Lege al Republicii Moldova privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

nr. 270  din  23.11.2018

 (în vigoare 01.12.2018) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 441-447 art. 715 din 30.11.2018

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 356 din 29.12.2022 în vigoare 01.04.2023

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul şi scopul legii

Articolul 2. Domeniul de aplicare

Articolul 3. Principiile sistemului unitar de salarizare

Articolul 4. Noţiuni de bază

Articolul 5. Coordonarea implementării sistemului unitar de salarizare

Articolul 51. Asigurarea transparenţei salarizării unor categorii de personal

Capitolul II

CLASIFICAREA FUNCŢIILOR DIN SECTORUL BUGETAR

Articolul 6. Sistemul de clasificare şi de evaluare a funcţiilor din sectorul bugetar

Articolul 7. Registrul funcţiilor din sectorul bugetar

Articolul 8. Registrul de evidenţă a funcţiilor la nivel de unitate bugetară

Capitolul III

ELEMENTELE SISTEMULUI DE SALARIZARE

Articolul 9. Grila de salarizare

Articolul 10. Componentele salariului lunar

Articolul 11. Abrogat

Articolul 12. Salariul de bază

Articolul 121. Sporul lunar în valoare fixă

Articolul 13. Sporul lunar pentru grad profesional

Articolul 14. Sporul lunar pentru titlul ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic

Articolul 15. Sporul lunar pentru titlul onorific

Articolul 16. Sporul pentru performanţă

Articolul 17. Sporuri cu caracter specific

Articolul 18. Sporul de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile

Articolul 181. Sporul de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate

Articolul 19. Sporuri pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte şi pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus

Articolul 20. Spor pentru participare în proiecte de dezvoltare finanţate din surse externe

Articolul 201. Spor pentru realizarea sarcinilor prioritare în contextul implementării cerinţelor de aderare la Uniunea Europeană

Articolul 202. Sporul pentru consolidarea capacităţilor instituţionale ale autorităţilor publice locale amalgamate

Articolul 21. Premii unice

Articolul 211. Premiu anual

Capitolul IV

SALARIZAREA ANGAJAŢILOR ÎN CONDIŢII SPECIALE

Articolul 22. Salarizarea personalului în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcţii de conducere (interimat)

Articolul 23. Salarizarea în cazul prestării muncii prin cumul

Articolul 24. Retribuirea muncii în caz de cumulare a atribuţiilor funcţiei de bază cu atribuţiile unei funcţii vacante, temporar vacante sau temporar absente

Articolul 241. Retribuirea muncii în timpul de staţionare

Capitolul V

ÎNCADRAREA PERSONALULUI ÎN CLASELE DE SALARIZARE

ŞI ALTE DREPTURI ALE PERSONALULUI

Articolul 25. Încadrarea personalului

Articolul 26. Promovarea, transferul, detaşarea personalului

Capitolul VI

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 27. Garanţii salariale pentru personalul din unităţile bugetare

Articolul 28. Abrogat

Articolul 29. Valori de referinţă tranzitorii

Articolul 30. Dispoziţii finale

 

Anexa nr.1 Grila de salarizare

Anexa nr.2 Sporul lunar pentru gradul profesional

Anexa nr.3 Grupul ocupaţional „Administraţie publică (A)”

Anexa nr.4 Grupul ocupaţional „Justiţie (B)”

Anexa nr.5 Grupul ocupaţional „Apărare naţională (C)”

Anexa nr.6 Grupul ocupaţional „Ordine publică şi securitate a statului (D)”

Anexa nr.7 Grupul ocupaţional „Învăţămînt şi cercetare (E)”

Anexa nr.8 Grupul ocupaţional „Cultură, tineret şi sport (F)”

Anexa nr.9 Grupul ocupaţional „Asistenţă socială şi sănătate (G)”

Anexa nr.10 Grupul ocupaţional „Funcţii complexe (H)”

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul şi scopul legii

(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare în sectorul bugetar şi reprezintă un cadru general ce cuprinde principiile, regulile şi procedurile de stabilire a drepturilor salariale în raport cu ierarhia funcţiilor din sectorul bugetar.

(2) Scopul prezentei legi constă în asigurarea unui sistem de salarizare a personalului din sectorul bugetar transparent, echitabil, atractiv, simplu de gestionat, capabil să reflecte şi să remunereze performanţa, în cadrul căruia salariul de bază să reprezinte principalul element al remuneraţiei personalului.

(3) Modul şi condiţiile de salarizare a personalului din sectorul bugetar ţin în exclusivitate de prezenta lege şi nu pot fi obiectul de reglementare a altor acte normative, cu excepţia celor ce rezultă din legea respectivă.

[Art.1 alin.(3) introdus prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

Articolul 2. Domeniul de aplicare

Reglementările prezentei legi se aplică persoanelor cu funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici, inclusiv cu statut special, persoanelor care ocupă funcţii cu statut special specifice apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, altui personal angajat în baza contractului individual de muncă în autorităţile/instituţiile bugetare finanţate integral din bugetul de stat sau din bugetele locale, precum şi personalului Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în continuare – unităţi bugetare).

 

Articolul 3. Principiile sistemului unitar de salarizare

(1) Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii:

a) supremaţia legii, în sensul că drepturile salariale se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentei legi;

b) nediscriminare, echitate şi coerenţă, în sensul asigurării tratamentului egal şi a remunerării egale pentru muncă de valoare egală;

c) ierarhizare, în funcţie de responsabilitatea, complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate, stabilite în urma evaluării funcţiilor din sectorul bugetar;

d) transparenţă, în sensul că mecanismul de stabilire a salariilor şi a altor drepturi de natură salarială face parte din categoria informaţiilor de interes public;

e) salarizarea în raport cu performanţa, care presupune creşterea salariului pe orizontală, fără ca persoana să fie promovată, pe baza unui sistem de evaluare a performanţei clar şi obiectiv;

f) sustenabilitate financiară, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul din unităţile bugetare cu respectarea cadrului de resurse prevăzute în bugetele componente ale bugetului public naţional.

(2) Reglementările prezentei legi asigură:

a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din unităţile bugetare cu importanţa, răspunderea, complexitatea activităţii şi nivelul studiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii;

b) stabilirea salariilor de bază ca element principal al remuneraţiei lunare;

c) realizarea, în baza evaluării funcţiilor, a ierarhiei salariilor de bază atît între domeniile de activitate, cît şi în cadrul aceluiaşi domeniu;

d) dreptul autorităţilor publice locale de a reglementa şi de a gestiona, în condiţiile prezentei legi, sub propria lor responsabilitate şi în interesul public local, modul de salarizare la nivel local.

 

Articolul 4. Noţiuni de bază

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:

grup ocupaţional – grup de funcţii corespunzătoare unui anumit domeniu de activitate şi de funcţii comune tuturor domeniilor de activitate;

subgrup de funcţii – categorii de funcţii caracteristice pentru un anumit grup ocupaţional, grupate în corespundere cu un set de criterii care reflectă nivelul ierarhic, nivelul studiilor necesare, nivelul de complexitate a sarcinilor, nivelul de responsabilitate;

grilă de salarizare – formă de ierarhizare a salariilor de bază aferente funcţiilor şi categoriilor de calificare. Grila de salarizare este structurată pe grade de salarizare şi clase de salarizare;

grad de salarizare – un anumit nivel în cadrul grilei de salarizare, căruia îi corespunde un interval de clase de salarizare cu un set de coeficienţi de salarizare şi care acoperă un grup de funcţii de valoare similară conform ierarhiei rezultate în urma evaluării funcţiilor ce presupun realizarea activităţii comparabile din punct de vedere managerial şi/sau operaţional;

grad profesional – grad de calificare, grad militar (special), grad special şi rang diplomatic, acordate conform legislaţiei în vigoare;

clasă de salarizare – nivelul de poziţionare distinctă a funcţiei în ierarhia generală a funcţiilor din grila de salarizare, căruia îi corespunde un coeficient de salarizare;

coeficient de salarizare – expresie numerică care corespunde clasei de salarizare. Pe baza acestui coeficient este calculat salariul de bază pentru fiecare funcţie;

funcţie similară – funcţie de acelaşi fel din cadrul aceleiaşi unităţi bugetare sau din altă unitate bugetară, care implică aceleaşi condiţii de studii, nivel de responsabilitate, complexitate şi condiţii de muncă;

funcţie temporar absentă – funcţie al cărei titular lipseşte de la lucru pe o perioadă de până la 60 de zile calendaristice în următoarele cazuri: în caz de boală sau traumatism, concediu de studii, concediu neplătit, detaşare la alt loc de muncă sau pe perioada stabilită de legislaţie în cazul concediului de maternitate, când salariatului i se păstrează locul de muncă, iar raporturile de serviciu nu au fost suspendate;

funcţie vacantă – funcţie liberă, fără titular;

funcţie temporar vacantă – funcţie cu al cărei titular au fost suspendate raporturile de serviciu/contractul individual de muncă sau al cărei titular a fost detaşat ori, după caz, asigură interimatul unei funcţii de conducere;

treaptă de salarizare – nivelul salariului de bază al funcţiei raportat la vechimea în muncă;

salariu de bază – element din partea fixă a remuneraţiei lunare la care are dreptul personalul din unităţile bugetare, corespunzător clasei de salarizare stabilite în funcţie de categoria de calificare, vechimea în muncă, nivelul unităţii bugetare la care se prestează activitatea, în corespundere cu anexele la prezenta lege;

salariu lunar – retribuţie bănească care include salariul de bază şi toate sporurile, premiile şi alte drepturi salariale acordate suplimentar la salariul de bază corespunzător fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar;

registrul funcţiilor din sectorul bugetar – nomenclator de clasificare a funcţiilor în grupuri ocupaţionale şi subgrupuri, în funcţie de specificul activităţii fiecărei funcţii;

raport de compresie – raport dintre valoarea minimă şi valoarea maximă a salariului de bază din sectorul bugetar;

valoare de referinţă – valoare corespunzătoare coeficientului de salarizare 1,00 din grila de salarizare.

[Art.4 modificat prin Legea nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Art.4 modificat prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

Articolul 5. Coordonarea implementării sistemului unitar de salarizare

(1) Coordonarea procesului de implementare şi de evaluare a politicii statului în domeniul salarizării în sectorul bugetar ţine de competenţa Ministerului Finanţelor.

(2) Principalele atribuţii ale Ministerului Finanţelor în domeniu sînt:

a) coordonarea şi monitorizarea implementării uniforme a sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar;

b) elaborarea/avizarea proiectelor de acte normative ce ţin de salarizarea personalului din unităţile bugetare;

c) analiza propunerilor de modificare a grilei de salarizare, a ierarhiei funcţiilor din grupele ocupaţionale şi a altor elemente ale sistemului unitar de salarizare, cu atragerea, după caz, a specialiştilor din domenii corespunzătoare.

 

Articolul 51. Asigurarea transparenţei salarizării unor categorii de personal

Autorităţile publice, până pe data de 1 mai a fiecărui an, publică pe pagina web oficială suma totală pe anul precedent a plăţilor salariale (salariu lunar, indemnizaţii, compensaţii etc.) încasate de persoanele cu funcţii de demnitate publică, de personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, de funcţionarii publici de conducere de nivel superior, de funcţionarii publici de conducere care sunt conducători ai autorităţilor publice, inclusiv adjuncţi/locţiitori, precum şi de conducătorii instituţiilor publice din subordine, inclusiv adjuncţi/locţiitori.

[Art.51 introdus prin Legea nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

 

Capitolul II

CLASIFICAREA FUNCŢIILOR DIN SECTORUL BUGETAR

Articolul 6. Sistemul de clasificare şi de evaluare a funcţiilor din sectorul bugetar

(1) Sistemul de clasificare şi de evaluare a funcţiilor din sectorul bugetar are scopul de a sistematiza funcţiile generice din sectorul bugetar în grupuri ocupaţionale şi subgrupuri de funcţii, în raport cu domeniul de activitate, precum şi de a stabili ierarhia acestora.

(2) Evaluarea funcţiilor incluse în registrul funcţiilor din sectorul bugetar, ierarhizarea şi echivalarea acestora, în vederea stabilirii salariilor de bază, atît între grupuri ocupaţionale, cît şi în cadrul aceluiaşi grup, au la bază următoarele criterii generale:

a) studii, cunoştinţe şi experienţă;

b) complexitate, creativitate şi diversitate;

c) responsabilitate decizională;

d) conducere, coordonare şi supervizare;

e) comunicare;

f) condiţii de muncă;

g) efort fizic şi mental.

(3) Evaluarea sistemică a funcţiilor va fi realizată, cel puţin o dată la 5 ani, de către Ministerul Finanţelor.

(4) Modul de evaluare sistemică a funcţiilor şi procesul de reevaluare sînt stabilite prin hotărîre de Guvern.

 

Articolul 7. Registrul funcţiilor din sectorul bugetar

(1) Registrul funcţiilor din sectorul bugetar cuprinde 8 grupuri ocupaţionale corespunzătoare domeniilor de activitate bugetară, codificate cu litere, după cum urmează:

1) Administraţie publică (A);

2) Justiţie (B);

3) Apărare naţională (C);

4) Ordine publică şi securitate a statului (D);

5) Învăţămînt şi cercetare (E);

6) Cultură, tineret şi sport (F);

7) Asistenţă socială şi sănătate (G);

8) Funcţii complexe (H).

(2) Fiecare grup ocupaţional cuprinde cîteva subgrupuri de funcţii, grupate în raport cu anumite caracteristici comune. Subgrupurile de funcţii sînt codificate după litera aferentă grupului ocupaţional şi au un număr de ordine corespunzător.

(3) În fiecare subgrup de funcţii sînt detaliate funcţiile care se încadrează în categoria respectivă, fiecare cu un cod numeric unic asociat.

(4) Grupurile ocupaţionale, subgrupurile de funcţii şi funcţiile din sectorul bugetar cuprinse în registrul menţionat la alin.(1) din prezentul articol sînt detaliate în anexele nr.3–10.

(5) Autoritatea publică responsabilă de gestionarea registrului funcţiilor din sectorul bugetar este Ministerul Finanţelor.

 

Articolul 8. Registrul de evidenţă a funcţiilor la nivel de unitate bugetară

(1) Fiecare unitate bugetară ţine registrul de evidenţă a personalului la nivel de unitate bugetară (în continuare – registru de evidenţă), care reflectă categoriile de funcţii conform sistemului de codificare din registrul funcţiilor din sectorul bugetar menţionat la art.7.

(2) Registrul de evidenţă cuprinde pentru fiecare post următoarele categorii de informaţii:

a) elementele de identificare ale fiecărei persoane (nume, codul numeric personal);

b) data angajării/numirii în unitatea bugetară;

c) codul funcţiei şi denumirea funcţiei în conformitate cu anexele la prezenta lege;

d) codul conform Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova;

e) gradul profesional şi/sau categoria de calificare, după caz;

f) vechimea în muncă şi treapta de salarizare;

g) clasa de salarizare şi coeficientul de salarizare;

h) salariul de bază determinat în condiţiile prezentei legi;

i) denumirea şi mărimea sporurilor, precum şi altă informaţie necesară pentru evidenţa personalului.

[Lit.j),k) abrogate prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Alin.(3) abrogat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

(4) Formatul şi modul de ţinere a registrului de evidenţă se aprobă de Guvern.

[Art.8 alin.(1) modificat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

Capitolul III

ELEMENTELE SISTEMULUI DE SALARIZARE

Articolul 9. Grila de salarizare

(1) Grila de salarizare din sectorul bugetar asigură stabilirea salariului de bază pentru fiecare funcţie conform ierarhiei posturilor.

(2) Grila de salarizare, cuprinsă în anexa nr.1, include gradele de salarizare, clasele de salarizare şi coeficienţii de salarizare.

(3) Raportul de compresie a salariilor de bază în sectorul bugetar este de 1 la 15.

 

Articolul 10. Componentele salariului lunar

(1) Salariul lunar al personalului din unităţile bugetare pentru activitatea desfăşurată pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege este constituit din:

a) partea fixă, compusă din:

– salariul de bază;

– sporul lunar în valoare fixă;

– sporul lunar pentru gradul profesional;

– sporul lunar pentru deţinerea titlului ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic;

– sporul lunar pentru deţinerea titlului onorific;

b) partea variabilă, care cuprinde:

– sporul pentru performanţă;

– sporuri cu caracter specific.

(2) Suplimentar la cele menţionate la alin.(1), personalul unităţilor bugetare beneficiază, după caz, de:

– sporul de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile;

– sporuri pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte şi/sau pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus;

– spor pentru participare în proiecte de dezvoltare finanţate din surse externe;

– spor pentru realizarea sarcinilor prioritare în contextul implementării cerinţelor de aderare la Uniunea Europeană;

– sporul de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate;

– sporul pentru consolidarea capacităţilor instituţionale ale autorităţilor publice locale amalgamate;

– premii unice;

– premiu anual.

(3) Prin derogare de la prevederile alin.(1), salariul lunar al persoanelor cu funcţii de demnitate publică, cu excepţia directorului Serviciului Fiscal de Stat şi a directorului Serviciului Vamal, şi al personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică se constituie din partea fixă şi plăţile enumerate la alin.(2) dacă aceste plăţi nu rezultă din activităţi declarate incompatibile prin legi speciale.

(4) Termenele, periodicitatea şi locul de plată a salariului personalului din unităţile bugetare se stabilesc în conformitate cu art.142 din Codul muncii al Republicii Moldova.

[Art.10 alin.(1),(2) completate prin Legea nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.10 alin.(2) completat prin Legea nr.272 din 30.09.2022, în vigoare 01.09.2022]

[Art.10 alin.(2),(3) modificate prin Legea nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Art.10 alin.(2) modificat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.10 alin.(2) completat prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

Articolul 11. Limitarea sporurilor ce formează partea variabilă a salariului lunar

[Art.11 abrogat prin Legea nr.130 din 12.07.2020, în vigoare 01.09.2020]

[Art.11 alin.(3) introdus prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

Articolul 12. Salariul de bază

(1) Salariul de bază corespunde muncii prestate în cadrul programului complet de muncă în cursul unei luni.

(2) Salariul de bază se stabileşte conform coeficienţilor de salarizare prevăzuţi în anexele nr.3–10, în raport cu funcţia deţinută, nivelul de studii, categoria de calificare, gradul didactic, vechimea în muncă sau treapta de salarizare, după caz, în condiţiile prezentei legi.

(3) Clasele de salarizare şi coeficienţii de salarizare prevăzuţi în anexele nr.3–10 corespund treptei de salarizare I şi nivelului de studii şi/sau de calificare necesar pentru ocuparea funcţiei, după caz.

(4) Fiecărei funcţii îi corespund 6 trepte de salarizare corespunzătoare perioadelor de vechime în muncă, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică, personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, funcţionarilor publici de conducere de nivel superior şi a conducătorilor unităţilor bugetare, indiferent de statut sau categoria de personal a acestora.

(5) Salariul de bază pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică, personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, funcţionarii publici de conducere de nivel superior şi pentru conducătorii unităţilor bugetare, inclusiv adjuncţii/locţiitorii, indiferent de statut sau categoria de personal a acestora, se stabileşte corespunzător clasei de salarizare şi coeficientului de salarizare indicate în anexele la prezenta lege, în condiţiile alin.(9)–(12).

(6) Treptele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă sînt:

a) treapta I – de la 0 la 2 ani – îi corespunde clasa de salarizare indicată pentru funcţia respectivă conform anexelor nr.3–10;

b) treapta II – de la 2 la 5 ani – se adaugă 2 clase de salarizare succesive, suplimentar faţă de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I;

c) treapta III – de la 5 la 10 ani – se adaugă 3 clase de salarizare succesive, suplimentar faţă de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I;

d) treapta IV – de la 10 la 15 ani – se adaugă 4 clase de salarizare succesive, suplimentar faţă de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I;

e) treapta V – de la 15 la 20 de ani – se adaugă 5 clase de salarizare succesive, suplimentar faţă de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I;

f) treapta VI – peste 20 de ani – se adaugă 6 clase de salarizare succesive, suplimentar faţă de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I.

(7) Atribuirea pentru personal a unei noi trepte de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă se efectuează prin actul administrativ al conducătorului unităţii bugetare de la data atingerii următoarei tranşe de vechime în muncă.

(8) Modul de determinare a perioadei de vechime în muncă pentru stabilirea treptelor de salarizare se aprobă de Guvern.

(9) Persoanele care nu au absolvit nivelul necesar de studii pentru ocuparea funcţiei beneficiază de salariul de bază, prevăzut de prezenta lege pentru aceste funcţii, redus cu 5 clase de salarizare succesive.

(10) Persoanele care ocupă funcţii de vicepreşedinte, adjunct, locţiitor, cu excepţia funcţiilor care se regăsesc expres în anexele nr.3–10, beneficiază de salariul de bază, determinat în condiţiile legii, redus cu 4 clase de salarizare succesive faţă de clasa de salarizare indicată pentru conducătorul ierarhic superior.

