Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E A

reglementării de stat a activităţii comerciale externe

nr. 1031-XIV  din  08.06.2000

(în vigoare 21.09.2000) 

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.119-120 art.838 din 21.09.2000

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectivele prezentei legi

Articolul 2. Noţiuni

Articolul 3. Reglementarea juridică a activităţii comerciale externe

Articolul 4. Politica statului în domeniul comerţului exterior

Articolul 5. Principiile de bază ale reglementării de stat a activităţii comerciale externe

Articolul 6. Participanţii la activitate comercială externă

 

Capitolul II

PREVEDERILE FUNDAMENTALE PRIVIND REGLEMENTAREA

DE STAT A ACTIVITĂŢII COMERCIALE EXTERNE

Articolul 7. Atribuţiile Guvernului

Articolul 8. Metodele reglementării de stat a activităţii comerciale externe

Articolul 9. Reglementarea tarifar-vamală a activităţii comerciale externe

Articolul 10. Restricţiile cantitative la export şi import

Articolul 11. Interdicţiile şi restricţiile la export şi/sau import

Articolul 12. Abrogat

Articolul 13. Monopolul statului asupra exportului şi/sau importului unor categorii de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale)

Articolul 14. Cerinţele faţă de mărfurile (produsele) şi rezultatele activităţii intelectuale (obiectele proprietăţii intelectuale) importate

Articolul 15. Interdicţii la importul de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale)

 

Capitolul III

REGIMURILE SPECIALE DE PRACTICARE A UNOR

GENURI DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE EXTERNE

Articolul 16. Comerţul de frontieră

Articolul 17. Zonele liberei iniţiative

Articolul 171. Abrogat

Articolul 172. Autorizaţia de import în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr

 

Capitolul IV

DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII COMERCIALE EXTERNE

Articolul 18. Programele de dezvoltare a activităţii comerciale externe

Articolul 181. Abrogat

Articolul 19. Asigurarea informaţională

Articolul 20. Statistica comerţului exterior

Articolul 21. Filialele şi reprezentanţele nerezidenţilor în Republica Moldova

 

Capitolul V

RELAŢIILE INTERSTATALE ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII COMERCIALE EXTERNE

Articolul 22. Favorizarea accesului pe pieţele externe

Articolul 23. Reprezentanţele comercial-economice ale Republicii Moldova

Articolul 24. Reprezentanţele comercial-economice ale altor state în Republica Moldova

 

Capitolul VI

CONTROLUL ASUPRA ACTIVITĂŢII COMERCIALE EXTERNE.

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI.

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Articolul 25. Controlul asupra activităţii comerciale externe

Articolul 26. Răspunderi

Articolul 27. Soluţionarea litigiilor

 

Capitolul VII

RESPONSABILITATEA PARTICIPANŢILOR

LA ACTIVITATE COMERCIALĂ EXTERNĂ

Articolul 28. Responsabilitatea statului

Articolul 29. Delimitarea responsabilităţilor

 

Capitolul VIII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 30. Îndatoririle Guvernului

Articolul 31. Abrogări

Anexa nr.1 Declaraţia importatorului

Anexa nr.2 Cererea şi declaraţia importatorului

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Prezenta lege stabileşte bazele juridice ale reglementării de stat a activităţii comerciale externe, modul de antrenare în această activitate a persoanelor fizice şi juridice din Republica Moldova şi din alte ţări, drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile în acest domeniu ale autorităţilor publice.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectivele prezentei legi

Obiectivele prezentei legi sînt: menţinerea suveranităţii şi asigurarea securităţii economice a statului, stimularea dezvoltării economiei naţionale prin promovarea activităţii comerciale externe şi prin crearea de condiţii pentru integrarea efectivă a economiei Republicii Moldova în economia mondială.

