau istorice a statului ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului este obligată să modifice denumirea sa în termen 30 de zile de la data recepţionării deciziei de retragere a permisiunii.

(12) Denumirea persoanei juridice radiate din Registrul de stat poate fi înregistrată, în condiţiile legii, pentru o altă persoană juridică după expirarea a 2 ani de la radiere.

[Art.9 alin.(7) completat prin Legea nr.175 din 11.11.2021, în vigoare 10.01.2022]

[Art.9 modificat prin Legea nr.83 din 11.05.2018, în vigoare 01.09.2018]

[Art.9 modificat prin Legea nr.86 din 24.05.2018, în vigoare 29.06.2018]

[Art.9 completat prin Legea nr.99 din 02.06.2017, în vigoare 23.06.2017]

[Art.9 modificat prin Legea nr.181 din 22.07.2016, în vigoare 19.08.2016]

[Art.9 modificat prin Legea nr.153 din 17.07.2014, în vigoare 15.08.2014]

[Art.9 în redacţia Legii nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.9 completat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

 

Articolul 10. Sediul persoanei juridice

(1) Organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat datele cu privire la sediul persoanei juridice indicate în actele de constituire şi nu este în drept să ceară alte documente pentru confirmarea acestor date. Răspunderea pentru autenticitatea datelor prezentate cu privire la sediu o poartă persoana juridică.

(2) În cazul schimbării sediului, persoana juridică este obligată, în termen de 30 de zile, să solicite organului înregistrării de stat efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat şi înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire.

(3) Sediul se consideră schimbat şi este opozabil terţelor persoane din momentul înregistrării acestui fapt în Registrul de stat.

(4) La înregistrarea modificării privind sediul, organul înregistrării de stat va verifica publicarea de către persoana juridică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului privind schimbarea sediului şi va publica acelaşi aviz în Buletinul electronic.

[Art.10 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

 

Articolul 11. Procedura înregistrării

(1) Registratorul în domeniul înregistrării de stat verifică cererile şi documentele depuse pentru înregistrare în vederea corespunderii acestora cerinţelor stabilite de lege, obţine avizele şi informaţiile necesare pentru înregistrare de la autorităţile publice prin intermediul reţelelor electronice şi, în termenul stabilit la art.5, adoptă decizia de înregistrare sau decizia motivată de respingere a înregistrării.

(2) Persoanei juridice i se atribuie, la înregistrare, un număr de identificare de stat (IDNO) ce atestă că persoana a fost înscrisă în Registrul de stat şi a fost luată la evidenţă de către Serviciul Fiscal de Stat. Numărul de identificare de stat, care reprezintă şi codul fiscal al persoanei juridice înregistrate, se indică pe foaia de titlu a actelor de constituire.

(21) În cadrul procedurii înregistrării de stat, organul înregistrării de stat va efectua procesul de înregistrare (luare la evidenţă) fiscală, statistică, medicală şi socială a persoanei juridice prin transmitere autorităţilor vizate, în format electronic, a datelor privind înregistrarea acesteia prevăzute la art.33 alin.(1), cu eliberarea pentru persoana juridică a înştiinţării respective.

(3) Persoana juridică se consideră înregistrată la data adoptării deciziei de înregistrare.

(4) După înregistrare, organul înregistrării de stat publică în Buletinul electronic informaţii despre persoana juridică înregistrată, care cuprind: denumirea persoanei juridice, forma de organizare juridică, data înregistrării, numărul de identificare de stat, sediul şi numele administratorului, numele şi prenumele beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, ţara de reşedinţă a acestuia/acestora.

[Art.11 alin.(4) completat prin Legea nr.150 din 28.10.2021, în vigoare 05.12.2021]

[Art.11 modificat prin Legea nr.178 din 21.07.2017, în vigoare 18.08.2017]

[Art.11 modificat prin Legea nr.21 din 04.03.2016, în vigoare 01.04.2016]

[Art.11 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.11 completat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

 

Articolul 12. Înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice

(1) Sucursalele persoanelor juridice se înregistrează cu condiţia indicării în actele de constituire ale persoanei juridice a datelor cu privire la crearea, denumirea şi sediul acestora.

(2) Sucursalele persoanelor juridice se înregistrează fără atribuirea statutului de persoană juridică. Procedura înregistrării sucursalelor persoanelor juridice străine este similară procedurii înregistrării persoanelor juridice autohtone, cu particularităţile specificate în Codul civil şi Legea nr.81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător.

(3) Pentru înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice autohtone se depun următoarele documente:

 

[Lit.a) abrogată prin Legea nr.175 din 11.11.2021, în vigoare 10.01.2022]

 

b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice, care va conţine date cu privire la crearea sucursalei, la aprobarea regulamentului acesteia şi la desemnarea administratorului;

c) regulamentul sucursalei, în două exemplare, care trebuie să conţină următoarele date:

– sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al sucursalei;

– genurile de activitate desfăşurate de sucursală;

– denumirea şi forma juridică de organizare a persoanei juridice, denumirea sucursalei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice;

– numele şi prenumele persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei;

– împuternicirile persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei;

 

[Lit.d) abrogată prin Legea nr.32 din 27.02.2020, în vigoare 02.05.2020]

 

d1) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru asociaţiile de economii şi împrumut;

e) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

(31) Pentru înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice străine, pe lîngă documentele prevăzute la alin.(3) lit.b) şi c) se depun următoarele documente:

a) regulamentul sucursalei, care trebuie să conţină următoarele date:

– sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al sucursalei;

– genurile de activitate desfăşurate de sucursală;

– menţiunea privind legislaţia statului sub incidenţa căreia se află persoana juridică străină;

– extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus şi legalizat notarial, precum şi numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;

– forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate şi mărimea capitalului social al persoanei juridice străine, dacă informaţiile respective nu sînt indicate în actul de constituire a persoanei juridice străine;

– denumirea persoanei juridice străine, denumirea sucursalei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice străine;

– numele şi prenumele persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei, numele şi prenumele administratorului persoanei juridice străine;

– împuternicirile persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei;

b) copia actului de constituire a persoanei juridice străine, tradus în limba română, legalizată notarial;

c) situaţia financiară a persoanei juridice străine potrivit ultimei perioade de raportare.

(4) Sucursalelor persoanelor juridice autohtone li se atribuie numere de identificare de stat identice numărului de identificare de stat al persoanei juridice care le-a creat.

(5) Sucursalelor persoanelor juridice străine li se atribuie numere de identificare de stat indiferent de numărul de identificare al persoanei juridice străine care le-a creat.

[Art.12 completat prin Legea nr.133 din 15.11.2018, în vigoare 14.01.2019]

[Art.12 modificat prin Legea nr.96 din 13.05.2016, în vigoare 10.06.2016]

[Art.12 completat prin Legea nr.261 din 19.12.2011, în vigoare 27.01.2012]

 

Articolul 13. Refuzul înregistrării de stat a persoanei juridice

(1) Înregistrarea de stat a persoanei juridice nu se admite în cazurile:

a) nedepunerii tuturor documentelor necesare pentru înregistrare;

b) necorespunderii actelor de constituire sau altor documente depuse pentru înregistrare cerinţelor prevăzute de lege;

c) încălcării procedurii legale de constituire, reorganizare, lichidare, suspendare sau reluare a activităţii persoanei juridice, de modificare a actelor de constituire ale persoanei juridice;

c1) constituirii unei noi persoane juridice de către fondatorul persoanei juridice radiată din Registrul de stat ca rezultat al aplicării art.1741 din Codul fiscal – în decursul a 3 ani;

d) încălcării, din motive neîntemeiate, a termenului de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire sau în datele înscrise în Registrul de stat;

e) stabilirii interdicţiei de înregistrare, emisă de instanţa judecătorească sau de executorul judecătoresc;

f) gajării participaţiunii, cu excepţia cazului cînd înstrăinarea ei este permisă, sau sechestrării ori grevării în alt mod a participaţiunii;

g) stabilirii faptului că fondatorul întreprinderii are antecedente penale nestinse pentru fapte de evaziune fiscală.

