Legea al Republicii Moldova privatizării fondului de locuinţe

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E A

privatizării fondului de locuinţe

nr. 1324-XII  din  10.03.1993

 (în vigoare 10.04.1993) 

Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova ediţie specială din 27.06.2006

Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.5-7 art.37 din 13.01.2000

Monitorul Parlamentului Republicii Moldova nr.5/126 din 1993

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 187 din 14.07.2022, în vigoare 29.01.2023

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.

Prezenta lege, elaborată în conformitate cu Constituţia şi cu alte acte normative, stabileşte principiile şi condiţiile de bază ale privatizării fondului de locuinţe şi atelierelor de creaţie amplasate în încăperile improprii de locuit din casele de locuit ((în subsoluri, la etaje tehnice, în încăperi înzidite şi anexe, foste apartamente din casele de locuit calificate drept avariate sau improprii de locuit (în continuare – ateliere de creaţie)). Scopul legii este realizarea drepturilor cetăţenilor Republicii Moldova de a-şi alege liber modalitatea de satisfacere a necesităţilor în locuinţă, asigurarea integrităţii fondului de locuinţe, crearea de permise pentru formarea pieţei de locuinţe.

Capitolul I

PRINCIPII GENERALE

Art.1. – (1) Privatizarea fondului de locuinţe este un proces de înstrăinare, efectuat de organele puterii de stat, a fondului de locuinţe aparţinînd statului, organizaţiilor obşteşti, asupra cărora statul şi-a declarat dreptul de proprietate, altor asociaţii şi întreprinderi cooperatiste de stat, construite din contul mijloacelor alocate din bugetul de stat, în proprietate privată cetăţenilor Republicii Moldova şi asociaţiilor acestora (societăţi pe acţiuni şi societăţi economice, alte societăţi), pentru satisfacerea necesităţilor în locuinţe şi formarea unor stăpîni reali prin dreptul de a dispune liber de proprietatea imobiliară.

(2) Prin fondul de locuinţe în prezenta lege se subînţeleg imobilele şi spaţiile locative din construcţiile care aparţin statului, indiferent de apartenenţa departamentală, locuinţele sovhozurilor şi ale altor întreprinderi agricole de stat, inclusiv cele reorganizate după punerea în aplicare a Legii cu privire la privatizare, precum şi locuinţele construite din contul mijloacelor de stat de către întreprinderile şi organizaţiile cu alte tipuri de proprietate.

 

Art.2. – Privatizarea fondului de locuinţe, inclusiv atelierelor de creaţie, se efectuează pe baza liberului consimţămînt, respectîndu-se principiile echităţii sociale şi protecţiei sociale a cetăţenilor, atît contra bonuri patrimoniale şi mijloace băneşti (monedă naţională şi/sau valută străină), cît şi gratuit, în cazurile stabilite de prezenta lege. Privatizarea fondului de locuinţe, inclusiv a atelierelor de creaţie, contra valută străină poate fi efectuată numai de către nerezidenţi.

[Art.2 modificat prin Legea nr.33 din 06.03.2012, în vigoare 25.05.2012]

 

Art.3. – În cazul procurării de apartament (casă)* sau atelier de creaţie contra mijloace băneşti, cetăţeanul achită costul integral sau în rate (lunar) în părţi egale, timp de cinci ani, depunînd o cotă iniţială de cel puţin 40 procente din el şi achitînd suplimentar o dobîndă bancară minimă de la suma nerambursată pentru eşalonarea plăţii.

* În continuare locuinţă.

 

Art.4. – (1) Organele abilitate cu dreptul de a efectua privatizarea fondului de locuinţe, denumite în continuare organe abilitate, sînt:

a) consiliile municipale Chişinău şi Bălţi;

b) organul abilitat al Comitetului executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia – pe teritoriul Găgăuziei;

c) consiliile raionale – în celelalte localităţi ale republicii.

(2) Organele abilitate, de comun acord cu autorităţile administraţiei publice locale, desemnează comisiile pentru privatizarea fondului de locuinţe. Aceste comisii includ reprezentanţi ai organelor abilitate, ai autorităţilor administraţiei publice locale, financiare şi de exploatare a locuinţelor, ai direcţiei de arhitectură, ai organului de supraveghere antiincendiară, staţiei sanitaro-epidemiologice, biroului teritorial de inventariere tehnică, iar în cazul vînzării sau transmiterii, cu titlu gratuit, a locuinţelor din fondul departamental sau public include şi reprezentanţi ai întreprinderilor, asociaţiilor, instituţiilor, organizaţiilor** respective şi ai comitetelor lor sindicale.

** În continuare unităţi.

(3) Activitatea comisiei pentru privatizarea fondului de locuinţe este reglementată de regulamentul acesteia, care este parte integrantă a prezentei legi.

Art.5. – (1) Cetăţenilor Republicii Moldova le pot fi vîndute sau transmise cu titlu gratuit în proprietate privată în special locuinţele în care aceştia trăiesc şi care aparţin fondului de stat şi celui public asupra căruia statul şi-a declarat dreptul de proprietate, precum şi în imobilele ce aparţin unităţilor, indiferent dacă aceste unităţi sînt incluse în listele de privatizare.

(2) Nu pot fi vîndute sau transmise cu titlu gratuit în proprietate privată imobilele care se află în oraşele militare de tip închis, căminele, locuinţele de serviciu, locuinţele avariate şi ireparabile, casele ce urmează a fi demolate, cantoanele şi alte construcţii care se află la balanţa sau în proprietatea fondului forestier de stat.

(3) Se permite privatizarea locuinţelor de stat în cazul în care cetăţenii au în proprietate privată o altă locuinţă provenită nu în rezultatul privatizării.

(4) Dacă cetăţenii au participat la privatizarea unei locuinţe, ulterior ei pot privatiza o altă locuinţă, achitînd integral costul suprafeţei acesteia la preţuri comerciale stabilite de Guvern la data privatizării.

(41) În cazul în care, la privatizarea locuinţei, suprafaţa acesteia a fost mai mică decît normativul prevăzut la art.10, persoanele deplasate intern din raioanele de est ale ţării au dreptul să participe la privatizarea gratuită a diferenţei dintre normativul prevăzut şi suprafaţa locuinţei privatizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(5) Prin derogare de la prevederile alineatului (2) referitor la privatizarea căminelor, se admite privatizarea încăperilor de locuit în căminele de tip cameră (cu excepţia căminelor pentru studenţi şi elevi ale instituţiilor de învăţămînt de stat de toate nivelurile şi a căminelor de tip pat-loc şi pat-cameră) cu condiţia că cel puţin 60 procente din locatarii de răspundere ai încăperilor de locuit la adunarea generală şi-au exprimat în scris dorinţa de a le privatiza.

