Legea monumentelor de for public al Republicii Moldova

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E A

monumentelor de for public

nr. 192  din  30.09.2011

 (în vigoare 18.11.2011)

Monitorul Oficial nr.197-202 art.569 din 18.11.2011

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul prezentei legi

Articolul 2. Noţiuni de bază

Articolul 3. Clasarea monumentelor de for public

Articolul 4. Statutul de monument de for public

Articolul 5. Realizarea monumentelor de for public

Articolul 6. Proprietatea asupra monumentelor de for public

Capitolul II

ÎNFIINŢAREA ŞI PROTEJAREA MONUMENTELOR DE FOR PUBLIC

Articolul 7. Înfiinţarea monumentelor de for public

Articolul 8. Zona de protecţie

Articolul 9. Protejarea monumentelor de for public

Capitolul III

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU MONUMENTELE DE FOR PUBLIC

Articolul 10. Consiliul Naţional pentru Monumentele de For Public

Articolul 11. Atribuţiile Consiliului

Articolul 12. Retribuirea membrilor Consiliului

Capitolul IV

ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE

Articolul 13. Atribuţiile Ministerului Culturii

Articolul 14. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale

Articolul 15. Atribuţiile proprietarilor şi ale titularilor dreptului de administrare

Capitolul V

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI

Articolul 16. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi

Capitolul VI

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 17. Îndatoririle autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea

Articolul 18. Îndatoririle Guvernului

Notă: În cuprinsul Legii sintagma „Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Culturii” la forma gramaticală corespunzătoare, iar sintagma „ministrului educaţiei, culturii şi cercetării” – cu sintagma „ministrului culturii” conform Legii nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022

În scopul creării condiţiilor optime pentru promovarea valorilor naţionale şi internaţionale prin intermediul operelor de artă monumentală amplasate în spaţii publice, integrării lor în politicile culturale, educaţionale, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, asigurării unui cadru juridic adecvat pentru edificarea şi protejarea acestui tip de monumente, ajustat la prevederile convenţiilor şi recomandărilor UNESCO şi ale Consiliului Europei referitoare la domeniul patrimoniului cultural,

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul prezentei legi

Prezenta lege reglementează regimul juridic general al înfiinţării, realizării, amplasării, administrării şi protejării monumentelor de for public.

 

Articolul 2. Noţiuni de bază

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:

monumente de for public – bunuri imobile opere de artă plastică monumentală (compoziţii spaţial-volumetrice, statui, busturi, plăci comemorative cu relief sculptural, troiţe, cruci), împreună cu terenul delimitat pentru ele, avînd caracter decorativ, comemorativ sau religios, amplasate în spaţii publice, pe terenuri aflate în domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

teren al monumentului de for public – teren/suprafaţă de pămînt special delimitată, pe care este amplasată opera de artă plastică monumentală, conţinînd, parţial sau integral, amenajarea specifică aferentă, care este parte integrantă a monumentului (îngrădiri decorative, răzoare, gazon, accesuri, denivelări în trepte etc.);

zonă de protecţie a monumentului de for public – spaţiu cu regim special de protecţie, stabilit de jur-împrejurul terenului monumentului de for public pentru a asigura protejarea şi punerea lui în valoare, accesul fizic şi vizual la acesta.

[Art.2 în redacţia Legii nr.232 din 10.11.2017, în vigoare 08.12.2017]

 

Articolul 3. Clasarea monumentelor de for public

Monumentele de for public sînt clasate, în funcţie de importanţa sau semnificaţia lor, în două categorii: categoria A – monumente cu statut naţional de protecţie; categoria B – monumente cu statut local de protecţie.

 

Articolul 4. Statutul de monument de for public

(1) Statutul de monument de for public se atribuie doar operelor de artă plastică monumentală a căror edificare în spaţii publice s-a realizat în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Pentru operele de artă plastică monumentală edificate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, statutul de monument de for public se atribuie doar în cazul în care plasarea acestora în spaţiul public s-a realizat în conformitate cu prevederile legale din domeniu în vigoare la data edificării.

(3) Sînt asimilate monumentelor de for public operele de artă plastică monumentală realizate în tehnica mozaicului, picturii murale sau a reliefului, executate pe faţadele clădirilor cu acces vizual în spaţiul public.