(2) În cazurile prevăzute la alin.(1), registratorul în domeniul înregistrării de stat adoptă decizia de a refuza înregistrarea.

(3) Înregistrarea de stat nu poate fi refuzată pentru motive de inoportunitate.

(4) Refuzul înregistrării de stat nu poate împiedica depunerea repetată a documentelor în vederea înregistrării dacă au fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru refuzul înregistrării.

(5) Decizia de a refuza înregistrarea poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată.

[Art.13 alin.(1) completat prin Legea nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.13 modificat prin Legea nr.173 din 25.07.2014, în vigoare 08.11.2014]

[Art.13 completat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.13 completat prin Legea nr.145-XVI din 27.06.2008, în vigoare 01.01.2009]

 

Articolul 14. Decizia de înregistrare

(1) Decizia de înregistrare semnată de registratorul în domeniul înregistrării de stat se perfectează în două exemplare, unul dintre care se păstrează la organul înregistrării de stat, iar celălalt se eliberează solicitantului.

(2) Registratorul în domeniul înregistrării de stat este în drept, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, să corecteze în decizia adoptată erorile care contravin actelor de constituire şi alte greşeli evidente. Pentru aceasta se adoptă o decizie de corectare a greşelilor, care nu anulează şi nu modifică caracterul juridic al deciziei de înregistrare.

(3) Decizia de înregistrare poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată. Decizia de înregistrare nu poate fi suspendată.

(4) Prin derogare de la alin.(3), decizia de înregistrare poate fi anulată de registratorul în domeniul înregistrării de stat în cazul cînd instanţa judecătorească declară nule actele care au stat la baza adoptării deciziei de înregistrare.

[Art.14 completat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

 

Articolul 15. Dosarele persoanelor juridice, ale sucursalelor acestora

(1) Pentru fiecare persoană juridică, sucursală înregistrată, organul înregistrării de stat va ţine dosare de evidenţă, în care se vor acumula toate documentele depuse în legătură cu înregistrarea şi transcrierile înregistrărilor efectuate în Registrul de stat.

(2) Modalitatea ţinerii dosarelor de evidenţă se stabileşte în regulamentul aprobat de organul înregistrării de stat.

[Art.15 completat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

 

Capitolul III

ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR OPERATE ÎN ACTELE DE

CONSTITUIRE ALE PERSOANEI JURIDICE ŞI ÎN DATELE

ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL DE STAT

Articolul 16. Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat

(1) Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute pentru înregistrarea persoanei juridice, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat. În cazul reorganizării persoanei juridice, termenul de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor este de 30 de zile după expirarea termenului de o lună de la publicarea avizului privind reorganizarea.

 

[Alin.3 art.16 exclus prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

 

(4) Modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică de la data înregistrării lor la organul înregistrării de stat.

[Art.16 modificat prin Legea nr.90 din 29.05.2014, în vigoare 27.06.2014]

[Art.16 completat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

 

Articolul 17. Documentele necesare pentru înregistrarea modificărilor

Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, persoana juridică depune la organul înregistrării de stat următoarele documente:

a) cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;

c) actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire;

c1) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru asociaţiile de economii şi împrumut;

c2) decizia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind înregistrarea totalurilor emiterii suplimentare de acţiuni sau înregistrarea anulării acţiunilor de tezaur, precum şi privind înregistrarea modificării claselor, numărului şi valorii nominale a acţiunilor plasate – pentru societăţile pe acţiuni;

[Lit.d) abrogată prin Legea nr.175 din 11.11.2021, în vigoare 10.01.2022]

[Art.17 completat prin Legea nr.261 din 19.12.2011, în vigoare 27.01.2012]

 

Articolul 171. Încetarea calităţii de administrator

(1) Persoana înscrisă în registrul de publicitate în calitate de administrator poate renunţa la calitatea de administrator şi solicita radierea din registru dacă face dovada că:

a) a expirat termenul pentru care a fost desemnată; sau

b) calitatea de administrator a încetat în baza unui temei prevăzut de lege sau de actele constitutive; sau

c) în conformitate cu legea sau actul constitutiv, este în drept să solicite încetarea calităţii de administrator şi că a trecut un termen mai mare de 30 de zile din momentul în care a solicitat organului competent adoptarea unui act privind încetarea calităţii de administrator.

(2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.c), administratorul care vrea să renunţe la calitatea de administrator trebuie să convoace, în termenul prevăzut la alin.(1) lit.c), şedinţa organului competent al persoanei juridice.

(3) Dispoziţiile legislaţiei muncii nu pot fi invocate pentru ca renunţarea să producă efecte înainte de şedinţa organului competent al persoanei juridice.

(4) Persoana juridică este obligată, în termenul prevăzut la alin.(1) lit.c), să adopte hotărîrea necesară şi să ia alte măsuri pentru a înceta calitatea de administrator şi pentru a îndeplini formalităţile de publicitate impuse de lege.

(5) În termen de 30 de zile de la radiere, organul înregistrării de stat este obligat să notifice persoana juridică despre radierea din registrul de publicitate a administratorului acestei persoane juridice.

(6) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi radierii din registrul de publicitate a administratorului sucursalei.

[Art.171 introdus prin Legea nr.133 din 15.11.2018, în vigoare 14.01.2019]

 

Articolul 18. Înregistrarea suspendării sau reluării activităţii persoanei juridice

(1) Pentru înregistrarea suspendării sau reluării activităţii persoanei juridice se depun:

a) cererea de înregistrare a suspendării sau a reluării activităţii, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind suspendarea sau reluarea activităţii;

 

[Lit.c) abrogată prin Legea nr.175 din 11.11.2021, în vigoare 10.01.2022]

 

d) declaraţia pe propria răspundere că persoana juridică nu are creditori.

(2) Suspendarea activităţii se înregistrează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de suspendare a activităţii şi nu are datorii la bugetul public naţional conform datelor prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat organului înregistrării de stat în sistemul informaţional automatizat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului înregistrării.

(3) Reluarea activităţii înainte de termen se înregistrează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de reluare a activităţii.

(4) După expirarea termenului de suspendare înregistrat pe o perioadă mai mică de 3 ani, persoana juridică se consideră că şi-a reluat activitatea.

(41) După expirarea termenului de suspendare înregistrat pe o perioadă de 3 ani, persoana juridică se consideră că şi-a încetat activitatea dacă, în cel puţin 7 zile lucrătoare pînă la data expirării termenului de suspendare a activităţii, nu a depus cerere de reluare a activităţii.

