Lege cu privire la producţia agroalimentară ecologică al Republicii Moldova

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

L E G E

cu privire la producţia agroalimentară ecologică

№ 115-XVI  din  09.06.2005

(în vigoare 15.10.2005) 

Republicat: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.96-98 art.242 din 10.06.2011

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.95-97 art.446 din 15.07.2005

* * *

Ultima modificare: Legea nr. 155 din 15.07.2022, în vigoare 05.09.2022

C U P R I N S

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul şi sfera de aplicare

Articolul 2. Noţiuni generale

Articolul 3. Principii generale

Articolul 4. Atribuţiile autorităţii competente

 

Capitolul II

REGULI DE PRODUCŢIE AGROALIMENTARĂ ECOLOGICĂ

Articolul 5. Metodele de bază ale producţiei agroalimentare ecologice

Articolul 51. Principii specifice aplicabile producţiei agroalimentare ecologice

Articolul 52. Conversiunea producţiei agroalimentare

 

Capitolul III

ETICHETAREA

Articolul 6. Cerinţe obligatorii la etichetarea produselor agroalimentare ecologice

Articolul 61. Marcarea produselor agroalimentare ecologice

Articolul 62. Restricţii la utilizarea marcajului ecologic

Articolul 63. Cerere de solicitare a utilizării mărcii naţionale

 

Capitolul IV

REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCŢIE

AGROALIMENTARĂ ECOLOGICĂ

Articolul 7. Atribuţiile agenţilor economici

Articolul 8. Inspecţia şi certificarea

 

Capitolul V

IMPORTUL ŞI EXPORTUL

Articolul 9. Importul şi exportul produselor agroalimentare ecologice

 

Capitolul VI

ASIGURAREA FINANCIARĂ

Articolul 10. Stimularea agriculturii ecologice

 

Capitolul VII

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI

Articolul 11. Răspunderi. Soluţionarea litigiilor

Capitolul VIII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 12. Dispoziţii finale şi tranzitorii

Anexă Cerere de solicitare a utilizării mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”

Notă: În cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022

Notă: În textul legii, sintagma „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare conform Legii nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul şi sfera de aplicare

(1) Prezenta lege reglementează raporturile sociale ce ţin de obţinerea de produse agroalimentare ecologice fără utilizarea substanţelor chimice de sinteză, precum şi comercializarea produselor ecologice de origine vegetală şi animală, şi anume:

a) produselor primare neprocesate;

b) produselor procesate, destinate consumului uman, preparate din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetală sau animală;

c) furajelor şi materiilor prime care nu sînt cuprinse la lit.a).

(2) Termenul „ecologic” utilizat în prezenta lege este sinonim termenilor: „biologic”, „organic”” sau combinaţiilor acestora.

 

Articolul 2. Noţiuni generale

În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni generale:

producţie agroalimentară ecologică – obţinerea, păstrarea şi procesarea produselor agroalimentare fără utilizarea substanţelor chimice de sinteză, în conformitate cu regulile de producţie ecologică stabilite în prezenta lege şi cu standardele naţionale şi internaţionale din domeniu, certificate în modul stabilit;

autoritatea competentă în domeniul producţiei agroalimentare ecologice (în continuare – autoritate competentă) – organ al administraţiei publice centrale responsabil de reglementarea activităţii în domeniul agroalimentar;

inspecţie – examinare a unui produs agroalimentar sau a sistemelor de control al alimentelor, materiilor prime, procesate şi distribuite, inclusiv testarea produsului în procesare şi a produsului finit, pentru a verifica dacă este conform cu cerinţele prescrise pentru produsele agroalimentare ecologice, precum şi examinarea producţiei şi a sistemului de procesare;

certificare – procedură prin care organismele de inspecţie şi certificare furnizează o atestare scrisă din care să rezulte că produsele agroalimentare ecologice sau sistemele de control al acestora sînt conforme cu metodele folosite în producţia agroalimentară ecologică;

organism de inspecţie şi certificare – orice persoană juridică publică sau privată autorizată de autoritatea competentă cu atribuţia de a verifica dacă un produs vîndut sau etichetat ca ecologic este obţinut, preparat, ambalat, manipulat, comercializat, importat sau exportat în conformitate cu prevederile prezentei legi;

perioadă de conversiune – timp cuprins între începutul respectării normelor de obţinere a producţiei agroalimentare ecologice la întreprindere şi momentul certificării acestei producţii;