 

Articolul 2. Noţiuni

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:

activitate comercială externă – mijloc esenţial de realizare a circuitului mondial de valori materiale şi intelectuale, care se concretizează în ansamblul operaţiunilor şi activităţilor avînd ca obiect schimbul de mărfuri, lucrări şi servicii la scară internaţională;

export – operaţiunile comerciale prin care din Republica Moldova se scot mărfuri (produse), lucrări, servicii, precum şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale). Faptul exportului se fixează în momentul trecerii mărfurilor (produselor), lucrărilor, serviciilor, precum şi a rezultatelor activităţii intelectuale (obiectelor proprietăţii intelectuale), peste frontiera vamală a Republicii Moldova;

import – operaţiunile comerciale prin care în Republica Moldova se introduc mărfuri (produse), lucrări, servicii, precum şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale). Faptul importului se fixează în momentul trecerii mărfurilor (produselor), lucrărilor, serviciilor, precum şi a rezultatelor activităţii intelectuale (obiectelor proprietăţii intelectuale), peste frontiera vamală pe teritoriul Republicii Moldova;

rezultate ale activităţii intelectuale – obiectele proprietăţii industriale, invenţiile, modelele de utilitate, mărcile de produs şi mărcile de serviciu, denumirile de origine ale produselor, desenele şi modelele industriale, soiurile de plante, topografiile circuitelor integrate, obiectele dreptului de autor şi drepturilor conexe, secretul comercial (know-how), propunerile de raţionalizare.

[Art.2 completat prin Legea nr.205-XVI din 28.07.2005, în vigoare 23.09.2005]

[Art.2 modificat prin Legea nr.1535-XV din 13.12.2002, în vigoare 28.01.2003]

 

Articolul 3. Reglementarea juridică a activităţii comerciale externe

(1) Activitatea comercială externă este reglementată de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, de legi, de acte normative ale Guvernului, precum şi de normele dreptului internaţional şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte conţin prevederi distincte de cele ale prezentei legi şi ale actelor normative aferente ei, se vor aplica prevederile tratatelor internaţionale.

[Art.3 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

 

Articolul 4. Politica statului în domeniul comerţului exterior

(1) Politica statului în domeniul comerţului exterior este realizată prin metode economice şi administrative în conformitate cu legile, cu actele normative ale Guvernului, precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Relaţiile Republicii Moldova cu alte state în domeniul activităţii comerciale externe se întemeiază pe respectarea principiilor şi normelor de drept internaţional general-acceptate şi a angajamentelor ce decurg din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(3) În scopul integrării economiei sale în economia mondială, Republica Moldova poate participa, conform principiilor şi normelor de drept internaţional general-acceptate, la tratatele internaţionale cu privire la uniunile vamale şi zonele de comerţ liber.

[Art.4 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

 

Articolul 5. Principiile de bază ale reglementării de stat a activităţii comerciale externe

Principiile de bază ale reglementării de stat a activităţii comerciale externe sînt:

a) promovarea unei politici unice în domeniul comerţului exterior ca parte componentă a politicii externe a Republicii Moldova;

b) centralizarea sistemului reglementării de stat a activităţii comerciale externe şi exercitarea controlului asupra acestei activităţi;

c) unitatea teritoriului vamal al Republicii Moldova;

d) prioritatea măsurilor economice;

e) egalitatea în drepturi şi nediscriminarea participanţilor la activitate comercială externă;

f) protecţia de stat a drepturilor şi intereselor legitime, inclusiv a secretului comercial, ale participanţilor la activitate comercială externă;

g) libertatea schimbului internaţional. Schimbul internaţional poate fi supus unor interdicţii şi restricţii numai în cazul şi în modul prevăzute în legi, în actele normative ale Guvernului, precum şi în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

[Art.5 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

 

Articolul 6. Participanţii la activitate comercială externă

(1) Participanţi la activitate comercială externă pot fi atît persoane juridice şi fizice, înregistrate în modul stabilit, cît şi Republica Moldova, autorităţile administraţiei publice locale.

(2) Republica Moldova, autorităţile administraţiei publice locale desfăşoară nemijlocit activitate comercială externă numai în cazurile stabilite de legi şi de actele normative ale Guvernului.