[Art.18 modificat prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018]

[Art.18 completat prin Legea nr.181 din 22.07.2016, în vigoare 19.08.2016]

[Art.18 în redacţia Legii nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.18 completat prin Legea nr.261 din 19.12.2011, în vigoare 27.01.2012]

 

Articolul 19. Înscrierea menţiunilor

(1) Organul înregistrării de stat, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate, inclusiv a persoanei juridice, fără adoptarea deciziei de înregistrare, înregistrează în Registrul de stat menţiuni referitoare la:

a) schimbarea adresei sediului – în cazul schimbării denumirii străzii, a localităţii sau a unităţii administrativ-teritoriale, conform actului legislativ sau normativ al autorităţilor respective;

b) licenţele eliberate, suspendate, retrase sau anulate – conform informaţiei prezentate de autorităţile de licenţiere;

c) situaţia financiară anuală – conform datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică;

 

[Lit.d) abrogată prin Legea nr.173 din 25.07.2014, în vigoare 08.11.2014]

 

e) punerea sub sechestru a părţii sociale din capitalul social sau a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic – în baza actului de sechestru emis de organele competente;

f) interdicţii – conform hotărîrii instanţei judecătoreşti sau a executorilor judecătoreşti;

g) persoana juridică pasivă sau inactivă – conform datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat;

h) conturile bancare curente, inclusiv la datele privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare şi cele privind datoria faţă de bugetul public naţional – conform datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat sau conform informaţiei băncii deservente în cazul suspendării operaţiunilor la conturile bancare.

(11) Sucursalele persoanelor juridice străine au obligaţia să comunice organului de înregistrare de stat informaţii privind:

a) dizolvarea persoanei juridice străine, identitatea şi împuternicirile lichidatorului numit şi încheierea procedurii de lichidare;

b) intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva persoanei juridice străine;

c) situaţia financiară anuală a persoanei juridice străine.

(2) În cazul încetării temeiului sau a circumstanţelor care au stat la baza înregistrării menţiunilor prevăzute în alin.(1), acestea se modifică în acelaşi mod sau se radiază din Registrul de stat.

[Art.19 modificat prin Legea nr.96 din 13.05.2016, în vigoare 10.06.2016]

[Art.19 în redacţia Legii nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.19 modificat prin Legea nr.267 din 23.12.2011, în vigoare 13.01.2012]

 

Articolul 191. Înregistrarea contractului de vînzare-cumpărare a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic

[Art.191 abrogat prin Legea nr.133 din 15.11.2018, în vigoare 14.01.2019]

[Art.191 introdus prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

 

Capitolul IV

ÎNREGISTRAREA PERSOANELOR JURIDICE SUPUSE REORGANIZĂRII

Articolul 20. Înştiinţarea organului înregistrării de stat despre începerea procedurii de reorganizare

(1) Persoana juridică supusă reorganizării este obligată să înştiinţeze în scris organul înregistrării de stat despre reorganizare în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii respective. Înştiinţarea implică consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare.

(2) Pentru consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare, la organul înregistrării de stat se prezintă hotărîrea de reorganizare, adoptată de organul competent al persoanei juridice sau de instanţa de judecată.

(3) Registratorul în domeniul înregistrării de stat adoptă decizia cu privire la înregistrarea începerii procedurii de reorganizare a persoanei juridice şi înscrie în Registrul de stat menţiunea „în reorganizare”.

 

Articolul 21. Documentele necesare pentru înregistrarea reorganizării

(1) După expirarea termenului de o lună de la publicarea avizului privind reorganizarea, organul competent al persoanei juridice supuse reorganizării sau create în urma reorganizării depune la organul înregistrării de stat următoarele documente:

a) cererea de înregistrare a reorganizării, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) proiectul contractului de fuziune sau proiectul dezmembrării, după caz;

c) hotărîrea de reorganizare, adoptată de organul competent al fiecărei persoane juridice participante la reorganizare;

d) actele de constituire ale persoanei juridice participante la reorganizare;

e) actele de constituire ale persoanei juridice nou-create;

f) documentul ce confirmă acceptarea de către creditori a garanţiilor oferite sau ce confirmă plata datoriilor, după caz;

g) autorizaţia de reorganizare, după caz;

h) actul de transmitere sau bilanţul de repartiţie, după caz;

i) copia avizelor de reorganizare a persoanei juridice, publicate conform prevederilor art.72 din Codul civil.

 

[Lit.j) abrogată prin Legea nr.175 din 11.11.2021, în vigoare 10.01.2022]

 

(2) Pînă la depunerea documentelor pentru înregistrarea reorganizării, persoana juridică care, ca urmare a reorganizării, îşi încetează existenţa este obligată, pe propria răspundere, sub sancţiunea plăţii de daune-interese, să închidă contul (conturile) bancare şi să nimicească ştampila, în cazul în care dispune de aceasta.

[Art.21 modificat prin Legea nr.160 din 07.07.2016, în vigoare 16.09.2016]

[Art.21 modificat prin Legea nr.90 din 29.05.2014, în vigoare 27.06.2014]

[Art.21 modificat prin Legea nr.261 din 19.12.2011, în vigoare 27.01.2012]

 

Articolul 22. Modul de înregistrare a persoanei juridice supuse reorganizării

(1) Înregistrarea persoanelor juridice supuse reorganizării prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute la art.11.

(2) Reorganizarea persoanelor juridice prin contopire se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a persoanei juridice create ca urmare a contopirii. Actele de constituire ale persoanei juridice create ca urmare a contopirii vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale persoanelor juridice reorganizate prin contopire.

(3) Persoanei juridice create ca urmare a contopirii i se atribuie un nou număr de identificare de stat. Persoanele juridice participante la contopire îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat.

(4) În cazul reorganizării persoanelor juridice prin absorbţie, persoana juridică absorbantă operează în actele de constituire modificări privind preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale persoanei juridice absorbite.

(5) Persoana juridică absorbantă îşi păstrează numărul său de identificare de stat. Persoana juridică absorbită îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat.

(6) Reorganizarea persoanei juridice prin divizare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a persoanelor juridice create ca urmare a divizării. Actele de constituire ale persoanelor juridice create ca urmare a divizării vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea, în baza bilanţului de repartiţie, a părţii respective din drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale persoanei juridice divizate.

(7) Persoanelor juridice create ca urmare a divizării li se atribuie noi numere de identificare de stat. Persoana juridică reorganizată prin divizare îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat.

(8) În cazul reorganizării persoanei juridice prin separare, aceasta operează în actele de constituire modificări privind transmiterea, în baza bilanţului de repartiţie, a părţii respective din drepturile şi obligaţiile sale patrimoniale către persoanele juridice existente sau create ca urmare a divizării.

(9) Actele de constituire ale persoanelor juridice existente sau create ca urmare a separării vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea, în baza bilanţului de repartiţie, a părţii respective din drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale persoanei juridice reorganizate prin separare.

(10) Persoana juridică reorganizată prin separare îşi păstrează numărul său de identificare de stat. Persoanei juridice create ca urmare a separării i se atribuie un nou număr de identificare de stat.

(11) Reorganizarea persoanei juridice prin transformare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a noii forme juridice de organizare a persoanei juridice create ca urmare a transformării.

(12) Persoana juridică reorganizată prin transformare îşi păstrează numărul de identificare de stat.

 

[Alin.13 art.22 exclus prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

 

(14) Organul înregistrării de stat care înregistrează persoana juridică creată ca urmare a reorganizării consemnează acest fapt în Registrul de stat, precum şi radiază din Registrul de stat persoana juridică reorganizată.

(15) Înregistrarea reorganizării persoanei juridice se efectuează de către structura teritorială a organului înregistrării de stat la care este înregistrată persoana juridică supusă reorganizării.