ingredient – orice substanţă sau material care intră ca accesoriu în compoziţia unui aliment pentru a-i conferi anumite calităţi;

materie primă – produse de origine vegetală sau animală, în stare naturală, proaspătă, conservată sau produsele derivate din procesarea industrială a acestora, precum şi substanţele organice şi anorganice care conţin sau nu aditivi, destinate furajării animalelor;

autorizare – procedură prin care autoritatea competentă recunoaşte unei persoane juridice sau persoane fizice că este conformă criteriilor prescrise pentru producţia agroalimentară ecologică;

acvacultură – creştere sau cultivare de organisme acvatice utilizînd tehnici destinate creşterii producţiei organismelor în cauză în afară de capacitatea naturală a mediului. Organismele acestea rămîn în proprietatea unei persoane fizice sau juridice în perioada fazei de creştere sau cultivare, inclusiv recoltarea;

promovare – orice reprezentare destinată publicului, realizată altfel decît prin etichetare, ce are obiectivul sau poate să influenţeze şi să formeze atitudinea, convingerile şi comportamentele cu scopul de a promova, direct sau indirect, vînzarea de produse ecologice;

organisme modificate genetic şi derivatele lor – organisme obţinute prin tehnici de modificare a materialului genetic într-un mod nenatural prin reproducere/recombinare, cu excepţia celor obţinute prin conjugare, transducţie şi hibridare;

marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” – o combinaţie de text şi imagine grafică, imprimată pe eticheta produselor agroalimentare ecologice sau plasată lîngă aceste produse în scop de etichetare, prezentare şi promovare a produselor agroalimentare ecologice.

 

Articolul 3. Principii generale

Principiile generale ale producţiei agroalimentare ecologice sînt următoarele:

a) realizarea unui agroecosistem echilibrat, durabil şi diversificat care să asigure protejarea resurselor naturale, sănătăţii şi vieţii consumatorilor;

b) neadmiterea aplicării oricăror tehnologii poluante, reglementarea restrictivă a utilizării substanţelor chimice de sinteză şi a practicilor agricole potenţial distructive;

c) protecţia şi sporirea diversităţii prin alegerea tipurilor de culturi şi specii, precum şi a metodelor de creştere a animalelor ce pot contribui la armonizarea producţiei agroalimentare ecologice cu limitele naturale ale solei;

d) realizarea structurilor de producţie şi a asolamentelor echilibrate, în cadrul cărora rolul principal să-l deţină soiurile şi rasele cu un grad înalt de adaptare şi rezistenţă genetică sporită la boli şi dăunători;

e) aplicarea unor tehnologii moderne, atît pentru cultura plantelor, cît şi pentru creşterea animalelor, care să satisfacă cerinţele speciilor, soiurilor şi raselor;

f) menţinerea continuă şi ameliorarea fertilităţii naturale a solului, precum şi integrarea sistemului de cultivare a plantelor cu cel de creştere a animalelor;

g) realizarea mecanismelor de amplasare în spaţiu a agriculturii ecologice care asigură un agroecosistem echilibrat şi durabil şi fac posibilă structurarea configuraţiei geografice astfel încît să stimuleze procesele naturale de autopurificare şi revitalizare a solei, de reducere a concentrării poluanţilor în sol şi de evitare a trecerii acestora din sol în plante, în ape şi în atmosferă, ţinîndu-se sub control sursele de poluare;

h) desfăşurarea pe principii benevole a activităţii de întreprinzător în domeniul producţiei agroalimentare ecologice.

 

Articolul 4. Atribuţiile autorităţii competente

(1) Autoritatea competentă pentru producţia agroalimentară ecologică este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