În acest caz persoanele împuternicite de adunare, în termen de o lună după convocarea ei, sînt obligate să prezinte comisiei pentru privatizarea fondului de locuinţe documentele necesare asupra tuturor locatarilor de răspundere ai încăperilor de locuit, care şi-au exprimat dorinţa de a le privatiza.

Privatizarea încăperilor de locuit din căminele de tip cameră se efectuează în modul stabilit de prezenta lege pentru privatizarea apartamentelor (caselor).

[Art.5 modificat prin Legea nr.309 din 22.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

[Art.5 modificat prin Legea nr.278 din 07.12.2012, în vigoare 11.01.2013]

 

Art.6. – (1) Cumpărarea sau primirea cu titlu gratuit în proprietate privată a locuinţelor se face cu acordul tuturor membrilor adulţi ai familiei care locuiesc împreună. La dorinţa lor, locuinţa poate fi cumpărată în proprietate comună sau în diviziune.

(2) Privatizarea atelierului de creaţie de către membrul (membrii) uniunii de creaţie se efectuează cu consimţămîntul certificat al organului de conducere al uniunii respective şi cu autorizaţia organului abilitat.

 

Art.7. – Cetăţenilor înscrişi la îmbunătăţirea condiţiilor de trai li se păstrează dreptul de a primi locuinţă, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Cînd le vine rîndul, pot cumpăra sau primi gratuit locuinţă în proprietate privată, în condiţiile prezentei legi.

 

Art.8. – (1) Proprietarii de locuinţă privatizată sînt coposesorii instalaţiilor şi comunicaţiilor inginereşti, ai locurilor de uz comun ale imobilului şi ai terenurilor de pe lîngă el.

(2) Spaţiile cu altă destinaţie decît cea de locuinţă din blocurile de locuinţe neincluse în costul şi în suprafaţa echivalentă a apartamentelor supuse privatizării, cu excepţia spaţiilor de folosinţă comună – scărilor, caselor scărilor, teraselor, subsolurilor, puţurilor de ascensoare, punctelor de distribuţie a energiei termice, electrice şi a apei, – rămîn în proprietatea statului şi se privatizează în modul prevăzut de lege.

 

Art.9. – (1) Vînzarea apartamentelor eliberate şi rămase libere din imobilele care urmează să fie reconstruite sau reparate capital se efectuează conform rîndului persoanelor, aflate la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative, de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către unităţile la balanţa cărora se află locuinţa respectivă.

(2) În cazul în care reconstrucţia, reparaţia capitală sau finalizarea construcţiei apartamentelor s-a efectuat din contul mijloacelor proprii ale persoanelor fizice şi juridice, costul apartamentelor şi suprafaţa lor echivalentă supusă privatizării se micşorează conform ponderii elementelor constructive restabilite, reparate capital sau construite.

 

Capitolul II

MODUL DE PRIVATIZARE A LOCUINŢELOR

Art.10. – (1) O familie poate cumpăra sau primi cu titlu gratuit în proprietate privată o singură locuinţă: în limitele asigurării normative cu spaţiu locativ – la preţurile de stat sau cu titlu gratuit; supranormative – la preţuri comerciale stabilite de Guvern la data privatizării locuinţelor, dar care să nu depăşească preţurile curente pentru construcţia locuinţelor de stat. Asigurarea normativă cu spaţiu locativ în procesul privatizării se acceptă în mărime de 20 m2 de suprafaţă totală echivalentă la o persoană (inclusiv membrilor familiei care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova) şi cu un supliment de 10 m2 pentru o familie, inclusiv pentru persoanele rămase singure în urma decesului soţului (soţiei), precum şi pentru celibatari.

(2) La privatizarea locuinţelor spaţiul locativ suplimentar în mărime de 10 m2 se adaugă la suprafaţa normativă, care se transmite în proprietate privată cu titlu gratuit următoarelor categorii de cetăţeni:

a) membrilor activi şi membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova;

b) decorate cu cele mai înalte distincţii de stat („Ordinul Republicii”, „Ştefan cel Mare” şi distincţii asimilate lor);

c) care au titluri onorifice ale fostei R.S.S. Moldoveneşti şi ale fostei U.R.S.S. (artist al poporului, maestru emerit al artei şi raţionalizator emerit);

d) raţionalizatorilor;

e) membrilor tuturor uniunilor (asociaţiilor) de creaţie;

f) care au titluri didactice de conferenţiar, profesor universitar sau titluri ştiinţifice de doctor, doctor habilitat;

g) militarilor, personalului Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, Ministerului Afacerilor Interne şi Procuraturii Generale, care au grad special militar de general sau alt grad asimilat lui;

h) foştilor proprietari ai caselor particulare demolate cărora nu li s-a plătit compensaţie;

i) care suferă de bolile enumerate în anexa nr.7 la prezenta lege;

j) care au dreptul la privatizarea gratuită a spaţiului locativ suplimentar conform altor legi.

Membrul (membrii) familiilor care nimereşte în cîteva din categoriile sus – menţionate are dreptul de a primi cu titlu gratuit spaţiul locativ suplimentar în total.

(3) Costul total al locuinţei se stabileşte în conformitate cu metodica de evaluare a locuinţei care urmează să fie privatizată, aprobată de Departamentul Privatizării.

(4) În cazul privatizării locuinţelor contra bonuri patrimoniale costul 1 m2 de suprafaţă totală echivalentă în limitele asigurării normative cu spaţiu locativ va fi echivalent cu una cotă-parte a bonului (un an vechime în muncă). Costul 1 m2 supranormativ: în limitele primilor 10 m2 – 1,5 din cota-parte a bonului, metrajul ce depăşeşte această suprafaţă – 2 cote-părţi ale bonului. La achitarea costului locuinţei se permite utilizarea bonurilor patrimoniale transmise în modul stabilit de către rudele de gradul doi (bunei, nepoţi, nepoate, surori şi fraţi drepţi).

