Lege privind identificarea şi înregistrarea animalelor

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

privind identificarea şi înregistrarea animalelor

nr. 231-XVI  din  20.07.2006

(în vigoare 11.08.2006)

Republicat: Monitorul Oficial nr.399-404 art.806 din 18.11.2016

Monitorul Oficial nr.126-130 art.623 din 11.08.2006

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022

C U P R I N S

Articolul 1. Obiectul legii

Articolul 2. Cadrul juridic

Articolul 3. Noţiuni principale

Articolul 31. Subiecţii raporturilor juridice în domeniul identificării şi înregistrării animalelor

Articolul 4. Modul de înregistrare a animalelor

Articolul 5. Modul de identificare a animalelor

Articolul 6. Confidenţialitatea datelor din Registrul de stat al animalelor

Articolul 7. Termenul limită de identificare şi înregistrare a animalelor

Articolul 8. Identificarea animalelor de import

Articolul 9. Mişcarea animalelor pe teritoriul Republicii Moldova

Articolul 10. Obligaţiile transportatorilor de animale

Articolul 11. Sacrificarea

Articolul 12. Măsurile prevăzute în caz de moarte a animalelor

Articolul 13. Finanţarea Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Animalelor”

Articolul 14. Acordarea de subvenţii sau despăgubiri

Articolul 15. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi

Articolul 16. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Notă: În cuprinsul legii, sintagma „Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”” se substituie cu sintagma „instituţia publică „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică” conform Legii nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022

Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.

Articolul 1. Obiectul legii

(1) Prezenta lege stabileşte principiile de bază ale organizării şi desfăşurării activităţii de identificare şi înregistrare a animalelor pe teritoriul Republicii Moldova.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică activităţilor de identificare şi înregistrare a animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, asini şi a descendenţilor obţinuţi prin încrucişarea acestora, cu excepţia animalelor sălbatice.

 

Articolul 2. Cadrul juridic

(1) Identificarea şi înregistrarea animalelor se reglementează de prezenta lege, de actele legislative din domeniu, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Dacă există neconcordanţe între prevederile prezentei legi şi prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor, prioritate au reglementările internaţionale.

 

Articolul 3. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, noţiunile principale utilizate semnifică următoarele:

Registrul de stat al animalelor – totalitatea datelor, organizate conform structurii conceptuale, care descriu caracteristicile de bază ale entităţilor şi relaţiile dintre acestea, destinate domeniului de aplicare;

Sistemul Informaţional AutomatizatRegistrul de Stat al Animalelor” (SIARSA„) – complex de elemente şi de proceduri care permit identificarea şi înregistrarea animalelor şi a exploataţiilor, asigurînd respectarea principiului trasabilităţii, a cărui gestiune revine unui singur operator;

crotalie – mijloc de identificare a animalelor, confecţionat din material plastic, care poartă, înregistrat prin imprimare, numărul unic de identificare a animalului;

card de exploataţie – document de identificare a exploataţiei, care se atribuie concomitent cu eliberarea autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare, în urma introducerii informaţiei despre exploataţie în baza de date, atribuindu-i-se şi număr de înregistrare unic;

deţinător de animale – persoană fizică sau juridică care are în posesie permanentă animale în calitate de proprietar de animale şi/sau deţinător de exploataţie, sau de îngrijitor temporar al animalelor. Această categorie include, fără excepţie, conducătorii grupurilor de animale, ai mijloacelor de transport în care se află animale, precum şi administratorii exploataţiilor de tipul: tîrguri sau expoziţii de animale, tabere de vară, ferme de animale, centre de colectare a animalelor şi unităţi de sacrificare;

exploataţie – orice unitate de animale, construcţie sau întreprindere în aer liber în care sînt crescute, ţinute sau manipulate animale;

registrul exploataţiei – set de date, în format imprimat, despre animalele identificate din exploataţia respectivă şi despre mişcarea acestora şi set de documente veterinare eliberate proprietarului sau deţinătorului exploataţiei la consemnarea mişcării animalelor (inclusiv la identificarea iniţială), cu arhivarea exemplarelor respective, în ordine cronologică, îndosariate în mod corespunzător şi păstrate permanent, inclusiv pentru o perioadă de 3 ani de la data închiderii exploataţiei;