[Art.6 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

 

Capitolul II

PREVEDERILE FUNDAMENTALE PRIVIND REGLEMENTAREA

DE STAT A ACTIVITĂŢII COMERCIALE EXTERNE

Articolul 7. Atribuţiile Guvernului

(1) Guvernul autorizează o structură a administraţiei publice centrale să coordoneze şi să reglementeze activitatea comercială externă în limitele competenţei acesteia.

(2) Guvernul:

a) asigură promovarea politicii de stat în domeniul comerţului exterior, adoptă hotărîrile şi dispoziţiile în problemele activităţii comerciale externe şi asigură realizarea lor;

b) organizează expoziţii şi tîrguri comerciale, simpozioane şi conferinţe specializate;

c) desfăşoară campanii publicitare şi acţiuni de promovare a exportului de mărfuri (produse), lucrări, servicii, precum şi de rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale);

d) asigură crearea unui sistem de informare şi a unor servicii informaţionale şi de consultanţă în domeniu, aplică diferite forme de stimulare şi dinamizare a activităţii comerciale externe;

e) elaborează şi prezintă spre aprobare Parlamentului programe naţionale de dezvoltare a activităţii comerciale externe;

f) protejează interesele economice ale Republicii Moldova şi ale rezidenţilor ei în domeniul activităţii comerciale externe;

g) stabileşte restricţii cantitative la export şi import conform legislaţiei naţionale şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;

h) adoptă, în limitele competenţei, hotărîri cu privire la negocieri şi la semnarea de tratate internaţionale;

i) stabileşte, în condiţiile legii, interdicţii, restricţii la export şi/sau la impor.

[Art.7 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

[Art.7 modificat prin Legea nr.1535-XV din 13.12.2002, în vigoare 28.01.2003]

 

Articolul 8. Metodele reglementării de stat a activităţii comerciale externe

(1) Politica de stat în domeniul comerţului exterior se realizează prin reglementarea tarifar-vamală (aplicarea tarifelor vamale pentru export şi import), introducerea, în modul stabilit, a taxelor excepţionale (speciale, antidumping şi de compensare) şi prin reglementarea netarifară (în special prin cotare şi licenţiere) a activităţii comerciale externe în conformitate cu legile, cu actele normative ale Guvernului, precum şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. Utilizarea unor alte metode de reglementare de stat a activităţii comerciale externe este interzisă.

(2) Statul asigură ca măsurile de protecţie, restricţiile şi interdicţiile, pe care le stabileşte în domeniul activităţii comerciale externe, să fie pe deplin justificate de motivele ce au condiţionat aplicarea lor. Totodată, se va acorda preponderenţă măsurilor de protecţie, restricţiilor şi interdicţiilor care cauzează prejudicii minime activităţii comerciale externe.

(3) Genurile specifice de activitate comercială externă, colaborarea internaţională în domeniul investiţiilor, cooperării de producţie, activităţii de întreprinzător mixte, tranzacţiilor internaţionale financiare, bancare etc., neprevăzute de prezenta lege, sînt reglementate de legi şi de actele normative ale Guvernului, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(4) Modul de solicitare, acordare, suspendare şi retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenţii economici este stabilit de Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.

[Art.8 completat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.8 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

 

Articolul 9. Reglementarea tarifar-vamală a activităţii comerciale externe

Reglementarea tarifar-vamală a activităţii comerciale externe se exercită în conformitate cu legile şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

[Art.9 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

 

Articolul 10. Restricţiile cantitative la export şi import

(1) În Republica Moldova, exportul şi importul se efectuează fără restricţii cantitative. Restricţii cantitative la export şi import pot fi stabilite de Guvern numai în cazuri excepţionale, în conformitate cu prezenta lege şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Restricţiile cantitative la export şi import se pun în aplicare nu mai devreme de 30 de zile după publicarea hotărîrii respective a Guvernului dacă hotărîrea nu prevede un alt termen.

(3) În cazul stabilirii de restricţii cantitative la export şi import, repartizarea cotelor şi eliberarea licenţelor se efectuează de către autoritatea administraţiei publice autorizată, în conformitate cu actele normative aprobate de Guvern.