(5) Dacă soţii locuiesc în diferite apartamente de stat, ei au dreptul să participe la privatizarea unuia din acestea la alegere. În acest caz normativul de asigurare cu locuinţă se calculează pentru toţi membrii familiei date înscrişi în conturile personale ale locuinţelor indicate, iar vechimea în muncă se calculează pentru ambii soţi în modul stabilit de articolul 17 alineatul (1).

[Art.10 modificat prin Legea nr.304 din 26.12.2012, în vigoare 05.03.2013]

 

Art.101 – (1) Membrii uniunii de creaţie, care utilizează atelier de creaţie, îl pot procura în proprietate comună sau în cotă-parte în limitele suprafeţei totale echivalente în mărime de 75 m2 la preţ de stat, iar supranormativ – la preţ comercial.

(2) Membrul uniunii de creaţie, independent sau împreună cu alţi membri ai uniunii de creaţie, poate procura în proprietate numai un singur atelier de creaţie în condiţiile şi modul prevăzut de prezenta lege. Procurarea cu titlu de proprietate a altor ateliere de creaţie de stat se efectuează contra mijloace băneşti la preţ comercial stabilit de Guvern.

(3) Costul atelierului de creaţie se stabileşte:

la achitare contra mijloace băneşti:

– în limitele suprafeţei normative, pornind de la costul 1 m2 de suprafaţă echivalentă a imobilului dat;

– supranormativ – la preţ comercial potrivit metodicii stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr.666 din 3 noiembrie 1993;

– valoarea finală se stabileşte pe calea aplicării coeficientului 0,5 la costul stabilit în modul indicat;

la achitare contra bonuri patrimoniale:

– în limitele suprafeţei normative – din calculul: una cotă-parte a bonului (un an vechime în muncă) pentru 1 m2 de suprafaţă echivalentă a imobilului dat;

– supranormativ – din calculul: trei cote-părţi ale bonului pentru 1 m2 de suprafaţă;

– coeficientul de reducere nu se aplică.

(4) Proprietarii atelierelor de creaţie nu au dreptul să le folosească în alte scopuri, inclusiv să le transforme în locuinţă.

(5) La privatizarea atelierelor de creaţie se aplică prevederile articolelor 4, 8, 11, 12, 16, 20, 21, 25-27.

 

Art.11. – (1) Cetăţenii care doresc să cumpere sau să primească cu titlu gratuit locuinţa în proprietate privată depun cereri scrise la organele abilitate, care sînt obligate ca, în termen de două luni de la data înregistrării cererii, să stabilească, prin intermediul comisiilor de privatizare a fondului de locuinţe, costul locuinţei şi să adopte hotărîrea respectivă.

(2) Costul locuinţelor se stabileşte în baza datelor inventarierii fondului de locuinţe, înregistrate la birourile teritoriale de inventariere tehnică, la organizaţiile de exploatare a locuinţelor şi la unităţile care au la balanţă fond de locuinţe, la data efectuării calculelor, cu aplicarea coeficienţilor de indexare a valorii iniţiale a fondului de locuinţe în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.118 din 5 martie 1993.

(3) Încăperile construite adăugător trebuie să fie legiferate pînă la prezentarea documentelor la comisie. Costul încăperilor construite adăugător din cont propriu nu se include în costul locuinţei.

(4) Decizia pozitivă a comisiei este un temei pentru pregătirea proiectului de contract vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată şi pentru încunoştinţarea proprietarului locuinţei la data încheierii contractului (autorităţile administraţiei publice locale, unitatea respectivă).

(5) Comisia adoptă hotărîrea de respingere a privatizării locuinţei în condiţiile alineatului al doilea al articolului 5.

(6) Comisia decide pozitiv privatizarea locuinţei în condiţiile iniţiale la momentul depunerii cererii şi în cazul cînd unul din membrii familiei a decedat în decursul examinării documentelor prezentate la comisie. Dacă în decursul examinării documentelor prezentate pentru privatizare a decedat chiriaşul, contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei se încheie cu un alt membru adult al familiei care trăieşte în această locuinţă cu consimţămîntul în scris al celorlalţi membri adulţi.

 

Art.12. – (1) Contractul de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată, încheiat în conformitate cu prezenta lege, se autentifică notarial, se înregistrează la biroul teritorial de inventariere tehnică şi serveşte titlu de proprietate.

(2) Contractul de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată se încheie cu unul dintre soţi cu acordul scris al tuturor membrilor adulţi care locuiesc împreună (inclusiv al celor care sînt plecaţi temporar).

Înstrăinarea ulterioară a apartamentului (casei) privatizat se efectuează de asemenea cu consimţămîntul în scris al tuturor membrilor majori ai familiei, care locuiesc în apartamentul (casa) în cauză şi au participat la privatizarea lui.

(3) Privatizarea apartamentelor (caselor) în care locuiesc copii minori orfani se efectuează în numele lor de tutore (curator) în temeiul autorizaţiei scrise a autorităţii tutelare cu indicarea în contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a apartamentului (casei) a numelui de familie, prenumelui şi patronimicului tuturor copiilor minori, care locuiesc sau au dreptul de a locui în acest apartament (casă). Înstrăinarea ulterioară a apartamentului (casei) privatizat în numele copiilor minori poate fi efectuată numai la atingerea de către aceştia a majoratului.

 

Art.13. – Dacă în aceeaşi locuinţă trăiesc cîteva familii, partea efectivă a fiecăreia se stabileşte de comisie, cu acordul scris (autentificat de comisie), al tuturor membrilor adulţi, la încheierea contractului de vînzare-cumpărare, transmitere-primire. Dacă familiile care locuiesc în aceeaşi locuinţă nu au ajuns la o înţelegere privind determinarea părţilor efective ale fiecărei familii, după împărţirea spaţiului locativ pe cale judiciară fiecare din ele are dreptul, în conformitate cu legislaţia în vigoare, să cumpere în proprietate partea ce i se cuvine.

 

Art.14. – (1) Locuinţele cumpărate sau primite cu titlu gratuit în proprietate privată se exclud din fondul de locuinţe de stat, obştesc, departamental şi cooperatist şi se includ în  fondul de locuinţe privat, fapt despre care organele abilitate comunică în scris unităţilor la balanţa cărora se află aceste locuinţe.

(2) Proprietarii blocurilor de locuinţe exclud din balanţă apartamentele privatizate (suprafaţa lor totală şi locativă, valoarea de inventar) în conformitate cu dosarul de inventar şi cu datele prezentate de organele abilitate.

