Legea privind controlul tutunului al Republicii Moldova

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E A

privind controlul tutunului

nr. 278-XVI  din  14.12.2007

 (în vigoare 07.03.2008) 

Republicat: Monitorul Oficial nr.258-261 art.489 din 18.09.2015

Monitorul Oficial nr.47-48 art.139 din 07.03.2008

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 256 din 29.07.2022, în vigoare 12.09.2022

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul şi scopul legii

Articolul 2. Noţiuni principale

Articolul 3. Sfera de aplicare a legii

Capitolul II

PRODUCEREA ŞI PRELUCRAREA POSTRECOLTARE

A TUTUNULUI

Articolul 4. Producerea tutunului

Articolul 5. Prelucrarea postrecoltare a tutunului

Articolul 6. Drepturile şi obligaţiile la cultivarea şi prelucrarea postrecoltare a tutunului

Capitolul III

PRELUCRAREA INDUSTRIALĂ A TUTUNULUI.

FABRICAREA PRODUSELOR DIN TUTUN

Articolul 7. Prelucrarea industrială a tutunului

Articolul 8. Fabricarea produselor din tutun

Articolul 9. Calitatea şi conformitatea tutunului fermentat şi ale produselor din tutun

Articolul 10. Drepturile şi obligaţiile la prelucrarea industrială a tutunului şi la fabricarea produselor din tutun

Capitolul IV

INGREDIENTELE, EMISIILE ŞI RAPORTAREA

Articolul 11. Reglementarea ingredientelor

Articolul 12. Nivelurile emisiilor de gudron, nicotină şi monoxid de carbon

Articolul 13. Raportarea informaţiei privind produsele din tutun produsele conexe, dispozitivele şi accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora

Articolul 14. Informarea publicului

Capitolul V

AMBALAREA ŞI ETICHETAREA PRODUSELOR DIN TUTUN

Articolul 15. Cerinţe generale

Articolul 16. Etichetarea produselor din tutun pentru fumat

Articolul 17. Etichetarea produselor din tutun pentru fumat, altele decît ţigaretele, tutunul de rulat şi tutunul pentru narghilea

Articolul 171. Etichetarea produselor din tutun care nu arde

Articolul 18. Biblioteca electronică de avertismente de sănătate

Articolul 19. Prezentarea produselor din tutun

Articolul 20. Trasabilitatea

Articolul 21. Publicitatea şi promovarea prin sponsorizare a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora

Capitolul VI

PLASAREA PE PIAŢĂ A PRODUSELOR DIN TUTUN, A PRODUSELOR

 CONEXE, A DISPOZITIVELOR ŞI A ACCESORIILOR DE UTILIZARE,

REÎNCĂRCARE SAU ÎNCĂLZIRE A ACESTORA

Articolul 22. Notificarea privind produsele din tutun, produsele conexe, dispozitivele şi accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora

Articolul 23. Cerinţele privind produsele conexe

Articolul 24. Comercializarea produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora

Articolul 25. Prevenirea accesului minorilor la produsele din tutun, la produsele conexe, la dispozitivele şi accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora

Capitolul VII

PROTECŢIA ÎMPOTRIVA EXPUNERII LA FUMUL DE TUTUN ŞI LA

AEROSOLUL DE PRODUS DIN TUTUN SAU DE PRODUS CONEX

Articolul 26. Protecţia împotriva expunerii la fumul de tutun şi la aerosolul de produs din tutun sau de produs conex

Articolul 27. Obligaţiile persoanelor responsabile

Capitolul VIII

ASIGURAREA EFICIENŢEI POLITICILOR PUBLICE

DE CONTROL AL TUTUNULUI

Articolul 28. Interzicerea parteneriatului cu industria tutunului şi a sprijinului industriei tutunului

Articolul 29. Interzicerea contribuţiilor voluntare din partea industriei tutunului

Articolul 30. Prevenirea şi soluţionarea conflictelor de interese

Articolul 31. Creşterea conştientizării şi educaţia publicului

Capitolul IX

CONTROLUL DE STAT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI SĂNĂTĂŢII DE CONSECINŢELE

CONSUMULUI DE PRODUSE DIN TUTUN ŞI ALE EXPUNERII LA FUMUL DE TUTUN

ŞI LA AEROSOLUL DE PRODUS DIN TUTUN SAU DE PRODUS CONEX

Articolul 32. Licenţierea activităţilor în industria tutunului

Articolul 33. Retragerea licenţei

Articolul 34. Supravegherea consumului de produse din tutun şi a expunerii la fumul de tutun şi la aerosolul de produs din tutun sau de produs conex

Articolul 35. Măsurile de reducere a dependenţei de tutun şi stimularea renunţării la fumat

Articolul 36. Colaborarea intersectorială

Articolul 37. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi

Notă: În textul legii cuvintele „limba  de stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „limba română” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.52 din 16.03.2023, în vigoare 24.03.2023

Notă: În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătăţii” conform Legii nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022

Notă: În textul legii, sintagma „Ministerul Sănătăţii” se substituie cu sintagma „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale” conform Legii nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018

Notă: În textul Legii sintagmele „Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” şi „Centrul Naţional de Sănătate Publică”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.175 din 21.07.2017, în vigoare 18.08.2017

Notă: Legea a fost republicată în Monitorul Oficial nr.258-261/489 din 18.09.2015 cu toate modificările şi completările introduse, dîndu-se articolelor o nouă numerotare.

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul şi scopul legii

(1) Prezenta lege reglementează activităţile de control al tutunului.

(2) Controlul tutunului este un mecanism regulator instituit de stat ce urmăreşte reducerea daunelor pentru sănătate generate de consumul produselor din tutun şi al produselor conexe şi de expunerea la fumul de tutun.

(3) Scopul prezentei legi este asigurarea de către stat a condiţiilor necesare pentru protejarea sănătăţii populaţiei de consecinţele consumului produselor din tutun şi al produselor conexe şi de expunerea la fumul de tutun.

 

Articolul 2. Noţiuni principale

În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:

aditiv – o substanţă, alta decît tutunul, care este adăugată unui produs din tutun, unui pachet unitar sau oricărui ambalaj exterior al acestuia;

aerosol de produs din tutun sau de produs conex – emisii produse prin activarea şi prin utilizarea unui dispozitiv pentru încălzirea unui produs din tutun care nu arde sau a unui produs conex care nu implică un proces de combustie ori mocnire, sau a oricărui alt produs nou din tutun activat altfel pentru utilizare;

ambalaj exterior – orice formă de ambalaj utilizată pentru plasarea pe piaţă a produselor din tutun şi a produselor conexe şi care include un pachet unitar sau o grupare de pachete unitare. Foliile transparente nu sînt considerate ambalaj exterior;

aromă – un aditiv care conferă miros şi/sau gust;

aromă caracteristică – un miros sau un gust diferit de cel al tutunului care este perceptibil în mod clar, care este determinat de un aditiv sau de o combinaţie de aditivi, incluzînd neexhaustiv fructe, condimente, ierburi, alcool, dulciuri, mentol sau vanilie, şi care este perceptibil înainte sau în timpul consumării produsului din tutun;

avertisment de sănătate – orice avertisment privind efectele adverse asupra sănătăţii umane ale produsului sau alte consecinţe nedorite ale consumului acestuia, inclusiv avertismentele sub formă de text, avertismentele de sănătate combinate, avertismentele generale şi mesajele de informare, în conformitate cu prezenta lege;

avertisment de sănătate combinat – avertisment de sănătate care constă din combinarea unui avertisment textual cu o fotografie sau altă ilustraţie corespunzătoare;

bibliotecă electronică de avertismente de sănătate – fişier electronic elaborat şi furnizat de Ministerul Sănătăţii, aprobat de Guvern, care conţine avertismentele de sănătate combinate ce trebuie imprimate pe pachetul unitar şi pe orice ambalaj exterior al produselor din tutun pentru fumat;

cultivare a tutunului – ansamblu de procese tehnologice de creştere şi de plantare a răsadului de tutun, de îngrijire a plantelor în cîmp şi de recoltare a frunzelor;

deşeuri de tutun – producţie accesorie (însoţitoare) obţinută în procesul de prelucrare a tutunului şi de fabricare a produselor din tutun: vîrfuri şi tulpini ale plantelor de tutun, nervuri de tutun, bucăţi de frunze de tutun şi praf de tutun;

dispozitive şi accesorii de utilizare, reîncărcare sau încălzire a produselor din tutun sau a produselor conexe – ansamblu de piese legate între ele într-un anumit fel, care îndeplinesc o funcţie determinată într-un sistem ce permite aducerea acestora la temperatura optimă sau reîncărcarea acestora cu un produs din tutun şi cu alţi compuşi sau lichid pentru produs conex pentru a putea fi consumate;

emisii – substanţe care sînt eliberate atunci cînd un produs din tutun sau un produs conex este utilizat potrivit destinaţiei sale, cum ar fi substanţele care se găsesc în fum sau substanţele eliberate în timpul procesului de utilizare a produselor din tutun care nu arde;

fermentare a tutunului – ansamblu de procese tehnologice în urma cărora în foile de tutun se produc transformări biochimice şi fizice ce le îmbunătăţesc calitatea, proprietăţile fumative şi capacitatea de păstrare îndelungată;

fumat – posesia sau controlul unui produs din tutun pentru fumat aprins ori care mocneşte sau al unui produs conex care implică un proces de combustie ori mocnire, indiferent dacă fumul este inhalat sau expirat activ. În sensul prezentei legi, posesia sau controlul unui dispozitiv activat pentru încălzirea unui produs din tutun care nu arde sau a unui produs conex care nu implică un proces de combustie ori mocnire, sau a oricărui alt produs nou din tutun care nu implică un proces de combustie ori mocnire, indiferent dacă aerosolul este inhalat sau expirat activ, se consideră fumat;

fum de tutun – fumul de la arderea unei ţigarete, a tutunului pentru narghilea sau a altui produs din tutun, emis în mod obişnuit sau în combinaţie cu fumul expirat de fumător;