[Art.22 modificat prin Legea nr.80 din 05.05.2017, în vigoare 26.05.2017]

[Art.22 modificat prin Legea nr.90 din 29.05.2014, în vigoare 27.06.2014]

 

Capitolul V

RADIEREA PERSOANELOR JURIDICE DIN REGISTRUL DE STAT

Articolul 23. Înregistrarea dizolvării

(1) Înregistrarea dizolvării persoanei juridice se efectuează în conformitate cu prevederile art.89 din Codul civil.

(2) Registratorul în domeniul înregistrării de stat adoptă decizia cu privire la înregistrarea dizolvării persoanei juridice şi consemnează în Registrul de stat informaţia respectivă. La înregistrarea dizolvării persoanei juridice, organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat menţiunea „în lichidare”. Din acest moment se interzice participarea persoanei juridice în lichidare în calitate de fondator (asociat) al altei persoane juridice.

(3) Dizolvarea persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.86 alin.(2) din Codul civil. La data înregistrării dizolvării persoanei juridice, administratorul acesteia devine lichidator dacă organul competent sau instanţa de judecată nu desemnează o altă persoană în calitate de lichidator. În cazul desemnării unei alte persoane în calitate de lichidator, organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat menţiunea privind încetarea activităţii administratorului.

(4) În termen de 3 zile de la numirea sa, lichidatorul notifică desemnarea sa organului înregistrării de stat care a efectuat înregistrarea persoanei juridice şi, pentru înscrierea datelor în Registrul de stat, depune următoarele documente:

a) cerere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărîrea de desemnare în calitate de lichidator.

În cazul desemnării mai multor lichidatori cu dreptul de reprezentare în comun a persoanei juridice, în Registrul de stat se vor înscrie şi datele acestora.

(5) În cazul desemnării unuia sau mai multor administratori fiduciari, acesta (aceştia) notifică desemnarea sa (lor) organului înregistrării de stat în termenul şi în condiţiile indicate la alin.(4).

[Art.23 completat prin Legea nr.90 din 29.05.2014, în vigoare 27.06.2014]

 

Articolul 24. Documentele necesare pentru radierea persoanelor juridice din Registrul de stat

(1) Pentru radierea persoanelor juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente:

a) cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) bilanţul de lichidare şi planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanţa de judecată care a desemnat lichidatorul.

 

[Lit.c),d) excluse prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

 

(11) Radierea persoanei juridice din Registrul de stat se efectuează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de reorganizare sau de lichidare, prevăzut la art.72 sau la art.91 din Codul civil, şi nu are datorii la bugetul public naţional conform datelor prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat organului înregistrării de stat în sistemul informaţional automatizat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului înregistrării.

(2) Pînă la depunerea documentelor privind radierea din Registrul de stat, persoana juridică în lichidare este obligată, pe propria răspundere, să închidă contul (conturile) bancar şi să predea ştampila pentru distrugere organului abilitat, în cazul în care dispune de aceasta.

(3) În cazul în care este în vigoare hotărîrea instanţei de judecată privind lichidarea şi radierea persoanei juridice din Registrul de stat, depunerea documentelor prevăzute la alin.(1) nu este necesară.

(4) După radiere, organul înregistrării de stat publică în Buletinul electronic date despre persoana juridică radiată, care cuprind: denumirea persoanei juridice, numărul de identificare de stat, data înregistrării şi data radierii din Registrul de stat.

[Art.24 completat prin Legea nr.160 din 07.07.2016, în vigoare 16.09.2016]

[Art.24 completat prin Legea nr.181 din 22.07.2016, în vigoare 19.08.2016]

[Art.24 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

 

Articolul 25. Radierea persoanelor juridice din Registrul de stat

(1) Lichidatorul depune cererea de radiere a persoanei juridice din Registrul de stat în termenele şi în condiţiile art.98 din Codul civil.

(2) Persoana juridică se consideră lichidată din momentul adoptării deciziei de radiere din Registrul de stat.

(3) Registratorul în domeniul înregistrării de stat adoptă decizia de radiere în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii de radiere.

(4) În cazul în care, după radierea persoanei juridice din Registrul de stat, la organul înregistrării de stat a parvenit hotărîrea instanţei de judecată privind redeschiderea procedurii de lichidare a persoanei juridice, organul înregistrării de stat adoptă, din oficiu, decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situaţiei de pînă la radierea persoanei juridice. Dacă instanţa de judecată desemnează un nou lichidator, în Registrul de stat se vor înscrie datele lichidatorului desemnat.

(5) Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice în privinţa căreia a fost redeschisă procedura de lichidare se efectuează în baza hotărîrii instanţei de judecată.

[Art.25 completat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

 

Articolul 251. Particularităţile radierii din Registrul de stat a băncilor în proces de lichidare silită

(1) Prin derogare de la prevederile art.24 alin.(1), (11), (3) şi ale art.25 alin.(1), (4), (5), radierea din Registrul de stat a băncii în proces de lichidare silită se efectuează în baza următoarelor documente:

a) cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat, depusă de lichidatorul băncii;

b) hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la aprobarea dării de seamă privind lichidarea băncii;

c) bilanţul de lichidare a băncii.

(2) În cazul în care, după radierea băncii din Registrul de stat, la organul înregistrării de stat a parvenit hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei privind redeschiderea procesului de lichidare silită a băncii, emisă în condiţiile art.3814 alin.(1) din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, organul înregistrării de stat adoptă, din oficiu, decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situaţiei de pînă la radiere. În cazul în care Banca Naţională a Moldovei desemnează un nou lichidator, în Registrul de stat se vor înscrie datele lichidatorului desemnat.

(3) Radierea din Registrul de stat a băncii în privinţa căreia a fost redeschis procesul de lichidare silită se efectuează în baza documentelor prevăzute la alin.(1).

[Art.251 introdus prin Legea nr.182 din 22.07.2016, în vigoare 12.08.2016]

 

Articolul 26. Radierea din oficiu a persoanei juridice şi a întreprinzătorului individual din Registrul de stat

(1) Persoana juridică inactivă şi întreprinzătorul individual inactiv se consideră că şi-au încetat activitatea şi sînt radiaţi din oficiu.

(2) Dacă persoana juridică inactivă şi întreprinzătorul individual inactiv nu au datorii la bugetul public naţional, nu deţin maşini de casă şi de control cu memorie fiscală, nu sînt fondatori ai unei alte persoane juridice şi nu au sucursale, organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi a întreprinzătorului individual inactiv, adoptînd decizia de iniţiere a procedurii de radiere. Informaţia privind lipsa/existenţa datoriei la bugetul public naţional se obţine de către organul înregistrării de stat din sistemul informaţional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.

(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de iniţiere a procedurii de radiere din Registrul de stat, organul înregistrării de stat va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la iniţierea procedurii de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi a întreprinzătorului individual inactiv. Avizul va conţine şi date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a cererilor de către persoana juridică inactivă şi întreprinzătorul individual inactiv ce urmează a fi radiaţi, a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate, precum şi adresa la care acestea pot fi depuse.

(4) Cererile şi creanţele pot fi înaintate nu mai tîrziu de 2 luni de la data publicării avizului prevăzut la alin.(3).

(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor şi creanţelor de către persoanele interesate, dacă cereri şi creanţe nu au fost înaintate, organul înregistrării de stat adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi a întreprinzătorului individual inactiv şi îi radiază. În cazul depunerii cererilor şi creanţelor, lichidarea şi radierea din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi a întreprinzătorului individual inactiv se efectuează în conformitate cu condiţiile generale prevăzute de lege, organul înregistrării de stat nefiind în drept să decidă din oficiu radierea din Registrul de stat a acestora.