(3) Transmiterea prin moştenire a locuinţelor privatizate şi schimbul lor se face în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Art.15. – (1) Proprietarii de locuinţe privatizate pot înstrăina aceste locuinţe conform legislaţiei în vigoare. Ei pot fi recunoscuţi ca persoane care au nevoie să-şi amelioreze condiţiile de trai, în modul stabilit, la locul de lucru sau de trai după expirarea a cinci ani de la data înstrăinării locuinţei.

(2) Vînzarea locuinţei după privatizare la care au participat indirect copii minori, poate fi efectuată numai cu consimţămîntul autorităţii tutelare.

(3) Noii proprietari de locuinţe nu au dreptul, conform Codului cu privire la locuinţe, să le transforme în încăperi cu alte destinaţii.

 

Art.16. – (1) Cheltuielile implicate de examinarea locuinţelor şi determinarea costului lor, de omologarea contractului de vînzare-cumpărare, transmitere-primire, se acoperă din contul cetăţenilor care cumpără sau primesc cu titlu gratuit locuinţă în proprietate privată. Plata pentru aceste servicii şi modul ei de efectuare se stabilesc de către Guvern.

(2) Pentru privatizarea fondului de locuinţe nu se plăteşte taxă de stat.

 

Art.17. – (1) Locuinţele de stat şi departamentale, cu excepţia locuinţelor de serviciu, se transmit, în limita normelor prezentei legi, în proprietate privată:

invalizilor singuri de gradul I şi II, familiilor care au invalizi de gradul I sau II a căror invaliditate a survenit în urma apărării integrităţii teritoriale, independenţei şi intereselor statului şi a lichidării consecinţelor avariei de la Cernobîl, persoanelor care îndeplinesc serviciul militar sau special prin contract şi care au îndeplinit serviciul cel puţin 15 ani, participanţilor la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova – cu titlu gratuit;

familiilor invalizilor de gradul I şi II în componenţa cărora nu sînt alţi membri adulţi – cu titlu gratuit;

familiilor persoanelor care şi-au pierdut viaţa în timpul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova sau decedate ca urmare a traumatismelor căpătate în timpul acestor acţiuni, precum şi familiilor persoanelor care şi-au pierdut viaţa în timpul lichidării consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl sau decedate ca urmare a traumatismelor şi îmbolnăvirilor căpătate în timpul lichidării acestor consecinţe – cu titlu gratuit;

familiilor militarilor, familiilor colaboratorilor organelor afacerilor interne şi securităţii statului ale Republicii Moldova, familiilor militarilor, familiilor colaboratorilor organelor afacerilor interne şi securităţii de stat ale fostei U.R.S.S. care şi-au pierdut viaţa în timpul îndeplinirii serviciului sau au decedat ca urmare a traumatismelor căpătate în timpul serviciului – cu titlu gratuit;

familiilor copiilor orfani, în componenţa cărora nu sînt membri adulţi – cu titlu gratuit;

foştilor proprietari de case proprii, demolate fără recompensă – cu titlu gratuit;

cetăţenilor care locuiesc permanent în aceste locuinţe, dacă vechimea totală în muncă a membrilor familiei (soţilor) în unităţile din republică, din fostele republici unionale şi unităţile de subordonare unională la data adoptării prezentei legi este:

– de cel puţin 35 de ani – cu titlu gratuit;

– de la 30 la 35 de ani – cu plata a 25 procente din costul locuinţei;

– de la 25 la 30 de ani – cu plata a 50 procente;

– de pînă la 25 de ani – cu plata întregului ei cost;

familiilor cu trei copii şi mai mulţi – cu titlu gratuit, cu dreptul de a înstrăina locuinţa privatizată numai în temeiul autorizaţiei scrise a autorităţii tutelare;

familiilor persoanelor care au fost nevoite să părăsească domiciliul din raioanele de est ale ţării şi nu au avut posibilitatea să revină la locul precedent de trai (persoanele deplasate intern din raioanele de est ale Republicii Moldova) – cu titlu gratuit.

(2) Dacă persoana nu are familie sau familia e alcătuită din un părinte şi copii vechimea în muncă se ia în jumătate.

(3) Vechimea în muncă necesară pentru privatizarea locuinţelor include timpul serviciului militar în termen în rîndurile Forţelor Armate, organelor afacerilor interne şi securităţii de stat ale fostei U.R.S.S. al cetăţenilor chemaţi de pe teritoriul Republicii Moldova, anii calendaristici de serviciu militar sau special ai persoanelor care în prezent îndeplinesc serviciul militar sau special, precum şi ai celor aflate în rezervă şi retragere, anii de studii în aspirantură, în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate, situate pe teritoriul republicii şi peste hotarele ei, timpul aflării în locurile de executare a pedepsei al persoanelor supuse neîntemeiat represiunilor şi ulterior reabilitate, anii invalidităţii pentru invalizii de gradele I şi II de la data stabilirii ei, iar pentru invalizii din copilărie – de la vîrsta de 18 ani.

(4) Apartamentele din blocurile de locuinţe nefinalizate a căror construcţie a fost finanţată din bugetul de stat, bugetele locale şi din fondurile întreprinderilor şi organizaţiilor de stat pot fi privatizate, în modul stabilit de Guvern, prin vînzarea către persoanele fizice şi juridice sau prin transmiterea, cu titlu gratuit, persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova, înscrise la îmbunătăţirea condiţiilor de trai la data de 5 august 1999, inclusiv persoanelor devenite disponibile în legătură cu reorganizarea ori lichidarea întreprinderii sau organizaţiei.

(5) Încheierea contractului de vînzare-cumpărare sau de transmitere-primire în proprietate privată a apartamentului nefinalizat se efectuează în condiţiile prezentei legi.

[Art.17 modificat prin Legea nr.309 din 22.12.2017, în vigoare 12.01.2018]

[Art.17 completat prin Legea nr.145 din 23.06.2016, în vigoare 08.07.2016]

[Art.17 completat prin Legea nr.278 din 07.12.2012, în vigoare 11.01.2013]

[Art.17 modificat prin Legea nr.65 din 07.04.2011, în vigoare 08.07.2011]

 

Art.18. – (1) Apartamentele achitate în întregime din blocurile cooperativelor de construcţie a locuinţelor şi din blocurile de locuinţe construite prin atragerea investiţiilor particulare, în conformitate cu contractul de investire, sînt recunoscute proprietate privată şi proprietarilor lor li se eliberează titlu de autentificare a dreptului de proprietate.