identificare a animalelor – atribuire a numărului de identificare prin aplicarea crotaliilor, a altor mijloace de identificare, inclusiv electronice, care vor asigura identificarea animalelor fără a prejudicia buna lor stare, cu respectarea cerinţelor trasabilităţii;

paşaport individual pentru bovine – document oficial în care se înregistrează identitatea fiecărui animal din specia bovină;

transponder – dispozitiv electronic (microcip) de identificare ce asigură o dublă funcţionalitate: stocarea numărului de identificare unic şi transmiterea acestuia în cazul în care este activat de un cîmp de radiofrecvenţă corespunzător;

operator naţional al SIA „RSA” (operator naţional) – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor căreia i se deleagă, în condiţiile legii, activităţile legate de înregistrarea, actualizarea datelor despre exploataţii şi animale, proiectarea, construirea, implementarea, operarea şi întreţinerea Registrului de stat al animalelor, de asigurarea securităţii, protecţiei şi integrităţii datelor, nominalizată ca gestionar şi furnizor naţional al mijloacelor de identificare;

subiecţi ai raporturilor juridice în domeniul identificării şi înregistrării animalelor – organe ale statului implicate în reglementarea, coordonarea şi controlul implementării SIA „RSA” conform atribuţiilor funcţionale.

[Art.3 modificat prin Legea nr.127 din 19.05.2022, în vigoare 17.06.2022]

 

Articolul 31. Subiecţii raporturilor juridice în domeniul identificării şi înregistrării animalelor

Subiecţi ai raporturilor juridice în domeniul identificării şi înregistrării animalelor sunt:

a) statul – proprietarul Registrului de stat al animalelor;

b) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor – posesorul Registrului de stat al animalelor;

c) administraţia publică centrală, administraţia publică locală, deţinătorul de animale – destinatarul datelor Registrului de stat al animalelor;

d) Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor – registratorul/subregistratorul Registrului de stat al animalelor (responsabil de eliberarea formularelor de mişcare (F2)).

[Art.31 modificat prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Art.31 în redacţia Legii nr.127 din 19.05.2022, în vigoare 17.06.2022]

[Art.31 modificat prin Legea nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018]

 

Articolul 4. Modul de înregistrare a animalelor

(1) Înregistrarea animalelor se efectuează în Registrul de stat al animalelor, care cuprinde şi date, în format electronic, despre exploataţii, despre animalele identificate din exploataţia respectivă şi despre mişcarea acestora, setul de documente veterinare eliberate proprietarului sau deţinătorului exploataţiei la consemnarea mişcării animalelor (inclusiv la identificarea iniţială), cu arhivarea exemplarelor respective, în ordine cronologică, îndosariate în mod corespunzător şi păstrate permanent, inclusiv pentru o perioadă de 3 ani de la data închiderii exploataţiei.

(2) Regulile de ţinere a Registrului de stat al animalelor se stabilesc prin hotărîre de Guvern.

 

Articolul 5. Modul de identificare a animalelor

(1) Identificarea animalelor se efectuează de către deţinătorul de animale, care are obligaţia de a prezenta informaţia respectivă pentru includerea acesteia în Registrul de stat al animalelor.

(2) Lista documentelor şi procedurile SIA „RSA” se stabilesc printr-un regulament aprobat de Guvern.

 

[Alin.3 art.5 abrogat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 01.01.2010]

 

(4) Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Animalelor” cuprinde:

a) mijlocul de identificare a animalului;

b) documentele de înregistrare a animalului;

c) paşaportul individual pentru bovine;

d) echipamentele şi aplicaţiile de colectare, stocare, monitorizare şi administrare a datelor.

(5) Animalele sînt supuse identificării prin aplicarea mijloacelor de identificare după cum urmează:

a) la bovine – a două crotalii auriculare identice aplicate la fiecare ureche, cu eliberarea gratuită de către operatorul naţional a paşaportului individual pentru bovine;

b) la ovine, caprine, porcine – a unei crotalii auriculare;

c) la cabaline, asini şi la descendenţii obţinuţi prin încrucişarea acestora – a unui transponder.

 

Articolul 6. Confidenţialitatea datelor din Registrul de stat al animalelor

(1) Subiecţii raporturilor juridice în domeniul identificării şi înregistrării animalelor care au acces la Registrul de stat al animalelor sînt obligaţi să asigure protecţia şi confidenţialitatea informaţiilor utilizate.