(6) Serviciul Fiscal de Stat prezintă trimestrial organului înregistrării de stat informaţia despre persoanele juridice inactive pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat.

(7) Lista fondatorilor cărora li se refuză, conform prevederilor art.13 alin.(1) lit.c1), de a înregistra persoane nou-fondate va fi prezentată organului înregistrării de stat de către Serviciul Fiscal de Stat, conform unui regulament aprobat de Guvern.

(8) În baza informaţiei prezentată de către Serviciul Fiscal de Stat despre persoanele juridice cărora li s-au aplicat prevederile art.1741 din Codul fiscal, organul înregistrării de stat va radia persoanele respective din Registrul de stat.

(9) Procedura de radiere prevăzută la prezentul articol se aplică şi faţă de persoanele juridice care au depus cerere de radiere conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat şi corespund criteriilor specificate în noţiunea de persoană juridică inactivă, cu excepţia faptului că au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, din ale căror date rezultă că nu au desfăşurat activitate de întreprinzător.

[Art.26 completat prin Legea nr.181 din 22.07.2016, în vigoare 19.08.2016]

[Art.26 modificat prin Legea nr.138 din 17.06.2016, în vigoare 01.07.2016]

[Alin.(9) art.26 introdus prin Legea nr.138 din 17.06.2016, în vigoare 01.01.2016]

[Art.26 modificat prin Legea nr.90 din 29.05.2014, în vigoare 27.06.2014]

[Art.26 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.26 modificat prin Legea nr.109 din 04.06.2010, în vigoare 30.07.2010]

[Art.26 completat prin Legea nr.145-XVI din 27.06.2008, în vigoare 01.01.2009]

 

Articolul 261. Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice şi a întreprinzătorului individual a căror activitate a fost suspendată

(1) Dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual care şi-a suspendat activitatea nu depune, la expirarea termenului de suspendare a activităţii, cerere de reluare a activităţii în modul prevăzut la art.18 alin.(41), Agenţia Servicii Publice iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual.

(2) Radierea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual din Registrul de stat se efectuează dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual nu are datorii la bugetul public naţional conform datelor prezentate Agenţiei Servicii Publice prin sistemul informaţional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”.

(3) În caz de respectare a condiţiilor stabilite la alin.(1) şi (2), Agenţia Servicii Publice adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual şi îl radiază din Registrul de stat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare după expirarea termenului de suspendare a activităţii.

(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de radiere din Registrul de stat, Agenţia Servicii Publice va publica gratuit pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la radierea din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual a cărui activitate a fost suspendată. Avizul va conţine date despre persoana juridică sau întreprinzătorul individual radiat, şi anume: denumirea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, numărul de identificare de stat, data înregistrării şi data radierii din Registrul de stat, precum şi date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate şi adresa la care acestea pot fi depuse.

(5) Creanţele pot fi înaintate nu mai tîrziu de 2 luni de la data publicării avizului prevăzut la alin.(4).

(6) Din momentul suspendării activităţii persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, administratorul acesteia/acestuia nu mai poate desfăşura activitate, în caz contrar fiind responsabil, personal şi solidar, pentru operaţiunile pe care le-a întreprins. Această prevedere se aplică din ziua suspendării activităţii pînă la data radierii din Registrul de stat.

(7) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a creanţelor de către persoanele interesate, dacă au fost înaintate creanţe, Agenţia Servicii Publice adoptă din oficiu decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situaţiei din ziua radierii persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, iar persoana juridică sau întreprinzătorul individual se consideră că şi-a reluat activitatea. Agenţia Servicii Publice publică pe site-ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova lista persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali restabiliţi.

[Art.261 introdus prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018]

 

Articolul 27. Documentele necesare pentru radierea sucursalelor din Registrul de stat

(1) Pentru radierea din Registrul de stat a sucursalelor, la organul înregistrării de stat se depun următoarele documente:

a) cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice care a constituit sucursala.

(2) Radierea sucursalelor persoanelor juridice străine se efectuează în conformitate cu prevederile stabilite pentru radierea persoanei juridice autohtone.

(3) Registratorul în domeniul înregistrării de stat adoptă decizia de radiere în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii de radiere.

 

Capitolul VI

ÎNREGISTRAREA DE STAT A ÎNTREPRINZĂTORILOR

INDIVIDUALI ŞI A GOSPODĂRIILOR

ŢĂRĂNEŞTI (DE FERMIER)

[Denumirea cap.VI în redacţia Legii nr.270 din 22.09.2022, în vigoare 01.01.2023]

Articolul 28. Procedura înregistrării de stat a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)

(1) Pentru înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se depun următoarele documente:

a) cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

(11) Pentru înregistrarea de stat a gospodăriei ţărăneşti (de fermier), fondatorul prezintă documentele menţionate la art.13 alin.(2) din Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier).

(2) Depunerea documentelor la înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se efectuează în modul stabilit la art.8.

(3) La înregistrarea de stat se verifică identitatea şi capacitatea de exerciţiu ale persoanei fizice.

(31) În cadrul procedurii înregistrării de stat, organul înregistrării de stat va efectua procesul de înregistrare (luare la evidenţă) fiscală, statistică, medicală şi socială a întreprinzătorului individual prin transmitere autorităţilor vizate, în format electronic, a datelor privind înregistrarea acestuia prevăzute la art.33 alin.(2), cu eliberarea pentru întreprinzătorul individual a înştiinţării respective.

 

[Alin.(4) art.28 abrogat prin Legea nr.21 din 04.03.2016, în vigoare 01.04.2016]

 

(5) Decizia de înregistrare se întocmeşte în conformitate cu art.14.

(6) Documentele depuse de către întreprinzătorul individual împreună cu decizia de înregistrare se păstrează în dosarul de evidenţă în arhiva organului înregistrării de stat.

[Art.28 denumirea în redacţie nouă, alin.(11) introdus prin Legea nr.270 din 22.09.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.28 modificat prin Legea nr.21 din 04.03.2016, în vigoare 01.04.2016]

 

Articolul 29. Modificarea datelor înscrise în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali

(1) Întreprinzătorul individual este obligat, în termen de 3 zile de la data modificării datelor anterior înscrise în Registrul de stat, să depună la organul înregistrării de stat următoarele documente:

a) cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) documentul ce confirmă modificarea datelor anterior înscrise în Registrul de stat;

c) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor.

(2) Registratorul în domeniul înregistrării de stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor, adoptă decizia de înregistrare a modificărilor sau decizia de a refuza înregistrarea modificărilor.

 

Articolul 30. Refuzul înregistrării întreprinzătorului individual

(1) Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual nu se admite în cazul în care:

a) persoana fizică este deja înregistrată în calitate de întreprinzător individual;

b) persoana respectivă este lipsită, prin hotărîrea instanţei de judecată, de dreptul de a practica activitate de întreprinzător.

(2) În cazurile prevăzute la alin.(1), registratorul în domeniul înregistrării de stat adoptă decizia de a refuza înregistrarea.

(3) Înregistrarea de stat nu poate fi refuzată pentru motive de inoportunitate.

(4) Refuzul înregistrării de stat nu poate împiedica depunerea repetată a documentelor în vederea înregistrării dacă au fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru refuzul înregistrării.

(5) Decizia de a refuza înregistrarea poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată.