industrie a tutunului – totalitatea agenţilor economici care produc, importă, exportă, depozitează şi/sau comercializează tutun şi/sau produse din tutun;

ingredient – tutun, un aditiv, precum şi orice substanţă sau element prezent într-un produs din tutun sau produs conex finit, inclusiv hîrtia, filtrul, cerneala, capsulele şi adezivii;

loc de muncă orice spaţiu închis sau semiînchis utilizat în timpul serviciului sau muncii, indiferent de faptul este remunerată activitatea sau nu. Locurile de muncă includ nu numai acele locuri unde se realizează nemijlocit activitatea, ci şi toate locurile adiacente sau complementare utilizate în mod obişnuit de angajaţi în timpul activităţii, inclusiv coridoarele, lifturile, scările, antreurile, instalaţiile tehnice, bufetele, toaletele, saloanele, sălile de masă, încăperile exterioare, cum ar fi atelierele şi hangarele, precum şi vehiculele utilizate în scopuri de serviciu;

mijloc de transport public orice vehicul utilizat pentru transportul public de persoane, de regulă contra plată, inclusiv taximetrele;

pachet unitar – cel mai mic ambalaj individual al unui produs din tutun sau produs conex care este plasat pe piaţă;

plasare pe piaţă – acţiune de a pune produsele la dispoziţia consumatorilor prin vînzare sau prin oricare altă formă de transmitere;

potenţial de dependenţă – potenţialul farmacologic al unei substanţe de a cauza dependenţă, o stare care afectează capacitatea unui individ de a-şi controla comportamentul, de regulă printr-un mecanism de recompensă sau de uşurare a simptomelor sevrajului sau ambele;

prelucrare redraing a tutunului – proces tehnologic special de prelucrare hidrotermică a tutunului nefermentat, aplicat în complex cu alte operaţiuni tehnologice de prelucrare industrială, în urma căruia în foile de tutun se produc transformări biochimice şi fizice ce le îmbunătăţesc calitatea, proprietăţile fumative şi capacitatea de păstrare îndelungată;

produse conexe – produsele din plante pentru fumat şi produsele care conţin nicotină, inclusiv ţigaretele electronice;

produse din plante pentru fumat – produse pe bază de plante, ierburi sau fructe, care nu conţin tutun şi care pot fi consumate prin intermediul unui proces de combustie;

produse care conţin nicotină – orice produse care pot fi consumate prin inhalare, ingestie sau în alt mod, în care nicotina se adaugă la fabricare sau se autoadministrează de către utilizator înainte de consum sau în timpul consumului;

produse din tutun – produse care pot fi consumate şi care constau, chiar şi parţial, din tutun, indiferent dacă este sau nu modificat genetic;

produse din tutun care nu arde – produse din tutun care nu implică un proces de combustie, inclusiv tutunul pentru mestecat, tutunul pentru uz nazal şi tutunul pentru uz oral;

produse din tutun pentru fumat – produse din tutun, precum şi produse care constau total sau parţial din alte substanţe decît tutunul şi care îndeplinesc criteriile stabilite pentru ţigarete şi tutunul pentru fumat;

produs nou din tutun – produs din tutun care:

a) nu se încadrează în niciuna dintre următoarele categorii: ţigarete, tutun de rulat, tutun de pipă, tutun pentru narghilea, trabuc, ţigări de foi, tutun de mestecat, tutun pentru uz nazal, tutun pentru uz oral; şi

b) este plasat pe piaţă după 1 ianuarie 2016;

promovare a produselor din tutun – acţiuni, altele decît cele de publicitate şi sponsorizare, care au drept scop sau efect, direct ori indirect, stimularea vînzărilor şi sporirea consumului produselor din tutun;

publicitate, promovare şi sponsorizare transfrontalieră a produselor din tutun – acţiuni de publicitate, promovare şi sponsorizare a produselor din tutun iniţiate pe teritoriul Republicii Moldova şi care pătrund sau pot pătrunde pe teritoriul altui stat, realizate prin intermediul internetului, al tehnologiilor radio sau al altor tehnologii de comunicare, fără a se limita la aceste mijloace, şi acţiuni de publicitate, promovare şi sponsorizare a produselor din tutun iniţiate în afara teritoriului Republicii Moldova şi care pătrund sau pot pătrunde pe teritoriul Republicii Moldova;

rezervă din tutun – produs din tutun care nu arde, destinat utilizării prin intermediul unui dispozitiv de încălzire a tutunului şi a altor compuşi, pentru a produce aerosol pentru inhalare şi care nu implică un proces de combustie;

spaţii deschise – orice spaţii neacoperite şi/sau neseparate de pereţi sau în alt mod vizibil;

spaţii închise – orice spaţii care au tavan sau acoperiş şi care, cu excepţia spaţiilor pentru uşi, ferestre sau pasaje, sînt complet închise, indiferent dacă construcţia în cauză este permanentă sau temporară şi indiferent de tipul de material utilizat pentru construcţie;

spaţii semideschise – orice spaţii care au tavan sau acoperiş şi/sau pereţi care îngrădesc mai puţin de 50% din aria suprafeţei totale a spaţiului, indiferent dacă construcţia în cauză este permanentă sau temporară şi indiferent de tipul de material utilizat pentru construcţie;

spaţii semiînchise – orice spaţii care au tavan sau acoperiş şi/sau pereţi care îngrădesc nu mai puţin de 50% din aria suprafeţei totale a spaţiului, indiferent dacă construcţia în cauză este permanentă sau temporară şi indiferent de tipul de material utilizat pentru construcţie;

spaţii publice – toate spaţiile accesibile publicului general şi locurile de uz comun, indiferent de tipul de proprietate şi modul de acces;

sponsorizare a produselor din tutun – orice formă de contribuţie la orice eveniment, activitate sau în favoarea unui individ, care are drept scop sau efect, direct ori indirect, stimularea vînzărilor şi sporirea consumului produselor din tutun;

trabucuri:

a) rulourile de tutun cu un înveliş exterior din tutun natural;

b) rulourile de tutun cu umplutură mixtă mărunţită şi cu înveliş exterior de culoarea obişnuită a unui trabuc, din tutun reconstituit, care acoperă în întregime produsul, inclusiv, după caz, filtrul, cu excepţia vîrfului în cazul trabucurilor cu vîrf, dacă masa unitară, fără a include filtrul sau muştiucul, nu este mai mică de 2,3 g şi nu este mai mare de 10 g, iar circumferinţa nu este mai mică de 34 mm pe cel puţin o treime din lungimea produsului;

tutun fermentat – produs stabil al fermentării sau al prelucrării redraing a tutunului, care corespunde documentelor normativ-tehnice;

tutun nefermentat – frunze de tutun supuse prelucrării postrecoltare;

tutun de rulat – tutun care poate fi utilizat pentru confecţionarea ţigaretelor de către consumatori sau la punctele de vînzare cu amănuntul;

tutun pentru fumat:

a) tutunul tăiat sau fărîmiţat într-un alt mod, răsucit sau presat în bucăţi, care poate fi fumat fără prelucrare industrială ulterioară;

b) deşeuri de tutun;

tutun pentru mestecat – produs din tutun care nu arde, destinat exclusiv pentru a fi mestecat;

tutun pentru narghilea – produs din tutun care poate fi consumat prin intermediul unei narghilele. În sensul prezentei legi, tutunul pentru narghilea se consideră produs din tutun pentru fumat;

tutun pentru uz nazal – produs din tutun care nu arde, ce poate fi consumat pe cale nazală;

tutun pentru uz oral – toate produsele din tutun pentru uz oral, cu excepţia celor destinate a fi inhalate sau mestecate, realizate în întregime sau parţial din tutun, sub formă de pulbere sau particule ori în orice combinaţie a formelor respective, în special cele prezentate ca săculeţe porţionate sau săculeţe poroase;

tutun tăiat fin destinat rulării în ţigarete:

a) tutunul pentru fumat în care mai mult de 25% din greutate o reprezintă particulele de tutun ce au o lăţime de tăiere mai mică 1,5 mm;

b) tutunul pentru fumat în care mai mult de 25% din greutatea particulelor de tutun au o lăţime de tăiere de 1,5 mm sau mai mult şi care este vîndut sau destinat vînzării pentru rularea în ţigarete;

ţigară de foi (cigarillos) – trabuc de dimensiuni mici cu o greutate maximă de 3 grame;

ţigarete – rulouri de tutun care pot fi fumate ca atare, altele decît trabucurile şi ţigările de foi, precum şi rulouri de tutun care, prin simpla mînuire neindustrială, se introduc sau se înfăşoară în tuburi de hîrtie de ţigarete sau se înfăşoară în hîrtie de ţigarete;

ţigaretă electronică – produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori ce conţin nicotină prin intermediul unui muştiuc sau orice componentă a acestui produs, inclusiv un cartuş, un rezervor şi dispozitivul fără cartuş sau rezervor. Țigaretele electronice pot fi de unică folosinţă, pot fi reumplute prin intermediul unui flacon de reumplere ori rezervor sau pot fi reîncărcate cu cartuşe de unică folosinţă;

flacon de reumplere – recipient cu un lichid care conţine nicotină şi/sau alte substanţe nocive şi care poate fi folosit pentru reumplerea unei ţigarete electronice.

[Art.2 completat prin Legea nr.142 din 14.10.2021, în vigoare 22.04.2022]

[Art.2 completat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.2 modificat prin Legea nr.97 din 26.07.2019, în vigoare 01.01.2020]

[Art.2 modificat prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018]

[Art.2 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 3. Sfera de aplicare a legii

(1) Toate produsele din tutun, inclusiv produsele noi din tutun, produsele conexe, dispozitivele şi accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora plasate pe piaţă trebuie să corespundă prevederilor prezentei legi şi reglementărilor aprobate de Guvern pentru executarea prezentei legi.

(2) Se interzice subvenţionarea directă şi indirectă, acordarea de alocaţii din fondurile publice sau stimularea de către stat în alt mod a activităţilor legate de cultivarea şi prelucrarea tutunului, fabricarea şi comercializarea produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora.