(11) Personalul unităţilor bugetare din partea stângă a Nistrului, al celor din satul Varniţa, raionul Anenii Noi, din satele Copanca şi Hagimus, raionul Căuşeni, din municipiul Bender, precum şi personalul din cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne din raionul Dubăsari beneficiază de salariul de bază determinat în condiţiile prezentei legi, majorat cu 4 clase de salarizare succesive.

(12) Personalul care desfăşoară activitate în cadrul delegaţiei Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, pe perioada activităţii în cadrul delegaţiei, beneficiază de salariul de bază, determinat în condiţiile prezentei legi, majorat cu 2 clase de salarizare succesive.

(13) Salariul de bază se calculează prin înmulţirea valorii de referinţă stabilite cu coeficientul de salarizare corespunzător clasei de salarizare pentru funcţia respectivă, determinată în condiţiile prezentei legi, cu rotunjire pînă la 10 lei în favoarea salariatului.

(14) Valoarea de referinţă corespunzătoare coeficientului de salarizare 1,00 se stabileşte în legea bugetului de stat pentru anul respectiv.

(15) Valoarea de referinţă se reexaminează anual în funcţie de condiţiile economice din ţară şi de posibilităţile bugetului public naţional, cel puţin la nivelul prognozat al ratei inflaţiei.

(16) Valoarea de referinţă aprobată anual nu poate fi mai mică decît cuantumul stabilit în anul precedent.

[Art.12 alin.(5),(11) modificat prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

Articolul 121. Sporul lunar în valoare fixă

Cuantumul sporului lunar în valoare fixă se aprobă prin legea anuală a bugetului de stat, în funcţie de condiţiile economice din ţară şi de posibilităţile bugetului public naţional.

[Art.121 introdus prin Legea nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

 

Articolul 13. Sporul lunar pentru grad profesional

(1) Sporul lunar pentru grad profesional se plăteşte în mărimile specificate în anexa nr.2.

(2) Sporul lunar prevăzut la alin.(1) se plăteşte pentru timpul efectiv lucrat.

 

Articolul 14. Sporul lunar pentru titlul ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic

(1) Sporul lunar pentru titlul ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic se acordă:

a) în mărime de 1100 de lei, cercetătorilor ştiinţifici şi personalului de conducere care activează în organizaţii din domeniile cercetării şi inovării, personalului ştiinţifico-didactic şi de conducere din învăţământul superior, care deţin titlul ştiinţific de doctor habilitat şi/sau titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar, şi/sau titlul ştiinţific de profesor cercetător;

b) în mărime de 600 de lei, cercetătorilor ştiinţifici şi personalului de conducere care activează în organizaţii din domeniile cercetării şi inovării, personalului ştiinţifico-didactic şi personalului de conducere din învăţământul superior, care deţin titlul ştiinţific de doctor şi/sau titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar, şi/sau titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător;

c) în mărime de 50% din cuantumurile stabilite la lit.a) şi b), personalului din alte domenii de activitate care deţine titlul ştiinţific de doctor habilitat sau doctor în ştiinţe în specialitatea ce corespunde obligaţiilor funcţiei.

(2) Sporul lunar pentru titlul ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic se acordă proporţional timpului lucrat în limitele duratei zilnice normale a timpului de muncă sau ale unei norme didactice, din data conferirii titlului ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic de către instituţiile abilitate, confirmat de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare.

[Art.14 alin.(2) completat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.14 în redacţia Legii nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

Articolul 15. Sporul lunar pentru titlul onorific

(1) Sporul lunar pentru titlul onorific se stabileşte persoanelor distinse cu titluri onorifice, după cum urmează:

a) „Artist al Poporului”, „Maestru în Artă” – în mărime de 250 de lei;

b) „Emerit”, „Om Emerit”, „Maestru al Literaturii”, „Meşter-Faur”, „Maestru Emerit al Sportului” – în mărime de 200 de lei;

c) „Maestru Internaţional al Sportului”, „Maestru Internaţional” – în mărime de 150 de lei;

d) „Maestru al Sportului” – în mărime de 100 de lei.

(2) Sporul lunar pentru titlul onorific se plăteşte în sumă fixă doar la locul de muncă de bază şi se stabileşte pentru un singur titlu, cel mai înalt, cu condiţia exercitării unei funcţii corespunzătoare profilului.

[Art.15 alin.(1) modificat prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

Articolul 16. Sporul pentru performanţă

(1) Sporul pentru performanţă are drept scop stimularea individuală a personalului unităţilor bugetare de a obţine rezultate optime în activitate.

(2) Mijloacele necesare pentru acordarea sporului pentru performanţă se alocă anual în limita a 10% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor de performanţă.

(3) Sporul pentru performanţă se acordă lunar conform performanţei individuale obţinute şi se achită concomitent cu salariul.

 

[Art.16 alin.(31) abrogat prin Legea nr.272 din 30.09.2022, în vigoare 01.09.2022]

 

(4) Sporul pentru performanţă nu se acordă persoanelor care au fost sancţionate disciplinar, pentru perioada valabilităţii sancţiuni. În cazul anulării de către instanţa de judecată a actului administrativ de sancţionare a angajatului, sporul se acordă pentru perioada care începe la data anulării sancţiunii.

(5) Modul de stabilire a sporului pentru performanţă se aprobă de Guvern.

[Art.16 alin.(31) introdus prin Legea nr.243 din 28.07.2022, în vigoare 26.08.2022]

[Art.16 alin.(2),(4) modificat prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

Articolul 17. Sporuri cu caracter specific

(1) Personalul din unităţile bugetare beneficiază, după caz, de sporuri specifice grupului ocupaţional sau categoriei de personal în modul stabilit de Guvern. Pentru autoritatea responsabilă de exercitarea controlului parlamentar, modul de acordare a sporului cu caracter specific se aprobă de Biroul permanent al Parlamentului.

(2) Suma anuală a sporurilor cu caracter specific incluse în partea variabilă a salariului lunar nu va depăşi:

a) pentru personalul din domeniile învăţământului, cercetării, culturii, tineretului, sportului, asistenţei sociale – 10% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific;

b) pentru personalul din domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice – 20% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific;

b1) prin derogare de la prevederile lit.b), pentru personalul din domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice implicat în activităţi speciale de combatere a terorismului – 120% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific;

c) pentru personalul medical, inclusiv care deţine funcţii publice cu statut special, din autorităţile/instituţiile/structurile medicale, din Centrul de Medicină Legală şi din instituţiile de asistenţă socială – 60% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific;

d) pentru personalul din autoritatea responsabilă de exercitarea controlului parlamentar, de stabilirea, coordonarea şi monitorizarea implementării politicilor şi priorităţilor Preşedintelui Republicii Moldova – 40% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific;

d1) pentru personalul din autoritatea responsabilă de stabilirea, coordonarea şi monitorizarea implementării politicilor şi priorităţilor Guvernului – 20% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific;

e) pentru personalul din autoritatea responsabilă de controlul constituţionalităţii – 60% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific.

(3) Pentru autorităţile responsabile de administrarea veniturilor fiscale şi vamale şi responsabile de certificare, supraveghere şi control în domeniul aviaţiei civile, limitele sporurilor cu caracter specific se aprobă de Guvern.

[Art.17 alin.(2) modificat prin Legea nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.17 alin.(2) modificat prin Legea nr.272 din 30.09.2022, în vigoare 01.09.2022]

[Art.17 alin.(2) modificat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.17 în redacţia Legii nr.130 din 12.07.2020, în vigoare 01.09.2020]

[Art.17 completat prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

Articolul 18. Sporul de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile

(1) Sporul de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabileşte în funcţie de gradul de nocivitate a lucrărilor îndeplinite, conform rezultatelor atestării locurilor de muncă, corespunzător cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.

(2) Lista-tip a lucrărilor şi locurilor de muncă, precum şi mărimea concretă a sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabilesc de Guvern.

 

Articolul 181. Sporul de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate

(1) Pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate în perioada stării de urgenţă, de asediu sau de război ori în perioada stării de urgenţă în sănătate publică, personalul din unităţile bugetare poate beneficia de spor de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate.

(2) Sporul de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate se acordă în conformitate cu art.1391 din Codul muncii nr.154/2003, în mărime de până la 100% din salariul de bază.

(3) Mărimea concretă a sporului de compensare se stabileşte de către conducătorul unităţii bugetare în funcţie de volumul de lucru şi de nivelul de pregătire profesională ale personalului implicat în prestarea muncii în condiţii de risc sporit pentru sănătate.

[Art.181 introdus prin Legea nr.2 din 04.03.2021, în vigoare 31.03.2021]

 

Articolul 19. Sporuri pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte şi pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus

(1) Pentru munca suplimentară, personalul unităţilor bugetare are dreptul la:

a) spor pentru orele de muncă prestate în afara duratei normale a timpului de muncă sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus pentru activităţi desfăşurate potrivit atribuţiilor postului, dacă orele de muncă suplimentară sau zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau zilele de repaus nu sunt compensate cu alte ore/zile libere în conformitate cu legile speciale/contractele colective de muncă/regulamentele interne;

b) spor pentru munca de noapte.

(2) Sporul pentru orele de muncă prestate în afara duratei normale a timpului de muncă sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus pentru activităţi desfăşurate potrivit atribuţiilor postului se stabileşte în condiţiile art.103–105 din Codul muncii al Republicii Moldova, în mărime dublă a salariului de bază pe unitate de timp.

(3) Prevederile alin.(2) nu se aplică persoanelor salarizate prin cumul de funcţii în cadrul aceleiaşi unităţi bugetare.

(4) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22.00 şi 6.00 beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de timp de un spor în mărime de 50% din salariul de bază pe unitate de timp, în condiţiile stabilite la art.103 şi 159 din Codul muncii al Republicii Moldova.

[Art.19 alin.(2) modificat prin Legea nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Art.19 alin.(1) completat, alin.(2) în redacţie nouă conform Legii nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

Articolul 20. Spor pentru participare în proiecte de dezvoltare finanţate din surse externe

(1) Pentru participare în proiecte de dezvoltare finanţate din surse externe în cadrul unităţii bugetare în care este angajat, personalul din unităţile bugetare poate beneficia de un spor în mărime de până la 75% din salariul de bază, stabilit de către conducătorul unităţii bugetare.

(2) Sporul pentru participare în proiecte de dezvoltare finanţate din surse externe se acordă din contul şi în limita mijloacelor prevăzute pentru retribuirea muncii în acordurile/contractele de finanţare.

[Art.20 în redacţia Legii nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

Articolul 201. Spor pentru realizarea sarcinilor prioritare în contextul implementării cerinţelor de aderare la Uniunea Europeană

(1) Pentru implicare nemijlocită în realizarea sarcinilor prioritare în contextul implementării cerinţelor de aderare la Uniunea Europeană, personalul din autorităţile publice poate beneficia de un spor în mărime de până la 50% din salariul de bază.

(2) Modul de stabilire a sporului pentru realizarea sarcinilor prioritare în contextul implementării cerinţelor de aderare la Uniunea Europeană se aprobă de către Guvern.”

[Art.201 alin.(1) în redacţia Legii nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.201 introdus prin Legea nr.272 din 30.09.2022, în vigoare 01.09.2022]

 

Articolul 202. Sporul pentru consolidarea capacităţilor instituţionale ale autorităţilor publice locale amalgamate

(1) Sporul pentru consolidarea capacităţilor instituţionale ale autorităţilor publice locale se stabileşte personalului din cadrul autorităţilor publice locale amalgamate.

(2) Criteriile şi condiţiile de stabilire a sporului pentru consolidarea capacităţilor instituţionale ale autorităţilor publice locale amalgamate se aprobă de către Guvern.

(3) Sporul pentru consolidarea capacităţilor instituţionale ale autorităţilor publice locale amalgamate se acordă în baza unui regulament intern aprobat prin decizie a consiliului local.

[Art.202 introdus prin Legea nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

 

Articolul 21. Premii unice

(1) Personalul din unităţile bugetare poate beneficia de premii unice cu prilejul sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei mijloacelor alocate pentru retribuirea muncii pe anul respectiv, dar nu mai mult de 5% din fondul anual de salarizare la nivel de unitate bugetară.

(2) Cuantumul premiului unic, în fiecare caz în parte, nu va depăşi salariul de bază al persoanei premiate.

(3) Premii unice pot fi acordate şi drept măsuri de stimulare, dacă acestea sunt prevăzute în legi speciale, cu respectarea condiţiilor alin.(1) şi (2) din prezentul articol.

[Art.21 alin.(3) introdus prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

Articolul 211. Premiu anual

(1) Personalul din unităţile bugetare poate beneficia de premiu anual pentru rezultatele activităţii în anul de gestiune, proporţional timpului efectiv lucrat în anul respectiv.

(2) Indicii şi mărimile premiilor pentru conducătorii unităţilor bugetare se stabilesc de către organul ierarhic superior. Mărimea maximă a premiilor pentru conducători nu poate depăşi 50% din salariul de bază.

(3) Premiul anual nu se acordă salariaţilor care, în cursul anului, au desfăşurat o activitate profesională ineficientă sau necorespunzătoare ori au fost sancţionaţi disciplinar, pentru perioada termenului de validitate a sancţiunii disciplinare aplicate salariatului în anul de gestiune.

(4) Pentru acordarea premiului anual se utilizează mijloacele fondului de salarizare în mărime de până la 50% din salariile de bază ale persoanelor cu drept de a beneficia de premiu anual.

(5) Modul de acordare a premiului anual se stabileşte de Guvern.

[Art.211 alin.(1),(3),(5) modificate prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.211 introdus prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

Capitolul IV

SALARIZAREA ANGAJAŢILOR ÎN CONDIŢII SPECIALE

Articolul 22. Salarizarea personalului în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcţii de conducere (interimat)

(1) În perioada interimatului, persoana care exercită temporar o funcţie de conducere are dreptul la salariul de bază corespunzător acestei funcţii, stabilit în condiţiile art.12, şi beneficiază de drepturile salariale aferente funcţiei de conducere respective.

(2) Dacă salariul lunar prevăzut pentru funcţia în care este asigurat interimatul este inferior celui de care persoana beneficia pentru funcţia anterioară, se va păstra salariul lunar corespunzător funcţiei de bază.

(3) Interimatul unei funcţii de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate, cu acordul scris al acesteia, care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere respective, dacă legile speciale nu prevăd altfel.

(31) Nu se consideră interimat situaţia când funcţia de conducere este exercitată temporar de către locţiitorul titularului funcţiei în cauză.

(4) Interimatul funcţiei de conducere poate fi asigurat pentru o perioadă de maximum 6 luni, care poate fi prelungită, cu acordul scris al persoanei care asigură interimatul, cu încă 6 luni, dacă legile speciale nu prevăd altfel.

[Art.22 alin.(31) introdus prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

Articolul 23. Salarizarea în cazul prestării muncii prin cumul

(1) Funcţiile vacante şi temporar vacante care nu au putut fi ocupate prin concurs pot fi ocupate prin cumul de către persoane din aceeaşi unitate bugetară sau din altă unitate bugetară numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune cu cel corespunzător funcţiei de bază.

(2) Condiţiile generale de prestare a muncii prin cumul de către angajaţi sînt reglementate de prevederile Codului muncii al Republicii Moldova, dacă legile speciale nu prevăd altfel.

(3) Condiţiile specifice de prestare a muncii prin cumul de către anumite categorii de angajaţi sînt prevăzute în anexele la prezenta lege.

(4) Salarizarea cumularzilor se efectuează în conformitate cu condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă, pentru munca realmente prestată sau timpul efectiv lucrat.

 

Articolul 24. Retribuirea muncii în caz de cumulare a atribuţiilor funcţiei de bază cu atribuţiile unei funcţii vacante, temporar vacante sau temporar absente

(1) Suplimentele pentru cumularea atribuţiilor funcţiei deţinute cu atribuţiile unei funcţii vacante, temporar vacante sau temporar absente se stabilesc personalului cu funcţii de conducere şi de execuţie, prin actul administrativ al conducătorului unităţii bugetare, pe parcursul lunii gestionare, în limita economiei de mijloace din fondul de salarizare al unităţii bugetare. Cuantumul suplimentelor menţionate nu va depăşi 100% din salariul de bază corespunzător treptei I de salarizare, stabilit în conformitate cu art.12 pentru funcţia vacantă, temporar vacantă sau temporar absentă.

(2) În cazul cumulării atribuţiilor unei funcţii de către mai mulţi angajaţi, cuantumul suplimentului de plată pentru cumulare se stabileşte proporţional volumului lucrărilor executate de către fiecare dintre ei, în limitele salariului de bază stabilit pentru funcţia cumulată. Lista profesiilor cumulate nu se limitează.

(3) Nu se permite cumularea atribuţiilor altor funcţii în orele de program conducătorilor unităţilor bugetare, inclusiv adjuncţilor/locţiitorilor, şi personalului din corpul profesoral-didactic, cu excepţia cazurilor stabilite de prezenta lege.

(4) Nu se plătesc suplimente pentru executarea de către locţiitorii titulari a obligaţiilor funcţiilor de conducere vacante, temporar vacante sau temporar absente.

(5) În cazul îndeplinirii obligaţiilor funcţiei de conducere vacante, temporar vacante sau temporar absente, inclusiv ale funcţiei de demnitate publică, de către angajatul care nu este locţiitor titular, fără a exercita obligaţiile funcţiei de bază, persoanei în cauză i se plăteşte salariul lunar, determinat în condiţiile legii, pentru funcţia conducătorului absent.

[Art.24 denumirea, alin.(1),(3),(4),(5) modificat prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

Articolul 241. Retribuirea muncii în timpul de staţionare

Retribuirea timpului de staţionare produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat se efectuează în mărimea salariului de bază al personalului, stabilit la data dispunerii staţionării, dar nu mai puţin decât mărimea minimă în sectorul bugetar prevăzută la art.27 alin.(2).

[Art.241 în redacţia Legii nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Art.241 introdus prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

 

Capitolul V

ÎNCADRAREA PERSONALULUI ÎN CLASELE DE SALARIZARE

 ŞI ALTE DREPTURI ALE PERSONALULUI

Articolul 25. Încadrarea personalului

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, personalului din unităţile bugetare i se atribuie funcţiile, treptele de salarizare, clasele şi coeficienţii de salarizare stabiliţi în anexele la prezenta lege, corespunzător grupului ocupaţional din care face parte funcţia.

(2) Încadrarea personalului se face prin actul administrativ al conducătorului unităţii bugetare şi se comunică în scris, sub semnătură, fiecărei persoane.

(3) Actul administrativ comunicat fiecărei persoane va conţine informaţia aferentă funcţiei respective privind denumirea acesteia, treapta de salarizare, clasa şi coeficientul de salarizare corespunzător, cuantumul salariului de bază stabilit şi, după caz, sporul pentru gradul profesional.

(4) În cazul în care funcţia deţinută în luna anterioară intrării în vigoare a prezentei legi nu se regăseşte în anexele la prezenta lege, încadrarea persoanei se va face prin asimilarea funcţiei anterior deţinute cu una dintre funcţiile din anexele menţionate.

(5) Poziţionarea provizorie a funcţiei asimilate în grila de salarizare se efectuează, la propunerea unităţii bugetare, de către Ministerul Finanţelor, printr-un act administrativ, pînă la introducerea modificărilor de rigoare în prezenta lege.

 

Articolul 26. Promovarea, transferul, detaşarea personalului

(1) Salariile de bază în cazul promovării, transferului, detaşării personalului unităţilor bugetare se stabilesc conform coeficienţilor de salarizare pentru funcţiile respective, ţinând cont de treapta de salarizare.

(2) În cazul detaşării, personalul beneficiază, pe lângă salariul de bază, şi de celelalte drepturi salariale acordate personalului din unitatea bugetară în care a fost detaşat, în condiţiile prezentei legi.

(3) În cazul în care, în urma detaşării, salariul lunar stabilit este inferior celui de care a beneficiat până la detaşare, personalului detaşat i se va plăti diferenţa de salariu.

(4) Drepturile salariale pe perioada detaşării se acordă în conformitate cu prevederile art.72 din Codul muncii nr.154/2003.

[Art.26 în redacţia Legii nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Art.26 alin.(4) modificat, alin.(5) introdus prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

Capitolul VI

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 27. Garanţii salariale pentru personalul din unităţile bugetare

(1) În cazul în care, pentru unii salariaţi din unităţile bugetare, salariul lunar calculat începînd cu 1 decembrie 2018 pentru o funcţie cu durata normală a timpului de muncă este mai mic decît salariul mediu lunar calculat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, acestora li se va plăti diferenţa de salariu.

(11) Salariaţilor din unităţile bugetare care la data de 1 decembrie 2018 asigurau interimatul unei funcţii publice de conducere şi la încetarea acestuia au revenit în funcţia exercitată anterior interimatului li se va achita diferenţa de salariu. Diferenţa de salariu se garantează în cazul în care salariile calculate prin aplicarea prezentei legi sunt inferioare salariilor medii lunare calculate pentru funcţiile ocupate anterior asigurării interimatului unei funcţii publice de conducere.