(4) Operele sculpturale figurative sau neconvenţionale (obiecte, statui, forme) care nu reprezintă/comemorează o persoană istorică concretă sau un eveniment/moment istoric, de dimensiuni reduse, fără soclu, amplasate direct pe suprafaţa pămîntului, pavajului, fără organizarea/modificarea specifică a spaţiului antropic/natural aferent, nu dispun de statutul de monument de for public.

(5) Se interzice edificarea pe terenuri aflate în proprietate privată a operelor de artă plastică monumentală care pot fi vizibile în spaţiul public, precum şi a celor care pot fi vizitate liber.

(6) Operele monumentale amplasate în cimitire nu se află sub incidenţa prezentei legi.

[Art.4 în redacţia Legii nr.232 din 10.11.2017, în vigoare 08.12.2017]

 

Articolul 5. Realizarea monumentelor de for public

(1) Monumentele de for public se realizează în interes public şi constituie cauză de utilitate publică.

(2) Monumentele de for public se pot realiza după cum urmează:

a) în cadrul unor programe şi proiecte culturale finanţate din alocaţii de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) în cadrul unor parteneriate constituite între autorităţi şi/sau instituţii publice subordonate acestora şi persoane fizice sau juridice de drept privat, avînd drept scop susţinerea unor programe sau proiecte de artă plastică monumentală;

c) în cadrul unor programe sau proiecte culturale promovate şi susţinute exclusiv din fonduri private, de persoane fizice sau juridice de drept privat, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale competente teritorial.

(3) Asupra imobilelor pe care sînt amplasate monumente de for public se aplică servituţi de utilitate publică.

[Art.5 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

 

Articolul 6. Proprietatea asupra monumentelor de for public

(1) Monumentele de for public aparţin domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

(2) Monumentele de for public proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale sînt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile. Acestea pot fi date în administrare instituţiilor publice, în condiţiile legii, cu avizul prealabil obligatoriu al Ministerului Culturii.

[Art.6 modificat prin Legea nr.232 din 10.11.2017, în vigoare 08.12.2017]

 

Capitolul II

ÎNFIINŢAREA ŞI PROTEJAREA MONUMENTELOR DE FOR PUBLIC

Articolul 7. Înfiinţarea monumentelor de for public

(1) Înfiinţarea monumentelor de for public se face prin hotărîre de Guvern.

(2) Hotărîrea de Guvern privind înfiinţarea monumentului de for public se adoptă la propunerea Ministerului Culturii, în baza deciziei administraţiei publice locale competente teritorial.

(3) Lucrările de edificare a monumentelor de for public vor începe doar după adoptarea hotărîrii respective de Guvern, în corespundere cu proiectul monumentului de for public, cu proiectul amenajării terenului aferent şi cu proiectul zonei de protecţie a monumentului de for public, avizate de Ministerul Culturii, în modul stabilit de legislaţia privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

(31) Autorul monumentului de for public este selectat prin concurs organizat în baza Regulamentului-cadru privind organizarea concursului de selectare a autorului monumentului de for public sau al operei comemorative de război, elaborat şi aprobat de Guvern.

(4) Instalarea în spaţiile publice a operelor importate, inclusiv a celor provenite din donaţii, executate de artişti plastici de peste hotarele Republicii Moldova se efectuează urmînd procedura legală descrisă la alin.(2) şi (3), în baza unei recomandări scrise privind opera şi calităţile ei artistice, emisă de autoritatea publică centrală în domeniul artelor plastice din ţara de origine a operei.

(5) Strămutarea sau desfiinţarea monumentelor de for public se efectuează urmînd procedura legală descrisă la alin.(1), (2) şi (3).

(6) Instalarea monumentelor de for public în zonele de protecţie a edificiilor cu statut de monument istoric sau în zonele construite protejate se va realiza doar după coordonarea prealabilă a locului de amplasare cu autoritatea publică centrală în domeniul protejării patrimoniului cultural.

(7) Monumentele de for public edificate cu respectarea prevederilor legale sînt clasate în mod automat în categoria B.