[Art.3 alin.(1),(2) modificate prin Legea nr.142 din 14.10.2021, în vigoare 22.04.2022]

 

Capitolul II

PRODUCEREA ŞI PRELUCRAREA POSTRECOLTARE A TUTUNULUI

Articolul 4. Producerea tutunului

(1) Producerea tutunului constă în cultivarea şi prelucrarea lui postrecoltare în conformitate cu cerinţele tehnologice.

(2) Tutunul este produs de persoane fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care deţin în proprietate ori au luat în arendă terenuri agricole şi dispun de mijloacele tehnice şi tehnologice necesare.

(3) Tehnologia producerii răsadului de tutun, prelucrării frunzelor proaspăt recoltate şi a tutunului nefermentat se reglementează de documentele normativ-tehnice şi de standardele naţionale.

 

Articolul 5. Prelucrarea postrecoltare a tutunului

(1) Prelucrarea postrecoltare a tutunului constă în executarea proceselor de uscare, sortare, ambalare, în urma cărora se obţine tutun nefermentat ce corespunde prevederilor standardelor conexe aplicabile domeniului sau mostrelor-etalon prezentate de cumpărător.

(2) Prelucrarea postrecoltare a tutunului este efectuată de către agenţii economici care dispun de utilajul şi de condiţiile tehnologice necesare.

 

Articolul 6. Drepturile şi obligaţiile la cultivarea şi prelucrarea postrecoltare a tutunului

(1) Agenţii economici care se ocupă de cultivarea şi de prelucrarea postrecoltare a tutunului au dreptul:

a) să cultive tutun şi să efectueze prelucrarea lui postrecoltare utilizînd terenuri şi utilaje proprii sau arendate;

b) să comercializeze la preţuri contractuale răsadul, frunzele proaspăt recoltate şi tutunul nefermentat, ce corespund exigenţelor de calitate stipulate în contractele de vînzare-cumpărare;

c) să apeleze la organele abilitate cu funcţii de expertiză;

d) să beneficieze de ajutor din partea statului şi de facilităţi prevăzute de lege;

e) la protecţie socială, precum şi la ocrotirea sănătăţii.

(2) Agenţii economici care se ocupă de cultivarea şi prelucrarea postrecoltare a tutunului sînt obligaţi:

a) să menţină şi să îmbunătăţească fertilitatea solului;

b) să aplice tehnologii care nu au impact negativ asupra mediului;

c) să respecte regulile de protecţie a muncii şi tehnica securităţii;

d) să utilizeze pentru protecţia plantelor produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi autorizaţi în Republica Moldova;

e) să nu angajeze şi să nu antreneze altfel la lucrările de cultivare, recoltare şi prelucrare postrecoltare a tutunului femei gravide şi persoane cu vîrsta de pînă la 18 ani.

[Art.6 modificat prin Legea nr.290 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]

 

Capitolul III

PRELUCRAREA INDUSTRIALĂ A TUTUNULUI.

FABRICAREA PRODUSELOR DIN TUTUN

Articolul 7. Prelucrarea industrială a tutunului

(1) Prelucrarea industrială a tutunului include:

a) prelucrarea industrială a tutunului nefermentat;

b) prelucrarea postfermentare a tutunului.

(2) Prelucrarea industrială a tutunului nefermentat cuprinde procesele de recepţionare a tutunului, de formare a unor loturi omogene, de condiţionare şi desfacere a frunzelor, de curăţare, amestecare, sortare generală, fermentare sau stripsare şi prelucrare redraing, de ambalare, maturizare şi păstrare a producţiei în conformitate cu documentele normativ-tehnice.

(3) Prelucrarea postfermentare a tutunului constă în efectuarea în complex, de către întreprinderile de fabricare a produselor din tutun, iar pentru export, şi de către alte întreprinderi specializate, a proceselor şi operaţiunilor de pregătire a tutunului fermentat şi/sau a tutunului-strips pentru tăiere, de tăiere a acestuia şi de preparare a amestecurilor de tutun în conformitate cu normele tehnologice şi cu reţeta respectivă, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(4) Prelucrarea industrială şi cea postfermentare a tutunului se efectuează de către agenţii economici care dispun de specialişti în domeniu, de tehnologia şi utilajul tehnologic necesar, de aparate de măsurat şi de mijloace de control al calităţii produsului.

 

Articolul 8. Fabricarea produselor din tutun

(1) Fabricarea produselor din tutun reprezintă un complex de procese şi operaţiuni tehnologice, care include prepararea amestecului de tutun, fabricarea, ambalarea şi păstrarea produselor din tutun în conformitate cu documentele normativ-tehnice, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Produsele din tutun sînt fabricate de către agenţii economici care dispun de bază tehnico-materială cu complexul integral de procese tehnologice, de utilaj şi mijloace de control al calităţii producţiei finite, precum şi de personal şi specialişti cu o calificare corespunzătoare în domeniu.

(3) Produsele din tutun licenţiate sînt fabricate din amestecul de tutun importat de la agentul economic proprietar al mărcilor respective de produse din tutun în cazul cînd acesta nu permite prepararea amestecului în cauză la întreprinderile autohtone.

 

Articolul 9. Calitatea şi conformitatea tutunului fermentat şi ale produselor din tutun

(1) Exigenţele de calitate şi conformitate pentru tutunul fermentat şi pentru produsele din tutun se stabilesc prin standardele conexe aplicabile domeniului, iar pentru cele livrate la export – şi prin contractele de vînzare-cumpărare sau conform mostrelor-etalon descrise.

(2) Pentru tutunul fermentat şi produsele din tutun livrate exclusiv la export, exigenţele de calitate se vor stabili în contractele de livrare în conformitate cu cerinţele în vigoare în ţara importatoare, cu cerinţele cumpărătorului sau conform mostrelor-etalon descrise.

(3) Calitatea şi conformitatea tutunului fermentat şi ale produselor din tutun se vor confirma prin declaraţii sau certificate de conformitate eliberate în baza rapoartelor de încercări ale laboratoarelor acreditate în modul stabilit.

 

Articolul 10. Drepturile şi obligaţiile la prelucrarea industrială a tutunului şi la fabricarea produselor din tutun

(1) Agenţii economici care se ocupă de prelucrarea industrială a tutunului şi de fabricarea produselor din tutun au dreptul:

a) să desfăşoare, separat sau în complex, activitatea de prelucrare industrială a tutunului şi activitatea de fabricare a produselor din tutun;

b) să deţină o singură licenţă în cazul practicării concomitente a activităţilor de import, de prelucrare industrială a tutunului, de fabricare şi de comercializare angro a produselor din tutun şi a tutunului fermentat;

c) să-şi stabilească independent sortimentul, mărcile comerciale, volumul şi cantitatea producţiei, preţul şi piaţa de desfacere a tutunului fermentat, a tutunului-strips şi a produselor din tutun.

(2) Agenţii economici care se ocupă de prelucrarea industrială a tutunului şi de fabricarea produselor din tutun sînt obligaţi:

a) să folosească utilajul în conformitate cu cerinţele proceselor tehnologice;

b) să respecte regulile de achiziţionare şi prelucrare industrială a tutunului, de ambalare, marcare şi păstrare a tutunului fermentat, de fabricare, ambalare, etichetare şi păstrare a produselor din tutun, stabilite de prezenta lege şi de documentele normativ-tehnice aprobate de Guvern şi, după caz, prin cerinţele în vigoare în ţările importatoare;

c) să deţină toate documentele care confirmă că ingredientele utilizate corespund cerinţelor prezentei legi şi documentelor normativ-tehnice;

d) să folosească la prepararea amestecurilor tutun de soiurile, sortimentul şi calitatea prevăzute de reţetă;

e) să fabrice producţie licenţiată în baza contractelor de licenţă;

f) să nu angajeze şi să nu antreneze altfel la lucrările de prelucrare industrială a tutunului şi de fabricare a produselor din tutun femei gravide şi persoane cu vîrsta de pînă la 18 ani.

 

Capitolul IV

INGREDIENTELE, EMISIILE ŞI RAPORTAREA

Articolul 11. Reglementarea ingredientelor

(1) Se interzice plasarea pe piaţă a produselor din tutun cu aromă caracteristică. Nu se interzice utilizarea aditivilor care sînt esenţiali pentru fabricarea produselor din tutun, cu condiţia ca aditivii respectivi să nu imprime produsului o aromă caracteristică şi să nu crească în mod semnificativ sau măsurabil toxicitatea, potenţialul de dependenţă sau proprietăţile cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere ale produsului din tutun.

(2) Guvernul stabileşte normele de aplicare a prezentului articol.

(3) Se interzice plasarea pe piaţă a produselor din tutun care conţin:

a) vitamine sau alţi aditivi care creează impresia că un produs din tutun are un efect benefic asupra sănătăţii sau prezintă riscuri mai mici pentru sănătate;

b) cafeină, taurină sau alţi aditivi şi compuşi stimulanţi care sînt asociaţi cu energia şi vitalitatea;

c) aditivi cu proprietăţi colorante pentru emisii;

d) aditivi care contribuie la toxicitate sau la potenţialul de dependenţă şi care au proprietăţi cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere în formă nearsă;

e) în cazul produselor din tutun pentru fumat, aditivi care facilitează inhalarea sau absorbţia nicotinei.

(4) Se interzice plasarea pe piaţă a produselor din tutun care conţin arome în oricare dintre componentele lor, cum ar fi filtrele, hîrtiile, ambalajele, capsulele, sau a căror orice caracteristică tehnică permite modificarea mirosului sau a gustului produselor din tutun respective ori modificarea intensităţii arderii.

Notă: Alin.(4) în vigoare la 01.01.2018 conform Legii nr.124 din 29.05.2015

 

(5) Prevederile alin.(1) se aplică categoriilor de produse din tutun cu o aromă caracteristică de mentol de la 20 mai 2020.