(2) În cazul în care, pentru unii salariaţi din unităţile bugetare, prin aplicarea prezentei legi, salariul lunar calculat pentru o funcţie cu durata normală a timpului de muncă este mai mic de 4000 de lei, aceştia vor beneficia de plăţi compensatorii. Plata compensatorie se determină ca diferenţă dintre suma de 4000 de lei şi salariul lunar calculat în condiţiile prezentei legi şi se recalculează proporţional timpului efectiv lucrat.

(3) În cazul în care, pentru unele persoane angajate în cadrul persoanelor juridice al căror statut s-a modificat prin efectul Legii nr.140/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, salariile calculate prin aplicarea prezentei legi sînt inferioare salariilor medii lunare calculate anterior modificării statutului, acestora li se garantează diferenţa de salariu.

(4) Modul de calculare a salariului mediu lunar luat în calcul pentru stabilirea diferenţei de salariu şi a plăţilor compensatorii potrivit prezentului articol se stabileşte de Guvern.

(5) Garanţiile prevăzute la alin.(1)–(3) se aplică pentru perioada de activitate în unitatea bugetară respectivă, în aceeaşi funcţie sau într-o funcţie mai avansată.

Notă: Se declară neconstituţional art.27 alin.(5) conform Hot. Curţii Constituţionale nr.16 din 20.05.2021, în vigoare 20.05.2021

 

(51) În cazul în care, pentru unele persoane transferate într-o funcţie similară sau într-o funcţie mai avansată ca urmare a reorganizării autorităţii/instituţiei administraţiei publice centrale de specialitate şi transferării unor domenii de activitate sau funcţii de la o unitate bugetară către alta, salariile calculate prin aplicarea prezentei legi sunt inferioare salariilor medii lunare calculate anterior transferării, acestora li se garantează diferenţa de salariu.

(6) Prevederile prezentului articol nu se aplică funcţionarilor publici, inclusiv cu statut special, din cadrul autorităţilor responsabile de administrarea veniturilor fiscale şi vamale.

[Art.27 alin.(2) modificat prin Legea nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Art.27 denumirea, alin.(2) în redacţia Legii nr.135 din 26.05.2022, în vigoare 10.06.2022]

[Art.27 alin.(11) introdus, alin.(2) modificat prin Legea nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Art.27 alin.(51) introdus prin Legea nr.131 din 07.10.2021, în vigoare 22.10.2021]

[Art.27 alin.(2) modificat, alin.(5) în redacţia Legii nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

Notă: Se declară neconstituţional textul „pentru personalul efectiv încadrat în unităţile bugetare la data intrării în vigoare a prezentei legi. Garanţiile prevăzute la alin.(1)-(3) nu se aplică persoanelor care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au contractele individuale de muncă/raporturile de serviciu suspendate” din articolul 27 alin.(5) conform Hot. Curţii Constituţionale nr.6 din 10.03.2020, în vigoare 10.03.2020

[Art.27 alin.(5) modificat prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

Articolul 28. Plata premiului anual pentru rezultatele activităţii din anul 2018

[Art.28 abrogat prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

Articolul 29. Valori de referinţă tranzitorii

(1) În primii ani de implementare a prezentei legi pot fi utilizate, pentru unele categorii de angajaţi, valori de referinţă derogatorii de la valoarea generală.

(2) La valorile de referinţă derogatorii nu se aplică prevederile art.12 alin.(15).

 

Articolul 30. Dispoziţii finale

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 decembrie 2018.

[Art.30 alin.(2) abrogat prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

(3) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege şi va adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei legi.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

– Legea nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;

– Legea nr.48/2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

– Legea nr.328/2013 privind salarizarea judecătorilor şi procurorilor.

[Art.30 modificat prin Legea nr.63 din 05.07.2019, în vigoare 12.07.2019]

VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Valeriu GHILEŢCHI
Nr.270. Chişinău, 23 noiembrie 2018.

 

 

Anexa nr.1

 

 Grila de salarizare

 

Gradul
de sa-
larizare
Clasa
de sa-
larizare
Coefi-
cientul
de sa-
larizare
Gradul
de sa-
larizare
Clasa
de sa-
larizare
Coefi-
cientul
de sa-
larizare
Gradul
de sa-
larizare
Clasa
de sa-
larizare
Coefi-
cientul
de sa-
larizare
Gradul
de sa-
larizare
Clasa
de sa-
larizare
Coefi-
cientul
de sa-
larizare
Gradul
de sa-
larizare
Clasa
de sa-
larizare
Coefi-
cientul
de sa-
larizare
1 1 1,00 4 27 1,72 6 53 2,97 8 79 5,11 10 105   8,80
1 2 1,02 4 28 1,76 6 54 3,03 8 80 5,22 10 106   8,98
1 3 1,04 4 29 1,80 6 55 3,09 8 81 5,33 10 107   9,17
1 4 1,06 4 30 1,83 6 56 3,16 8 82 5,44 10 108   9,37
1 5 1,09 4 31 1,87 6 57 3,23 8 83 5,55 10 109   9,57
1 6 1,11 4 32 1,91 6 58 3,29 8 84 5,67 10 110   9,77
1 7 1,13 4 33 1,95 6 59 3,36 8 85 5,79 10 111   9,97
1 8 1,16 4 34 1,99 6 60 3,43 8 86 5,91 11 112 10,19
2 9 1,18 4 35 2,04 6 61 3,51 8 87 6,04 11 113 10,40
2 10 1,21 5 36 2,08 6 62 3,58 8 88 6,17 11 114 10,62
2 11 1,23 5 37 2,12 6 63 3,66 8 89 6,30 11 115 10,85
2 12 1,26 5 38 2,17 6 64 3,73 9 90 6,43 11 116 11,07
2 13 1,29 5 39 2,21 7 65 3,81 9 91 6,57 11 117 11,31
2 14 1,31 5 40 2,26 7 66 3,89 9 92 6,70 11 118 11,55
2 15 1,34 5 41 2,31 7 67 3,98 9 93 6,85 11 119 11,79
2 16 1,37 5 42 2,36 7 68 4,06 9 94 6,99 11 120 12,04
3 17 1,40 5 43 2,41 7 69 4,14 9 95 7,14 11 121 12,29
3 18 1,43 5 44 2,46 7 70 4,23 9 96 7,29 11 122 12,55
3 19 1,46 5 45 2,51 7 71 4,32 9 97 7,44 12 123 12,82
3 20 1,49 5 46 2,56 7 72 4,41 9 98 7,60 12 124 13,09
3 21 1,52 5 47 2,62 7 73 4,51 9 99 7,76 12 125 13,37
3 22 1,55 5 48 2,67 7 74 4,60 9 100 7,93 12 126 13,65
3 23 1,58 6 49 2,73 7 75 4,70 9 101 8,09 12 127 13,94
3 24 1,62 6 50 2,79 7 76 4,80 10 102 8,26 12 128 14,23
3 25 1,65 6 51 2,84 7 77 4,90 10 103 8,44 12 129 14,53
4 26 1,69 6 52 2,90 8 78 5,00 10 104 8,62 12 130 15,00

 

 

Anexa nr.2

Sporul lunar pentru gradul profesional

Gradul profesional Sporul lunar,
lei

Gradele de calificare pentru funcţionarii publici

Consilier de stat al Republicii Moldova, clasa I 500
Consilier de stat al Republicii Moldova, clasa a II-a 450
Consilier de stat al Republicii Moldova, clasa a III-a 400
Consilier de stat, clasa I 375
Consilier de stat, clasa a II-a 350
Consilier de stat, clasa a III-a 300
Consilier, clasa I 275
Consilier, clasa a II-a 250
Consilier, clasa a III-a 200

Rangurile diplomatice

Ambasador 500
Ministru plenipotenţiar 450
Ministru consilier 400
Consilier 350
Secretar I 300
Secretar II 275
Secretar III 250
Ataşat 200

Gradele de calificare pentru judecători

Judecător/procuror de gradul superior 500
Judecător/procuror de gradul întâi 400
Judecător/procuror de gradul doi 350
Judecător/procuror de gradul trei 300
Judecător/procuror de gradul patru 250
Judecător/procuror de gradul cinci 200

Gradele militare/speciale

General de corp de armată; general-colonel; chestor general 800
General de divizie; general-locotenent; chestor-şef 700
General de brigadă; general-maior; chestor, inclusiv de justiţie 600
Colonel; comisar-şef, inclusiv de justiţie 500
Locotenent-colonel; comisar principal, inclusiv de justiţie 450
Maior; comisar, inclusiv de justiţie 400
Căpitan; inspector principal, inclusiv de justiţie 350
Locotenent-major; inspector superior, inclusiv de justiţie 300
Locotenent; inspector, inclusiv de justiţie 275
Sublocotenent; sergent principal 250
Sergent-major al forţelor armate 240
Sergent clasa I; plutonier adjutant; agent-şef principal, inclusiv de justiţie 225
Sergent clasa II; plutonier-major; agent-şef, inclusiv de justiţie 200
Sergent clasa III; plutonier; agent-şef adjunct, inclusiv de justiţie 175
Caporal; agent principal, inclusiv de justiţie 150
Sergent, soldat clasa I; agent superior, inclusiv de justiţie 125
Sergent-inferior, soldat clasa II; agent, inclusiv de justiţie 100

 

[Anexa nr.2 modificată prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Anexa nr.2 modificată prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

 

Anexa nr.3

Grupul ocupaţional „Administraţie publică (A)”

 

1. Dispoziţiile prezentei anexe reglementează codul funcţiei, denumirea funcţiei, clasa de salarizare şi coeficientul de salarizare aferent pentru:

1) funcţiile de demnitate publică (cu excepţia judecătorilor şi a procurorilor), conform tabelului 1;

2) funcţionarii publici, conform tabelului 2;

3) funcţiile din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, conform tabelului 3.

2. Clasele de salarizare şi coeficienţii de salarizare pentru funcţiile personalului de specialitate, ale personalului de deservire tehnică şi auxiliar, care pot fi instituite în organele administraţiei publice, se determină conform anexei nr.10 sau, după caz, conform altor anexe la prezenta lege care reglementează funcţiile de specialitate dintr-un anumit domeniu de activitate.

 

Tabelul 1

 

Funcţiile de demnitate publică (A1)

Codul
funcţiei
Denumirea funcţiei Clasa de
salarizare
Coeficientul
de salarizare
1 2 3 4

Preşedinţia Republicii Moldova

A1001 Preşedinte al Republicii Moldova 130 15,00

Parlamentul Republicii Moldova

A1003 Preşedinte al Parlamentului 130 15,00
A1005 Vicepreşedinte al Parlamentului 129 14,53
A1010 Preşedinte al comisiei permanente 128 14,23
A1011 Membru al Biroului permanent 128 14,23
A1016 Vicepreşedinte al comisiei permanente 127 13,94
A1017 Secretar al comisiei permanente 127 13,94
A1023 Deputat 127 13,94

Guvernul Republicii Moldova

A1002 Prim-ministru 130 15,00
A1006 Prim-viceprim-ministru 129 14,53
A1007 Viceprim-ministru 127 13,94
A1008 Ministru 127 13,94
Curtea de Conturi, Consiliul Concurenţei şi Comisia Electorală Centrală
A1004 Preşedinte 127 13,94
A1009 Vicepreşedinte, secretar 123 12,82
A1018 Membru 121 12,29

Alte funcţii de demnitate publică la nivel central

A1056

Secretar general al Parlamentului, Secretar general al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, Secretar general al Guvernului

127

13,94

A1057 Secretar de stat 125 13,37
A1012 Preşedinte 125 13,37
A1019 Vicepreşedinte 121 12,29
A1020 Secretar 121 12,29
A1034 Membru 112 10,19
A1013 Avocatul Poporului 125 13,37
A1015 Avocatul Poporului pentru drepturile copilului 124 13,09
A1021 Adjunct al Avocatului Poporului 121 12,29
A1014 Director general (director) autoritate publică autonomă, director al Serviciului Fiscal de Stat, director al Serviciului Vama 125 13,37
A1022 Director general (director) adjunct autoritate publică autonomă 121 12,29
A1024 Director general (director) autoritate administrativă centrală 120 12,04
A1029 Director general (director) adjunct autoritate administrativă centrală 116 11,07
A1036 Agent guvernamental 125 13,37
A1041 Consilier pentru soluţionarea contestaţiilor 121 12,29
Funcţii de demnitate publică din oficiile teritoriale
A1058 Şef oficiu teritorial 106 8,98
A1059 Şef adjunct oficiu teritorial 102 8,26

Funcţii de demnitate publică la nivel local

A1025 Primar general al municipiului Chişinău 120 12,04
A1030 Viceprimar al municipiului Chişinău 116 11,07
A1037 Pretor al sectorului municipiului Chişinău 110 9,77
A1042 Vicepretor al sectorului municipiului Chişinău 106 8,98
A1026 Guvernator (Başcan) al Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia 127 13,9 4
A1027 Preşedinte al Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia 117 11,31
A1035 Vicepreşedinte al Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia 111 9,97
A1046 Preşedinte al comisiei permanente a Adunării Populare a Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia 99 7,76
A1028 Prim-vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia 117 11,31
A1033 Vicepreşedinte al Comitetului Executiv al Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia 113 10,40
A1031 Primar al municipiului Bălţi Primar al municipiului Bender Primar al municipiului Tiraspol 114 10,62
A1038 Viceprimar al municipiului Bălţi Viceprimar al municipiului Bender Viceprimar al municipiului Tiraspol 110 9,77
A1032 Preşedinte de raion (cu peste 100000 de locuitori) 114 10,62
A1039 Vicepreşedinte de raion (cu peste 100000 de locuitori) 110 9,77
A1040 Preşedinte de raion (cu 50000–100000 de locuitori) 110 9,77
A1043 Vicepreşedinte de raion (cu 50000–100000 de locuitori) 106 8,98
A1044 Preşedinte de raion (cu pînă la 50000 de locuitori) 106 8,98
A1045 Vicepreşedinte de raion (cu pînă la 50000 de locuitori) 102 8,26
A1047 Primar de oraş (municipiu) (cu peste 20000 de locuitori) 97 7,44
A1048 Viceprimar de oraş (municipiu) (cu peste 20000 de locuitori) 93 6,85
A1049 Primar de oraş, sat (comună) (cu 9501–20000 de locuitori) 95 7,14
A1051 Viceprimar de oraş, sat (comună) (cu 9501–20000 de locuitori) 91 6,57
A1050 Primar de oraş, sat (comună) (cu 5001–9500 de locuitori) 93 6,85
A1052 Viceprimar de oraş, sat (comună) (cu 5001–9500 de locuitori) 89 6,30
A1053 Primar de oraş, sat (comună) (cu 3501–5000 de locuitori) 91 6,57
A1054 Primar de oraş, sat (comună) (cu 1501–3500 de locuitori) 89 6,30
A1055 Primar de oraş, sat (comună) (cu până la 1500 de locuitori) 87 6,04
A1060 Preşedinte al Consiliului Electoral Central al Găgăuziei 99 7,76
A1061 Secretar al Consiliului Electoral Central al Găgăuziei 98 7,60
 

Notă:

Personalul cu funcţii de demnitate publică a căror ocupare necesită deţinerea gradului profesional (militar/special) beneficiază de spor lunar pentru grad profesional în mărimile prevăzute la anexa nr.2.

 

[Tabelul 1 modificat prin Legea nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Tabelul 1 modificat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Tabelul 1 modificat prin Legea nr.272 din 30.09.2022, în vigoare 01.09.2022]

[Tabelul 1 modificat prin Legea nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Tabelul 1 modificat prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

 

Tabelul 2

Funcţionarii publici (A2)

Codul
funcţiei
Denumirea funcţiei Clasa de
salarizare
Coeficientul
de salarizare
1 2 3 4

Secretariatul Parlamentului, Aparatul

Preşedintelui Republicii Moldova, Cancelaria de Stat

1. Funcţii publice de conducere de nivel superior

A2004 Secretar general adjunct 123 12,82

2. Funcţii publice de conducere

A2020 Şef direcţie generală 102 8,26
A2027 Şef direcţie 99 7,76
A2040 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 95 7,14
A2059 Şef secţie 87 6,04
A2066 Şef secţie în cadrul direcţiei 85 5,79
A2075 Şef serviciu 83 5,55

3. Funcţii publice de execuţie

A2300 Consultant principal (din comisie parlamentară) 99 7,76
A2078 Contabil-şef 83 5,55
A2105 Consultant principal 77 4,90
A2138 Consultant superior 72 4,41
A2163 Consultant 65 3,81
A2101 Auditor intern principal 77 4,90
A2132 Auditor intern superior 72 4,41
A2164 Auditor intern 65 3,81
A2165 Specialist principal 65 3,81
A2191 Specialist superior 60 3,43
A2204 Specialist 55 3,09

Autorităţile publice autonome

1. Funcţii publice de conducere de nivel superior

A2008 Şef al aparatului Curţii de Conturi 116 11,07
A2009 Secretar general al Oficiului Avocatului Poporului 116 11,07

A2234

Secretar general al Consiliului pentru egalitate

116

11,07

2. Funcţii publice de conducere

A2022 Şef direcţie generală 102 8,26
A2028 Şef direcţie 99 7,76
A2041 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 95 7,14
A2060 Şef secţie 87 6,04
A2061 Şef reprezentanţă/Preşedinte al consiliului electoral de circumscripţie de nivelul al doilea 87 6,04
A2067 Şef secţie în cadrul direcţiei 85 5,79
A2076 Şef serviciu 83 5,55

3. Funcţii publice de execuţie

A2062 Auditor public principal 87 6,04
A2077 Auditor public superior 83 5,55
A2092 Auditor public 78 5,00
A2086 Controlor de stat principal 81 5,33
A2106 Controlor de stat superior 75 4,70
A2139 Controlor de stat 70 4,23
A2079 Contabil-şef 83 5,55
A2087 Inspector de integritate principal 87 6,04
A2107 Inspector de integritate superior 83 5,55
A2140 Inspector de integritate 78 5,00
A2102 Auditor intern principal 77 4,90
A2133 Auditor intern superior 72 4,41
A2166 Auditor intern 65 3,81
A2109 Consultant principal 75 4,70
A2141 Consultant superior 70 4,23
A2167 Consultant 65 3,81
A2108 Inspector principal 75 4,70
A2142 Inspector superior 70 4,23
A2168 Inspector 65 3,81
A2169 Specialist principal 65 3,81
A2192 Specialist superior 60 3,43
A2205 Specialist 55 3,09

Aparatele centrale ale ministerelor

1. Funcţii publice de conducere de nivel superior

A2002 Secretar general al ministerului 125 13,37

2. Funcţii publice de conducere

A2023 Şef direcţie generală 102 8,26
A2029 Şef direcţie 99 7,76
A2042 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 95 7,14
A2063 Şef secţie 87 6,04
A2068 Şef secţie în cadrul direcţiei 85 5,79
A2080 Şef serviciu 83 5,55

3. Funcţii publice de execuţie

A2081 Contabil-şef 83 5,55
A2110 Consultant principal 75 4,70
A2143 Consultant superior 70 4,23
A2170 Consultant 65 3,81
A2103 Auditor intern principal 77 4,90
A2134 Auditor intern superior 72 4,41
A2171 Auditor intern 65 3,81
A2172 Specialist principal 65 3,81
A2193 Specialist superior 60 3,43
A2206 Specialist 55 3,09

Autorităţile administrative centrale şi din subordine

1. Funcţii publice de conducere de nivel superior

A2010 Director general adjunct 116 11,07

[Poziţia A2011 exclusă prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

2. Funcţii publice de conducere

A2012 Preşedinte 116 11,07
A2013 Director 110 9,77
A2014 Şef inspectorat/inspecţie 110 9,77
A2030 Secretar general al Consiliului Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare 99 7,76
A2031 Şef direcţie generală 99 7,76
A2032 Şef departament 99 7,76
A2043 Custode principal de fonduri 95 7,14
A2044 Şef direcţie 95 7,14
A2052 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 92 6,70
A2082 Şef secţie 83 5,55
A2091 Şef secţie în cadrul direcţiei 80 5,22
A2093 Şef serviciu 78 5,00

3. Funcţii publice de execuţie

A2094 Contabil-şef 78 5,00
A2144 Consultant principal 70 4,23
A2155 Consultant superior 68 4,06
A2182 Consultant 61 3,51
A2135 Auditor intern principal 72 4,41
A2145 Auditor intern superior 70 4,23
A2173 Auditor intern 65 3,81
A2146 Inspector principal 70 4,23
A2156 Inspector superior 68 4,06
A2183 Inspector 61 3,51
A2147 Consilier de probaţiune principal 70 4,23
A2174 Consilier de probaţiune superior 65 3,81
A2196 Consilier de probaţiune 58 3,29
A2184 Specialist principal 61 3,51
A2207 Specialist superior 55 3,09
A2213 Specialist 52 2,90