(2) Cetăţenilor înscrişi la îmbunătăţirea condiţiilor de trai, concomitent cu repartizarea apartamentelor nefinalizate, li se vor elibera titluri de autentificare a dreptului de proprietate.

 

Art.19. – Mijloacele obţinute de la privatizarea şi vînzarea locuinţelor de stat se varsă integral la bugetul local şi se utilizează pentru construcţia, renovarea şi întreţinerea fondului de locuinţe.

 

 Capitolul III

ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAŢIA LOCUINŢELOR PRIVATIZATE

[Cap.III abrogat prin Legea nr.187 din 14.07.2022, în vigoare 29.01.2023]

[Art.211 introdus prin Legea nr.37 din 19.03.2015, în vigoare 17.04.2015]

[Art.22 modificat prin Legea nr.235 din 26.10.2012, în vigoare 07.12.2012]

[Art.22 modificat prin Legea nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 08.09.2006]

[Art.23 în redacţia Legii nr.37 din 19.03.2015, în vigoare 17.04.2015]

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Mircea SNEGUR
or.Chişinău, 10 martie 1993.
Nr.1324-XII.

 

Anexa nr.1

la Legea privatizării fondului

de locuinţe (art.4)

 

REGULAMENTUL

comisiei de privatizare a fondului de locuinţe

 

DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul regulament, elaborat în conformitate cu Legea cu privire la privatizare şi cu Legea privatizării fondului de locuinţe, stabileşte modul de înfiinţare a comisiei de privatizare a fondului de locuinţe (denumită în continuare comisia), determină sarcinile principale, drepturile, obligaţiile şi relaţiile ei cu organele abilitate şi cu autorităţile administraţiei publice locale ale unităţii administrativ-teritoriale respective.

2. Scopul activităţii comisiei constă în privatizarea fondului de locuinţe.

 

MODUL DE ÎNFIINŢARE A COMISIEI

3. Comisia se înfiinţează prin decizie a organului abilitat, cu acordul autorităţii administraţiei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale respective.

4.Comisia, în funcţie de volumul şi de complexitatea muncii, se formează din 7-11 persoane, inclusiv reprezentanţi ai:

– organului abilitat;

– autorităţilor administraţiei publice locale;

– direcţiei (secţiei) financiare sau inspectoratului fiscal;

– organizaţiei de exploatare a locuinţelor;

– biroului teritorial de inventariere tehnică;

– direcţiei (secţiei) de arhitectură;

– staţiei sanitaro-epidemiologice;

– organului de supraveghere antiincendiară de stat;

– administraţiei şi comitetului sindicatului din unitatea respectivă* (în cazul privatizării fondului de locuinţe departamental sau public).

________________

* întreprindere, asociaţie, organizaţie, instituţie.

 

Preşedintele comisiei este numit de organul abilitat din numărul membrilor comisiei.

5. Comisia este în drept să formeze grupe de lucru pentru sectoarele de exploatare a locuinţelor şi pentru unităţile care au la balanţă fond de locuinţe.

6. Comisia este obligată să execute toate dispoziţiile organului abilitat.

 

SARCINILE PRINCIPALE, DREPTURILE, OBLIGAŢIILE

ŞI RĂSPUNDEREA COMISIEI

7. Comisia efectuează muncă organizatorică şi practică în vederea privatizării locuinţelor din fondul de stat, departamental şi public, pregăteşte decizii şi  le pune spre aprobare organului abilitat.

8.Comisia are dreptul:

– să ceară administraţiei unităţii care are la balanţă fond de locuinţe să prezinte informaţiile şi documentele necesare privatizării lor;

– să atragă în lucru experţi, inclusiv lucrători din organizaţiile de proiectări, alţi specialişti;

– să ceară cetăţenilor actele necesare adoptării de decizii în baza cererii lor de privatizare a locuinţei;

– să ceară cetăţenilor care doresc să cumpere sau să primească cu titlu gratuit locuinţă în proprietate privată actul bancar ce ar dovedi achitarea cheltuielilor de examinare şi determinare a costului locuinţei, de omologare a contractului cumpărare-vînzare, transmitere-primire şi de eliberare a titlului de proprietate.

9. Comisia este obligată:

– să examineze – la cererea organului abilitat, a autorităţii administraţiei publice locale a unităţii administrativ-teritoriale respective şi a administraţiei unităţii care are la balanţă fond de locuinţe – locuinţa care urmează să fie privatizată, stabilindu-se procentul de uzură fizică în ansamblu şi a elementelor de construcţie, să încheie actul de examinare;

– să determine costul locuinţei care urmează să fie privatizată, întocmindu-se borderoul de evaluare pe baza datelor biroului teritorial de inventariere tehnică, ale organizaţiei de exploatare a locuinţelor şi ale unităţilor care au la balanţă fond de locuinţe, în conformitate cu Metodica de evaluare a locuinţei care urmează să fie privatizată;

– să aducă la cunoştinţă cetăţenilor care au depus cereri de privatizare a locuinţei decizia luată;

– să ţină cont în lucru de toate modificările şi completările la Legea privatizării fondului de locuinţe, precum şi de decretele Preşedintelui Republicii şi de hotărîrile Parlamentului privind privatizarea fondului de locuinţe, emise sau adoptate după intrarea în vigoare a legii sus-numite;

– să prezinte, la cererea organului abilitat, alte materiale legate de privatizarea fondului de locuinţe.

10. Fiecare membru al comisiei poartă răspundere pentru obiectivitatea materialelor şi pentru prezentarea lor în termeni utili.

 

REMUNERAREA MEMBRILOR COMISIEI

ŞI REGIMUL LOR DE MUNCĂ

11. Pe durata activităţii comisiei, membrii ei (cu excepţia experţilor) primesc salariu la principalul loc de lucru.

Munca prestată de membrii experţi este retribuită din mijloacele prevăzute pentru aceasta.

12. Regimul de muncă al comisiei (degrevarea parţială sau completă a membrilor ei de munca de bază) este stabilit de organul abilitat de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale şi cu conducătorii unităţilor în care lucrează membrii comisiei.

13. În cazul în care cetăţeanul contestă decizia comisiei de privatizare a fondului de locuinţe, privind costul locuinţei, litigiul este soluţionat de către organul abilitat.