(2) Autoritatea competentă are următoarele atribuţii:

a) elaborează politicile în domeniul producţiei agroalimentare ecologice şi asigură implementarea lor;

b) elaborează şi prezintă spre aprobare Guvernului actele normative care reglementează producerea, procesarea, ambalarea, etichetarea, certificarea, importul, exportul şi comercializarea producţiei agroalimentare ecologice;

b1) întreprinde măsurile de înregistrare şi înregistrează marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”;

b2) aprobă cererile solicitanţilor şi autorizează utilizarea mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”;

c) ţine evidenţa agenţilor economici care practică activitate de întreprinzător în domeniu;

d) efectuează controlul de stat asupra respectării actelor normative în domeniu şi monitorizează integral toate segmentele agroecosistemului echilibrat şi durabil;

e) elaborează şi aprobă criteriile de autorizare a organismelor de inspecţie şi certificare;

f) autorizează şi ţine evidenţa organismelor de inspecţie şi certificare acreditate şi autorizate;

g) supraveghează, în comun cu organismul de acreditare, activitatea organismelor de inspecţie şi certificare acreditate şi autorizate;

h) propune organismului de acreditare suspendarea acreditării şi/sau retragerea certificatului de acreditare în cazul în care depistează încălcarea actelor normative în vigoare de către organismele de inspecţie şi certificare autorizate;

i) elaborează baza de date privind varietăţile de seminţe, material săditor şi de înmulţire vegetativ ecologice;

j) coordonează activitatea de elaborare a standardelor naţionale privind producţia agroalimentară ecologică;

k) elaborează proiecte de acte normative armonizate cu reglementările europene şi internaţionale în domeniu;

l) elaborează şi asigură implementarea Programului naţional privind producţia agroalimentară ecologică, aprobat de Guvern;

m) participă la colaborarea internaţională în domeniul producţiei agroalimentare ecologice;

n) organizează programe de pregătire a agenţilor economici persoane fizice şi juridice pentru a activa în domeniul producţiei agroalimentare ecologice;

o) pune la dispoziţie celor interesaţi lista actualizată cuprinzînd denumirile şi adresele agenţilor economici supuşi procedurilor de inspecţie şi certificare;

p) plasează pe site-ul său lista produselor pentru care a fost aprobată utilizarea mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”.

 

Capitolul II

REGULI DE PRODUCŢIE AGROALIMENTARĂ ECOLOGICĂ

Articolul 5. Metodele de bază ale producţiei agroalimentare ecologice

(1) Metodele de producţie agroalimentară ecologică utilizate în producţia agricolă vegetală trebuie să întrunească următoarele condiţii:

a) să se aplice practici de prelucrare a solului şi de cultivare ce menţin sau sporesc materia organică a solului, ameliorează stabilitatea şi biodiversitatea solului şi previn tasarea şi eroziunea solului;

b) fertilizarea şi activitatea biologică a solului să se menţină şi să se intensifice prin rotaţia multianuală a culturilor, inclusiv a leguminoaselor şi a altor culturi pentru îngrăşăminte verzi, precum şi prin aplicarea de îngrăşăminte de origine animală sau vegetală, ambele să fie, de preferinţă, compostate, provenite din producţia ecologică;

c) să se adopte utilizarea de preparate biodinamice;

d) să nu se folosească îngrăşăminte anorganice pe bază de azot;

e) pentru obţinerea de produse, altele decît seminţele şi materialul săditor şi de înmulţire vegetativ, să se utilizeze exclusiv seminţe, material săditor şi de înmulţire obţinute ecologic.

(2) Metodele de producţie agroalimentară ecologică utilizate în producţia de animale trebuie să întrunească următoarele condiţii:

a) efectivele de animale să se nască şi să fie crescute în exploataţii ecologice, cu respectarea perioadei de conversiune;

b) să se folosească metode naturale de reproducere. Cu toate acestea, se permite însămînţarea artificială;

c) reproducerea să nu se inducă prin tratament hormonal sau prin substanţe similare, decît ca formă de tratament terapeutic veterinar în cazul unui exemplar individual;

d) să nu se folosească alte forme de reproducere artificială, precum clonarea sau transferul de embrioni;

e) animalele să fie hrănite cu hrană ecologică pentru animale, care să corespundă necesităţilor nutriţionale ale acestora la diverse etape de dezvoltare;

f) să nu se folosească factori de creştere şi aminoacizi de sinteză;

g) bolile să se trateze imediat, pentru a se evita suferinţa animalului. În acest scop pot fi folosite medicamente veterinare alopatice chimice de sinteză şi antibiotice, atunci cînd acest lucru este necesar şi în condiţii stricte, dar numai în cazul în care nu este adecvată utilizarea produselor fitoterapeutice şi homeopatice;

h) să se admită utilizarea de medicamente veterinare imunologice.