(6) Produsele din tutun altele decît ţigaretele şi tutunul de rulat sînt exceptate de la interdicţiile menţionate la alin.(1) şi (4).

(7) Plasarea pe piaţă a produselor din tutun care contravin prevederilor prezentului articol se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

 

Articolul 12. Nivelurile emisiilor de gudron, nicotină şi monoxid de carbon

(1) Nivelurile emisiilor ţigaretelor plasate pe piaţă nu pot fi mai mari de:

a) 10 mg de gudron per ţigaretă;

b) 1 mg de nicotină per ţigaretă;

c) 10 mg de monoxid de carbon per ţigaretă.

(2) Pînă la 1 ianuarie 2020, pentru ţigaretele fără filtru se admit următoarele niveluri ale emisiilor:

a) 13 mg de gudron per ţigaretă;

b) 1,1 mg de nicotină per ţigaretă;

c) 14 mg de monoxid de carbon per ţigaretă.

(3) Emisiile de gudron, nicotină şi monoxid de carbon ale ţigaretelor se măsoară pe baza standardului ISO 4387 pentru gudron, a standardului ISO 10315 pentru nicotină şi a standardului ISO 8454 pentru monoxid de carbon. Exactitatea măsurătorilor referitoare la gudron, nicotină şi monoxid de carbon se stabileşte în conformitate cu standardul ISO 8243.

(4) Ministerul Sănătăţii este în drept să verifice, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, corespunderea nivelurilor de emisii cu actele normative în vigoare.

(5) Determinarea nivelurilor emisiilor de gudron, nicotină şi monoxid de carbon prevăzute la alin.(1), în corespundere cu actele normative în vigoare, se realizează în laboratoarele naţionale de încercări, acreditate conform legislaţiei, în alte laboratoare, inclusiv din afara ţării, acreditate la nivel naţional sau regional/internaţional.

 

Articolul 13. Raportarea informaţiei privind produsele din tutun produsele conexe, dispozitivele şi accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora

(1) Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică este instituţia responsabilă de colectarea, analiza şi difuzarea informaţiei referitoare la tutun, produsele din tutun, produsele conexe, dispozitivele şi accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, ingrediente şi emisii.

(2) Agenţii economici care produc şi/sau importă produse din tutun, produse conexe, dispozitive şi accesorii de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora sînt obligaţi să prezinte Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, anterior plasării pe piaţă a produselor noi din tutun sau a produselor cu compoziţia modificată, următoarea informaţie:

a) lista şi cantitatea tuturor ingredientelor utilizate în procesul de fabricare a produselor din tutun, pentru toate mărcile şi tipurile de produs, precum şi nivelurile emisiilor. Lista este însoţită de o explicaţie care cuprinde motivele pentru care aceste ingrediente au fost incluse în respectivele produse din tutun, cu indicarea funcţiei şi categoriei ingredientului. Lista este întocmită în ordinea descrescătoare a greutăţii fiecărui ingredient inclus în produs;

b) datele toxicologice, cunoscute producătorului sau importatorului, referitoare la ingredientele utilizate, care ard sau nu ard, cu menţiunea privitor la efectul lor asupra sănătăţii şi cu specificarea efectelor de generare a potenţialului de dependenţă.

(3) Agenţii economici care produc şi/sau importă tutun şi/sau produse din tutun, produse conexe, dispozitive şi accesorii de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora sînt obligaţi să prezinte Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, pînă la data de 31 mai, următoarea informaţie ce se referă la activitatea din anul precedent:

a) cantităţile de tutun, materie primă şi tutun fermentat, utilizate la fabricarea produselor din tutun şi originea acestuia;

b) rezultatele testării emisiilor produselor din tutun fabricate şi/sau plasate pe piaţă;

c) informaţia despre activităţile de sponsorizare şi filantropie, inclusiv cheltuielile realizate pentru aceste activităţi.

(4) Agenţii economici sînt responsabili de acurateţea şi plenitudinea informaţiilor prezentate, sub sancţiunea prevăzută la art.33.

(5) Guvernul stabileşte cerinţele şi procedura privind prezentarea informaţiei de la alin.(2) şi (3).

[Art.13 denumirea, alin.(1)-(3) completate prin Legea nr.142 din 14.10.2021, în vigoare 22.04.2022]

 

Articolul 14. Informarea publicului

(1) Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică plasează şi actualizează sistematic pe pagina web oficială proprie informaţia privitor la produsele din tutun raportată conform art.13, totodată asigurînd protecţia informaţiei care constituie secret comercial şi evitînd prezentarea informaţiei care poate induce în eroare.

(2) În scopul informării publicului, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică asigură difuzarea prin intermediul paginii sale web oficiale a datelor, cu excepţia informaţiei confidenţiale referitoare la reţete şi la formulele specifice de produs, menţionată de producător drept secret comercial, referitoare la:

a) nivelurile emisiilor, specificate la art.12 alin.(1) şi (2), pentru mărcile şi tipurile de produse din tutun plasate pe piaţă;

b) rezultatele determinării nivelurilor de emisii ale produselor din tutun plasate pe piaţa internă a Republicii Moldova, denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat testarea;

c) informaţia prevăzută la art.13 alin.(2) şi (3).

(3) Informaţiile cu privire la ingredientele utilizate, la nivelurile emisiilor, precum şi datele toxicologice referitoare la ingredientele utilizate nu se consideră confidenţiale şi sînt accesibile publicului.

 

Capitolul V

AMBALAREA ŞI ETICHETAREA PRODUSELOR DIN TUTUN

Articolul 15. Cerinţe generale

(1) Pe fiecare pachet unitar şi pe orice ambalaj exterior al produselor din tutun, autohtone sau de import, plasate pe piaţă sînt imprimate avertismente de sănătate. Textele sînt imprimate în limba română.

(2) Avertismentele de sănătate trebuie să ocupe întreaga suprafaţă rezervată lor şi nu pot fi comentate, parafrazate sau însoţite de alte texte sau imagini.

(3) Avertismentele de sănătate sînt imprimate astfel încît să fie clare şi să asigure vizibilitatea şi integritatea lor grafică. Imprimarea avertismentelor de sănătate trebuie făcută astfel încît acestea să nu poată fi detaşate, şterse şi nici ascunse, acoperite sau întrerupte de alte inscripţii sau imagini, inclusiv marcaje de preţ, marcaje de trasabilitate, marcaje de urmărire/monitorizare a locaţiei şi statutului proprietăţii produselor în tranzit, sau să nu îşi piardă coerenţa în urma deschiderii pachetului unitar. Avertismentele de sănătate sînt tipărite cu vopsea care nu se şterge şi cu litere minuscule, cu excepţia primei litere a primului cuvînt al textului. În cazul în care produsele din tutun sunt împachetate în pachete unitare din lemn, plastic, sticlă sau metal, se permite imprimarea avertismentelor de sănătate pe autocolante, care ulterior vor fi lipite pe suprafaţa pachetelor unitare, cu condiţia ca acestea să fie nedetaşabile.

(4) Se interzice imprimarea avertismentelor de sănătate pe timbrele de acciz.

(5) Utilizarea de către producători şi vînzătorii cu amănuntul ai produselor din tutun, ai produselor conexe, ai dispozitivelor şi ai accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora a ambalajelor, pungilor, învelitorilor, cutiilor, a oricărui alt obiect sau lipirea timbrelor de acciz într-un mod care ascunde, total sau parţial, ori întrerupe avertismentele de sănătate sau elementele componente ale acestora este interzisă.

(6) Dimensiunile avertismentelor de sănătate se calculează în raport cu suprafaţa pe care se aplică atunci cînd pachetul este închis.

(7) Cerinţele privind aranjarea, prezentarea avertismentelor de sănătate, a altor informaţii ce trebuie să apară pe pachetul unitar şi pe ambalajul exterior, conform prevederilor prezentului articol şi ale art.16, 17 şi 20, se stabilesc de către Guvern.

[Art.15 alin.(3),(5) modificate, alin.(8) abrogat prin Legea nr.142 din 14.10.2021, în vigoare 22.04.2022]

[Art.15 alin.(3) completat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.15 completat prin Legea nr.172 din 27.07.2018, în vigoare 24.08.2018]

[Art.15(14) introdus prin Legea nr.124 din 29.05.2015, în vigoare 01.01.2018]

 

Articolul 16. Etichetarea produselor din tutun pentru fumat

(1) Pe fiecare pachet unitar şi pe orice ambalaj exterior al produselor din tutun pentru fumat se imprimă avertismente de sănătate.

(2) Avertismentele de sănătate se încadrează într-un chenar negru cu lăţimea de 1 mm care este inclus în interiorul suprafeţei rezervate pentru avertismente.

(3) Avertismentele de sănătate includ avertismentul general „Fumatul ucide. Renunţă acum!” şi mesajul de informare „Fumul de tutun conţine peste 70 de substanţe ce cauzează cancer”. Acestea trebuie:

a) să fie imprimate pe feţele laterale ale pachetului unitar şi ale ambalajului exterior, în partea de jos. Avertismentul general „Fumatul ucide. Renunţă acum!” este imprimat pe una dintre feţele laterale ale pachetului unitar şi ale ambalajului exterior, iar mesajul de informare „Fumul de tutun conţine peste 70 de substanţe ce cauzează cancer” – pe cealaltă faţă laterală a pachetului unitar şi a ambalajului exterior. În cazul tutunului de rulat, acesta din urmă se imprimă pe suprafaţa care devine vizibilă la deschiderea pachetului;

b) să acopere 30% din suprafeţele pe care sînt imprimate;

c) să fie imprimate cu caractere aldine negre, de tip Helvetica, pe fond alb, dimensiunea caracterelor ocupînd suprafaţa maximală din spaţiul rezervat textului.