(2) Datele din Registrul de stat al animalelor pot fi comunicate persoanelor terţe doar cu acordul prealabil scris al proprietarului exploataţiei sau al deţinătorului de animale, în condiţiile prevăzute de lege.

(3) Acordul prealabil menţionat la alin.(2) nu este necesar dacă datele din Registrul de stat al animalelor sînt solicitate de către:

a) instanţa de judecată;

b) autorităţile publice din domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi asigurării ordinii publice;

c) organele de urmărire penală;

d) Serviciul Fiscal de Stat;

e) avocatul în exercitarea unui mandat;

f) executorul judecătoresc.

[Art.6 modificat prin Legea nr.178 din 21.07.2017, în vigoare 18.08.2017]

 

Articolul 7. Termenul limită de identificare şi înregistrare a animalelor

(1) Deţinătorii de animale au obligaţia de a identifica animalele şi de a prezenta, în termen de 15 zile de la naştere, informaţia respectivă operatorului naţional pentru includerea acesteia în Registrul de stat al animalelor.

(2) Deţinătorii de animale au obligaţia de a declara subdiviziunii teritoriale pentru siguranţa alimentelor, în cel mult 7 zile, cumpărarea (inclusiv din import) sau înstrăinarea (inclusiv exportul), moartea, dispariţia şi sacrificarea animalelor.

 

[Art.7 alin.(3) abrogat prin Legea nr.127 din 19.05.2022, în vigoare 17.06.2022]

 

(4) Animalele vor fi identificate şi înregistrate în termen de 20 de zile de la naştere, iar în cazul porcinelor – de 20–60 de zile, al mieilor şi iezilor – de 60 de zile de la naştere.

(5) Animalele nu vor părăsi exploataţia înainte de a fi identificate.

[Art.7 alin.(2) în redacţia Legii nr.127 din 19.05.2022, în vigoare 17.06.2022]

 

Articolul 8. Identificarea animalelor de import

(1) Animalele importate vor fi identificate şi înregistrate în termen de 15 zile de la data importului, dar înainte ca animalele să părăsească exploataţia respectivă, cu păstrarea datelor privind originea menţionate în documentele de însoţire a animalelor.

(2) Mijloacele de identificare a animalelor importate vor fi predate subdiviziunii teritoriale pentru siguranţa alimentelor după identificarea şi înregistrarea animalelor potrivit sistemului naţional, cu excepţia animalelor provenite din ţările ce se conformează cerinţelor internaţionale în domeniul identificării şi înregistrării animalelor.

 

Articolul 9. Mişcarea animalelor pe teritoriul Republicii Moldova

Mişcarea animalelor pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor de întreţinere a acestora, se efectuează în baza următoarelor documente:

a) certificatul sanitar-veterinar;

b) formularul de mişcare (F2);

c) paşaportul individual pentru bovine (în cazul transportului de bovine);

d) autorizaţia sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport (în cazul transportării cu un mijloc de transport).

 

Articolul 10. Obligaţiile transportatorilor de animale

Orice persoană care transportă animale pe teritoriul Republicii Moldova este obligată:

a) să accepte pentru transportare numai animale identificate, care sînt însoţite de formularul de mişcare (F2), iar în cazul bovinelor – şi de paşaportul individual pentru bovine şi de certificatul sanitar-veterinar;

b) să verifice, la îmbarcare, pentru fiecare animal în parte, corespunderea dintre paşaportul individual pentru bovine, Formularul de mişcare (F2) şi crotalie pentru animalele din specia bovină, precum şi corespunderea dintre crotalie şi Formularul de mişcare (F2) pentru celelalte specii de animale;

c) să prezinte la control persoanelor responsabile de controlul oficial animalele şi toate documentele menţionate la lit.a);

d) să asigure bunăstarea şi protecţia animalelor în conformitate cu normele sanitare veterinare în vigoare;

e) să transporte animalele în mijloace de transport autorizate de subdiviziunea teritorială pentru siguranţa alimentelor în condiţiile legii.