(3) Metodele de producţie agroalimentară ecologică utilizate în producţia de organisme acvatice trebuie să întrunească următoarele condiţii:

a) efectivele tinere să se obţină din genitori de origine ecologică şi din exploataţii ecologice;

b) practicile de creştere, inclusiv hrănirea, conceperea instalaţiilor, densitatea efectivelor şi calitatea apei, să satisfacă atît necesităţile de dezvoltare, cît şi cele fiziologice şi etiologice ale organismelor;

c) organismele crescute în mod ecologic să se ţină separat de restul animalelor de acvacultură;

d) să se interzică utilizarea inducţiei poliploide artificiale, hibridizarea artificială, clonarea şi producţia de linii monosex, cu excepţia selecţionării manuale;

e) să se stabilească condiţii specifice pentru fiecare specie privind gestionarea genitorilor, reproducerea şi producţia de efective tinere;

f) organismele acvatice să fie hrănite cu hrană ce satisface necesităţile nutriţionale ale acestora la diverse etape de dezvoltare;

g) componenţa vegetală a hranei să provină din filieră ecologică, iar componenţa hranei derivată din organisme acvatice să provină prin exploatarea durabilă a resurselor piscicole;

h) să nu se folosească factori de creştere şi aminoacizi de sinteză;

i) bolile să se trateze imediat, pentru a se evita suferinţa animalului. În acest scop pot fi folosite medicamente veterinare alopatice chimice de sinteză şi antibiotice, atunci cînd acest lucru este necesar şi în condiţii stricte, dacă utilizarea produselor fitoterapeutice şi homeopatice nu este adecvată;

j) să se permită utilizarea de medicamente veterinare imunologice.

 

Articolul 51. Principii specifice aplicabile producţiei agroalimentare ecologice

(1) Principii specifice ale producţiei agroalimentare ecologice:

a) menţinerea şi ameliorarea florei şi faunei solului şi a fertilităţii sale naturale, a stabilităţii şi diversităţii acestuia pentru a preveni şi combate tasarea şi eroziunea lui, precum şi hrănirea plantelor în principal prin ecosistemul solului;

b) menţinerea sănătăţii plantelor prin măsuri preventive, precum selecţionarea speciilor şi a varietăţilor corespunzătoare, rezistente la dăunători şi boli, rotaţia corespunzătoare a culturilor, prin metode mecanice şi fizice de combatere a dăunătorilor şi bolilor şi prin protecţia duşmanilor naturali ai dăunătorilor;

c) hrănirea efectivelor de animale cu hrană ecologică alcătuită din ingrediente agricole produse ecologic şi din substanţe naturale neagricole;

d) menţinerea în acvacultură a biodiversităţii ecosistemelor naturale acvatice, a sănătăţii permanente a mediului acvatic şi a calităţii ecosistemului înconjurător, acvatic şi terestru;

e) interzicerea utilizării organismelor modificate genetic şi a derivatelor lor în calitate de alimente, hrană pentru animale, auxiliari tehnologici, produse fitofarmaceutice, fertilizatori, amelioratori de sol, seminţe, material săditor şi de înmulţire vegetativ şi în calitate de tehnici pentru obţinerea microorganismelor şi animalelor.

(2) Principii specifice aplicabile produselor agroalimentare ecologice procesate:

a) limitarea utilizării aditivilor alimentari, a ingredientelor neecologice cu funcţii principale tehnologice şi organoleptice şi a micronutrienţilor şi auxiliarilor tehnologici;

b) procesarea atentă a hranei, de preferinţă, prin metode biologice, mecanice şi fizice.

(3) Principii specifice aplicabile hranei ecologice procesate pentru animale:

a) producerea hranei ecologice pentru animale din materii prime ecologice destinate animalelor, cu excepţia cazului în care unul dintre ingrediente nu este disponibil pe piaţă sub formă ecologică;

b) procesarea atentă a hranei pentru animale, de preferinţă, prin metode biologice, mecanice şi fizice.

 

Articolul 52. Conversiunea producţiei agroalimentare

(1) Conversiunea producţiei agroalimentare convenţionale la cea ecologică are ca scop realizarea unui agroecosistem echilibrat şi durabil. Întreaga unitate de producţie sau o parcelă a acesteia, incluzînd creşterea animalelor, trebuie să fie transformată în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale ale producţiei agroalimentare ecologice într-o anumită perioadă.

(2) Perioada de conversiune începe din momentul cînd agentul economic a încheiat contract cu organismul de inspecţie şi certificare în domeniu.