 

Articolul 31. Încetarea calităţii de întreprinzător individual

(1) Activitatea întreprinzătorului individual încetează:

a) la cererea întreprinzătorului individual în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional conform datelor prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat organului înregistrării de stat în sistemul informaţional automatizat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern, fără implicarea solicitantului;

b) prin hotărîrea instanţei de judecată;

c) în cazul decesului confirmat prin hotărîre judecătorească sau prin certificat de deces eliberat de organul de stare civilă competent;

d) în alte temeiuri stabilite de legislaţie.

(2) Activitatea întreprinzătorului individual se consideră încetată din momentul radierii acestuia din Registrul de stat.

(3) Radierea din Registrul de stat a întreprinzătorului individual din proprie iniţiativă se efectuează pe baza cererii de radiere, întocmite conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.

(4) Registratorul în domeniul înregistrării de stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor menţionate la alin.(1), adoptă decizia de radiere.

(5) Procedura de radiere prevăzută la art.26 se aplică şi faţă de întreprinzătorii individuali care au depus cerere de radiere conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat şi corespund criteriilor specificate în noţiunea de întreprinzător individual inactiv, cu excepţia faptului că au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, din ale căror date rezultă că nu au desfăşurat activitate de întreprinzător.

[Art.31 completat prin Legea nr.181 din 22.07.2016, în vigoare 19.08.2016]

[Alin.(5) art.31 introdus prin Legea nr.138 din 17.06.2016, în vigoare 01.01.2016]

[Art.31 completat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.31 completat prin Legea nr.145-XVI din 27.06.2008, în vigoare 18.07.2008]

 

Articolul 311. Prezentarea informaţiilor despre întreprinzătorii individuali inactivi

Serviciul Fiscal de Stat va prezenta, trimestrial, organului înregistrării de stat informaţia despre întreprinzătorii individuali inactivi pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat.

[Art.311 introdus prin Legea nr.138 din 17.06.2016, în vigoare 01.01.2016]

 

Capitolul VII

REGISTRUL DE STAT

Articolul 32. Principiile ţinerii Registrului de stat

(1) Registrul de stat se ţine în conformitate cu legislaţia cu privire la registre, cu prezenta lege şi cu alte acte normative.

(2) Ţinerea Registrului de stat constă în înscrierea în acesta a datelor despre persoanele juridice, inclusiv sucursalele acestora, înregistrate, reorganizate şi lichidate, despre modificările operate în actele de constituire şi a altor date despre persoanele juridice, precum şi a datelor privind obţinerea şi încetarea calităţii de întreprinzător individual de către persoanele fizice.

(3) Registrul de stat se ţine pe suport electronic prin intermediul sistemului informaţional automatizat.

(4) Registrul de stat se ţine în limba română.

(5) Registrul de stat se ţine de către organul înregistrării de stat.

[Art.32 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

 

Articolul 33. Conţinutul Registrului de stat

(1) În Registrul de stat al persoanelor juridice se înscriu următoarele date despre persoana juridică:

a) denumirea completă şi prescurtată în limba română;

a1) denumirea sucursalei;

b) forma juridică de organizare;

c) data înregistrării şi numărul de identificare de stat;

d) sediul (adresa poştală, telefon, fax, adresa electronică), inclusiv al sucursalelor;

e) persoană juridică (da, nu);

f) ţara de origine a fondatorilor;

g) modalitatea constituirii (creată sau reorganizată) şi datele despre succesiunea de drept;

h) genurile de activitate şi durata activităţii, inclusiv a sucursalelor;

i) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon ale fondatorilor (asociaţilor) şi administratorului – persoane fizice, numărul de identificare de stat, data înregistrării şi sediul (adresa poştală, telefon, fax, adresa electronică) ale fondatorilor (asociaţilor) – persoane juridice;

i1) termenul pentru care este desemnat administratorul;

i2) numele şi prenumele persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei, împuternicirile acesteia;

i3) numele, prenumele, numărul de identificare personal (IDNP), domiciliul, numărul de telefon ale beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, astfel cum sunt definiţi în Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;

j) tipul de proprietate şi sursa de finanţare;

k) mărimea capitalului social şi a cotelor de participare ale fondatorilor (asociaţilor);

l) date privind situaţia financiară anuală (pentru societăţile comerciale) – în baza datelor furnizate de Biroul Naţional de Statistică;

l1) menţiunea privind legislaţia statului sub incidenţa căreia se află persoana juridică străină;

l2) numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;

l3) forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate şi mărimea capitalului social al persoanei juridice străine;

l4) situaţia financiară anuală a persoanei juridice străine;

m) numele, prenumele, datele din buletinul de identitate, domiciliul, numărul de telefon şi alte date ale administratorului fiduciar şi/sau ale administratorului insolvabilităţii desemnaţi de instanţa de judecată, precum şi componenţa nominală a organelor de conducere, supraveghere şi control;

n) data înregistrării modificărilor operate în actele de constituire, esenţa modificărilor;

o) date cu privire la începerea, suspendarea sau încheierea procedurii de reorganizare, cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate, cu privire la aplicarea procedurii planului sau cu privire la dizolvare, prevăzute de legislaţie;

p) date cu privire la suspendarea şi reluarea activităţii;

q) date despre licenţele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de către autorităţile de licenţiere);

 

[Lit.q1) abrogată prin Legea nr.173 din 25.07.2014, în vigoare 08.11.2014]

 

q2) interdicţiile aplicate de instanţele judecătoreşti sau de executorii judecătoreşti;

q3) date cu privire la deschiderea, modificarea, suspendarea şi închiderea conturilor bancare curente şi cu privire la datoria faţă de bugetul public naţional

r) modul de încetare a a existenţei (prin reorganizare, lichidare sau radiere din Registrul de stat în temeiul deciziei din oficiu a organului înregistrării de stat);

s) date despre lichidator – numele, prenumele, domiciliul, numărul actului de identitate şi numărul de identificare personal;

t) date cu privire la persoanele juridice pasive şi inactive;

u) numele, prenumele şi funcţia persoanei care a efectuat înregistrarea.

(2) În Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali se înscriu următoarele date despre persoana fizică întreprinzător individual:

a) numele, prenumele, numărul de identificare personal, domiciliul, telefonul;

b) data înregistrării şi numărul de identificare de stat;

c) genurile de activitate;

d) date despre licenţele eliberate, suspendate, retrase, anulate (prezentate de către autorităţile de licenţiere);

d1) date cu privire la deschiderea, modificarea, suspendarea şi închiderea conturilor bancare curente;

e) data şi motivul încetării calităţii de întreprinzător individual (la cerere, prin hotărîrea instanţei de judecată, deces şi altele);

f) numele, prenumele şi funcţia persoanei care a efectuat înregistrarea.

(21) În Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) se înscriu datele prevăzute la art.14 alin.(2) din Legea nr.1353/2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier).

(3) Datele se înscriu în Registrul de stat în baza documentelor depuse pentru înregistrare.

(4) Datele înscrise în Registrul de stat cu privire la telefon (fix, mobil), fax, adresă electronică pot fi completate şi din alte surse.

[Art.33 alin.(21) introdus prin Legea nr.270 din 22.09.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.33 alin.(1) completat prin Legea nr.150 din 28.10.2021, în vigoare 05.12.2021]

[Art.33 modificat prin Legea nr.96 din 13.05.2016, în vigoare 10.06.2016]

[Art.33 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

 

Articolul 34. Caracterul public şi modalitatea de furnizare a informaţiei din Registrul de stat şi din actele de constituire

(1) Datele din Registrul de stat şi din actele de constituire sînt publice şi accesibile tuturor în condiţiile şi în limitele prevăzute de legislaţia cu privire la accesul la informaţie, privind schimbul de date şi interoperabilitatea, privind secretul de stat, secretul comercial, protecţia datelor personale, cu privire la registre, precum şi de tratatele internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte.