Subdiviziunile deconcentrate în teritoriu din subordinea

ministerelor şi a autorităţilor administrative

1. Funcţii publice de conducere

A2018 Şef birou vamal 106 8,98
A2037 Şef direcţie generală 97 7,44
A2036 Şef subdiviziune teritorială 97 7,44
A2038 Şef inspectorat/inspecţie teritorială 97 7,44
A2054 Şef direcţie 90 6,43

A2230

Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 85 5,79
A2095 Şef secţie 78 5,00

A2229

Şef post vamal 78 5,00
A2111 Şef secţie în cadrul direcţiei 75 4,70
A2123 Şef serviciu 73 4,51

2. Funcţii publice de execuţie

A2124 Contabil-şef 73 4,51
A2157 Inspector principal 68 4,06
A2181 Inspector superior 63 3,66
A2208 Inspector 55 3,09
A2197 Specialist principal 58 3,29
A2214 Specialist superior 52 2,90
A2223 Specialist 50 2,79

Aparatul Procuraturii Generale şi procuraturilor specializate, Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor,

Secretariatul Curţii Constituţionale, Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii,

Secretariatul Curţii Supreme de Justiţie

1. Funcţii publice de conducere de nivel superior

A2003 Şef al aparatului/şef al Secretariatului 125 13,37
A2006 Şef adjunct al aparatului/şef adjunct al Secretariatului 121 12,29

2. Funcţii publice de conducere

A2024 Inspector-şef din Inspecţia Procurorilor 102 8,26
A2033 Şef direcţie 99 7,76
A2064 Şef secţie 87 6,04
A2069 Şef secţie în cadrul direcţiei 85 5,79
A2083 Şef serviciu 83 5,55

3. Funcţii publice de execuţie

A2050 Inspector din Inspecţia Procurorilor 94 6,99
A2084 Contabil-şef 83 5,55
A2112 Asistent judiciar 75 4,70
A2113 Consultant al procurorului 75 4,70
A2231 Auditor intern principal 77 4,90
A2232 Auditor intern superior 72 4,41
A2233 Auditor intern 65 3,81
A2114 Consultant principal 75 4,70
A2148 Consultant superior 70 4,23
A2149 Grefier 70 4,23
A2175 Consultant 65 3,81
A2176 Specialist principal 65 3,81
A2194 Specialist superior 60 3,43
A2209 Specialist 55 3,09

Curţile de apel

1. Funcţii publice de conducere

A2055 Şef al secretariatului 90 6,43
A2070 Şef direcţie 85 5,79
A2096 Şef secţie 78 5,00
A2115 Şef secţie în cadrul direcţiei 75 4,70
A2125 Şef serviciu 73 4,51

2. Funcţii publice de execuţie

A2116 Asistent judiciar 75 4,70
A2126 Contabil-şef 73 4,51
A2177 Grefier 70 4,23
A2185 Specialist principal 61 3,51
A2210 Specialist superior 55 3,09
A2215 Specialist 52 2,90

Judecătorii

1. Funcţii publice de conducere

A2065 Şef al secretariatului 86 5,91
A2088 Şef direcţie 81 5,33
A2127 Şef secţie 73 4,51
A2150 Şef secţie în cadrul direcţiei 70 4,23
A2158 Şef serviciu 68 4,06

2. Funcţii publice de execuţie

A2151 Asistent judiciar 70 4,23
A2159 Contabil-şef 68 4,06
A2186 Grefier 65 3,81
A2198 Specialist principal 58 3.29
A2216 Specialist superior 52 2.90
A2224 Specialist 50 2,79

Procuraturile teritoriale

1. Funcţii publice de execuţie

A2128 Consultant al procurorului 73 4,51
A2199 Specialist principal 58 3.29
A2217 Specialist superior 52 2.90
A2225 Specialist 50 2,79

Funcţiile diplomatice din instituţiile serviciului diplomatic

1. Funcţii de conducere de nivel superior

A2015 Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar 110 9,77
A2016 Reprezentant permanent sau delegat pe lîngă o organizaţie internaţională 110 9,77
A2017 Ambasador cu misiuni speciale 110 9,77
A2019 Trimis 106 8,98
A2034 Însărcinat cu afaceri en titre sau ad-interim 99 7,76
A2045 Consul general 95 7,14

2. Funcţii de conducere

A2071 Ministru consilier 85 5,79

3. Funcţii de execuţie

A2117 Consilier 75 4,70
A2118 Consul 75 4,70
A2152 Secretar I 70 4,23
A2178 Secretar II 65 3,81
A2187 Viceconsul 61 3,51
A2188 Secretar III 61 3,51
A2189 Agent consular 61 3,51
A2211 Ataşat 55 3,09

Aparatul Primăriei municipiului Chişinău, subdiviziunile subordonate

Consiliului municipal Chişinău şi aparatul preturilor municipiului Chişinău

1. Funcţii publice de conducere

A2025 Secretar al consiliului municipal 102 8,26
A2035 Şef direcţie generală 99 7,76
A2046 Şef direcţie 95 7,14
A2056 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 90 6,43
A2073 Secretar al preturii 98 7,60
A2085 Şef secţie 83 5,55
A2089 Şef secţie în cadrul direcţiei 81 5,33
A2097 Şef serviciu 78 5,00

2. Funcţii publice de execuţie

A2098 Arhitect-şef 78 5,00
A2099 Contabil-şef 78 5,00
A2136 Auditor intern principal 72 4,41
A2153 Auditor intern superior 70 4,23
A2179 Auditor intern 65 3,81
A2190 Specialist principal 61 3,51
A2212 Specialist superior 55 3,09
A2218 Specialist 52 2,90

UTA Găgăuzia, Aparatul Primăriei municipiului Bălţi

3. Funcţii publice de conducere

A2039 Secretar al consiliului municipal 97 7,44
A2047 Şef direcţie generală 95 7,14
A2051 Şef direcţie 93 6,85
A2058 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 88 6,17
A2090 Şef secţie 81 5,33
A2104 Şef secţie în cadrul direcţiei 77 4,90
A2119 Şef serviciu 75 4,70

4. Funcţii publice de execuţie

A2120 Arhitect-şef 75 4,70
A2121 Contabil-şef 75 4,70
A2137 Auditor intern principal 72 4,41
A2154 Auditor intern superior 70 4,23
A2180 Auditor intern 65 3,81
A2200 Specialist principal 58 3.29
A2219 Specialist superior 52 2.90
A2226 Specialist 50 2,79

Aparatul preşedintelui de raion şi subdiviziunile subordonate consiliului raional

5. Funcţii publice de conducere

A2048 Secretar al consiliului raional 95 7,14
A2053 Şef direcţie generală 92 6,70
A2057 Şef direcţie 90 6,43
A2072 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 85 5,79
A2100 Şef secţie 78 5,00
A2122 Şef secţie în cadrul direcţiei 75 4,70
A2129 Şef serviciu 73 4,51

6. Funcţii publice de execuţie

A2130 Arhitect-şef 73 4,51
A2131 Contabil-şef 73 4,51
A2195 Auditor intern principal 59 3,36
A2203 Auditor intern superior 57 3,23
A2220 Auditor intern 52 2,90
A2201 Specialist principal 58 3.29
A2221 Specialist superior 52 2.90
A2227 Specialist 50 2,79

Autorităţile administraţiei publice de nivelul întîi

1. Funcţii publice de conducere

A2160 Secretar al consiliului local 68 4,06

2. Funcţii publice de execuţie

A2161 Arhitect-şef 66 3.89
A2162 Contabil-şef 66 3.89
A2202 Specialist principal 58 3,29
A2222 Specialist superior 52 2,90
A2228 Specialist 50 2,79
 

Note:

 

[Pct.1 abrogat prin Legea nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

 

[Pct.11 abrogat prin Legea nr.272 din 30.09.2022, în vigoare 01.09.2022]

 

2. În oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat se instituie doar următoarele funcţii: şef oficiu teritorial, şef adjunct oficiu teritorial, specialist principal, specialist superior şi specialist.

 

[Pct.3 abrogat prin Legea nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

 

4. Funcţia „şef reprezentanţă” se atribuie conducătorului subdiviziunii teritoriale (reprezentanţei) a Oficiului Avocatului Poporului, creată conform legii speciale.

5. Clasa de salarizare pentru şeful Direcţiei generale din cadrul Serviciului Fiscal de Stat se stabileşte conform clasei de salarizare pentru funcţia „şef birou vamal”.

6. În consulatele în care nu este instituită funcţia „consul general”, consulului i se stabileşte clasa de salarizare 80.

7. Clasele de salarizare şi coeficienţii de salarizare indicaţi în tabel pentru funcţiile publice din compartimentul „Aparatul preşedintelui de raion şi subdiviziunile subordonate consiliului raional” sînt stabilite pentru raioanele cu numărul populaţiei de peste 50000 de locuitori. Pentru funcţiile publice instituite în aparatul preşedintelui de raion şi în subdiviziunile subordonate consiliului raional, în care numărul populaţiei raionului este mai mic de 50000 de locuitori, clasele de salarizare se stabilesc cu o reducere de 2 clase de salarizare succesive faţă de cele stabilite pentru funcţiile similare la compartimentul respectiv din tabel.

71. Prin derogare de la prevederile art.12 alin.(4) şi (5), conducătorilor unităţilor bugetare care sunt subdiviziuni structurale ale autorităţilor reprezentative şi deliberative de nivelul al doilea, precum şi unităţii teritoriale autonome Găgăuzia li se acordă trepte de salarizare în condiţiile art.12 alin.(6)–(8).

8. Clasele de salarizare şi coeficienţii de salarizare indicaţi în tabel pentru funcţiile publice din compartimentul „Autorităţile administraţiei publice de nivelul întîi” se stabilesc pentru autorităţile administraţiei publice de nivelul întîi din localităţile cu numărul populaţiei de peste 10001 locuitori. Pentru funcţionarii publici din autorităţile administraţiei publice de nivelul întâi din localităţile cu numărul populaţiei de 5001–10000 de locuitori, clasele de salarizare se stabilesc cu o reducere de 3 clase succesive faţă de cele indicate în tabel; din localităţile cu numărul populaţiei cuprins între 3501–5000 de locuitori – cu o reducere de 4 clase succesive; din localităţile cu numărul populaţiei cuprins între 1501–3500 de locuitori – cu o reducere de 5 clase succesive; din localităţile cu numărul populaţiei sub 1500 de locuitori – cu o reducere de 6 clase succesive.

9. Clasele de salarizare pentru funcţiile publice de conducere şi de execuţie cu atribuţii în domeniul elaborării şi coordonării elaborării politicilor şi/sau al avizării proiectelor de acte normative din cadrul ministerelor, Cancelariei de Stat, Secretariatului Parlamentului şi Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova se majorează cu 6 clase de salarizare succesive faţă de cele prevăzute în tabel pentru aceste funcţii.

10. Clasele de salarizare pentru următoarele funcţii publice din cadrul Consiliului Audiovizualului se majorează faţă de cele stabilite în tabel după cum urmează:

– cu 5 clase succesive – pentru funcţiile publice de conducere şi funcţiile publice de execuţie „consultant principal”, „consultant superior”, „consultant”, „specialist principal”, „specialist superior”, „specialist”;

– cu 8 clase succesive – pentru funcţiile publice de execuţie „controlor de stat principal”, „controlor de stat superior”, „controlor de stat”.

11. Clasele de salarizare pentru următoarele funcţii publice din cadrul Comisiei Electorale Centrale se majorează faţă de cele stabilite în tabel după cum urmează:

– cu 5 clase succesive – pentru funcţiile publice de conducere;

– cu 10 clase succesive – pentru funcţiile publice de execuţie.

12. Clasele de salarizare pentru funcţiile publice din cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor se majorează faţă de cele stabilite în tabel, după cum urmează:

– cu 3 clase succesive – pentru funcţiile publice de conducere;

– cu 8 clase succesive – pentru funcţiile publice de execuţie.

13. Clasele de salarizare pentru următoarele funcţii publice din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecţia Consumatorilor şi al Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică se majorează faţă de cele stabilite în tabel, după cum urmează:

– cu 5 clase succesive – pentru funcţiile publice de conducere şi funcţiile publice de execuţie „specialist principal”, „specialist superior”, „specialist”;

– cu 10 clase succesive – pentru funcţiile publice de execuţie „inspector principal”, „inspector superior”, „inspector”.

14. Clasa de salarizare pentru funcţia publică „asistent judiciar” din cadrul Curţii Constituţionale se majorează cu 10 clase succesive faţă de cea stabilită în tabel pentru funcţia respectivă.

15. Clasele de salarizare pentru funcţiile publice „auditor intern”, „auditor intern superior”, „auditor intern principal” şi „conducător al subdiviziunii de audit intern” se majorează cu 3 clase succesive faţă de cele prevăzute în tabel pentru funcţiile respective.

 

[Tabelul 2 (nota 12) completat prin Legea nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.04.2023]

[Tabelul 2 modificat prin Legea nr.15 din 02.02.2023, în vigoare 14.02.2023]

[Tabelul 2 completat prin Legea nr.2 din 02.02.2023, în vigoare 09.02.2023]

[Tabelul 2 modificat prin Legea nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Tabelul 2 modificat prin Legea nr.336 din 08.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Tabelul 2 modificat prin Legea nr.272 din 30.09.2022, în vigoare 01.09.2022, cu excepţia prevederilor ce vizează funcţiile publice din cadrul Casei Naţionale pentru Asigurări Sociale, al Inspectoratului de Stat al Muncii şi al Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică, care intră în vigoare la 1 noiembrie 2022]

[Tabelul 2 modificat prin Legea nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Tabelul 2 modificat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Tabelul 2 modificat prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

 

Tabelul 3

 

Funcţiile din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (A5)

Codul
funcţiei
Denumirea funcţiei Clasa de
salarizare
Coeficientul
de salarizare
1 2 3 4

Preşedinte al Parlamentului, Preşedinte al Republicii Moldova, Prim-ministru

A5001 Şef de cabinet 125 13,37
A5002 Consilier 121 12,29
A5007 Asistent 78 5,00
A5010 Secretar 62 3,58

Prim-viceprim-ministru, vicepreşedinte al Parlamentului, viceprim-ministru,

preşedinte al fracţiunii parlamentare, ministru, Avocatul Poporului,

preşedintele Consiliului pentru egalitate, primar general

al municipiului Chişinău

A5003 Şef de cabinet 90 6,43
A5005 Consilier 83 5,55
A5008 Asistent 65 3,81
A5011 Secretar 49 2,73

Director general al autorităţii administrative centrale

A5004 Şef de cabinet 84 5,67
A5006 Consilier 80 5,22
A5009 Asistent 63 3,66
A5012 Secretar 45 2,51
 

Note:

1. Clasa de salarizare pentru funcţia „şef de cabinet”, indicată în tabel la compartimentul întîi şi al doilea, se referă la funcţia „şef de cabinet” cu statut de direcţie. Clasa de salarizare pentru funcţia „şef de cabinet” cu statut de secţie se stabileşte cu o reducere de 2 clase de salarizare succesive faţă de clasa indicată în tabel pentru funcţia de „şef de cabinet”, iar pentru subdiviziunea cu statut de serviciu se stabileşte cu o reducere de 4 clase de salarizare succesive faţă de cea indicată în tabel pentru aceeaşi funcţie.

2. Cabinetul directorului general poate fi instituit la nivel de secţie sau serviciu. Clasa de salarizare pentru funcţia „şef de cabinet” din compartimentul al treilea se referă la cabinetul cu statut de secţie. Clasa de salarizare pentru funcţia „şef de cabinet” cu statut de serviciu se stabileşte cu o reducere de 2clase de salarizare succesive faţă de cea indicată în tabel pentru funcţia de „şef de cabinet” din acest compartiment.

 

[Tabelul 3 completat prin Legea nr.2 din 02.02.2023, în vigoare 09.02.2023]

[Tabelul 3 modificat prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

[Anexa nr.3 modificată prin Legea nr.63 din 05.07.2019, în vigoare 12.07.2019]

[Anexa nr.3 modificată prin Legea nr.325 din 30.11.2018, în vigoare 01.03.2019]

 

 

Anexa nr.4

Grupul ocupaţional „Justiţie (B)”

1. Dispoziţiile prezentei anexe reglementează codul funcţiei, denumirea funcţiei, clasa de salarizare şi coeficientul de salarizare aferent pentru funcţiile de judecători şi procurori, conform tabelului 1, şi pentru personalul de specialitate din domeniul expertizei judiciare, formării judiciare, asistenţei juridice garantate de stat, conform tabelului 2.

2. La determinarea clasei de salarizare şi a coeficientului de salarizare aferent pentru alte categorii de angajaţi care pot fi încadraţi în autorităţile judecătoreşti se vor utiliza anexele la prezenta lege ce reglementează funcţiile specifice din grupul ocupaţional corespunzător.

 

Tabelul 1

Funcţiile de demnitate publică: judecători şi procurori (B1)

Codul
funcţiei
Denumirea funcţiei Clasa de
salarizare
Coeficientul
de salarizare
1 2 3 4

Curtea Constituţională

B1001 Preşedinte 130 15,00
B1020 Judecător 126 13,65
B1039 Judecător-asistent 111 9,97

Consiliul Superior al Magistraturii

B1002 Preşedinte 129 14,53
B1021 Judecător, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de peste 16 ani 121 12,29
B1027 Judecător, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de pînă la 16 ani, şi membri care nu fac parte din rândul judecătorilor 119 11,79
B1043 Inspector-judecător principal 108 9,37
B1046 Inspector-judecător, cu vechimea în muncă în specialitate juridică de peste 12 ani 106 8,98
B1050 Inspector-judecător, cu vechimea în muncă în specialitate juridică de la 7 la 12 ani 104 8,62

Curtea Supremă de Justiţie

B1003 Preşedinte 127 13,94
B1006 Vicepreşedinte, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de peste 16 ani 126 13,65
B1009 Vicepreşedinte, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de pînă la 16 ani 124 13,09
B1010 Vicepreşedinte al colegiului, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de peste 16 ani 124 13,09
B1014 Vicepreşedinte al colegiului, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de pînă la 16 ani 122 12,55
B1022 Judecător, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de peste 16 ani 121 12,29
B1028 Judecător, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de pînă la 16 ani 119 11,79

Curţile de apel

B1015 Preşedinte, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de peste 15 ani 122 12,55
B1024 Preşedinte, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de pînă la 15 ani 120 12,04
B1030 Vicepreşedinte, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de peste 15 ani 118 11,55
B1033 Vicepreşedinte, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de pînă la 15 ani 116 11,07
B1037 Judecător, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de peste 15 ani 113 10,40
B1040 Judecător, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de pînă la 15 ani 111 9,97

Judecătoriile teritoriale

B1036 Preşedinte, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de peste 12 ani 114 10,62
B1038 Preşedinte, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de la 6 la 12 ani 112 10,19
B1041 Preşedinte, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de pînă la 6 ani 110 9,77
B1042 Vicepreşedinte, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de peste 12 ani 110 9,77
B1044 Vicepreşedinte, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de la 6 la 12 ani 108 9,37
B1047 Vicepreşedinte, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de pînă la 6 ani 106 8,98
B1048 Judecător, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de peste 12 ani 106 8,98
B1051 Judecător, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de la 6 la 12 ani 104 8,62
B1054 Judecător, cu vechimea în muncă în funcţia de judecător de pînă la 6 ani 102 8,26

Consiliul Superior al Procurorilor

B1007 Preşedinte 127 13,94
B1060 Membru al Consiliului Superior al Procurorilor, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de peste 16 ani 121 12,29
B1061 Membru al Consiliului Superior al Procurorilor, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de până la 16 ani 119 11,79

Procuratura Generală

B1008 Procuror general 127 13,94
B1012 Adjunct al Procurorului general, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de peste 16 ani 123 12,82
B1016 Adjunct al Procurorului general, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de pînă la 16 ani 122 12,55
B1017 Procuror-şef direcţie, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de peste 16 ani 122 12,55
B1023 Procuror-şef direcţie, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de pînă la 16 ani 121 12,29
B1025 Procuror-şef secţie, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de peste 16 ani 120 12,04
B1029 Procuror-şef secţie, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de pînă la 16 ani 119 11,79
B1031 Procuror, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de peste 16 ani 117 11,31
B1034 Procuror, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de pînă la 16 ani 115 10,85

Procuraturile specializate

B1013 Procuror-şef, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de peste 16 ani 123 12,82
B1018 Procuror-şef, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de pînă la 16 ani 122 12,55
B1019 Adjunct al Procurorului-şef, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de peste 16 ani 122 12,55
B1026 Adjunct al Procurorului-şef, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de pînă la 16 ani 120 12,04
B1032 Procuror, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de peste 16 ani 117 11,31
B1035 Procuror, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de pînă la 16 ani 115 10,85

Procuraturile teritoriale

B1045 Procuror-şef, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de peste 12 ani 108 9,37
B1049 Procuror-şef, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de la 6 la 12 ani 106 8,98
B1052 Procuror-şef, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de pînă la 6 ani 104 8,62
B1053 Adjunct al procurorului-şef, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de peste 12 ani 104 8,62
B1055 Adjunct al procurorului-şef, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de la 6 la 12 ani 102 8,26
B1056 Adjunct al procurorului-şef, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de pînă la 6 ani 100 7,93
B1057 Procuror, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de peste 12 ani 100 7,93
B1058 Procuror, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de la 6 la 12 ani 98 7,60
B1059 Procuror, cu vechimea în muncă în funcţia de procuror de pînă la 6 ani 96 7,29

 

 

Tabelul 2

Personalul de specialitate din domeniul expertizei judiciare,

formării judiciare, asistenţei juridice garantate de stat

Codul
funcţiei
Denumirea funcţiei Clasa de
salarizare
Coeficientul
de salarizare
1 2 3 4

1.1. Funcţii de conducere

B6001 Director 110 9,77
B6013 Şef oficiu 99 7,76
B6014 Şef direcţie 90 6,43
B6002 Şef laborator 89 6,30
B6015 Şef centru 83 5,55
B6003 Şef secţie 81 5,33
B6004 Şef serviciu 80 5,22

1.2. Funcţii de execuţie

B6005 Expert judiciar de categoria superioară (medic) 80 5,22
B6006 Expert judiciar de categoria întîi (medic) 78 5,00
B6007 Expert judiciar de categoria a doua (medic) 76 4,80
B6008 Expert judiciar de categoria a treia (medic) 74 4,60
B6009 Expert judiciar de categoria superioară 80 5,22
B6010 Expert judiciar de categoria întîi 78 5,00
B6011 Expert judiciar de categoria a doua 76 4,80
B6012 Expert judiciar de categoria a treia 74 4,60
B6016 Contabil-şef 73 4,51
B6017 Consilier 78 5,00

B6022

Specialist principal 75 4,70
B6018 Formator 97 7,44
 

Note:

1. Clasa de salarizare pentru funcţia de conducere „Director” corespunde vechimii în muncă la nivel maxim şi nu se majorează în condiţiile art.12 alin.(7).