(3) Durata perioadei de conversiune va fi:

a) 3 ani pentru culturile perene şi plantaţii;

b) 2 ani pentru culturile de cîmp anuale;

c) 2 ani pentru pajişti şi culturi furajere;

d) 12 luni pentru vite pentru carne;

e) 6 luni pentru rumegătoare mici şi pentru porci;

f) 12 săptămîni pentru animale de lapte;

g) 10 săptămîni pentru păsările pentru producţia de ouă şi/sau carne, cumpărate la vîrsta de 3 zile;

h) 12 luni pentru albine, dacă familia a fost procurată din stupine convenţionale.

 

Capitolul III

ETICHETAREA

Articolul 6. Cerinţe obligatorii la etichetarea produselor agroalimentare ecologice

(1) Etichetarea produselor agroalimentare ecologice se efectuează în conformitate cu prevederile stabilite de actele normative în vigoare. Eticheta sau documentele de însoţire (pentru produsele în vrac) conţin în mod obligatoriu:

1) numele şi adresa producătorului sau procesatorului;

2) denumirea produsului, metoda de producţie ecologică utilizată;

3) denumirea şi codul organismului de inspecţie şi certificare acreditat şi autorizat;

4) condiţiile de păstrare;

5) termenul minim de valabilitate;

6) interzicerea depozitării în acelaşi spaţiu a produselor ecologice alături de alte produse;

7) marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”;

8) o indicaţie a locului unde s-a cultivat materia primă agricolă din care se compune produsul, plasată în acelaşi cîmp vizual cu marca, sub una dintre următoarele forme:

a) „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”, în cazul în care materia primă agricolă a fost cultivată în Republica Moldova;

b) „Agricultura Ecologică – non Republica Moldova”, în cazul în care materia primă agricolă nu a fost cultivată în Republica Moldova;

c) „Agricultura Ecologică – Republica Moldova/altă ţară”, în cazul în care o parte din materia primă agricolă a fost cultivată pe teritoriul Republicii Moldova, iar altă parte – în alte ţări;

d) „Agricultura Ecologică – UE”, atunci cînd materia primă agricolă a fost cultivată în Uniunea Europeană.

 

Articolul 61. Marcarea produselor agroalimentare ecologice

(1) Etichetele vor cuprinde marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”, înregistrată conform legislaţiei în vigoare, indicînd că produsul respectiv este conform cu regulile de producţie ecologică.

(2) Marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” se utilizează în scop de etichetare, prezentare şi promovare a produselor agroalimentare ecologice şi se aplică numai la produsele agroalimentare ce au fost supuse procedurilor de inspecţie şi certificare pe tot parcursul ciclului de producţie de către organismele de inspecţie şi certificare, autorizate de autoritatea competentă în baza acreditării acordate de organismul naţional de acreditare.

(3) Marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” se aplică la produsele procesate numai în cazul în care:

1) producţia de alimente ecologice procesate este separată în timp şi spaţiu de producţia de alimente neecologice;

2) compoziţia alimentelor ecologice procesate corespunde următoarelor condiţii:

a) produsul este fabricat în principal din ingrediente de origine agricolă. Apa şi sarea de bucătărie nu se iau în considerare în cazul în care se stabileşte că un produs este fabricat în principal din ingrediente de origine agricolă;

b) pot să fie utilizaţi aditivii, auxiliarii tehnologici, aromele, apa, sarea, preparatele din microorganisme şi enzime, mineralele, oligoelementele, vitaminele, precum şi aminoacizii şi alţi micronutrienţi incluşi în alimente în scop nutriţional special, numai dacă utilizarea lor în producţia ecologică a fost autorizată;

c) ingredientul ecologic să nu fie într-o compoziţie cu acelaşi ingredient în formă neecologică sau cu unul provenit din producţia de conversiune;

d) să nu se utilizeze substanţe sau tehnici ce ar reconstitui proprietăţile pierdute în timpul procesării sau depozitării alimentelor ecologice, ce ar corecta rezultatele neglijenţei în timpul procesării sau care ar putea crea confuzii în orice alt fel în ce priveşte adevărata natură a acestor produse;

3) ingredientele ecologice constituie cel puţin 95% din greutatea ingredientelor de origine agricolă.