(4) Avertismentele de sănătate combinate sînt compuse dintr-un avertisment textual menţionat la alin.(5) şi o imagine color corespunzătoare, specificată în biblioteca electronică de avertismente de sănătate, şi trebuie:

a) să cuprindă numărul de telefon, adresa de e-mail şi/sau a paginii web oficiale a instituţiei publice care va informa consumatorii despre programele disponibile de susţinere a persoanelor care doresc să renunţe la fumat;

b) să acopere 65% din aria externă a feţei anterioare şi a celei posterioare ale pachetului unitar şi ale oricărui ambalaj exterior pe care sînt imprimate;

c) să expună acelaşi conţinut pe faţa anterioară şi pe faţa posterioară ale pachetului unitar şi pe orice ambalaj exterior;

d) să fie plasate în partea de sus a feţei anterioare şi în partea de jos a feţei posterioare ale pachetului unitar şi ale oricărui ambalaj exterior şi pe aceeaşi linie de orientare cu alte informaţii care apar pe ambalaj;

e) să fie imprimate cu caractere aldine negre, de tip Helvetica, pe fond alb, în cazul avertismentului textual, şi cu caractere aldine albe, de tip Helvetica, în cazul informaţiei prevăzute la lit.a), care se imprimă în partea de jos a imaginii şi poate acoperi cel mult 30% din suprafaţa acesteia;

f) să se împartă în doua seturi, a cîte 7, care se schimbă prin rotaţie anual, şi să apară pe un număr egal de pachete unitare cu produse din tutun pentru fumat de fiecare marcă plasate pe piaţă în decurs de un an de către un singur agent economic.

(5) Avertismentele textuale sînt următoarele:

1) Fumatul cauzează 9 din 10 cancere pulmonare;

2) Fumatul cauzează cancere bucale şi ale gîtului;

3) Fumatul dăunează plămînilor;

4) Fumatul cauzează atacuri de inimă;

5) Fumatul cauzează accidente vasculare cerebrale şi infirmitate;

6) Fumatul blochează arterele;

7) Fumatul creşte riscul de orbire;

8) Fumatul dăunează dinţilor şi gingiilor;

9) Fumatul poate ucide copilul nenăscut;

10) Fumul ce îl emiteţi dăunează copiilor, familiei şi prietenilor;

11) Copiii fumătorilor sînt mai predispuşi să înceapă să fumeze;

12) Renunţaţi la fumat şi rămîneţi în viaţă pentru cei dragi;

13) Fumatul reduce fertilitatea;

14) Fumatul creşte riscul de impotenţă.

[Art.16(15) introdus prin Legea nr.124 din 29.05.2015, în vigoare 01.01.2018]

 

Articolul 17. Etichetarea produselor din tutun pentru fumat, altele decît ţigaretele, tutunul de rulat şi tutunul pentru narghilea

(1) Produsele din tutun pentru fumat, altele decît ţigaretele, tutunul de rulat şi tutunul pentru narghilea, se exceptează de la obligaţiile de a purta mesajul de informare prevăzut la art.16 alin.(3) şi avertismentele de sănătate combinate prevăzute la art.16 alin.(4).

(2) Pe fiecare pachet unitar şi pe orice ambalaj exterior al produselor din tutun pentru fumat, altele decît ţigaretele, tutunul de rulat şi tutunul pentru narghilea, se imprimă avertismentul general „Fumatul ucide. Renunţă acum!”, însoţit de informaţia prevăzută la art.16 alin.(4) lit.a), şi unul dintre avertismentele textuale prevăzute la art.16 alin.(5).

(3) Avertismentul general se imprimă pe suprafaţa cea mai vizibilă a pachetului unitar şi pe orice ambalaj exterior şi trebuie să acopere cel puţin 30% din suprafaţa relevantă a pachetului unitar şi a ambalajului exterior.

(4) Avertismentul textual se imprimă pe suprafaţa următoare în ordinea vizibilităţii a pachetului unitar şi a oricărui ambalaj exterior şi trebuie să ocupe cel puţin 40% din suprafaţa relevantă a pachetului unitar şi a ambalajului exterior.

(5) Avertismentele textuale se schimbă anual. Fiecare dintre aceste avertismente trebuie să apară pe un număr egal de pachete unitare cu astfel de produse de fiecare marcă.

(6) Avertismentul general şi avertismentele textuale trebuie să fie:

a) imprimate cu caractere aldine negre, de tip Helvetica, pe fond alb, dimensiunea caracterelor ocupînd suprafaţa maximală din aria repartizată textului;

b) amplasate centrat pe suprafaţa repartizată, iar pe pachetele unitare şi ambalajele exterioare care au părţi laterale se dispun în paralel cu marginea laterală a pachetului unitar şi a ambalajului exterior;

c) încadrate într-un chenar negru cu lăţimea de cel puţin 3 mm şi de cel mult 4 mm, care apare în exteriorul suprafeţei rezervate pentru avertismente.

[Art.17(16) introdus prin Legea nr.124 din 29.05.2015, în vigoare 01.01.2018]

 

Articolul 171. Etichetarea produselor din tutun care nu arde

(1) Pe fiecare pachet unitar şi pe orice ambalaj exterior al produselor din tutun care nu arde se imprimă avertismentul de sănătate „Acest produs din tutun dăunează grav sănătăţii şi creează dependenţă”, însoţit de informaţia prevăzută la art.16 alin.(4) lit.a).

(2) Avertismentul de sănătate prevăzut la alin.(1) se imprimă pe două cele mai mari suprafeţe ale pachetului unitar şi ale oricărui ambalaj exterior şi trebuie să acopere cel puţin 30% din suprafeţele relevante ale pachetului unitar şi ale ambalajului exterior.

(3) Avertismentul de sănătate prevăzut la alin.(2) trebuie să corespundă cerinţelor menţionate la art.17 alin.(6).

[Art.171 în redacţia Legii nr.97 din 26.07.2019, în vigoare 01.01.2020]

[Art.171 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 18. Biblioteca electronică de avertismente de sănătate

(1) Ministerul Sănătăţii creează şi întreţine o bibliotecă electronică de avertismente de sănătate, accesibilă publicului, care conţine avertismentele de sănătate combinate prevăzute de prezenta lege.

(2) Ministerul Sănătăţii furnizează gratuit avertismente de sănătate în format electronic.

 

Articolul 19. Prezentarea produselor din tutun

(1) Etichetarea şi prezentarea pachetelor unitare, a ambalajelor exterioare şi a produselor din tutun nu trebuie să includă elemente sau caracteristici care:

a) promovează produsul din tutun prin mijloace false, înşelătoare sau care pot crea impresii eronate despre caracteristicile, efectele asupra sănătăţii, riscurile şi emisiile acestuia sau creează similitudini cu denumirile anatomice ale părţilor corpului uman;

b) sugerează că un anumit produs din tutun este mai puţin dăunător decît altele, inclusiv utilizînd calificative precum light, medium, ultra, extra şi altele asemenea, ori că un produs din tutun are efecte vitalizante, energizante, vindecătoare, de întinerire, naturale, organice, alte efecte benefice asupra sănătăţii sau modului de viaţă;

c) se referă la miros, gust, prezenţa sau absenţa aromelor sau a altor aditivi;

d) creează asocieri cu produsele alimentare sau cosmetice ori cu jucăriile.

(2) Elementele şi caracteristicile interzise menţionate la alin.(1) includ, dar nu se limitează la texte, simboluri, denumiri, mărci comerciale, expresii figurative sau de alt gen, culori care induc în eroare, inserţiuni sau alte materiale adiţionale, precum etichete adezive, autocolante, materiale inserate fixate, straturi care se raclează şi învelitori, sau se referă la forma produsului din tutun.

(3) Se interzice specificarea cantităţii de substanţe nocive pe sau în interiorul pachetelor unitare sau nemijlocit pe produsele din tutun, inclusiv ca parte a mărcii comerciale.

(4) Se interzice prezentarea produselor alimentare, a jucăriilor şi a altor produse sub formă de pachete unitare sau care face asociere cu produsele din tutun.

(5) La confecţionarea pachetelor unitare nu se utilizează tehnologii speciale şi pe pachetele unitare nu se imprimă elemente ce pot modifica aspectul pachetului unitar sau distrage atenţia consumatorului. Acestea din urmă includ, dar nu se limitează la:

a) cerneluri care se activează la căldură şi/sau devin fluorescente în anumite tipuri de lumină;

b) cerneluri sau ornamente care apar gradual în timp;

c) aplicaţii care se elimină sau se răzuiesc pentru a pune în evidenţă imagini sau texte;

d) aplicaţii reliefate, cu excepţia mărcii comerciale.

[Art.19 alin.(1) modificat prin Legea nr.142 din 14.10.2021, în vigoare 22.04.2022]

[Art.19 alin.(1) completat prin Legea nr.171 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]

[Art.19 alin.(1) completat, alin.(6) abrogat prin Legea nr.97 din 26.07.2019, în vigoare 01.01.2020]

[Art.19 modificat prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018]

[Alin.(6) art.19 introdus prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.19(171) introdus prin Legea nr.124 din 29.05.2015, în vigoare 01.01.2018]

 

Articolul 20. Trasabilitatea

(1) Toate pachetele unitare de produse din tutun:

a) se marchează, prin metoda şi în locul stabilit de producător, prin indicarea numărului de serie al lotului sau a echivalentului acestuia, astfel asigurîndu-se posibilitatea identificării locului şi a datei fabricării;

b) se marchează, prin metoda şi în locul stabilit de producător, cu menţiunea „Destinat comercializării pe teritoriul …”, cu specificarea denumirii ţării pe teritoriul căreia urmează a fi comercializat produsul din tutun. Pentru produsele din tutun comercializate pe teritoriul Republicii Moldova, pe pachetul unitar se va aplica menţiunea „Destinat comercializării pe teritoriul Republicii Moldova”;

c) dacă sunt destinate plasării şi vânzării în magazinele, barurile şi restaurantele cu regim duty-free, se marchează, prin metoda şi în locul stabilite de producător, şi cu menţiunea „Doar pentru vânzări în magazine duty-free.

(2) Informaţia menţionată la alin.(1) trebuie să fie accesibilă consumatorilor şi organelor de control în scopul identificării produselor din tutun şi monitorizării circulaţiei lor.