2. Clasa de salarizare pentru expertul stagiar care îşi face stagiul în cadrul unei instituţii publice de expertiză judiciară se stabileşte cu o reducere de 2 clase de salarizare succesive faţă de cea stabilită în tabel pentru funcţia „expert judiciar de categoria a treia”.

3. Pentru experţii judiciari (medici) se stabileşte volumul maxim de lucru prin cumul în limita de 0,5 funcţie.

4. Directorului Centrului de Medicină Legală şi adjuncţilor acestuia (experţi judiciari (medici)) li se permite să lucreze în specialitate în limita timpului de muncă prevăzut de funcţia de bază, pînă la 0,25 funcţie de expert judiciar. Pentru funcţia de expert judiciar îndeplinită li se achită salariul determinat în condiţiile legii pentru expertul judiciar de categoria de calificare corespunzătoare, proporţional timpului efectiv lucrat în această funcţie.

5. Salariul pentru funcţia de formator în Institutul Naţional al Justiţiei (codul funcţiei B6018) este prevăzut pentru o normă didactică anuală de 1400 de ore academice, care include activităţi didactice auditoriale, activităţi didactico-metodice neauditoriale şi activităţi de cercetare.

6. Clasele de salarizare pentru funcţiile de „şef oficiu teritorial” şi „contabil-şef” din cadrul oficiilor teritoriale Chişinău şi Bălţi ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat se majorează cu 2 clase succesive faţă de cele stabilite în tabel pentru funcţiile respective.

7. Clasa de salarizare pentru funcţia „director” al Institutului Naţional al Justiţiei se majorează cu 12 clase succesive faţă de cea stabilită în tabel pentru funcţia respectivă.

 

[Anexa nr.4 modificată prin Legea nr.272 din 30.09.2022, în vigoare 01.09.2022]

[Anexa nr.4 modificată prin Legea nr.246 din 29.07.2022, în vigoare 26.08.2022]

[Anexa nr.4 modificată prin Legea nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Anexa nr.4 modificată prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Anexa nr.4 tabelul 2 modificat prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

 

Anexa nr.5

Grupul ocupaţional „Apărare naţională (C)”

1. Dispoziţiile prezentei anexe reglementează codul funcţiei, denumirea funcţiei, clasa de salarizare şi coeficientul de salarizare aferent pentru funcţiile cu statut special – militari, efectiv de trupă şi corp de comandă din domeniul apărării naţionale, conform tabelului din prezenta anexă.

2. Unităţile bugetare din domeniul apărării naţionale pot institui ca funcţii cu statut special şi alte funcţii decît cele enumerate în prezenta anexă, specifice altor domenii ocupaţionale, utilizînd, pentru determinarea salariului de bază, anexele corespunzătoare din prezenta lege.

Funcţii cu statut special din domeniul apărării naţionale (C3)

Codul
funcţiei
Denumirea funcţiei Clasa de
salarizare
Coeficientul
de salarizare
1 2 3 4

Aparatul central al Ministerului Apărării, al Marelui Stat Major al Armatei

Naţionale şi organul central al autorităţii administrative din subordine

1.1. Funcţii de conducere

C3001 Şeful Marelui Stat Major 125 13,37
C3002 Director 110 9,77
C3003 Şef inspectorat 110 9,77
C3004 Şef direcţie generală 102 8,26
C3005 Şef direcţie 99 7,76

C3055

Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 95 7,14
C3007 Şef secţie 87 6,04

C3056

Şef secţie în cadrul direcţiei 85 5,79
C3013 Şef serviciu 83 5,55
C3035 Şef grup 55 3,09
C3036 Şef birou 55 3,09

1.2. Funcţii de execuţie

C3016 Ofiţer principal 75 4,70
C3020 Ofiţer superior 70 4,23
C3026 Ofiţer 65 3,81
C3017 Inspector principal 75 4,70
C3021 Inspector superior 70 4,23
C3027 Inspector 65 3,81
C3028 Specialist principal 65 3,81
C3032 Specialist superior 60 3,43
C3037 Specialist 55 3,09
C3042 Adjutant 49 2,73

Unităţi şi instituţii militare

1.1. Funcţii de conducere

C3006 Comandant brigadă 97 7,44
C3008 Comandant regiment 92 6,70
C3009 Comandant batalion/escadrilă independent (ă) 90 6,43
C3010 Şef orchestră prezidenţială 87 6,04
C3011 Şef centru 87 6,04

C3058

Comandant comenduire militară 87 6,04
C3012 Comandant centru militar teritorial 85 5,79
C3014 Comandant batalion/escadrilă 83 5,55

C3015

Şef bază 80 5,22
C3057 Comandant navă/pilot 75 4,70
C3019 Şef secţie 73 4,51
C3022 Şef serviciu 70 4,23
C3023 Şef secţiune brigadă 70 4,23
C3024 Comandant companie 70 4,23
C3025 Şef secţiune batalion 68 4,06
C3029 Comandant baterie 65 3,81
C3030 Comandant pluton 65 3,81
C3038 Comandant grup (în cadrul subunităţilor cu destinaţie specială) 55 3,09

[Poziţiile C3043, C3044 şi C3046 excluse prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

1.2. Funcţii de execuţie

C3031 Ofiţer principal 68 4,06
C3033 Ofiţer superior 61 3,51
C3039 Ofiţer 55 3,09
C3034 Specialist principal 58 3,29
C3040 Specialist superior 52 2,90
C3041 Specialist 50 2,79

[Poziţiile C3048 exclusă prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

 

Note:

1. Funcţiile care se instituie în subdiviziuni şi/sau instituţii subordonate/din cadrul Ministerului Apărării ce ţin de domeniul învăţămînt, cultură, sport, sănătate sau alt personal de specialitate (economist, contabil etc.), de deservire tehnică sau auxiliar, precum şi clasele de salarizare corespunzătoare se vor stabili în conformitate cu anexa la lege ce reglementează funcţiile din domeniul ocupaţional respectiv. Suplimentar, dacă aceste funcţii se instituie ca funcţii cu statut special, deţinătorii acestora pot beneficia de spor pentru grad profesional, stabilit în conformitate cu art.13 şi cu anexa nr.2.

2. În organele administrativ-militare ale Armatei Naţionale pot fi instituite următoarele funcţii: comandant centru militar teritorial, şef secţie, şef serviciu, specialist (principal, superior). Clasa de salarizare pentru funcţiile nominalizate se stabileşte în conformitate cu compartimentul „Unităţi şi instituţii militare” din tabelul de mai sus. Funcţiile şi clasele de salarizare corespunzătoare din tabel se utilizează pentru organele administrativ-militare raportate la grupa I, şi anume: centrele militare teritoriale din municipiile Chişinău şi Bălţi şi din UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri). Clasa de salarizare pentru funcţia instituită în alte centre militare teritoriale, organe administrativ-teritoriale, raportate la grupa a II-a, se stabileşte cu o reducere de 2 clase de salarizare faţă de cele stabilite în tabel la compartimentul respectiv pentru funcţii similare.

21. Clasele de salarizare pentru funcţiile „Şef secţie” şi „Şef serviciu” din compartimentul „Unităţi şi instituţii militare” sunt stabilite pentru funcţiile instituite în brigadă, regiment, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” şi Spitalul Clinic Militar Central. Pentru funcţiile respective instituite în alte unităţi şi instituţii militare, clasele de salarizare se stabilesc cu o reducere de 2 clase succesive faţă de cele stabilite pentru funcţiile similare în tabel.

22. La nivel de „Şef direcţie generală” din compartimentul „Aparatul central al Ministerului Apărării, al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale şi organul central al autorităţii administrative din subordine” se stabileşte clasa de salarizare pentru şeful militar superior al contingentului forţelor de menţinere a păcii.

3. Pentru funcţiile cu statut special (militari) din corpul de sergenţi şi soldaţi, clasa de salarizare şi, respectiv, coeficientul de salarizare se stabilesc în funcţie de gradul profesional, după cum urmează:

 

Codul funcţiei Pentru funcţiile cărora le corespunde gradul profesional de: Clasa de salarizare Coeficientul de salarizare
C3059 Sergent principal 52 2,90
C3060 Sergent major 50 2,79
C3061 Sergent clasa I 47 2,62
C3062 Sergent clasa II 45 2,51
C3063 Sergent clasa III 44 2,46
C3064 Caporal 43 2,41
C3065 Soldat clasa I 42 2,36
C3066 Soldat clasa II 41 2,31
C3067 Soldat clasa III 40 2,26
 

Lista funcţiilor cu statut special concrete care corespund fiecărui grad profesional se aprobă de ministrul apărării, cu informarea Ministerului Finanţelor pentru a fi incluse în registrul funcţiilor din sectorul bugetar.

4. La transferarea militarilor, a efectivului de trupă şi a corpului de comandă/funcţionarilor cu statut special angajaţi în organele apărării naţionale, ale securităţii statului şi ordinii publice dintr-un organ în altul, la stabilirea treptei de salarizare în condiţiile art.12 alin.(7) se ia în calcul termenul de satisfacere a serviciului în organul precedent.

5. Clasa de salarizare pentru militarii prin contract detaşaţi în contingentul forţelor de menţinere a păcii din zona de securitate se majorează faţă de clasa stabilită în tabel după cum urmează:

– cu 7 clase succesive – pentru funcţiile de ofiţeri superiori;

– cu 5 clase succesive – pentru funcţiile de ofiţeri inferiori;

– cu 3 clase succesive – pentru funcţiile de sergenţi;

– cu o clasă – pentru soldaţi.

6. Clasa de salarizare a specialiştilor care hrănesc câinii de serviciu în condiţii casnice se majorează cu 4 clase succesive.

 

[Anexa nr.5 modificată prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

 

Anexa nr.6

Grupul ocupaţional „Ordine publică şi securitate a statului (D)”

 

1. Dispoziţiile prezentei anexe reglementează codul funcţiei, denumirea funcţiei, clasa de salarizare şi coeficientul de salarizare aferent pentru funcţiile cu statut special, funcţiile specifice din organele ordinii publice şi securităţii statului, conform tabelului din prezenta anexă.

2. Unităţile bugetare din domeniul ordinii publice şi securităţii statului pot institui ca funcţii cu statut special şi alte funcţii decît cele enumerate în prezenta anexă, specifice altor domenii ocupaţionale, utilizînd pentru determinarea salariului de bază anexele corespunzătoare din prezenta lege.

 

Funcţii cu statul special din domeniul ordinii publice şi securităţii statului (D3)

Codul
funcţiei
Denumirea funcţiei Clasa de
salarizare
Coeficientul
de salarizare
1 2 3 4

Ministerul Afacerilor Interne

Aparatul central al ministerului şi al autorităţilor administrative din subordine

1.1. Funcţii de conducere

D3001 Şef inspectorat general 120 12,04
D3002 Şef (comandant) departament 110 9,77
D3003 Director 110 9,77
D3005 Şef direcţie generală 102 8,26
D3013 Şef direcţie 99 7,76

D3188

Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 95 7,14
D3028 Şef secţie 87 6,04

D3189

Şef secţie în cadrul direcţiei 85 5,79
D3029 Ofiţer de legătură 87 6,04
D3040 Şef serviciu 83 5,55

1.2. Funcţii de execuţie

D3050 Ofiţer principal 75 4,70
D3064 Ofiţer superior 70 4,23
D3089 Ofiţer 65 3,81
D3090 Specialist principal 65 3,81
D3122 Specialist superior 60 3,43
D3135 Specialist 55 3,09

Instituţii şi subdiviziuni subordonate Ministerului Afacerilor Interne

şi ale autorităţilor administrative din subordinea acestora

1.1. Funcţii de conducere

D3006 Şef inspectorat naţional 102 8,26
D3007 Director/şef 102 8,26
D3017 Şef direcţie generală 97 7,44
D3018 Comandant brigadă 97 7,44
D3204 Şef direcţie 95 7,14

D3190

Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 92 6,70
D3026 Comandant detaşament 90 6,43
D3030 Şef obiect special 87 6,04
D3031 Şef centru independent 87 6,04
D3041 Şef secţie 83 5,55

D3192

Şef secţie în cadrul direcţiei 80 5,22
D3060 Şef serviciu 73 4,51
D3065 Comandant companie 70 4,23
D3091 Comandant pluton 65 3,81
D3110 Comandant grup 61 3,51
D3126 Comandant patrulă 58 3,29
D3133 Şef unitate (în componenţa altei unităţi bugetare) 56 3,16
D3136 Comandant/şef echipă 55 3,09
D3172 Şef staţie 44 2,46
D3181 Şef patrulă 42 2,36

1.2. Funcţii de execuţie

D3066 Ofiţer principal 70 4,23
D3092 Ofiţer superior 65 3,81
D3127 Ofiţer 58 3,29
D3067 Expert-criminalist principal 70 4,23
D3093 Expert-criminalist superior 65 3,81
D3128 Expert-criminalist 58 3,29
D3111 Specialist principal 61 3,51
D3137 Specialist superior 55 3,09
D3149 Specialist 52 2,90

D3201

Inspector 55 3,09
D3150 Subofiţer superior 52 2,90
D3151 Chinolog cu rang de subofiţer 52 2,90
D3173 Chimist-dozimetrist 44 2,46

D3202

Plutonier 44 2,46
D3183 Subofiţer de patrulare 40 2,26
D3184 Subofiţer 40 2,26

Subdiviziuni deconcentrate

1.1. Funcţii de conducere

D3012 Şef direcţie municipiu 101 8,09
D3019 Şef direcţie regională 97 7,44
D3020 Comandant brigadă 97 7,44
D3024 Şef inspectorat de poliţie municipal 93 6,85
D3025 Şef inspectorat de poliţie de sector al municipiului Chişinău 93 6,85
D3027 Şef inspectorat de poliţie raional 90 6,43
D3032 Şef direcţie 87 6,04
D3033 Comandant regiment 87 6,04
D3034 Comandant batalion independent 87 6,04
D3038 Comandant detaşament 85 5,79
D3042 Comandant batalion în componenţa altei unităţi 83 5,55
D3047 Comandant unitate independentă 81 5,33
D3061 Şef secţie 73 4,51
D3068 Şef serviciu 70 4,23
D3069 Comandant companie 70 4,23
D3079 Şef secţie raională 68 4,06
D3080 Şef izolator 68 4,06
D3081 Şef birou 68 4,06
D3082 Şef sector 68 4,06
D3094 Şef schimb 65 3,81
D3095 Comandant pluton 65 3,81
D3112 Şef post 61 3,51
D3113 Comandant grup 61 3,51
D3134 Şef unitate 56 3,16
D3138 Şef gardă 55 3,09
D3165 Şef grup 52 2,90
D3166 Şef echipă 52 2,90
D3174 Şef staţie radio 50 2,79

1.2. Funcţii de execuţie

D3083 Ofiţer principal: operativ de serviciu, de sector, criminalist 68 4,06
D3114 Ofiţer superior: operativ de serviciu, de sector, criminalist 61 3,51
D3139 Ofiţer: operativ de serviciu, de sector, criminalist 55 3,09
D3084 Ofiţer principal: de investigaţii, de urmărire penală 68 4,06
D3115 Ofiţer superior de investigaţii, de urmărire penală 61 3,51
D3140 Ofiţer de investigaţii, de urmărire penală 55 3,09
D3085 Ofiţer principal 68 4,06
D3116 Ofiţer superior 61 3,51
D3141 Ofiţer 55 3,09
D3086 Expert-criminalist principal 68 4,06
D3117 Expert-criminalist superior 61 3,51
D3142 Expert-criminalist 55 3,09
D3087 Inspector principal 68 4,06
D3118 Inspector superior 61 3,51
D3143 Inspector 55 3,09
D3129 Specialist principal 58 3,29
D3152 Specialist superior 52 2,90
D3158 Specialist 50 2,79
D3153 Subofiţer superior 52 2,90
D3154 Salvator superior 52 2,90
D3155 Pompier superior 52 2,90
D3175 Scafandru 50 2,79
D3176 Salvator 50 2,79
D3177 Pompier 50 2,79
D3178 Plutonier 44 2,46
D3185 Subofiţer 40 2,26

D3187

Carabinier cu rang de subofiţer 40 2,26

Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

1.1. Funcţii de conducere

D3008 Şef direcţie generală 102 8,26
D3014 Şef direcţie 99 7,76

D3193

Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 95 7,14
D3035 Şef secţie 87 6,04

D3194

Şef secţie în cadrul direcţiei 85 5,79
D3043 Şef serviciu 83 5,55

1.2. Funcţii de execuţie

D3051 Ofiţer principal de urmărire penală 75 4,70
D3070 Ofiţer superior de urmărire penală 70 4,23
D3096 Ofiţer de urmărire penală 65 3,81
D3052 Ofiţer superior de urmărire penală pentru cazuri excepţionale 75 4,70
D3053 Ofiţer superior de investigaţii pentru cazuri excepţionale 75 4,70
D3054 Ofiţer principal de investigaţii 75 4,70
D3071 Ofiţer superior de investigaţii 70 4,23
D3097 Ofiţer de investigaţii 65 3,81
D3055 Inspector principal 75 4,70
D3072 Inspector superior 70 4,23
D3098 Inspector 65 3,81
D3056 Expert judiciar principal 75 4,70
D3073 Expert judiciar superior 70 4,23
D3099 Expert judiciar 65 3,81
D3100 Specialist principal 65 3,81
D3123 Specialist superior 60 3,43
D3144 Specialist 55 3,09
D3161 Adjutant 49 2,73

Serviciul de Informaţii şi Securitate

1.1. Funcţii de conducere

D3009 Şef direcţie generală 102 8,26
D3015 Şef direcţie 99 7,76

D3195

Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 95 7,14
D3036 Şef secţie 87 6,04

D3196

Şef secţie în cadrul direcţiei 85 5,79
D3044 Şef serviciu 83 5,55
D3048 Şef birou 78 5,00
D3062 Şef grup 73 4,51

1.2. Funcţii de execuţie

D3057 Ofiţer principal de investigaţii 75 4,70
D3074 Ofiţer superior de investigaţii 70 4,23
D3101 Ofiţer de investigaţii 65 3,81
D3058 Ofiţer principal 75 4,70
D3075 Ofiţer superior 70 4,23
D3102 Ofiţer 65 3,81
D3076 Inspector principal 70 4,23
D3103 Inspector superior 65 4,23
D3130 Inspector 58 3,29
D3104 Specialist principal 65 3,81
D3124 Specialist superior 60 3,43
D3145 Specialist 55 3,09
D3162 Adjutant 49 2,73
D3179 Subofiţer 44 2,46

Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat

1.1. Funcţii de conducere

D3010 Şef direcţie generală 102 8,26
D3016 Şef direcţie 99 7,76

D3197

Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 95 7,14
D3037 Şef secţie 87 6,04

D3198

Şef secţie în cadrul direcţiei 85 5,79
D3045 Şef serviciu 83 5,55

1.2. Funcţii de execuţie

D3059 Ofiţer principal 75 4,70
D3077 Ofiţer superior 70 4,23
D3105 Ofiţer 65 3,81
D3078 Inspector principal 75 4,70
D3106 Inspector superior 70 4,23
D3131 Inspector 65 3,81
D3107 Specialist principal 65 3,81
D3125 Specialist superior 60 3,43
D3146 Specialist 55 3,09
D3203 Subofiţer superior 52 2,90
D3180 Subofiţer 44 2,46

Sistemul administraţiei penitenciare

Administraţia Naţională a Penitenciarelor

1.1. Funcţii de conducere

D3004 Director 120 12,04
D3021 Şef direcţie generală 102 8,26
D3022 Şef direcţie 99 7,76
D3199 Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 95 7,14
D3046 Şef secţie 87 6,04
D3200 Şef secţie în cadrul direcţiei 85 5,79
D3049 Şef serviciu 83 5,55
D3217 Şef serviciu în cadrul direcţiei 80 5,22

1.2. Funcţii de execuţie

D3205 Ofiţer principal 75 4,70
D3206 Ofiţer superior 70 4,23
D3207 Ofiţer 65 3,81
D3208 Agent principal 60 3,43

Subdiviziuni subordonate şi instituţii penitenciare

1.1. Funcţii de conducere

D3011 Director penitenciar 102 8,26
D3023 Director subdiviziune subordonată 102 8,26
D3039 Comandant batalion 85 5,79
D3063 Şef secţie 83 5,55
D3109 Şef serviciu 73 4,51
D3209 Şef grup 73 4,51
D3210 Şef post 61 3,51

1.2. Funcţii de execuţie

D3211 Ofiţer principal 70 4,23
D3212 Ofiţer superior 65 3,81
D3213 Ofiţer 58 3,29
D3214 Agent principal 58 3,29
D3215 Agent superior 54 3,03
D3216 Agent 50 2,79
 

Note:

1. La transferarea militarilor, a efectivului de trupă şi a corpului de comandă/funcţionarilor cu statut special angajaţi în organele apărării naţionale, ale securităţii statului şi ordinii publice dintr-un organ în altul, la stabilirea treptei de salarizare în condiţiile art.12 alin.(7) se ia în calcul termenul de satisfacere a serviciului în organul precedent.