[Art.10 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

 

Articolul 11. Interdicţiile şi restricţiile la export şi/sau import

În conformitate cu legile şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, Guvernul, pornind de la interesele naţionale, poate stabili interdicţii şi restricţii la exportul şi/sau importul de mărfuri (produse), lucrări, servicii, precum şi de rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale), vizînd în special:

a) respectarea ordinii publice şi a bunelor moravuri;

b) ocrotirea vieţii şi sănătăţii oamenilor, a florei şi faunei, protecţia mediului înconjurător în ansamblu;

c) păstrarea moştenirii culturale a etniilor din Republica Moldova;

d) asigurarea securităţii statului;

 

[Lit.e),f) excluse prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

 

g) îndeplinirea angajamentelor internaţionale ale Republicii Moldova.

[Art.11 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

[Art.11 modificat prin Legea nr.1535-XV din 13.12.2002, în vigoare 28.01.2003]

 

Articolul 12. Inspecţia înainte de expediţie

[Art.12 abrogat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

[Art.12 modificat prin Legea nr.1535-XV din 13.12.2002, în vigoare 28.01.2003]

Notă: Sintagma „Modul de implementare a inspecţiei înainte de expediţie, precum şi” din art.12 alin.(3) se declară neconstituţională prin Hot. Curţii Constituţionale nr.35 din 24.09.2002

 

Articolul 13. Monopolul statului asupra exportului şi/sau importului unor categorii de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale)

(1) Listele unor categorii de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale) al căror export şi/sau import este monopolul statului se stabilesc prin lege.

(2) Monopolul statului asupra exportului şi/sau importului unor categorii de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale) se stabileşte în bază de licenţe de export şi/sau de import. Licenţele le acordă autoritatea administraţiei publice abilitată de Guvern.

(3) Tranzacţiile de export şi/sau import al unor categorii de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale) efectuate cu încălcarea monopolului statului sînt nule. Recunoaşterea nulităţii tranzacţiilor în conformitate cu prevederile Codului civil poate fi cerută pe cale judiciară de către autoritatea administraţiei publice autorizată.

[Art.13 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

[Art.13 completat prin Legea nr.1535-XV din 13.12.2002, în vigoare 28.01.2003]

 

Articolul 14. Cerinţele faţă de mărfurile (produsele) şi rezultatele activităţii intelectuale (obiectele proprietăţii intelectuale) importate

(1) Mărfurile (produsele) şi rezultatele activităţii intelectuale (obiectele proprietăţii intelectuale) importate trebuie să corespundă prevederilor cuprinse în documentele normative de standardizare, inclusiv cerinţelor de ordin tehnic, farmacologic, sanitar, veterinar, fitosanitar şi ecologic stabilite în Republica Moldova.

(2) Evaluarea conformităţii, precum şi certificarea mărfurilor (produselor) şi rezultatelor activităţii intelectuale (obiectelor proprietăţii intelectuale) importate sînt reglementate prin lege şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(3) Mărfurile (produsele) şi rezultatele activităţii intelectuale (obiectele proprietăţii intelectuale) periculoase din punct de vedere tehnic, farmacologic, sanitar, veterinar, fitosanitar şi ecologic sînt supuse, la import, unui control special în modul stabilit de lege, de actele normative ale Guvernului şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(4) La stabilirea cerinţelor faţă de mărfurile (produsele) importate şi faţă de cele autohtone se va respecta principiul nediscriminării şi al echitabilităţii.

[Art.14 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

[Art.14 completat prin Legea nr.1535-XV din 13.12.2002, în vigoare 28.01.2003]

 

Articolul 15. Interdicţii la importul de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale)

(1) Se interzice importul de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale):

a) neconforme standardelor naţionale;

b) nemarcate sau neînsoţite de certificate de conformitate emise de organisme de certificare abilitate în conformitate cu legile, cu actele normative ale Guvernului şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;

c) interzise pentru utilizare ca fiind periculoase;

d) cu defecte ce prezintă pericol pentru consumatori;

e) care prezintă pericol pentru securitatea naţională, sănătatea oamenilor, regnul animal şi vegetal, mediu etc.