14. Comisia îşi încetează activitatea prin decizie a organului abilitat.

 

 

Anexa nr.2

la Legea privatizării fondului

de locuinţe (art.10)

 

METODICA DE EVALUARE A LOCUINŢEI

CARE URMEAZĂ SĂ FIE PRIVATIZATĂ

1. Ca unitate pentru evaluarea locuinţei care urmează să fie privatizată se ia 1 m2 de suprafaţă totală echivalentă. Suprafaţa totală echivalentă a locuinţei reprezintă suma suprafeţei încăperilor locuibile şi a dependinţelor, a verandelor, a dulapurilor încorporate, a lojelor, balcoanelor şi a teraselor care se ia în considerare cu următorii coeficienţi: pentru loje – 0,5, pentru balcoane cu paravane laterale şi pentru terase – 0,35, pentru balcoane ordinare proeminente – 0,25.

2. Costul locuinţei care urmează să fie privatizată se determină, pornindu-se de la costul iniţial de balanţă (de reconstruire) al construcţiei la preţurile de deviz curente, scăzîndu-se din el costul uzurii fizice (la data evaluării), costul reţelelor şi a instalaţiilor exterioare care se determină după culegerea nr.28, cu aplicarea coeficienţilor de indexare a valorii iniţiale a fondului de locuinţe în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.118 din 5 martie 1993.

Dacă în imobil se află localuri nelocuibile destinate magazinelor, unităţilor de alimentaţie publică sau de deservire socială, cheltuielile legate de construirea acestor localuri nu se includ în costul apartamentelor; costul apartamentelor din astfel de imobile se compune din costul construcţiilor părţii lui locuibile şi din partea corespunzătoare a cheltuielilor generale.

3. Costul unui metru pătrat al imobilului se determină prin împărţirea costului său determinat, calculat în preţuri de deviz curente la suprafaţa lui totală echivalentă.

4. Costul locuinţei se determină în baza datelor de inventariere a fondului de locuinţe, înregistrate la biroul teritorial de inventariere tehnică, la organizaţia de exploatare a locuinţelor şi la unităţile care au la balanţă fond de locuinţe, la momentul efectuării calculelor, luîndu-se în considerare coeficientul de reglementare a modificării nivelului preţurilor.

Cheltuielile pentru amenajarea încăperilor (magazinelor) monotipice destinate păstrării combustibilului şi a obiectelor de uz casnic se distribuie egal între apartamente, potrivit numărului de apartamente din imobil; în cazul în care aceste încăperi se deosebesc ca dimensiuni, cheltuielile totale pentru amenajarea lor urmează să se împartă proporţional la suprafaţa pe care o au.

5. La calcularea suprafeţei totale echivalente a locuinţei ce se privatizează care revine unei singure persoane, membri ai familiei se vor considera chiriaşii şi membrii familiei acestora la data efectuării calculelor.

6. La determinarea costului real al unui metru pătrat de suprafaţă totală echivalentă a locuinţei ce urmează să fie privatizată se va utiliza sistemul de coeficienţi, care iau în considerare nivelul real al calităţilor de consum ale locuinţei:

 

Cr = Cd × Km,

în care:

Cr – costul real al unui metru pătrat de suprafaţă totală echivalentă;

Cd – costul de balanţă (de deviz) al unui metru pătrat de suprafaţă totală echivalentă în preţurile curente ale construcţiei la momentul efectuării calculelor, care se fac în conformitate cu punctul 2;

Km – coeficientul mediu se exprimă calităţile de consum ale locuinţei, determinat prin înmulţirea tuturor coeficienţilor aplicaţi pentru locuinţa respectivă.

7. Pentru exprimarea calităţilor de consum ale locuinţei se stabilesc coeficienţii prezentaţi în tabel.

Coeficienţii calităţii locuinţei

Calităţile de consum Coeficientul calităţii locuinţei
ale cartierului
starea ecologică (poluarea cu gaze, intensitatea zgomotului etc.) 0,95 – 1,05
ale imobilului
materialul pereţilor 0,97 – 1,04
existenţa conductei de gunoi 0,98 – 1,02
tipul imobilului:
a) proiect individual cu sistematizare îmbunătăţită 1,6
b) proiect în serie cu sistematizare îmbunătăţită 1,2
c) cu un cat sau două pentru o familie sau două 1,5
ale apartamentului
etajul întîi şi ultimul 0,97
suprafaţa bucătăriei (mai mică sau mai mare de 7 m2) 0,96 – 1,04
 

8. Suprafaţa totală echivalentă a apartamentului ce revine unui membru de familie (Sm) se determină prin împărţirea suprafeţei totale echivalenţei a apartamentului (Sa) la numărul de membri ai familiei (M):

 

Sa
Sm = ––
M

 

9. Prin compararea lui Sm cu normativele existente se determină suprafaţa locuinţei în limitele normative (Sn), suprafaţa care urmează să fie cumpărată la preţuri de stat, precum şi suprafaţa supranormativă (Ss) care urmează să fie cumpărată la preţuri comerciale, respectiv costul locuinţei în limitele normative (Qn) şi costul la preţuri comerciale (Qc):

 

Sn = (20 × M) + (10 × Nf)

Ss = Sa – Sn

Qn = Sn × Ps

Qc = Ss × Pc

Pr = Cr – Cuf

 

în care:

Nf – reprezintă numărul de familii conlocuitoare într-o locuinţă;

Ps – preţul de stat al unui metru pătrat de locuinţă;

Pc – preţul comercial al unui metru pătrat de locuinţă determinat de Guvern la data privatizării ei, însă care să nu depăşească preţurile curente pentru construcţia locuinţelor de stat;

Cuf – costul uzurii fizice.

 

10. Costul total al locuinţei care urmează să fie privatizată se calculează după formula:

Q = Qn + Qc

 

11. Costul total al locuinţei se consemnează în contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietatea privată şi serveşte drept bază la calcularea impozitului pentru proprietate privată şi a taxei notariale.