2. Funcţiile care se instituie în subdiviziuni şi/sau instituţii subordonate/din cadrul autorităţilor enumerate în tabel, ce ţin de domeniul învăţămînt, cultură, sport, sănătate sau alt personal cu funcţii complexe (medic, asistent medical, economist, contabil, precum şi alte funcţii din grupurile ocupaţionale respective), precum şi clasele de salarizare corespunzătoare se vor stabili în conformitate cu anexa la lege ce reglementează funcţiile din domeniul respectiv. Suplimentar, dacă aceste funcţii se instituie ca funcţii cu statut special, deţinătorii acestora pot beneficia de spor pentru grad profesional stabilit în conformitate cu art.13 şi cu anexa nr.2.

3. Clasa de salarizare şi coeficientul de salarizare pentru funcţiile de ajutor al unei funcţii de conducere se stabilesc prin aplicarea unei reduceri de 4 clase succesive faţă de salarizarea conducătorului pe care acesta îl asistă.

4. Clasa de salarizare pentru funcţiile de ofiţeri, inclusiv de urmărire penală sau de investigaţii, de specialişti, detaşaţi în procuraturile specializate, se stabileşte cu o majorare de 15 clase succesive faţă de cea stabilită în tabel pentru funcţiile similare din unităţile bugetare din care sînt detaşaţi.

5. Clasa de salarizare pentru funcţia de chinolog specificată în tabelul din anexă este stabilită pentru specialiştii care exercită serviciul cu cîinii de serviciu (detectori) şi pentru dresorii de cîini de serviciu care execută dresarea şi patrularea cu cîinii de serviciu. Clasa de salarizare a specialiştilor care hrănesc cîinii în condiţii casnice se majorează cu 4 clase succesive faţă de cea stabilită în tabel pentru această funcţie.

6. Clasa de salarizare pentru ofiţerii de informaţii şi securitate din organele teritoriale şi autorităţile administrative din subordinea Serviciului de Informaţii şi Securitate se stabileşte cu o reducere de 2 clase succesive faţă de cea stabilită în tabel pentru funcţiile reflectate la compartimentul „Serviciul de Informaţii şi Securitate”.

7. Clasa de salarizare pentru şeful Biroului de Curieri Speciali se stabileşte la nivelul funcţiei „Şef direcţie” din compartimentul „Serviciul de Informaţii şi Securitate”.

71. Clasa de salarizare pentru funcţia „Şef sector al Poliţiei de Frontieră” se stabileşte la nivelul funcţiei „Şef secţie” de la compartimentul „Subdiviziuni deconcentrate.

8. Lista funcţiilor cu statut special care corespund fiecărui grad profesional, precum şi a celor ce pot fi asimilate noţiunilor „plutonier”, „subofiţer superior”, „subofiţer”, „subofiţer de patrulare” se aprobă de conducătorul autorităţilor publice enumerate în tabel.

9. Clasele de salarizare pentru funcţiile publice cu statut special cu atribuţii în domeniul medical din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din instituţiile penitenciare şi subdiviziunile subordonate se majorează faţă de cele stabilite în tabel, după cum urmează:

– cu 3 clase succesive – pentru funcţiile de conducere cu statut special;

– cu 6 clase succesive – pentru funcţiile de execuţie cu statut special.

 

[Anexa nr.6 completată prin Legea nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Anexa nr.6 modificată prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Anexa nr.6 modificată prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

 

Anexa nr.7

Grupul ocupaţional „Învăţămînt şi cercetare (E)”

1. Dispoziţiile prezentei anexe reglementează codul funcţiei, denumirea funcţiei, clasa de salarizare şi coeficientul de ierarhizare aferent pentru:

1) personalul didactic şi personalul ştiinţifico-didactic, inclusiv cel cu funcţii de conducere, conform tabelului 1;

2) funcţiile de specialitate specifice din domeniul învăţămîntului şi cercetării, conform tabelului 2.

2. Clasa de salarizare şi coeficientul de salarizare aferent pentru alte funcţii ale personalului de specialitate care pot fi instituite în unităţile bugetare din domeniul învăţămîntului şi cercetării se stabilesc în conformitate cu anexa nr.10 sau, după caz, alte anexe la prezenta lege care reglementează funcţiile de specialitate dintr-un anumit domeniu de activitate.

3. Funcţiile caracteristice personalului de deservire tehnică şi auxiliar ce se instituie în unităţile bugetare din domeniul învăţămîntului şi cercetării, precum şi clasa de salarizare şi coeficientul de salarizare aferent se determină în conformitate cu anexa nr.10.

4. Funcţia, clasa de salarizare şi coeficientul de salarizare aferent prevăzute în prezenta anexă se stabilesc în mod corespunzător şi pentru titluri de funcţii similare instituite în unităţi bugetare (subdiviziuni) din alte domenii, indiferent de subordinea lor departamentală.

Tabelul 1

Personal didactic şi personal ştiinţifico-didactic,

 inclusiv cu funcţii de conducere (E4)

Codul
funcţiei
Denumirea funcţiei Clasa de
salarizare
Coeficientul
de salarizare
1 2 3 4

Personalul didactic şi personalul ştiinţifico-didactic din învăţămîntul superior

1.1. Funcţii de conducere

E4001 Rector 104 8,62
E4002 Prim-prorector 102 8,26
E4003 Prorector 100 7,93
E4004 Decan 87 6,04
E4006 Prodecan 85 5,79
E4005 Director al şcolii doctorale 87 6,04
E4007 Şef catedră/departament 83 5,55

1.2. Funcţii de execuţie

E4010 Profesor universitar 78 5,00
E4012 Conferenţiar universitar 75 4,70
E4013 Lector universitar 70 4,23
E4011 Formator 78 5,00
E4014 Asistent universitar 61 3,51
E4015 Maestru de concert 61 3,51
E4016 Maestru de instruire 61 3,51
E4017 Antrenor 61 3,51

Funcţii de conducere şi didactice din instituţiile de învăţământ general şi profesional tehnic

1.1. Funcţii de conducere

E4008 Director de liceu/instituţie de învăţământ profesional tehnic, de categoria:
I 88 6,17
II 87 6,04
III 86 5,91
IV 85 5,79
V–VI 84 5,67
E4026 Director de instituţie de educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, de categoria:
I 86 5,91
II 85 5,79
III 84 5,67
IV 83 5,55
V–VI 82 5,44

E4009

Director (şef) al altor instituţii de învăţământ de categoria:
I 76 4,80
II 74 4,60
III 72 4,41
IV 70 4,23
V–VI 68 4,06

1.2. Funcţii de execuţie

E4018 Profesor în învăţământul general şi în învăţământul profesional tehnic 56 3,16
E4019 Învăţător în învăţământul general 56 3,16
E4020 Educator educaţie timpurie 56 3,16
E4021 Metodist în învăţământul general şi în învăţământul profesional tehnic 52 2,90
E4022 Educator 50 2,79
E4023 Maistru-instructor 50 2,79
E4024 Pedagog social 39 2,21
E4025 Acompaniator 39 2,21
 

Note:

1. Cerinţele minime de calificare pentru ocuparea funcţiilor didactice în învăţământul general (educaţie timpurie, învăţământ primar, gimnazial şi liceal), învăţământul profesional tehnic şi în învăţământul superior sunt stabilite în Codul Educaţiei. Faţă de personalul cu funcţii de execuţie care nu întrunesc cerinţele respective se aplică norma prevăzută la art.12 alin.(9) din prezenta lege.

2. Clasele de salarizare pentru funcţiile de conducere din instituţiile de învăţămînt general şi profesional tehnic sînt divizate în funcţie de categoria instituţiei în care sînt instituite.

Criteriile şi modul de raportare a instituţiilor de învăţămînt la aceste categorii se aprobă de Guvern.

3. Clasa de salarizare pentru funcţiile de conducere din instituţiile de învăţămînt care nu sînt raportate la una dintre categoriile instituţiilor enumerate se stabileşte cu o reducere de 2 clase succesive faţă de clasa stabilită pentru funcţia „Director (şef) al altor instituţii de învăţămînt de categoria V–VI.

4. Clasa de salarizare pentru şefii de instituţii (grădiniţe de copii, creşe-grădiniţe, creşe) cu regim de zi şi de noapte sau care au grupe de zi şi de noapte se majorează cu 2 clase succesive faţă de cele stabilite în tabel pentru funcţii similare.

5. Clasa de salarizare pentru preşedintele Centrului republican/municipal de asistenţă psihopedagogică şi pentru şeful serviciului de asistenţă psihopedagogică se stabileşte la nivelul clasei de salarizare stabilite în tabel pentru funcţia „Director (şef) al altor instituţii de învăţămînt de categoria II.

6. Salariul de bază determinat în condiţiile prezentei legi pentru personalul ştiinţifico-didactic şi didactic se stabileşte pentru o normă didactică.

7. Personalul didactic şi personalul ştiinţifico-didactic care ocupă funcţii de conducere a unei subdiviziuni interne sau care asigură suplinirea obligaţiilor de conducător de practică beneficiază de majorarea clasei de salarizare de la 2 pînă la 4 clase succesive faţă de clasa ce corespunde funcţiei didactice.

8. Clasa de salarizare ale masteranzilor se stabileşte cu o reducere de 2 clase succesive faţă de clasa de salarizare prevăzută în prezentul tabel pentru asistentul universitar.

9. Personalului ştiinţifico-didactic, pentru suplinirea obligaţiilor de şef doctorat, postdoctorat, secundariat şi masterat, i se majorează clasa de salarizare în funcţie de efectiv, după cum urmează:

– pînă la 100 de doctoranzi, medici secundari, masteranzi – cu 2 clase succesive faţă de clasa de salarizare corespunzătoare funcţiei ştiinţifico-didactice;

– mai mult de 100 de doctoranzi, medici secundari, masteranzi – cu 3 clase succesive faţă de clasa de salarizare corespunzătoare funcţiei ştiinţifico-didactice.

10. Personalului ştiinţifico-didactic, pentru conducerea grupelor studenţeşti, i se majorează clasa de salarizare cu o clasă succesivă faţă de cea corespunzătoare funcţiei de bază.

11. Clasa de salarizare pentru funcţiile de execuţie reflectate în tabel este stabilită pentru personalul didactic şi personalul ştiinţifico-didactic fără grad didactic.

Cadrele didactice, inclusiv cele cu profil sportiv, cărora li s-au acordat grade didactice – superior, I sau II – beneficiază, pentru timpul efectiv lucrat în funcţiile sau specialităţile pentru care au fost conferite gradele în cauză, de majorarea clasei de salarizare faţă de cea stabilită în tabel după cum urmează:

– cu 5 clase succesive pentru gradul didactic II;

– cu 10 clase succesive pentru gradul didactic I;

– cu 15 clase succesive pentru gradul didactic superior.

Majorarea respectivă se stabileşte pe o perioadă de pînă la 5 ani de la data acordării gradelor didactice. Plata salariului de bază majorat în conformitate cu alineatul precedent va continua în cazul confirmării nivelului de pregătire profesională înainte de expirarea termenului indicat. În cazul retrogradării sau al retragerii gradului didactic în urma atestării ordinare, majorarea clasei de salarizare se va reduce pînă la cea prevăzută pentru gradul inferior sau se va anula.

De majorare similară beneficiază şi maiştri-instructori cărora, în urma atestării profesionale, li se conferă gradul de calificare superior, I sau II.

12. Similar clasei de salarizare stabilite în tabel pentru funcţia metodist în învăţământul general şi în învăţământul profesional tehnic se stabileşte clasa de salarizare pentru următoarele funcţii didactice:

– în educaţia timpurie: conducător muzical, cadru didactic de sprijin, logoped, psiholog şi psihopedagog;

– în învăţămîntul primar: cadru didactic de sprijin, asistent didactic, logoped, psiholog, psihopedagog, conducător de cerc;

– în învăţămîntul gimnazial şi liceal: psiholog, psihopedagog, cadru didactic de sprijin, conducător de cerc;

– în învăţămîntul special: psiholog, logoped, instructor, maistru, psihopedagog, conducător de cerc;

– în instituţiile de învăţămînt extraşcolar: conducător de cerc, dirijor, maestru de cor, maestru de balet, regizor, conducător artistic, psiholog;

– în instituţiile de învăţămînt de arte şi sport: conducător artistic, maestru de balet, maestru de concert, maestru de cor, dirijor, regizor, antrenor-instructor, antrenor;

– în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic: psiholog, psihopedagog, maestru de concert, conducător de cerc, dirijor de cor, dirijor de orchestră.

121. Pentru funcţiile didactice psihopedagog, psihopedagog special, pedagog, logoped, psiholog şi cadru didactic de sprijin, clasa de salarizare se majorează cu 4 clase succesive faţă de clasa de salarizare corespunzătoare funcţiei metodist în învăţământul general şi în învăţământul profesional tehnic.

13. Conform tabelului 1 se stabileşte clasa de salarizare pentru funcţiile didactice din cadrul Centrului de educaţie medicală continuă a personalului medical şi farmaceutic cu studii medii.

14. Clasa de salarizare pentru pedagogul social din cămine şi internate se stabileşte cu o reducere de 3 clase succesive faţă de clasa de salarizare reflectată în tabel pentru funcţia „pedagog social”.

15. Clasele de salarizare determinate în conformitate cu prezenta anexă se stabilesc pentru cadrele didactice de profil sportiv, inclusiv cele cu funcţii de conducere, care au absolvit instituţii de învăţămînt incluse în lista aprobată de Guvern.

Clasa de salarizare pentru cadrele didactice cu profil sportiv care au studii superioare ce nu ţin de profilul sportiv, dar sînt distinşi cu titlul „Maestru al Sportului”, „Maestru Internaţional al Sportului”, „Maestru Emerit al Sportului”, se stabileşte la nivelul celei prevăzute în tabel, iar în cazul lipsei titlurilor indicate – cu aplicarea prevederii art.12 alin.(9).

Clasa de salarizare pentru cadrele didactice cu profil sportiv care nu au studii medii de specialitate de profil sportiv, dar sînt distinşi cu titlul „Maestru al Sportului”, „Maestru Internaţional al Sportului”, „Maestru Emerit al Sportului”, se stabileşte cu aplicarea prevederii art.12 alin.(9).

16. În cazul în care numărul real de copii care frecventează instituţia preşcolară este peste prevederile normelor stabilite (numărul maxim de copii în grupe: 20 – cu vîrsta de pînă la 3 ani şi 25 – cu vîrsta 3–6 (7) ani), clasa de salarizare pentru funcţia de educator, dădacă, asistent al educatorului se majorează faţă de cea stabilită în tabel după cum urmează:

 

Numărul de copii peste prevederile normei Numărul de clase acordate suplimentar
de la 3 pînă la 5 copii cu 2 clase succesive
de la 6 pînă la 8 copii cu 3 clase succesive
peste 8 copii cu 4 clase succesive
 

17. Volumul de muncă al cadrelor didactice nu trebuie să depăşească 1,25 norme didactice.

În cazul asigurării insuficiente cu cadre, conducătorii instituţiilor de învăţămînt pot stabili cadrelor didactice un volum maxim de lucru de pînă la 1,5 normă didactică, iar pentru cadrele didactice din învăţămînt artistic – pînă la 2 norme didactice.

Prin derogare de la art.24 alin.(3), se permite conducătorilor instituţiilor de învăţământ şi cadrelor didactice cu funcţii de conducere din instituţiile indicate să desfăşoare activitate didactică în limita a 0,5 normă didactică.

Aprobarea numărului suplimentar de ore ce depăşeşte 1,25 norme didactice se va efectua prin emiterea de către fondator a unui ordin, în care se vor indica obiectul, numărul suplimentar de ore şi perioada pentru care este valabil ordinul. În cazul cadrelor didactice care activează în instituţiile de învăţământ din subordinea autorităţilor publice locale, numărul suplimentar de ore se va coordona cu organul local de specialitate în domeniul învăţământului.

În cazul insuficienţei de cadre didactice, conducătorilor de instituţii preşcolare ce activează în regim de cel puţin 10,5 ore pe zi li se permite, cu aprobarea organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului, prestarea muncii prin cumul, în afara orelor de program, în instituţia condusă în limitele a 0,25 normă didactică pentru funcţia de educator.

171. Prin derogare de la pct.17, pentru perioada primului semestru al anului de studii 2020–2021 (septembrie – decembrie 2020) nu se limitează volumul activităţii didactice desfăşurate de cadrele didactice, inclusiv de cele ce deţin funcţii de conducere, în instituţiile de educaţie timpurie, de învăţământ primar, de învăţământ gimnazial, de învăţământ liceal şi de învăţământ extraşcolar.

Aprobarea numărului suplimentar de ore ce depăşeşte limita stipulată la pct.17 se coordonează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Guvernul este în drept să prelungească perioada indicată în primul alineat, dar cu nu mai mult de 6 luni de la data expirării acesteia.

18. Personalul didactic şi ştiinţifico-didactic poate fi salarizat prin plata cu ora sau prin cumul. Calculul salariului pe oră pentru personalul antrenat în activitatea didactică în toate ramurile economiei naţionale se efectuează în modul stabilit de Guvern.