[Alin.(2) art.15 abrogat prin Legea nr.63-XVI din 16.03.2007, în vigoare 13.04.2007]

 

(3) Mărfurile (produsele) şi rezultatele activităţii intelectuale (obiectele proprietăţii intelectuale) importate cu încălcarea prevederilor alin.(1) trebuie să fie scoase din ţară, prelucrate sau, după caz, nimicite în temeiul unui act aprobat de Guvern. Contravaloarea cheltuielilor aferente scoaterii, prelucrării sau nimicirii unor astfel de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale se percepe pe cale extrajudiciară de la rezidentul importator.

[Art.15 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

[Alin.(4) art.15 abrogat prin Legea nr.63-XVI din 16.03.2007, în vigoare 13.04.2007]

[Art.15 modificat prin Legea nr.36-XV din 19.02.2004, în vigoare 01.01.2005]

[Art.15 completat prin Legea nr.1535-XV din 13.12.2002, în vigoare 28.01.2003]

 

Capitolul III

REGIMURILE SPECIALE DE PRACTICARE A UNOR

GENURI DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE EXTERNE

Articolul 16. Comerţul de frontieră

(1) Comerţul de frontieră poate fi efectuat între rezidenţii Republicii Moldova domiciliaţi în teritoriul ei adiacent frontierei cu o ţară cu care a încheiat tratat privind un astfel de comerţ şi rezidenţii acestei ţări domiciliaţi în teritoriul ei adiacent aceleiaşi frontiere cu Republica Moldova. Comerţul de frontieră se efectuează exclusiv pentru satisfacerea necesităţilor locale de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale) produse în limitele teritoriului respectiv, precum şi de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale) destinate consumului pe acest teritoriu.

(2) Modul de efectuare a comerţului de frontieră şi teritoriile în care se va efectua acest comerţ se stabilesc de Guvern în conformitate cu legislaţia naţională şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

[Art.16 completat prin Legea nr.1535-XV din 13.12.2002, în vigoare 28.01.2003]

 

Articolul 17. Zonele liberei iniţiative

Regimul special de activitate economică externă, inclusiv de activitate comercială externă, în zonele liberei iniţiative se stabileşte conform legilor, actelor normative ale Guvernului, precum şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

[Art.17 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

 

Articolul 171. Autorizaţia pentru importul produselor originare din ţările membre ale Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA)

[Art.171 abrogat prin Legea nr.21 din 20.02.2020, în vigoare 17.04.2020]

[Art.171 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 172. Autorizaţia de import în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr

(1) Cantităţile de zahăr şi produse zaharoase, precum şi perioada importului în regim preferenţial sînt stabilite, trimestrial, de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în comun cu Uniunea Producătorilor de Zahăr din Moldova, ţinînd cont de volumul producţiei întreprinderilor autohtone, consumul pieţei interne şi potenţialul de export.

(2) Administrarea şi gestionarea sistemului de reglementare a importului de zahăr şi produselor zaharoase în regim preferenţial în Republica Moldova se realizează în baza autorizaţiei de import eliberate de Agenţia Servicii Publice.

(3) Autorizaţia de import în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr se eliberează tuturor persoanelor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care vor desfăşura activităţi de import al zahărului şi produselor zaharoase originare din ţările care nu sînt membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului, cu care Republica Moldova are semnate acorduri de comerţ liber.

(4) În vederea eliberării fiecărei autorizaţii de import de zahăr şi produse zaharoase, agenţii economici importatori prezintă autorităţii emitente următoarele documente:

a) declaraţia dactilografiată a importatorului, conform anexei nr.2;

b) copia de pe contractul de vînzare-cumpărare sau de pe contractul de livrare a zahărului şi a produselor zaharoase;

c) copia de pe certificatul de origine preferenţial;

d) copia de pe raportul de expertiză de stabilire a ţării de producere.