(4) În alte cazuri ale producţiei procesate, în lista de ingrediente şi în acelaşi cîmp vizual cu descrierea comercială, se utilizează termenii sinonimi „biologic”, „organic” sau combinaţiile acestora dacă:

a) ingredientul principal este un produs al activităţii de vînat sau pescuit;

b) alte ingrediente de origine agricolă sînt ecologice;

c) în lista de ingrediente se concretizează care dintre acestea sînt ecologice.

(5) În cazurile în care se aplică prevederile alin.(4), trimiterile la metoda de producţie ecologică pot apărea numai în privinţa ingredientelor ecologice, iar în lista de ingrediente se include procentajul de ingrediente ecologice în proporţie cu cantitatea totală de ingrediente de origine agricolă.

(6) Termenii menţionaţi la alin.(4) şi indicaţia procentajului menţionat la alin.(3) pct.3) apar în aceeaşi culoare şi cu caractere identice ca dimensiune şi stil cu restul indicaţiilor din lista de ingrediente.

(7) Dreptul de utilizare a mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” la produse, etichete şi la ambalajele produselor agroalimentare ecologice îl au agenţii economici care produc, procesează, importă, exportă şi/sau comercializează produse agroalimentare ecologice, înregistraţi de autoritatea competentă.

 

Articolul 62. Restricţii la utilizarea marcajului ecologic

Se interzice:

a) utilizarea mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” în perioada de conversiune la producţia agroalimentară ecologică;

b) utilizarea mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” la produsele ce conţin organisme modificate genetic şi derivatele lor;

c) utilizarea mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” pînă la obţinerea certificatului de conformitate a produsului ecologic;

d) publicitatea falsă sau înşelătoare ori utilizarea oricărei mărci sau logo ce pot fi confundate cu marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”.

 

Articolul 63. Cerere de solicitare a utilizării mărcii naţionale

(1) Agenţii economici care intenţionează să utilizeze marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” sînt obligaţi să prezinte o cerere de solicitare a utilizării mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” în scop de etichetare, prezentare şi promovare a produselor ecologice.

(2) Modelul de cerere de solicitare a utilizării mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” este prevăzut în anexa la prezenta lege. Cererea se completează în două exemplare şi se examinează în termen de 30 de zile calendaristice de către comisia de profil de examinare, aprobată de către autoritatea competentă.

(3) Comisia de profil de examinare se constituie în cadrul autorităţii competente în următoarea componenţă:

a) secretarul de stat al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare responsabil de domeniul producţiei agroalimentare ecologice – preşedinte;

b) doi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;

c) un reprezentant al Ministerului Economiei;

c1) un reprezentant al Ministerului Mediului;

 

[Lit.d) abrogată prin Legea nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018]

 

e) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;

f) un reprezentant al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

(4) Comisia de profil de examinare îşi desfăşoară şedinţele în baza regulamentului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.

(5) În scopul examinării cererii de solicitare a utilizării mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”, agentul economic prezintă:

a) fişa de evidenţă a agentului economic în producţia agroalimentară ecologică;

b) contractul încheiat de agentul economic cu un organism de inspecţie şi certificare, autorizat;

c) certificatul de conformitate, eliberat de organismul de inspecţie şi certificare cu care agentul economic a încheiat contractul;

d) modelul de etichetă, care va fi aplicată la producţia agroalimentară ecologică, conţinînd şi marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”, pe o foaie de formatul A 4.

(6) Comisia de profil de examinare, după analizarea cererii depuse de către agentul economic, autorizează utilizarea mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” numai după ce:

a) verifică dacă documentele prezentate de către agentul economic sînt complete şi corespund tuturor cerinţelor;

b) verifică dacă agentul economic a respectat prevederile legislaţiei cu privire la producţia agroalimentară ecologică;

c) consultă organismul de inspecţie şi certificare cu care agentul economic a încheiat contractul.

(7) Cererea de solicitare a utilizării mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” este respinsă dacă:

a) documentele menţionate la alin.(5) nu sînt complete şi nu corespund tuturor cerinţelor;

b) s-a depistat că cel puţin unul din documentele prezentate este fals;

c) în perioada de după primirea certificatului de conformitate şi pînă la depunerea cererii de solicitare a utilizării mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”, organismul de inspecţie şi certificare a depistat încălcări de nerespectare a legislaţiei în domeniul agriculturii ecologice şi a informat în scris despre aceasta autoritatea competentă.