(2) Informaţia din Registrul de stat şi din actele de constituire ale persoanei juridice sau persoanei fizice întreprinzător individual se eliberează sau se obţine la cerere, după cum urmează:

a) prin extras din Registrul de stat;

b) prin copii ale actelor de constituire;

c) prin informaţii din actele de constituire;

d) prin certificat privind constatarea unui fapt;

e) prin intermediul platformei de interoperabilitate.

(21) Dosarele de evidenţă sau documentele în original din dosarele de evidenţă nu se eliberează.

(22) Documentele în original din dosarele de evidenţă pot fi prezentate în şedinţa de judecată la cererea instanţei de judecată.

(23) Dosarele de evidenţă sau documentele în original din dosarele de evidenţă pot fi ridicate în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală.

(24) Exemplarele deciziilor adoptate de organul înregistrării de stat, precum şi informaţia din Registrul de stat se eliberează în toate cazurile în format electronic, cu respectarea, după caz, a prevederilor Legii nr.91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic, cu excepţia cazurilor în care eliberarea originalului actului pe suport de hârtie este cerută de solicitant sau impusă de prevederile actelor normative.

(3) Termenul eliberării informaţiei din Registrul de stat şi din actele de constituire este de 3 zile lucrătoare de la data adresării solicitantului.

(4) Preţul copiilor şi extraselor eliberate din Registrul de stat nu va depăşi costul administrativ al acestora.

(5) Organul înregistrării de stat expune informaţia din Registrul de stat şi din actele de constituire ale persoanei juridice pentru a fi accesată de către administrator şi/sau fondator prin intermediul portalului guvernamental al antreprenorului. Documentele electronice descărcate de pe portalul guvernamental al antreprenorului sunt semnate electronic de către posesorul acestui portal şi au aceeaşi valoare juridică ca şi documentele eliberate pe suport de hârtie de către organul înregistrării de stat.

[Art.34 alin.(5) introdus prin Legea nr.80 din 31.03.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.34 alin.(24) introdus prin Legea nr.175 din 11.11.2021, în vigoare 10.01.2022]

[Art.34 modificat prin Legea nr.143 din 19.07.2018, în vigoare 10.11.2018]

[Art.34 completat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

 

Articolul 341. Accesul public la informaţia din Registrul de stat

(1) Organul înregistrării de stat asigură vizualizarea publică a informaţiei din Registrul de stat pe pagina sa web oficială.

(2) Informaţia publică prevăzută la alin.(1) conţine date privind denumirea persoanei juridice, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele şi prenumele administratorului, numele şi prenumele sau denumirea fondatorilor (asociaţilor) şi mărimea cotelor de participare ale acestora în capitalul social, starea persoanei juridice (pasivă, inactivă, în proces de reorganizare sau radiere, suspendare a activităţii), precum şi numele, prenumele, data înregistrării, numărul de identificare de stat (IDNO) al întreprinzătorului individual şi date privind radierea acestuia, de asemenea conţine date privind numele, prenumele, ţara de reşedinţă ale beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi ai persoanei juridice şi ai întreprinzătorului individual.

(3) Informaţiile prevăzute la alin.(2) sînt actualizate în fiecare zi lucrătoare.

(4) Datele indicate la alin.(2) sînt disponibile pentru stabilire şi vizualizare la orice dată calendaristică din momentul înregistrării şi pînă la radierea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual.

(5) Vizualizarea şi accesarea datelor din Registrul de stat, indicate la alin.(2), se efectuează gratuit, în condiţiile legislaţiei în vigoare cu privire la schimbul de date şi interoperabilitate.

(6) Informaţia plasată pe pagina web a organului înregistrării de stat se consideră informaţie oficială. Organul înregistrării de stat îşi asumă responsabilitatea pentru exactitatea informaţiei plasate.

[Art.341 alin.(2) completat prin Legea nr.150 din 28.10.2021, în vigoare 05.12.2021]

[Art.341 completat prin Legea nr.143 din 19.07.2018, în vigoare 10.11.2018]

[Art.341 introdus prin Legea nr.21 din 04.03.2016, în vigoare 01.04.2016]

 

Capitolul VIII

ORGANUL ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Articolul 35. Organul înregistrării de stat

(1) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art.3 se efectuează de către Agenţia Servicii Publice prin structurile sale teritoriale.

 

[Alin.(2) abrogat prin Legea nr.80 din 05.05.2017, în vigoare 26.05.2017]

 

(3) Principalele atribuţii ale organului înregistrării de stat sînt:

a) înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;

b) ţinerea Registrului de stat;

c) eliberarea extraselor din Registrul de stat;

d) acordarea asistenţei juridice şi a altor servicii în domeniul înregistrării de stat persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali;

e) participarea la elaborarea cadrului legal în domeniul înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali;

f) contribuirea sau participarea la studii, evaluări şi lucrări de sinteză ce ţin de înregistrarea de stat;

g) publicarea Buletinului electronic.

[Art.35 modificat prin Legea nr.80 din 05.05.2017, în vigoare 26.05.2017]

[Art.35 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

 

Articolul 36. Registratorul în domeniul înregistrării de stat

(1) Registratorul în domeniul înregistrării de stat este persoană împuternicită pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali. Registratorul în domeniul înregistrării de stat activează în cadrul structurii teritoriale a organului înregistrării de stat. În funcţia de registrator în domeniul înregistrării de stat se angajează prin concurs persoane licenţiate în drept. Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de registrator în domeniul înregistrării de stat se aprobă de organul înregistrării de stat.

(11) Activitatea şi conduita registratorului în domeniul înregistrării de stat sînt evaluate o dată pe an, iar concluziile se consemnează în evaluarea de serviciu.

(12) Rezultatele evaluării de serviciu a registratorului în domeniul înregistrării de stat se iau în considerare la luarea deciziilor cu privire la:

a) stabilirea indemnizaţiilor, sporurilor şi a altor suplimente la salariu;

b) promovarea în funcţie;

c) eliberarea din funcţie.

(13) Deciziile specificate la alin.(12) se confirmă prin actul administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţie.

(14) Modul, condiţiile şi criteriile evaluării de serviciu a registratorului în domeniul înregistrării de stat sînt stabilite de Ministerul Justiţiei.