 

 

Anexa nr.3

la Legea privatizării fondului

de locuinţe (art.11)

 

CONTRACT

de vînzare-cumpărare, transmitere-primire

a locuinţei în proprietate privată

__________________________________________________________________________________________________

(data, luna, anul cu litere)

 

oraşul, orăşelul, satul, raionul _____________________________________________________________

Subsemnaţii ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(organul abilitat cu dreptul de a efectua privatizarea fondului de locuinţe)

 

în persoana reprezentantului ______________________________________________________________

(funcţia, numele de familie, prenumele, patronimicul)

 

acţionînd în baza procurii nr. __ din „___”__________199__ numită în continuare vînzătorul, şi cetăţeanul

__________________________________________________________________________________________________

(numele de familie, prenumele, patronimicul, iar în cazul procurării locuinţei în proprietate

__________________________________________________________________________________________________

comună sau în diviziune – numele de familie, prenumele şi patronimicul tuturor persoanelor)

 

numit (ţi) în continuare cumpărătorul, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

 

1. Vînzătorul a vîndut (a transmis), iar cumpărătorul a cumpărat (a primit) locuinţă din__camere cu o

suprafaţă totală echivalentă de ___________________________________________________________m2,

(cu litere)

inclusiv suprafaţă locuibilă ______________________________________________________________ m2,

(cu litere)

situată pe strada ______________________________________________________________________

(adresa)

amplasată pe un termen de_______________ m2.

Pe acelaşi teren se află: ____________________________________________________________

În folosinţă comună a coproprietarilor trece: ____________________________________________

2. Vînzătorul a transmis gratuit în proprietate cumpărătorului, conform articolului 17 din Legea privatizării fondului de locuinţe, _________________ normativul de suprafaţă totală echivalentă, evaluat la echivalentul valoric în sumă de

__________________________________________________________________________________________________

(actul comisiei de privatizare din „__”________________199__)

 

3. Preţul de vînzare al locuinţei este stabilit în sumă de _________________________________________

4. Cumpărătorul achită diferenţa dintre preţul de vînzare al locuinţei şi echivalentul valoric al suprafeţei locative transmise gratuit în sumă de _______________________________________________________

La încheierea prezentului contract cumpărătorul a achitat_____ % din preţul de vînzare al locuinţei în sumă de

__________________________________________________________________________________

(cu litere)

care a fost depusă ____________________________________________________________________.

(unde, cui şi forma de plată)

 

Restul sumei de _________________________________________________________________

(cu litere)

se achită în rate pe parcursul a ____ ani, în părţi egale, începînd cu luna care urmează după înregistrarea contractului de vînzare-cumpărare a locuinţei. Pentru cumpărarea în rate cumpărătorul plăteşte suplimentar procentul bancar minim din suma neachitată. Pentru asigurarea plăţii în rate cumpărătorul semnează, concomitent cu încheierea prezentului contract, un angajament privind achitarea acestei sume în părţi egale a cîte ______________________

___________________________________________________________ pe lună şi îl remite vînzătorului.

(cu cifre şi cu litere)

 

Cumpărătorul poate achita datoria pentru locuinţă înainte de termen pe două luni şi mai mult sau deplin.

5. Datoriile de plată se încasează în mod incontestabil în baza formulei executorii a organelor care exercită funcţii de notariat.

În cazul în care costul locuinţei nu a fost achitat în termen, cumpărătorul este obligat, conform Codului civil, să plătească pentru termenul expirat penalitate lunară şi anuală din suma neachitată.

6. Cumpărătorul obţine dreptul de proprietate (posesiune, folosinţă, beneficiere) asupra locuinţei în momentul înregistrării contractului la _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii administraţiei publice locale şi a biroului teritorial de inventariere tehnică)

 

7. Dacă cumpărătorul decedează, drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul contract trec moştenitorilor lui pe principii generale.

8. Cumpărătorul se foloseşte de locuinţă în conformitate cu Regulile de folosire a spaţiilor locative, întreţinere a caselor de locuit şi a teritoriului de pe lîngă casă, aprobate prin Hotărîrea nr.105 a Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti din 30 martie 1984.

9. Cumpărătorul întreţine şi repară locuinţa din cont propriu, respectînd regulile şi normele unice în vigoare, în condiţiile stabilite pentru fondul de locuinţe de stat, participă proporţional spaţiului pe care îl ocupă la cheltuielile de deservire tehnică şi de reparaţie, inclusiv capitală, a imobilului în ansamblu.

În cazul privatizării locuinţelor, care sînt monumente istorice, de arhitectură şi cultură, cumpărătorul este obligat să păstreze acest imobil conform proiectelor iniţiale, iar reconstrucţia lor se va efectua cu autorizaţia organelor de stat pentru protecţia monumentelor.

10. Cumpărătorul suportă cheltuielile de omologare a contractului.

11. Prezentul contract este întocmit în patru exemplare. Unul rămîne în gestiunea biroului notarial, unul se remite biroului teritorial de inventariere tehnică pentru a fi înregistrat, două se eliberează vînzătorului şi cumpărătorului.

Am luat cunoştinţă de regulile de folosire a locuinţei, de întreţinere a imobilului şi a terenului de pe lîngă el, pe care mă oblig să le respect.

Vînzătorul _________________________

(semnătura)

Cumpărătorul __________________________

(semnătura)

 

Părţile au semnat contractul în prezenţa mea. Părţile au fost identificate. Capacitatea de acţiune, viza de reşedinţă

în locuinţa care se privatizează şi cetăţenia ___________________________________________________ precum şi

(numele de familie, prenumele, patronimicul)

împuternicirile reprezentantului sînt verificate.

Prezentul contract urmează să fie înregistrat la autorităţile administraţiei publice locale în temeiul Codului civil într-un termen de 3 luni.

Înregistrat cu nr. _____________________

S-a încasat taxa de stat _______________

Notar ______________________________

(semnătura)

 

Contractul este înregistrat la ___________________________________________ cu nr. ________

(denumirea autorităţii administraţiei publice locale)

„____” _______________199____  

L.Ş. _______________________________

(semnătura)

Contractul este înregistrat la _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(denumirea deplină a biroului)

 

biroul de inventariere tehnică în ___________________________________________________________

(registru)

 

cu nr. ______ din „____”_____________199___

 

Numărul de inventariere

 

Raionul Cartierul Sectorul
 

Executor responsabil

__________________

(semnătura)

 

 

________________________

(numele, prenumele, patronimicul)

 

 

 

L.Ş.