(8) Agentul economic are dreptul să solicite comisiei de profil de examinare explicarea motivelor care au stat la baza respingerii cererii de solicitare a utilizării mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”.

(9) Dacă nu este de acord cu deciziile comisiei de profil de examinare, agentul economic are dreptul să conteste deciziile şi acţiunile comisiei respective în conformitate cu prevederile Codului administrativ.

(10) Termenul de utilizare a mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” este de un an.

[Art.63 alin.(9) modificat prin Legea nr.155 din 15.07.2022, în vigoare 05.09.2022]

[Art.63 alin.(3),(4) modificate prin Legea nr.156 din 09.06.2022, în vigoare 01.07.2022]

[Art.63 modificat prin Legea nr.63 din 05.07.2019, în vigoare 12.07.2019]

[Art.63 modificat prin Legea nr.79 din 24.05.2018, în vigoare 15.06.2018]

[Art.63 modificat prin Legea nr.153 din 14.07.2017, în vigoare 18.12.2017]

Capitolul IV

REGLEMENTAREA PROCESULUI DE PRODUCŢIE

AGROALIMENTARĂ ECOLOGICĂ

Articolul 7. Atribuţiile agenţilor economici

(1) Orice agent economic care pretinde a fi recunoscut că activează în domeniul producţiei agroalimentare ecologice, indiferent de tipul de proprietate, este obligat să înregistreze această activitate la autoritatea competentă şi să accepte procedura de inspecţie şi certificare efectuată de către organismul de inspecţie şi certificare acreditat şi autorizat.

(2) Evidenţa agenţilor economici care activează în domeniul producţiei agroalimentare ecologice se ţine în baza unei notificări a acestora, în care se indică:

a) numele şi adresa agentului economic;

b) amplasarea terenurilor şi încăperilor unde se desfăşoară operaţiunile;

c) natura operaţiunilor şi a produselor;

d) angajamentul agentului economic de a respecta prevederile prezentei legi;

e) denumirea organismului de inspecţie şi certificare la care agentul economic certifică producţia agroalimentară ecologică.

(3) Agenţii economici, producători şi procesatori ai producţiei agroalimentare ecologice, sînt obligaţi să utilizeze marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” la comercializarea produselor agroalimentare ecologice, pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor.

 

Articolul 8. Inspecţia şi certificarea

(1) Inspecţia şi certificarea producţiei agroalimentare ecologice sînt efectuate de către organismele de inspecţie şi certificare autorizate de autoritatea competentă în baza acreditării acordate de organismul de acreditare în modul stabilit.

(2) La produsele agroalimentare ecologice, care au fost supuse procedurii de inspecţie şi certificare, se aplică marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” dacă acestea:

a) au fost obţinute prin metodele de producţie ecologică prevăzute la art.5 şi sînt etichetate cu respectarea prevederilor art.6;

b) au fost supuse procedurilor de inspecţie şi certificare pe tot parcursul ciclului de producţie, procesare şi comercializare. Pentru produsele animaliere, inspecţia şi certificarea se vor efectua la toate etapele de producţie, sacrificare, procesare şi comercializare;

c) sînt ambalate şi transportate la punctul de comercializare în ambalaj închis.

Capitolul V

IMPORTUL ŞI EXPORTUL

Articolul 9. Importul şi exportul produselor agroalimentare ecologice

(1) Pe fiecare unitate de ambalaj al produsului agroalimentar ecologic prevăzut pentru export se va aplica marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”.

(2) Regulile cu privire la importul şi exportul produselor agroalimentare ecologice se elaborează de autoritatea competentă şi se aprobă de Guvern.

(3) Produsul agroalimentar ecologic importat dintr-o ţară terţă poate fi introdus pe piaţa Republicii Moldova dacă:

a) produsul este conform cu exigenţele impuse prin art.3, 5 şi 6 ale prezentei legi, precum şi cu prevederile actelor normative în vigoare cu privire la agricultura ecologică;

b) agenţii economici sînt supuşi procedurilor de inspecţie şi certificare conforme cu legislaţia în vigoare.

(4) Agenţii economici menţionaţi la alin.(3) lit.b) sînt înregistraţi de autoritatea competentă. La examinarea cererilor de înregistrare, autoritatea competentă solicită agentului economic sau organismul de inspecţie şi certificare să prezinte documentele necesare. Agenţii economici sau organismul de inspecţie şi certificare înregistraţi prezintă informaţia solicitată de autoritatea competentă sau/şi rapoartele de evaluare emise de organismul de inspecţie şi certificare sau de organismul naţional de acreditare.