(2) Registratorul în domeniul înregistrării de stat:

a) examinează cererile cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, precum şi informaţia despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai acestora, cu privire la înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, cu privire la înregistrarea reorganizării, suspendării sau reluării activităţii, precum şi cererile de radiere din Registrul de stat;

b) verifică identitatea persoanelor fizice – a administratorului şi fondatorilor persoanei juridice, precum şi a întreprinzătorului individual, în conformitate cu baza de date a Registrului de stat al populaţiei, de asemenea verifică identitatea beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi ai persoanei juridice şi ai întreprinzătorului individual;

 

[Lit.c) abrogată prin Legea nr.175 din 11.11.2021, în vigoare 10.01.2022]

 

d) înregistrează persoanele juridice, întreprinzătorii individuali sau refuză înregistrarea acestora, adoptînd decizia respectivă;

 

[Lit.d1),d2) abrogate prin Legea nr.175 din 11.11.2021, în vigoare 10.01.2022]

 

e) examinează cererile repetate cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, cu privire la înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, cu privire la înregistrarea reorganizării, suspendării sau reluării activităţii, precum şi cererile de radiere din Registrul de stat, verifică respectarea de către solicitant a cerinţelor indicate în decizia precedentă privind refuzul înregistrării de stat;

f) primeşte în audienţă şi acordă consultaţii în problemele înregistrării de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali;

g) prezintă informaţie cu privire la înregistrarea de stat autorităţilor administraţiei publice locale şi Serviciului Fiscal de Stat;

h) ţine evidenţa persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali în structura teritorială respectivă şi prezintă organului înregistrării de stat informaţia respectivă;

i) asigură integritatea şi păstrarea permanentă a dosarelor de evidenţă;

j) exercită alte atribuţii ce ţin de înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

[Art.36 alin.(2) completat prin Legea nr.150 din 28.10.2021, în vigoare 05.12.2021]

[Art.36 modificat prin Legea nr.178 din 21.07.2017, în vigoare 18.08.2017]

[Art.36 modificat prin Legea nr.80 din 05.05.2017, în vigoare 26.05.2017]

[Art.36 completat prin Legea nr.21 din 04.03.2016, în vigoare 01.04.2016]

[Art.36 completat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.36 modificat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

 

Articolul 37. Conlucrarea cu autorităţile publice

(1) Organul înregistrării de stat conlucrează cu autorităţile şi instituţiile publice, cu alte entităţi, încheind cu acestea acorduri de colaborare privind schimbul de informaţii şi stabilirea procedurilor comune de activitate, preponderent în regim on-line, în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege.

(11) Organul înregistrării de stat prezintă, pe suport de hîrtie sau în formă electronică, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Biroului Naţional de Statistică, Consiliului Concurenţei şi Serviciului Fiscal de Stat informaţia din Registrul de stat privind înregistrarea, reorganizarea sau lichidarea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, precum şi privind modificările din actele de constituire ale acestora, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării.

(2) Informaţia din Registrul de stat şi din actele de constituire ale persoanelor juridice se eliberează autorităţilor publice la solicitare, pe suport de hîrtie sau în formă electronică.

(3) Deţinătorii registrelor de stat asigură accesul gratuit şi în regim on-line al organului înregistrării de stat la informaţiile şi datele din registrele electronice relevante pentru procedura de înregistrare de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Accesul la informaţiile din registre se asigură în condiţiile legislaţiei în vigoare cu privire la schimbul de date şi interoperabilitate.

(4) În cazul depistării documentelor neautentice (false), organul înregistrării de stat anunţă despre aceasta organele de drept şi de control pentru a se întreprinde acţiunile de rigoare.

(5) Dosarele de evidenţă ale persoanelor juridice, ale sucursalelor acestora şi ale întreprinzătorilor individuali se remit organelor de drept şi de control numai în cazurile prevăzute de legislaţie.

(6) Certificatul privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional în cazurile stabilite de prezenta lege se emite de către Agenţia Servicii Publice în baza informaţiei obţinute din sistemul informaţional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat „Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.

[Art.37 alin.(11) completat prin Legea nr.33 din 27.02.2020, în vigoare 20.04.2020]

[Art.37 modificat prin Legea nr.143 din 19.07.2018, în vigoare 10.11.2018]

[Art.37 completat prin Legea nr.104 din 09.06.2017, în vigoare 07.07.2017]

[Art.37 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.37 completat prin Legea nr.127 din 18.06.2010, în vigoare 03.09.2010]

 

Articolul 38. Răspunderea

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere administrativă, civilă sau penală, în conformitate cu legislaţia.

 

Capitolul IX

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 39.

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.

(3) Întreprinderile individuale înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi considerate întreprinzători individuali şi nu vor fi supuse reînregistrării.

(4) Înregistrarea de stat, în calitate de întreprinzător individual, a persoanelor fizice care şi-au încetat activitatea în baza patentei de întreprinzător din cauza expirării termenelor stabilite la art.18 alin.(2) din Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător şi în anexa la ea se efectuează gratuit.

(5) Condiţia privitoare la termen, prevăzută la art.26 alin.(1), se aplică şi în cazul în care acesta a expirat pînă la intrarea în vigoare sau în decursul unui an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(6) Guvernul, în termen de 3 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU
Chişinău, 19 octombrie 2007.
Nr.220-XVI.

 

Anexă

 

Taxele

pentru înregistrarea de stat şi serviciile prestate de

Agenţia Servicii Publice

Nr. Denumirea serviciului Taxa, lei

I. Servicii de înregistrare

1 Înregistrarea de stat a persoanei juridice, a sucursalei acesteia 1149
2 Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual 364

II. Servicii de asistenţă

1 Verificarea şi rezervarea denumirii, inclusiv prin intermediul internetului, pe un termen de până la 6 luni 71
2 Publicarea informaţiei în Buletinul electronic 131

III. Furnizarea informaţiei

1 Extras din Registrul de stat care conţine date privind denumirea persoanei juridice, numele şi prenumele persoanei fizice întreprinzător individual, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele şi prenumele administratorului, mărimea capitalului social, numele şi prenumele sau denumirea asociaţilor, cota de participare a asociaţilor, obiectul principal de activitate, informaţia despre beneficiarii efectivi 110
2 Istoricul persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual, din data înregistrării până la data solicitării istoricului, cu privire la înregistrarea iniţială şi informaţiile în ordine cronologică (cu excepţia datelor privind domiciliul) 245
3 Informaţii privind iniţierea procedurii de reorganizare sau de dizolvare a persoanei juridice, privind radierea din Registrul de stat. Informaţii privind succesiunea în drepturi şi obligaţii pentru persoana juridică, privind suspendarea activităţii 73
4 Informaţii despre persoane juridice şi întreprinzători individuali clasificate pe diferite criterii (sediu, obiect principal de activitate, participare străină la capital) 73
5 Informaţii privind starea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual (pasivă, inactivă; licenţele eliberate, suspendate, retrase sau anulate; interdicţiile aplicate de instanţele judecătoreşti şi executorii judecătoreşti; punerea în gaj a părţii sociale din capitalul social; conturile bancare curente şi datoria faţă de bugetul public naţional) 109
6 Informaţii despre administratorii fiduciari sau administratorii insolvabilităţii desemnaţi de instanţa de judecată, despre componenţa nominală a organelor de conducere, de supraveghere şi de control, despre membrii comisiei de lichidare sau lichidator 109
7 Furnizarea informaţiilor prevăzute la pct.1, 3–6 în regim on-line

în temeiul
contractului
încheiat

8 Familiarizarea la sediul organului înregistrării de stat sau la sediile structurilor teritoriale ale acestuia cu documentele din dosarul de evidenţă al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual înregistrat 226
9 Eliberarea unei copii de pe actul de constituire (contract de constituire sau statut), de pe hotărârea de constituire (proces-verbal, ordin sau declaraţie), de pe actul adiţional privind înregistrarea modificărilor, de pe decizia de înregistrare, de pe alte documente din dosarul de evidenţă 148

[Anexa în redacţia Legii nr.175 din 11.11.2021, în vigoare 10.01.2022]

[Anexa modificată prin Legea nr.80 din 05.05.2017, în vigoare 26.05.2017]

[Anexa introdusă prin Legea nr.21 din 04.03.2016, în vigoare 01.04.2016]

Rate article
Bizlex.ru
Add a comment