[Anexa nr.7 tabelul 1 modificat prin Legea nr.272 din 30.09.2022, în vigoare 01.09.2022]

[Anexa nr.7 tabelul 1 modificat prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Anexa nr.7 tabelul 1 modificat prin Legea nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Anexa nr.7 tabelul 1 completat prin Legea nr.176 din 11.09.2020, în vigoare 23.09.2020]

[Anexa nr.7 tabelul 1 modificat prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

Tabelul 2

Personal de specialitate din domeniul învăţămîntului şi cercetării

Codul
funcţiei
Denumirea funcţiei Clasa de
salarizare
Coeficientul
de salarizare
1 2 3 4

Personal didactic auxiliar şi de deservire din învăţămînt

1.1. Funcţii de conducere

E6019 Director-adjunct probleme de gospodărie, producere etc. 61 3,51
E6020 Şef secţie 61 3,51
E6023 Şef centru 58 3,29
E6027 Şef serviciu 55 3,09
E6029 Conducător practică de producţie 52 2,90
E6034 Şef laborator 44 2,46

1.2. Funcţii de execuţie

E6032 Metrolog 49 2,73
E6033 Inspector 49 2,73
E6035 Instructor extraşcolar 44 2,46
E6036 Instructor-animator 44 2,46
E6037 Instructor pentru muncă 44 2,46
E6038 Laborant superior 40 2,26
E6039 Laborant metodist 40 2,26
E6040 Laborant 36 2,08
E6041 Dădacă 30 1,83
E6042 Asistent al educatorului 30 1,83
E6043 Şef gospodărie 44 2,46
E6044 Asistent de laborator 12 1,26

Centre şi cabinete metodice

1.1. Funcţii de conducere

E6016 Şef centru/cabinet metodic 70 4,23

1.2. Funcţii de execuţie

E6021 Metodist principal 61 3,51
E6024 Metodist superior 58 3,29
E6028 Metodist 55 3,09

Instituţii de drept public din domeniile cercetării şi inovării

1.1. Funcţii de conducere

E6001 Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 102 8,26
E6002 Director institut 100 7,93
E6003 Vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 98 7,60
E6004 Director 98 7,60
E6005 Secretar ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 95 7,14
E6006 Secretar ştiinţific 89 6,30
E6008 Şef aparat administrativ al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 89 6,30
E6009 Şef subdiviziune de cercetare 80 5,22
E6010 Şef secţie 80 5,22
E6011 Şef laborator 79 5,11
E6012 Şef sector 75 4,70
E6013 Şef serviciu 74 4,60

1.2. Funcţii de execuţie

E6014 Consultant ştiinţific 73 4,51
E6015 Cercetător ştiinţific principal 73 4,51
E6017 Cercetător ştiinţific coordonator 70 4,23
E6018 Cercetător ştiinţific superior 65 3,81
E6022 Cercetător ştiinţific 60 3,43
E6026 Cercetător ştiinţific stagiar 57 3,23
E6025 Specialist principal 58 3,29
E6030 Specialist superior 52 2,90
E6031 Specialist 50 2,79
 

Note:

1. La funcţia „Director” din compartimentul „Instituţii de drept public din domeniile cercetării şi inovării” se raportează şefii organizaţiilor de cercetare-dezvoltare, ai organizaţiilor de inovare, ai centrelor ştiinţifice, ai centrelor de inovaţie, ai staţiilor ştiinţifice, ai laboratoarelor ştiinţifice independente, ai subdiviziunilor interioare ştiinţifice şi de inovare ale instituţiilor de învăţămînt superior, ai asociaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, ai muzeului ştiinţific, ai bibliotecii ştiinţifice, ai arhivei ştiinţifice, ai editurii ştiinţifice şi ai altor organizaţii din domeniile cercetării şi inovării.

Prin derogare de la art.24 alin.(3), persoanelor cu funcţie de conducere din organizaţiile de drept public din domeniile cercetării şi inovării li se permite să cumuleze pînă la 0,5 normă didactică sau pînă la 240 de ore anual în regim de plată cu ora, sau pînă la 0,5 normă de cercetător ştiinţific (principal, coordonator etc.).

2. Funcţiile director adjunct probleme de gospodărie, producere etc. şi şef gospodărie se instituie în instituţii din domeniul învăţământului şi cercetării, cu clase de salarizare după cum urmează:

 

E6019 Director adjunct probleme de gospodărie, producere etc. E6043 Şef gospodărie
Clasa de salarizare Coeficientul de salarizare Clasa de salarizare Coeficientul de salarizare
Instituţii de drept public din domeniile cercetării şi inovării, din care în:
Institute 61 3,51
Alte instituţii de drept public din domeniile cercetării şi inovării 44 2,46
Instituţii de învăţământ primar, gimnazial, liceal, profesional tehnic de categoria:
I 61 3,51
II 58 3,29
III 55 3,09
IV–VI 44 2,46
Alte instituţii de învăţământ de categoria:
I 44 2,46
II 41 2,31
III 38 2,17
IV 35 2,04
V 31 1,87
VI 26 1,69

 

[Anexa nr.7 tabelul 2 modificată prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

[Anexa nr.7 modificată prin Legea nr.132 din 19.09.2019, în vigoare 11.11.2019]

 

 

Anexa nr.8

Grupul ocupaţional „Cultură, tineret şi sport (F)”

1. Dispoziţiile prezentei anexe reglementează codul funcţiilor, denumirea funcţiilor, clasa de salarizare şi coeficientul de salarizare aferent pentru funcţiile de specialitate specifice ce pot fi instituite în teatre, organizaţii concertistice, colective artistice, circuri, case de cultură, centre de cultură, biblioteci publice şi biblioteci din instituţiile de învăţămînt, în centre de creaţie populară, muzee, grădini zoologice, parcuri de cultură şi odihnă, centre de tineret, în unităţi bugetare din domeniul tineretului şi sportului, conform tabelului din anexă.

2. Clasa de salarizare şi coeficientul de salarizare pentru alte funcţii ale personalului de specialitate care pot fi instituite în unităţile bugetare din aceste domenii se stabilesc în conformitate cu anexa nr.10 sau, după caz, cu alte anexe la prezenta lege care reglementează funcţiile de specialitate specifice unui anumit domeniu de activitate.

3. Funcţiile complexe, inclusiv cele caracteristice personalului de deservire tehnică şi auxiliar ce se instituie în unităţile bugetare din cultură, tineret şi sport, precum şi clasa de salarizare şi coeficientul de salarizare aferent se determină în conformitate cu anexa nr.10.

4. Funcţiile, clasa de salarizare şi coeficientul de salarizare prevăzute în prezenta anexă se stabilesc în mod corespunzător şi pentru titluri de funcţii similare instituite în unităţi bugetare (subdiviziuni) din alte domenii, indiferent de subordinea lor departamentală.

 

Personal de specialitate specific din domeniul

 culturii, tineretului şi sportului (F6)

Codul
funcţiei
Denumirea funcţiei Clasa de
salarizare
Coeficientul
de salarizare
1 2 3 4

Instituţii de cultură şi tineret

1.1. Funcţii de conducere

F6001 Director general 90 6,43
F6002 Director (şef) 78 5,00
F6003 Director artistic 70 4,23
F6004 Prim-regizor 70 4,23
F6005 Pictor-şef 68 4,06
F6006 Dirijor-şef 68 4,06
F6007 Maestru de balet-şef 68 4,06
F6008 Regizor-şef 68 4,06
F6009 Şef secţie 65 3,81
F6013 Şef trupă 61 3,51
F6014 Conducător artistic 61 3,51
F6015 Şef filială 61 3,51
F6016 Şef centru 61 3,51
F6023 Şef serviciu 58 3,29
F6024 Custode-şef 61 3,51
F6029 Şef sector 56 3,16
F6033 Şef sală de expoziţii 52 2,90
F6034 Şef laborator 52 2,90
F6035 Şef filmotecă 52 2,90
F6038 Şef birou 49 2,73
F6039 Şef atelier 49 2,73
F6047 Conducător de cerc 46 2,56
F6048 Bibliotecar principal 50 2,79
F6049 Bibliograf principal 50 2,79

1.2. Funcţii de execuţie

F6011 Regizor 62 3,58
F6012 Dirijor 62 3,58
F6017 Regizor tehnic 61 3,51
F6018 Regizor montare 61 3,51
F6019 Regizor de sunete 61 3,51
F6020 Redactor tehnic 61 3,51
F6021 Maestru de cor 61 3,51
F6022 Scenograf 61 3,51
F6025 Mediator 58 3,29
F6026 Coregraf 58 3,29

F6027

Artist-maestru al scenei 58 3,29
F6078 Maestru dans 58 3,29
F6079 Maestru balet 58 3,29
F6080 Maestru lumini 55 3,09
F6081 Maestru sunete 55 3,09
F6030 Concertmaistru 55 3,09
F6044 Artist 48 2,67
F6040 Ihtiolog 49 2,73
F6031 Expert în domeniul artelor 55 3,09
F6032 Pictor 55 3,09
F6041 Sculptor 49 2,73
F6042 Scenograf 49 2,73
F6054 Ghid 36 2,08
F6050 Restaurator 55 3,09
F6055 Muzeograf 55 3,09
F6056 Bibliotecar 44 2,46
F6057 Bibliograf 44 2,46
F6051 Acompaniator 39 2,21
F6052 Corepetitor 39 2,21
F6053 Conservator 39 2,21
F6058 Asistent regizor 36 2,08
F6059 Asistent maestru 36 2,08
F6060 Asistent dirijor 36 2,08
F6061 Peruchier 34 1,99
F6062 Păpuşar 34 1,99
F6063 Pălărier 34 1,99
F6064 Modelier 34 1,99
F6065 Machior 34 1,99
F6066 Decorator 34 1,99
F6067 Butafor 34 1,99
F6068 Custode superior fonduri 44 2,46
F6069 Custode fonduri 42 2,36

[Poziţia F6070 exclusă prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

F6071 Taxidermist 30 1,83
F6073 Administrator 28 1,76
F6074 Operator de sunete 26 1,69
F6075 Artist figurant 26 1,69
F6076 Animator 26 1,69
F6077 Supraveghetor muzeu 15 1,34

Instituţii din domeniul culturii fizice şi sportului

1.1. Funcţii de conducere

F6010 Director 78 5,00
F6028 Director club sportiv 62 3,58
F6037 Director (administrator) edificiu sportiv 54 3,03

1.2. Funcţii de execuţie

F6045 Antrenor-instructor 52 2, 90
F6036 Antrenor principal 56 3,16
F6043 Antrenor superior 54 3,03
F6046 Antrenor 52 2, 90
F6072 Salvator 40 2,26
 

Note:

1. Clasa de salarizare şi coeficientul de salarizare la categoria „Funcţii de conducere” din compartimentul „Instituţii de cultură şi tineret” se stabilesc pentru funcţiile instituite în instituţii cu statut naţional/de categorie superioară.

Stabilirea claselor de salarizare şi a coeficienţilor de salarizare pentru funcţiile de conducere instituite în instituţii similare de alte categorii se efectuează prin reducerea clasei de salarizare faţă de cele stabilite în tabel, după cum urmează:

– cu 2 clase succesive – pentru funcţii similare instituite în instituţii de categoria I;

– cu 3 clase succesive – pentru funcţii similare instituite în instituţii de categoria II;

– cu 5 clase succesive – pentru funcţii similare instituite în instituţii de categoria III;

– cu 6 clase succesive – pentru funcţii similare instituite în instituţii de categoria IV.

2. Raportarea instituţiilor de cultură şi a grădinilor zoologice la o anumită categorie se efectuează conform indicilor şi modului de raportare stabilite de Guvern.

3. Funcţia „Director general” se instituie doar în instituţii cu statut naţional/de categorie superioară.

31. Funcţia „Director (şef)” este prevăzută pentru o unitate cu normă întreagă. În funcţie de volumul activităţii, la decizia fondatorului, funcţia „Director (şef)” poate fi instituită cu normă parţială (pe fracţiune de normă).

4. Conform funcţiei „Director” din compartimentul „Instituţii din domeniul culturii fizice şi sportului” se salarizează directorul Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naţionale.

5. Clasa de salarizare pentru funcţia „Director (administrator) edificiu sportiv” se aplică pentru un edificiu cu pînă la 9 angajaţi. Pentru un număr de angajaţi de la 10 pînă la 20, clasa de salarizare pentru funcţia respectivă se majorează cu 2 clase succesive faţă de cea stabilită în tabel pentru această funcţie, iar pentru un edificiu cu numărul de angajaţi mai mare de 20, clasa de salarizare indicată se va majora cu 3 clase succesive.

6. Clasa de salarizare pentru funcţiile de conducere (şef secţie, şef serviciu, şef sector, şef birou) din prezenta anexă se aplică pentru funcţiile de conducere din subdiviziunile corespunzătoare activităţii de bază a unităţii bugetare. Clasa de salarizare pentru funcţiile de conducere din subdiviziunile de suport se stabileşte în conformitate cu anexa nr.10.

[Pct.7 exclus prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

8. Pentru stimularea şi sporirea calităţii muncii personalului din domeniul culturii, tineretului şi sportului se efectuează atestarea profesională, cu conferirea categoriei de calificare superioară/coordonator, I, II sau III.

Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare se aprobă de către ministerul responsabil de elaborarea şi promovarea politicii în domeniile respective.

Clasele de salarizare indicate în tabel se aplică personalului care ocupă aceste funcţii şi nu au nicio categorie de calificare.

Clasa de salarizare pentru personalul căruia, în urma atestării profesionale, i-au fost conferite categorii de calificare se stabileşte prin majorare, după cum urmează:

– cu o clasă succesivă faţă de cea indicată în tabel pentru funcţie similară – pentru deţinerea categoriei de calificare III;

– cu 2 clase succesive faţă de cea indicată în tabel pentru funcţie similară – pentru deţinerea categoriei de calificare II;

– cu 4 clase succesive faţă de cea indicată în tabel pentru funcţie similară – pentru deţinerea categoriei de calificare I;

– cu 6 clase succesive faţă de cea indicată în tabel pentru funcţie similară – pentru deţinerea categoriei de calificare superioară sau coordonator.

9. Similar funcţiei „Artist”, cu categoria de calificare respectivă, se stabileşte clasa de salarizare şi coeficientul de salarizare pentru artişti vocali (solişti), artişti de balet, artişti dramatici, artişti instrumentişti, artişti de cor, artişti în orchestrele simfonice şi camerale, artişti de diverse genuri de circ, inspectori ai manejului, artişti dresori de animale sălbatice, artişti în ansamblul de cîntece şi dansuri, în colective corale şi coregrafice, în orchestre de muzică populară, fanfare, sinfo-jazz, artişti ai orchestrelor şi ansamblurilor de estradă, actori.

10. Clasa de salarizare pentru bibliotecari sau alte categorii de personal care deservesc schema de închiriere a manualelor se stabileşte prin majorarea faţă de cea stabilită în tabel pentru funcţii similare, după cum urmează:

 

Numărul de manuale incluse în schema de închiriere Numărul de clase acordate suplimentar
pînă la 3000 exemplare 2 clase de salarizare
3001–6000 exemplare 3 clase de salarizare
6001–10000 exemplare 4 clase de salarizare
10001 exemplare şi mai mult 6 clase de salarizare
11. Clasa de salarizare pentru funcţiile de „Antrenor-instructor” şi de „Antrenor” se stabileşte pentru funcţiile respective instituite în Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naţionale. Clasa de salarizare pentru funcţiile similare instituite în alte instituţii din domeniul culturii fizice şi sportului se stabileşte cu o reducere de 3 clase de salarizare faţă de cea indicată în tabel.

12. Prin derogare de la prevederile art.24 alin.(3), se permite conducătorilor instituţiilor teatral-concertistice să desfăşoare activitate artistică în orele de program, în limita a 0,5 unităţi.

 

[Anexa nr.8 completată prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Anexa nr.8 modificată prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

 

Anexa nr.9

Grupul ocupaţional „Asistenţă socială şi sănătate (G)”

1. Dispoziţiile prezentei anexe se extind asupra funcţiilor de specialitate specifice din instituţiile medico-sanitare publice, de asistenţă socială şi sănătate publică, asupra personalului medical din instituţiile de învăţămînt şi din alte instituţii (subdiviziuni medicale),precum şi asupra altui personal de asistenţă socială, indiferent de subordinea lor departamentală, conform tabelului din anexă.

2. Clasa de salarizare şi coeficientul de salarizare aferent pentru alte funcţii de specialitate care pot fi instituite în unităţile bugetare din acest domeniu se stabilesc în conformitate cu anexa nr.10 sau, după caz, cu alte anexe la prezenta lege care reglementează funcţiile de specialitate specifice unui anumit domeniu de activitate.

3. Funcţiile caracteristice personalului de deservire tehnică şi auxiliar ce se instituie în unităţile bugetare din domeniul asistenţei sociale şi sănătate, precum şi clasa de salarizare şi coeficientul de salarizare aferent se determină în conformitate cu anexa nr.10.

 

Personal de specialitate din domeniul asistenţă socială şi sănătate (G6)

Codul
funcţiei
Denumirea funcţiei Clasa de
salarizare
Coeficientul
de salarizare
1 2 3 4

1.1. Funcţii de conducere

G6001 Medic-şef, şef spital 99 7,76
G6002 Director (general) al instituţiei de nivel republican 96 7,29
G6003 Medic-şef al instituţiei, de categoria:
I 93 6,85
II 90 6,43
III 87 6,04
G6004 Şef policlinică 93 6,85
G6005 Director/şef/manager al instituţiei, de categoria:
I 87 6,04
II 85 5,79
III 83 5,55
G6007 Şef/manager serviciu social 65 3,81
G6011 Director (şef) centru 61 3,51

1.2. Funcţii de execuţie

1.2.1. Personal cu studii superioare

G6006 Medic (de toate specialităţile), în instituţii de categoria:
nivel republican 78 5,00
I 76 4,80
II 74 4,60
III 72 4,41
G6008 Dietetician 65 3,81
G6009 Farmacist 65 3,81
G6010 Psihopedagog 65 3,81
G6012 Logoped 61 3,51
G6013 Psiholog 61 3,51
G6014 Defectolog 61 3,51
G6015 Kinetoterapeut 61 3,51
G6017 Asistent parental profesionist 55 3,09

G6044

Asistent medical 55 3,09
G6018 Asistent social 52 2,90

G6045

Lucrător social 40 2,26
G6030 Mediator comunitar 38 2,17

1.2.2. Personal cu studii profesional tehnice

G6019 Tehnician-dentist 46 2,56
G6020 Statistician medical 46 2,56
G6021 Laborant radiolog 46 2,56
G6022 Instructor dezinfecţionist 46 2,56
G6023 Instructor de cultură fizică medicală 46 2,56
G6024 Felcer 46 2,56
G6025 Felcer laborant 46 2,56
G6026 Farmacist 46 2,56
G6027 Asistent medical 46 2,56
G6028 Laborant 41 2,31
G6031 Asistent parental profesionist 44 2,46
G6034 Tehnician 34 1,99
G6032 Asistent social 44 2,46

1.2.3. Personal cu studii medii (medical inferior)

G6033 Instructor ergoterapie 30 1,83
G6034 Farmacist inferior 30 1,83
G6035 Mediator comunitar fără studii 30 1,83
G6036 Asistent personal 30 1,83
G6037 Asistent familial 30 1,83

G6046

Maseur 30 1,83
G6038 Dădacă 30 1,83
G6039 Lucrător social 30 1,83
G6040 Dezinfecţionist 26 1,69
G6041 Infirmier 26 1,69
G6042 Soră econoamă 26 1,69
G6043 Registrator (medical) 24 1,62
 

Note:

1. Clasa de salarizare stabilită în tabel pentru medici, inclusiv pentru cei cu funcţii de conducere, pentru personalul medical cu studii medii speciale şi farmacişti, precum şi pentru alt personal indicat în tabel, cărora li se conferă categorie de calificare, se aplică pentru personalul care deţine categoria de calificare superioară.

Pentru cei care deţin categoria de calificare I, clasa de salarizare se stabileşte cu o reducere de 2 clase succesive faţă de cea stabilită în tabel, iar pentru cei care deţin categoria de calificare II – clasa de salarizare stabilită în tabel se reduce cu 4 clase succesive faţă de cele stabilite în tabel.

Pentru personalul fără categorie de calificare care ocupă funcţiile indicate în tabel cărora li se conferă categorii de calificare, clasa de salarizare se reduce cu 6 clase succesive faţă de cea indicată în tabel.

Clasa de salarizare în funcţie de categoria de calificare se stabileşte pentru activitatea în funcţia pentru care a fost conferită categoria şi se actualizează la reconfirmarea nivelului de pregătire profesională a persoanei. În cazul retrogradării sau al retragerii categoriei de calificare în urma atestării ordinare, clasa de salarizare se va revizui în funcţie de noua categorie de calificare deţinută de persoană.

2. Conform funcţiei „Director (general) al instituţiei de nivel republican” se salarizează conducătorul Centrului National de Transfuzie a Sângelui, directorul Consiliului National pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă şi directorul Agenţiei de Transplant.

3. Conform funcţiei „Director/şef/manager al instituţiei de categoria I, II, III” se determină clasa de salarizare pentru conducătorul (care nu este medic) centrelor de reabilitare, al internatelor psihoneurologice, al caselor-internat pentru copii cu deficienţe mintale, altor instituţii sociale în funcţie de categoria la care este raportată instituţia.

4. Pentru medici şi conducătorii instituţiilor care nu ating indicii prevăzuţi pentru categoria III, clasa de salarizare se stabileşte cu o reducere de 2 clase succesive faţă de cea indicată pentru medici şi conducătorii instituţiilor raportate la categoria III.

5. Raportarea instituţiilor medico-sanitare şi de asistenţă socială la una dintre categorii ale instituţiilor se efectuează conform indicilor şi modului de raportare aprobate prin hotărîre de Guvern.

6. Clasele de salarizare pentru medicii, farmaciştii şi personalul medical cu studii profesional tehnice în funcţii de conducere (şef secţie/serviciu/laborator/subdiviziune, medic/asistent medical principal/superior, asistent medical-şef) se majorează cu 2-6 clase faţă de clasele de salarizare indicate pentru aceste funcţii în tabel, în dependenţă de nivelul de responsabilitate managerială.

7. Clasele de salarizare pentru biologii, zoologii, entomologii, chimiştii şi chimiştii farmacişti din instituţiile medico-sanitare, de sănătate publică şi asistenţă socială se stabilesc la nivelul clasei de salarizare a medicilor şi farmaciştilor, în funcţie de nivelul de studii.