(5) Agenţia Servicii Publice nu eliberează autorizaţie de import în cazul în care valoarea mărfii, după achitarea tuturor plăţilor, impozitelor şi taxelor, inclusiv a TVA, este mai mică cu cel puţin 20% decît preţurile medii trimestriale stabilite pe piaţa internă, prezentate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în coordonare cu Uniunea Producătorilor de Zahăr din Moldova.

(6) Responsabilitatea pentru veridicitatea informaţiilor prezentate în documentele menţionate la alin.(4) revine exclusiv importatorilor.

(7) Eliberarea autorizaţiilor de import se efectuează în ordinea recepţionării cererilor, conform principiului „primul venit – primul servit”, luînd în considerare cantităţile specificate în certificatele de origine preferenţiale, cu limitarea cantităţilor oferite de pînă la 100% din cantităţile disponibile, stabilite în Hotărîrea Guvernului nr.134/2009 cu privire la importul în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr.

(8) Autorizaţiile de import se eliberează pentru fiecare tranzacţie comercială. În cazul în care agenţii economici importatori au în derulare contracte de import cu mai multe companii din diferite ţări, se pot elibera simultan mai multe autorizaţii de import, cu condiţia respectării prevederilor prezentei legi.

(9) În cazul în care pentru import se prezintă un certificat de origine preferenţial care include cîteva tipuri de zahăr, se eliberează o singură autorizaţie de import.

(10) Agenţii economici care fac dovada utilizării autorizaţiei de import prin prezentarea copiei de pe declaraţia vamală de import pot beneficia de noi autorizaţii, în limita cantităţilor disponibile.

(11) Agenţii economici care nu probează livrarea, în condiţii normale de derulare a contractului, a cel puţin 90% din cantitatea alocată pe o autorizaţie de import nu pot beneficia de alte autorizaţii.

(12) Autorizaţiile de import se eliberează în termen 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii şi sînt valabile pentru 30 de zile din momentul eliberării. Autorizaţiile de import se eliberează gratis.

(13) În situaţii excepţionale, la cererea justificată a agenţilor economici, autorizaţiile de import pot fi prelungite o singură dată, cu cel mult 30 de zile. În acest sens, agentul economic importator prezintă o cerere în formă scrisă, însoţită de documentele probatoare din care să rezulte caracterul justificat al solicitării.

(14) La cererea justificată a agenţilor economici, însoţită de documente probatoare, Agenţia Servicii Publice poate înlocui autorizaţia de import.

(15) Autorizaţiile de import eliberate sînt netransmisibile, acestea fiind utilizate doar de către responsabilii financiari.

(16) În cazul în care, din motive obiective, autorizaţia de import nu poate fi utilizată în perioada de valabilitate, aceasta trebuie restituită în termen de 10 zile din data expirării valabilităţii, prin solicitare scrisă, cu anexarea autorizaţiei în original, fiind depusă la Agenţia Servicii Publice sau expediată prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire în adresa Agenţiei Servicii Publice.

(17) Omiterea restituirii la timp de către agenţii economici a autorizaţiilor de import neutilizate conduce automat la retragerea dreptului de a beneficia de regimul preferenţial instituit.

(18) Cantităţile rămase, aferente autorizaţiilor de import neutilizate sau parţial utilizate, sînt realocate agenţilor economici interesaţi conform procedurilor stabilite.

[Art.172 alin.(1),(5) modificate prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Art.172 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

 

Capitolul IV

DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII COMERCIALE EXTERNE

Articolul 18. Programele de dezvoltare a activităţii comerciale externe

Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale contribuie la dezvoltarea activităţii comerciale externe, inclusiv prin realizarea unor programe naţionale şi locale în domeniu.

 

Articolul 181. Fondul de susţinere a exportului

[Art.181 abrogat prin Legea nr.268-XVI din 28.07.2006, în vigoare 01.01.2007]

[Art.181 introdus prin Legea nr.1431-XV din 07.11.2002, în vigoare 03.12.2002]

 

Articolul 19. Asigurarea informaţională

(1) Pentru dezvoltarea activităţii comerciale externe şi ridicarea gradului ei de eficienţă, pe teritoriul Republicii Moldova funcţionează un sistem special de informare, finanţat de la bugetul de stat şi dirijat de autoritatea administraţiei publice abilitată.