(8) Mozaicurile, picturile murale sau reliefurile pe faţadele clădirilor cu acces vizual în spaţiul public se realizează în baza deciziei administraţiei publice locale competente teritorial şi în corespundere cu proiectul avizat de Ministerul Culturii.

(9) Instalarea în spaţiul public a operelor sculpturale prevăzute la art.4 alin.(4) şi asigurarea ţinutei lor artistice ţin de competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi.

[Art.7 alin.(2) modificat, alin.(31) introdus prin Legea nr.95 din 11.06.2020, în vigoare 03.08.2020]

[Art.7 modificat prin Legea nr.232 din 10.11.2017, în vigoare 08.12.2017]

 

Articolul 8. Zona de protecţie

(1) Fiecare monument de for public dispune de zonă de protecţie, care se desfăşoară perimetral, de jur-împrejurul terenului monumentului de for public, pe o rază de la 50 la 100 de metri. Pentru monumentele de for public care nu dispun de teren propriu, cum ar fi plăcile comemorative, zona de protecţie se stabileşte începînd de la suprafaţa construcţiei pe care ele sînt amplasate, pe o rază de minimum 20 de metri.

(2) Traseul exact al zonei de protecţie se stabileşte prin intermediul planului zonei de protecţie a monumentului de for public. Delimitarea se operează pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, ţinînd cont de particularităţile cadrului urbanistic şi/sau natural existent (hotare proprietăţi/unităţi cadastrale, relief etc.). Planul zonei de protecţie este parte componentă a documentaţiei de proiect privind edificarea monumentului de for public, precum şi a dosarului de inventariere a monumentului de for public. Zona de protecţie a monumentului de for public se reflectă în mod obligatoriu în documentaţia de urbanism a localităţii. Metodologia de delimitare a traseului zonei de protecţie se aprobă prin ordinul ministrului culturii.

(3) În caz de intersectare, prin suprapunere parţială, a zonelor de protecţie a două sau mai multe monumente de for public, pentru aceste monumente se instituie o zonă unificată de protecţie, în documentaţia urbanistică fiind marcat hotarul unic exterior al acestei zone.

(4) În planurile şi regulamentele de urbanism, aprobate şi avizate conform legislaţiei în vigoare, vor fi prevăzute reglementări speciale de construire în zonele de protecţie a monumentelor de for public. În zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică.

[Art.8 în redacţia Legii nr.232 din 10.11.2017, în vigoare 08.12.2017]

 

Articolul 9. Protejarea monumentelor de for public

(1) Protejarea monumentelor de for public reprezintă un sistem de măsuri cu caracter juridic, administrativ, financiar, ştiinţific şi tehnic, care urmăresc cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenţa, conservarea, restaurarea, paza, întreţinerea şi punerea în valoare a monumentelor de for public.

(2) Evidenţa, inventarierea, întreţinerea, conservarea şi restaurarea monumentelor de for public se realizează în conformitate cu normele ştiinţifice şi tehnice în domeniu.

(3) Edificarea sau strămutarea monumentului de for public fără aprobări legale, intervenţiile constructive neautorizate în zona lui de protecţie, efectuarea neautorizată de inscripţii, înscrisuri, desene sau orice alte acţiuni care conduc la distrugerea, degradarea, schimbarea datelor istorice ori a înfăţişării monumentului de for public sînt interzise.

(4) Demontarea monumentului de for public edificat fără aprobări legale, reinstalarea la locul iniţial a monumentului de for public strămutat fără aprobări legale, precum şi aducerea în starea iniţială a terenului afectat urmează a fi realizate din contul persoanelor juridice sau fizice care au iniţiat, finanţat şi executat lucrările de edificare/strămutare a monumentului fără obţinerea prealabilă a aprobărilor legale.

(5) Protejarea monumentelor de for public este parte componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă economico-socială, turistică, urbanistică şi de amenajare a teritoriului, la nivel naţional şi local.

 

Capitolul III

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU MONUMENTELE DE FOR PUBLIC

Articolul 10. Consiliul Naţional pentru Monumentele de For Public

(1) Consiliul Naţional pentru Monumentele de For Public (denumit în continuare Consiliu) este un organism metodico-ştiinţific de specialitate în domeniul monumentelor de for public, care funcţionează pe lîngă Ministerul Culturii.