8. Clasa de salarizare pentru medicii rezidenţi antrenaţi în supravegherea de stat a sănătăţii publice şi/sau în acordarea asistenţei medicale se stabileşte la nivelul funcţiei „Farmacist” fără vechime, în funcţie de activitatea şi/sau sarcina curativă îndeplinită.

9. Volumul maxim de lucru prin cumul pentru medici şi personalul medical cu studii profesional tehnice se stabileşte în limita a 0,5 funcţie.

10. Clasa de salarizare pentru experţii în determinarea gradului de dizabilitate se stabileşte prin majorare cu 3 clase succesive faţă de clasele indicate în tabel pentru specialiştii de diverse specializări, responsabili de determinarea gradelor de dizabilitate.

11. Pentru funcţiile de „Educator”, „Pedagog social”, „Psihopedagog”, „Logoped”, „Psiholog” şi „Conducător muzical” din casele de copii, centrele de reabilitare şi recuperare, centrele de plasament şi din alte instituţii de asistenţă socială pentru copii, precum şi pentru funcţia „Părintele-educator” al casei de copii de tip familial, clasa de salarizare se stabileşte la nivelul funcţiei de „Metodist în învăţământul general şi în învăţământul profesional tehnic” conform anexei nr.7. Clasa de salarizare pentru funcţia „Părinte-educator”, stabilită conform acestui punct, se stabileşte în cazul caselor de copii de tip familial cu peste 5 copii.

Pentru „Părinţii-educatori” ai caselor de copii de tip familial cu pînă la 5 copii şi pentru „Asistenţii parentali profesionişti” cu mai puţin de 3 copii luaţi în plasament, clasa de salarizare se reduce cu 3 clase succesive.

12. Clasa de salarizare indicată în tabel pentru funcţia „Lucrător social” se stabileşte lucrătorilor sociali pentru deservirea a cel puţin 8–10 beneficiari din localităţile rurale sau cel puţin 10–12 beneficiari din localităţile urbane. La deservirea unui număr mai mic de 8 beneficiari în localităţile rurale şi 10 beneficiari în localităţile urbane, clasa de salarizare se diminuează cu 2 şi, respectiv, 4 clase, în funcţie de numărul de beneficiari real deserviţi.

13. Clasa de salarizare pentru asistenţii sociali supervizori se stabileşte prin majorarea cu 2 clase succesive faţă de cea indicată în tabel pentru funcţia similară.

14. În funcţie de specificul de activitate al unităţii bugetare, clasa de salarizare corespunzătoare funcţiilor indicate în tabelul din prezenta anexă se majorează după cum urmează:

– cu 5 clase succesive faţă de cele prevăzute în anexă pentru funcţii similare – pentru personalul din subdiviziuni şi/sau laboratoare bacteriologice ce combat maladii contagioase şi infecţii extrem de periculoase şi din cele radiologice, precum şi pentru medicii, asistenţii medicali şi personalul medical inferior antrenaţi nemijlocit în profilaxia şi combaterea maladiilor HIV/SIDA;

– cu 3 clase succesive faţă de cele prevăzute în anexă pentru funcţii similare – pentru personalul medical din Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă, precum şi pentru medicii şi personalul medical mediu al Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi al Agenţiei de Transplant;

– cu 2 clase succesive faţă de cele prevăzute în anexă pentru funcţiile similare pentru personalul medical care deserveşte pacienţi cu afecţiuni neuromotorii şi afecţiuni ale aparatului locomotor.

15. Salarizarea personalului încadrat în instituţiile medico-sanitare şi de asistenţă socială amplasate în afara hotarelor Republicii Moldova se efectuează în modul şi în condiţiile de retribuire stabilite în ţările angajatoare pentru categoriile respective de salariaţi.

16. Clasele de salarizare pentru personalul medical din cadrul instituţiilor penitenciare se majorează cu 5 clase succesive faţă de cele stabilite în tabel pentru funcţiile corespunzătoare.

 

[Anexa nr.9 modificată prin Legea nr.272 din 30.09.2022, în vigoare 01.09.2022]

[Anexa nr.9 modificată prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

 

Anexa nr.10

Grupul ocupaţional „Funcţii complexe (H)”

Dispoziţiile prezentei anexe se extind asupra funcţiilor de specialitate, de deservire tehnică, auxiliare şi muncitoreşti ce nu se regăsesc în celelalte anexe şi care se referă şi pot fi instituite în toate domeniile de activitate, în toate unităţile bugetare, conform tabelului.

Personal de specialitate, de deservire tehnică,

auxiliar şi muncitoresc (H6)

Codul
funcţiei
Denumirea funcţiei Clasa de
salarizare
Coeficientul
de salarizare
1 2 3 4

1.1. Funcţii de conducere

H6001 Căpitan port 90 6,43
H6002 Director 85 5,79
H6003 Şef centru 78 5,00

H6190

Şef oficiu 78 5,00
H6004 Inginer-programator-şef 78 5,00
H6005 Şef direcţie tehnologii informaţionale 75 4,70
H6006 Şef laborator veterinar raional 75 4,70
H6007 Şef laborator 75 4,70
H6008 Şef direcţie alte domenii 70 4,23
H6009 Şef secţie tehnologii informaţionale 70 4,23
H6010 Şef circumscripţie veterinară 70 4,23
H6011 Şef staţie 68 4,06
H6012 Şef secţie alte domenii 65 3,81
H6013 Şef serviciu tehnologii informaţionale 65 3,81
H6018 Şef serviciu alte domenii 61 3,51
H6019 Redactor-şef 61 3,51
H6020 Inginer-şef 61 3,51
H6021 Şef staţie centrală de salvare 61 3,51
H6022 Energetician-şef 61 3,51
H6023 Constructor-şef 61 3,51
H6024 Agronom-şef 61 3,51
H6025 Căpitan 61 3,51

H6191

Comandant unitate 61 3,51
H6026 Contabil-şef 61 3,51
H6186 Economist-şef 61 3,51
H6187 Consilier 61 3,51
H6188 Auditor intern 52 2,90
H6042 Şef staţie de salvare 55 3,09
H6058 Şef atelier 49 2,73
H6059 Şef garaj 49 2,73
H6060 Şef secţie exploatare imobile 49 2,73
H6070 Şef sector 46 2,56
H6071 Tehnolog-şef 46 2,56
H6076 Şef echipaj 44 2,46
H6077 Şef gospodărie 44 2,46
H6078 Scafandru specialist-şef 44 2,46
H6079 Şef serviciu exploatare imobile 44 2,46
H6081 Şef şantier 41 2,31
H6082 Şef grupă în secţia de exploatare a imobilelor 41 2,31
H6083 Şef echipă 41 2,31
H6091 Şef magazie 39 2,21
H6092 Şef cantină 39 2,21
H6095 Şef serviciu administrativ 36 2,08
H6096 Mecanic-şef 36 2,08
H6097 Şef arhivă 36 2,08
H6098 Şef birou 36 2,08
H6099 Şef cancelarie/audienţă 36 2,08
H6100 Şef cămin 36 2,08
H6101 Şef depozit 36 2,08
H6102 Şef secretariat 36 2,08
H6103 Şef staţie radiotehnică 36 2,08
H6106 Şef staţie telefonică 36 2,08
H6107 Şef expediere/expediţie 34 1,99
H6108 Şef sală de audienţe/lectură 34 1,99
H6116 Şef cameră frigorifică 34 1,99
H6117 Şef punct asistenţă tehnică 32 1,91
H6123 Bucătar-şef 34 1,99
H6124 Şef baie 30 1,83
H6125 Şef instalaţii 30 1,83
H6126 Şef ospătărie 30 1,83
H6127 Şef punct control tehnic 30 1,83
H6128 Şef punct dezactivare 30 1,83
H6129 Şef spălătorie 30 1,83
H6079 Şef staţie de cazane 30 1,83
H6081 Şef staţie de încărcare a acumulatoarelor 30 1,83

1.2. Funcţii de execuţie

H6014 Erpetolog 65 3,81
H6015 Inspector căpitan portuar 65 3,81
H6016 Statistician principal 65 3,81
H6017 Statistician superior 62 3,58
H6035 Statistician 58 3,29
H6027 Arhitect 61 3,51
H6028 Jurist 61 3,51
H6029 Administrator reţea de calculatoare principal 61 3,51
H6043 Administrator reţea de calculatoare superior 55 3,09
H6061 Administrator reţea de calculatoare 49 2,73
H6030 Analist principal 61 3,51
H6044 Analist superior 55 3,09
H6062 Analist 49 2,73
H6037 Economist principal 58 3,29
H6046 Economist superior 55 3,09
H6063 Economist 49 2,73
H6031 Inginer principal 61 3,51
H6047 Inginer superior 55 3,09
H6064 Inginer 49 2,73
H6038 Inginer-programator 58 3,29
H6032 Programator principal 61 3,51
H6048 Programator superior 55 3,09
H6065 Programator 49 2,73
H6033 Sociolog 61 3,51
H6034 Meteorolog 61 3,51
H6039 Traducător principal 58 3,29
H6050 Traducător superior 55 3,09
H6055 Traducător 52 2,90
H6040 Specialist principal 58 3,29
H6056 Specialist superior 52 2,90
H6057 Specialist 50 2,79
H6036 Contabil principal 58 3,29
H6045 Contabil superior 55 3,09
H6066 Contabil 49 2,73
H6067 Contabil-casier 49 2,73
H6145 Casier 24 1,62
H6049 Inspector superior 55 3,09
H6068 Inspector 49 2,73
H6041 Medic veterinar 58 3,29
H6051 Toxicolog 55 3,09
H6052 Microbiolog 55 3,09
H6053 Entomolog 55 3,09
H6054 Bacteriolog 55 3,09
H6069 Metrolog 49 2,73
H6072 Corespondent 46 2,56
H6073 Merceolog principal 46 2,56
H6084 Merceolog superior 41 2,31
H6105 Merceolog 36 2,08
H6074 Redactor principal 46 2,56
H6085 Redactor superior 41 2,31
H6104 Redactor 36 2,08
H6175 Agronom 46 2,56
H6109 Administrator principal 34 1,99
H6130 Administrator superior 30 1,83
H6135 Administrator 28 1,76
H6110 Agent de aprovizionare 34 1,99
H6086 Tehnolog 41 2,31
H6111 Desenator-constructor 34 1,99
H6087 Reporter 41 2,31
H6088 Felcer veterinar laborant 41 2,31
H6089 Felcer veterinar 41 2,31
H6166 Sanitar veterinar 19 1,46
H6093 Scafandru specialist 39 2,21
H6118 Operator documente secrete 32 1,91
H6131 Custode superior fonduri 30 1,83
H6139 Custode fonduri 26 1,69
H6112 Tehnician superior 34 1,99
H6119 Tehnician 32 1,91

H6192

Servant 32 1,91
H6113 Inspector superior controlul asupra executării hotărîrilor 34 1,99
H6120 Inspector controlul asupra executării hotărîrilor 32 1,91
H6121 Secretar administrativ superior 32 1,91
H6132 Secretar administrativ 26 1,69
H6140 Secretar 30 1,83
H6136 Secretar(ă)-stenograf(ă) 28 1,76
H6137 Stenograf 28 1,76
H6141 Dactilograf 26 1,69
H6142 Operator date 26 1,69
H6146 Arhivar 24 1,62

H6147

Bucătar 28 1,76
H6148 Fotograf 24 1,62
H6149 Instructor 24 1,62
H6150 Grafician 24 1,62
H6151 Retuşor 24 1,62

Muncitori calificaţi

H6080 Maistru controlor superior 44 2,46
H6090 Maistru-controlor 39 2,21
H6094 Maistru superior 41 2,31
H6114 Maistru 34 1,99
H6115 Scafandru 34 1,99
H6122 Corector 32 1,91
H6138 Mecanic superior 28 1,76
H6152 Mecanic 24 1,62
H6133 Dispecer 30 1,83
H6134 Saturator 30 1,83

H6174

Şofer (conducător auto) 30 1,83
H6143 Electrogazosudor 26 1,69
H6144 Revizor superior transport auto 26 1,69
H6153 Revizor transport auto 24 1,62
H6154 Acordor-reglor 24 1,62
H6155 Acumulatorist 24 1,62
H6156 Lăcătuş-instalator 24 1,62
H6157 (Electro)sudor 24 1,62
H6158 Electrician 24 1,62
H6159 Salvamar 24 1,62
H6160 Maşinist 24 1,62
H6161 Electromecanic 21 1,52
H6362 Electromontor 21 1,52
H6163 Frizer 21 1,52
H6164 Instalator 21 1,52
H6165 Reglor 21 1,52
H6167 Operator 19 1,46
H6168 Brigadier 19 1,46
H6169 Lăcătuş 17 1,40

H6189

Montator 17 1,40
H6170 Dulgher 15 1,34
H6171 Tîmplar 15 1,34
H6172 Iluminator 15 1,34
H6173 Evacuator 15 1,34
H6175 Funcţionar de serviciu 12 1,26
H6176 Operator telecomunicaţii 10 1,21
H6177 Muncitor calificat 10 1,21

Muncitori necalificaţi

H6178

Bucătar auxiliar 12 1,26
H6179 Ajutor de bucătar 9 1,18
H6180 Curier 9 1,18
H6181 Expeditor 9 1,18
H6182 Operator staţie irigare 8 1,16
H6183 Fochist 8 1,16
H6184 Paznic 7 1,13
H6185 Muncitor necalificat 1 1,00
 

Note:

1. Clasa de salarizare pentru funcţiile de inginer exploatare sisteme informaţionale (principal, superior), inginer securitate informaţională (principal, superior), analist sisteme informatice (principal, superior) se stabileşte la nivelul clasei de salarizare stabilite în tabel pentru funcţiile de programator (principal, superior).

2. Clasa de salarizare pentru funcţiile de administrator reţea de calculatoare (principal, superior), administrator sisteme informatice (principal, superior) se stabileşte la nivelul clasei de salarizare stabilite în tabel pentru funcţiile de administrator bază de date (principal, superior).

3. Clasa de salarizare indicată în tabel pentru funcţia „Contabil-şef” se aplică în unitatea bugetară cu un efectiv de 50–100 de unităţi de personal. În unitatea bugetară cu un efectiv mai mic de 50 de unităţi de personal, clasa de salarizare pentru funcţia „Contabil-şef” se stabileşte cu o reducere de 2 clase succesive faţă de cea indicată în tabel pentru această funcţie, iar în unităţile bugetare cu un efectiv mai mare de 100 de unităţi de personal, clasa de salarizare pentru funcţia respectivă se stabileşte cu o majorare de 3 clase succesive.

4. Clasa de salarizare pentru funcţiile de cameristă, cizmar, copist, costumier, crescător de cîini, cusătoreasă-restaurator, fotocopiator, geamgiu, grădinar, magazioner, manichiuristă, maşinist de scenă, maşinist-compresoare, observator, pontator, prelucrător material informativ, preparator, recepţioner, strungar, tapetar, vînător, zugrav, operator în sala cu cazane, bufetieră, chelner, precum şi alte funcţii ce se regăsesc în Clasificatorul Ocupaţiilor al Republicii Moldova şi se atribuie la grupa „Muncitori calificaţi”, se stabileşte prin asimilare potrivit funcţiei „Muncitor calificat”.

5. Muncitorii necalificaţi se încadrează în clasele de salarizare 1–9.

6. Potrivit funcţiei „Muncitor necalificat”, cu clasele de salarizare 1–6, se stabileşte salariul de bază pentru următoarele funcţii: muncitor necalificat în grădinărit, agricultură, exploatări forestiere, silvicultură, construcţii, la întreţinerea de drumuri, poduri, baraje, tocilar, afişor, cărăuş, curăţitor încălţăminte, curăţitor teritorii/conducte de gunoi, marcator, măturător, portar, hamal, uşier, menajeră, femeie de serviciu, îngrijitor încăperi de producţie şi de serviciu, îngrijitor spaţii verzi, curăţătoreasă, lenjereasă, spălătoreasă, spălător veselă, uşier, garderobier, muncitor auxiliar şi alte funcţii muncitoreşti atribuite, conform Clasificatorului Ocupaţiilor al Republicii Moldova, la grupa „Muncitori necalificaţi”.

7. Clasele de salarizare cărora în baza evaluării li se pot conferi categorii/clase de calificare (superioară (coordonator), categoria I, categoria II, categoria III) corespund nivelului minim – fără categorie.

Pentru personalul căruia, în urma atestării profesionale, i-au fost conferite categorii de calificare, clasa de salarizare se stabileşte prin majorare, după cum urmează:

– cu o clasă succesivă faţă de cea indicată în tabel pentru funcţie similară – pentru deţinerea categoriei de calificare III;

– cu 2 clase succesive faţă de cea indicată în tabel pentru funcţie similară – pentru deţinerea categoriei de calificare II;

– cu 4 clase succesive faţă de cea indicată în tabel pentru funcţie similară – pentru deţinerea categoriei de calificare I;

– cu 6 clase succesive faţă de cea indicată în tabel pentru funcţie similară – pentru deţinerea categoriei de calificare superioară sau coordonator.

8. Clasa de salarizare pentru turnătorii şi şlefuitorii de piese tehnico-stomatologice de protezare, precum şi pentru angajaţii antrenaţi în procesele tehnologice la Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui cu un volum ce depăşeşte 5 tone de plasmă pe an, se stabileşte prin majorarea cu 2 clase succesive faţă de clasele prevăzute în tabel pentru funcţii similare.

9. Clasa de salarizare indicată în tabel pentru funcţia „Şofer” este stabilită pentru conducătorul (şoferul) autocamioanelor şi al automobilelor-furgon cu destinaţie generală avînd sarcina maximă de pînă la 3 tone şi pentru conducătorul mijloacelor de transport cu motor.

În funcţie de tipul de transport condus şi complexitatea lucrărilor executate, clasele de salarizare pentru funcţia „Şofer (conducător auto)” se majorează faţă de cea indicată în tabel după cum urmează:

– cu 2 clase succesive – pentru conducătorii (şoferii) de autocamioane şi automobile-furgon cu destinaţie generală avînd sarcina maximă de la 3 pînă la 10 tone; pentru conducători auto (şoferi), inclusiv cei care conduc automobile speciale şi automobile sanitare (cu excepţia ambulanţelor); pentru şoferii de autobuze cu lungimea de pînă la 7 metri;

– cu 3 clase succesive – pentru conducătorii (şoferii) de autocamioane şi automobile furgon cu destinaţie generală avînd sarcina maximă de la 10 pînă la 40 de tone; pentru şoferii de ambulanţe şi de automobile operative cu semnale sonore speciale (tip „Sirena”), precum şi de autobuze speciale şi ambulanţe; pentru şoferi de autobuze cu lungimea de la 7–12 metri;

– cu 4 clase succesive – pentru conducătorii (şoferii) de autocamioane şi automobile furgon cu destinaţie generală, avînd sarcina maximă de peste 40 de tone; pentru şoferi de autobuze cu lungimea de peste 12 metri;

– cu 5 clase succesive – pentru conducătorii de camioane pentru transportarea cimentului, a substanţelor chimice toxice, a cadavrelor, a amoniacului anhidru, a apei amoniacale, a gunoiului putred, a dejecţiilor;

– cu 6 clase de salarizare – pentru conducătorii (şoferii) de autobuze şcolare;

– cu 12 clase succesive – pentru şoferii (conducătorii auto) ai Bazei auto a Cancelariei de Stat, ai Secretariatului Parlamentului şi ai Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova.

10. Clasa de salarizare stabilită în tabel pentru funcţia „Hamal” se aplică hamalilor ocupaţi la încărcarea (descărcarea) în (din) vagoane, automobile şi alt transport cu încărcături de pînă la 50 kg şi la prelucrarea încărcăturilor în cadrul unităţii (depozitului), iar la încărcarea încărcăturilor ce depăşesc 50 kg sau a încărcăturilor îngheţate şi/sau nocive – clasa de salarizare se majorează cu 2 clase succesive faţă de cea indicată în tabel.

11. Salariul de bază corespunzător clasei de salarizare prevăzute în prezenta anexă pentru îngrijitorii de încăperi de producţie şi de serviciu se stabileşte pentru dereticarea a 450 m2 de spaţiu.

12. Clasele de salarizare pentru următoarele funcţii din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat se majorează faţă de cele stabilite în tabel după cum urmează:

– cu 5 clase succesive – pentru funcţiile director, şef direcţie alte domenii, şef secţie alte domenii, şef serviciu alte domenii;

– cu 3 clase succesive – pentru funcţiile specialist principal, specialist superior;

– cu 2 clase succesive – pentru funcţia specialist.

[Anexa nr.10 modificată prin Legea nr.356 din 29.12.2022, în vigoare 01.01.2023]

[Anexa nr.10 completată prin Legea nr.272 din 30.09.2022, în vigoare 01.09.2022]

[Anexa nr.10 modificată prin Legea nr.204 din 24.12.2021, în vigoare 01.01.2022]

[Anexa nr.10 modificată prin Legea nr.175 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

Rate article
Bizlex.ru
Add a comment