[Art.20 alin.(1) completat prin Legea nr.142 din 14.10.2021, în vigoare 22.04.2022]

[Art.20(172) introdus prin Legea nr.124 din 29.05.2015, în vigoare 01.01.2018]

 

Articolul 21. Publicitatea şi promovarea prin sponsorizare a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora

(1) Se interzice orice formă, directă sau indirectă, de publicitate în favoarea produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, inclusiv publicitatea la radio şi televiziune, în presa scrisă, în serviciile cinematografice şi video, prin media electronică, telefonie mobilă şi fixă, ceea ce include, dar nu se reduce la publicitatea exterioară şi cea din interiorul spaţiilor publice închise şi semiînchise, în special publicitatea în exteriorul şi interiorul locurilor de vînzare angro şi cu amănuntul a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, publicitatea în localurile în care se prestează servicii, publicitatea în sau pe mijloacele de transport şi prin intermediul trimiterilor poştale, precum şi publicitatea pe accesoriile pentru fumat.

(2) Se exceptează de la prevederile alin.(1) folosirea de imagine a mărcii comerciale şi a logotipului plasate în interiorul sediului principal al agentului economic care produce, importă sau comercializează angro produse din tutun, produse conexe, dispozitive şi accesorii de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, precum şi materialele promoţionale destinate exclusiv pentru a fi distribuite producătorilor, importatorilor şi vînzătorilor de tutun, de produse din tutun, de produse conexe, de dispozitive şi accesorii de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora.

(3) Se interzice orice activitate care induce în eroare sau creează o impresie eronată despre caracteristicile produselor din tutun şi ale produselor conexe şi despre impactul acestora asupra sănătăţii.

(4) Se interzice promovarea produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, inclusiv prin sponsorizare sau susţinere în alt mod a unor acţiuni ori iniţiative publice sau comerciale.

(5) Se interzice agenţilor economici din industria tutunului iniţierea sau participarea la acţiuni de sponsorizare ori la acţiuni filantropice în urma cărora fie numele agentului economic, marca comercială a produsului din tutun, a produsului conex, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora şi oricare alte referinţe la mărcile produselor din tutun, ale produselor conexe, ale dispozitivelor şi accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora pot deveni vizibile, fie orice altă informaţie despre relaţia acestuia cu evenimentul devine publicitară.

(6) Se interzice publicitatea şi promovarea produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, precum şi sponsorizarea manifestărilor şi a activităţilor legate de produsele din tutun, produsele conexe, dispozitivele şi accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora care sînt iniţiate pe teritoriul Republicii Moldova şi au efect transfrontalier.

(7) Se interzice utilizarea mărcilor comerciale ale produselor din tutun, ale produselor conexe, ale dispozitivelor şi ale accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora la promovarea altor produse sau servicii, precum şi a mărcilor comerciale ale altor produse sau servicii la promovarea produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora.

(8) Se interzice utilizarea accesoriilor pentru fumat (scrumiere, brichete), a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a produselor din tutun şi a produselor conexe în scopul promovării directe sau indirecte a produselor din tutun şi a produselor conexe.

(9) Se interzice oferirea promoţională sau în calitate de cadou a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora.

(10) Controlul respectării prevederilor prezentului articol se efectuează de către Consiliul Concurenţei, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică şi Serviciul Fiscal de Stat, în limitele competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.

[Art.21 în redacţia Legii nr.97 din 26.07.2019, în vigoare 01.01.2020]

[Art.21 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

[Art.21 în redacţia Legii nr.124 din 29.05.2015, în vigoare 01.01.2016]

 

Capitolul VI

PLASAREA PE PIAŢĂ A PRODUSELOR DIN TUTUN, A PRODUSELOR

 CONEXE, A DISPOZITIVELOR ŞI A ACCESORIILOR DE UTILIZARE,

REÎNCĂRCARE SAU ÎNCĂLZIRE A ACESTORA

[Denumirea cap.VI în redacţia Legii nr.142 din 14.10.2021, în vigoare 22.04.2022]

Articolul 22. Notificarea privind produsele din tutun, produsele conexe, dispozitivele şi accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora

(1) Producătorii şi importatorii de produse din tutun şi/sau de produse conexe, de dispozitive şi accesorii de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora notifică Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică despre orice produs nou din tutun, produs din tutun cu compoziţia modificată sau produs conex pe care intenţionează să îl plaseze pe piaţă.

(2) Notificarea se transmite în format electronic cu 90 de zile înainte de plasarea pe piaţă a produsului şi este însoţită de:

a) descrierea detaliată a produsului;

b) informaţia privind ingredientele şi emisiile, prevăzută la art.13;

c) studiile ştiinţifice disponibile privind toxicitatea, potenţialul de dependenţă şi atractivitatea produsului, în special referitor la ingrediente şi emisii;

d) studiile disponibile şi cercetările de piaţă privind preferinţele diferitor grupuri de consumatori, inclusiv persoanele tinere.

[Art.22 denumirea, alin.(1) modificate prin Legea nr.142 din 14.10.2021, în vigoare 22.04.2022]

 

Articolul 23. Cerinţele privind produsele conexe

(1) Produsele care conţin nicotină, inclusiv ţigaretele electronice şi flacoanele de reumplere, care nu fac obiectul reglementării în domeniul farmaceutic şi al medicamentului, pot fi plasate pe piaţă cu următoarele condiţii:

a) cantitatea de nicotină nu depăşeşte 2 mg pentru o unitate;

b) cantitatea de nicotină care se conţine în lichidul din ţigaretele electronice şi din flacoanele de reumplere nu depăşeşte 20 mg pentru 1 ml;

c) volumul maxim al cartuşelor şi al rezervoarelor ţigaretelor electronice de unică folosinţă sau al cartuşelor de unică folosinţă nu depăşeşte 2 ml;

d) volumul maxim al flacoanelor de reumplere nu depăşeşte 10 ml;

e) nu conţin aditivii menţionaţi la art.11 alin.(3).

(2) Fiecare pachet unitar şi orice ambalaj exterior al produselor specificate la alin.(1) trebuie să conţină următorul avertisment de sănătate: „Acest produs conţine nicotină. Nicotina generează un grad sporit de dependenţă”.

(3) Avertismentul de sănătate prevăzut la alin.(2) trebuie:

a) să corespundă cerinţelor menţionate la art.17 alin.(6);

b) să fie imprimat pe cele două suprafeţe mai mari ale pachetului unitar şi ale oricărui ambalaj exterior;

c) să acopere cel puţin 30% din aria externă a suprafeţei corespunzătoare a pachetului unitar şi a oricărui ambalaj exterior.

(4) Fiecare pachet unitar şi orice ambalaj exterior al produselor din plante pentru fumat poartă următorul avertisment de sănătate: „Fumatul acestui produs dăunează sănătăţii dumneavoastră”.

(5) Avertismentul de sănătate prevăzut la alin.(4) trebuie:

a) să corespundă cerinţelor menţionate la art.17 alin.(6);

b) să fie imprimat pe cele două suprafeţe mai mari ale pachetului unitar şi ale oricărui ambalaj exterior;

c) să acopere 30% din aria externă a suprafeţei corespunzătoare a pachetului unitar şi a oricărui ambalaj exterior.

(6) Pachetele unitare şi orice ambalaj exterior al produselor din plante pentru fumat nu includ niciunul dintre elementele sau caracteristicile de la art.19 alin.(1).

(7) Introducerea pe teritoriul Republicii Moldova şi/sau comercializarea produselor conexe se permite numai după aplicarea, prin lipire, a timbrului de acciz sau a timbrului de consum pe ambalajul produsului, astfel încât deschiderea ambalajului să asigure deteriorarea timbrului de acciz sau a timbrului de consum.

[Art.23 alin.(7) introdus prin Legea nr.256 din 29.07.2022, în vigoare 12.09.2022]

[Art.23 alin.(1) modificat prin Legea nr.142 din 14.10.2021, în vigoare 22.04.2022]

[Art.23 alin.(1) modificat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.23(175) introdus prin Legea nr.124 din 29.05.2015, în vigoare 01.01.2018]

 

Articolul 24. Comercializarea produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora

(1) Se interzice plasarea pe piaţă a următoarelor produse din tutun care nu arde: tutun pentru uz oral, tutun pentru mestecat şi tutun pentru uz nazal.

(2) Regulile de plasare pe piaţă a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora se stabilesc de către Guvern.

[Art.24 denumirea, alin.(2) modificate prin Legea nr.142 din 14.10.2021, în vigoare 22.04.2022]

[Art.21 alin.(2) modificat prin Legea nr.97 din 26.07.2019, în vigoare 01.01.2020]

[Art.24 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 25. Prevenirea accesului minorilor la produsele din tutun, la produsele conexe, la dispozitivele şi accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora

(1) Se interzice comercializarea produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora:

a) persoanelor şi de către persoanele cu vîrsta de pînă la 18 ani;

b) prin reţeaua de comerţ ambulant, la tarabe sau tejghele improvizate, prin automate comerciale;

c) prin internet;

d) fără documente justificative, eliberate de producători sau importatori, care să demonstreze provenienţa şi să asigure trasabilitatea produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora;

e) în alt ambalaj decît cel original al producătorului sau cu ambalajul deteriorat;

f) în pachete unitare care conţin mai puţin de 20 de ţigarete, din pachete unitare deschise sau la bucată;

g) în pachete de stil „ruj de buze” sau în pachete care fac asociere cu produsele alimentare sau cosmetice ori cu jucării.

(2) Se interzice comercializarea produselor alimentare, a jucăriilor şi a altor produse care fac asociere cu produsele din tutun.

(3) Unităţile ce comercializează cu amănuntul produse din tutun, produse conexe, dispozitive şi accesorii de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora sunt obligate să afişeze la un loc vizibil informaţia privind interzicerea vânzării produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora persoanelor cu vârsta de până la 18 ani şi informaţia privind cuantumul amenzii aplicate pentru nerespectarea acestei interdicţii.