(2) Consiliul funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Guvern.

(3) Numirea membrilor Consiliului se face la propunerea direcţiei de specialitate a Ministerului Culturii, prin ordin al ministrului culturii, pentru un mandat de 3 ani.

(4) Independenţa opiniei membrilor Consiliului în adoptarea avizelor Consiliului este garantată prin prezenta lege.

[Art.10 modificat prin Legea nr.232 din 10.11.2017, în vigoare 08.12.2017]

 

Articolul 11. Atribuţiile Consiliului

Principalele atribuţii ale Consiliului sînt următoarele:

a) examinează concepţia şi ţinuta artistică a proiectelor de monumente de for public şi le avizează conform fazelor de execuţie;

b) examinează şi avizează proiectele de amplasare a monumentelor de for public, de delimitare a zonelor lor de protecţie şi de amenajare a terenului aferent;

c) avizează clasarea, declasarea şi schimbarea grupei de clasare a monumentelor de for public;

d) avizează documentaţia privind intervenţiile asupra monumentelor de for public existente şi intervenţiile în zonele lor de protecţie;

e) avizează reamplasarea în spaţii publice a sculpturilor monumentale rezultate în urma organizării de tabere de creaţie plastică.

 

Articolul 12. Retribuirea membrilor Consiliului

Retribuirea membrilor Consiliului se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, în limitele mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru autoritatea publică centrală de specialitate.

 

Capitolul IV

ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE

Articolul 13. Atribuţiile Ministerului Culturii

(1) Ministerul Culturii este autoritatea publică centrală responsabilă de domeniul realizării şi protejării monumentelor de for public.

(2) Ministerul Culturii are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi aprobă Regulamentul privind registrul naţional şi registrele locale ale monumentelor de for public, precum şi alte regulamente şi indicaţii metodologice în vederea completării cadrului juridic din domeniul monumentelor de for public;

a1) elaborează Registrul naţional al monumentelor de for public şi îl înaintează spre aprobare Parlamentului;

b) ţine evidenţa centralizată a monumentelor de for public de categoria A, conform Registrului naţional al monumentelor de for public;

b1) ţine Baza naţională de date privind monumentele de for public;

c) actualizează, în bază de liste adiţionale, Registrul naţional al monumentelor de for public şi îl înaintează spre aprobare Parlamentului;

d) eliberează avize pentru documentaţia privind amplasarea şi realizarea monumentelor de for public;

e) eliberează avize pentru documentaţia privind intervenţiile asupra monumentelor de for public edificate, precum şi intervenţiile în zonele lor de protecţie;

f) autorizează persoane fizice sau juridice pentru a efectua intervenţii asupra monumentelor de for public;

g) asigură inspecţia şi controlul propriu la monumentele de for public înscrise în Registrul naţional al monumentelor de for public privind starea lor de conservare şi respectarea avizelor de specialitate emise;

h) susţine programe şi proiecte de punere în valoare a monumentelor de for public înscrise în Registrul naţional al monumentelor de for public, inclusiv programe şi publicaţii pentru animarea culturală şi stimularea interesului public faţă de acestea;

i) exercită alte atribuţii prevăzute de lege.

[Art.13 modificat prin Legea nr.232 din 10.11.2017, în vigoare 08.12.2017]

 

Articolul 14. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale

(1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi autorităţile administraţiei publice ale UTA Găgăuzia au următoarele atribuţii:

a) elaborează şi aprobă registrele monumentelor de for public de categoria B situate în raza lor teritorială;

b) realizează evidenţa detaliată, prin dosare de inventariere, şi asigură protejarea monumentelor de for public de categoriile A şi B situate în raza lor teritorială;

b1) remit Ministerului Culturii un exemplar al dosarelor de inventariere a monumentelor de for public, în format electronic, în vederea completării Bazei naţionale de date privind monumentele de for public;

c) prevăd, după caz, în proiectele bugetelor proprii resurse financiare pentru protejarea şi întreţinerea monumentelor de for public situate în raza lor teritorială.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi au următoarele atribuţii:

a) emit decizii privind edificarea monumentelor de for public, în care se indică în mod obligatoriu locul amplasării viitorului monument şi sursa de finanţare a edificării lui, precum şi decizii de modificare a acestora sau de abrogare;

a1) atribuie terenuri pentru edificarea monumentelor de for public;

a2) emit autorizaţii de construire privind conservarea, restaurarea sau edificarea monumentelor de for public şi amenajarea terenului aferent;

b) în termen de 3 luni de la edificarea monumentului de for public, înregistrează monumentul şi zona lui de protecţie în documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi în cea cadastrală;

c) asigură protejarea şi punerea în valoare a monumentelor de for public aflate pe teritoriul subordonat;

d) sesizează, în decurs de 48 de ore, consiliile raionale/ municipale şi Ministerul Culturii atunci cînd constată încălcări ale regimului juridic al monumentelor de for public.

[Art.14 modificat prin Legea nr.232 din 10.11.2017, în vigoare 08.12.2017]

 

Articolul 15. Atribuţiile proprietarilor şi ale titularilor dreptului de administrare

În scopul protejării monumentelor de for public, proprietarii şi titularii dreptului de administrare asupra acestora sînt obligaţi:

a) să întreţină monumentele de for public astfel încît acestea să nu fie afectate;

b) să folosească şi să întreţină, în condiţiile legii, imobilele pe care se află amplasate monumentele de for public astfel încît acestea din urmă să nu fie afectate;

c) să înştiinţeze în scris Ministerul Culturii, precum şi consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află, despre orice modificare sau degradare fizică a monumentelor de for public;

d) să asigure accesul specialiştilor la monumentele de for public în vederea constatării stării lor de conservare, precum şi pentru operaţiuni de expertizare şi de evidenţă;

e) să obţină avizele pentru toate intervenţiile planificate asupra monumentelor de for public sau în zonele lor de protecţie, potrivit legii;

f) să permită efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum şi a altor lucrări, dacă acestea sînt iniţiate şi finanţate de persoane fizice sau juridice abilitate în condiţiile legii;

g) să asigure condiţii de vizitare, fotografiere şi filmare a monumentelor.

[Art.15 modificat prin Legea nr.232 din 10.11.2017, în vigoare 08.12.2017]

 

Capitolul V

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI

Articolul 16. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi

(1) Persoanele fizice şi juridice răspund civil, contravenţional şi penal pentru încălcarea prevederilor prezentei legi.

(2) Constituie încălcări ale prezentei legi:

a) edificarea, modificarea sau restaurarea monumentelor de for public fără aprobări legale, precum şi intervenţiile constructive neautorizate în zonele lor de protecţie;

b) strămutarea monumentelor de for public fără aprobări legale;

c) neîndeplinirea atribuţiilor legate de executarea lucrărilor de îngrijire şi conservare/restaurare a monumentelor de for public de îndată ce s-a constatat necesitatea acestor lucrări, precum şi împiedicarea executării lor;

d) efectuarea neautorizată de inscripţii, înscrisuri, desene sau orice alte acţiuni care conduc la distrugerea, degradarea, schimbarea datelor istorice ori a înfăţişării monumentelor.

(3) Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a monumentelor de for public se pedepseşte conform Codului penal.

(4) Prejudiciul material cauzat monumentelor de for public sau componentelor acestora de către persoane fizice sau juridice urmează a fi reparat în modul stabilit de legislaţie.

(5) Repararea prejudiciului cauzat monumentelor de for public şi componentelor acestora se efectuează în mod benevol sau în baza unei hotărîri judecătoreşti.

 

Capitolul VI

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 17.

Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea:

a) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor transmite Ministerului Culturii date privind numărul, amplasamentul şi starea tehnică a monumentelor de for public aflate pe teritoriul administrat care întrunesc condiţiile prevăzute la art.4;

b) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor perfecta documentaţia necesară înregistrării monumentelor de for public existente şi a zonelor lor de protecţie în documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi în cea cadastrală. Un exemplar al acestei documentaţii se va transmite Ministerului Culturii.

 

Articolul 18.

Guvernul, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:

a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;

b) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;

c) va asigura executarea prezentei legi de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU
Chişinău, 30 septembrie 2011.
Nr.192.
Rate article
Bizlex.ru
Add a comment