(2) Sistemul de informare consemnat la alin.(1) furnizează date despre:

a) legislaţia naţională şi străină în domeniul activităţii comerciale externe;

b) reglementările tehnice, standardele, procedurile de evaluare a conformităţii şi de certificare;

c) rezidenţii care au obţinut cote şi licenţe;

d) activitatea reprezentanţelor comerciale ale Republicii Moldova;

e) activitatea unităţilor prestatoare de servicii de creditare şi de asigurare în domeniu;

f) statistica vamală a Republicii Moldova;

g) conjunctura de pe pieţele străine privind principalele grupuri de mărfuri (produse) şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale);

h) lista mărfurilor (produselor) şi rezultatelor activităţii intelectuale (obiectelor proprietăţii intelectuale) al căror import şi export sînt limitate sau prohibite;

i) tratatele internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte;

j) alte aspecte ale activităţii comerciale externe.

(3) Autoritatea administraţiei publice abilitată este obligată să prezinte rezidentului şi nerezidentului informaţia necesară.

[Art.19 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]

[Art.19 completat prin Legea nr.1535-XV din 13.12.2002, în vigoare 28.01.2003]

 

Articolul 20. Statistica comerţului exterior

(1) Guvernul, în comun cu Banca Naţională a Moldovei, asigură crearea unui sistem de evidenţă statistică, de colectare şi de prelucrare, conform unei metodologii unice, a datelor statistice comparabile la nivel internaţional referitoare la:

a) comerţul exterior – pe baza dărilor de seamă statistice de stat şi a statisticii vamale;

b) balanţa de plăţi a Republicii Moldova, inclusiv datele statistice cu privire la importul şi exportul de mărfuri (produse), lucrări, servicii, precum şi rezultate ale activităţii intelectuale (obiecte ale proprietăţii intelectuale), capital, hîrtii de valoare, la obţinerea de credite şi la serviciul lor.

(2) Guvernul, în comun cu Banca Naţională a Moldovei, asigură publicarea oficială, trimestrială şi anuală, a informaţiei statistice menţionate la alin.(1) lit.a).

[Art.20 modificat prin Legea nr.1535-XV din 13.12.2002, în vigoare 28.01.2003]

 

Articolul 21. Filialele şi reprezentanţele nerezidenţilor în Republica Moldova

Nerezidenţii au dreptul să deschidă pe teritoriul Republicii Moldova filiale şi reprezentanţe pentru a desfăşura activitate comercială externă numai în nume propriu, respectînd legile şi celelalte acte normative ale Republicii Moldova.

 

Capitolul V

RELAŢIILE INTERSTATALE ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII COMERCIALE EXTERNE

Articolul 22. Favorizarea accesului pe pieţele externe

Guvernul adoptă măsuri pentru favorizarea accesului rezidenţilor pe pieţele altor ţări, iniţiind negocieri bilaterale şi multilaterale, încheind tratate internaţionale, participînd la fondarea şi la activitatea unor organisme internaţionale şi comisii interguvernamentale, menite să contribuie la amplificarea relaţiilor economice şi comerciale dintre Republica Moldova şi alte state.

 

Articolul 23. Reprezentanţele comercial-economice ale Republicii Moldova

(1) Reprezentanţele comercial-economice sînt organe de stat care reprezintă în ţările de reşedinţă interesele Republicii Moldova în domeniul activităţii comerciale externe şi asigură protecţia lor.

(2) Reprezentanţele comercial-economice activează în bază de tratate internaţionale încheiate de Republica Moldova cu statele respective.

(3) Reprezentanţele comercial-economice sînt obligate să acorde rezidenţilor servicii de informare şi consultanţă.

 

Articolul 24. Reprezentanţele comercial-economice ale altor state în Republica Moldova

Reprezentanţele comercial-economice ale altor state în Republica Moldova se fondează în bază de tratate, încheiate de Republica Moldova cu statele respective.

 

Capitolul VI

CONTROLUL ASUPRA ACTIVITĂŢII COMERCIALE EXTERNE.