(4) Pentru a se asigura că persoana care cumpără produse din tutun, produse conexe, dispozitive şi accesorii de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora a atins vîrsta de 18 ani, vînzătorii sînt obligaţi să solicite de la cumpărător prezentarea actului de identitate sau a unui alt act oficial cu fotografia persoanei, care să ateste vîrsta acesteia. În cazul în care cumpărătorul refuză să prezinte actul de identitate, vînzătorul nu are dreptul să-i vîndă produse din tutun şi produse conexe.

(5) Se interzice expunerea vizibilă a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora în spaţiile comerciale accesibile publicului. Lista produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora pentru comercializare, cu indicarea preţurilor acestora, imprimată pe hîrtie albă cu caractere negre, se prezintă de către vînzător la solicitarea cumpărătorilor adulţi.

(6) Unităţile cu suprafaţa comercială mai mică de 20 m2 ce comercializează produse din tutun produse conexe, dispozitive şi accesorii de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora trebuie să fie amplasate la o distanţă de cel puţin 200 m de la instituţiile de învăţămînt şi instituţiile medico-sanitare.

[Art.25 denumirea, alin.(1),(4),(5),(6) modificate, alin.(3) în redacţie nouă conform Legii nr.142 din 14.10.2021, în vigoare 22.04.2022]

[Art.25 alin.(5) modificat prin Legea nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

[Art.25 alin.(5) modificat prin Legea nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.05.2020]

Notă: Art.25 nu conţine modificarea din Legea nr.56 din 02.04.2020, în vigoare 07.04.2020, deoarece a fost declarată neconstituţională prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr.10 din 13.04.2020, în vigoare 13.04.2020

[Art.25 alin.(5) modificat prin Legea nr.97 din 26.07.2019, în vigoare 01.01.2020]

[Art.25 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Capitolul VII

PROTECŢIA ÎMPOTRIVA EXPUNERII LA FUMUL DE TUTUN ŞI LA

AEROSOLUL DE PRODUS DIN TUTUN SAU DE PRODUS CONEX

[Denumirea cap.VII completată prin Legea nr.97 din 26.07.2019, în vigoare 01.01.2020]

Articolul 26. Protecţia împotriva expunerii la fumul de tutun şi la aerosolul de produs din tutun sau de produs conex

(1) Se interzice fumatul:

a) în toate spaţiile publice închise şi semiînchise, inclusiv în locurile de uz comun, la locurile de muncă, indiferent de tipul de proprietate şi modul de acces;

b) în toate spaţiile publice deschise administrate de instituţiile medico-sanitare, instituţiile de învăţămînt, autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv pe teritoriile aferente;

c) în raza de 10 m de la intrarea deschisă în spaţiile publice închise, inclusiv în locurile de uz comun, şi la locurile de muncă, de la ferestrele deschise şi de la locurile/instalaţiile de captare a aerului pentru spaţiile publice închise şi pentru locurile de muncă;

d) în parcurile de distracţii şi pe terenurile de joacă pentru copii;

e) pe stadioane, arene, în pieţe şi alte spaţii publice deschise pe durata evenimentelor publice distractive sau de alt gen;

f) sub acoperişul staţiilor de transport public;

g) în mijloacele de transport public şi în mijloacele de transport private în care se află minori.

(2) Angajatorii, proprietarii sau managerii spaţiilor publice, ai locurilor de muncă, indiferent de tipul de proprietate şi modul de acces, pot amenaja locuri speciale pentru fumat în spaţii deschise sau semideschise, amplasate astfel încît să nu permită pătrunderea fumului ori a aerosolului de produs din tutun sau de produs conex în spaţii publice închise sau semiînchise şi la locurile de muncă.

[Art.26 denumirea, alin.(2) completat prin Legea nr.97 din 26.07.2019, în vigoare 01.01.2020]

[Art.26 modificat prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018]

[Art.26 în redacţia Legii nr.124 din 29.05.2015, în vigoare 31.05.2016]

 

Articolul 27. Obligaţiile persoanelor responsabile

(1) Angajatorii, autorităţile publice centrale şi locale aplică interdicţia fumatului pentru tot spaţiul administrat, cu afişarea avertismentului: „În această clădire/instituţie/unitate fumatul este complet interzis”.

(2) Proprietarii sau managerii spaţiilor publice, ai locurilor de muncă, ai mijloacelor de transport public, indiferent de tipul de proprietate şi modul de acces, în care fumatul este interzis au obligaţia:

a) să afişeze la intrare, în cel mai vizibil loc, în încăperi/spaţii/mijloacele de transport public semnul unic de interzicere a fumatului conform standardului ISO 7010:2011 – o ţigaretă aprinsă într-un cerc roşu, barată de o linie roşie transversală –, care poate fi însoţit de avertismentul „Fumatul este interzis. Fumatul în încăperi/spaţii/transportul public contravine legii”;

[Lit.a) în redacţia Legii nr.124 din 29.05.2015, în vigoare 31.05.2016]

 

b) să avertizeze persoanele care fumează în locuri interzise despre interdicţia fumatului, iar în cazul neconformării acestora interdicţiei, să anunţe poliţia.

 

Capitolul VIII

ASIGURAREA EFICIENŢEI POLITICILOR PUBLICE

DE CONTROL AL TUTUNULUI

Articolul 28. Interzicerea parteneriatului cu industria tutunului şi a sprijinului industriei tutunului

(1) Se interzice autorităţilor publice centrale şi locale să participe la, să susţină sau să accepte:

a) parteneriate cu industria tutunului, inclusiv iniţiativele sau activităţile industriei tutunului care implică responsabilitate socială sau care pot fi descrise ori percepute ca social responsabile;

b) acorduri cu caracter neobligatoriu sau neexecutoriu, memorandumuri de înţelegere sau înţelegeri voluntare în locul măsurilor legale de control al tutunului;

c) contribuţii financiare sau de altă natură, directe sau indirecte, din partea industriei tutunului ori implicarea acesteia în orice mod în iniţiative, campanii sau programe, direct sau indirect legate de controlul tutunului sau de sănătatea publică şi care cuprind, dar nu se limitează la programe de acces şi educaţie a tinerilor, campanii de educaţie a publicului şi altele asemenea;

d) propuneri, proiecte sau oferte de asistenţă din partea industriei tutunului pentru elaborarea sau implementarea politicilor publice de control al tutunului.

(2) Prevederile prezentului articol nu se aplică Serviciului Vamal al Republicii Moldova, precum şi altor autorităţi publice centrale în cazul acţiunilor cu interes major ale statului.

 

Articolul 29. Interzicerea contribuţiilor voluntare din partea industriei tutunului

(1) Se interzice oferirea de către reprezentanţii industriei tutunului şi acceptarea de către autorităţile publice centrale şi locale, alte structuri cu sau fără statut de persoană juridică care îndeplinesc funcţii publice în ramura legislativă, executivă sau judecătorească a contribuţiilor voluntare, financiare sau de altă natură, cu excepţia cazurilor în care aceste contribuţii rezultă din prevederile legale.

(2) Se interzice oferirea de către reprezentanţii industriei tutunului a contribuţiilor financiare sau de altă natură, inclusiv a cadourilor, pentru funcţionarii publici şi persoanele cu funcţie de demnitate publică, precum şi pentru membrii familiilor acestora, şi solicitarea sau acceptarea de către funcţionarii publici şi persoanele cu funcţie de demnitate publică, precum şi de către membrii familiilor acestora, a unor astfel de contribuţii.

(3) Se interzice oferirea de orice contribuţii din partea reprezentanţilor industriei tutunului către persoane, organizaţii, comunităţi sau alte entităţi cu scopul direct sau indirect de promovare a produselor din tutun sau a consumului produselor din tutun şi acceptarea sau facilitarea contribuţiilor din partea industriei tutunului.

(4) Contribuţia oferită sau făcută de reprezentanţii industriei tutunului cu scopul de promovare a imaginii corporative se consideră ca fiind contribuţie oferită sau făcută cu scopul de promovare a produselor din tutun sau a consumului produselor din tutun.

(5) Contribuţia oferită sau făcută de către vînzătorul cu amănuntul cu scopul de promovare a industriei tutunului se consideră ca ofertă de promovare a produselor din tutun sau a consumului produselor din tutun.

 

Articolul 30. Prevenirea şi soluţionarea conflictelor de interese

(1) Nu pot participa la elaborarea şi implementarea politicilor publice de control al tutunului persoanele care sînt sau au fost antrenate în gestiunea şi/sau promovarea întreprinderilor din industria tutunului în ultimele 24 de luni.

(2) Orice persoană implicată în elaborarea şi implementarea politicilor publice de control al tutunului este obligată să declare orice interes personal, existent sau apărut, precum şi informaţia privind participarea la gestiunea şi/sau promovarea întreprinderilor din industria tutunului în ultimele 24 de luni.

 

Articolul 31. Creşterea conştientizării şi educaţia publicului

Ministerul Sănătăţii elaborează şi asigură distribuirea informaţiei despre:

a) riscurile cultivării şi prelucrării tutunului;

b) riscurile consumului de produse din tutun şi de produse conexe şi ale expunerii la fumul de tutun şi la aerosolul de produs din tutun sau de produs conex pentru sănătate;

c) toxicitatea şi potenţialul de dependenţă ale produselor din tutun şi ale produselor conexe;

d) necesitatea protejării politicilor publice privind controlul tutunului de interesele comerciale şi alte interese ale industriei tutunului şi de strategiile şi tacticile utilizate, deschis sau voalat, de către industria tutunului pentru a submina şi împiedica elaborarea şi implementarea politicilor publice de control al tutunului, inclusiv prin contribuţii filantropice în favoarea organizaţiilor publice şi private.