 

Capitolul VI

ASIGURAREA FINANCIARĂ

Articolul 10. Stimularea agriculturii ecologice

Stimularea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice se efectuează prin acordarea de subvenţii din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli, prevăzut anual în cadrul bugetului de stat. Mărimea subvenţiilor şi modul de alocare a acestora se stabilesc de regulamentul aprobat de Guvern.

 

Capitolul VII

RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI

Articolul 11. Răspunderi. Soluţionarea litigiilor

(1) Încălcarea prezentei legi atrage răspundere civilă, contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Litigiile privind producerea, prelucrarea, etichetarea, păstrarea şi comercializarea produselor agroalimentare ecologice se soluţionează în instanţe judecătoreşti competente, în modul prevăzut de legislaţie.

(3) În cazul în care agenţii economici în domeniul producţiei agroalimentare ecologice nu îndeplinesc prevederile prezentei legi, precum şi ale actelor normative în vigoare cu privire la agricultura ecologică, autoritatea competentă nu va admite utilizarea indicaţiilor privind metoda de producţie ecologică la etichetarea sau promovarea produselor.

Capitolul VIII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 12.

(1) Prezenta lege intră în vigoare după 3 luni de la data publicării.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:

– va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;

– va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;

– va asigura elaborarea şi aprobarea actelor normative prevăzute la art.4 alin.(2) lit.k) şi l), la art.5 alin.(5), la art.9 şi la art.10 alin.(4);

– va asigura includerea în Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor a substanţelor permise spre utilizare în Republica Moldova şi a menţiunii că ele pot fi folosite în producţia agroalimentară ecologică în conformitate cu normele comunitare şi internaţionale.

(3) Guvernul, în termen de pînă la 1 ianuarie 2009, va asigura reglementarea, în Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova, atribuirii unui semn/cifră codurilor la produsele agroalimentare care va defini statutul lor de produs ecologic (pentru a le deosebi de produsele agriculturii convenţionale), precum şi la materialul de însămînţare şi săditor şi la altele asemenea utilizate în agricultura ecologică.

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU
Chişinău, 9 iunie 2005.
Nr.115-XVI.

 

Anexă

 

CERERE

de solicitare a utilizării mărcii naţionale

„Agricultura Ecologică – Republica Moldova”

 

Agentul economic ____________________________________________________________________________

Numele, prenumele conducătorului ______________________________________________________________

Adresa_____________________________________________________________________________________

Certificat de înregistrare: seria ________ nr. _____ eliberat la data de __________________________________

tel. ______________________________ fax ____________________ e-mail: ____________________________

Producător |___| Procesator |___| Importator |___|

 

În baza documentelor anexate la prezenta cerere, solicit utilizarea mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” în scop de etichetare, prezentare şi promovare a producţiei agroalimentare ecologice.

 

Se anexează:

|__| fişa de evidenţă a agentului economic în domeniul producţiei agroalimentare ecologice, aprobată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare;

|__| contractul încheiat de agentul economic cu organismul de inspecţie şi certificare, autorizat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în baza acreditării acordate de organismul naţional de acreditare;

|__| certificatul de conformitate a produsului ecologic, eliberat de organismul de inspecţie şi certificare cu care producătorul a încheiat contractul;

|__| modelul de etichetă a produsului, conţinînd şi marca naţională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”, pe o foaie de formatul A 4.

 

 

Semnătura ___________________________ ______________________Data ____________________

 

 

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Se aprobă__|__|

Se respinge |__|

Motivul: ____________________________________________________________________________________

 

 

Secretar de stat ______________________________________Data _____________________

 

[Anexa modificată prin Legea nr.63 din 05.07.2019, în vigoare 12.07.2019]

[Anexa modificată prin Legea nr.153 din 14.07.2017, în vigoare 18.12.2017]

* Republicată în temeiul art.II al Legii Republicii Moldova nr.26 din 24 februarie 2011 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.65-68, art.165.

Modificată şi completată prin legile Republicii Moldova:

1) Legea nr.48-XVI din 01.03.2007 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.47-49, art.215;

2) Legea nr.26 din 24.02.2011– Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.65-68, art.165.

Rate article
Bizlex.ru
Add a comment