Legea al Republicii Moldova privind prestaţiile sociale pentru copii

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

privind prestaţiile sociale pentru copii

№315  din  23.12.2016

(în vigoare 01.01.2017) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 19-23 art. 56 din 20.01.2017

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 268 din 22.09.2022, în vigoare 01.10.2022

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul şi scopul legii

Articolul 2. Sfera de acţiune a prezentei legi

Articolul 3. Noţiuni principale

Capitolul II

TIPUL ŞI CUANTUMUL PRESTAŢIILOR SOCIALE PENTRU COPII

Articolul 4. Tipul prestaţiilor sociale pentru copii

Articolul 5. Cuantumul prestaţiilor sociale pentru copii

Capitolul III

MODUL DE STABILIRE ŞI DE PLATĂ, SURSA DE

 FINANŢARE A PRESTAŢIILOR SOCIALE PENTRU COPII

Articolul 6. Modul de stabilire şi de plată

Articolul 7. Sursa de finanţare

Capitolul IV

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 8

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul şi scopul legii

Prezenta lege stabileşte prestaţiile sociale pentru copii în scopul asigurării unui sprijin financiar minim din partea statului la naşterea copilului, pentru îngrijirea copilului, pentru creşterea copiilor gemeni, precum şi prestaţiile sociale de suport pentru copiii adoptaţi, copiii plasaţi în serviciile de tip familial, copiii rămaşi temporar fără ocrotire părintească şi copiii rămaşi fără ocrotire părintească, inclusiv în vederea continuării studiilor.

[Art.1 completat prin Legea nr.268 din 22.09.2022, în vigoare 01.10.2022]

 

Articolul 2. Sfera de acţiune a prezentei legi

În condiţiile prezentei legi, pot beneficia de prestaţii sociale copiii cetăţeni ai Republicii Moldova care au domiciliul în Republica Moldova, copiii cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova şi copiii străini domiciliaţi în Republica Moldova.

 

Articolul 3. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:

valoare monetară a coşului minim de bunuri necesare la naşterea copilului – valoare monetară a setului minim de obiecte necesare pentru asigurarea îngrijirii copilului nou-născut, stabilită conform metodologiei aprobate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;

copil rămas temporar fără ocrotire părintească – copil căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească prin dispoziţie a autorităţii tutelare teritoriale, conform prevederilor Legii nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;

copil rămas fără ocrotire părintească – copil căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas fără ocrotire părintească prin dispoziţie a autorităţii tutelare teritoriale, conform prevederilor Legii nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;

copil adoptat – copil adoptat prin procedura adopţiei naţionale sau internaţionale.

[Art.3 modificat prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Art.3 modificat prin Legea nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018]

 

Capitolul II

TIPUL ŞI CUANTUMUL PRESTAŢIILOR SOCIALE PENTRU COPII

Articolul 4. Tipul prestaţiilor sociale pentru copii

(1) Pentru copil, la naştere, se acordă indemnizaţie unică la naşterea copilului.

(2) Pentru copil cu vîrstă de pînă la 2 ani se acordă indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului.

(3) Pentru copiii gemeni sau pentru mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină se acordă, pentru fiecare copil, indemnizaţie lunară de suport pentru creşterea lor pînă la vîrsta de 3 ani.

(4) Pentru copiii plasaţi în serviciile tutelă/curatelă, asistenţă parentală profesionistă şi casă de copii de tip familial se acordă prestaţii sociale pentru asigurarea creşterii şi îngrijirii acestora.

(5) Pentru copilul adoptat se acordă indemnizaţie lunară pentru întreţinerea copilului adoptat.

(6) Pentru copiii rămaşi temporar fără ocrotire părintească şi copiii rămaşi fără ocrotire părintească, precum şi pentru tinerii care, pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, deţineau statutul de copil rămas fără ocrotire părintească, care îşi continuă studiile în instituţii de învăţămînt profesional tehnic şi în instituţii de învăţămînt superior se acordă indemnizaţie pentru continuarea studiilor.

(7) Pentru copiii cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească şi de copil rămas fără ocrotire părintească, plasaţi în servicii de plasament de tip familial, în serviciul social Casă comunitară pentru copii în situaţie de risc şi în serviciul social Centru de plasament pentru copiii separaţi de părinţi, care sunt încadraţi în instituţii de învăţământ, se acordă indemnizaţie zilnică pentru copil, începând cu clasa a cincea şi până la atingerea vârstei de 18 ani.

[Art.4 alin.(2) modificat, alin.(4) în redacţie nouă conform Legii nr.268 din 22.09.2022, în vigoare 01.10.2022]

[Art.4 alin.(7) introdus prin Legea nr.112 din 09.07.2020, în vigoare 14.08.2020]

 

Articolul 5. Cuantumul prestaţiilor sociale pentru copii

(1) Indemnizaţia unică la naşterea copilului se stabileşte în cuantum egal cu valoarea monetară a coşului minim de bunuri necesare la naşterea copilului, calculată pentru anul precedent naşterii copilului. Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului se aprobă anual de Guvern.

(2) Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, prestaţiile pentru copiii plasaţi în serviciile tutelă/curatelă, asistenţă parentală profesionistă şi casă de copii de tip familial, indemnizaţia lunară pentru întreţinerea copilului adoptat, indemnizaţia pentru continuarea studiilor, precum şi indemnizaţia zilnică pentru copil se achită în cuantumul stabilit de Guvern.

(3) Indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină se acordă la cerere, în cuantum de 50% din mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, conform alin.(2), la data naşterii copilului.

[Art.5 alin.(2),(3) în redacţia Legii nr.268 din 22.09.2022, în vigoare 01.10.2022]

 

Capitolul III

MODUL DE STABILIRE ŞI DE PLATĂ, SURSA DE

 FINANŢARE A PRESTAŢIILOR SOCIALE PENTRU COPII

Articolul 6. Modul de stabilire şi de plată

Modul de stabilire şi de plată a prestaţiilor sociale pentru copii prevăzute de prezenta lege se stabileşte de Guvern.

 

Articolul 7. Sursa de finanţare

Prestaţiile sociale pentru copii prevăzute de prezenta lege se achită de la bugetul de stat.

 

Capitolul IV

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 8

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

(2) Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului se stabileşte în conformitate cu prevederile prezentei legi pentru copiii născuţi începînd cu 1 ianuarie 2017.

(3) Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani şi indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină se stabilesc pentru copiii născuţi începînd cu 1 ianuarie 2017.

(4) Cuantumurile prestaţiilor sociale reglementate de prezenta lege vor fi aprobate prin legea bugetului de stat şi legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anii respectivi.

(5) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege, va elabora şi va aproba actele normative necesare implementării prezentei legi.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Andrian CANDU
Nr.315. Chişinău, 23 decembrie 2016.
Rate article
Bizlex.ru
Add a comment