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGISLAŢIEI.

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Articolul 25. Controlul asupra activităţii comerciale externe

Controlul asupra activităţii comerciale externe este exercitat de autorităţile administraţiei publice de resort ale Republicii Moldova pentru a se asigura respectarea prezentei legi, altor acte normative, a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, pentru protecţia intereselor economice ale statului şi ale rezidenţilor lui.

 

Articolul 26. Răspunderi

Încălcarea legislaţiei privind activitatea comercială externă atrage răspundere disciplinară, administrativă sau penală, după caz, conform legislaţiei.

 

Articolul 27. Soluţionarea litigiilor

Litigiile dintre rezidenţi şi nerezidenţi, pe de o parte, şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte, se examinează în instanţă judecătorească în conformitate cu normele dreptului internaţional.

 

Capitolul VII

RESPONSABILITATEA PARTICIPANŢILOR LA ACTIVITATE COMERCIALĂ EXTERNĂ

Articolul 28. Responsabilitatea statului

Statul, în calitate de participant la activitate comercială externă, este responsabil de obligaţiile sale în limitele stabilite în tratatele internaţionale în domeniu.

 

Articolul 29. Delimitarea responsabilităţilor

Republica Moldova nu este responsabilă de obligaţiile celorlalţi participanţi la activitate comercială externă, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare, la fel cum nici ceilalţi participanţi la activitate comercială externă nu sînt responsabili de obligaţiile Republicii Moldova.

 

Capitolul VIII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 30.

Guvernul, în termen de 2 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

 

Articolul 31.

La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:

Legea nr.188-XII din 26 iulie 1990 cu privire la reglementarea importului şi exportului de mărfuri şi servicii;

Legea nr.849-XII din 3 ianuarie 1992 privind bazele activităţii economice externe în Republica Moldova.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru DIACOV
Chişinău, 8 iunie 2000.
Nr.1031-XIV.

 

 

Anexa nr.1

Codul de înregistrare a întreprinderii_______________

DECLARAŢIA IMPORTATORULUI

1. Declar pe propria răspundere că în obiectul de activitate al societăţii pentru care solicit autorizaţia de import este cuprins şi importul de produse alimentare.

2. Îmi asum răspunderea ca, în termen de 10 zile de la data utilizării autorizaţiei de import (vămuirii mărfii), să prezint Agenţiei Servicii Publice copia de pe declaraţia vamală de import, atestînd utilizarea cotei alocate.

3. În cazul în care nu voi utiliza autorizaţia de import în termenul de valabilitate înscris, mă angajez ca, în termen de 10 zile de la expirarea valabilităţii acesteia, să o returnez Agenţiei Servicii Publice pentru a evita blocarea cotei.

 

___________________________________________

(denumirea firmei, ştampila, numele şi semnătura importatorului)

 

[Anexa nr.1 introdusă prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

 

Anexa nr.2

Codul de înregistrare a întreprinderii _______________

CEREREA ŞI DECLARAŢIA IMPORTATORULUI

1. Solicit autorizaţia de import pentru __________________________.

2. Declar pe propria răspundere că în activitatea societăţii pentru care solicit autorizaţia de import este inclus şi importul de produse alimentare, precum şi faptul că zahărul rafinat importat în regim preferenţial este produs din sfeclă de zahăr şi nu conţine adaosuri de zahăr din trestie.

3. Îmi asum răspunderea ca, în termen de 10 zile de la data utilizării autorizaţiei de import (vămuirii mărfii), să prezint Agenţiei Servicii Publice copia de pe declaraţia vamală de import, atestînd utilizarea acesteia.

4. În cazul în care nu voi utiliza autorizaţia de import în termenul de valabilitate înscris, mă angajez ca, în termen de 10 zile de la expirarea valabilităţii acesteia, să o returnez Agenţiei Servicii Publice pentru a evita blocarea cantităţilor stabilite.

 

___________________________________________

(denumirea firmei, ştampila, numele şi semnătura importatorului)

[Anexa nr.2 introdusă prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

Rate article
Bizlex.ru
Add a comment