[Art.31 lit.b) completat prin Legea nr.97 din 26.07.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

Capitolul IX

CONTROLUL DE STAT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI SĂNĂTĂŢII DE CONSECINŢELE

 CONSUMULUI DE PRODUSE DIN TUTUN ŞI ALE EXPUNERII LA FUMUL DE TUTUN

ŞI LA AEROSOLUL DE PRODUS DIN TUTUN SAU DE PRODUS CONEX

[Denumirea cap.IX completată prin Legea nr.97 din 26.07.2019, în vigoare 01.01.2020]

Articolul 32. Licenţierea activităţilor în industria tutunului

(1) Importul, fabricarea şi comercializarea angro a produselor din tutun, importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului, comercializarea angro a tutunului fermentat se efectuează în bază de licenţă, eliberată în conformitate cu prevederile Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, cu condiţia respectării:

a) parametrilor tehnologici şi/sau a cerinţelor specifice pentru fiecare gen de activitate solicitat;

b) normelor de protecţie a muncii, antiincendiare şi sanitare.

(2) În licenţa de import şi de comercializare angro a produselor din tutun se indică tipul concret al produsului (marca).

(3) Importul şi comercializarea angro a produselor din tutun se efectuează numai după aplicarea de către producătorul lor a timbrului de acciz direct pe pachet. În cazul în care produsul din tutun este produs cu folie de protecţie, timbrul de acciz se aplică sub folie. Timbrul de acciz se lipeşte astfel încît să se deterioreze la deschiderea pachetului.

(4) Importul, fabricarea şi comercializarea angro a produselor din tutun se efectuează de către agenţii economici specializaţi, deţinători de licenţă, care dispun de:

 

[Lit.a) abrogată prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018]

 

b) depozite angro proprii, ori luate în arendă, bine aerisite, dotate cu utilajul necesar pentru menţinerea condiţiilor de păstrare a producţiei prevăzute de documentele normativ-tehnice şi cu sistem de evidenţă computerizată;

c) infrastructură şi ciclu tehnologic deplin în domeniul de activitate, care să asigure securitatea, controlul şi calitatea producţiei;

d) contracte de import al produselor din tutun;

e) autorizaţie de import şi de comercializare a fiecărei mărci de produse din tutun, eliberată de proprietarul mărcii comerciale sau de producătorul ei licenţiat.

(5) Importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului, comercializarea angro a tutunului fermentat se efectuează cu respectarea prevederilor art.7 alin.(4).

(6) Fabricarea produselor din tutun se efectuează cu respectarea prevederilor art.8 alin.(2).

(7) Pentru obţinerea/prelungirea licenţei, solicitantul depune o cerere la care anexează următoarele documente:

a) o copie de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de locaţiune a depozitului şi imobilului în care se va desfăşura activitatea licenţiată;

b) o copie de pe contractul de import al produselor din tutun (pentru licenţierea importului produselor din tutun);

c) lista produselor de tutun supuse comercializării;

d) pentru fiecare marcă de produse din tutun – o copie de pe contractul de distribuţie şi comercializare sau confirmarea de acordare a dreptului de distribuţie şi comercializare, eliberată de proprietarul mărcii comerciale sau de producătorul ei licenţiat (pentru licenţierea importului produselor din tutun).

[Art.32 modificat prin Legea nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018]

[Art.32 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 33. Retragerea licenţei

(1) Licenţa pentru importul, fabricarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun se retrage în următoarele cazuri:

a) plasarea pe piaţă a produselor din tutun neetichetate în conformitate cu legislaţia privind plasarea pe piaţă a produselor din tutun şi fără aplicarea sau cu aplicarea neconformă a avertismentelor de sănătate;

b) nerespectarea legislaţiei privind interzicerea publicităţii în favoarea produselor din tutun şi privind interzicerea sponsorizării produselor din tutun;

c) nerespectarea legislaţiei privind prezentarea informaţiei/raportarea despre tutun şi produsele din tutun şi despre activităţile legate de aceste produse.

(2) Retragerea licenţei se efectuează de către organul de licenţiere la sesizarea organelor constatatoare privind încălcările specificate la alin.(1), conform procedurii prevăzute de legislaţia în vigoare.

[Art.33 alin.(1) modificat prin Legea nr.97 din 26.07.2019, în vigoare 01.01.2020]

[Art.33 modificat prin Legea nr.185 din 21.09.2017, în vigoare 27.10.2017]

 

Articolul 34. Supravegherea consumului de produse din tutun şi a expunerii la fumul de tutun şi la aerosolul de produs din tutun sau de produs conex

(1) Ministerul Sănătăţii este responsabil de:

a) monitorizarea consumului produselor din tutun şi expunerii la fumul de tutun şi la aerosolul de produs din tutun sau de produs conex, prin elaborarea şi punerea în aplicare a metodelor de colectare şi analiză a datelor relevante;

b) monitorizarea calităţii aerului în spaţiile publice închise unde este interzis fumatul;

c) monitorizarea producerii, importului şi comercializării tutunului şi produselor din tutun şi a activităţilor legate de acestea;

d) promovarea unui stil de viaţă fără tutun prin elaborarea şi implementarea politicilor de încurajare şi stimulare a renunţării la consumul produselor din tutun.

(2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, de comun acord cu Ministerul Sănătăţii, este responsabil de includerea în curricula de învăţămînt preuniversitar şi universitar a subiectelor privind riscurile pentru sănătate ale consumului produselor din tutun şi ale expunerii la fumul de tutun şi la aerosolul de produs din tutun sau de produs conex, precum şi beneficiile renunţării la fumat şi ale adoptării unui stil de viaţă fără tutun.

[Art.34 alin.(2) modificat prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Art.34 completat prin Legea nr.97 din 26.07.2019, în vigoare 01.01.2020]

[Art.34 modificat prin Legea nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018]

 

Articolul 35. Măsurile de reducere a dependenţei de tutun şi stimularea renunţării la fumat

(1) Instituţiile de învăţămînt medical de orice nivel vor include în programele de instruire şi educaţie continuă metodele de diagnostic, consiliere şi tratament al dependenţei de tutun.

(2) Ministerul Sănătăţii organizează sistemul de acordare a serviciilor de consiliere privind renunţarea la fumat şi de tratament al dependenţei de tutun.

 

Articolul 36.  Colaborarea intersectorială

(1) Guvernul aprobă şi actualizează periodic documente de politici publice intersectoriale comprehensive în domeniul controlului tutunului.

(2) Activităţile legate de coordonarea implementării documentelor de politici publice intersectoriale comprehensive în domeniul controlului tutunului sînt realizate de Consiliul Naţional Coordonator în domeniul Controlului Tutunului (în continuare – Consiliu Naţional).

(3) Consiliul Naţional se instituie de către Guvern în calitate de organ consultativ, fără statut de persoană juridică.

(4) Regulamentul Consiliului Naţional se aprobă de către Guvern.

(5) Consiliul Naţional are următoarele atribuţii:

a) coordonează implementarea documentelor de politici publice intersectoriale comprehensive în domeniul controlului tutunului;

b) asigură participarea părţilor interesate în procesul de elaborare, monitorizare şi implementare a activităţilor de control asupra plasării pe piaţă şi consumului produselor din tutun în Republica Moldova şi contribuie la stabilirea legăturilor durabile între toţi factorii-cheie de decizie, implicaţi în elaborarea, promovarea şi implementarea legislaţiei şi a politicilor publice în domeniul controlului tutunului;

c) promovează parteneriatul intersectorial între instituţiile de stat, internaţionale şi neguvernamentale pentru un mai bun control asupra respectării reglementărilor privind modul şi condiţiile realizării de către autorităţile publice a controlului asupra plasării pe piaţă şi consumului produselor din tutun şi asigură dialogul eficient între organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale din Republica Moldova şi de peste hotare;

d) coordonează procesul intersectorial de elaborare şi de ajustare a legislaţiei în domeniul controlului asupra plasării pe piaţă şi consumului produselor din tutun la prevederile Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului şi la legislaţia comunitară, precum şi procesul de implementare a legislaţiei şi a documentelor de politici publice în domeniu;

e) facilitează colaborarea intersectorială pentru elaborarea politicilor publice destinate controlului tutunului, coordonînd punerea în aplicare a acestora.

 

Articolul 37. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi

(1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea stabilită de legislaţia în vigoare.

(2) Produsele din tutun, produsele conexe, dispozitivele şi accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora fabricate, importate sau comercializate cu încălcarea cerinţelor prezentei legi se confiscă în modul prevăzut de legislaţie. Produsele confiscate urmează a fi distruse. Procedura de distrugere a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor şi a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora confiscate se stabileşte de către Guvern.

(3) Nerespectarea legislaţiei privind protecţia contra expunerii la fumul de tutun şi la aerosolul de produs din tutun sau de produs conex în spaţiile publice închise, semiînchise, la locurile de muncă şi în transportul public de către agenţii economici a căror activitate este autorizată sau licenţiată, constatată repetat de către instituţiile Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, duce la retragerea autorizaţiei. Autoritatea competentă retrage autorizaţia sau licenţa în baza demersului motivat al medicului-şef sanitar de stat din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

[Art.37 alin.(2) modificat prin Legea nr.142 din 14.10.2021, în vigoare 22.04.2022]

[Art.37 alin.(3) completat prin Legea nr.97 din 26.07.2019, în vigoare 01.01.2020]

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU
Chişinău, 14 decembrie 2007.
Nr.278-XVI.

* Republicată în temeiul art.VII, alin.(3) al Legii nr.124 din 29.05.2015  – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.185-189, art.449

Modificată şi completată prin legile Republicii Moldova:

Rectificarea din Monitorul Oficial nr.78-79 din 18.04.2008, pag.10

Legea nr.308-XVI din 25.12.2008 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.237-240 din 31.12.2008, art.900

Legea nr.9-XVI din 03.02.2009 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.55-56 din 17.03.2009, art.157

Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.23-24 din 12.02.2010, art.35

Legea nr.22 din 01.03.2012 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.92 din 15.05.2012, art.290

Legea nr.318 din 27.12.2012 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.49-55 din 08.03.2013, art.152

Legea nr.124 din 29.05.2015 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.185-189 din 17.07.2015, art.449

Rate article
Bizlex.ru
Add a comment