 

Supliment

la contractul de vînzare-cumpărare,

transmitere-primire a locuinţelor în

proprietate privată

 

ANGAJAMENT

de achitare a plăţii suplimentare pentru cumpărarea

în rate proprietate privată a locuinţei

 

1. Subsemnatul____________________________________________________________________

(numele de familie, prenumele, patronimicul, iar

__________________________________________________________________________________________________

în cazul cumpărării locuinţei în proprietate comună sau în diviziune –

__________________________________________________________________________________________________

numele de familie, prenumele, patronimicul tuturor persoanelor)

cumpăr în proprietate privată locuinţa nr.____, blocul nr._____ de pe strada (stradela) ______________ cu plata în rate pentru _____ ani, îmi asum obligaţia în faţa organului abilitat cu dreptul de a efectua privatizarea fondului de locuinţe să achit plata suplimentară.

2. La încheierea contractului de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei am depus la contul de

decontare nr._____________________________________________________________________ care

(denumirea organizaţiei)

constituie ________________________ % din costul locuinţei.

3. Mă oblig să achit suma restantă de ________________________________________ lunar pe

(cu litere)

parcursul a ____________________________________________________ ani la contul de decontare

(cu litere)

nr._________________________________________________________________________________

(denumirea organizaţiei)

în părţi egale, începînd cu luna ____________________ a cîte _______________________________

(cu litere)

şi suplimentar suma procentului bancar minim din plata neachitată.

4. Plata suplimentară conform actului de evaluare a locuinţei, este de ______________________

(cu litere)

 

5. Dacă nu voi achita datoria în termen, mă oblig să plătesc, în conformitate cu Codul civil, penalitate lunară şi anuală din suma neachitată.

6. Prezentul angajament este întocmit în trei exemplare, unul se află la biroul notarial, unul la organul abilitat cu dreptul de a efectua privatizarea fondului de locuinţe, şi unul la

__________________________________________________________________________________________________

(numele de familie, prenumele, patronimicul)

„____”______________199___

 

„____”______________199___

______________________________________

(semnătura)

______________________________________

(semnătura reprezentantului

organului abilitat )

 

„____”____________________199___

 

Prezentul contract este autentificat de mine___________________________________________

(numele de familie, prenumele, patronimicul)

notar la biroul notarial ________________________________________________ Republica Moldova.

(oraşul, raionul)

 

Contractul este semnat de cetăţeanul ________________________________________________

(numele de familie, prenumele, patronimicul)

în prezenţa mea. Persoana lui este identificată. Împuternicirile reprezentantului sînt verificate.

 

Înregistrat cu nr. _________________

Taxa de stat încasată _____________

Notarul _________________________

(semnătura)

 

L.Ş.

 

 

[Anexa nr.4 abrogată prin Legea nr.187 din 14.07.2022, în vigoare 29.01.2023]

 

 

[Anexa nr.5 abrogată prin Legea nr.187 din 14.07.2022, în vigoare 29.01.2023]

[Anexa nr.5 modificată prin Legea nr.80 din 05.05.2017, în vigoare 26.05.2017]

[Anexa nr.5 modificată prin Legea nr.160 din 07.07.2016, în vigoare 16.09.2016]

 

 

Anexa nr.6

la Legea privatizării

fondului de locuinţe (art.10)

 

LISTA

bolilor care dau persoanelor ce suferă de ele dreptul de a privatiza

cu titlu gratuit spaţiul locativ suplimentar

 

I. Lista bolilor care dau dreptul de a privatiza cu titlu gratuit

spaţiul locativ suplimentar sub formă de cameră aparte

a) formele active de tuberculoză pulmonară şi tuberculoză a altor organe cu secreţia bacilului tuberculos, stabilite prin control de laborator repetat;

b) bolile în cazul cărora coabitarea cu persoanele care suferă de ele este imposibilă pentru cei din jur: alienaţia mintală, formele grave de psihonevroze, epilepsie, psihonevroză traumatică, psihostenie şi isterie urmate de pierderea cunoştinţei, de accese puternic pronunţate;

c) bolile care nu se supun tratamentului în cazul cărora în urma disconfortului cauzat de ele coabitarea cu persoanele care suferă de aceste boli este imposibilă: fistula fecaloidă şi urinară, precum şi incontinenţa fecalelor şi urinei; tumorile maligne cu secreţii abundente; leziuni multiple ale pielii cu secreţii abundente, gangrena pulmonară şi abces pulmonar, gangrenă a extremităţilor.

 

II. Lista bolilor care dau dreptul de a privatiza cu titlu

gratuit spaţiul locativ suplimentar în mărime de 10 m2

a) tuberculoza pulmonară şi tuberculoza altor organe în formă activă;

b) tulburarea respiratorie gravă ca urmare a emfizemului pulmonar sau a astmului;

c) tulburări organice grave cronice ale activităţii cardiace:

endocardită, miocardită, stenocardie.

* Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr.1546-XIII din 25.02.1998 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.26-27, art.176.

Modificată şi completată prin:

1) Legea nr. 205-XIII din 29.07.1994 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.7, art.65;

2) Legea nr.462-XIII din 18.05.1995 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.35, art.393;

3) Legea nr.620-XIII din 31.10.1995 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.71-72, art.819;

4) Legea nr.955-XIII din 19.07.1996 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.58, art.585;

5) Legea nr.1069-XIII din 26.12.1996 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.9, art.109;

6) Legea nr.1483-XIII din 05.02.1998 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.16-17, art.109;

7) Legea nr.1566-XIII din 26.02.1998 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.324;

8) Legea nr.98-XIV din 22.07.1998 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.84, art.553;

9) Legea nr.225-XIV din 16.12.1998 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.39-41, art.163;

10) Legea nr.468-XIV din 25.06.1999 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.407;

11) Hot. Curţii Constituţionale nr.27 din 22.06.2000 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.77, art.27;

12) Legea nr.1026-XIV din 02.06.2000 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.77, art.572;

13) Legea nr.1068-XIV din 22.06.2000 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.109-111, art.791;

14) Legea nr.543-XV din 12.10.2001 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.141-143, art.1095;

15) Legea nr.750-XV din 21.12.2001 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.13-15, art.50;

16) Legea nr.893-XV din 28.02.2002 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.40-42, art.258;

17) Legea nr.910-XV din 14.03.2002 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.56, art.395;

18) Legea nr.1440-XV din 08.11.2002 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.178-181, art.1354;

19) Legea nr.230-XV din 01.07.2004 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.193-198, art.876;

20) Legea nr.350-XV din 21.10.2004 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.208-211, art.930;

21) Legea nr.377-XVI din 29.12.2005 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.20, art.91.

Rate article
Bizlex.ru
Add a comment