 

Articolul 11. Sacrificarea

(1) Bovinele identificate şi înregistrate se sacrifică numai în unităţi de sacrificare autorizate sanitar-veterinar, ai căror administratori au obligaţia de a preda lunar, pe bază de tabel, către subdiviziunile teritoriale pentru siguranţa alimentelor paşapoartele individuale pentru bovine ale animalelor sacrificate.

(2) Se permite sacrificarea animalelor în alte locuri decît cele prevăzute la alin.(1) în cazul în care carnea şi produsele provenite din aceasta nu sînt destinate comercializării, fiind utilizate pentru consum propriu, cu condiţia examinării de către specialistul veterinar a animalului, supravegherii sacrificării lui şi asigurării înregistrării evenimentului în baza de date.

(3) Bovinele identificate şi înregistrate care au fost sacrificate de urgenţă vor fi expediate la unităţile de sacrificare autorizate sanitar-veterinar, ce au obligaţia de a preda lunar, pe bază de tabel, către subdiviziunile teritoriale pentru siguranţa alimentelor paşapoartele individuale pentru bovine ale animalelor sacrificate.

(4) Bovinele sacrificate de urgenţă care deţin o singură crotalie sînt considerate bovine identificate şi înregistrate, cu condiţia ca medicul veterinar competent care a efectuat certificarea să confirme pe propria răspundere pierderea celei de-a doua crotalii şi să înregistreze informaţia respectivă conform procedurilor aprobate.

(5) Sacrificarea animalelor neidentificate este interzisă.

(6) Animalele bolnave identificate şi neidentificate, care necesită a fi sacrificate forţat, sînt sacrificate la abatoarele desemnate de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor în conformitate cu legislaţia în vigoare privind sacrificarea forţată a animalelor.

 

Articolul 12. Măsurile prevăzute în caz de moarte a animalelor

Animalele care au murit în exploataţii sau în timpul transportului vor fi examinate sanitar-veterinar conform normelor sanitar-veterinare, iar paşapoartele individuale pentru bovine, în cazul bovinelor, vor fi predate de către deţinător registratorului, care are obligaţia să înregistreze informaţia respectivă conform procedurilor aprobate. Mijloacele de identificare rămîn pe animal pînă la ecarisajul cadavrului.

 

Articolul 13. Finanţarea Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Animalelor”

(1) Finanţarea Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Animalelor” va fi efectuată din contul bugetului de stat, inclusiv din contul veniturilor colectate din prestarea de servicii deţinătorilor de animale.

(11) Identificarea animalelor din exploataţiile nonprofesionale se efectuează conform art.19 alin.(2) din Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitară veterinară.

(2) Deţinătorul de animale, altele decât cele menţionate în alin.(11), suportă cheltuielile de identificare a animalelor şi de manoperă pentru identificarea animalelor.

(3) Mărimea taxelor pentru serviciile de identificare a animalelor şi de manoperă, prestate deţinătorului de animale, se stabileşte de către Guvern.

[Art.13 alin.(11) introdus, alin.(2) modificat prin Legea nr.127 din 19.05.2022, în vigoare 17.06.2022]

[Art.13 modificat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

 

Articolul 14. Acordarea de subvenţii sau despăgubiri

Acordarea de subvenţii sau despăgubiri de către stat şi de către autorităţile administraţiei publice locale pentru animalele neidentificate potrivit prevederilor prezentei legi este interzisă.

 

Articolul 15. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor prezentei legi

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere conform legislaţiei în vigoare.

 

Articolul 16. Dispoziţii finale şi tranzitorii

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolelor 9, 10, 11, 12 şi 14, care vor intra în vigoare la 30 iunie 2007.

(2) Guvernul:

a) va asigura aducerea actelor sale normative în conformitate cu prezenta lege;

b) va asigura elaborarea şi aprobarea actelor normative departamentale în scopul realizării prevederilor prezentei legi.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU 
Nr.231-XVI. Chişinău, 20 iulie 2006.

* Republicată în temeiul art.III al Legii nr.227 din 23.09.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.369-378, art.753.

Modificată şi completată prin legile Republicii Moldova:

Legea nr.227 din 23.09.2016 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.369-378, art.753

Legea nr.48 din 26.03.2011 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.53, art.114

Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.23-24, art.35

Legea nr.9-XVI din 03.02.2009 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, art.157

Legea nr.280-XVI din 14.12.2007 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.94-96, art.349

Rate article
Bizlex.ru
Add a comment